PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku SPIS TREŚCI: I. Zasady oceniania bieżącego uczniów. II. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. III. Zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego. IV. Sposoby informowania o wymaganiach i osiągnięciach. V. Warunki i zasady uzyskania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana. VI. Wymagania edukacyjne dla klas drugich VII. Wymagania edukacyjne dla klas trzecich. 1

2 I. ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO UCZNIÓW 1. Obszary aktywności oceniane na lekcjach informatyki: odpowiedzi ustne testy zadania domowe aktywność na lekcjach zadania wykonywane na lekcjach zadania dodatkowe przygotowanie uczniów do zajęć prowadzenie zeszytu. 2. Zasady oceniania: po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji; uczniowie mają obowiązek zaliczyć materiał z lekcji na, której byli nieobecni na zasadach ustalonych z nauczycielem, sprawdziany (testy) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem; uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go na najbliższej lekcji po nieobecności (w przypadku dłuższej nieobecności w terminie uzgodnionym z nauczycielem).w przeciwnym wypadku otrzymuje ze sprawdzianu ocenę niedostateczną. za brak zadnia domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; realizując zadania wytwórcze oceniane będą: wykonanie konkretnych zadań za pomocą komputera radzenie sobie z używanym na lekcji sprzętem i oprogramowaniem przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, algorytmu umiejętność zarządzania informacją, przestrzeganie prawa i zasad współżycia dobieranie właściwych narzędzi informatycznych do rozwiązywania zadań przestrzeganie zasad BHP podczas pracy, poszanowanie sprzętu komputerowego, umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy; uczniowie wykonujący jedną, wspólną pracę nie muszą otrzymać tej samej oceny będzie ona uzależniona od wkładu pracy każdego ucznia w jej wykonanie; uczeń i jego rodzice zostaną powiadomieni o przewidywanej ocenie śródrocznej i końcowej; aby otrzymać ocenę celującą uczeń musi wykazać szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz brać udział w organizowanych konkursach na terenie szkoły lub poza nią. 3. Aktywność na lekcjach oceniana jest + i - następująco: bdb za +, +, +, + db za +, +, +, - dst za +, +, -, - dps za +, -, -, - ndst za -, -, -, - II. WARUNKI I ZASADY POPRAWIANIA OCENY BIEŻĄCEJ. 1. Każdy stopień uzyskany podczas poprawy oceny cząstkowej wpisuje się do dziennika obok poprawianej oceny. Obydwie oceny są uwzględniane podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej. 2. Uczeń dokonuje poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie do 2 tygodni od daty jej otrzymania po uzgodnieniu z nauczycielem. Poprawę uczeń pisze tylko raz. 3. Poprawy ocen z odpowiedzi, prac pisemnych i innych dokonuje się na prośbę ucznia w porozumieniu z nauczycielem w terminie jednego tygodnia od jej uzyskania. 4. Uczeń ma obowiązek zaliczyć omawiany na lekcjach, podczas jego nieobecności materiał, w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 2

3 III. ZASADY KLASYFIKOWANIA ŚRÓDROCZNEGO I ROCZNEGO. 1. Oceny śródroczne i roczne ustala się w oparciu o oceny bieżące przy czym oceny ze sprawdzianów mają decydujący wpływ na ocenę końcową kolejnych dni przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej nauczyciel prowadzący zajęcia informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie z matematyki oraz wpisuje tę ocenę w dzienniku elektronicznym LIBRUS oraz w dzienniku lekcyjnym w rubrykę sąsiadującą z oceną roczną z przedmiotu. 3. Wychowawca klasy informuje w formie pisemnej rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych ocenach rocznych. Potwierdzenie przechowuje w dokumentacji wychowawcy klasy. 4. Uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną zobowiązany jest do uzupełnienia braków z zakresu pierwszego półrocza i przystąpienia do sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. IV. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH I OSIĄGNIĘCIACH 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z przedmiotowym systemem oceniania na lekcjach informatyki.(szczegółowe wymagania edukacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły). 2. Nauczyciel na bieżąco wpisuje do dziennika elektronicznego LIBRUS uzyskiwane oceny cząstkowe. 3. Uczeń na bieżąco wpisuje do zeszytu przedmiotowego uzyskiwane oceny cząstkowe z datą i adnotacją czego dotyczą. Rodzice na znak zapoznania z oceną podpisują ją. 4. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel motywuje ocenę. 5. Informacja o postępach ucznia udzielana jest przez nauczyciela w czasie konsultacji indywidualnych oraz na zebraniach wywiadowczych. Na wniosek rodzica taka informacja może być udzielana także w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. 6. W przypadku wystąpienia problemów w nauce rodzice powiadamiani są o konieczności odbycia konsultacji z nauczycielem poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego rodzic zobowiązany jest podpisać taką informację. V. WARUNKI I ZASADY UZYSKANIA PRZEZ UCZNIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA. W statucie szkoły VI. Wymagania edukacyjne dla klas drugich Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach informatyki zadania: przygotowanie uczniów do posługiwania się techniką komputerową w prostych zastosowaniach praktycznych, pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia i rozwoju związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych, kształtowanie umiejętności analizowania zadań szkolnych i prostych problemów praktycznych oraz tworzenia algorytmów ich rozwiązywania. Uczeń: K(2) P(3) R(4) D(5) Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej Wie, na czym polega bezpieczna praca przy stanowisku komputerowym Dostrzega korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania techniki komputerowej 3

4 wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera; Wie, z jakich podstawowych bloków składa się komputer i jakie są ich zadania Zna podstawowe urządzenia zewnętrzne komputera i ich funkcje Wymienia jednostki informacji stosowane przy opisie danych zna podstawowe rodzaje oprogramowania i ich funkcje Zna zasady legalnego użytkowania oprogramowania Potrafi ocenić przydatność komputerów przenośnych Zna podstawowe pojęcia dotyczące oprogramowania Zna podstawowe pojęcia związane z zasobami Potrafi rozpoznać zasoby sprzętowe komputera Potrafi w podstawowym zakresie zarządzać danymi Potrafi organizować i wyszukiwać dane Zna sposoby reprezentowania danych przez komputer Zamienia liczby w systemie dziesiętnym na liczby w systemie dwójkowym i odwrotnie Potrafi korzystać z pomocy komputerowej i dokumentacji technicznej Potrafi korzystać z pulpitu Potrafi zarządzać aplikacjami Rozumie potrzebę łączenia komputerów w sieć oraz pojęcie konta i ochrony zasobów Rozumie sposób logowania się użytkowników do sieci Potrafi ocenić i wykorzystywać mechanizm ochrony zasobów Grafika Zna podstawowe parametry map bitowych Potrafi zmieniać formaty plików graficznych Potrafi w podstawowym zakresie przekształcać mapy bitowe Potrafi tworzyć montaż map bitowych Potrafi budować obraz składający się z gotowych obiektów Potrafi łączyć grafikę map bitowych z wektorową EDYTOR TEKSTU Zna budowę okna aplikacji pakietu MS Office 2007 Potrafi zapisywać dokumenty w różnych formatach Umie otwierać dokumenty w MS Office Wie, jak przygotować dokument do druku Zna ogólne zasady drukowania dokumentów w MS Office 2007 Zna istotne elementy struktury dokumentu Potrafi określić ogólne wymagania dotyczące struktury dla wybranych rodzajów dokumentów Potrafi optymalnie dostosować widok dokumentu do potrzeb edycji Zn a ogólne zasady edycji dokumentu Potrafi wykonywać operacje na blokach Zna pojęcie akapitu, jego podstawowe parametry oraz potrafi go formatować Potrafi stosować wypunktowania i numerowania akapitów Potrafi korzystać z tabulatorów Potrafi formatować tekst w kolumnach Zna podstawowe zasady projektowania i tworzenia tabel Zna zasady edytowania tabeli Zna zasady modyfikacji Zna zasady edycji edytora grafiki MS Office Zna sposoby osadzania obiektów graficznych w dokumencie tekstowym Potrafi osadzać kliparty względem tekstu Zna zaawansowane zasady edytowania grafiki w MS Office Potrafi tworzyć schematy blokowe z wykorzystaniem specjalnych opcji edytora grafiki MS Office 4

5 ARKUSZ KALKULACYJNY zna organizację i strukturę arkusza kalkulacyjnego zna rodzaje danych w arkuszu i potrafi je wprowadzać i modyfikować potrafi wprowadzać serię danych do komórek Potrafi formatować dane i komórki Potrafi wykonywać operacje na wierszach i kolumnach Zna pojęcie formuły Korzysta z prostych funkcji standardowych Korzysta z zaawansowanych funkcji standardowych Potrafi stosować adresowanie bezwzględne Umie stosować adresowanie mieszane Wie jak graficznie prezentować dane3 Potrafi wykonać wykres dla dowolnych danych3 Potrafi rozwiązywać problemy z różnych przedmiotów3 Wykorzystuje arkusz do rozwiązywanie problemów życia codziennego3 Wie jak przygotować arkusz do wydruku PREZENTACJA Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji Potrafi projektować układy slajdów Zna dostępne widoki slajdów Potrafi zmieniać szatę graficzną slajdów Potrafi wstawiać do slajdów elementy innych aplikacji Potrafi wstawiać do slajdu obiekty graficzne Potrafi wstawiać do slajdu dźwięk i film Potrafi wstawiać przyciski akcji Wie jak stosować efekty przejścia Potrafi animować slajdy wstawia hiperłącza, dba o poprawność redakcyjną tekstów; Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych Rozumie sposób działania poczty elektronicznej Potrafi posługiwać się pocztą elektroniczną Rozumie skutki odbierania i przekazywani informacji w serwisach WWW Potrafi uczestniczyć w forach dyskusyjnych Wie, jak przygotowywać i przekazywać zasoby informacyjne w serwisach społecznościowych Rozumie różne sposoby komunikacji synchronicznej i potrafi się nimi posługiwać Rozumie, jak zmienia się język internetowej komunikacji Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin Korzysta z programów wspomagających uczenie się Korzysta z programów do modelowania i symulacji Korzysta z serwisów internetowych w procesie uczenia się Potrafi korzystać z encyklopedii dostępnych w Internecie Potrafi korzystać ze słowników dostępnych w Internecie Potrafi przeciwdziałać zagrożeniom technicznym Rozumie podstawowe problemy odpowiedzialności prawnej Wie jak przestrzegać wybranych norm określonych w netykiecie 5

6 VII. Wymagania edukacyjne dla klas trzecich. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej x Wie, na czym polega bezpieczna praca przy stanowisku x komputerowym Wie, jak korzystać z podręcznika x przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania x informacji przez człowieka i komputer wie, jak są reprezentowane w komputerze liczby x Potrafi korzystać z pulpitu Potrafi zarządzać aplikacjami Potrafi instalować i usuwać programy Zna podstawowe zagrożenia techniczne związane z wirusami komputerowymi Potrafi przeciwdziałać zagrożeniom związanym z wirusami komputerowymi Algorytmika i programowanie Potrafi wyjaśnić pojęcie algorytmu i opisać ścisłą sytuację problemową zna zasady budowania prostego schematu blokowego określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków Wie, jak poszukiwać elementy w zbiorach i jak je porządkować opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym pisze proste programy w języku Logo, używając podstawowych poleceń analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia, i określa, od czego zależy liczba powtórzeń wie, na czym polega iteracja zna polecenia umożliwiające realizację iteracji w języku Logo realizuje iterację w języku Logo samodzielnie zapoznaje się z dodatkowymi możliwościami programu Logomocja, tworząc trudniejsze programy i animacje Edytor tekstu WORD Zna budowę okna aplikacji pakietu MS Office 2007 Potrafi zapisywać dokumenty w różnych formatach Umie otwierać dokumenty w MS Office Wie, jak przygotować dokument do druku Zna ogólne zasady drukowania dokumentów w MS Office 2007 Zna istotne elementy struktury dokumentu Potrafi optymalnie dostosować widok dokumentu do potrzeb edycji Zn a ogólne zasady edycji dokumentu Potrafi wykonywać operacje na blokach Zna pojęcie akapitu, jego podstawowe parametry oraz potrafi go formatować 6

7 Potrafi stosować wypunktowania i numerowania akapitów Potrafi korzystać z tabulatorów Potrafi wykorzystywać w edycji dokumentów nagłówki i stopki 3 Potrafi wykorzystywać przypisy w edycji dokumentów 3 Potrafi formatować tekst w kolumnach Zna podstawowe zasady projektowania i tworzenia tabel Zna zasady edytowania tabeli Zna zasady modyfikacji tabeli Zna zasady edycji edytora grafiki MS Office Zna sposoby osadzania obiektów graficznych w dokumencie tekstowym Potrafi osadzać kliparty względem tekstu Zna zaawansowane zasady edytowania grafiki w MS Office Potrafi tworzyć schematy blokowe z wykorzystaniem specjalnych opcji edytora grafiki MS Office Potrafi tworzyć wizytówki z pozyskanymi elementami graficznymi Potrafi napisać podanie Potrafi napisać życiorys potrafi skorzystać z kreatorów dokumentów Potrafi skorzystać z kreatorów dokumentów Tworzysz grafikę i multimedia Zna podstawowe parametry map bitowych Potrafi zmieniać formaty plików graficznych wykorzystuje narzędzia programu GIMP do kreślenia prostokątów, elips, linii, wielokątów oraz używa Gumki zaznacza, kopiuje (lub wycina) fragment rysunku i wkleja w innym miejscu tego samego dokumentu lub innego wykonuje operacje na obrazie i jego fragmentach przekształca obrazy, stosując obroty, odbicia lustrzane, rozciąganie wyjaśnia różnicę między grafiką rastrową i wektorową Rozumie istotę tworzenia animacji i zakres jej zastosowań Potrafi przygotować ramki do animacji Potrafi dokonać montażu animacji Arkusz kalkulacyjny zna organizację i strukturę arkusza kalkulacyjnego zna rodzaje danych w arkuszu i potrafi je wprowadzać i modyfikować potrafi wprowadzać serię danych do komórek Potrafi formatować dane i komórki Potrafi wykonywać operacje na wierszach i kolumnach Zna pojęcie formuły Korzysta z prostych funkcji standardowych Korzysta z zaawansowanych funkcji standardowych Potrafi stosować adresowanie bezwzględne Umie stosować adresowanie mieszane Wie jak graficznie prezentować dane Potrafi wykonać wykres dla dowolnych danych Potrafi modyfikować wykresy Potrafi rozwiązywać problemy z różnych przedmiotów Wykorzystuje arkusz do rozwiązywanie problemów życia codziennego Wie jak przygotować arkusz do wydruku BAZY DANYCH Zna strukturę bazy danych Wie jakie warunki musi spełniać tabela tworząca bazę danych 7

8 potrafi wprowadzić i zmodyfikować dane w bazie danych zna pojęcia: baza danych, pole, rekord potrafi korzystać z gotowych baz danych Potrafi sortować dane w bazie danych Stosuje proste wyszukiwanie w bazie danych Stosuje autofiltr do wyszukiwania informacji spełniającej jedno kryterium Potrafi wykorzystać autofiltr dla wyszukania informacji spełniającej kilka kryteriów Tworzenie strony internetowej Uczeń: K(2) P(3) R(4) D(5) zna ogólne zasady projektowania stron WWW i wie, jakie narzędzia umożliwiają ich tworzenie potrafi, korzystając z podstawowych znaczników HTML, utworzyć prostą strukturę strony formatuje tekst na stronie stosuje na stronie wypunktowania tworzy tabele i umieszcza w nich informacje wstawia na stronę obrazy i odsyłacze do innych stron wie, jak opublikować stronę w Internecie samodzielnie rozbudowuje tworzoną stronę internetową, dodając m.in. tło, dodatkowe linki i strony publikuje stronę WWW w Internecie Korzystasz z usług dostępnych w sieci. Uczeń: K(2) P(3) R(4) D(5) Rozumie istotę działania Internetu Potrafi lokalizować zasoby informacyjne w Internecie Zna podstawowe rodzaje usług dostępnych w Internecie Rozumie problematykę wiarygodności serwisów WWW Potrafi pozyskiwać i przechowywać wiarygodne informacje Rozumie sposób działania poczty elektronicznej Potrafi posługiwać się pocztą elektroniczną Rozumie skutki odbierania i przekazywani informacji w serwisach WWW Potrafi uczestniczyć w forach dyskusyjnych Wie, jak przygotowywać i przekazywać zasoby informacyjne w serwisach społecznościowych Rozumie różne sposoby komunikacji synchronicznej i potrafi się nimi posługiwać Rozumie, jak zmienia się język internetowej komunikacji omawia wybrane usługi internetowe, zna ograniczenia i ostrzeżenia dotyczące korzystania z e-usług i stosuje odpowiednie przepisy wyszukuje połączenia komunikacyjne; korzysta z map satelitarnych Korzysta z programów do modelowania i symulacji Wyjaśnia na czym polega modelowanie rzeczywistości korzystając z gotowego przykładu, np. modelu rzutu kostką sześcienną do gry, omawia, na czym polega modelowanie korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonuje prosty model, np. rzutu monetą obserwuje zachowanie modelu i wyciąga odpowiednie wnioski korzystając z dodatkowych źródeł, np. Internetu, wyszukuje informacje na temat modelowania 8

9 Warunkiem uzyskania oceny dopuszczającej jest opanowanie co najmniej 80% umiejętności na poziomie koniecznym (K), oceny dostatecznej, opanowanie umiejętności na poziomie koniecznym (K) i 80% podstawowym (P), dobrej, 80% umiejętności na poziomie koniecznym (K), 80% podstawowym (P) i 80% rozszerzającym (R), na ocenę bardzo dobrą jest dodatkowo trzeba opanować 90% umiejętności na poziomie dopełniającym (D). OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY SPEŁNIA POWYŻSZE KRYTERIA A PONADTO: - Jego umiejętności znacznie wykraczają poza program danej klasy - Czynnie rozwija swoje zainteresowanie informatyką poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, czytanie prasy komputerowej, samodzielne poznawanie nowego oprogramowania - Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych zajmując punktowane miejsca 9

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki

Wymagania z informatyki Wymagania z informatyki klasy: I A, I B, I C, II A, II B, II C Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Ślósarz Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA KRYTERIA OCENIANIA zał. nr 1 TABELA WYMAGAŃ zał. nr 2.... mgr inż. Witold Jankowski mgr Anna Talarczyk 1 ZAŁ. NR 1 - KRYTERIA OCENIANIA KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum 1 września 2015 Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA

INFORMATYKA INFORMATYKA - - 1 - - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie drugiej NR LEK CJI TEMAT 36 Zajęcia organizacyjne TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy III gimnazjalnej, Szkoły Podstawowej w Rychtalu

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy III gimnazjalnej, Szkoły Podstawowej w Rychtalu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy III gimnazjalnej, Szkoły Podstawowej w Rychtalu 1 Algorytmika i programowanie Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen INFORMATYKA KL V OBSZAR ZAGADNIEN DYDAKTYCZNYCH dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen Bezpieczne posługiwanie się komputerem stosuje w sytuacjach typowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE Informatyka Szkoła Podstawowa Klasa 4 NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ CELUJĄCA Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności w pełni spełniają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa III Gimnazjum wymagania na poszczególne oceny

Informatyka klasa III Gimnazjum wymagania na poszczególne oceny Informatyka klasa III Gimnazjum wymagania na poszczególne oceny Algorytmika i programowanie Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy I gimnazjum rok szkolny 2012/2013 Na ocenę dopuszczającą 1 Na ocenę dostateczną Potrafisz tekst w kolumnach Potrafisz dane i komórki 2 Na ocenę dobrą Rozumiesz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS 4-6 OPRACOWAŁA: KATARZYNA DAMIĘCKA 01.09.2015 r. Przedmiotowy system oceniania (PSO) z zajęć komputerowych. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym wykonuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - informatyka w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania - informatyka w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania - informatyka w gimnazjum 1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II W rozporządzeniu MEN 1 określono, że Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasach VII i VIII

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasach VII i VIII Przedmiotowy system oceniania z informatyki w klasach VII i VIII 1. Założenia ogólne. w każdym semestrze uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych zeszyt ucznia jest przedmiotem oceniania

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki. Kl. III (oddział gimnazjalny)

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki. Kl. III (oddział gimnazjalny) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki. Kl. III (oddział gimnazjalny) O atrakcyjnym przedstawieniu i prezentowaniu informacji Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Z Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO) uczniowie i rodzice zostają zapoznani na początku roku szkolnego. CELE OCENIANIA: Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy VI Grażyna Koba Spis treści 1. Obliczenia w arkuszu

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VI. (na podstawie Grażyny Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VI. (na podstawie Grażyny Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VI (na podstawie Grażyny Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI ) 2 1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym słucha poleceń nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas VI SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas VI SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 Prowadzący: Elwira Kukiełka Ewa Pawlak-Głuc 1 Opracowano na podstawie: 1. Podstawa programowa(dz.u. z 017r. poz. ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 017 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA rok szkolny 2017/18 Wymagania i przedmiotowe zasady oceniania w kl. VII

INFORMATYKA rok szkolny 2017/18 Wymagania i przedmiotowe zasady oceniania w kl. VII INFORMATYKA rok szkolny 2017/18 Wymagania i przedmiotowe zasady oceniania w kl. VII Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania ogólnego Informatyki w klasach 4 6szkoły podstawowej Lubię to? autorstwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VIII

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VIII Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VIII Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je zatem opanować każdy uczeń. Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia.

Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia. Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia. Obszar oceniany Co biorę pod uwagę? Ocena Edytory tekstu Poprawność tekstu Wybór czcionki i jej format Formatowanie akapitu Ustawienia strony Numerowanie i wypunktowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - informatyka,

Przedmiotowe zasady oceniania - informatyka, Przedmiotowe zasady oceniania - informatyka, Sposoby i formy sprawdzania wiedzy: Prace klasowe; Odpowiedź ustna Kartkówki Aktywność (+ -) Ćwiczenia na zajęciach Własny projekt Ilość nieprzygotowań i sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki dla klasy VIIIb Szkoły Podstawowej.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki dla klasy VIIIb Szkoły Podstawowej. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki dla klasy VIIIb Szkoły Podstawowej. 1 Praca z dokumentem tekstowym Rozwiązywanie problemów z

Bardziej szczegółowo

1.1. Algorytmika i programowanie

1.1. Algorytmika i programowanie Informatyka klasa VIII Kryteria oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych opisuje algorytm, znajdowania

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

opracowane na podstawie podręcznika:

opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 6 opracowane na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 6 /stara

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie

1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie 1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych opisuje algorytm, znajdowania nieuporządkowanym,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 7 1. Ogólne zasady oceniania uczniów

Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 7 1. Ogólne zasady oceniania uczniów Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 7 1. Ogólne zasady oceniania uczniów 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - informatyka,

Przedmiotowe zasady oceniania - informatyka, Przedmiotowe zasady oceniania - informatyka, Sposoby i formy sprawdzania wiedzy: Prace klasowe; Odpowiedź ustna Kartkówki Aktywność (+ -) Ćwiczenia na zajęciach Własny projekt Ilość nieprzygotowań i sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania 1. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GM ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GM ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GM ROK SZKOLNY 2016/2017 Komputer jako źródło informacji Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5 Ocena 6 wymienia kilka zastosowań Internetu; otwiera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY II- III GM ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY II- III GM ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY II- III GM ROK SZKOLNY 2017/2018 Komputer jako źródło informacji Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5 Ocena 6 wymienia kilka zastosowań Internetu; otwiera

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Klasa II 1. Praca z dokumentem tekstowym Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu tworzy prosty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych. SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI. Opracowali: Dorota Michońska i Krzysztof Olchowik

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych. SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI. Opracowali: Dorota Michońska i Krzysztof Olchowik Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV-VI Opracowali: Dorota Michońska i Krzysztof Olchowik 1 Spis treści: I. Podstawa programowa z zajęć komputerowych II. Sposoby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe oraz informatyka w Szkole Podstawowej nr 12 we Wrocławiu

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe oraz informatyka w Szkole Podstawowej nr 12 we Wrocławiu Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe oraz informatyka w Szkole Podstawowej nr 12 we Wrocławiu Wymagania edukacyjne (obowiązująca podstawa programowa) Cele kształcenia wymagania

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. Janina Kochan, Robert Szymański Gimnazjum nr 9 ARKUSZ KALKULACYJNY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne i szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania

1. Wymagania ogólne i szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania 1. Wymagania ogólne i szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania Wymagania ogólne i szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania zostały dostosowane do podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

Internet i multimedia

Internet i multimedia Internet i multimedia Komputer jako źródło informacji wymienia kilka zastosowań Internetu; otwiera stronę o podanym adresie; wyszukuje informacje w Internecie według prostego hasła; porusza się po stronie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania klasa 7

Przedmiotowy system oceniania klasa 7 1 Przedmiotowy system oceniania klasa 7 1. Ogólne zasady oceniania uczniów 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oceniania z informatyki. Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim

Regulamin Oceniania z informatyki. Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim Regulamin Oceniania z informatyki Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim Regulamin Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA VI Autor: Grażyna Koba, Wyd. MiGra,

Bardziej szczegółowo