Ćwiczenia z podręcznika z bloku Sprawdź, czy potrafisz, znajdującego się na zakończenie podrozdziału. Określenie szczegółowych wymagań edukacyjnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenia z podręcznika z bloku Sprawdź, czy potrafisz, znajdującego się na zakończenie podrozdziału. Określenie szczegółowych wymagań edukacyjnych."

Transkrypt

1 ozdział I Wprowadzenie Wymagania edukacyjne do rozdziału I zna przepisy i regulamin obowiązujące w pracowni komputerowej, zna budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, zna podstawowe urządzenia peryferyjne i ich działanie, wie, co to są komputery przenośne, potrafi dokonać klasyfikacji oprogramowania, zna zasady legalnego uŝytkowania oprogramowania (aspekty prawne). edukacyjnych. oziom referowane rzepisy BH i regulamin obowiązujący w szkolnej pracowni komputerowej. Organizacja zajęć z informatyki. orzystanie z podręcznika. Zna przepisy BH dotyczące pracy w pracowni komputerowej. Zna i rozumie regulamin pracowni komputerowej. Umie bezpiecznie posługiwać się komputerem. MW,, I.1.a(); I.1.b() 2 Budowa komputera podstawowe bloki i ich zadania. Urządzenia peryferyjne. Zna podstawowe podzespoły komputera i ich funkcje. Zna podstawowe urządzenia zewnętrzne i ich funkcje. M. M,, I.2.a(); I.2.b(), 3 omputery przenośne. odzaje oprogramowania i ich legalne uŝytkowanie. Zna podstawowe rodzaje programów i ich funkcje. Zna zasady legalnego uŝytkowania komputerów. otrafi ocenić przydatność komputerów przenośnych. MW, M, M, M,, M,, M, I.2.c(); I.2.d(); I.2.e() 1 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

2 ozdział II oznajesz środowisko pracy komputera Wymagania edukacyjne do rozdziału II zna podstawowe pojęcia dotyczące systemu operacyjnego i jego zadania, zna organizację zasobów na dysku, potrafi zarządzać danymi (plikami) i sprzętem, potrafi zarządzać oprogramowaniem, stosuje profilaktykę antywirusową, samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci. edukacyjnych. oziom referowane System operacyjny podstawowe pojęcia. Zadania systemu. Operacje na plikach i folderach. ulpit. Zna podstawowe pojęcia dotyczące oprogramowania. Zna podstawowe pojęcia związane z zasobami., otrafi rozpoznać zasoby sprzętowe., M MW otrafi organizować i wyszukiwać M dane. MC otrafi korzystać z pomocy komputerowej i dokumentacji, technicznej. otrafi efektywnie korzystać z ulpitu., II.1.a(); II.1.b(); II.2.a(); II.2.b(); II.2.c(); II.2.d(); II.2.e(); II.3.a() końcu rozdziału: zadanie 1: polecenie 1, polecenie 2, polecenie 3. 6 Zarządzanie oprogramowaniem. Instalacja i usuwanie programów. otrafi zarządzać aplikacjami. otrafi instalować i usuwać programy. MC, MW, II.3.b(); II.37.c(); 7 rofilaktyka antywirusowa. Zna podstawowe zagroŝenia techniczne związane z wirusami komputerowymi. M, M.M II.4.a(); II.4.b() 2 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

3 8 odstawy pracy w lokalnych sieciach komputerowych. otrafi przeciwdziałać zagroŝeniom związanym z wirusami komputerowymi. ozumie potrzebę łączenia komputerów w sieć oraz pojęcie konta i ochrony zasobów. ozumie sposób logowania się uŝytkowników do sieci komputerowej. otrafi ocenić i stosować mechanizm ochrony zasobów. M, M, M II.5.a(); II.5.b(); II.5.c() : ealizacja materiału opiera się na rozwiązaniu wybranych zadań. Ich wykonanie naleŝy poprzedzić krótkim wykładem, do którego uczniowie powinni przygotować się, czytając w podręczniku materiał zawarty w drugim rozdziale., 3 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

4 ozdział III orzystasz z usług dostępnych w Internecie Wymagania edukacyjne do rozdziału III wie, czym jest Internet, potrafi korzystać z przeglądarki internetowej, posługuje się odpowiednimi systemami wyszukiwania, korzysta z wiarygodnych zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie, korzysta z poczty elektronicznej, tworzy i udostępnia zasoby informacyjne, rozmawia w trybie synchronicznym. edukacyjnych. oziom referowane 9 10 Internet - globalna sieć komputerowa. orzystanie z przeglądarki internetowej. onfiguracja przeglądarki. Wiarygodność zasobów Internetu ozumie istotę działania w Internecie. otrafi lokalizować zasoby, informacyjne w Internecie. Zna podstawowe rodzaje usług M, MW, dostępnych w Internecie. MC otrafi efektywnie korzystać z przeglądarki. otrafi konfigurować przeglądarkę., M ozumie problematykę wiarygodności serwisów WWW. otrafi pozyskiwać i przechowywać wiarygodne informacje. M, M, M, M III.1.a(); III.1.b(); III.1.c(); III.2.a(); III.2.b() III.3.a(); III.3.b() oczta elektroniczna ozumie sposób działania poczty elektronicznej. otrafi posługiwać się pocztą elektroniczną. M III.4.a(); III.4.b() 4 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

5 13 Tworzenie i udostępnianie zasobów informacyjnych 14 ozmowy w sieci ozumie skutki odbierania i przekazywania informacji w serwisach WWW. otrafi uczestniczyć w dyskusjach na forach dyskusyjnych. Wie, jak przygotować i przekazywać zasoby informacyjne w serwisach społecznościowych. ozumie róŝne sposoby komunikacji synchronicznej i potrafi się nimi posługiwać. ozumie jak zmienia się język internetowej komunikacji. M, MW, MC M,, M. III.5.a(); III.5.b(); III.5.c() III.6.a(); III.6.b() 5 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

6 ozdział IV Tworzysz grafikę i multimedia Wymagania edukacyjne do rozdziału IV umie przekształcać mapy bitowe, zna moŝliwości i zastosowanie grafiki wektorowej, tworzy proste animacje, tworzy proste materiały multimedialne. edukacyjnych. oziom referowane rzekształcanie map bitowych Grafika wektorowa. 19 Łączenie map bitowych z grafiką wektorową. 20 Tworzenie prostych animacji. Zna podstawowe parametry map bitowych. otrafi zmieniać formaty plików przechowujących mapy bitowe. otrafi w podstawowym zakresie przekształcać mapy bitowe. otrafi tworzyć montaŝ map bitowych. otrafi budować obraz składający się z gotowych obiektów. otrafi łączyć mapy bitowe z grafiką wektorową. ozumie istotę tworzenia animacji i moŝliwość jej zastosowań. otrafi przygotować ramki do animacji. M, IV.1.a(); IV.1.b(); IV.1.c(); IV.1.d();, IV.2.a() MC, M MC, M otrafi wykonać montaŝ animacji.,, M IV.2.b() IV.3.a(); IV.3.b(); IV.3.c() 6 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

7 ozdział V Umiesz korzystać z róŝnych wersji pakietu MS Office Wymagania edukacyjne do rozdziału V zna budowę okna aplikacji i zasady uŝytkowania pakietu MS Office, zna zasady zapisu i odczytu dokumentów, zna ogólne zasady drukowania dokumentów. edukacyjnych. oziom referowane Budowa okna i zasady uŝytkowania pakietu MS Office 2003 i Office 2007 (porównanie). Zasady zapisu, odczytu i drukowania dokumentów tworzonych w pakiecie MS Office. Zna budowę okna aplikacji pakietu MS Office Zna zasady uŝytkowania pakietu MS Office Zna budowę okna i zasady uŝytkowania aplikacji pakietu MS Office otrafi zapisywać dokumenty w róŝnych formatach. Umie otwierać dokumenty w MS Office. Wie, jak przygotować dokument do druku. Zna zasady drukowania dokumentów w MS Office Zna zasady drukowania dokumentów w MS Office MW, M MW, M, MC,,, V.1.a(); V.1.b(); V.1.c() V.2.a(); V.2.b(): V.3.a(); V.3..b(); V.3.c() Zadanie 7 na końcu rozdziału V. końcu rozdziału: zadanie 1; zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4; zadanie 5, zadanie 6, zadanie 7. 7 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

8 ozdział VI Tworzysz dokumenty w edytorze tekstu Wymagania edukacyjne do rozdziału VI zna podstawowe informacje dotyczące struktury dokumentu, potrafi redagować i formatować dokumenty, potrafi tworzyć i formatować tabele, umie wstawiać obiekty graficzne do dokumentów, przygotowuje dokumenty o róŝnym przeznaczeniu, korzysta efektywnie ze skrótów klawiaturowych. edukacyjnych. oziom referowane 23 Struktura dokumentu w edytorze tekstu. Zna istotne elementy struktury strony dokumentu. otrafi określić ogólne wymagania dotyczące struktury dokumentów. M, MC, VI.1.a(); VI.1.b() 24 Zasady redagowania i formatowania dokumentów. Skróty klawiaturowe. otrafi optymalnie dostosować widok dokumentu do potrzeb edycji. Zna ogólne zasady redagowania dokumentów. otrafi wykonywać operacje na blokach. Zna pojecie akapitu, jego podstawowe parametry oraz potrafi go formatować. otrafi stosować wypunktowania i numerowania akapitów. Zna ogólne zasady ułatwiające zapamiętanie skrótów klawiaturowych. M, MC,, VI.3.a(): VI.3.b(); VI.3.c(); VI.3.d(); VI.3.e(); 8 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

9 Stosowanie tabulatorów, przypisów, kolumn. Tworzenie nagłówków i stopek w dokumencie. Tworzenie i formatowanie tabel. Zna skróty klawiaturowe do przemieszczania kursora i zaznaczania bloków. Zna skróty klawiaturowe sugerujące działanie. otrafi korzystać z tabulatorów.,,, otrafi tworzyć w dokumencie, nagłówki i stopki. otrafi wykorzystywać przypisy M, w dokumencie. otrafi formatować tekst w kolumnach., Zna podstawowe zasady projektowania i tworzenia tabel. MC, M Zna zasady edytowania tabel., VI.3.f(); VI.3.g(); VI.3.h(); VI.3.i(() VI.4.a(); VI.4.b() Modyfikowanie tabel. Operacje w tabelach. Edytor grafiki w pakiecie Office. Wstawianie do dokumentu clipartów i obiektów graficznych pozyskanych z róŝnych źródeł. Zaawansowane zasady edytowania grafiki. Tworzenie dokumentów typu: schematy blokowe, wizytówki. Zna zaawansowane zasady modyfikowania tabel. Zna zasady edytowania grafiki w MS Office. Zna sposoby osadzania obiektów graficznych w dokumencie tekstowym. otrafi osadzać kliparty względem tekstu. Zna zaawansowane zasady edytowania grafiki w MS Office. otrafi tworzyć schematy blokowe z wykorzystaniem specjalnych opcji edytora grafiki MS Office. otrafi tworzyć wizytówki z elementami graficznymi. MC, M, VI.4.c() M, MC, VI.5.a() MW, MC VI.5.b(); VI.5.c(), MC, M, VI.5.d() M, MC VI.5.e(); VI.5.f() VI: zadanie 2. VI: zadanie 4. VI: zadanie 3. 9 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

10 34 Tworzenie dokumentów o róŝnym przeznaczeniu. (odanie, CV), korzystanie z kreatorów. otrafi napisać podanie (list motywacyjny). otrafi napisać Ŝyciorys (CV), M M otrafi skorzystać z kreatorów dokumentów, M, M VI.6.a(); VI.6.b(); VI.6.c() VI; zadanie 1, zadanie przekrojowe na VI. 10 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

11 ozdział VII orzystasz z arkusza kalkulacyjnego Wymagania edukacyjne do rozdziału VII zna budowę arkusza, umie wprowadzać i formatować dane w arkuszu, stosuje proste obliczenia z wykorzystaniem funkcji standardowych, potrafi adresować komórki i bloki, przedstawia dane na wykresach, rozwiązuje w arkuszu problemy z róŝnych przedmiotów, rozwiązuje w arkuszu problemy z Ŝycia codziennego, potrafi przygotować wydruki, stosuje tabele jako bazę danych, potrafi porządkować i wyszukiwać informacje w bazie danych, potrafi wyszukiwać informacje przy uŝyciu filtrów. edukacyjnych. oziom referowane Budowa i organizacja arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzanie i formatowanie danych. Wykorzystanie funkcji standardowych w obliczeniach Zna organizację i strukturę arkusza. otrafi wykonywać operacje związane z arkuszem. Zna rodzaje danych w arkuszu i potrafi je wprowadzać i modyfikować. otrafi wprowadzać serie danych do komórek. M M, MC,, otrafi formatować dane i komórki. otrafi wykonywać operacje na wierszach i kolumnach. VII.1.a(); VII.1.b() VII.2.a(); VII.2.b();VII.2.c(); VII.2.d() Zna pojęcie formuły.. MC, M VII.3.a(); VII.3.b(); VII.3.c() VII: zadanie 1: polecenie 1, polecenie 3, polecenie lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

12 w arkuszu. Adresowanie komórek i bloków( adresacja bezwzględna i mieszana) rzedstawianie danych na wykresach orzysta z prostych funkcji standardowych orzysta z zaawansowanych funkcji standardowych. otrafi stosować adresowanie bezwzględne. Umie stosować adresowanie mieszane. Wie, jak graficznie prezentować dane. otrafi wykonać wykres dla dowolnych danych. M MC, M,, VII.4.a(); VII.4.b() VII.5.a(); VII.5.b() VII: Zadanie 1, polecenie2, polecenie ozwiązywanie problemów z róŝnych przedmiotów i Ŝycia codziennego w arkuszu kalkulacyjnym rzygotowanie wydruków w arkuszu kalkulacyjnym Tabela jako baza danych. Operacje w bazie danych (sortowanie i proste wyszukiwanie informacji) Wyszukiwanie informacji w bazie danych przy uŝyciu filtrów otrafi rozwiązywać problemy z róŝnych przedmiotów. Wykorzystuje arkusz do rozwiązywania problemów Ŝycia codziennego. Wie, jak przygotować arkusz do wydruku. M, M, M otrafi drukować tabele i wykresy. M Zna strukturę bazy danych. Wie, jakie warunki musi spełniać tabela tworząca bazę danych. otrafi sortować dane w bazie danych. Stosuje proste wyszukiwanie w bazie danych. Stosuje autofiltr do wyszukiwania informacji spełniającej jedno kryterium. otrafi wykorzystać autofiltr dla wyszukania informacji spełniającej kilka kryteriów. M M rzykłady zawarte w podrozdziałach: VII.6.a(); VII.6.b() VII.7.a(); VII.7.b() VII.8.a(); VII.8.b(); VII.9.a(); VII.9.b() VII.10.a(); VII.10.b() VII; zadanie 2 polecenie 1, polecenie 2, polecenie 3, polecenie 4. VII: zadanie 2 polecenie 5, polecenie 6, polecenie lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

13 ozdział VIII Tworzysz prezentacje multimedialne Wymagania edukacyjne do rozdziału VIII zna zasady sztuki prezentacji, projektuje slajdy, potrafi stosować nawigację w prezentacji, wykorzystuje efekty multimedialne. edukacyjnych. oziom referowane Zasady sztuki prezentacji. rojektowanie slajdów układy slajdu, dostępne widoki, szata graficzna. Wstawianie do slajdów róŝnych obiektów (elementy innych aplikacji, grafika, dźwięk, film). Wie, co to jest prezentacja multimedialna i jak ją zaplanować. Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji. otrafi projektować układy slajdów. Zna dostępne widoki slajdów. M otrafi zmieniać szatę graficzną slajdów. otrafi wstawiać do slajdów elementy innych aplikacji. otrafi wstawiać do slajdu obiekty graficzne. otrafi wstawiać do slajdu dźwięk i film. M, MC, M VIII.1.a(), VIII.1.b(), VIII.2.a(); VIII.2.b(); VIII.2.c() VIII.2.d(); VIII.2.e(); VIII.2.f() VIII: zadanie 1 polecenie 2, polecenie 3, polecenie 4; zadanie 2 polecenie 2, polecenie 3. VIII: Zadanie 2 polecenie 4, polecenie lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

14 51 Nawigacja w prezentacji. otrafi stosować przyciski akcji. MW, MC VIII.2.g () 52 Wykorzystanie efektów.multimedialnych w prezentacji Wie, jak stosować efekty przejścia. M, MC otrafi animować slajdy. VIII.3a(); VIII.3.b() VIII: zadanie 2 polecenie 6. VIII: zadanie 1- polecenie 5, polecenie 6; zadanie 2 polecenie lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

15 ozdział IX Tworzysz i publikujesz strony internetowe Wymagania edukacyjne do rozdziału IX umie tworzyć proste strony internetowe w języku HTML, potrafi tworzyć i publikować serwisy w systemach CMS. edukacyjnych. oziom referowane Tworzenie prostej strony w języku HTML. ozumie opis dokumentów za pośrednictwem znaczników. otrafi tworzyć proste strony z wykorzystaniem grafiki i hiperłączy. MW, M, MC IX.1.a(); IX.1.b(), 55 ublikowanie stron WWW. otrafi przygotować dokumenty do publikowania w serwisach WWW. MC, M Wie jak publikować strony WWW. IX.1.d(), IX.1.e() Wie, czym są systemy CMS Tworzenie i publikowanie serwisów w systemach CMS. otrafi projektować i wypełniać treścią serwisy WWW bazujące na systemach CMS. MW, MC IX.2.a(); IX.2.b() 15 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

16 ozdział X Tworzysz dokumenty złoŝone z obiektów pochodzących z róŝnych źródeł Wymagania edukacyjne do rozdziału X wykorzystuje obiekty róŝnych aplikacji w tworzonym dokumencie, wykorzystuje zasoby Internetu w tworzonych dokumentach, przygotowuje sprawozdania i zestawienia danych. edukacyjnych. oziom referowane Wykorzystanie obiektów róŝnych aplikacji w tworzonym dokumencie. Wykorzystanie zasobów Internetu w tworzonych dokumentach. rzygotowanie sprawozdań i zestawień danych. otrafi wykorzystać elementy arkusza i edytora w tworzonym dokumencie. otrafi osadzać obiekty arkusza w tworzonym dokumencie. otrafi wykorzystać w dokumencie edytora obiekty pochodzące z róŝnych źródeł. orzysta z informacji dostępnych w Internecie. Wykorzystuje w dokumentach grafikę pobraną z Internetu. MC, M MC, M,, M otrafi przygotować sprawozdania z róŝnych przedmiotów. M Tworzy zestawienia danych., M X.1.a(); X.1.b(); X.1.c() X.2.a(); X.2.b() X.3.a(); X.3.b() X: zadanie 2 polecenie 2, polecenie 5 X: zadanie 1, zadanie 2 polecenie 1, polecenie 3, polecenie lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

17 ozdział XI ozwiązujesz problemy stosujesz algorytmy Wymagania edukacyjne do rozdziału XI zna pojęcie algorytmu i potrafi podać przykłady postępowania algorytmicznego, zna w podstawowym zakresie środowisko Algo i potrafi pisać proste programy w wybranym przez nauczyciela sposobie: grafice Ŝółwia, sterowania robotem lub programy w języku ascal, potrafi wyjaśnić problem porządkowania i znajdowania elementów w zbiorach. edukacyjnych. oziom referowane 61 ojecie algorytmu. rzedstawienie algorytmu określonej sytuacji problemowej. otrafi wyjaśnić pojęcie algorytmu i opisać ścisłą sytuacje problemową. MW, M, M, MC, M XI.1.a() ozwiązywanie prostych problemów algorytmicznych w środowisku ALGO. Zna w podstawowym zakresie środowisko ALGO. Wykonuje ćwiczenia w grafice Ŝółwia M, MC, M,,, M XI.1.b () dla uczniów uzdolnionych zadanie 4 na końcu rozdz. XI Tworzenie algorytmów do rozwiązywania wybranych problemów. isze proste programy komputerowe. Wie, jak poszukiwać elementów w zbiorach i jak je porządkować. M, M XI.2.a(); XI.2.c() 17 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

18 ozdział XII omputer pomaga w nauce i Ŝyciu codziennym Wymagania edukacyjne do rozdziału XII potrafi wykorzystać programy edukacyjne w procesie uczenia się, korzysta z serwisów edukacyjnych, potrafi korzystać z encyklopedii i słowników dostępnych w Internecie, zna zasady bezpiecznego i etycznego korzystania z komputera, potrafi przeciwdziałać zagroŝeniom komputerowym, zna i stosuje obowiązujące normy prawne, stosuje normy określone w etykiecie. edukacyjnych. oziom referow ane nauczani a Ćwiczenia z podręcznika z bloku znajdującego się na zakończenie orzystanie z programów komputerowych wspomagających naukę róŝnych przedmiotów. orzystanie z serwisów edukacyjnych, encyklopedii i słowników internetowych w procesie uczenia się. Zasady bezpiecznego i etycznego korzystania z Internetu. orzysta z programów wspomagających uczenie się. orzysta z programów do modelowania i symulacji. orzysta z serwisów edukacyjnych w procesie uczenia się. otrafi korzystać z encyklopedii dostępnych w Internecie. otrafi korzystać ze słowników dostępnych w Internecie. otrafi przeciwdziałać zagroŝeniom technicznym. ozumie podstawowe problemy odpowiedzialności prawnej. Wie, jak przestrzegać wybranych norm określonych w etykiecie. MC MC MW, M, M,,, M,,,,, M, M XII.1.a(); XII.1.b() XII.1.c(); XII.2.a(); XII.2.b() XII.3.a(); XII.3.b(); XII.3.c() końcu rozdziału XII: zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5. końcu rozdziału XII: zadanie1, zadanie2. końcu rozdziału XII: zadanie lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

19 19 lan wynikowy Edward rawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga Copyright by Wydawnictwo Szkolne WN Sp. z o.o

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum 1 września 2015 Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA KRYTERIA OCENIANIA zał. nr 1 TABELA WYMAGAŃ zał. nr 2.... mgr inż. Witold Jankowski mgr Anna Talarczyk 1 ZAŁ. NR 1 - KRYTERIA OCENIANIA KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki

Wymagania z informatyki Wymagania z informatyki klasy: I A, I B, I C, II A, II B, II C Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Ślósarz Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku SPIS TREŚCI: I. Zasady oceniania bieżącego uczniów. II. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej.

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań na oceny

Poziomy wymagań na oceny R Paragraf z podręcznika Szczegółowe cele kształcenia (Tytuł paragrafu z podręcznika) Nr strony Poz. Wym. (oceny) wg Nau Numer lekcji wg Nau 30h Numer lekcji wg Nau +8h Osiągnięcia I. I.1.A I. I.1.B Znasz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy I gimnazjum rok szkolny 2012/2013 Na ocenę dopuszczającą 1 Na ocenę dostateczną Potrafisz tekst w kolumnach Potrafisz dane i komórki 2 Na ocenę dobrą Rozumiesz

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego do przedmiotu technologia informacyjna cykl 2 godziny tygodniowo

Propozycja planu wynikowego do przedmiotu technologia informacyjna cykl 2 godziny tygodniowo ropozycja planu wynikowego do przedmiotu technologia informacyjna cykl 2 godziny tygodniowo Celem planu wynikowego jest zastąpienie dawnego rozkładu materiału koncepcją, która pozwoli w czytelny sposób

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 6 opracowane na podstawie podręcznika:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 6 opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 6 opracowane na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 6 Prowadząca:

Bardziej szczegółowo

Znasz przepisy BHP w szkolnej pracowni komputerowej. Znasz regulamin pracy w pracowni. Znasz podstawowe bloki komputera

Znasz przepisy BHP w szkolnej pracowni komputerowej. Znasz regulamin pracy w pracowni. Znasz podstawowe bloki komputera Szczegółowe cele kształcenia (Tytuł paragrafu z podręcznika) ocena Osiągnięcia (wymagania) I. Informatyka w szkole, s.7 Znasz przepisy BHP w szkolnej pracowni komputerowej Znasz regulamin pracy w pracowni

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 5a, 5b, 5c i 5d.

Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 5a, 5b, 5c i 5d. Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 5a, 5b, 5c i 5d. Nr Temat lekcji Uwagi o realizacji dz5a dz5b ch5b dz5c ch5c dz5d ch5d Komputerowe środowisko pracy. 1 2 3 4 5 6 Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Do przedmiotu ZAJĘCIA KOMPUTEROWE w klasie 6 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 opracowane na podstawie programu Informatyka Europejczyka. Program nauczania zajęć komputerowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen INFORMATYKA KL V OBSZAR ZAGADNIEN DYDAKTYCZNYCH dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen Bezpieczne posługiwanie się komputerem stosuje w sytuacjach typowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze / 11

Spis treści. Rozdział 1. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze / 11 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze / 11 Spis treści 1.1. Czym zajmuje się informatyka? / 12 1.1.1. Bezpieczna praca z komputerem / 13 Pytania i zadania / 15 1.2. Komputer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ CELUJĄCA Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności w pełni spełniają

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej z zajęć komputerowych dla klasy piątej Nazwa działu Komputer dla każdego konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające (celujący) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

opracowane na podstawie podręcznika:

opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 6 opracowane na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 6 /stara

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Poz. Wym. (oceny) Szczegółowe cele kształcenia (Tytuł paragrafu z podręcznika) wg Nau 0 5a 9 15 1 I. Informatyka w szkole, s.7.

Arkusz1. Poz. Wym. (oceny) Szczegółowe cele kształcenia (Tytuł paragrafu z podręcznika) wg Nau 0 5a 9 15 1 I. Informatyka w szkole, s.7. - - Znasz podstawowe bloki komputera Potrafisz przedstawić współdziałanie 6 wybranych elementów komputera Potrafisz zestawić podstawowe elementy 7 komputera Poznasz wybrane urządzenia techniki 8 komputerowej

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym wykonuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie komputera

Budowa i zastosowanie komputera STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH INFORMATYKA Klasa I Budowa i zastosowanie komputera - zna przepisy BHP w szkolnej pracowni - zna regulamin pracy w pracowni, - potrafi wymienić podstawowe elementy komputera.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów z technologii informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania uczniów z technologii informacyjnej Przedmiotowy system oceniania uczniów z technologii informacyjnej Badanie kompetencji (wiadomości i umiejętności) ucznia z technologii informacyjnej i informatyki odbywa się najczęściej przy komputerze.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE

Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE 9.08-19.09.016 Poszczególne daty zajęć Godziny realizacji zajęć (od-do) Osoba prowadząca zajęcia Temat zajęć edukacyjnych Opis

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA NAZWA SZKOŁY: Imię i nazwisko uczestnika. uczestnika Opiekun Kontakt do opiekuna (tel. lub )

KARTA ZGŁOSZENIA NAZWA SZKOŁY: Imię i nazwisko uczestnika.  uczestnika Opiekun Kontakt do opiekuna (tel. lub  ) KARTA ZGŁOSZENIA Załącznik nr 1 NAZWA SZKOŁY: Imię i nazwisko uczestnika E-mail uczestnika Opiekun Kontakt do opiekuna (tel. lub email) 1 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny

INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 7 opracowane na podstawie podręcznika:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 7 opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 7 opracowane na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 7 Prowadząca:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

KLASA 7 szk.podst. Stopień dostateczny Uczeń: wymienia cztery dziedziny,

KLASA 7 szk.podst. Stopień dostateczny Uczeń: wymienia cztery dziedziny, Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA VI Autor: Grażyna Koba, Wyd. MiGra,

Bardziej szczegółowo

Moduł: Na dobry początek

Moduł: Na dobry początek AUTORZY: PAWEŁ SZCZĘSNY EDYTA SOKOŁOWSKA NAUCZYCIELE INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR W RADOMIU PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA GIMNAZJUM 3 GODZINY W CYKLU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

1.1. Algorytmika i programowanie

1.1. Algorytmika i programowanie Informatyka klasa VIII Kryteria oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych opisuje algorytm, znajdowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA

INFORMATYKA INFORMATYKA - - 1 - - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie drugiej NR LEK CJI TEMAT 36 Zajęcia organizacyjne TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny z informatyki dla klasy VI I. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym; nauczyciela wypełnia danymi tabelę arkusza kalkulacyjnego;

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie

1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie 1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych opisuje algorytm, znajdowania nieuporządkowanym,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3

INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3 INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3 Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA III GIMNAZJUM DOBRY. prawem autorskim. komputerów wyszukuje w Internecie strony WWW związane z tematem.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA III GIMNAZJUM DOBRY. prawem autorskim. komputerów wyszukuje w Internecie strony WWW związane z tematem. DOPUSZCZAJĄCY stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej; z pomocą wyszczególnia, które treści wśród znalezionych w Internecie są pozytywne, a które negatywne WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3

INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3 INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3 Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas VI SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas VI SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 Prowadzący: Elwira Kukiełka Ewa Pawlak-Głuc 1 Opracowano na podstawie: 1. Podstawa programowa(dz.u. z 017r. poz. ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 017 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI

PREZENTACJA INFORMACJI PLAN WYNIKOWY Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W KLASACH TECHNIKUM (2 godz. Tyg. ) roczny cykl nauczania NR DKOS 4015 214/02 Lp Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe PREZENTACJA INFORMACJI 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Powiatowego Konkursu Informatycznego BAJTEK dla uczniów szkół gimnazjalnych

REGULAMIN IV Powiatowego Konkursu Informatycznego BAJTEK dla uczniów szkół gimnazjalnych REGULAMIN IV Powiatowego Konkursu Informatycznego BAJTEK dla uczniów szkół gimnazjalnych Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Cele konkursu Wyłanianie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VI. (na podstawie Grażyny Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VI. (na podstawie Grażyny Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VI (na podstawie Grażyny Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI ) 2 1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym słucha poleceń nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo