Zasady organizacji oraz wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady organizacji oraz wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2010 r. Zasady organizacji oraz wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów 1. Niniejszy regulamin określa: 1) cele i zadania kontroli zarządczej, 2) elementy systemu kontroli zarządczej, 3) zakres i formę kontroli finansowej. 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1) burmistrzu oznacza to Burmistrza Miasta Złotowa, 2) czynnościach kontrolnych należy przez to rozumieć czynności polegające na sprawdzeniu legalności, gospodarności, rzetelności, przejrzystości, celowości, jawności podejmowanych działań poprzez badanie operacji bieżących oraz stanu faktycznego, 3) kierowniku komórki organizacyjnej oznacza to Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Komendanta Straży Miejskiej, 4) kierowniku jednostki kontrolowanej oznacza to kierownika komórki organizacyjnej lub kierownika jednostki organizacyjnej, 5) kierowniku jednostki organizacyjnej oznacza to kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej, samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasto Złotów lub instytucji kultury, 6) kontroli należy przez to rozumieć czynność polegającą na sprawdzeniu stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych, regulaminach i instrukcjach sposobu postępowania (procedurach) oraz sformułowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, a także usprawnienie prac kontrolowanego podmiotu, 7) kontrolowanym należy przez to rozumieć komórkę /osobę, której kontrola dotyczy oraz kierownika jednostki kontrolowanej, 8) kontrolującym należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez burmistrza do przeprowadzania czynności kontrolnych, 9) podmiocie kontrolowanym należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Złotowie, kierownika komórki organizacyjnej lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Złotów, w której przeprowadza się kontrolę, 10) procedurze należy przez to rozumieć takie zaprogramowanie przez kierownictwo pracy urzędu w instrukcjach i regulaminach wewnętrznych, aby postępowanie urzędników samorządowych było zgodne nie tylko z obowiązującymi ustawowymi regulacjami prawnymi, lecz również ze standardami kontroli, 11) procedurze finansowej należy przez to rozumieć procedury wynikające bezpośrednio z ustawy o finansach publicznych i z ustawy o rachunkowości, 12) procedurze okołofinansowej należy przez to rozumieć procedury wskazane w innych niż finansowe aktach prawnych regulujących pracę samorządu, 13) procedurach kontroli należy przez to rozumieć procedury obowiązujące w urzędzie o dwojakim znaczeniu: a) jest to zaprogramowany przez kierownictwo jednostki (w obowiązującej instrukcji wewnętrznej lub regulaminie) sposób realizacji określonych zadań, stanowiący dla urzędników sposób postępowania, a dla osób kontrolujących procedurę kontroli, (np. regulamin udzielania zamówień publicznych, instrukcja kasowa, instrukcja w sprawie zasad zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, instrukcja obejmująca procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych), b) wielopoziomowa kontrola dowodu księgowego od celowości dokonania zakupu i sposobu jego dokonania sprawdzenie pod względem merytorycznym (zastosowany tryb ustawy Prawo zamówień publicznych), poprzez przyjęcie mienia na stan urzędu, sprawdzenie dowodu pod

2 względem formalno rachunkowym, dokonanie kontroli przez głównego księgowego lub skarbnika gminy do zatwierdzenia wypłaty przez burmistrza lub osoby przez niego upoważnione (np. instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych, polityka rachunkowości), 14) regulaminie oznacza to Regulamin Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów, 15) ustawie oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zm.), 16) wniosku pokontrolnym należy przez to rozumieć propozycję wprowadzenia zmiany w kontrolowanej jednostce, mającej na celu usprawnienie lub poprawę organizacji pracy, 17) zaleceniu pokontrolnym należy przez to rozumieć polecenie podjęcia działania zmierzającego do usunięcia nieprawidłowości, niezgodności z normami prawnymi, regulaminami lub instrukcjami, 18) zarządzającym kontrolę oznacza to Burmistrza Miasta Złotowa lub osobę przez niego upoważnioną Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych przez burmistrza i kierowników komórek organizacyjnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, rzetelny, gospodarny, jawny, przejrzysty i terminowy. 2. Kontrola zarządcza to również ogół działań podejmowanych w celu osiągnięcia zgodności między stanem faktycznym a wymaganym. Celem kontroli zarządczej jest w szczególności zapewnienie: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 2) skuteczności i efektywności działania, 3) wiarygodności sprawozdań, 4) ochrony zasobów, 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji, 7) zarządzania ryzykiem. 4. Burmistrz oraz kierownicy komórek organizacyjnych i kierownicy jednostek organizacyjnych, ponoszą odpowiedzialność za zespół procesów, których celem jest nadzorowanie i kontrolowanie operacji i działań w kierowanych przez nich komórkach w sposób dający zapewnienie, iż: 1) działania podległych im komórek pozostają w zgodzie z przepisami prawa oraz zasadami i procedurami przyjętymi w Urzędzie Miejskim w Złotowie lub w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów, 2) zasoby są używane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek, a jakość usług ma odpowiednią rangę, 3) plany działalności komórek organizacyjnych, programy, zamierzenia i cele są osiągane, 4) dane i informacje publikowane lub udostępniane są wiarygodne i aktualne, 5) zasoby komórek organizacyjnych (pracownicy, systemy, dane, informacje) są dostatecznie zabezpieczone i nadzorowane, 6) ryzyka związane z realizacją zadań są na bieżąco identyfikowane i monitorowane celem ciągłej poprawy procesów. 5. Każdy kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Złotów zobowiązany jest do opracowania w formie pisemnej i stałego uaktualniania: 1) procedur finansowych, 2) procedur okołofinansowych Nadzorowanie i kontrolowanie jest funkcją kierowania i pozostaje integralną częścią procesu zarządzania. W związku z tym do obowiązków osób kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Złotowie należy: 1) identyfikowanie i ocena ryzyka niepowodzenia związanego z konkretnym obszarem działań, 2) udział w czynnościach mających na celu opracowanie zasad, polityk, planów, standardów działań, systemów i innych środków, zminimalizowanie, ograniczenie lub usunięcie ryzyka związanego ze zidentyfikowaniem zagrożeń, 3) wprowadzanie praktyczne procesów, narzędzi, procedur nadzorowania i kontrolowania, które

3 zachęcają i wymagają od podległych pracowników wykonania swoich obowiązków w sposób zapewniający osiągnięcie celów kontroli zarządczej, 4) zapewnienie skutecznego wykonania kontroli zarządczej i dbanie o ciągłą poprawę realizowanych procesów. 2. Do obowiązków burmistrza należy ustalanie pisemnych zasad, polityk, planów, standardów działań, systemów i innych środków, aby zminimalizować, ograniczyć lub usunąć ryzyko związane ze zidentyfikowanym zagrożeniem, określanych w szczególności w formie procedur, instrukcji, zarządzeń. 3. Działania określone w ust. 1 należą również do obowiązków kierowników podległych jednostek. 7. System kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie jest to zintegrowany zbiór elementów i czynności kontrolnych obejmujący: 1) kontrolę instytucjonalną realizowana przez uprawnione podmioty zewnętrzne, tj. Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, lub prowadzona przez osobę upoważnioną przez burmistrza do prowadzenia czynności kontrolnych, 2) audyt wewnętrzny, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem praz w trakcie czynności doradczych, 3) kontrolę funkcjonalną sprawowaną przez osoby znajdujące się na stanowiskach kierowniczych, 4) kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną przez urzędników wymienionych w 14 niniejszego zarządzenia, 5) samokontrolę Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotowie bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. 2. Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z zakresu czynności służbowych z uwzględnieniem postanowień zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Złotowie. 3. Samokontrola obejmuje sprawdzanie, akceptację rozliczania kosztów i wydatków, badania prawidłowości projektów, umów i planów, zaleceń, zamówień i innych dokumentów skutkujących powstaniem zobowiązania. 4. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości pracownik dokonujący samokontroli jest zobowiązany: 1) podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości 2) niezwłocznie poinformować o tych nieprawidłowościach swojego przełożonego. 5. Przełożony, który został poinformowany o ujawnionych nieprawidłowościach, zobowiązany jest podjąć niezwłocznie decyzję w sprawie dalszego postępowania Kontrola funkcjonalna oznacza bieżące podejmowanie działań zapewniających realizację celów i zadań, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 2. Koordynację kontroli zarządczej prowadzi pracownik ds. księgowości budżetowej zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Złotowie, zwany w dalszej treści niniejszego regulaminu koordynatorem. 3. Koordynator w imieniu burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad stanem kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów. 4. Kontrola zarządcza funkcjonalna realizowana jest poprzez: 1) działanie zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 2) zapewnienie wiarygodności sprawozdań, 3) prowadzenie skutecznych i efektywnych działań, 4) ochronę zasobów oraz stosowanie fizycznych środków kontroli nad majątkiem, 5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, 6) odpowiedni przydział zadań dla pracowników stosownie do posiadanych przez nich zakresów czynności, ich kwalifikacji i cech osobowych, 7) bieżące aktualizowanie zakresów czynności pracowników i upoważnień, 8) rozdzielenie funkcji decyzyjnych, kontrolnych i operacyjnych, 9) zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji, 10) monitoring działań, 11) zarządzanie ryzykiem, 12) zachowanie ciągłości nadzoru kierownictwa nad pracą podległych komórek organizacyjnych Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie

4 oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów powierza się audytorowi wewnętrznemu urzędu. 2. Audyt wewnętrzny prowadzony w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, zastrzeżeniem ust Oceną, o której mowa w ust. 2, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej. 4. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowi, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 5 Audytor prowadzący audyt wewnętrzny przy udziale koordynatora kontroli zarządczej dokonuje okresowej oceny stanu kontroli zarządczej, z zastrzeżeniem ust Ocena dokonywana jest na koniec każdego roku obrachunkowego i przedkładana do akceptacji burmistrzowi. 7. Ocena, o której mowa w pkt. 6 przeprowadzana jest w trakcie odrębnego zadania audytowego, z zastrzeżeniem ust Informacji publicznej nie stanowią inne niż wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego. 11. Podstawowe funkcje kontroli zarządczej to: 1) sprawdzenie czy wydatki publiczne są dokonywane: a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 2) porównaniu stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami, 3) ocenianie prawidłowości pracy, 4) wydawania zaleceń i wniosków pokontrolnych. 12. Etapy postępowania kontrolnego, niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu, obejmują: 1) porównanie stanu faktycznego (efektu) z założeniami oraz ze stanem określonym w normach prawnych, technicznych, regulaminach i instrukcjach postępowania, 2) ustalenie nieprawidłowości, 3) ustalenie przyczyn nieprawidłowości (obiektywnych niezależnych od działania kierownika jednostki kontrolowanej, subiektywnych zależnych od jego działania), 4) sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych zmierzających do likwidacji nieprawidłowości, usprawnienia działalności, osiągnięcia lepszych efektów, 5) omówienie wyników kontroli z kierownikiem jednostki kontrolowanej, 6) analizowanie informacji zarządczych o występujących zagrożeniach w osiągnięciu celów lub zadań (projektów) i inicjowanie działań: korekcyjnych, korygujących, naprawczych bądź wspomagających. 13. Kontrola zarządcza może być prowadzona jako: 1) kompleksowa polegająca na badaniu całokształtu działalności jednostki organizacyjnej oraz wszystkich operacji gospodarczych i odpowiadających im czynności, dokumentów i zapisów ewidencyjnych, 2) problemowa polegająca na badaniu wybranego odcinka działalności lub wybranego zagadnienia, 3) sprawdzająca polegająca na sprawdzeniu realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień podczas kontroli, 4) doraźna polegająca na badaniu, związanych z bieżącą działalnością jednostki wybranych operacji, czynności i odpowiadających im dokumentów. 14. Kontrolę zarządczą sprawowaną przez burmistrza wykonywać mogą również: 1) kierownicy komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością, 2) pracownicy urzędu na polecenie bezpośredniego przełożonego, po pisemnym upoważnieniu przez burmistrza lub wyznaczonego przez niego pracownika, 3) podmioty zewnętrzne (również osoby fizyczne) na zasadzie zawarcia umowy cywilno prawnej, które zawodowo prowadzą działania kontrolne lub audytowe Kontrola przeprowadzana jest na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzanego przez

5 burmistrza do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który opracowywany jest plan kontroli. 2. Plan kontroli może być w każdym czasie zmieniany przez burmistrza, jeżeli wynika to z obiektywnych potrzeb kontroli. 3. Plan kontroli opracowywany jest przez koordynatora w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych. 4. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli. 5. Roczny plan kontroli, o którym mowa w ustępie 1 stanowi załącznik A do niniejszego regulaminu. 6. Kontrolujący sporządza i przedkłada burmistrzowi sprawozdanie z realizacji planu kontroli z uwzględnieniem: rodzajów przeprowadzonych kontroli, przedmiotu kontroli oraz wyniku kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości i ich rodzaju Kontrolujący przeprowadza kontrolę na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez burmistrza lub wyznaczonego przez niego pracownika. 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik B do niniejszego regulaminu. 3. Po zakończeniu kontroli upoważnienie dołącza się do akt kontroli. Stanowi ono załącznik do protokołu kontroli. 4. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć, zawiesić lub odwołać zarządzoną kontrolę. 5. W przypadku przedłużania się czasu trwania czynności kontrolnych burmistrz na wniosek kontrolującego przedłuża kontrolującemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Kontrole przeprowadzane są w dniach i w godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym. 2. W razie konieczności przeprowadzenia kontroli poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy kierownik podmiotu kontrolowanego, na wniosek kontrolującego, umożliwia kontrolującemu przeprowadzenie kontroli poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy Kontrolowany jest obowiązany: 1) umożliwić kontrolującemu wykonywanie czynności kontrolnych, 2) udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, a na żądanie kontrolującego również w formie pisemnej, 3) przedstawić, na żądanie kontrolującego, posiadane dowody i inne materiały w terminie wyznaczonym przez kontrolującego, 4) zapewnić wgląd w dokumentację i ewidencję, objęte zakresem kontroli, 5) sporządzać oraz potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie dokumentów; odpisy i wyciągi dokumentów wskazane przez kontrolującego oraz zestawienia i obliczenia zgodności kopii, odpisów, wyciągów, zestawień i obliczeń finansowo księgowych potwierdza osoba do tego upoważniona wewnętrznymi przepisami podmiotu kontrolowanego. 2. Odmowa udzielenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub odmowa przedstawienia dokumentów, dowodów i ewidencji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 może nastąpić jedynie w formie pisemnej w przypadkach, gdy dotyczą danych zawartych w dokumentacji ustawowo chronionej, a kontrolujący nie posiada właściwego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych Kontrolowany podczas trwania kontroli ma prawo do czynnego udziału w czynnościach kontrolnych, poprzez: 1) składanie kontrolującemu ustnych lub pisemnych oświadczeń dotyczących przedmiotu kontroli pisemne oświadczenia i notatki z ustnych oświadczeń, dołączane są do akt kontroli, 2) wnioskowanie o dołączenie do akt kontroli określonych dokumentów, dowodów, zestawień i sprawozdań, 3) wnioskowanie o pobranie wyjaśnień od innych pracowników kontrolowanej komórki. 20. Kontrolujący jest obowiązany do: 1) przygotowania się do kontroli w celu wykonania jej zgodnie z procedurą i tematyką, 2) rzetelnego i obiektywnego ustalenia stanu faktycznego, 3) zapewnienie kontrolowanemu czynnego udziału w kontroli, w tym poprzez możliwość wypowiedzenia się kontrolowanego na piśmie w kwestiach stanowiących przedmiot kontroli, 4) wskazania przepisów, które obowiązywały w okresie objętym kontrolą, a także ustalenia czy przepisy te były stosowane,

6 5) ustalenia przyczyn i skutków nieprawidłowych działań lub braku działań podmiotu kontrolowanego i w razie stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień ustalenie ich przyczyn i skutków finansowych (w miarę możliwości) oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych, w razie stwierdzenia osiągnięć i przykładów godnych upowszechniania wskazanie osób, które przyczyniły się do nich w sposób szczególny, 6) właściwego dokumentowania przebiegu i ustaleń kontroli, 7) ustalenia i wskazania osób odpowiedzialnych za realizację zadań objętych kontrolą. 21. Kontrolujący ma prawo do: 1) wstępu do pomieszczeń i obiektów jednostki kontrolowanej z wyjątkiem pomieszczeń, do których mają zastosowanie przepisy o informacjach tajnych i niejawnych, 2) wglądu, z zachowaniem zasady ochrony dóbr osobistych, do urządzeń ewidencyjnych, planów, sprawozdań, analiz oraz wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli, a także sporządzania odpisów i wyciągów z tych dokumentów, 3) przeprowadzania oględzin stanu faktycznego dotyczącego przedmiotu kontroli, 4) przeprowadzania rozmów wyjaśniających, żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników kontrolowanej komórki, 5) sporządzania odpisów, wyciągów i kopii z badanych dokumentów, 6) zabezpieczania dokumentów, dowodów i kopii z badanych dokumentów, 7) korzystania za zgodą zarządzającego kontrolę z pomocy rzeczoznawców, specjalistów, biegłych, 8) dokonywania innych czynności uzasadnionych potrzebami kontroli. 2. W sprawach niejawnych i tajnych przepisy zawarte w ust. 1 nie mają zastosowania Ustaleń faktów kontrolnych, kontrolujący dokonuje jedynie na podstawie dowodów, do których zalicza się: dokumenty, dowody rzeczowe, protokoły oględzin, dane ewidencji sprawozdawczości, opinie specjalistów i biegłych, zdjęcia, szkice, oświadczenia i wyjaśnienia złożone na piśmie, itp. 2. Dowody, o których mowa w ust. 1, załącza się do protokołu kontroli, z tym, że dowody w postaci odpisów, kserokopii i wyciągów dokumentów winny być, przed włączeniem, potwierdzone za zgodność z oryginałem. 3. Ustalenia bieżącego stanu faktycznego kontrolujący dokonuje w kontrolowanych dziedzinach przez oględziny, w obecności osoby odpowiedzialnej za kontrolowany odcinek lub dział pracy, w razie jej nieobecności, w obecności kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionego przez niego pracownika i osoby asystującej. 4. W przypadku kontroli kasy kontrolujący dokonuje kontroli w obecności osób materialnie odpowiedzialnych, a w razie ich nieobecności w obecności komisji powołanej przez kierownika kontrolowanej jednostki. 5. Pobranie dowodów rzeczowych kontrolujący dokumentuje pokwitowaniem. 23. W wypadku ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa: 1) kontrolujący: - niezwłocznie zawiadamia o tym burmistrza, - zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa. Kopię zawiadomienia kontrolujący załącza do dokumentacji kontroli. 2) burmistrz: - niezwłocznie zawiadamia o tym organy powołane do ścigania przestępstw, ustala jakie warunki i okoliczności umożliwiłyby przestępstwo lub sprzyjały jego popełnieniu, - bada, czy przestępstwo wiąże się z zaniedbaniem obowiązków kontroli zarządczej przez osoby powołane do wykonywania tych obowiązków Kontrolujący zobowiązany jest sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych. W protokole winien przedstawić ustalenia kontroli w sposób rzetelny, zwięzły i przejrzysty oraz zgodny ze stanem faktycznym. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, jest podstawowym dowodem dokumentującym wykonanie kontroli i winien zawierać wszystkie stwierdzone przez kontrolującego fakty dotyczące kontrolowanego przedmiotu, w tym nieprawidłowości i uchybienia w działaniu, ich przyczyny i skutki, będące podstawą do oceny kontrolowanej działalności w badanym okresie oraz informacje m. in. o dokonaniu oględzin, zabezpieczeniu dowodów, itp.

7 3. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik C do niniejszego regulaminu Protokół kontroli należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, chyba, że zarządzający kontrolę postanowi inaczej. 2. Wszystkie strony protokołu kontroli winny być parafowane przez kontrolującego oraz kierownika komórki organizacyjnej, który objęty był kontrolą. 3. Protokół kontroli wraz z załącznikami stanowi dokumentację kontroli zarządczej Po zakończeniu kontroli kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni zobowiązany jest do podpisania protokołu bez zastrzeżeń lub złożenia kontrolującemu pisemnej odmowy podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy. Może także skorzystać z prawa złożenia zastrzeżeń, dokonując odpowiedniej adnotacji w protokole kontroli. 2. Wniesione zastrzeżenia, winny być udokumentowane i załączone do protokołu kontroli. 3. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania protokołu kontroli po wyczerpaniu procedury, o której mowa w Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. 5. Podpisany protokół wraz z dokumentacją kontroli i dokumentami, o których mowa w ust. 2, lub odmową podpisania protokołu, o której mowa w ust. 1, kontrolujący niezwłocznie przekazuje burmistrzowi Kierownikowi komórki kontrolowanej lub osobie upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. 2. Wniesione zastrzeżenia, o których mowa w 26 ust. 1: 1) nie podlegają rozpatrzeniu, jeżeli zostały złożone przez osobę nieuprawnioną lub zostały złożone po upływie terminu określonego w 26 ust. 1, 2) podlegają rozpatrzeniu przez kontrolującego, który obowiązany jest dokonać analizy tych zastrzeżeń: a) w przypadku nieuwzględnienia w części lub całości zastrzeżeń, o których mowa w 27 ust. 1, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń burmistrzowi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego, b) wniesione zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, podlegają rozpatrzeniu przez burmistrza, który podejmuje decyzję wraz z uzasadnieniem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. 3) Decyzja burmistrza, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b: a) jest ostateczna i nie przysługuje od niej zażalenie, b) w terminie do 7 dni od daty podjęcia decyzji winna być przekazana do wiadomości kierownikowi kontrolowanej jednostki, c) winna być dołączona do protokołu kontroli, d) w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, kontrolujący winien ponownie przeanalizować ustalenia zawarte w protokole kontroli i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. 3. Wniesione zastrzeżenia, winny być udokumentowane i załączone do protokołu kontroli Kontrolujący na podstawie wyników kontroli, opracowuje projekt wniosków i zaleceń pokontrolnych, który przedstawia burmistrzowi. 2. Burmistrz, w oparciu o projekt, o którym mowa w ust. 1, wydaje zalecenia w formie wystąpienia pokontrolnego. W treści formułuje konkretne zalecenia, zobowiązujące kierownika jednostki kontrolowanej do podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. 3.Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać: 1) wnioski z kontroli, wraz z uzasadnieniem, 2) wykaz stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem naruszonych przepisów, 3) wskazanie przyczyn ujawnionych nieprawidłowości i osób odpowiedzialnych za ich powstanie, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności, 4) zalecenia dotyczące sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli, 5) osiągnięcia i przykłady godne upowszechniania, jeżeli zostały stwierdzone. 4. Wystąpienie pokontrolne podpisuje burmistrz lub osoba bezpośrednio zastępująca.

8 5. W terminie do 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, kierownik komórki kontrolowanej winien powiadomić burmistrza o realizacji poszczególnych zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w tym o ich wykonaniu, o stopniu realizacji poleceń będących w toku realizacji. W wypadku niezrealizowania poleceń podać konkretne powody, uniemożliwiające ich zrealizowanie Wykonanie zaleceń pokontrolnych winno być egzekwowane i podlegać kontroli sprawdzającej dla ustalenia: 1) stopnia realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych, 2) rzetelności odpowiedzi na polecenia pokontrolne, 3) zmiany zakwestionowanego w trakcie poprzedniej kontroli stanu faktycznego w kierunku stanu pożądanego. 2. Ogólne zasady i tryb przeprowadzania kontroli, określone w niniejszym zarządzeniu, odnoszą się również do kontroli wymienionej w ust Pracownik ds. księgowości budżetowej prowadzi akta kontroli. 2. Akta kontroli gromadzone są zgodnie z tokiem dokonywanych czynności. 31. Zobowiązuje się koordynatora do przedkładania burmistrzowi rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni Do spraw nie znajdujących rozwiązania w niniejszym regulaminie należy stosować aktualnie obowiązujące przepisy. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

9 Załącznik A Roczny Plan Kontroli na. rok Oznaczenie kontroli Planowany termin kontroli Nazwa kontrolowanej jednostki Temat kontroli Przewidywany czas trwania kontroli (liczba dni roboczych) Kontrolujący Dodatkowe informacje

10 Załącznik B Złotów, dnia UPOWAŻNIENIE Nr... Działając na podstawie 16 ust. 1 Zasad organizacji oraz wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 195/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów: Upoważniam (imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) legitymującą/ego się dowodem osobistym o numerze... Do przeprowadzenia kontroli... (rodzaj kontroli) w... (pełna nazwa jednostki podlegającej kontroli) w zakresie:... Termin rozpoczęcia przeprowadzenia działań kontrolnych i termin ich zakończenia: Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dowodu osobistego.... (podpis burmistrza lub osoby przez niego upoważnionej) Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia (podpis burmistrza lub osoby przez niego upoważnionej)

11 Załącznik C Złotów, dnia (nazwa jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika jednostki) P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I W dniach... działając na podstawie upoważnienia Nr... wydanego przez... Kontrolujący: (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) Przeprowadzili kontrolę w zakresie:... Termin poprzedniej kontroli:... Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych:... Kontrolą został objęty okres:... Ustalono:... Dokonano oględzin:... Zabezpieczono dowody:... Podsumowanie wyników kontroli: Uwagi dodatkowe: (ewentualne wzmianki o odmowie udzielenia wyjaśnień i przyczynach tej odmowy, jak też odmowie podpisania protokołu i złożenia wyjaśnień dot. przyczyn nie podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną oraz omówienie poprawek) Pouczenie: Kierującemu jednostką przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w

12 terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Załączniki do protokołu: (podpisy osób przeprowadzających kontrolę)... (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej)

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 546/10 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10 grudnia 2010r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1

Bardziej szczegółowo

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010/ 2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU Załącznik do Zarządzenia Nr 1 REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU 1 1. Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad wykonywania kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 333/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 333/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr 333/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice i jednostkach organizacyjnych Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 /2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W GDYNI Z DNIA 17 LISTOPADA 2010

ZARZĄDZENIE NR 2 /2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W GDYNI Z DNIA 17 LISTOPADA 2010 ZARZĄDZENIE NR 2 /2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W GDYNI Z DNIA 17 LISTOPADA 2010 W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM ORŁA BIAŁEGO ORAZ ZASAD

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 32/15 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 11 czerwca 2015 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY W SIECIECHOWIE ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr PCPR.021.20.2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28 grudnia 20 15r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 2 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 2 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Świercze i jednostkach organizacyjnych Gminy Świercze oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 11 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 11 lutego 2011r. Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2010

Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2010 Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i jednostkach organizacyjnych Gminy Pasłęk oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2010

Zarządzenie Nr 51/2010 Zarządzenie Nr 51/2010 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie art. 68 oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2012 roku Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie 1 1. Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad wykonywania kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 07.05.2007r. REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1 1. W Starostwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Niniejszy Regulamin określa działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i podległych jednostkach organizacyjnych. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.129.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie im. Mikołaja Kopernika z dnia r.

Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie im. Mikołaja Kopernika z dnia r. Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie im. Mikołaja Kopernika z dnia 14.03.2011r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej pierwszego stopnia w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 5 / 2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr... Dyrektora Szkoły Podstawowej nr... w... z dnia...

Zarządzenie Nr... Dyrektora Szkoły Podstawowej nr... w... z dnia... Zarządzenie Nr... Dyrektora Szkoły Podstawowej nr... w... z dnia... w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej pierwszego stopnia w Szkole Podstawowej nr w Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BOGATYNIA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BOGATYNIA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BOGATYNIA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BOGATYNIA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151 /2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 grudnia 2010 roku ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BOGATYNIA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WRZES11;4r..1

STAROSTA WRZES11;4r..1 STAROSTA WRZES11;4r..1 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/11 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr 8/11 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lutego 2011 r. Zarządzenie Nr 8/11 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Parchowo oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.30.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/ 2018 Burmistrza Reszla z dnia 26 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 12/ 2018 Burmistrza Reszla z dnia 26 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 12/ 2018 Burmistrza Reszla z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Reszlu i gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 113 z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Niniejszy regulamin określa: W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1) cele i zadania instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 12 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 12 listopada 2013 roku Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 214/B/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 3 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 214/B/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 3 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 214/B/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 3 września 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Strzegom. Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 3 w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli instytucjonalnej

Regulamin kontroli instytucjonalnej Załącznik do Zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2007 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej Gmina Osiecznica Osiecznica 2007 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 37 Rektora AMG z 28.12.2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w życie zasady prowadzenia w Zespole szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem, zwanym dalej szkołą, kontroli zarządczej.

Wprowadzam w życie zasady prowadzenia w Zespole szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem, zwanym dalej szkołą, kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Zespołu szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Zespole szkól w Mokrem Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Żninie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 BURMISTRZA WYSZKOWA. z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 BURMISTRZA WYSZKOWA. z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE Nr 25/2013 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wyszków. Na podstawie art. 30 ust.1 i 33 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.07.2007r. INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego 1 Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży Załącznik do Zarządzenia Nr 62/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 marca 2013 r. Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Radzymin podmiotom prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RC.120-42/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie Zasad koordynacji systemu kontroli oraz Regulaminu kontroli Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu Na podstawie art.47 ust.3 w związku z art.44 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2005 nr 249. poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Zarządzenie Nr 7/2011 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r. AN.120.19.2016 Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Ostródzkiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Na podstawie 15 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin kontroli wewnętrznej określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.15.2015 Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział I - Przepisy ogólne Instrukcja kontroli w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. Rozdział I - Przepisy ogólne 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 0151/153/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 10 listopada 2006 r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady, sposób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 189/SKG/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 9 sierpnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 189/SKG/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 9 sierpnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 189/SKG/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 9 sierpnia 2016 roku zmieniające załącznik do zarządzenia Nr 472/SKG/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki i tryb przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR SO.170.1.2014 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 16 1238 Poz. 83 83 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 16 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 16 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Nowodworskim Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice.

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice. Załącznik do Zarządzenia Nr 101/03 Burmistrza Polkowic z dnia 04.04.2003 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr ZEAS 0161-6/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/25/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Karta Audytu Wewnętrznego zwana dalej Kartą" określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnica. z dnia

Wójta Gminy Lipnica. z dnia ' MINY LIPNICA «ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Lipnica z dnia 11.05.2011 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lipnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.168.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 112, poz. 765) Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r. Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 0152/ 205 /10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY Postanowienia ogólne 1, zwana w dalszej części Kartą, określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. Zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 67/2018 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 273 i art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Sławkowa.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku

Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku Uchwała nr 10 (2003/2004) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2003 roku Członkowie Senatu, jednogłośnie, 20 głosami tak zatwierdzili regulamin prowadzenia audytu wewnętrznego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie: Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Rybniku. Działając na podstawie: - Art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLANOWANIA I PRZEPROWADZANIA KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA IŁAWY ORAZ GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

REGULAMIN PLANOWANIA I PRZEPROWADZANIA KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA IŁAWY ORAZ GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-145/2010 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 15.10.2010 r. REGULAMIN PLANOWANIA I PRZEPROWADZANIA KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA IŁAWY ORAZ GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 maja 2013 r. Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r. Procedura przeprowadzania kontroli udzielonej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz procedur kontroli. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R-0300-62/11 Zarządzenie Nr../2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia... 2011r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice Załącznik do Zarządzenia Nr 502/03 Burmistrza Polkowic z dnia 21.11.2003 r. Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice 1. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 26 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ 1 Regulamin przeprowadzania kontroli instytucjonalnej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie. RODZIAŁ 1 Przepisy ogólne

Regulamin Kontroli Zarządczej. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie. RODZIAŁ 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 105/2010 z dnia 30.12.2010 roku RODZIAŁ 1 Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa: a) cele i zadania kontroli zarządczej, b) elementy systemu kontroli zarządczej, c) zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo