RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

2 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak - Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Tablice statystyczne i wykresy przygotowali Pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Jadwiga Bretner Anna Cembrzyńska- Paca Rafał Fularski Piotr Gniełka Beata Idkowiak- Krawczyk Ewa Knapik Danuta Kowalska Adam Mędrecki Grażyna Pronobis Waldemar Sobczyk Skład komputerowy: Beata Idkowiak-Krawczyk Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła. Wydawca: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej ul. Jagiellońska Katowice 2

3 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska / - / zjawisko nie wystąpiło Zero /0/ - zjawisko zaistniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi Kropka /. / - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych Znak /X/ - wypełnienie pozycji ze względu na układ tablicy jest niecelowe W tym - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

4 SPIS TREŚCI Wstęp... Tablice statystyczne (według Spisu Tablic)... Str. I III Mapy i wykresy (według Spisu Map i Wykresów).... Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Przyczyny zgonów MSKCH i PZ ICD Przyczyny chorobowości hospitalizowanej MSKCH i PZ ICD Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań V IV

5 Wstęp RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 jest opracowaniem prezentującym zestaw najistotniejszych danych i informacji, obrazujących stan zdrowia mieszkańców regionu oraz funkcjonowanie wybranych elementów infrastruktury ochrony zdrowia na przestrzeni ostatnich lat. Publikacja zawiera dane w ujęciu tabelarycznym i graficznym Dane prezentowane w publikacji opracowano na podstawie: materiałów własnych, opartych na obowiązującej rocznej sprawozdawczości Ministra Zdrowia gromadzonych i opracowanych w oparciu o badania statystyczne realizowane na podstawie programów badań statystycznych statystyki publicznej, w części: Zdrowie i ochrona zdrowia, a także danych: Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Narodowego Instytuty Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. W opracowaniu nie uwzględniono danych ze sprawozdawczości z resortów MSW oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zakres prezentowanych danych i informacji jest uwarunkowany ich dostępnością w okresie przygotowania publikacji do druku: ostatnie dostępne dane o zachorowalności na nowotwory złośliwe dotyczą roku 2011, dane o umieralności według przyczyn roku Przekazując Czytelnikom niniejsze opracowanie, pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, prosząc jednocześnie II

6 o przekazywanie uwag i sugestii, pozwalających na dostosowanie treści kolejnych opracowań do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Wiedza o zjawiskach zdrowotnych występujących w danej populacji, ich nasileniach i zmianach, a także wiedza o zasobach ochrony zdrowia i poziomie ich wykorzystania jest niezbędna do właściwego zarządzania ochroną zdrowia oraz do kreowania polityki zdrowotnej, a przecież podejmowanie działań w tym zakresie stanowi obowiązek władz publicznych, zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej. Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim - Platon Mariola Rejdak Oddział Analiz i Statystyki Medycznej III

7 SPIS TABLIC Województwo śląskie ważniejsze dane (2000, ) Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia (w %) w latach Ludność województwa śląskiego (2000, )... 3 Prognoza ludności w województwie śląskim w latach Ludność według powiatów i płci w woj. śląskim w 2013 r. Stan w dniu 31 XII.. Struktura ludności województwa śląskiego według wieku (2000, ). 6 Ruch naturalny ludności województwa śląskiego (2000, ) Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka (e o ) w województwie śląskim (2000, ). 12 str. 4 Zgony według wieku i płci w województwie śląskim (2000, ) A. liczby bezwzględne.... B. wskaźnik struktury..... C. na ludności Nadumieralność mężczyzn w poszczególnych grupach wieku w Polsce i w województwie śląskim. Współczynnik umieralności kobiet = Zgony według przyczyn w województwie śląskim ( ) Zgony niemowląt w województwie śląskim (2000, ) Zgony niemowląt według przyczyn w województwie śląskim (2000, ) Zatrudnienie kadry medycznej w jednostkach ochrony zdrowia w województwie śląskim (2000, ) Zatrudnienie lekarzy specjalistów w jednostkach ochrony zdrowia w województwie śląskim (2000, ) Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Liczby bezwzględne ( ) Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Współczynniki na ludności ( ) Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką w podstawowej opiece zdrowotnej w województwie śląskim. Liczby bezwzględne ( ) Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką w podstawowej opiece zdrowotnej w województwie śląskim. Współczynniki na ludności ( )..... Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w województwie śląskim. Liczba udzielonych porad w wybranych poradniach ( )..... Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w województwie śląskim w 2013 r. - liczba udzielonych porad w ciągu roku.. Stacje i punkty krwiodawstwa w województwie śląskim - sieć i działalność IV

8 Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim wybrane dane (2000, ) Stacjonarna opieka psychiatryczna w województwie śląskim wybrane dane (2000, ) Szpitale ogólne. Łóżka według oddziałów w województwie śląskim (2000, ) Szpitale ogólne. Wskaźniki średniego wykorzystania łóżek według oddziałów ( ) 47 Szpitale ogólne. Wskaźniki średniego wykorzystania łóżek według oddziałów. Zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej. Łóżka według oddziałów w województwie śląskim (2000, ) Mieszkańcy województwa śląskiego hospitalizowani według rozpoznania zasadniczego w szpitalach województwa śląskiego w latach Zachorowania na niektóre choroby zakaźne w województwie śląskim ( ) Gruźlica w województwie śląskim. Charakterystyka sytuacji epidemiologicznej (2000, ).. 60 Zachorowania na kiłę (A50- A53) w województwie śląskim w latach (2000, ). 61 Zachorowania na rzeżączkę (A54) w województwie śląskim w latach (2000, ) 61 Zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie śląskim (2000, ) Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie śląskim. Wskaźnik struktury ( ) Chorzy leczeni w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. w województwie śląskim ( ) Osoby niepełnosprawne według kategorii. Niepełnosprawności w województwie śląskim.. 71 Ludność i gęstość zaludnienia w Polsce według województw w latach Stan w dniu 31 XII 73 Struktura ludności według grup ekonomicznych w procentach (%) W Polsce według województw w latach Przyrost naturalny w Polsce według województw w latach Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw Zgony niemowląt w Polsce według województw latach Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka w Polsce według województw w latach Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw Stan w dniu 31 XII w latach Zatrudnienie lekarzy specjalistów w Polsce według województw Stan w dniu 31 XII ( ). 96 Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00-D09) w Polsce według województw w latach Zgony na nowotwory złośliwe (C00-C97) w Polsce według województw w latach Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach w Polsce według województw. 101 Zgony z powodu gruźlicy wszystkich postaci w latach w Polsce według województw Szpitale ogólne. Łóżka w Polsce według województw ( ) V

9 Spis map i wykresów str. Województwo śląskie podział administracyjny... 2 Struktura demograficzna ludności woj. śląskiego według wieku w 2013 roku 7 Ludność według płci i wieku Ludność według płci i wieku Przyrost naturalny w woj. śląskim w latach Współczynnik na 1000 ludności Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka (e o ) w woj. śląskim według płci.. 12 Zgony wg wybranych przyczyn w województwie śląskim w latach 2000, Współczynniki na ludności. 15 Zgony ogółem w woj. śląskim w roku na ludności Zgony z powodu nowotworów (C00 D48) w woj. śląskim w roku Na ludności. 18 Zgony z powodu chorób układu krążenia (I00 I99) w woj. śląskim w r. Na ludności Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (V01 Y98) w woj. śląskim w r. na ludności Zgony niemowląt w woj. śląskim według charakteru miejscowości Na 1000 urodzeń żywych Zgony niemowląt według powiatów na 1000 urodzeń żywych w woj. śląskim.. 22 Zgony niemowląt według wybranych przyczyn na urodzeń żywych.. 24 Personel służby zdrowia zatrudniony w woj. śląskim w latach Lekarze na ludności Personel służby zdrowia zatrudniony w woj. śląskim w latach Pielęgniarki na ludności Zatrudnienie lekarzy specjalistów w jednostkach ochrony zdrowia w województwie śląskim w 2013 r. wskaźnik struktury ( w %) Lekarze według niektórych specjalności w woj. śląskim w latach Wskaźnik na ludności Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego). Współczynniki na ludności Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej pozostające pod opieką lekarza POZ (rodzinnego) według rozpoznania w woj. śląskim Współczynniki na ludności Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w woj. śląskim w r. Poradnie: chorób wewnętrznych razem ( ). Wskaźnik na ludności 40 Szpitale ogólne. Łóżka ogółem. Wskaźnik łóżek ogółem Na ludności w 2013 roku 43 Struktura łóżek w szpitalach ogólnych w województwie śląskim (odsetki) roku Średnie wykorzystanie łóżek w szpitalach województwa śląskiego w 2013 roku.. 50 Zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej. Łóżka według oddziałów w woj. śląskim na ludności w latach 2000, ).. 52 Struktura łóżek w zakładach psychiatrycznych w woj. śląskim (odsetki) w Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego. Współczynnik na ludności VI

10 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne w województwie śląskim w roku. Wirusowe zapalenie wątroby (B15 B19).. 59 Zachorowania na nowotwory złośliwe w woj. śląskim w latach 2000, Na ludności Zachorowania na nowotwory złośliwe. Ogółem. Według powiatów w r. Na ludności Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w woj. śląskim w r. Wskaźnik struktury Chorzy leczeni w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim w 2013 roku (odsetki) Chorzy leczeni w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim w 2013 roku (odsetki) Chorzy leczeni po raz pierwszy w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi według powiatów r. Na ludności Gęstość zaludnienia w Polsce według województw w latach Struktura ludności według grup ekonomicznych w procentach (%) w Polsce według województw w latach Przyrost naturalny w Polsce według województw w latach Współczynniki na 1000 ludności Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw nowotwory (C00-D48) Na ludności Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw choroby układu krążenia (I00-I99) Na ludności Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw choroby układu oddechowego (J00-J98) Na ludności Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw choroby układu trawiennego (K00-K92) Na ludności Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) Na ludności Zgony niemowląt w Polsce według województw latach Na urodzeń żywych.. 88 Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka w Polsce według województw w latach Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw Lekarze i lekarze specjaliści Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw Lekarze i lekarze specjaliści Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw Lekarze i lekarze specjaliści Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw Pielęgniarki ( ) Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00-D09) w Polsce wg województw w latach Wskaźniki na ludności. 98 Zgony na nowotwory złośliwe (C00-D09) w Polsce według województw w latach Wskaźniki na ludności. 100 Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach w Polsce według województw Współczynniki na ludności Zgony z powodu gruźlicy wszystkich postaci w latach w Polsce według województw Współczynniki na ludności Szpitale ogólne. Łóżka w Polsce według województw Wskaźnik łóżek na ludności ( ) VII

11 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE WAŻNIEJSZE DANE Wyszczególnienie Gęstość zaludnienia na 1km a Poziom bezrobocia w % 12,9 10,0 10,2 11,1 11,2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (zł) 2 066, , , , ,06 a do przeliczeń przyjęto powierzchnię zgodnie z podziałem administracyjnym obowiązującym w dniu 31 XII 2002 r. Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA (W %), W LATCH 2002 i 2011 Poziom wykształcenia Wyszczególnienie Ogółem wyższe policealne i średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego Nieustalony poziom wykształcenia ,3 32,9 27,9-27,5 2, ,9 32,4 25,2 4,6 15,8 0,9 5,1 Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych z lat 2002 i

12 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY STAN W DNIU 31 XII 2013 ROK powiaty miasta na prawach powiatu 1 Będziński 18 Bielsko-Biała 2 Bielski 19 Bytom 3 Bieruńsko-Lędziński 20 Chorzów 4 Cieszyński 21 Częstochowa 5 Częstochowski 22 Dąbrowa Górnicza 6 Gliwicki 23 Gliwice 7 Kłobucki 24 Jastrzębie Zdrój 8 Lubliniecki 25 Jaworzno 9 Mikołowski 26 Katowice 10 Myszkowski 27 Mysłowice 11 Pszczyński 28 Piekary Śląskie 12 Raciborski 29 Ruda Śląska 13 Rybnicki 30 Rybnik 14 Tarnogórski 31 Siemianowice Śląskie 15 Wodzisławski 32 Sosnowiec 16 Zawierciański 33 Świętochłowice 17 Żywiecki 34 Tychy 35 Zabrze 36 Żory 2

13 LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Lata Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś w tysiącach Na 100 mężczyzn przypada kobiet Udział ludności miejskiej w % Ludność na 1 km ,9 2306,0 2453,0 3767,2 991,7 106,4 79, ,1 2244,9 2409,2 3647,2 1006,9 107,3 78, ,7 2239,9 2405,8 3635,1 1010,6 107,4 78, ,7 2237,1 2403,6 3624,4 1016,3 107,4 78, a 4635,9 2234,2 2401,7 3613,7 1022,2 107,0 78, ,4 2234,0 2392,4 3594,3 1032,1 107,1 77, ,9 2228,1 2387,7 3580,0 1035,9 107,2 77, ,5 2219,8 2379,7 3560,0 1039,5 107,2 77,4 373 a Ludność uaktualniona po Narodowym Spisie Powszechnym 2011 r. Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS PROGNOZA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Wyszczególnienie w tysiącach OGÓŁEM lat lat lat i więcej Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS za 2009 rok. 3

14 LUDNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW I PŁCI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2013 r. Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Śląskie Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory

15 LUDNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW I PŁCI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2013 r. Stan w dniu 31 XII (dok.) Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety będziński bielski bieruńsko-lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS 5

16 STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU Ludność Lata ogółem w tym w wieku: lat i więcej w liczbach bezwzględnych a w % do ogółu ludności ,1 28,7 28,7 16, a ,8 30,6 29,2 20, ,2 30,4 28,5 21, ,0 30,2 28,2 22,6 a Ludność uaktualniona po Spisie Powszechnym 2011 r. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Lata Urodzenia żywe ogółem Zgony w tym niemowląt Przyrost naturalny liczby bezwzględne na 1000 ludności ,7 9,5 10,1-0, ,3 10,3 5,7 0, ,6 10,6 4,8-1, ,3 10,7 5,1-1,4 Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS 6

17 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI (w %) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU W 2013 roku. Stan w dniu 31 XII

18 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI (w %) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU W 2013 roku. Stan w dniu 31 XII (dok.) lat i więcej

19 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU Stan w dniu 31 XII

20 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU Stan w dniu 31 XII

21 PRZYROST NATURALNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Współczynnik na 1000 ludności raciborski gliwicki Rybnik wodzisławski Gliwice kłobucki lubliniecki Żory tarnogórski Bytom mikołowski cieszyński będziński Chorzów Sosnowiec pszczyński Katowice częstochowski Bielsko-Biała bielski myszkowski Dąbrowa Górnicza Jaworzno bieruńsko-lędziński żywiecki zawierciański wsp. na 1000 ludności -4,34 do -3,08-3,08 do -1,15-1,15 do -0,21-0,21 do 0,9 0,9 do 2,77 2,77 do 4, Żory 4,01 2 pszczyński 3,88 3 bieruńsko-lędziński 2,77 4 Rybnik 1,68 5 bielski 1,34 6 mikołowski 1,24 7 Tychy 1,12 8 cieszyński 1,05 9 Jastrzębie-Zdrój 0,99 10 rybnicki 0,90 11 gliwicki 0,43 12 tarnogórski 0,30 13 Bielsko-Biała 0,28 14 lubliniecki 0,26 15 wodzisławski -0,01 16 żywiecki -0,14 17 Mysłowice -0,21 18 Jaworzno -0,75 19 Ruda Śląska -0,78 20 raciborski -0,79 21 Zabrze -0,80 22 Gliwice -1,11 23 kłobucki -1,15 24 Piekary Śląskie -2,00 25 Siemianowice Śląskie -2,21 26 częstochowski -2,38 27 myszkowski -2,39 28 Dąbrowa Górnicza -2,52 29 Świętochłowice -2,85 30 Katowice -2,94 31 Bytom -3,00 32 Częstochowa -3,08 33 Chorzów -3,66 34 Sosnowiec -3,70 35 zawierciański -4,17 36 będziński -4,34 województwo śląskie -0, raciborski wodzisławski gliwicki Ry bnik Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski By tom mikołowski Żory pszczy ński cieszy ński Chorzów Katowice częstochowski my szkowski będziński Dąbrowa Górnicza Jaworzno bieruńsko-lędziński bielski ży wiecki zawierciański wsp. na 1000 ludności -3,4 do -1,5 (9) -1,5 do -0,7 (2) -0,7 do 0,7 (8) 0,7 do 1,9 (7) 1,9 do 5 (8) 5 do 5,2 (2) Żory 4,07 2. pszczyński 3,68 3. mikołowski 1,93 4. cieszyński 1,78 5. bielski 1,56 6. Tychy 1,29 7. bieruńsko-lędziński 1,22 8. rybnicki 1,03 9. gliwicki 0, Jastrzębie-Zdrój 0, Rybnik 0, Bielsko-Biała -0, Mysłowice -0, lubliniecki -0, żywiecki -0, Piekary Śląskie -0, wodzisławski -1, Ruda Śląska -1, Zabrze -1, myszkowski -1, Gliwice -1, kłobucki -2, Jaworzno -2, raciborski -2, Dąbrowa Górnicza -2, Bytom -2, tarnogórski -2, Świętochłowice -3, Katowice -3, częstochowski -3, Chorzów -3, Częstochowa -4, Siemianowice Śląskie -4, będziński -4, zawierciański -4, Sosnowiec -5,07 województwo śląskie -0,63

22 PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e o ) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Lata Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka płci męskiej żeńskiej ,6 a 77,2 a ,0 79, ,6 79, ,9 79, ,0 80, ,4 80,1 a dane skorygowane cytowane według podanego źródła Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS w Warszawie PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e o ) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM wg PŁCI żeńskiej 77,2 78,9 79,1 79,7 79,8 80,0 80,1 męskiej 69,6 70,9 71,0 71,6 71,9 72,0 72,4 12

23 Grupy wieku ZGONY WEDŁUG WIEKU I PŁCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM A. Liczby bezwzględne Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem lat i więcej Grupy wieku B. Wskaźnik struktury Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem ,7 1,3 1,4 0,8 0,9 0,6 0,8 1,0 0, ,3 4,3 1,7 2,9 4,2 1,4 2,7 3,9 1, ,7 26,1 12,5 17,5 23,0 11,2 16,8 22,4 10,6 60 lat i więcej 75,3 67,3 84,3 78,9 71,8 86,8 79,8 72,7 87,4 C. Na ludności Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem 948,1 1024,1 876,4 1061,1 1166,3 962,8 1067,1 1154,6 985, ,1 71,7 49,8 42,8 53,8 31,2 46,2 55,0 37, ,3 163,6 54,7 100,8 153,9 46,3 93,4 140,3 45, ,3 926,5 384,4 647,0 923,2 381,6 630,9 898,6 372,9 60 lat i więcej 4402,8 5061,9 3951,0 3888,0 4550,9 3421,9 3827,4 4402,0 3421,3 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 13

24 NADUMIERALNOŚĆ MĘŻCZYZN W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKU W POLSCE I W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIK UMIERALNOŚCI KOBIET = 100 Grupy wieku Polska Śląskie Ogółem 122,5 119,8 117,9 115,9 123,4 121,6 121,1 117, ,5 119,0 123,6 118,0 125,9 143,6 145,9 133, ,1 133,8 134,7 137,9 38,0 154,6 267,1 191, ,6 150,5 134,2 126,4 106,1 161,2 121,2 116, ,7 319,2 283,3 272,9 314,8 369,5 272,3 209, ,7 474,2 429,2 454,1 453,8 436,9 379,7 374, ,0 418,3 436,3 396,7 373,2 349,8 493,1 427, ,8 382,0 348,0 359,1 268,7 373,8 314,5 342, ,7 317,5 343,2 320,7 243,9 331,4 272,0 242, ,0 308,0 293,6 307,8 259,5 261,7 255,7 252, ,2 285,1 280,1 273,1 258,7 256,0 274,7 287, ,5 267,9 261,9 264,6 242,2 236,2 239,0 246, ,6 267,4 253,9 248,8 238,3 256,7 241,8 232, ,3 248,2 242,5 236,8 243,1 238,6 228,1 216, ,0 242,2 229,6 229,5 234,3 227,9 208,8 209,8 70 lat i więcej 143,1 133,6 132,7 130,6 125,7 125,6 129,4 124,5 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 14

25 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, Współczynniki na ludności ,0 31,2 43,8 40,5 69,0 948,1 225,1 63,5 49,3 51,7 42,8 83,1 1030,4 271,0 64,2 40,1 54,2 43,1 84,4 1061,1 283,6 470,3 469,0 491,5 40,7 20,9 37,2 33,7 71,8 876,4 192,7 41,9 32,8 32,2 35,1 79,6 933,7 233,4 83,5 24,6 33,8 43,9 34,9 962,8 242,8 479,5 478,7 499,4 96,9 36,9 50,9 47,8 71,3 1024,1 259,6 96,9 64,4 62,2 53,5 87,1 1134,0 311,3 96,9 56,7 65,3 51,8 85,4 1166,3 327,3 460,7 458,6 483,0 Nowotwory (C00-D48) Choroby układu krążenia (I00-I99) Choroby układu oddechowego (J00-J99) Choroby układu trawiennego (K00-K93) Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99) Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y98) pozostałe 15

26 raciborski raciborski wodzisławski gliwicki Rybnik wodzisławski gliwicki Ry bnik Gliwice Gliwice ZGONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Na ludności kłobucki lubliniecki Żory kłobucki lubliniecki tarnogórski Bytom mikołowski cieszyński tarnogórski By tom mikołowski pszczy ński cieszy ński Chorzów Katowice Żory pszczyński będziński Dąbrowa Górnicza będziński Chorzów Sosnowiec Katowice częstochowski myszkowski Jaworzno bieruńsko-lędziński bielski żywiecki bieruńsko-lędziński częstochowski my szkowski Dąbrowa Górnicza Jaworzno bielski ży wiecki zawierciański wsk. na 100 tys. ludn. zawierciański 640 do do do do do do wsk na 100 tys. ludn. 687 do do do do do Żory 640,8 2 bieruńsko - lędziński 723,6 3 pszczyński 733,6 4 Jastrzębie- Zdrój 770,6 5 Rybnik 879,5 6 raciborski 881,1 7 Tychy 886,6 8 rybnicki 894,7 9 bielski 907,7 10 mikołowski 925,2 11 Mysłowice 932,4 12 gliwicki 948,0 13 kłobucki 956,1 14 lubliniecki 959,5 15 Zabrze 961,5 16 tarnogórski 964,5 17 Bielsko-Biała 967,1 18 cieszyński 971,4 19 wodzisławski 986,5 20 żywiecki 1024,2 21 Jaworzno 1044,4 22 Gliwice 1048,2 23 myszkowski 1078,0 24 Ruda Śląska 1093,9 25 Śiemianowice Śląskie 1123,6 26 częstochowski 1130,9 27 Bytom 1133,0 28 Częstochowa 1136,2 29 Dąbrowa Górnicza 1161,0 30 Katowice 1165,8 31 Sosnowiec 1173,7 32 Piekary Śląskie 1180,4 33 będziński 1199,4 34 Świętochłowice 1205,7 35 zawierciański 1252,8 36 Chorzów 1323,6 Województwo Śląskie 1030,4 1 Żory 687,5 2 bieruńsko - lędziński 805,5 3 pszczyński 821,8 4 Jastrzębie- Zdrój 864,6 5 Rybnik 904,4 6 mikołowski 911,3 7 bielski 932,0 8 Tychy 934,3 9 tarnogórski 941,7 10 cieszyński 958,8 11 lubliniecki 959,2 12 gliwicki 972,8 13 Zabrze 989,7 14 raciborski 992,6 15 Bielsko-Biała 994,3 16 rybnicki 1001,9 17 Mysłowice 1005,1 18 wodzisławski 1011,3 19 kłobucki 1020,0 20 żywiecki 1020,1 21 Jaworzno 1027,8 22 Gliwice 1055,6 23 myszkowski 1123,7 24 Ruda Śląska 1127,1 25 częstochowski 1142,6 26 Dąbrowa Górnicza 1142,6 27 Częstochowa 1149,4 28 Śiemianowice Śląskie 1163,3 29 Katowice 1169,4 30 Świętochłowice 1183,2 31 Piekary Śląskie 1191,6 32 Bytom 1211,1 33 Sosnowiec 1227,1 34 będziński 1305,6 35 zawierciański 1314,3 36 Chorzów 1330,5 Województwo Śląskie 1061,1

27 ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Przyczyny zgonów /według MSKCH i PZ, ICD - 10/ Liczby bezwzględne na ludności Ogółem (A00 -R99), (V01 - Y89) i (U01) , I. Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) ,8 8,2 II. Nowotwory (C00-D48) ,0 283,9 III. IV. V. w tym :nowotwory złośliwe (C00-C97) ,5 266,1 Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89) Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) ,4 1, ,1 28,6 w tym cukrzyca (E10-E14) ,3 27,6 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99) ,5 6,9 VI. Choroby układu nerwowego (G00- G99) ,8 19,2 VIII. Choroby ucha i wyrostka sutkowego (H60-H95) 1-0,02 - IX. Choroby układu krążenia (I00-I99) ,0 492,0 w tym: choroba niedokrwienna serca (I20-I25) ,8 130,4 X. Choroby układu oddechowego (J00-J99) ,8 28,2 XI. Choroby układu trawiennego (K00-K93) ,7 54,3 XII. Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) ,3 0,5 XIII. Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99) ,5 1,7 XIV. Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) ,3 13,8 XV. Ciąża, poród, połóg (O00-O99) 1 1 0,02 0,02 XVI. XVII. XVIII. Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym P00-P96) Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99) Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99) ,2 2, ,3 2, ,3 40,1 XX. Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu (V01-Y98) ,5 64,3 w tym: wypadki komunikacyjne (V01 - V99) ,9 9,2 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 17

28 raciborski gliwicki Rybnik wodzisławski Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski Bytom mikołowski cieszyński ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW (C00 D48) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Na ludności Chorzów Katowice Żory pszczyński częstochowski myszkowski będziński Dąbrowa Górnicza Jaworzno bieruńsko-lędziński bielski żywiecki zawierciański wsk. na 100 tys. ludn. 177 do do do do do do pszczyński 177,9 2 bieruńsko - lędziński 179,6 3 Żory 193,2 4 rybnicki 195,5 5 lubliniecki 217,5 6 raciborski 228,0 7 Jastrzębie- Zdrój 238,1 8 cieszyński 238,3 9 mikołowski 240,6 10 Tychy 242,7 11 bielski 243,1 12 kłobucki 246,0 13 Rybnik 246,1 14 gliwicki 246,8 15 żywiecki 246,9 16 tarnogórski 248,0 17 częstochowski 256,0 18 Świętochłowice 260,0 19 myszkowski 260,8 20 Bielsko-Biała 264,1 21 Mysłowice 270,6 22 wodzisławski 276,2 23 Piekary Śląskie 276,5 24 Jaworzno 279,8 25 będziński 280,0 26 Gliwice 281,3 27 Zabrze 282,0 28 Sosnowiec 301,3 29 Śiemianowice Śląskie 305,1 30 Częstochowa 306,0 31 Ruda Śląska 306,4 32 zawierciański 310,7 33 Katowice 310,9 34 Dąbrowa Górnicza 329,2 35 Bytom 339,0 36 Chorzów 345,7 Województwo Śląskie 271,0 kłobucki lubliniecki tarnogórski będziński gliwicki Bytom Gliwice cieszyński Chorzów częstochowski myszkowski Katowice Jaworznow sk na 100 tys ludn. mikołowski Rybnik 209 do 240 raciborski bieruńsko-lędziński 240 do 275 wodzisławski pszczyński 275 do do do 355 bielski żywiecki zawierciański Żory 209,3 2 pszczyński 210,3 3 mikołowski 223,4 4 raciborski 240,0 5 bieruńsko - lędziński 245,6 6 bielski 249,5 7 cieszyński 250,0 8 częstochowski 254,5 9 tarnogórski 254,7 10 gliwicki 256,0 11 Rybnik 257,7 12 Mysłowice 258,6 13 żywiecki 258,6 14 kłobucki 258,8 15 lubliniecki 261,1 16 Bielsko-Biała 262,8 17 myszkowski 268,1 18 Tychy 275,8 19 RudaŚląska 276,2 20 Zabrze 276,3 21 rybnicki 280,8 22 DąbrowaGórnicza 281,5 23 Jaworzno 286,9 24 wodzisławski 291,0 25 Jastrzębie-Zdrój 292,6 26 Częstochowa 303,2 27 Gliwice 304,3 28 PiekaryŚląskie 305,7 29 ŚiemianowiceŚląskie 314,1 30 zawierciański 315,1 31 Bytom 318,7 32 będziński 324,6 33 Sosnowiec 329,6 34 Świętochłowice 336,7 35 Katowice 343,9 36 Chorzów 354,9 Województwo Śląskie 283,6

29 ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 I99) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Na ludności raciborski gliwicki Rybnik wodzisławski Gliwice gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski Bytom mikołowski cieszyński kłobucki lubliniecki tarnogórski By tom cieszy ński Chorzów Katowice Żory pszczyński Chorzów będziński Dąbrowa Górnicza bielski będziński częstochowski myszkowski Jaworzno bieruńsko-lędziński żywiecki częstochowski my szkowski Katowice mikołowski Jaworzno raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański wsk. na 100 tys. ludn. zawierciański 257 do do do do do do 600 w sk na 100 tyś. ludn. 314 do do do do do Żory 257,6 2 Jastrzębie Zdrój 294,4 3 bieruńsko - lędziński 322,9 4 Zabrze 335,6 5 raciborski 360,6 6 Rybnik 375,9 7 pszczyński 389,0 8 Tychy 395,0 9 wodzisławski 405,7 10 gliwicki 412,7 11 rybnicki 422,4 12 Ruda Śląska 427,2 13 Gliwice 432,3 14 Mysłowice 450,9 15 kłobucki 454,7 16 mikołowski 455,7 17 Bytom 456,7 18 bielski 461,4 19 cieszyński 467,0 20 tarnogórski 472,9 21 Jaworzno 478,4 22 lubliniecki 483,0 23 Bielsko-Biała 487,6 24 Siemianowice Śląskie 503,3 25 Dąbrowa Górnicza 505,0 26 Częstochowa 512,7 27 Świętochłowice 525,6 28 Katowice 540,5 29 Sosnowiec 543,4 30 myszkowski 546,6 31 Chorzów 549,0 32 żywiecki 561,1 33 częstochowski 562,1 34 zawierciański 579,2 35 Piekary Śląskie 582,4 36 będziński 599,4 Województwo Śląskie 469,0 1 m.żory 314,0 2 Jastrzębie- Zdrój 339,3 3 Zabrze 354,7 4 bieruńsko - lędziński 391,6 5 Rybnik 401,8 6 Tychy 412,9 7 pszczyński 430,7 8 Gliwice 435,7 9 wodzisławski 449,5 10 Ruda Śląska 450,0 11 cieszyński 453,7 12 tarnogórski 455,3 13 rybnicki 458,5 14 gliwicki 463,4 15 mikołowski 463,6 16 raciborski 472,7 17 Jaworzno 474,2 18 bielski 475,1 19 lubliniecki 482,2 20 Świętochłowice 488,9 21 Mysłowice 499,9 22 Bielsko-Biała 500,9 23 kłobucki 502,4 24 Śiemianowice Śląskie 504,9 25 Katowice 509,3 26 Częstochowa 519,7 27 Bytom 530,3 28 żywiecki 547,3 29 Dąbrowa Górnicza 550,9 30 Chorzów 565,1 31 częstochowski 569,5 32 Sosnowiec 574,4 33 Piekary Śląskie 583,6 34 myszkowski 593,1 35 zawierciański 647,3 36 będziński 673,5 Województwo Śląskie 491,5

30 ZGONY Z POWODU ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYN ZACHOROWANIA I ZGONU (VO1 Y98) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Na ludności raciborski gliwicki Rybnik wodzisławski Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski Bytom mikołowski cieszyński Chorzów Katowice Żory pszczyński częstochowski myszkowski będziński Dąbrowa Górnicza Jaworzno bieruńsko-lędziński bielski żywiecki zawierciański wsk. na 100 tys. ludn. 50,1 do 55,2 55,2 do 59,5 59,5 do 64,7 64,7 do 70,9 70,9 do 86,3 86,3 do 86, bieruńsko - lędziński 50,1 2 tarnogórski 50,6 3 Bielsko-Biała 52,1 4 Jastrzębie Zdrój 55,2 5 cieszyński 56,2 6 wodzisławski 56,2 7 pszczyński 56,5 8 mikołowski 57,2 9 Częstochowa 57,9 10 Żory 58,0 11 kłobucki 58,3 12 Mysłowice 58,4 13 Ruda Śląska 58,6 14 raciborski 59,0 15 Tychy 59,5 16 Rybnik 60,3 17 bielski 60,9 18 Jaworzno 61,2 19 Siemianowice Śląskie 61,3 20 Gliwice 61,4 21 żywiecki 61,4 22 rybnicki 63,0 23 lubliniecki 64,7 24 Katowice 65,4 25 myszkowski 66,6 26 Zabrze 67,5 27 Sosnowiec 68,0 28 Bytom 69,0 29 Świętochłowice 69,7 30 Piekary Śląskie 70,9 31 Dąbrowa Górnicza 71,6 32 zawierciański 72,4 33 gliwicki 73,0 34 będziński 76,2 35 częstochowski 86,3 36 Chorzów 86,9 Województwo Śląskie 63,5 gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski By tom cieszy ński Chorzów będziński częstochowski my szkowski bielski ży wiecki zawierciański Katowice Jaworzno w sk na 100 tyś. ludn. mikołowski Ry bnik raciborski bieruńsko-lędziński 37,8 do 49,7 Żory 49,7 do 61,1 wodzisławski pszczy ński 61,1 do 68,6 68,6 do do 93, bieruńsko - lędziński 37,8 2 pszczyński 37,8 3 tarnogórski 42,6 4 m. Piekary Śląskie 45,2 5 gliwicki 46,0 6 m. Rybnik 49,7 7 m. Gliwice 52,6 8 lubliniecki 53,0 9 wodzisławski 54,3 10 m. Bielsko-Biała 54,5 11 mikołowski 54,8 12 m. Tychy 55,8 13 raciborski 56,4 14 cieszyński 56,6 15 m.żory 58,0 16 myszkowski 61,1 17 m. Jaworzno 61,4 18 m. Jastrzębie- Zdrój 63,1 19 rybnicki 64,0 20 m. Śiemianowice Śląskie 64,6 21 żywiecki 68,6 22 m. Dąbrowa Górnicza 68,8 23 kłobucki 68,8 24 m. Częstochowa 69,7 25 bielski 69,9 26 m. Zabrze 70,1 27 m. Świętochłowice 70,4 28 m. Sosnowiec 70,9 29 m. Katowice 74,0 30 m. Ruda Śląska 76,4 31 m. Bytom 76,4 32 m. Mysłowice 76,9 33 częstochowski 78,9 34 m. Chorzów 80,0 35 będziński 80,3 36 zawierciański 93,1 Województwo Śląskie 64,2

31 ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Lata Ogółem Miasta Gminy Ogółem Miasta Gminy Liczby bezwzględne na urodzeń żywych ,1 10,1 10, ,7 5,8 5, ,0 6,2 5, ,8 5,0 4, ,1 5,2 4,6 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG CHARAKTERU MIEJSCOWOŚCI Na 1000 urodzeń żywych Ogółem Miasta Gminy ,1 10,1 10, ,7 5,8 5, ,0 6,2 5, ,8 5,0 4, ,1 5,2 4,6 21

32 raciborski gliwicki Rybnik wodzisławski Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski Bytom mikołowski Żory pszczyński cieszyński Chorzów ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG POWIATÓW Na 1000 urodzeń żywych w województwie śląskim Katowice częstochowski myszkowski będziński Dąbrowa Górnicza Jaworzno bieruńsko-lędziński bielski żywiecki zawierciański wsp. umier. 0 do 0 0 do 3,9 3,9 do 4,59 4,59 do 5,9 5,9 do 8 8 do 9, myszkowski - 2 mikołowski 1,02 3 kłobucki 1,29 4 m.mysłowice 1,35 5 m.tychy 2,22 6 będziński 3,02 7 bieruńsko-lędziński 3,17 8 częstochowski 3,26 9 m.jastrzębie-zdrój 3,39 10 m.dąbrowa Górnicza 3,59 11 zawierciański 3,64 12 lubliniecki 3,94 13 m.rybnik 3,97 14 m.częstochowa 4,04 15 m.świętochłowice 4,24 16 cieszyński 4,25 17 m.bytom 4,38 18 m.jaworzno 4,44 19 żywiecki 4,54 20 m.siemianowice Śląskie 4,57 21 pszczyński 4,57 22 bielski 4,73 23 rybnicki 4,78 24 m.gliwice 5,11 25 m.sosnowiec 5,44 26 m.żory 5,92 27 m.katowice 5,93 28 tarnogórski 5,94 29 gliwicki 5,98 30 wodzisławski 6,25 31 m.chorzów 6,52 32 m.bielsko-biała 6,73 33 raciborski 6,97 34 m.piekary Śląskie 7,01 35 m.ruda Śląska 8,02 36 m.zabrze 9,16 Województwo Śląskie 4,80 kłobucki lubliniecki tarnogórski będziński gliwicki Bytom Gliwice Chorzów cieszyński częstochowski myszkowski Katowice Jaworzno mikołowski Rybnik raciborski bieruńsko-lędziński wodzisławski pszczyński bielski żywiecki zawierciański na 1000 żyw ych urodzeń 1,4 do 2,29 2,29 do 3,5 3,5 do 4,9 4,9 do 6,8 6,8 do 8,6 8,6 do 10, Powiat m.rybnik 1,40 2 Powiat lubliniecki 1,42 3 Powiat tarnogórski 1,66 4 Powiat m.świętochłowice 2,08 5 Powiat m.tychy 2,29 6 Powiat bielski 2,45 7 Powiat kłobucki 2,54 8 Powiat m.mysłowice 2,78 9 Powiat zawierciański 2,96 10 Powiat mikołowski 3,08 11 Powiat raciborski 3,34 12 Powiat m.jastrzębie-zdrój 3,50 13 Powiat m.piekary Śląskie 3,66 14 Powiat cieszyński 4,17 15 Powiat m.gliwice 4,19 16 Powiat gliwicki 4,35 17 Powiat myszkowski 4,44 18 Powiat m.ruda Śląska 4,88 19 Powiat m.jaworzno 4,93 20 Powiat m.dąbrowa Górnicza 5,02 21 Powiat będziński 5,32 22 Powiat m.bielsko-biała 5,37 23 Powiat m.sosnowiec 5,40 24 Powiat żywiecki 5,53 25 Powiat rybnicki 5,82 26 Powiat m.częstochowa 5,89 27 Powiat częstochowski 6,10 28 Powiat pszczyński 6,13 29 Powiat m.bytom 6,83 30 Powiat m.zabrze 7,05 31 Powiat m.żory 7,61 32 Powiat m.katowice 7,97 33 Powiat wodzisławski 8,63 34 Powiat m.chorzów 8,97 35 Powiat m.siemianowice Śląskie 10,26 36 Powiat bieruńsko-lędziński 10,56 Województwo Śląskie 5,1

33 ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wskaźnik na urodzeń żywych Klasy MSKCH i PZ Przyczyny zgonów Ogółem Miasto Wieś Ogółem 57,3 61,2 48,0 58,0 62,5 50,4 55,1 56,9 40,6 Choroby zakaźne i pasożytnicze 1,5 1,6 0,9 1,6 1,8 0,9 0,9 0,9 0,9 I w tym: biegunki posocznica 1,5 1,6 0,9 1,6 1,8 0,9 0,9 0,9 0,9 II Nowotwory złośliwe 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,9 0,9 - VI IX X XI XIV XVI XVII XVIII XX Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego w tym: zapalenie płuc Choroby układu pokarmowego Choroby układu moczowo-płciowego Niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone Objawy i stany niedokładnie określone Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu 0,4 0,4 0,2 0,5 0,6 0, ,2 0,2-0,3 0, ,9 2,0 3,6 2,2 2,3 4,4 0,9 0,9 0,9 1,9 2,0 3,6 2,2 2,3 4,4 0,9 0,9 0, ,3 35,5 25,4 32,7 35,2 27,7 35,2 36,4 17,9 15,1 16,1 15,3 15,5 16,7 13,5 13,5 14,0 20,7 3,3 3,6 1,3 3,5 3,8 1,8 2,7 2,8-1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,2 0,9 0,9 - Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach. 23

34 ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN Na urodzeń żywych ŚLĄSKIE Niektóre stany powstające w okresie okołoporod. 25,4 35,5 41,0 Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 15,3 16,1 31,5 Choroby układu oddechowego 3,6 2,0 5,4 Objawy i stany niedokładnie określone 1,3 3,6 4,7 Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze 0,9 1,1 3,1 0,9 1,6 11, Choroby układu pokarmowego 0,0 0,0 0,2 0 Choroby układu krążenia 0,2 0,7 0,2 Choroby układu nerwowego 0,4 1,9 Nowotwory złośliwe 0,2 0,4 0,

35 ZATRUDNIENIE KADRY MEDYCZNEJ W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wyszczególnienie Lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki Położne na ludności Lekarze 24,4 22,3 23,2 23,2 23,2 Lekarze dentyści 3,2 3,2 3,1 3,0 2,8 Pielęgniarki 52,5 55,6 56,4 54,1 53,2 Położne 5,4 5,9 6,3 5,7 5,5 Uwaga: Zatrudnienie w osobach według podstawowego miejsca zatrudnienia Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w pomiotach wykonujących działalność leczniczą 25

36 PERSONEL OCHRONY ZDROWIA ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Lekarze na ludności Stan w dniu 31 XII Śląskie 23,2 23,2 żywiecki 11,8 12,2 Żory 17,6 15,1 zawierciański 14,9 14,9 Zabrze 35,9 35,4 wodzisławski 6,0 12,2 Tychy 21,0 20,1 18, tarnogórski 19,1 Świętochłowice 15, ,5 Sosnowiec 32,1 29,3 Siemianowice Śląskie 18,7 17,8 Rybnik 27,9 28,3 rybnicki 3,3 2,3 Ruda Śląska 22,6 23,2 raciborski 14,4 15,3 pszczyński 9,8 12,5 Piekary Śląskie 27,3 28,0 myszkowski 13,9 14,3 Mysłowice 13,3 14,2 mikołowski 12,7 13,1 lubliniecki 15,9 15,9 kłobucki 9,2 9,3 Katowice 61,0 58,8 Jaworzno 21,6 22,5 Jastrzębie-Zdrój 25,4 24,9 gliwicki 15,0 15,6 Gliwice 30,8 31,1 Dąbrowa Górnicza 20,6 22,5 częstochowski 5,1 5,5 Częstochowa 33,0 31,8 cieszyński 19,5 16,3 Chorzów 30,1 27,2 Bytom 25,5 27,3 bieruńsko-lędziński 7,7 7,6 Bielsko-Biała 37,7 39,6 bielski 12,2 11,9 będziński 14,1 13,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 26

37 PERSONEL OCHRONY ZDROWIA ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Pielęgniarki na ludności Stan w dniu 31 XII Śląskie m. Katowice m. Rybnik m. Sosnowiec m. Częstochowa m. Piekary Śląskie m. Bielsko-Biała m. Zabrze m. Chorzów m. Jastrzębie-Zdrój m. Siemianowice Śląskie powiat lubliniecki m. Bytom m. Gliwice powiat cieszyński m. Dąbrowa Górnicza powiat raciborski m. Jaworzno powiat gliwicki m. Tychy powiat zawierciański m. Świętochłowice powiat tarnogórski powiat myszkowski powiat mikołowski m. Ruda Śląska m. Żory powiat będziński powiat żywiecki m. Mysłowice powiat kłobucki powiat bielski powiat pszczyński powiat wodzisławski powiat bieruńsko-lędziński powiat częstochowski powiat rybnicki 53,2 130,3 75,4 75,4 73,9 73,7 73,0 70,2 67,3 64,1 62,5 61,1 61,1 54,7 51,7 48,8 46,3 45,9 45,6 43,7 43,6 43,0 41,8 40,5 37,6 35,5 34,3 33,8 31,5 29,7 25,6 23,8 18,5 17,5 13,8 12,7 11,6 13,7 11,9 11,1 24,5 24,2 22,0 27,0 31,8 34,5 33,2 38,9 37,8 35,6 42,7 39,7 44,3 44,1 45,1 41,9 49,9 46,4 47,2 47,0 54,1 53,6 50,9 61,5 61,0 66,6 64,8 73,1 74,1 73,4 78,1 75,4 76, , Uwaga: W wskaźnikach ujęto pielęgniarki łącznie z mgr pielęgniarstwa 27

38 ZATRUDNIENIE LEKARZY SPECJALISTÓW W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Wskaźnik struktury (w %) Ogółem specjaliści a % 100% 100% 100% w tym: specjaliści w zakresie Anestezjologii intens. terapii ,3 5,6 5,7 5,8 Radiologii b ,8 3,6 3,8 3,8 Chorób wewnętrznych ,9 17,9 17,5 17,1 Pediatrii ,8 8,5 8,2 8,0 Chorób płuc ,0 2,0 1,9 2,0 Chorób zakaźnych ,6 0,6 0,6 0,6 Psychiatrii c ,0 3,2 3,3 3,3 Dermatologii i wenerologii c ,0 1,9 1,8 1,8 Neurologii ce ,6 4,8 4,6 4,4 Chirurgii d ,5 12,4 12,8 12,2 w tym: Chirurgii klatki piersiowej ,1 0,1 0,1 0,1 Ortopedii i traumatologii ,0 4,0 4,0 3,8 Położnictwa i ginekologii ,9 6,8 6,7 6,5 Otolaryngologii cg ,2 3,1 3,1 3,1 Okulistyki ,3 4,2 4,0 4,0 Urologii c ,1 1,0 1,1 1,1 Kardiologii c ,9 3,2 3,4 3,5 Onkologii f ,6 0,6 0,7 0,8 Hematologii ,2 0,2 0,3 0,3 Medycyny rodzinnej ,5 5,5 6,1 6,1 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, naczyniowej (od 2005r.), onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e łącznie ze specjalistami neuropatologii. f Specjaliści w zakresie onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej. g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.) Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-89 - rocznego sprawozdania o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. ZATRUDNIENIE LEKARZY SPECJALISTÓW W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 roku Stan w dniu 31 XII. Wskaźnik struktury (w %) Medycyny rodzinnej; 6,1 Urologii; 1,1 Okulistyki; 4,0 Otolaryngologii cg; 3,1 Inne; 16,7 Anestezjologii i intensywnej terapii; 5,8 Radiologii b; 3,8 Chorób wewnętrznych; 17,1 Pediatrii; 8,0 Chorób płuc; 2,0 Położnictwa i ginekologii; 6,5 Kardiologii; 3,5 Chirurgii df; 12,2 28 Neurologii ce; 4,4 Chorób zakaźnych; 0, Psychiatrii c; 3,3 Dermatologii i wenerologii c ; 1,8 b- Specjaliści w zakresie radiodiagnosty ki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej, c - Łącznie ze specjalistami dziecięcy mi, d- Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plasty cznej, szczękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatlogii. e- Łącznie ze specjalistami neuropatologii

39 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W WOJ. ŚLĄSKIM W LATACH Wskaźnik na ludności Chorób wewnętrznych Chirurgii df Pediatrii Położnictwa i ginekologii Medycyny rodzinnej Anestezjologii i intensywnej terapii Neurologii ce Okulistyki Radiologii b Otolaryngologii cg Psychiatrii c Kardiologii c Chorób płuc Dermatologii i wenerologii c Urologii Chorób zakaźnych 1,56 1,58 1,66 1,27 1,30 1,33 1,19 1,18 1,07 1,13 1,10 1,10 0,85 0,89 0,94 0,77 0,77 0,83 0,75 0,74 0,72 0,60 0,59 0,61 0,65 0,64 0,63 0,68 0,65 0,63 0,38 0,37 0,39 0,35 0,35 0,38 0,22 0,21 0,19 0,12 0,12 0,12 2,38 2,48 2,43 3,33 3,37 3,52 Śląskie 2013 Śląskie 2012 Śląskie ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 29

40 DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem w tym: osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym Śląskie Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem w tym: osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym Nowotwory C00-C97, D00-D Niedokrwistość D50-D Choroby tarczycy E00-E Cukrzyca E10-E Niedożywienie E40-E Otyłość E65-E Zaburzenia odżywiania F Upośledzenie umysłowe F70-F Padaczka G Dziecięce porażenie mózgowie G Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H Choroba nadciśnieniowa I10-I Alergie Dychawica oskrzelowa J Pokarmowe K Skórne L Zniekształcenia kręgosłupa M40-M Choroby układu moczowego N00-N Wady rozwojowe układu nerwowego Q00-Q układu krążenia Q20-Q narządów płciowych Q50- Q56 aberracje chromoso. Q90- Q inne Zaburzenia rozwoju R w tym fizycznego R psychomotorycznego R Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

41 DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) Współczynniki na ludności a Rozpoznanie ( kod rozpoznania wg ICD 10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem w tym: osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym Śląskie Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem w tym: osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym Nowotwory C00-C97, D00-D48 7,5 1,8 8,2 2,3 Niedokrwistość D50-D59 84,2 22,4 76,5 20,5 Choroby tarczycy E00-E07 38,3 8,2 38,3 7,5 Cukrzyca E10-E14 16,7 3,0 16,8 2,8 Niedożywienie E40-E46 31,5 4,8 29,6 4,3 Otyłość E65-E68 149,9 21,0 149,3 22,0 Zaburzenia odżywiania F50 2,0 0,6 1,9 0,6 Upośledzenie umysłowe F70-F79 31,6 3,9 30,5 3,9 Padaczka G40 36,8 5,3 35,3 5,2 Dziecięce porażenie mózgowie G80 16,5 1,7 16,2 1,7 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 344,0 31,0 330,3 32,0 Choroba nadciśnieniowa I10-I15 24,2 5,1 21,9 4,6 Alergie Dychawica oskrzelowa J45 272,1 41,1 257,8 41,5 Pokarmowe K ,9 17,2 103,4 16,2 Skórne L ,4 17,6 113,0 15,6 Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 472,4 49,2 456,0 46,6 Choroby układu moczowego N00-N23 61,8 10,6 56,6 10,3 Wady rozwojowe układu nerwowego Q00-Q07 14,2 2,0 14,3 2,8 układu krążenia Q20-Q28 41,3 6,3 37,4 5,5 narządów płciowych Q50-Q56 10,2 1,9 9,2 1,7 aberracje chromoso. Q90- Q99 9,6 1,3 8,8 1,0 inne 12,9 3,0 14,7 3,0 Zaburzenia rozwoju R62 90,8 13,3 87,5 12,9 w tym fizycznego R ,0 6,3 50,6 6,4 psychomotorycznego R ,1 3,7 26,1 3,6 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 15,5 1,0 12,5 1,0 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 172,7 26,9 149,0 20,8 a- Obliczono dla ludności w wieku 0 19 lat Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

42 w tym wady rozwojowe alergie DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) Współczynniki na ludności Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem Nowotwory C00-C97, D00-D48 Niedokrwistość D50-D59 Choroby tarczycy E00-E07 Cukrzyca E10-E14 Niedożywienie E40-E46 Otyłość E65-E68 Zaburzenia odżywiania F50 Upośledzenie umysłowe F70-F79 Padaczka G40 Dziecięce porażenie mózgowie G80 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 Choroba nadciśnieniowa I10-I15 Dychawica oskrzelowa J45 Pokarmowe K52.2 Skórne L27.2 Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 Choroby układu moczowego N00-N23 układu nerwowego Q00-Q07 układu krążenia Q20-Q28 narządów płciowych Q50-Q56 aberracje chromoso. Q90-Q99 inne Zaburzenia rozwoju R62 fizycznego R62.8 psychomotorycznego R62.0 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 8,2 7,5 76,5 84,2 38,3 38,3 16,8 16,7 29,6 31,5 149,3 149,9 1,9 2,0 30,5 31,6 35,3 36,8 16,2 16,5 21,9 24,2 103,4 110, ,4 56,6 61,8 14,3 14,2 37,4 41,3 9,2 10,2 8,8 9,6 14,7 12,9 87,5 90,8 50,6 52,0 26,1 27,1 12,5 15,5 149,0 172,7 330,3 344,0 257,8 272, ,

43 w tym STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Gruźlica A15-A19, B Nowotwory C00-C97, D00-D Choroby tarczycy E00-E Cukrzyca E10-E w tym: leczeni insuliną Niedokrwistość D50-D Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G Choroby układu krążenia I00-I przewlekła choroba reumatyczna I05-I choroba nadciśnieniowa I10-I choroby naczyń mózgowych I60-I69 niedokrwienna choroba serca I20-I w tym: przebyty zawał serca I25, Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 33

44 w tym STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Współczynniki na ludności a Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Gruźlica A15-A19, B90 4,6 0,7 4,4 0,7 Nowotwory C00-C97, D00-D48 93,3 21,9 96,6 22,9 Choroby tarczycy E00-E07 146,9 22,1 147,2 23,9 Cukrzyca E10-E14 400,5 40,2 388,2 39,6 w tym :leczeni insuliną 117,7 11,0 108,4 9,7 Niedokrwistość D50-D64 75,7 15,2 73,0 15,2 Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59 267,8 43,1 252,8 44,3 Choroby układu krążenia I00-I ,5 169,4 1525,3 167,2 przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 21,6 3,2 19,9 2,7 choroba nadciśnieniowa I10-I ,4 103,5 1041,5 104,4 choroby naczyń mózgowych I60-I69 niedokrwienna choroba serca I20-I25 w tym: przebyty zawał serca I25,2 Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 74,1 10,9 71,7 12,1 339,4 36,2 331,6 36,8 46,4 6,4 43,3 6,1 193,2 23,2 185,8 23,0 325,8 49,9 305,7 48,4 483,6 74,9 472,2 70,6 96,3 13,4 79,5 9,1 a Obliczono dla ludności w wieku 20 i więcej lat Źródło: Na podstawie sprawozdania o symbolu MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 34

45 STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WEDŁUG ROZPOZNANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Współczynniki na ludności Gruźlica A15-A19, B90 4,4 4,6 Nowotwory C00-C97, D00-D48 96,6 93,3 Choroby tarczycy E00-E07 147,2 146,9 Cukrzyca E10-E14 388,2 400,5 Niedokrwistość D50-D64 73,0 75, Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59 252,8 267,8 Choroby układu krążenia I00-I ,3 1534,5 Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 185,8 193,2 Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 305,7 325,8 Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99 472,2 483,6 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 79,5 96,

46 AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Liczba udzielonych porad w wybranych poradniach w latach Kod resortowe a Wyszczególnienie poradni liczba porad b na ludności liczba porad b na ludności liczba porad b na ludności Alergologiczna , , , Diabetologiczna , , , Kardiologiczna , , , Nefrologiczna , , , Neurologiczna , , , Onkologiczna , , , Rehabilitacyjna , , ,1 a - wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2005 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz z póżn. zm.) b porady udzielone w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej Źródło: Sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej na formularzu MZ

47 AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Liczba poradni Liczba udzielonych porad w ciągu roku Koda resortowe poradni a Nazwa poradni w liczbach bezwzględnych na ludności b Choroby wewnętrzne - razem ,9 5354, alergologiczna ,9 790, diabetologiczna ,1 673, nefrologiczna ,2 147, kardiologiczna ,3 1348, medycyny nuklearnej ,5 7, Innych specjalności zachowawczych razem ,4 6419, dermatologiczna ,7 1568, neurologiczna ,6 2199, onkologiczna ,8 622, rehabilitacyjna ,7 609, chorób zakaźnych ,1 91, Opieki nad matką i dzieckiem razem ,9 3260, pediatryczna ,0 161, neonatologiczna ,2 2917, ginekologiczno - położnicza ,1 5874,8 37

48 AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH (dok.) Liczba poradni Liczba udzielonych porad w ciągu roku Kod resortowe poradni a Nazwa poradni w liczbach bezwzględnych na ludności b Zabiegowe - razem ,1 2324, chirurgii ogólnej ,9 2324, chirurgii onkologicznej ,9 88, urazowo - ortopedyczna ,4 2584, okulistyczna ,5 2876, otolaryngologiczna ,7 1800, urologiczna ,7 807, Stomatologiczne - razem ,8 5152, ortodontyczne ,6 251, protetyki stomatologicznej chirurgii stomatologicznej ,3 79, ,3 176,3 a według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2005 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasadach ich nadawania (Dz.U. Nr. 170, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania z dn. 17 maja 2012 r./ (Dz.U z 2012 poz 594 b ludność wg stanu na dzień r. oraz r. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu Mz-12 oraz danych Urzędu Statystycznego w Katowicach. 38

49 z liczby razem w tym AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJ. ŚLĄSKIM W 2013 R. - LICZBA UDZIELONYCH PORAD W CIĄGU ROKU Rodzaje Poradni Porady udzielone w poradniach lekarskich specjalistycznych - razem Kody resortowe poradni Ogółem Porady dzieciom i młodzieży w wieku do lat 18 z liczby ogółem osobom w wieku do lat 65 i więcej kobietom Chorób wewnętrznych Alergologiczna Diabetologiczna Endokrynologiczna Geriatryczna Kardiologiczna Nefrologiczna Dermatologiczna Neurologiczna Onkologiczna Gruźlicy i chorób płuc Reumatologiczna Rehabilitacyjna Chorób zakaźnych Medycyny sportowej Pediatryczna Ginekologiczno-położnicza Chirurgiczne - razem chirurgia urazowoortopedyczna neurochirurgia Okulistyczna Otolaryngologiczna Urologiczna Zdrowia psychicznego Poradnia Leczenia Uzależnień Inna (o innej specjalności niewymienionej wyżej) Porady udzielone w poradniach stomatologicznych - razem stomatologiczna chorób błon śluzowych ortodontyczna protetyki stomatologicznej chirurgii stomatologicznej Źródło: opracowano na podstawie sprawozdania ZD-3 o ambulatoryjnej opiece zdrowotne 39

50 Liczba porad na 1 mieszkańca AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Liczba porad na 1 mieszkańca 3 2 2,4 2,7 2,5 2,8 2,8 2,9 2,7 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,2 1 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0, Poradnie specjalistyczne - razem (bez poradnii zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień) Stomatologiczne - razem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu Mz-12 oraz na formularza ZD-3 z Urzędu Statystycznego w Katowicach. Lata STACJE I PUNKTY KRWIODAWSTWA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM - SIEĆ I DZIAŁALNOŚĆ Stacje Oddziały terenowe Krwiodawcy Krwiodawcy Liczba pobrań Liczba pobrań Pobrano litrów krwi , , , , ,2 Źródło: Opracowano na podstawie MZ-42 - Rocznego sprawozdania z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach i Raciborzu 40

51 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE DANE Wyszczególnienie SZPITALE OGÓLNE Liczba szpitali a 168 w tym niepubliczne Liczba łóżek ogółem w tym niepubliczne Liczba łóżek - na ludności a 60,3 56,1 55,4 56,0 56,0 Chorzy leczeni na ludności 1482,7 1969,4 1946,0 2023,7 2030,9 Średnie wykorzystanie łóżek w dniach 266,9 240,7 239,0 233,0 232,3 w % 73,1 66,0 65,5 63,8 63,6 Średnia długość pobytu 10,8 6,9 6,8 6,5 6,4 Liczba leczonych na 1 łóżko 24,6 35,0 34,9 35,8 36,3 Wskaźnik śmiertelności 3,1 2,4 2,5 2,3 2,2 PODMIOTY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE I OPIEKUŃCZO LECZNICZE / , / Liczba zakładów w tym niepubliczne Liczba miejsc w tym niepubliczne Liczba miejsc - na ludności 0,6 7,9 8,3 8,2 8,7 Chorzy leczeni Na ludności 1,6 15,9 15,4 16,2 16,5 Średnia długość pobytu 109,3 172,5 180,5 178,5 177,2 HOSPICJA /5180/ Liczba zakładów (niepubliczne) Liczba miejsc na ludności 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 Chorzy leczeni na ludności 0,03 2,7 3,4 0,7 0,5 Średnia długość pobytu 17,4 20,4 21,5 14,5 29,6 ODDZIAŁY MEDYCYNY PALIATYWNEJ /5182/ Liczba zakładów w tym niepubliczne Liczba miejsc w tym niepubliczne Liczba miejsc na ludności ,4 0,5 Chorzy leczeni na ludności ,3 7,9 Średnia długość pobytu ,0 20,6 a Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654 z późn. zm.) została wprowadzona nowa definicja szpitala oraz świadczeń szpitalnych, gdzie świadczeniami szpitalnymi w myśl ustawy są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.źródło: Sprawozdania MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, MZ-29 A roczne sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej. 41

52 STACJONARNA OPIEKA PSYCHIATRYCZNA W WOJ. ŚLĄSKIM, -WYBRANE DANE Wyszczególnienie PODMIOTY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ (razem) Liczba zakładów w tym niepublicznych Liczba łóżek na ludności 6,4 6,3 6,3 6,3 6,2 Chorzy leczeni na ludności 46,9 56,3 59,07 55,4 54,8 Średnie wykorzystanie łóżek w dniach 304,2 341,1 338,2 331,2 332,7 w % 83,3 93% 93% 90,7% 91,1 Średnia długość pobytu 42,1 38,0 36,2 37,9 37,8 Liczba leczonych na 1 łóżko 7,2 9,0 9,3 8,7 8,8 SZPITALE PSYCHIATRYCZNE Liczba zakładów w tym niepublicznych Liczba łóżek na ludności 5,4 5,1 5,1 5,0 5,0 Chorzy leczeni na ludności 39,0 45,8 48,3 43,5 42,8 Średnie wykorzystanie łóżek w dniach 297,7 340,8 337,8 327,9 329,3 w % 81,6 93% 93% 90% 90% Średnia długość pobytu 41,3 37,8 35,8 38,0 38,4 Liczba leczonych na 1 łóżko 7,3 9,0 9,4 8,6 8,6 OŚRODKI LECZENIA ODWYKOWEGO Liczba zakładów w tym niepublicznych Liczba łóżek na ludności 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 Chorzy leczeni na ludności 6,2 8,9 9,3 9,4 10,7 Średnie wykorzystanie łóżek w dniach 317,5 348,1 350,6 358,9 351,3 w % 87,0 95% 96% 98% 96% Średnia długość pobytu 29,7 29,9 28,8 30,5 27,2 Liczba leczonych na 1 łóżko 10,9 11,6 12,2 11,8 12,9 OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Liczba zakładów w tym niepublicznych Liczba łóżek na ludności 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 Chorzy leczeni na ludności 1,8 1,6 1,5 2,4 1,3 Średnie wykorzystanie łóżek w dniach 357,8 333,0 320,6 319,2 336,1 w % 98,0 91% 88% 87% 92% Średnia długość pobytu 100,5 89,1 99,6 64,4 104,1 Liczba leczonych na 1 łóżko 3,6 3,7 3,2 5,0 3,2 a dane skorygowane Źródło: Sprawozdania MZ-30 -zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej 42

53 SZPITALE OGÓLNE. ŁÓŻKA OGÓŁEM. Wskaźnik łóżek ogółem na ludności Katowice 118,9 2 Cieszyński 92,8 3 Tarnogórski 86,4 4 Bytom 81,6 5 Chorzów 80,9 6 Piekary Śląskie 77,4 7 Częstochowa 73,6 8 Zabrze 70,4 9 Bielsko - Biała 69,9 10 Sosnowiec 68,4 11 Jastrzębie - Zdrój 65,4 12 Gliwice 61,6 13 Pszczyński 56,2 14 Świętochłowice 54,4 15 Siemianowice Śląskie 53,5 16 Wodzisławski 49,7 17 Bielski 49,0 18 Rybnik 48,4 19 Tychy 45,3 20 Lubliniecki 43,8 21 Gliwicki 40,6 22 Jaworzno 40,5 23 Raciborski 39,5 24 Dąbrowa Górnicza 36,4 25 Myszkowski 36,1 26 Mikołowski 35,5 27 Żory 33,4 28 Ruda Śląska 33,3 29 Mysłowice 32,9 30 Będziński 31,9 31 Zawierciański 29,6 32 Żywiecki 24,4 33 Kłobucki 14,0 34 Bieruńsko - Lędziński 6,9 35 Częstochowski 0,0 36 Rybnicki 0,0 woj.śląskie 56,0

54 SZPITALE OGÓLNE. ŁÓŻKA WEDŁUG ODDZIAŁÓW W LATACH Wyszczególnienie Kod oddziału Liczba łóżek stan w dniu 31 XII Liczba łóżek na ludności Śląskie ogółem ,4 56,0 56,0 w tym oddziały : Chorób wewnętrznych ,1 8,0 7,7 Chorób metabolicznych 4008, ,1 0,1 0,1 Alergologiczne 4010, ,1 0,1 0,1 Diabetologiczne ,0 0,0 0,0 Endokrynologiczne 4030, ,2 0,4 0,4 Gastroenterologiczne ,5 0,5 0,5 Geriatryczne ,5 0,6 0,6 Hematologiczne 4070, ,5 0,5 0,4 Kardiologiczne 4100, ,3 2,2 2,2 Intens. nadzoru kardiol. 4106, ,2 0,2 0,2 Nefrologiczne 4130, ,7 0,7 0,6 Medycyny nuklearnej 4140, ,1 0,0 0,0 Toksykologiczne ,1 0,1 0,1 Przewlekle chorych ,0 0,1 0,1 0,0 Medycyny paliatywnej a 0,0 a 0,1 0,0 0,0 a Dermatologiczne 4200, ,0 0,9 0,9 Neurologiczne 4220, 4221, ,8 2,8 2,8 Onkologiczne ,4 1,6 1,7 Intensywnej terapii 4260, 4261, ,8 0,7 0,9 Gruźlicy i chorób płuc ,7 2,6 2,6 Reumatologiczne 4280, ,9 0,8 0,8 Rehabilitacyjne ,4 6,5 6,8 Zakaźne 4340, 4342, ,5 0,5 0,4 Dziecięce 4401, 4403, ,4 2,2 2,1 Neonatologiczne ,4 2,5 2,6 Intens. opieki noworodka ,1 0,0 0,0 Ginekologiczno - położnicze 4450,4452,4458, ,7 4,7 4,5 Chirurgii ogólnej ,4 4,4 4,4 Chirurgii dziecięcej ,7 0,7 0,7 Chirurgii klatki piersiowej ,2 0,2 0,2 Chirurgii naczyniowej ,5 0,5 0,6 Chirurgii onkologicznej ,4 0,4 0,4 Chirurgii plastycznej 4550, ,1 0,1 0,1 Kardiochirurgiczne ,4 0,5 0,4 44

55 SZPITALE OGÓLNE. ŁÓŻKA WEDŁUG ODDZIAŁÓW W LATACH (dok.) Wyszczególnienie Kod oddziału Liczba łóżek stan w dniu 31 XII Liczba łóżek na ludności Neurochirurgiczne 4570, ,6 0,6 0,7 Urazowo - ortopedyczne 4580, ,8 3,8 3,7 Okulistyczne 4600, ,5 1,4 1,5 Otolaryngologiczne 4610, 4611, ,5 1,3 1,3 Chirurgii szczękowo - twarzowej ,1 0,1 0,1 Urologiczne 4640, ,0 1,1 1,2 Transplantacyjne ,2 0,2 0,2 Psychiatryczne ,2 1,6 1,3 Ratunkowe 4902 b ,3 0,1 0,1 Oddział leczenia jednego dnia 4670, ,0 0,0 a Zmiana kodu resortowego oddziału z 4180 na 5182 w związku z czym oddziały, które wg Rejestru Podmiotów Leczniczych działają w ramach przedsiębiorstwa stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne zostały wyłączone ze sprawozdania MZ-29 o działalności szpitala ogólnego i są wykazywane w sprawozdaniu MZ-29a o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej b Zmiana kodu resortowego oddziału z 3300 na Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-29 o działalności szpitala ogólnego. 45

56 STRUKTURA ŁÓŻEK W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (ODSETKI) W ROKU

57 SZPITALE OGÓLNE. WSKAŹNIKI ŚREDNIEGO WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK WEDŁUG ODDZIAŁÓW Śląskie w tym oddziały : Wyszczególnienie Kod oddziału Średnie wykorzystanie łóżek w: dniach % ,8 70, ,4 68, ,1 70, ,6 67, ,7 66, ,0 65, ,0 63, ,3 63,6 Oddział chorób wewnętrznych ,1 72,4 Oddział chorób metabolicznych ,2 63,1 Oddział alergologiczny ,5 27,8 Oddział alergologiczny dla dzieci ,9 58,3 Oddział diabetologiczny ,8 6,0 Oddział endokrynologiczny ,0 50,4 Oddział endokrynologiczny dla dzieci ,0 65,2 Oddział gastroenterologiczny ,3 77,6 Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,7 47,3 Oddział geriatryczny ,9 65,2 Oddział hematologiczny ,4 67,2 Oddział hematologiczny dla dzieci ,5 71,6 Oddział kardiologiczny ,7 64,3 Oddział kardiologiczny dla dzieci ,3 68,8 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddział intensywnego nadzoru kardiolog. dla dz ,9 97, ,1 71,8 Oddział nefrologiczny ,4 65,3 Oddział nefrologiczny dla dzieci ,0 59,5 Stacja dializ ,0 0,0 Stacja dializ dla dzieci ,0 0,0 Oddział medycyny nuklearnej ,6 62,1 Oddział toksykologiczny ,9 28,5 Oddział dla przewlekle chorych ,0 0,0 47

58 SZPITALE OGÓLNE. WSKAŹNIKI ŚREDNIEGO WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK WEDŁUG ODDZIAŁÓW (c.d.) Wyszczególnienie Kod oddziału 48 Średnie wykorzystanie łóżek w: Dniach % Oddział dermatologiczny ,4 51,6 Oddział dermatologiczny dla dzieci ,0 36,2 Oddział neurologiczny ,4 71,4 Oddział neurologiczny dla dzieci ,8 69,0 Oddział udarowy ,5 83,7 Oddział onkologiczny ,7 74,2 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii ,6 55,0 Oddział radioterapii ,2 67,5 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej ,4 61,5 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci ,7 70,6 211,2 57,9 Oddział gruźlicy i chorób płuc ,2 75,1 Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci ,3 27,5 Oddział pulmonologii ,3 56,5 Oddział reumatologiczny ,5 64,0 Oddział reumatologiczny dla dzieci ,2 50,2 Oddział rehabilitacyjny ,1 77,8 Oddział rehabilitacyjny dla dzieci ,0 79,2 Oddział rehabilitacji narządu ruchu ,6 86,7 oddział paraplegii i tetraplegii ,9 93,9 Oddział rehabilitacji neurologicznej ,2 85,8 Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,0 75, ,7 90,6 Oddział rehabilitacji pulmonologicznej ,3 66,4 Oddział rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci ,1 63,6 Oddział chorób zakaźnych ,6 61,0 Oddział obserwacyjno-zakaźny ,5 67,3 Oddział pediatryczny ,6 50,9 Oddział niemowlęcy ,6 56,6 Oddział neonatologiczny ,8 44,3

59 SZPITALE OGÓLNE. WSKAŹNIKI ŚREDNIEGO WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK WEDŁUG ODDZIAŁÓW (dok.) Wyszczególnienie Kod oddziału 49 Średnie wykorzystanie łóżek w: dniach % Oddział ginekologiczno-położniczy ,5 61,2 Oddział ginekologiczny ,1 40,9 Oddział położnictwa i neonatologii ,9 102,5 Oddział ginekologii onkologicznej ,9 65,2 Oddział chirurgiczny ogólny ,8 59,1 Oddział chirurgiczny dla dzieci ,4 50,0 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,3 66,6 Oddział chirurgii naczyniowej ,6 56,6 Oddział chirurgii onkologicznej ,9 48,5 Oddział chirurgii plastycznej ,2 40,9 Oddział kardiochirurgiczny ,9 72,0 Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci ,0 53,7 Oddział neurochirurgiczny ,3 65,3 Oddział neurochirurgiczny dla dzieci ,5 62,9 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej ,4 58,5 Oddział chirurgii urazowo ortopedycznej dla dzieci 139,4 38,2 Oddział okulistyczny ,4 37,6 Oddział okulistyczny dla dzieci ,8 40,5 Oddział otolaryngologiczny ,0 37,5 Oddział otolaryngologiczny dla dzieci ,1 48,5 Oddział audiologiczno-foniatryczny ,0 0,0 Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej ,3 26,7 Oddział urologiczny ,2 53,8 Oddział transplantologiczny ,5 96,6 Oddział transplantacji nerek ,5 9,2 Oddział transplantacji wątroby ,0 0,0 Oddział transplantacji szpiku ,0 103,3 Oddział transplantacji trzustki ,0 0,0 Oddział leczenia jednego dnia ,7 6,5 Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci ,0 0,0 Oddział psychiatryczny ,4 86,4 Szpitalny oddział ratunkowy ,6 6,5 a Zgodnie z Rop. MZ z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych szczegółowych zasad ich nadawania ( Dz. U. 2012, poz.59 Źródło: Sprawozdanie MZ - 29 o działalności szpitala ogólneg

60 ŚREDNIE WYKORZYSTANIE ŁÓŻEK W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 intensywnego nadzoru kardiologicznego psychiatryczny rehabilitacyjne neurologizne chorób wewnętrznych kardiochirurgiczny onkologiczne hematologiczne gastroenterologiczne anestezjologii i intensywnej terapii chorób zakaźnych neurochirurgiczny geriatryczne kardiologiczne nefrologiczne reumatologiczny chorób metabolicznych neurochirurgiczny dla dzieci medycyny nuklearnej chirurgiczny ogólny chirurgii urazowo-ortopedycznej pulmunologii, gruźlicy i chorób płuc transplantologiczne chirurgii naczyniowej niemowlęcy endokrynologiczne ginekologiczne urologiczny kardiochirurgiczny dla dzieci pediatryczne dermatoilogiczne chirurgiczny dla dzieci chirurgii onkologicznej neonatologiczne Oddziaył chirurgii plastycznej otolaryngologiczne chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci okulistyczne toksykologiczny alergologiczne chirurgii szczękowo - twarzowej leczenia jednego dnia 23,7 6,5 Szpitalny ratunkowy 23,6 6,5 diabetologiczny 21,8 6,0 202,6 200,9 196,2 196,0 185,6 184,2 182,4 176,9 161,8 149,2 143,9 139,4 138,3 103,9 103,7 97,3 347,5 315,4 297,7 267,7 264,1 262,9 257,1 250,2 249,8 247,7 239,0 238,3 237,9 235,5 235,1 230,8 230,2 229,5 226,6 215,8 213,4 211,8 208,3 206,6 206,6 38,2 37,9 28,5 28,4 26,7 67,9 65,5 65,3 65,2 64,5 64,4 63,2 63,1 62,9 62,1 59,1 58,5 58,0 57,1 56,6 56,6 55,5 55,0 53,8 53,7 50,9 50,5 50,0 48,5 44,3 40,9 39,4 95,2 86,4 81,6 73,3 72,4 72,0 70,5 68,5 68,5 w dniach w %

61 Kod oddziału PODMIOTY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ Łóżka według oddziałów w województwie śląskim Wyszczególnienie ogółem na ludności Liczba łóżek ogółem na ludnośc i ogółem na ludności Ogółem , , ,2 w tym oddziały Chorób wewnętrznych ,1 28 0,1 28 0,1 Hematologiczny ,1 Neurologiczne ,2 30 0,1 30 0,1 Psychiatryczne , , ,5 Psychiatryczne dla dzieci ,04 Psychiatryczne rehabilitacyjne , ,3 Leczenia zaburzeń nerwicowych , Lecz. zab. nerwicowych dla dzieci i mł ,1 40 0,1 Psychosomatyczne ,1 30 0,1 30 0,1 Psychogeriatryczne (zamknięte) , Psychiatryczne dla chorych na gruźlicę , Psychiatryczne dla przewlekle chorych , , ,2 Psychiatrii sądowej , , ,6 Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu , ,4 Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży ,1 25 0,1 Odwykowy o wzmocnionym zabezp ,1 30 0,1 Leczenia uzależnień , ,3 Leczenia uzależnień dla dzieci i mł , Detoksykacji (alkoholowy) , , ,2 Terapii uzależnienia od alkoholu , , ,5 Terapii uzależnienia od narkotyków ,4 45 0,1 45 0,1 Detoksykacji (narkotyki, subst. psych.) ,1 7 0,02 8 0,02 Rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych , ,5 Terapii dla uzal. od substancji psych. ze współistniejącymi zaburzeniami ,1 29 0,1 Źródło: Opracowano na podstawie Rocznego Sprawozdania MZ-30 z podmiotu psychiatrycznej opieki stacjonarnej 51

62 PODMIOTY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ Łóżka według oddziałów w województwie śląskim w latach 2000, 2012, 2013 na ludności Leczenia uzależnień dla dzieci i mł. 0, Psychiatryczne dla chorych na gruźlicę 0, Leczenia zaburzeń nerwicowych 0, Inne 0,2 Psychogeriatryczne (zamknięte) 0,3 Detoksykacyjne (narkotyki,inne substancje) 0,02 0,1 Psychiatryczne dla dzieci i młodzieży 0,04 Terapii dla uzależ.od subst.psych.ze wspólist.zab. Terapii uzależnienia od narkotyków Odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu Psychiatrii sądowej o wzmocnionym Psychosomatyczne Leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i Neurologiczne Hematologiczny 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 Chorób wewnętrznych 0,1 0,1 0,1 Detoksykacji (alkoholowy) 0,2 0,2 0,2 Psychiatryczne dla przewlekle chorych 0,2 0,2 0,8 Leczenia uzależnień 0,3 0,3 Psychiatryczne rehabilitacyjne 0,3 0,3 Psychiatrii sądowej o wzmocnionym 0,4 0,4 Rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji 0,5 0,5 Terapii uzależnienia od alkoholu 0,5 0,6 0,7 Psychiatrii sądowej 0,6 0,6 0,1 Psychiatryczne 2,5 2,6 2,9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 52

63 STRUKTURA ŁÓŻEK W PODMIOTACH PSYCHIATRYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (odsetki) W LATACH

64 MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH Klasy wg ICD-10 Liczby bezwzględne wskaźnik struktury współczynnik na mieszkańców liczby bezwzględne wskaźnik struktury współczynnik na mieszkańców OGÓŁEM % % 1962,3 I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B % ,9% 38,1 II Nowotwory C00-D % ,3% 182,8 III Choroby krwi i narz. krwiotwórczych D50-D % ,1% 20,8 IV Zaburzenia wydz. wew., st. odżyw. i przem.met E00-E % ,6% 51,7 V Zaburzenia psychiczne i zab. zachowania F00-F % ,1% 2,7 VI Choroby układu nerwowego G00-G % ,1% 80,2 VII Choroby oka i przydatków oka H00-H % ,2% 82,7 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego H60-H % ,6% 11,6 IX Choroby układu krążenia I00-I % ,0% 333,6 X Choroby układu oddechowego J00-J % ,0% 136,5 XI Choroby układu trawiennego K00-K % ,2% 160,6 XII Choroby skóry i tkanki podskórnej L00-L % ,6% 31,1 XIII Ch. ukł. kostno-stawowego, mięśni i tk. łącznej M00-M % ,3% 104,5 XIV Choroby układu moczowo-płciowego N00-N % ,1% 159,6 XV Ciąża, poród i połóg O00-O % ,3% 142,3 XVI Niektóre st. rozpocz. się w okr. okołoporod. P00-P % ,1% 41,2 XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia Q00-Q % ,8% 15,1 XVIII Objawy, cechy chorobowe R00-R % ,7% 53,9 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki S00-T % ,9% 116,1 XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia Z00-Z % ,0% 197,1 Źródło: Komputerowy system "Karta statystyczna ogólna", Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej, Oddział Analiz i Statystyki Medycznej,Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicac

65 MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Współczynnik na ludności kłobucki częstochowski kłobucki częstochowski kłobucki lubliniecki myszkowski zawierciański tarnogórski będziński gliwicki Bytom Dąbrowa Górnicza Gliwice Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Rybnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczyński lubliniecki myszkowski zawierciański tarnogórski będziński gliwicki Bytom Dąbrowa Górnicza Gliwice Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Rybnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczyński lubliniecki tarnogórski będziński gliwicki Bytom Gliwice Chorzów częstochowski myszkowski Katowice Jaworzno mikołowski Rybnik raciborski bieruńsko-lędziński zawierciański wodzisławski pszczyński cieszyński bielski żywiecki cieszyński bielski żywiecki cieszyński bielski żywiecki wsp. na 10 tys. ludn ,6 do 1 865, ,7 do 1 918, ,5 do 2 001, ,6 do 2 136, ,6 do wsp. na 10 tys. ludn ,9 do 1 815, ,8 do 1 899, ,1 do 2 011, ,8 do 2 224, ,5 do wsp.na 10 ty s. ludno do 1 826, ,8 do 1 938, ,4 do 2 054, ,3 do 5 150, ,1 do 5 150,1 55

66 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wyszczególnienie ICD - 10 liczby bezwzględne a 2012 a 2013 b wskaźniki na ludności liczby bezwzględne wskaźniki na ludności liczby bezwzględne Dur brzuszny /A01.0/ 1 0, Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/ , , ,9 Salmonelozy /A02.0-8/ , , ,5 Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ /A03/ 7 0,2 2 0,04 1 0,02 wskaźniki na ludności Biegunki u dzieci do 2 lat /A04;A08;A09/ ,9 f ,2 f ,6 f Tężec /A33-A35/ 2 0,04 4 0,1 3 0,1 Krztusiec /A37/ 264 5, , ,3 Szkarlatyna /płonica/ /A38/ , , ,1 Choroba meningokokowa /A39/ 33 0,7 34 0,7 32 0,7 Legioneloza /A48.1-A48.2/ 3 0, Borelioza z Lyme /A69.2/ , , ,5 Styczność i narażenie na wściekliznę /potrzeba szczepień /Z20.3/Z24.2/ , , ,0 Kleszczowe zapalenie mózgu /A84/ 5 0,1 1 0,02 2 0,04 Inne wirusowe zapalenie mózgu w tym: opryszczkowe /B00.4/ 4 0,09 9 0,2 8 0,2 inne określone /A81.1;A83;A85;B02.0/ nie określone /A86/ 13 0,3 12 0,3 13 0,3 w innych chorobach objętych MZ ,02 6 0,1 2 0,04

67 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (c.d.) Wyszczególnienie ICD - 10 Wirusowe zapalenie opon mózgowych liczby bezwzględne 2011 b 2012 a 2013 b wskaźniki na ludności liczby bezwzględne wskaźniki na ludności liczby bezwzględne wskaźniki na ludności w tym: enterowirusowe /A.87.0/ ,02 opryszczkowe /B00.3/ ,02 inne określone i nie określone /A87.1-9;B02.1/ 44 1,0 67 1,5 56 1,2 w innych chorobach objętych MZ ,02 2 0, Ospa wietrzna /B01/ , , ,0 Odra /B05/ 2 0, ,5 30 0,7 Różyczka /B06;P35.0/ 322 7, , ,9 Wirusowe zapalenie wątroby c w tym: ogółem /B15-B19/ 358 7, , ,3 typ B d /B16;B18,0-B18,1/ 124 2, , ,5 AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) /B20-B24/ 15 0,3 30 0,6 20 0,4 Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/ 132 2, , ,1 Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) /B26/ 376 8, , ,1 Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae (inwazyjna) w tym: zapalenia opon i/lub mózgu /B95.3/G04.2;G00.1/ 32 0,7 30 0,6 22 0,5 57

68 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (dok.) Wyszczególnienie ICD - 10 Choroba wywołana przez Haemophilus influenzae typ B (inwazyjna) liczby bezwzględne 2011 a 2012 a 2013 b wskaźniki na ludności liczby bezwzględne wskaźniki na ludności liczby bezwzględne w tym: zapalenia opon i/lub mózgu /B96.3/G04.2;G00.0/ 2 0,04 3 0,1 - - Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu w tym: w innych chorobach objętych MZ-56 /G01;G04.2;G05.0/ 15 0,3 12 0,3 14 0,3 inne określone /G00.2-8;G04.2/ 30 0,7 21 0,5 19 0,4 inne, nie określone /G00.9;G04.2/ 41 0,9 56 1,2 45 1,0 Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone /G03/ wskaźniki na ludności 80 1, ,2 75 1,6 Zapalenie mózgu inne i nie określone /G04.0,8-9/ 7 0,2 11 0,2 19 0,4 Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi e /J09/ Grypa (w tym przypadki grypy A/H1N1v) e /J10;J11/ 156 3,4 9 0, ,5 SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej e /U04/ Uwaga: Zachorowania na grypę podane w tabeli są to wartości potwierdzone laboratoryjnie, natomiast stan wraz z podejrzeniami przedstawia się następująco: 2011r /2165,3 ; 2012r /2266,6 ; brak danych a dane wg biuletynów Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce". b dane wg Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej c WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005 d łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV. e zachorowania potwierdzone laboratoryjnie f wskaźnik obliczono na ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce". 58

69 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (B15 B19) WZW typu C obliczono wg definicji z roku 2005 raciborski gliwicki Rybnik wodzisławski Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski Bytom mikołowski cieszyński Chorzów Katowice Żory pszczyński częstochowski myszkowski będziński Dąbrowa Górnicza Jaworzno bieruńsko-lędziński bielski żywiecki zawierciański wsk. na 10 tys. ludn. 0 do 0 0 do 3,2 3,2 do 6,5 6,5 do 13,8 13,8 do 38,6 38,6 do 41, żywiecki 0,7 2 Rybnik 0,7 3 Katowice 1,0 4 bieruńsko-lędziński 1,7 5 pszczyński 1,8 6 tarnogórski 2,2 7 bielski 3,2 8 zawierciański 3,3 9 Piekary Śląskie 3,5 10 Tychy 3,9 11 raciborski 4,5 12 Bytom 5,1 13 Dąbrowa Górnicza 5,6 14 lubliniecki 6,5 15 będziński 6,6 16 Bielsko-Biała 6,9 17 gliwicki 7,8 18 wodzisławski 9,5 19 kłobucki 10,5 20 częstochowski 11,1 21 Jaworzno 13,8 22 Ruda Śląska 14,0 23 myszkowski 16,7 24 Jastrzębie Zdrój 18,5 25 Częstochowa 20,8 26 Zabrze 21,7 27 Gliwice 23,6 28 Chorzów 38,6 29 Świętochłowice 41,8 30 mikołowski - 31 cieszyński - 32 rybnicki - 33 Mysłowice - 34 Siemianowice Śląskie - 35 Sosnowiec - 36 Żory - Województwo Śląskie 8, gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski Bytom cieszyński Chorzów częstochowski myszkowski będziński Dąbrowa Górnicza Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Rybnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczyński bielski żywiecki zawierciański wsp. na 100 ty s ludności 0 do 1,4 1,4 do 5,1 5,1 do 8,7 8,7 do 11,5 11,5 do 20,2 20,2 do 37, Katowice 0,3 2 Sosnowiec 0,5 3 Tarnogórski 0,7 4 Siemianowice Śląskie 1,4 5 Dąbrowa Górnicza 1,6 6 Pszczyński 2,8 7 Bieruńsko-Lędziński 3,4 8 Bielski 3,8 9 Będziński 4,0 10 Cieszyński 5,1 11 Tychy 5,4 12 Mikołowski 6,3 13 Wodzisławski 6,3 14 Bielsko-Biała 6,3 15 Piekary Śląskie 8,7 16 Lubliniecki 9,1 17 Raciborski 9,1 18 Gliwicki 9,5 19 Myszkowski 9,7 20 Jastrzębie Zdrój 9,8 21 Kłobucki 10,5 22 Bytom 11,5 23 Żywiecki 12,4 24 Jaworzno 13,8 25 Częstochowski 14,0 26 Zawierciański 16,4 27 Częstochowa 20,2 28 Gliwice 20,5 29 Zabrze 21,8 30 Świętochłowice 23,0 31 Ruda Śląska 24,0 32 Chorzów 37,9 33 Mysłowice - 34 Rybnik - 35 Żory - 36 Rybnicki - Województwo Śląskie 9,3

70 GRUŹLICA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM - CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ Wyszczególnienie Zapadalność liczba zachorowań ogółem współczynnik na ludności 35,4 28,0 25,6 23,9 z tego: gruźlica układu oddechowego/płuc* współczynnik na ludności 34,3 26,0 23,7 21,9 gruźlica pozapłucna współczynnik na ludności 1,2 2,0 2,0 1,9 Współczynniki zapadalności na ludności Ogółem 35,4 28,0 25,6 23,9 Mężczyźni 51,8 42,0 39,6 35,5 Kobiety 20,0 15,0 12,6 13,1 Miasto 36,1 28,9 27,6 25,6 Wieś 33,1 25,0 18,9 17,8 Współczynniki zapadalności na ludności według grup wieku ,2 3,6 2,3 4, ,4 6,3 7,2 4, ,7 20,2 20,9 17, ,4 48,2 42,3 39, ,1 40,4 33,8 33,4 Chorobowość liczba chorych ogółem b 4321 b 4152 b współczynnik na ludności 56,9 85,4 b 93,6 b 90,3 b Umieralność ogółem współczynnik na ludności 5,1 3,1 2,9. * Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego. Od 2002r. gruźlica płuc a- Dane skorygowane cytowane za opracowaniem Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2009 r. IGiChP, Warszawa 2009r b- opracowano na podstawie sprawozdania MZ-13- sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Źródło: Opracowano na podstawie corocznych Biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 60

71 ZACHOROWANIA NA KIŁĘ (A50 - A53) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, Lata Kiła wrodzona (A50) Objawowa (A51.0-A51.4) Kiła wczesna Utajona (A51.5-A51.9) Liczba zachorowań Razem (A51) Kiła późna (A52-A53) a) a) a) Zapadalność na ludności ,26 0,45 1,71 0, ,85 0,50 2,35 0, a) 4,46* 1,36 0,37 1,72 0, a) 13,46* b 1,08 0,37 1,45 0, a) 2,33* 1,51 0,89 2,40 0,58 a) dane pozyskane ze sprawozdania MZ-14 - leczeni w poradni skórno-wenerologicznej b) dane skorygowane * - zapadalność na 100 tys. urodzeń żywych zarejestrowanych wg stałego miejsca zamieszkania matki noworodka Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii ZACHOROWANIA NA RZEŻĄCZKĘ (A54) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, Lata Liczba zachorowań Rzeżączka (A54) Zapadalność na ludności , , a) 25 0, a) 25 0, ,23 a) dane pozyskane ze sprawozdania MZ-14 - leczeni w poradni skórno-wenerologicznej Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii 61

72 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, Wyszczególnienie liczby bezwzględne Ogółem Mężczyźni Kobiety na ludności Ogółem 327,0 328,0 376,6 364,7 386,0 Mężczyźni 341,4 341,0 395,8 382,2 400,2 Kobiety 313,4 316,0 358,6 348,4 372,8 Źródło: Opracowano na podstawie publikowanych przez Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie ( ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, Na ludności 372, ,0 348,4 382,2 364,7 358,6 395,8 376,6 316,0 341,0 328,0 313,4 341,4 327, Kobiety Mężczyźni Ogółem 62

73 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE. OGÓŁEM WEDŁUG POWIATÓW W LATACH Na ludności raciborski gliwicki Rybnik wodzisławski Gliwice gliwicki kłobucki lubliniecki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski Bytom mikołowski cieszyński tarnogórski będziński Bytom cieszyński Chorzów Katowice Żory pszczyński Chorzów częstochowski będziński Dąbrowa Górnicza bielski częstochowski myszkowski Katowice Jaworzno mikołowski Rybnik raciborski bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczyński bielski żywiecki myszkowski Jaworzno bieruńsko-lędziński żywiecki zawierciański zawierciański wsk. na 100 tys. ludn. 225 do do do do do do 477 wsk. na 100 ty ś ludności 229 do do do do do do m.chorzów 476,3 2 m.gliwice 454,3 3 m.sosnowiec 445,0 4 m.dąbrowa Górnicza 438,1 5 m.bielsko-biała 435,0 6 m.katowice 431,3 7 m.świętochłowice 417,0 8 m.piekary Śląskie 416,3 9 będziński 401,1 10 gliwicki 387,4 11 mikołowski 378,8 12 bielski 374,9 13 m.jastrzębie-zdrój 373,8 14 cieszyński 370,8 15 m.bytom 367,7 16 m.tychy 362,0 17 tarnogórski 357,1 18 raciborski 356,7 19 m.ruda Śląska 353,9 20 m.siemianowice Śl. 353,4 21 wodzisławski 347,3 22 m.zabrze 345,4 23 żywiecki 337,0 24 m.żory 331,1 25 m.częstochowa 321,6 26 rybnicki 309,1 27 m.rybnik 308,6 28 lubliniecki 307,0 29 m.jaworzno 306,6 30 m.mysłowice 306,0 31 pszczyński 299,6 32 zawierciański 296,5 33 kłobucki 260,0 34 częstochowski 259,4 35 myszkowski 257,8 36 bieruńsko- lędziński 225,8 Województwo Śląskie 364,7 1 m.bielsko-biała 499,0 2 m.chorzów 478,2 3 m.gliwice 477,7 4 m.sosnowiec 426,7 5 m.częstochowa 425,2 6 m.piekary Śląskie 423,4 7 m.katowice 422,3 8 m.dąbrowa Górnicza 421,5 9 będziński 421,3 10 m.siemianowice Śląskie 413,5 11 bielski 408,1 12 m.ruda Śląska 406,3 13 gliwicki 400,6 14 m.zabrze 387,0 15 m.świętochłowice 386,2 16 m.jaworzno 375,9 17 m.bytom 374,6 18 wodzisławski 372,9 19 żywiecki 363,2 20 tarnogórski 360,8 21 cieszyński 358,6 22 raciborski 356,1 23 m.jastrzębie-zdrój 352,8 24 m.rybnik 351,1 25 lubliniecki 350,9 26 mikołowski 349,7 27 kłobucki 346,3 28 m.żory 344,6 29 m.tychy 338,6 30 m.mysłowice 323,6 31 myszkowski 320,5 32 rybnicki 318,8 33 częstochowski 316,5 34 zawierciański 313,2 35 pszczyński 289,9 36 bieruńsko-lędziński 229,7 Województwo Śląskie 386,0

74 ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wskaźnik struktury MSKCh i PZ X Rewizji Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Wskaźnik struktury Kobiety Ogółem ,0 100,0 100,0 w tym : C16 Żołądek ,8 3,2 2,9 C18 Jelito grube ,5 6,0 6,0 C20 Odbytnica ,1 3,5 3,0 C25 Trzustka ,5 2,6 2,7 C34 Oskrzela i płuca ,4 9,2 9,0 C43 Czerniak ,8 1,7 1,8 C44 Inny nowotwór złośliwy skóry ,4 6,9 6,3 C50 Sutek ,7 22,0 23,7 C53 Szyjka macicy ,5 4,4 4,1 C54 Trzon macicy ,0 6,7 7,7 C56 Jajnik ,6 5,1 5,2 C64 Nerki ,9 2,8 2,5 C73 Tarczyca ,6 2,6 2,9 Mężczyźni Ogółem ,0 100,0 100,0 w tym : C16 Żołądek ,1 4,8 5,5 C18 Jelito grube ,0 7,1 6,7 C20 Odbytnica ,6 4,1 4,9 C25 Trzustka ,5 2,5 2,4 C32 Krtań ,7 3,0 2,8 C34 Oskrzela i płuca ,7 20,8 20,3 C43 Czerniak ,9 1,6 1,7 C44 Inny nowotwór złośliwy skóry ,2 6,3 6,4 C61 Gruczoł krokowy ,7 14,2 14,1 C64 Nerki ,6 3,8 4,0 C67 Pęcherz moczowy ,1 6,1 5,5 C71 Mózg ,9 2,1 1,7 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie 64

75 ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Wskaźnik struktury 2010 Pozostałe; 25,0 KOBIETY Żołądek; 3,2 Jelito grube; 6,0 Odbytnica; 3,5 Trzustka; 2,6 Oskrzela i płuca; 9,2 Pozostałe; 25,2 MĘŻCZYŹNI Żołądek; 4,8 Jelito grube; 7,1 Odbytnica; 4,1 Trzustka; 2,5 Krtań; 3,0 Tarczyca; 2,6 Jajnik; 5,1 Nerki; 2,8 Trzon macicy; 6,7 Szyjka macicy; 4,4 Inny nowotwór złośliwy skóry; 6,9 Sutek; 22,0 Mózg; 2,1 Pęcherz moczowy; 6,1 Nerki; 3,8 Gruczoł krokowy; 14,2 Inny nowotwór złośliwy skóry; 6,3 Oskrzela i płuca; 20, Jajnik; 5,1 Tarczyca; 2,6 Nerki; 2,8 Pozostałe; 25,0 KOBIETY Żołądek; 3,2 Jelito grube; 6,0 Odbytnica; 3,5 Trzustka; 2,6 C64 Nerki; 4 Mózg; 2,1 MĘŻCZYŹNI Pozostałe; 25,2 Żołądek; 4,8 Jelito grube; 7,1 Odbytnica; 4,1 Trzon macicy; 6,7 Oskrzela i płuca Oskrzela i płuca; 9 Nerki; 3,8 Trzustka; 2,5 Inny nowotwór złośliwy skóry; 6,9 Krtań; 3,0 Szyjka macicy; 4,4 Sutek; 22,0 C44 Inny nowotwór złośliwy skóry; 6,4 Inny nowotwór złośliwy skóry; 6,3 C34 Oskrzela i płuca; 20,3 65

76 CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W WOJ. ŚLĄSKIM Wyszczególnienie Chorzy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy Chorzy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy liczby bezwzględne wskaźnik na ludności Ogółem ,9 4118,3 975,2 931,6 w tym: leczeni w poradniach psychologicznych - leczeni ogółem ,8 37,0 7,4 8,8 1 A. Z zaburzeniami psychicznymi - leczeni ogółem ,1 3408,0 687,6 672,6 organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00-F02,F04,F07-F09) ,3 179,4 38,6 37,2 organiczne zaburzenia psychotyczne (F03,F05,F06) ,6 353,5 56,6 55,1 schizofrenia (F20) ,7 392,0 33,8 30,0 inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (F21-F29) ,8 89,7 14,4 11,8 epizody afektywne (F30 i F32) ,9 349,5 85,1 78,6 depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) ,1 328,5 45,6 35,1 inne zaburzenia nastroju ( afektywne ) (F34-F39) ,3 104,9 15,3 12,4 zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40 - F48) ,7 984,7 234,8 253,8 zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) ,3 22,9 6,6 6,8 inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fiz. (F51-F59) ,7 17,0 5,2 7,2 zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) ,0 123,9 37,3 36,2 w tym: patologiczny hazard (F63.0) ,3 9,3 5,2 4,0 upośledzenie umysłowe (F70-F79) ,7 146,6 24,5 20,0 całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) ,7 63,2 8,2 17,4 pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) ,7 19,7 6,7 4,8 zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) ,5 178,3 58,7 44,9 nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) ,3 17,4 8,9 12,6 66

77 CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W WOJ. ŚLĄSKIM. (dok.) Wyszczególnienie B. Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Chorzy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy Chorzy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy liczby bezwzględne wskaźnik na ludności ,3 33,2 10,7 16,2 2 A. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - leczeni ogółem ,4 482,1 193,0 169,6 ostre zatrucie (F10.0 ) ,5 14,8 4,7 4,6 używanie szkodliwe (F10.1) ,4 26,6 16,0 13,8 zespół uzależnienia (F10.2) ,6 424,9 165,2 144,6 zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) ,5 9,1 4,9 4,5 zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) ,6 0,7 0,2 0,3 zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) ,3 2,7 0,8 0,9 zespół amnestyczny (F10.6) ,8 0,5 0,3 0,2 inne zaburzenia psychiczne(f10.7, F10.8, F10.9) ,8 2,7 1,0 0,8 B. Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych (F11-F19) ,9 14,6 8,9 3,8 C. Współuzależnienia ,1 103,1 48,1 39,7 3 A. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych (F11-F19) - leczeni ogółem ,6 70,1 23,4 27,0 B. Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10) ,2 3,9 2,1 1,1 C. Współuzależnienia ,3 3,3 1,3 1,6 Źródło : Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. 67

78 CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (ODSETKI) Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98); 4,8 Pozostałe; 18,7 Ogółem Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48); 26,9 Organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00,F01,F02,F04,F 07,F08,F09); 5,5 Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33); 9,7 Organiczne zaburzenia psychotyczne (F03,F05,F06); 10,6 Epizody afektywne (F30 i F32); 10,9 Schizofrenia (F20); 12,9 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60- F69); 5,4 Po raz pierwszy Pozostałe; 19,1 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48); 34,1 Organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00,F01,F02,F04,F 07,F08,F09); 5,6 Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33); 6,6 Organiczne zaburzenia psychotyczne (F03,F05,F06); 8,2 Epizody afektywne Zaburzenia (F30 i F32); 12,4 zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98); 8,5 68

79 CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (ODSETKI) Pozostałe; 33,8 Po raz pierwszy Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48); 31,1 Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33); 4,3 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60- F69); 4,4 Organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00,F01,F02,F04,F 07,F08,F09); 4,6 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98); 5,5 Epizody afektywne (F30 i F32); 9,6 Organiczne zaburzenia psychotyczne (F03,F05,F06); 6,7 69

80 CHORZY LECZENI PO RAZ PIERWSZY W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WEDŁUG POWIATÓW W LATACH Na ludności raciborski gliwicki Rybnik wodzisławski Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski Bytom mikołowski Żory pszczyński cieszyński kłobucki lubliniecki Chorzów Katowice częstochowski myszkowski będziński Dąbrowa Górnicza Jaworzno bieruńsko-lędziński tarnogórski będziński gliwicki Bytom cieszyński bielski żywiecki częstochowski Katowice Jaworzno mikołowski Rybnik raciborski bieruńsko-lędziński wodzisławski Gliwice Chorzów pszczyński myszkowski bielski żywiecki zawierciański zawierciański wsk. na 10 tys. ludn. 0 do 0 0 do do do do do 141 wsk na 10 ty s. ludn. 0 do 0 1 do do do do do częstochowski 9,8 2 wodzisławski 19,3 3 rybnicki 20,4 4 bielski 22,5 5 pszczyński 22,9 6 żywiecki 32,3 7 m. Mysłowice 32,8 8 m. Jaworzno 39,6 9 m. Dąbrowa Górnicza 43,8 10 m. Siemianowice Śląskie 47,5 11 zawierciański 47,6 12 będziński 49,5 13 m. Jastrzębie-Zdrój 49,8 14 m. Chorzów 50,2 15 m. Bytom 52,8 16 m. Zabrze 56,7 17 raciborski 59,1 18 gliwicki 61,6 19 m. Piekary Śląskie 67,4 20 tarnogórski 71,4 21 m. Świętochłowice 73,2 22 m. Ruda Śląska 80,9 23 m. Żory 81,0 24 m. Rybnik 82,1 25 mikołowski 82,5 26 cieszyński 84,1 27 m. Tychy 94,0 28 myszkowski 96,8 29 lubliniecki 99,7 30 m. Sosnowiec 104,8 31 m. Katowice 110,7 32 m. Gliwice 121,3 33 m. Bielsko-Biała 124,3 34 m. Częstochowa 140,6 35 bieruńsko-lędzinski - 36 kłobucki - Województwo Śląskie 68,8 1 częstochowski 8,0 2 pszczyński 15,7 3 rybnicki 17,9 4 wodzisławski 19,0 5 bielski 23,1 6 żywiecki 30,3 7 gliwicki 36,8 8 będziński 37,6 9 kłobucki 40,9 10 Siemianowice Śląskie 44,7 11 Mysłowice 44,7 12 Bytom 45,6 13 Chorzów 45,8 14 Jaworzno 53,5 15 zawierciański 56,3 16 Zabrze 57,6 17 Dąbrowa Górnicza 58,8 18 Jastrzębie-Zdrój 62,2 19 Świętochłowice 67,0 20 Piekary Śląskie 72,6 21 Żory 79,1 22 raciborski 79,4 23 Ruda Śląska 80,6 24 myszkowski 81,5 25 tarnogórski 81,8 26 Tychy 82,8 27 cieszyński 83,1 28 Bielsko-Biała 85,5 29 mikołowski 89,0 30 Sosnowiec 92,1 31 Gliwice 94,7 32 lubliniecki 97,4 33 Rybnik 105,0 34 Katowice 120,4 35 Częstochowa 134,2 36 bieruńsko-lędzinski - Województwo Śląskie 67,3

81 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG KATEGORII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OGÓŁEM w liczbach bezwzględnych Kategorie niepełnosprawności Śląskie Niepełnosprawne prawnie razem W wieku 16 lat i więcej o stopniu niepełnosprawności: Znacznym Umiarkowanym Lekkim Nieustalonym W wieku 0-15 lat z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego Niepełnosprawne tylko biologicznie Odczuwające ograniczenie sprawności: Całkowite Poważne Umiarkowane OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG KATEGORII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Kategorie niepełnosprawności w tysiącach OGÓŁEM 560,7 552,1 Niepełnosprawne prawnie razem 438,3 344,7 Niepełnosprawne tylko biologicznie 122,4 207,4 Źródło: Opracowanie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego NSP 2002 i

82 WYBRANE DANE O OCHRONIE ZDROWIA WSKAŹNIKI PRZEGLĄD WOJEWÓDZKI 72

83 LUDNOŚĆ I GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Stan w dniu 31 XII Ogółem Ludność na 1 km 2 Wyszczególnienie w tysiącach POLSKA 38529, , , , Dolnośląskie 2917,2 2916,6 2914,4 2910, Kujawsko-Pomorskie 2098,7 2098,4 2096,4 2092, Lubelskie 2178,6 2171,9 2165,7 2156, Lubuskie 1023,2 1023,2 1023,3 1021, Łódzkie 2542,4 2533,7 2524,7 2513, Małopolskie 3336,7 3346,8 3354,1 3360, Mazowieckie 5267,1 5285,6 5301,8 5316, Opolskie 1017,2 1014,0 1010,2 1004, Podkarpackie 2127,9 2128,7 2130,0 2129, Podlaskie 1203,4 1201,0 1198,7 1195, Pomorskie 2275,5 2283,5 2290,1 2295, Śląskie 4634,9 4626,4 4615,9 4599, Świętokrzyskie 1282,5 1278,1 1274,0 1268, Warmińsko- Mazurskie 1453,8 1452,6 1450,7 1446, Wielkopolskie 3446,7 3455,5 3462,2 3467, Zachodniopomorskie 1723,7 1722,7 1721,4 1718, Źródło: Opracowano na podstawie corocznych publikacji Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym, GUS w Warszawie oraz danych GUS. 73

84 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH POLSKA Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko-Mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Dolnośląskie

85 STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W PROCENTACH (%) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Wyszczególnienie wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny POLSKA 18,8 18,5 18,3 18,2 64,4 64,2 63,9 63,4 16,8 17,3 17,8 18,4 Dolnośląskie 17,4 17,2 17,0 16,9 65,7 65,3 64,8 64,2 16,9 17,5 18,2 19,0 Kujawsko-Pomorskie 19,4 19,0 18,8 18,5 64,7 64,4 64,1 63,7 16,0 16,6 17,1 17,8 Lubelskie 19,2 18,9 18,6 18,3 63,2 63,2 63,0 62,7 17,5 17,9 18,4 18,9 Lubuskie 19,1 18,9 18,6 18,4 65,8 65,4 64,9 64,4 15,1 15,7 16,4 17,2 Łódzkie 17,5 17,3 17,1 17,0 63,8 63,3 62,9 62,4 18,8 19,4 20,0 20,6 Małopolskie 19,9 19,6 19,4 19,2 63,6 63,5 63,4 63,1 16,5 16,9 17,3 17,7 Mazowieckie 18,7 18,6 18,6 18,5 63,5 63,3 62,9 62,4 17,7 18,1 18,6 19,0 Opolskie 17,1 16,8 16,6 16,3 65,6 65,4 65,1 64,7 17,3 17,8 18,3 18,9 Podkarpackie 20,3 19,8 19,5 19,1 63,9 63,9 63,8 63,7 15,9 16,3 16,7 17,2 Podlaskie 19,0 18,6 18,2 17,9 63,6 63,7 63,7 63,6 17,4 17,7 18,1 18,5 Pomorskie 20,1 19,9 19,7 19,6 64,6 64,3 63,8 63,4 15,4 15,9 16,4 17,1 Śląskie 17,3 17,1 17,0 16,9 65,2 64,8 64,3 63,8 17,6 18,1 18,7 19,3 Świętokrzyskie 18,3 17,9 17,6 17,3 63,6 63,5 63,2 62,9 18,1 18,7 19,2 19,8 Warmińsko-Mazurskie 20,0 19,6 19,3 19,0 65,4 65,3 65,0 64,7 14,7 15,2 15,7 16,3 Wielkopolskie 19,9 19,6 19,4 19,3 64,9 64,5 64,1 63,6 15,3 15,9 16,5 17,1 Zachodniopomorskie 18,5 18,2 17,9 17,7 65,8 65,4 65,0 64,5 15,7 16,4 17,1 17,9 75

86 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W PROCENTACH (%) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny POLSKA Zachodniopomorskie POLSKA Zachodniopomorskie POLSKA Zachodniopomorskie Wielkopolskie Wielkopolskie Wielkopolskie Warmińsko-Mazurskie Warmińsko-Mazurskie Warmińsko-Mazurskie Świętokrzyskie Świetokrzyskie Świętokrzyskie Śląskie Śląskie Śląskie Pomorskie Pomorskie Pomorskie Podlaskie Podlaskie Podlaskie Podkarpackie Podkarpackie Podkarpackie Opolskie Opolskie Opolskie Mazowieckie Mazowieckie Mazowieckie Małopolskie Małopolskie Małopolskie Łódzkie Łódzkie Łódzkie Lubuskie Lubuskie Lubuskie Lubelskie Lubelskie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Dolnośląskie Dolnośląskie Dolnośląskie

87 PRZYROST NATURALNY W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Wyszczególnienie współczynniki na 1000 ludności POLSKA 0,9 0,3 0,0-0,5 Dolnośląskie -0,1-0,6-1,1-1,6 Kujawsko-Pomorskie 1,0 0,6 0,2-0,3 Lubelskie -0,2-0,7-0,6-1,4 Lubuskie 1,4 0,8 0,7-0,3 Łódzkie -2,2-2,7-3,0-3,5 Małopolskie 2,2 1,7 1,4 1,2 Mazowieckie 1,4 0,8 0,5 0,2 Opolskie -0,7-1,0-1,2-2,0 Podkarpackie 1,7 1,4 1,3 0,8 Podlaskie 0,1-0,4-0,6-1,3 Pomorskie 3,3 2,5 2,0 1,7 Śląskie 0,0-0,6-1,0-1,4 Świętokrzyskie -1,2-1,7-1,9-2,7 Warmińsko-Mazurskie 2,0 1,3 0,6-0,2 Wielkopolskie 2,9 2,1 1,8 1,2 Zachodniopomorskie 0,5-0,1-0,3-0,9 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. 77

88 PRZYROST NATURALNY W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Współczynniki na 1000 ludności Pomorskie Wielkopolskie Małopolskie Podkarpackie Mazowieckie Warmińsko-Mazurskie Lubuskie Kujawsko-Pomorskie Zachodniopomorskie Podlaskie Śląskie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Łódzkie POLSKA

89 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2010 Wyszczególnienie Ogółem Nowotwory (C00-D48) Choroby układu krążenia (I00-I99) Choroby układu oddechowego (J00-J98) Choroby układu trawiennego (K00-K92) Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) na ludności Polska 991,1 251,6 455,7 50,6 42,5 61,9 Dolnośląskie 1033,8 260,1 493,6 38,3 44,2 53,4 Kujawsko - pomorskie 988,2 282,7 443,8 62,1 36,7 53,7 Lubelskie 1066,6 226,6 548,9 50,6 39,7 68,2 Lubuskie 937,0 242,4 424,0 40,8 41,0 61,0 Łódzkie 1228,3 282,2 558,6 61,8 57,7 74,2 Małopolskie 900,3 234,8 422,8 35,1 34,5 49,2 Mazowieckie 1021,6 252,5 473,4 66,7 46,9 66,5 Opolskie 961,1 238,9 465,4 34,0 37,2 48,5 Podkarpackie 866,3 201,0 453,3 49,1 29,5 53,4 Podlaskie 990,8 234,7 450,5 51,8 42,4 70,3 Pomorskie 865,5 255,3 344,1 50,1 40,7 59,6 Śląskie 1028,5 270,8 454,6 43,0 52,8 64,4 Świętokrzyskie 1099,1 244,7 583,5 46,5 41,4 70,2 Warmińsko -mazurskie 904,8 248,9 372,9 105,4 32,9 65,2 Wielkopolskie 910,0 245,8 379,8 38,2 37,3 63,5 Zachodniopomorskie 976,9 264,1 437,6 42,0 43,7 66,7 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz obliczeń własnych. 79

90 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2011 Wyszczególnienie Ogółem Nowotwory (C00-D48) Choroby układu krążenia (I00-I99) Choroby układu oddechowego (J00-J98) Choroby układu trawiennego (K00-K92) Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) na ludności Polska 974,7 249,2 440,9 51,9 42,7 61,6 Dolnośląskie 1008,2 264,0 480,6 38,3 41,6 54,6 Kujawsko - pomorskie 937,2 261,7 400,8 59,2 39,9 58,3 Lubelskie 1056,7 226,5 523,5 53,5 40,8 65,8 Lubuskie 943,0 247,0 405,3 39,3 43,6 62,1 Łódzkie 1214,4 282,2 539,7 57,7 59,3 74,4 Małopolskie 889,8 230,6 418,3 37,6 34,7 50,9 Mazowieckie 1006,4 250,8 464,8 69,5 47,8 71,6 Opolskie 957,0 251,0 453,2 39,6 37,1 48,9 Podkarpackie 856,0 197,5 430,5 44,3 33,5 50,2 Podlaskie 969,0 237,4 421,1 58,1 42,0 67,4 Pomorskie 848,2 251,4 333,8 55,3 37,4 59,1 Śląskie 1030,4 271,0 469,0 42,8 51,7 63,5 Świętokrzyskie 1072,2 243,8 501,9 51,3 40,9 68,8 Warmińsko -mazurskie 890,5 237,8 350,2 65,7 34,3 64,8 Wielkopolskie 891,4 243,4 379,0 57,3 37,0 54,4 Zachodniopomorskie 937,2 256,4 405,9 46,3 42,4 64,8 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz obliczeń własnych. 80

91 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2012 Wyszczególnienie Ogółem Nowotwory (C00-D48) Choroby układu krążenia (I00-I99) Choroby układu oddechowego (J00-J98) Choroby układu trawiennego (K00-K92) Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) na ludności Polska 998,6 256,3 460,8 52,3 43,0 61,2 Dolnośląskie 1044,7 276,8 496,2 40,4 45,9 56,1 Kujawsko - pomorskie 974,8 274,5 432,6 58,1 36,8 57,1 Lubelskie 1041,8 228,6 528,0 48,2 35,1 68,3 Lubuskie 938,8 251,4 404,8 35,2 40,0 59,0 Łódzkie 1241,8 284,3 552,5 65,8 61,0 73,1 Małopolskie 912,0 235,9 440,2 38,8 35,0 53,6 Mazowieckie 1027,1 251,9 485,1 77,1 48,5 68,8 Opolskie 1007,7 264,8 464,1 39,3 40,4 44,8 Podkarpackie 864,0 203,3 437,3 45,6 29,5 52,3 Podlaskie 989,1 237,9 435,1 66,4 41,0 68,7 Pomorskie 894,0 255,8 371,7 57,9 42,6 59,2 Śląskie 1062,2 283,9 492,0 43,1 54,3 64,3 Świętokrzyskie 1095,5 267,1 556,4 48,4 39,0 63,0 Warmińsko -mazurskie 624,7 253,8 361,2 59,1 42,3 69,1 Wielkopolskie 910,9 243,7 398,2 44,6 33,5 52,2 Zachodniopomorskie 958,3 268,0 434,6 46,4 41,5 60,3 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz obliczeń własnych 81

92 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Nowotwory (C00-D48) Na ludności Polska Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko -mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

93 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Choroby układu krążenia (I00-I99) Na ludności Polska Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko -mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

94 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Choroby układu oddechowego (J00-J98) Na ludności Polska Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko -mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

95 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Choroby układu trawiennego (K00-K92) Na ludności Polska Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko -mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko - pomorskie Dolnośląskie

96 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) Na ludności Polska Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko -mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko - pomorskie Dolnośląskie

97 ZGONY NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W latach Wyszczególnienie na 1000 urodzeń żywych Polska 5,0 4,7 4,6 4,6 Dolnośląskie 6,1 5,6 6,3 5,1 Kujawsko-pomorskie 5,8 6,0 4,8 4,4 Lubelskie 4,7 4,4 4,3 4,6 Lubuskie 5,4 5,6 6,0 5,6 Łódzkie 4,0 4,5 4,2 4,7 Małopolskie 4,5 4,3 3,8 3,8 Mazowieckie 4,5 3,4 4,3 3,9 Opolskie 5,2 3,8 6,2 4,3 Podkarpackie 5,2 5,3 5,1 4,5 Podlaskie 4,5 4,8 4,1 4,6 Pomorskie 4,5 4,1 4,4 4,3 Śląskie 5,7 6,0 4,8 5,1 Świętokrzyskie 6,3 6,0 3,6 4,9 Warmińsko-mazurskie 4,8 4,7 4,1 5,9 Wielkopolskie 4,4 3,7 4,5 4,5 Zachodniopomorskie 5,2 6,1 5,2 5,0 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 87

98 ZGONY NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Na urodzeń żywych Polska Warmińsko-mazurskie Lubuskie Śląskie Dolnośląskie Zachodniopomorskie Świętokrzyskie Łódzkie Podlaskie Lubelskie Wielkopolskie Podkarpackie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Opolskie Mazowieckie Małopolskie

99 PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety POLSKA 72,1 72,4 72,7 73,1 80,6 80,9 81,0 81,1 Dolnośląskie 71,7 72,1 72,3 72,5 80,2 80,5 80,3 80,9 Kujawsko-Pomorskie 71,4 72,2 72,8 72,9 79,8 80,1 80,3 80,5 Lubelskie 71,2 71,7 72,4 72,7 81,0 81,1 81,5 81,6 Lubuskie 71,5 71,5 72,3 72,2 80,1 79,9 80,3 80,1 Łódzkie 70,1 70,4 70,6 70,7 79,4 79,5 79,8 80,1 Małopolskie 73,7 73,9 74,0 74,8 81,4 81,7 81,9 82,0 Mazowieckie 72,6 72,7 72,9 73,4 81,0 81,6 81,3 81,6 Opolskie 73,0 73,4 73,1 73,5 80,4 81,0 80,6 80,9 Podkarpackie 73,7 74,1 74,3 74,8 81,8 82,0 82,1 82,4 Podlaskie 72,5 73,3 73,1 73,2 81,9 81,8 82,3 82,3 Pomorskie 73,0 73,4 73,3 74,1 80,8 81,0 80,9 81,2 Śląskie 71,6 71,9 72,0 72,4 79,7 79,8 80,0 80,1 Świętokrzyskie 71,8 72,0 72,7 72,8 80,9 81,3 81,5 81,5 Warmińsko-Mazurskie 71,3 71,5 71,7 71,9 80,4 80,7 81,0 80,8 Wielkopolskie 72,5 72,9 73,2 73,5 80,5 80,9 80,8 80,6 Zachodniopomorskie 71,3 71,8 72,6 72,7 80,1 80,4 80,5 80,5 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. 89

100 PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Mężczyźni Kobiety POLSKA POLSKA Zachodniopomorskie Zachodniopomorskie Wielkopolskie Wielkopolskie Warmińsko- Mazurskie Warmińsko- Mazurskie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Śląskie Śląskie Pomorskie Pomorskie Podlaskie Podlaskie Podkarpackie Podkarpackie Opolskie Opolskie Mazowieckie Mazowieckie Małopolskie Małopolskie Łódzkie Łódzkie Lubuskie Lubuskie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Dolnośląskie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Dolnośląskie

101 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Lekarze Pielęgniarki a Lekarze Pielęgniarki a Lekarze Pielęgniarki a na ludności Polska 20,8 48,4 21,6 50,8 21,5 51,9 Dolnośląskie 19,6 49,4 21,6 52,8 20,9 55,9 Kujawsko - pomorskie 19,9 46,9 21,1 49,9 21,0 49,7 Lubelskie 23,9 54,1 24,3 54,8 23,7 58,7 Lubuskie 17,7 43,8 18,5 49,3 19,2 46,8 Łódzkie 24,1 46,9 24,5 49,8 24,8 56,8 Małopolskie 21,7 50,2 22,4 51,0 22,7 50,3 Mazowieckie 23,3 48,8 24,3 53,1 25,3 52,0 Opolskie 16,2 44,4 17,5 48,3 18,1 54,0 Podkarpackie 18,9 52,7 19,4 54,8 19,6 55,3 Podlaskie 23,7 52,4 24,4 52,4 24,0 52,4 Pomorskie 19,2 40,6 19,0 44,4 19,1 52,4 Śląskie 22,3 55,6 23,2 56,3 23,1 53,9 Świętokrzyskie 21,3 53,4 21,7 58,3 21,6 53,0 Warmińsko - mazurskie 17,4 44,3 19,0 47,8 18,4 46,3 Wielkopolskie 14,8 39,9 14,3 39,5 14,3 41,4 Zachodniopomorskie 22,2 43,7 24,7 46,3 22,0 52,0 a w tym mgr pielęgniarstwa Źródło: Opracowano na podstawie danych Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 91

102 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Lekarze i lekarze specjaliści Polska Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko -mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko -pomorskie Dolnośląskie Lekarze specjaliści Lekarze 92

103 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Lekarze i lekarze specjaliści Polska Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko -mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko -pomorskie Dolnośląskie 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Lekarze specjaliści Lekarza 93

104 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Lekarze i lekarze specjaliści Polska Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko -mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko -pomorskie Dolnośląskie Lekarze specjaliści Lekarze 94

105 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Pielęgniarki a Polska Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko -mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko -pomorskie Dolnośląskie a w tym mgr pielęgniarstwa

106 ZATRUDNIENIE LEKARZY SPECJALISTÓW W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Stan w dniu 31 XII Lekarze specjaliści: Wyszczególnienie wskaźnik na ludności POLSKA 16,9 16,8 17,5 17,6 Dolnośląskie 16,1 15,5 17,5 16,8 Kujawsko-Pomorskie 16,6 16,5 17,5 17,6 Lubelskie 18,9 18,9 19,6 19,7 Lubuskie 15,2 15,5 16,2 17,1 Łódzkie 20,2 18,6 19,0 19,3 Małopolskie 16,6 16,5 17,3 17,3 Mazowieckie 18,3 18,2 19,2 20,2 Opolskie 14,9 13,5 14,6 15,1 Podkarpackie 15,8 16,1 16,7 16,8 Podlaskie 18,7 18,9 20,3 19,8 Pomorskie 15,4 14,6 15,2 15,1 Śląskie 19,0 19,1 19,6 19,3 Świętokrzyskie 17,9 18,1 19,0 18,7 Warmińsko-Mazurskie 13,8 15,9 16,2 16,4 Wielkopolskie 12,1 12,4 11,0 11,6 Zachodniopomorskie 18,0 18,0 19,8 17,6 Uwaga: Dane o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w osobach, według podstawowego miejsca pracy, dane nie zawierają informacji o lekarzach specjalistach zatrudnionych w uczelniach medycznych i w jednostkach administracji publicznej. Źródło: Opracowano na podstawie Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia. 96

107 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Ogółem Wyszczególnienie Wskaźniki na ludności Polska 343,9 361,8 364,9 374,6 Dolnośląskie 423,7 413,8 401,3 Kujawsko - pomorskie 375,8 384,4 386,6 Lubelskie 359,2 341,5 367,0 Lubuskie 332,8 337,8 345,6 Łódzkie 361,3 387,4 400,5 Małopolskie 338,2 341,9 330,8 Mazowieckie 311,3 325,6 327,5 Opolskie 351,2 361,6 366,5 Podkarpackie 343,9 348,8 346,2 Podlaskie 246,3 290,6 300,6 Pomorskie 329,3 412,8 421,8 Śląskie 328,0 376,6 364,7 Świętokrzyskie 383,9 393,3 408,9 Warmińsko -mazurskie 304,2 352,2 349,8 Wielkopolskie 381,7 381,6 394,6 Zachodniopomorskie 294,9 301,1 326,9 424,9 409,5 369,8 343,5 402,8 361,1 331,4 392,5 341,3 315,0 415,7 386,0 404,8 356,0 400,4 318,2 Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie. 97

108 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Wskaźniki na ludności Polska Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko -mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

109 ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Ogółem Wyszczególnienie Wskaźniki na ludności POLSKA 240,4 239,2 245,9 Dolnośląskie 252,3 268,7 267,6 Kujawsko-pomorskie 273,4 244,6 244,9 Lubelskie 212,5 219,7 224,8 Lubuskie 230,6 251,7 266,1 Łódzkie 268,7 220,3 219,7 Małopolskie 222,0 184,2 195,0 Mazowieckie 246,5 234,9 235,6 Opolskie 229,0 235,2 253,8 Podkarpackie 184,9 242,4 244,8 Podlaskie 230,3 236,8 235,8 Pomorskie 244,6 247,8 257,3 Śląskie 253,4 259,8 271,1 Świętokrzyskie 234,1 228,8 243,2 Warmińsko-mazurskie 237,3 248,1 263,8 Wielkopolskie 238,8 244,5 248,3 Zachodniopomorskie 249,7 227,9 244,0 Źródło: Opracowano na podstawie danych w rocznikach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego 99

110 ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Wskaźniki na ludności POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

111 ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W LATACH W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Wyszczególnienie Współczynniki na ludności Polska 22,2 19,6 18,8 Dolnośląskie 25,8 20,4 22,6 Kujawsko - pomorskie 18,2 19,0 27,4 Lubelskie 37,0 30,2 20,4 Lubuskie 16,3 10,6 22,8 Łódzkie 29,4 28,1 16,7 Małopolskie 16,5 15,6 16,6 Mazowieckie 22,8 19,6 13,1 Opolskie 15,4 15,3 13,3 Podkarpackie 23,9 19,8 16,6 Podlaskie 14,6 13,3 22,1 Pomorskie 20,0 18,9 12,5 Śląskie 28,0 25,6 15,5 Świętokrzyskie 32,3 29,3 23,9 Warmińsko-mazurskie 13,4 13,5 24,3 Wielkopolskie 12,8 10,9 9,9 Zachodniopomorskie 17,2 12,3 13,8 Źródło: Opracowano na podstawie corocznych Biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. 101

112 ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W LATACH W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Współczynniki na ludności Polska Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko - pomorskie Dolnośląskie

113 ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W LATACH W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Wyszczególnienie Współczynniki na ludności Polska 1,5 1,7 1,6 Dolnośląskie 2,0 1,9 1,9 Kujawsko - pomorskie 1,0 1,2 1,0 Lubelskie 1,8 2,6 1,4 Lubuskie 1,8 1,9 2,5 Łódzkie 1,7 2,0 1,5 Małopolskie 1,3 1,2 1,6 Mazowieckie 1,4 1,2 1,8 Opolskie 1,1 1,4 1,4 Podkarpackie 0,9 1,3 1,4 Podlaskie 0,8 1,8 0,8 Pomorskie 0,8 1,6 1,1 Śląskie 2,8 3,1 2,9 Świętokrzyskie 1,4 1,2 1,7 Warmińsko-mazurskie 1,7 1,2 1,7 Wielkopolskie 0,9 1,0 0,7 Zachodniopomorskie 1,2 1,3 1,6 Źródło: Opracowano na podstawie corocznych Biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. 103

114 ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W LATACH W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Współczynniki na ludności Polska Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 104

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 Śląskie Centrum Zdrowia publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Żyć zdrowiej na Śląsku Bilans statystyczny Katowice 2007 ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Wydziału: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH - W LIKWIDACJI - OŚRODEK ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 Katowice 2008 Żyć zdrowiej na Śląsku

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2013 Śląski Urząd

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ 2012 (wybrane dane) Katowice, 2013 ŚLĄSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej. Hospitalizacja - wiek podeszły

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej. Hospitalizacja - wiek podeszły ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Hospitalizacja - wiek podeszły Katowice 2007 Dyrektor Śląskiego Centrum Dyrektor Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Dane o zgonach z powodu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Śląski Urząd Wojewódzki Oddział ds.chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej CUKRZYCA Katowice 2011 Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 (wybrane dane) Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 (wybrane dane) KATOWICE 2014 Śląski

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) Katowice, grudzień 2012 Dyrektor: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej

Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2009 Katowice 2010 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych Oświadczenie z dnia 24 października 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r.

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Ruch naturalny i migracje w województwie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM - W OPARCIU O DANE Z CHOROBOWOŚCI HOSPITALIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

- dbaj o układ krążenia

- dbaj o układ krążenia Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej WYBIERZ ŻYCIE - dbaj o układ krążenia Katowice 2007 Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia czwartek, 16 marca 2017 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2008-202 stan w dniu 3.2 liczby bezwzględne wskaźnik na 0 tys. ludności z

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU RAPORT O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2009-203 stan w dniu 3.2 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo