Uchwała Nr 228/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 11 lutego 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 228/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 11 lutego 2014 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 228/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, jednostkach organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego oraz innych podmiotach wykonujących na podstawie odrębnych przepisów zadania Powiatu Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 68, art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz 21 ust. 5 Uchwały Nr XXXII/161/2013 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co następuje: 1 Zatwierdza się Regulamin kontroli w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, jednostkach organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego oraz innych podmiotach wykonujących na podstawie odrębnych przepisów zadania Powiatu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Traci moc Uchwała Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 50/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu kontroli w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze oraz jednostkach organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego. 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kamiennogórskiemu. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 1 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

2 Zarząd w składzie: 1. Ewa Kocemba...., 2. Tadeusz Rycharski.., 3. Jarosław Gęborys, 4. Bożena Kończak..., 5. Jan Orzechowski.. Strona 2 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

3 UZASADNIENIE do Uchwały Nr 228/2014 Zarządu Powiatu kamiennogórskiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, jednostkach organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego oraz innych podmiotach Na podstawie art. 69 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W celu realizacji zadań wynikających z ww. ustawy, został opracowany projekt Regulaminu kontroli Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz jednostek organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego, który określa zasady i tryb przeprowadzania kontroli zarządczej. Wprowadzenie tego Regulaminu jest podyktowane jego zmianami dotyczącymi uzgodnienia rocznego planu kontroli z kierownikami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego sprawującymi nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi powiatu kamiennogórskiego, w celu prowadzenia kontroli w sposób zupełny i kompleksowy. Strona 3 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 228/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 11 lutego 2014 r. REGULAMIN KONTROLI w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, jednostkach organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego oraz innych podmiotach wykonujących na podstawie odrębnych przepisów zadania Powiatu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Kontroli zwany dalej Regulaminem określa organizację, tryb i zasady przeprowadzania kontroli komórek organizacyjnych Starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego oraz jednostek w zakresie przewidzianym przepisami prawa (służby, inspekcje, straże). 2. Określone w Regulaminie tryb i zasady wykonywania czynności kontrolnych mają na celu sprawny i prawidłowy przebieg kontroli. 2 Użyte w regulaminie następujące określenia oznaczają: 1) jednostka organizacyjna powiatu- oznacza urzędy, biura, komendy, inspektoraty, stanowiące aparat pomocniczy organów administracji publicznej oraz inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, które na podstawie odrębnych przepisów są podległe i podporządkowane organom administracji publicznej lub są nadzorowane przez te organy, 2) organ nadzoru- oznacza organ, który na podstawie odrębnych przepisów posiada uprawnienia nadzorcze w stosunku do innych organów administracji publicznej lub podporządkowanych i podległych mu jednostek organizacyjnych, 3) kontrola zewnętrzna oznacza postępowanie zarządzone i przeprowadzone przez organ nadzoru mające na celu ustalenie faktycznego stanu realizacji zadań ustawowych i statutowych przez nadzorowany organ lub jednostkę organizacyjną i porównanie tego stanu ze stanem wymaganym, 4) kontrola wewnętrzna oznacza postępowanie zarządzone i przeprowadzone przez kierownika jednostki organizacyjnej mające na celu ustalenie faktycznego stanu realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne tej jednostki zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych i porównanie tego stanu faktycznego ze stanem wymaganym. 5) zarządzający kontrolę Zarząd Powiatu, Starosta, 6) kontrolujący- pracownik Starostwa Powiatowego ds. kontroli lub inna osoba wyznaczona przez zarządzającego kontrolę, posiadająca imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, Strona 4 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

5 7) kontrolowany- komórki organizacyjne Starostwa, jednostki organizacyjne powiatu kamiennogórskiego, jednostki w zakresie przewidzianym przepisami prawa, 3 Do przeprowadzenia kontroli uprawnieni są: 1) pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli, inna osoba upoważniona przez Starostę, 2) wyznaczeni pracownicy w zakresie działalności merytorycznej jednostki organizacyjnej powiatu. II. Zasady kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze oraz jednostkach organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego 4 Kontrola zarządcza w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze oraz jednostkach organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 5 Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; skuteczności i efektywności działania; wiarygodności sprawozdań; ochrony zasobów; przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; efektywności i skuteczności przepływu informacji; zarządzania ryzykiem. 6 Pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli w ramach zapewnienia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze oraz jednostkach organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego prowadząc kontrole daje rozsądne zapewnienie, że: a) działania jednostek pozostają w zgodzie z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w jednostce (procedurami), b) gospodarka finansowa oraz ewidencja księgowa w jednostkach jest prowadzona prawidłowo a sprawozdania finansowe i budżetowe są rzetelne i wiarygodne, c) ujawniane w toku kontroli nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek są skutecznie eliminowane. Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli dokonuje okresowej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w jednostkach. Strona 5 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

6 III. Kryteria i formy kontroli 7 1. Kontroli podlega działalność kontrolowanego w zakresie: a) legalności należy rozumieć kontrolę działalności (operacji lub działania gospodarczego) w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z planami finansowymi, przepisami prawnymi, instrukcjami wewnętrznymi; b) gospodarności należy przez to rozumieć kontrolę polegającą na dokonaniu analizy i oceny wszelkich dostępnych dowodów, z których mogą wypływać wnioski o wyznaczeniu zachowania należytej staranności w zakresie wydatkowania środków pod względem oszczędności i wyboru najkorzystniejszej oferty; c) celowości należy przez to rozumieć kontrolę działalności polegającą na badaniu pod względem racjonalności podejmowanych decyzji, bądź zamierzonych operacji pociągających za sobą skutki finansowe, d) rzetelności- badanie czy wykonywanie obowiązków odbywa się z należytą starannością, sumiennością oraz badanie wiarygodności dokumentów, tzn. czy faktycznie odzwierciedlają one stan rzeczywisty. 8 Kontrola może być prowadzona w formie: 1) kompleksowej, która obejmuje całokształt działalności jednostki kontrolowanej, 2) problemowej, która obejmuje wybrany fragment działalności jednostki, 3) sprawdzającej, której celem jest sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z kontroli lub sprawdzenie zasadności odwołania się jednostki kontrolowanej od ustaleń poprzednich kontroli, 4) doraźnej lub zleconej która ma charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń. Kontrola doraźna lub zlecona może, w razie potrzeby, przyjąć formę kontroli kompleksowej lub problemowej. IV. Przygotowanie kontroli oraz obowiązki i uprawnienia kontrolujących i kontrolowanych 9 1. Kontrolę prowadzi się na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego. Plan kontroli nie obejmuje kontroli doraźnych i zleconych, które w razie potrzeby zarządza organ zarządzający kontrolę. 2. Roczny plan kontroli sporządza pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego Strona 6 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

7 sprawujących nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi powiatu kamiennogórskiego. 3. Zarządzający kontrolę może dokonać zmian w rocznym planie kontroli. 10 Roczny plan kontroli winien w szczególności określać: 1) temat kontroli, 2) nazwę jednostki kontrolowanej, 3) rodzaj kontroli, o którym mowa w 8, 4) termin kontroli. 11 Przy opracowywaniu planu kontroli uwzględnia się w szczególności: 1) wyniki wcześniejszych kontroli, 2) wyniki badań i analiz określonych problemów oraz skarg i wniosków, 3) informacje pochodzące od organów państwowych, samorządowych, organizacji, a także pochodzące ze środków komunikacji społecznej. 12 Organy i kierownicy jednostek kontrolowanych na żądanie kontrolujących: 1) przekazują kopie sprawozdań statystycznych i finansowych, 2) przekazują sprawozdania z działalności merytorycznej, 3) przekazują informacje o wynikach kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 4) informują o sposobie realizacji wniosków i zaleceń, 5) udostępniają akta i dokumenty oraz udzielają wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia kontroli lub rozpatrzenia skarg i wniosków, 6) zapewniają warunki do przeprowadzenia kontroli Kontroler podlega wyłączeniu z kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Kontroler może być wyłączony z kontroli, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności. 3. O wyłączeniu postanawia organ zarządzający kontrolę, postanowienie w tej sprawie jest ostateczne. Strona 7 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

8 14 Jeżeli do przeprowadzenia kontroli powołuje się zespół kontrolerów, to każdy kontroler działa na podstawie imiennego upoważnienia. 15 Obowiązkiem kontrolera jest rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego i w razie stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a w razie stwierdzenia osiągnięć i przykładów godnych upowszechnienia, wskazanie osób, które się do nich przyczyniły w sposób szczególny. V. Procedury kontroli zewnętrznej Zarząd Powiatu, jako organ nadzoru, przeprowadza kontrole zewnętrzne w oparciu o uchwalony plan kontroli. 2. W wyniku powzięcia informacji o nieprawidłowościach dotyczących działalności jednostki administracyjnej powiatu Zarząd Powiatu może, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzić kontrolę doraźną lub zleconą, nie przewidzianą w rocznym planie kontroli. 3. Kontrolę przeprowadza pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli, inna osoba upoważniona przez Starostę oraz kompetentni pracownicy Starostwa zwani dalej kontrolerami. 4. Do przeprowadzenia kontroli upoważnia pisemne imienne upoważnienie określające nazwę jednostki kontrolowanej, przedmiot, zakres oraz termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli, wystawione przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dokument tożsamości. 5. Przedłużenie czasu trwania kontroli może nastąpić na wniosek kontrolującego. 6. Przed rozpoczęciem czynności kontrolujący zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli oraz dokonuje wpisu do ewidencji kontroli prowadzonych w jednostce Kontrolę zewnętrzną przeprowadza się w jednostce kontrolowanej w czasie wykonywania jej zadań. 2. Kontroler jest upoważniony do swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, bez obowiązku uzyskiwania przepustki. 3. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolerowi warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawia kontrolerowi żądane dokumenty i materiały, udziela wyjaśnień, udostępnia urządzenia techniczne, a w miarę możliwości oddzielne pomieszczenie z niezbędnym wyposażeniem. 4. Pracownicy jednostki kontrolowanej są obowiązani udzielić kontrolerowi w wyznaczonym terminie ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących Strona 8 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

9 przedmiotu kontroli. Ustne wyjaśnienia kontroler utrwala w razie potrzeby w formie protokołu. 5. Kontroler może zwracać się o wyjaśnienie również do byłych pracowników jednostki kontrolowanej. 6. Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić tylko wtedy, gdy wyjaśnienie dotyczy: a) informacji niejawnej, a kontroler nie przedstawi odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, b) faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień a także jego małżonka oraz osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 7. Prawo odmowy udzielenia wyjaśnień trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. 8. Każdy może złożyć kontrolerowi pisemne lub ustne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania. 2. Dowodami są w szczególności: dokumenty, dowody księgowe, dane z ewidencji księgowej i sprawozdawczości, zabezpieczone rzeczy, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia. 3. Na żądanie kierownika kontrolowanej jednostki pobranie dowodów stwierdza się w protokole według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 4. Oględziny przeprowadza się w obecności osoby odpowiedzialnej za dany dział lub odcinek pracy, a w razie jej nieobecności osoby wskazanej przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 5. Przeprowadzenie zeznań świadków odbywa się na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Z czynności przesłuchania świadków oraz przyjęcia ustnych wyjaśnień i oświadczeń, sporządza się protokół, który podpisuje kontroler i osoba składająca zeznanie, wyjaśnienie lub oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, 5 i 6 do niniejszego regulaminu) Kontroler zabezpiecza dowody zebrane w toku kontroli w szczególności przez: a) przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnie zamkniętym pomieszczeniu, b) oddanie na przechowanie za pokwitowaniem kierownikowi lub innemu pracownikowi jednostki kontrolowanej. 2. Kontroler może sporządzać lub żądać od kierownika jednostki kontrolowanej sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach oraz potwierdzenia ich zgodności z oryginałami. Strona 9 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

10 3. Załączniki, o których mowa w pkt 2 wraz z dowodami i innymi dokumentami dołącza się do protokołu kontroli w kolejności odpowiadającej kolejności dokonywanych czynności, numerując kolejno strony kart. 4. Załączniki służą wyłącznie do użytku służbowego, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych Zarządzający kontrolę zawiadamia, w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia: a) przestępstwa lub wykroczenia organ powołany do ich ścigania, b) czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych. 2. O zawiadomieniach zarządzający kontrolę informuje kierownika jednostki kontrolowanej. 3. Zawiadomienia stanowią załączniki do protokołu kontroli Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli, którego wzór określa załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w toku kontroli oraz ocenę kontrolowanej działalności, w tym ustalonych nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych jak również osiągnięcia i przykłady godne upowszechnienia oraz osoby, które się do nich przyczyniły w sposób szczególny. 22 Protokół z kontroli powinien ponadto zawierać: a) zastrzeżenie, że służy tyko do użytku służbowego, b) oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres, regon oraz numer identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, c) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera lub kontrolerów oraz numer i datę upoważnienia do kontroli, d) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, e) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, f) wzmiankę o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń oraz o prawie odmowy podpisania protokołu, g) wzmiankę o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez zarządzającego kontrolę, h) omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień, i) wzmiankę o doręczeniu egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej, j) wzmiankę o dokonaniu wpisu do książki kontroli, k) miejsce i datę podpisania protokołu, l) parafy kontrolera i kierownika jednostki kontrolowanej oraz w przypadku kontroli gospodarki finansowej głównego księgowego, na każdej stronie protokołu, m) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu. Strona 10 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

11 23 1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoba go zastępująca może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia tej odmowy. 2. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnienia kontroler czyni wzmiankę w protokole. 3. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania przez kontrolera i realizacji ustaleń kontroli Kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osobie go zastępującej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. 2. Zastrzeżenia składa się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić protokół kontroli W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybień, organ zarządzający kontrolę kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki, w terminie 30 dni od daty doręczenia protokołu kontroli wystąpienie pokontrolne (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu). 2. Wystąpienie pokontrolne powinno zawierać zwięzły opis wyników kontroli, ze wskazaniem źródeł i przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, oraz wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz do usprawnienia badanej działalności. 3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 14 dni, poinformować organ, który zarządził kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. VI. Procedury kontroli wewnętrznej 26 Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu zobowiązani są do zorganizowania w swoich jednostkach kontroli wewnętrznej, a także do wydania zarządzeń w sprawie warunków i trybu jej przeprowadzania. Strona 11 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

12 27 1. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci kontroli bieżącej i kontroli okresowych. 2. Kontrolę bieżącą sprawują kierownik jednostki organizacyjnej i jego zastępcy, główny księgowy, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, zgodnie z ich zakresem czynności. 3. Kontrole okresowe przeprowadzane są na zarządzenie kierownika jednostki organizacyjnej, na podstawie rocznego planu kontroli. 4. W wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami kierownik jednostki organizacyjnej może zarządzić przeprowadzenie kontroli okresowej poza rocznym planem kontroli. 28 Z kontroli wewnętrznej sporządzana jest notatka służbowa (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu). VII. Ewidencja i przechowywanie materiałów z kontroli W jednostkach organizacyjnych powiatu prowadzi się książkę kontroli. 2. Za prowadzenie i udostępnienie książki kontroli odpowiedzialny jest kierownik jednostki kontrolowanej. 3. Książka kontroli zawiera co najmniej: - imię i nazwisko kontrolera, - nazwę organu zarządzającego kontrolę, - czas trwania kontroli, - przedmiot i zakres kontroli, - podpis kontrolera. 4. Książkę kontroli prowadzi się w księdze o kolejno ponumerowanych stronach w sposób uniemożliwiający usunięcie z niej kart. 30 Książkę kontroli wraz z materiałami z kontroli pokazuje się na żądanie kontrolera. 31 Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przechowywać protokoły z kontroli, wystąpienia pokontrolne oraz odpowiedzi na nie Kontrolujący dokumentuje przebieg i wyniki czynności kontrolnych zakładając i prowadząc akta kontroli. Strona 12 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

13 2. Akta prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności. 3. Akta kontroli obejmują w szczególności: - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, - zawiadomienie o kontroli, - protokoły z kontroli wraz z załącznikami, - wystąpienia pokontrolne, - zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 4. Akta kontroli są gromadzone oraz przechowywane w siedzibie Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli. 5. Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego Pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli sporządza roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej. 2. Sprawozdanie zawiera w szczególności informacje o: a) liczbie kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym z wyszczególnieniem rodzajów i problematyki kontroli, b) stwierdzonych nieprawidłowościach. Zarząd w składzie: 1. Ewa Kocemba...., 2. Tadeusz Rycharski.., 3. Jarosław Gęborys, 4. Bożena Kończak..., 5. Jan Orzechowski.. Strona 13 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

14 (nazwa i adres komórki kontroli) Załącznik nr 1 do Regulaminu kontroli Kamienna Góra... Upoważnienie nr... Na podstawie upoważniam Pana/Panią... (imię, nazwisko i stanowisko służbowe) do przeprowadzenia kontroli... (oznaczenie kontroli termin) w... (nazwa i adres jednostki kontrolowanej) (przedmiot, program kontroli) Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dokumentu tożsamości kontrolera. Ważność upoważnienia upływa z dniem (pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie) Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia (pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie) Strona 14 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

15 Załącznik nr 2 do Regulaminu kontroli... (nazwa i adres komórki kontroli) Protokół pobrania dowodów kontroli Na podstawie (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera) działając w obecności... (imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w pobraniu dokumentu/rzeczy) dokonał w dniu... (określenie miejsca pobrania dokumentu/rzeczy) pobrania dokumentu/rzeczy w postaci... (dokładny opis pobranego dokumentu/rzeczy) , dnia... (miejscowość)... (podpis osoby uczestniczącej w pobraniu rzeczy)... (podpis kontrolera) Strona 15 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

16 Załącznik nr 3 do Regulaminu kontroli... (nazwa i adres komórki kontroli) Protokół oględzin Na podstawie (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera) działając w obecności... (imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach) dokonał w dniu... oględzin... (określenie obiektu, składników majątkowych, przebiegu czynności poddanych oględzinom) w wyniku których ustalono, co następuje: w toku oględzin dokonano utrwalenia stanu... za pomocą... które stanowią załącznik do protokołu...., dnia... (miejscowość) (podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub (podpis kontrolera) osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach) Strona 16 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

17 Załącznik nr 4 do Regulaminu kontroli... (nazwa i adres komórki kontroli) Protokół przesłuchania świadka (imię, nazwisko i stanowisko służbowe przesłuchującego) działając na podstawie Przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka. Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Miejsce zamieszkania... Zajmowane stanowisko... (treść zeznań świadka) W protokole dokonano następujących sprostowań i uzupełnień... Przed podpisaniem: 1. świadek odczytał protokół, 2. na żądanie świadka protokół został mu odczytany*..., dnia... (miejscowość) (podpis przesłuchującego) (podpis świadka) *niepotrzebne skreślić Strona 17 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

18 Załącznik nr 5 do Regulaminu kontroli... (nazwa i adres komórki kontroli) Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień Na podstawie (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera) w dniu... przyjął od... (imię, nazwisko i stanowisko służbowe składającego wyjaśnienie) ustne wyjaśnienia w sprawie... o następującej treści: Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu...., dnia... (miejscowość) (podpis kontrolera) (podpis osoby składającej wyjaśnienia) Strona 18 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

19 Załącznik nr 6 do Regulaminu kontroli... (nazwa i adres komórki kontroli) Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia Na podstawie (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera) w dniu... przyjął od... (imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego oświadczenie) ustne oświadczenie w sprawie... o następującej treści: Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu...., dnia... (miejscowość) (podpis osoby składającej oświadczenie) (podpis kontrolera) Strona 19 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

20 Protokół Załącznik nr 7 do Regulaminu kontroli Tylko do użytku służbowego kontroli... (rodzaj kontroli: kompleksowa, doraźna, problemowa, sprawdzająca) przeprowadzonej... (nazwa jednostki organizacyjnej) przez... (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego) na podstawie upoważnienia... Nr... z dnia.... Zakres kontroli: (organ lub osoba upoważniająca) (szczegółowy tematyczny zakres kontroli) Okres objęty kontrolą:... (data, rok, półrocze, itp.) Dane ogólne: 1. Określenie jednostki: - forma organizacyjno-prawna, - podstawa działania (statut, regulamin organizacyjny). 2. Kierownik jednostki (kto, od kiedy, przez kogo powołany). 3. Główny księgowy (kto, od kiedy, przez kogo zatrudniony). Ustalenia kontroli (szczegółowe wg zakresu tematycznego kontroli) 1. Stan faktyczny. 2. Stwierdzone nieprawidłowości:... (z podaniem konkretnych przepisów art., paragraf, ust. Ustawy, paragraf rozporządzenia które naruszono działaniem bądź zaniechaniem) 4. Osoby odpowiedzialne:... (imię, nazwisko i stanowisko służbowe) 5. Podstawa odpowiedzialności: (przepis powszechnie obowiązujący, przepis wewnętrzny, zakres czynności, przyjęty do stosowania podpisem wraz z datą) Integralną część protokołu stanowią załączniki: Strona 20 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

21 3.... Kierownik jednostki...(imię i nazwisko) został poinformowany o przysługującym mu, na podstawie... (podstawa np. regulamin kontroli), prawie zgłoszenia w ciągu... dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w... jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. W treści protokołu dokonano następujących poprawek: (określenie strony, wiersza, na których dokonano istotnych poprawek, np. skreślenie całego zdania, słowa) Protokół podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami co do:... (określenie zastrzeżeń) /z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją , dnia... (miejscowość)... (pieczęć jednostki kontrolowanej)... (podpis kierownika jednostki) (podpis kontrolującego) (podpis głównego księgowego jednostki) Strona 21 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

22 Załącznik nr 8 do Regulaminu kontroli Nazwa kontrolującego (organu nadzoru) Nazwa jednostki kontrolowanej Wystąpienie pokontrolne Dotyczy kontroli przeprowadzonej na podstawie... (wskazać podstawę prawną kontroli) w... (wskazać nazwę jednostki organizacyjnej powiatu) 1. Przeprowadzona kontrola wykazała: (wskazać stan faktyczny) co stanowi naruszenie (wskazać przepis prawny). 2. Dokonać oceny badanej działalności wynikającej z ustaleń zawartych w protokole kontroli. 3. Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia naruszeń. 4. Zobowiązanie kierownika jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od poinformowania organu kontroli (nadzoru) o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.... (podpis) Strona 22 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

23 Załącznik nr 9 do Regulaminu kontroli NOTATKA SŁUZBOWA z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze w dniach... Zespół kontrolny powołany Zarządzeniem Starosty Nr... z dnia... w składzie: Przeprowadził kontrolę wewnętrzną wydziału... Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w zakresie (wskazać zakres przedmiotowej kontroli) zgodnie z rocznym planem kontroli. W wyniku kontroli ustalono co następuje: (wskazać stan faktyczny i naruszenie obowiązkowych przepisów, osobę odpowiedzialną i jej wyjaśnienie w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości) Wnioski: (ocena stanu faktycznego, wnioski odnośnie sposobów usunięcia naruszeń) Termin usunięcia zaistniałych naruszeń. Strona 23 z 23 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie organizacji i zasad

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice.

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice. Załącznik do Zarządzenia Nr 101/03 Burmistrza Polkowic z dnia 04.04.2003 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2012 roku Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w podległych i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.07.2007r. INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego 1 Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r. AN.120.19.2016 Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Ostródzkiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Na podstawie 15 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Przeprowadzanie kontroli organizacji pożytku publicznego. Dz.U.2010.173.1172 z dnia 2010.09.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 23 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. Zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Niniejszy Regulamin określa działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i podległych jednostkach organizacyjnych. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego (Dz. U. z dnia 27 października 2005 r.) Na podstawie art. 34 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice Załącznik do Zarządzenia Nr 502/03 Burmistrza Polkowic z dnia 21.11.2003 r. Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice 1. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r. Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WRZES11;4r..1

STAROSTA WRZES11;4r..1 STAROSTA WRZES11;4r..1 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli instytucjonalnej

Regulamin kontroli instytucjonalnej Załącznik do Zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2007 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej Gmina Osiecznica Osiecznica 2007 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży Załącznik do Zarządzenia Nr 62/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 marca 2013 r. Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR SO.170.1.2014 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 0151/153/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 10 listopada 2006 r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady, sposób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej.

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej

Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej 1. Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady i sposób

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010 r. 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RC.120-42/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie Zasad koordynacji systemu kontroli oraz Regulaminu kontroli Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr PCPR.021.20.2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28 grudnia 20 15r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5526 Poz. 541 541 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 07.05.2007r. REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1 1. W Starostwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.45.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracownika ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zasad organizacji i wykonywania l

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 26 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ 1 Regulamin przeprowadzania kontroli instytucjonalnej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 02/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie z dnia 17 maja 2012 r. Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Opracował : Zatwierdził : Olesno,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania

Bardziej szczegółowo

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.129.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r.

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r. Zarządzenie nr 277/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka kontroli w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1509) Na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ I

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział I - Przepisy ogólne Instrukcja kontroli w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. Rozdział I - Przepisy ogólne 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r. Zarządzenie nr 02/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 33 i 34 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta.

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0152-6/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2007 r. Zasady przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010/ 2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki i tryb przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 32/15 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 11 czerwca 2015 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY W SIECIECHOWIE ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Czernikowo Na podstawie art. 69

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Żninie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 16 1238 Poz. 83 83 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.30.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1331 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz. 1645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 113 z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Niniejszy regulamin określa: W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1) cele i zadania instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 546/10 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10 grudnia 2010r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin kontroli wewnętrznej określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz procedur kontroli. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach I. Etapy postępowania kontrolnego 1. Przygotowanie do kontroli. 2. Postępowania kontrolne.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Radzymin podmiotom prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -115/14 Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3507/ 2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2013 r. REGULAMIN KONTROLI I OCENY realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasta Radomia organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie z tytułu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 81 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Świlcza ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA I. Zadania Komisji 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza, zwana dalej Komisją, jest stałym organem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Komisji Rewizyjnej Warszawsko Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 20 listopada 2017 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 lipca 2003 r. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w

Załącznik Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w Decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/252/2013 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO. z dnia 26 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 10 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/252/2013 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 października 2013 r. Poz. 3341 UCHWAŁA NR XXXV/252/2013 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

WOjewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wf. BIeganskiego SEKCJA DS. OJ/GM ZACYJNYCH Łódź, ul. Kniaziewicza l/s tel.

WOjewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wf. BIeganskiego SEKCJA DS. OJ/GM ZACYJNYCH Łódź, ul. Kniaziewicza l/s tel. WOjewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wf. BIeganskiego SEKCJA DS. OJ/GM ZACYJNYCH 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza l/s tel. 251-62-77 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Załącznik do uchwały 26 VI KZPiP z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN Załącznik do Uchwały NR. Rady Gminy Leszno z dnia Ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r. : ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Piastów i jednostkach organizacyjnych Miasta Piastów

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Piastów i jednostkach organizacyjnych Miasta Piastów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 12.08.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Piastów i jednostkach organizacyjnych Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie

REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej 1 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Z-cy przewodniczącego, oraz pozostałych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Objaśnienia

Rozdział I Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 29 Nr 11 z dnia 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji oraz wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów

Zasady organizacji oraz wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2010 r. Zasady organizacji oraz wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/585/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 21 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 107/585/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 21 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 107/585/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych, nadzorowanych przez Powiat Rawicki.

Bardziej szczegółowo

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im.jana Kochanowskiego w Lublinie Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477 rozporządzenie MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo