ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), 8 zarządzenia Nr 16/2010.Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej, zarządza się, co następuje: 1 Wprowadza się Regulamin przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia Powierza się pracownikom Referatu Kontroli Organizacyjno-Prawnej przeprowadzanie kontroli w: 1) komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, tj. wydziałach Urzędu Miasta Krakowa lub komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Urzędu Miasta Krakowa na prawach wydziału, 2) miejskich jednostkach organizacyjnych, tj. jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Miasto w celu realizacji jego zadań, niewchodzących w skład Urzędu Miasta Krakowa i niebędących spółkami prawa handlowego, 3) podmiotach gospodarczych, tj. spółkach prawa handlowego, w których Miasto jest akcjonariuszem/udziałowcem w co najmniej 50%, 4) innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazywane przez Gminę Miejską Kraków.

2 2. Na wniosek Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej pracownicy innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa mogą być powołani przez Prezydenta Miasta Krakowa w skład zespołu kontrolującego. 3 Traci moc zarządzenie Nr 2236/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa. 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Krakowa / - /

3 Załącznik do Zarządzenia Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. Regulamin przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa 1 Regulamin przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady oraz sposób prowadzenia kontroli, postępowania wyjaśniającego oraz postępowania pokontrolnego. 2 Słownik Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Jednostce kontrolowanej należy przez to rozumieć poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe utworzone przez Gminę Miejską Kraków, instytucje kultury, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem założycielskim), podmioty posiadające osobowość prawną, w których Gmina Miejska Kraków posiada co najmniej 50 % udziałów/akcji, a także inne podmioty, które wydatkują środki publiczne przekazywane im przez Gminę Miejską Kraków. 2) Kierowniku jednostki kontrolowanej należy przez to rozumieć dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zarządy podmiotów posiadających osobowość prawną, w których Gmina Miejska Kraków posiada co najmniej 50 % udziałów/akcji, a także zarządy innych podmiotów, które wydatkują środki publiczne przekazywane im przez Gminę Miejską Kraków. 3) Postępowaniu kontrolnym - należy przez to rozumieć czynności związane z ustaleniem stanu faktycznego i sformułowaniem protokołu kontroli. 4) Postępowaniu pokontrolnym należy przez to rozumieć czynności związane ze sformułowaniem wystąpienia pokontrolnego oraz sformułowaniem zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 5) Jednostce kontrolującej należy przez to rozumieć Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa lub inną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa upoważnioną do przeprowadzenia kontroli. 6) Kontrolującym należy przez to rozumieć pracownika Biura Kontroli Wewnętrznej lub pracownika innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa powołanego w skład

4 zespołu kontrolującego celem przeprowadzenia postępowania kontrolnego i postępowania pokontrolnego. 7) Zespole kontrolującym należy przez to rozumieć grupę kontrolujących upoważnionych do przeprowadzenia postępowania kontrolnego i postępowania pokontrolnego. 8) Koordynatorze kontroli należy przez to rozumieć kontrolującego wyznaczonego do kierowania zespołem kontrolujących. 3 Cele i ogólne zasady organizacji kontroli organizacyjno-prawnej 1. Celem kontroli organizacyjno-prawnej jest pomoc kierownictwu w doskonaleniu metod zarządzania jednostkami kontrolowanymi poprzez ustalanie i eliminowanie w toku kontroli nieprawidłowości w tych jednostkach oraz nadzorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. 2. Kontrole organizacyjno-prawne są przeprowadzane jako: 1) planowe - obejmujące całokształt (kompleksowe) albo wybrane zagadnienia (problemowe) z działalności jednostki kontrolowanej, w tym kontrole sprawdzające mające na celu zbadanie sposobu realizacji wniosków i zaleceń sformułowanych po przeprowadzonej kontroli, 2) doraźne - mające charakter interwencyjny, wynikające z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń. 3. Biuro Kontroli Wewnętrznej prowadzi kontrole na podstawie: 1) rocznych planów pracy, które są przedkładane Prezydentowi Miasta Krakowa do zatwierdzenia w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego realizację planu, 2) poleceń Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przeprowadzenia kontroli doraźnych; wnioski o przeprowadzenie kontroli doraźnych (prowadzonych poza planem) mogą zgłaszać do Prezydenta: Zastępcy Prezydenta, Pełnomocnicy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Dyrektor Magistratu, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych. 4. Przy opracowywaniu planów pracy Biuro Kontroli Wewnętrznej uwzględnia w szczególności: 1) wyniki wcześniejszych kontroli, 2) wpływające do Urzędu Miasta Krakowa skargi i wnioski, 3) propozycje przedstawione przez dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa; propozycje te winny być złożone do Biura Kontroli Wewnętrznej w terminie do 30 listopada każdego roku celem objęcia wskazanych zagadnień planem kontroli na rok następny. 4 Czynności organizacyjne 1. Kontrolujący przeprowadzają kontrole na podstawie imiennego upoważnienia określającego jednostkę kontrolowaną, przedmiotowy zakres kontroli i przewidywany czas jej trwania. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli podpisuje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej.

5 3. Kontrola działalności spółek komunalnych, w których Miasto Kraków ma co najmniej 50 % udziałów/akcji, przeprowadzana jest na polecenie Prezydenta Miasta Krakowa po uzyskaniu zgody walnego zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy lub rad nadzorczych tych spółek. 4. Do przeprowadzenia kontroli spraw lub dokumentów stanowiących informację niejawną konieczne jest uprzednie wyrażenie stosownej zgody przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 5. Kontrolujący podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli zakres kontroli dotyczy działalności wykonywanej przez niego, jego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. O wyłączeniu z postępowania kontrolnego decyduje Prezydent Miasta Krakowa. 6. Postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach i czasie wykonywania jej zadań. Postępowanie kontrolne lub poszczególne jego czynności mogą być również, w miarę potrzeb, przeprowadzane w siedzibie Biura Kontroli Wewnętrznej. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czynności służbowe prowadzone są również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy. 5 Prawa i obowiązki kontrolujących 1. Przed podjęciem czynności kontrolnych kontrolujący dokonują analizy materiałów z poprzednio prowadzonych kontroli w danym temacie, w tym zaleceń pokontrolnych. 2. Przed rozpoczęciem czynności kontrolujący przedstawiają kierownikowi jednostki kontrolowanej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową i dokonuje wpisu w książce kontroli tej jednostki. 3. Do obowiązków kontrolujących należy: 1) należyte, bezstronne i terminowe wykonywanie powierzonych im zadań, 2) obiektywne ustalanie i rzetelne dokumentowanie wyników kontroli, 4. Kontrolujący wykonując czynności z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych mają prawo do: 1. wglądu do wszelkich dokumentów związanych z kontrolowaną działalnością jednostek, zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych, 2. swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, 3. przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności w obecności pracownika jednostki kontrolowanej wyznaczonego przez jej kierownika, 4. żądania od pracowników jednostek kontrolowanych udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień, 5. sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów, 6. żądania od kierownika jednostki kontrolowanej zestawień i obliczeń opracowywanych na podstawie dokumentów kontrolowanej jednostki, 7. zasięgania w związku z prowadzoną kontrolą informacji w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, 8. korzystania, za zgodą Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej, z pomocy biegłych i specjalistów,

6 9. utrwalania czynności kontrolnych, także za pomocą urządzeń technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku. 5. Kontrolujący jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia. 6 Prawa i obowiązki kontrolowanych 1. Kierownicy jednostek podlegających kontroli mają obowiązek przedłożyć na żądanie kontrolujących wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności: 1) niezwłocznie przedstawia żądane dokumenty i materiały, 2) zapewnia terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników jednostki, 3) udostępnia oddzielne pomieszczenia do przeprowadzania kontroli, 4) udostępnienia urządzenia techniczne dla potrzeb wykonywania czynności kontrolnych. 3. W przypadku, gdy kierownik jednostki kontrolowanej uchyla się od kontroli lub utrudnia jej prowadzenie w szczególności poprzez nie przedstawienie potrzebnych do kontroli dokumentów bądź niezgodne z prawdą informowanie o wykonaniu zaleceń pokontrolnych kontrolujący informuje o tym fakcie Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej UMK, który przedkłada w tym zakresie stosowną informację Prezydentowi Miasta Krakowa. 7 Tryb przeprowadzania kontroli 1. Kontrola przeprowadzana jest jednoosobowo lub zespołowo. W przypadku powołania zespołu kontrolnego w upoważnieniu wskazuje się koordynatora zespołu. 2. Pracownik Biura Kontroli Wewnętrznej wykonujący czynności kontrolne w oparciu o upoważnienie do przeprowadzenia kontroli: 1) przeprowadza kontrolę zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego określonym w niniejszym Regulaminie, 2) dokonuje w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelnie je dokumentuje, 3) sporządza dokumenty określone w niniejszym regulaminie, a w szczególności notatki służbowe, protokoły kontroli, 4) wykonuje inne zadania w zakresie postępowania kontrolnego zlecone przez przełożonych służbowych, 5) zobowiązany jest niezwłocznie poinformować, w tym również na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego lub grożącego niepowetowaną szkodą w mieniu w celu zapobieżenia występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie. Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek na piśmie poinformować kontrolującego o podjętych w sprawie działaniach. O zaistniałej sytuacji kontrolujący ma też obowiązek niezwłocznie poinformować Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej, który informuje o tym fakcie Prezydenta Miasta Krakowa. 3. Każda osoba może z własnej woli złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli. Jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli kontrolujący

7 nie może odmówić jego przyjęcia. W przypadku oświadczenia ustnego kontrolujący ma obowiązek na tę okoliczność sporządzić notatkę służbową. 4. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa kontrolujący niezwłocznie winien zawiadomić Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej, który informuje o powyższym Prezydenta Miasta Krakowa. 8 Prowadzenie dokumentacji kontrolnej 1. Kontrolujący dokumentuje przebieg i wyniki czynności kontrolnych zakładając i prowadząc akta kontroli. 2. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności numerując ich kolejne karty. 3. Akta kontroli obejmują w szczególności: 1) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, 2) kopie i odpisy dokumentów oraz wyciągi z nich, 3) zestawienia i obliczenia dokonywane na podstawie dokumentów, 4) pisemne oświadczenia osób uprawnionych do ich składania związane z przedmiotem kontroli, 5) notatki służbowe utrwalające czynności podjęte w toku kontroli w tym oświadczenia ustne oraz inne zdarzenia istotne dla ustaleń kontroli. 4. Do akt kontroli mogą być załączone nośniki utrwalonego obrazu lub dźwięku, jeżeli w czasie czynności kontrolnych następowało ich utrwalenie. Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego. 5. Akta kontroli mogą być udostępniane innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz ze zmianami) oraz w wydanych w związku z tą ustawą uregulowaniach wewnętrznych w Urzędzie Miasta Krakowa. 9 Dokumentowanie wyników kontroli 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli powinien zawierać: 1) podstawę przeprowadzenia kontroli, 2) oznaczenie jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko jej kierownika, 3) imię, nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego, 4) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli ze wskazaniem podstawy dokonanych ustaleń zawartej w aktach kontroli, 7) opis ustalonych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, skutków jakie powodują oraz osób za nie odpowiedzialnych, a w miarę możliwości także wysokości powstałej szkody lub straty, 8) wnioski z kontroli, 9) dane o liczbie egzemplarzy protokołu,

8 10) wzmiankę o doręczeniu jednego egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej, 11) informacje o przysługujących kierownikowi jednostki kontrolowanej uprawnieniach dotyczących możliwości ewentualnego wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu, 12) miejsce i datę sporządzenia protokołu. 3. Dokonane w protokole poprawki, skreślenia i uzupełnienia muszą być zaparafowane przez kontrolującego wraz ze wskazaniem daty sporządzenia poprawki. 4. Każda strona protokołu jest parafowana przez kontrolującego oraz kierownika jednostki kontrolowanej. 5. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Protokół podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej wraz z podaniem daty wykonania tej czynności. 10 Tryb i zasady zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń kontroli Odmowa podpisania protokołu 1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. 2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. W szczególnych przypadkach dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej może zmienić ten termin. 3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, kontrolujący jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. Tekst zmian lub uzupełnień podpisany przez kontrolującego stanowi załącznik do protokołu. 4. Tekst zmian lub uzupełnień, o którym mowa w ust. 3, przekazywany jest kierownikowi jednostki kontrolowanej, który zgłosił zastrzeżenia. 5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej przekazuje na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. 6. Po otrzymaniu sprostowania, o którym mowa w ust. 4 lub stanowiska, o którym mowa w ust. 5 kierownik jednostki kontrolowanej podpisuje dwa egzemplarze protokołu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 i zwraca jeden egzemplarz do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK. 7. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy. 8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnień o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania stanowiska Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń. 9. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole. 10. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

9 11 Narada pokontrolna 1. Na wniosek Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej kierownik jednostki kontrolowanej zwołuje naradę pokontrolną z udziałem zainteresowanych pracowników, w celu omówienia stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków, jakie wynikają z ustaleń kontroli. 2. Prezydent Miasta Krakowa, Zastępca Prezydenta, Pełnomocnik Prezydenta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta albo Dyrektor Magistratu, może zarządzić naradę pokontrolną, gdy wyniki kontroli, a w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości wymagają zwołania takiej narady. Wniosek o zwołanie takiej narady może złożyć Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej lub kierownik jednostki kontrolowanej. 3. Uczestnikami narady, o której mowa w ust. 2 są: 1) zarządzający naradę pokontrolną zgodnie z ust. 2, 2) Zastępca Prezydenta, Pełnomocnik Prezydenta, Skarbnik Miasta lub Sekretarz Miasta sprawujący nadzór merytoryczny nad zakresem spraw będących przedmiotem kontroli (uczestnik fakultatywny), 3) Dyrektor Magistratu lub osoba przez niego upoważniona (uczestnik fakultatywny), 4) Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej, 5) Kierownik jednostki kontrolowanej, 6) kontrolujący, 7) inne osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Krakowa. 12 Uproszczone postępowanie kontrolne 1. W sprawach mniejszej wagi lub w sprawach charakteryzujących się nieskomplikowanym stanem faktycznym i prawnym, nie wymagających skontrolowania całości pracy kontrolowanej jednostki, Biuro Kontroli Wewnętrznej przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego nie wymaga imiennego upoważnienia, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Podstawą jego przeprowadzenia jest pisemne polecenie Prezydenta Miasta Krakowa lub zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Krakowa wniosek Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej. 3. Wyniki postępowania wyjaśniającego kontrolujący przedstawia w notatce służbowej. 4. Notatka służbowa powinna zawierać: 1) oznaczenie jednostki kontrolowanej oraz imię i nazwisko jej kierownika, 2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego, 3) opis stwierdzonego stanu faktycznego, 4) wskazanie ewentualnych nieprawidłowości, 5) podpis kontrolującego wraz z datą sporządzenia notatki. 5. Pracownik Biura Kontroli Wewnętrznej prowadzący postępowanie wyjaśniające, zobowiązany jest prowadzić akta postępowania zgodnie z wymaganiami określonymi w 8 niniejszego Regulaminu. 6. Notatka służbowa po zakończeniu czynności wyjaśniających przedstawiana jest kierownikowi jednostki kontrolowanej. 7. Jeżeli kierownik jednostki kontrolowanej nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w notatce, to przysługuje mu prawo złożenia umotywowanych zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych.

10 8. Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej przekazuje notatkę Prezydentowi Miasta Krakowa wraz ze złożonymi zastrzeżeniami oraz projektem zaleceń pokontrolnych, jeżeli wyniki przeprowadzonego postępowania uzasadniają sporządzenie takich zaleceń. 13 Wystąpienie pokontrolne 1. Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej niezwłocznie po zakończeniu postępowania kontrolnego przekazuje Prezydentowi Miasta Krakowa projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli. Wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Zalecenia pokontrolne zawarte w podpisanym przez Prezydenta Miasta Krakowa wystąpieniu pokontrolnym stają się poleceniami służbowymi. 3. Wystąpienie pokontrolne otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej oraz inne osoby zobowiązane do wykonania zaleceń pokontrolnych. 4. Kserokopię wystąpienia pokontrolnego otrzymują: Zastępcy Prezydenta, Pełnomocnicy Prezydenta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Dyrektor Magistratu w zakresie właściwości wynikającej z innych przepisów wewnętrznych Urzędu Miasta Krakowa. 14 Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych 1. Jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 2. Kontrolujący analizują treść nadesłanego sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych, sprawdzają i oceniają, czy przedłożone sprawozdanie świadczy o zrealizowaniu w całości treści zaleceń pokontrolnych oraz opracowują w uzasadnionych przypadkach projekt dodatkowych zaleceń pokontrolnych. 3. O odmowie wykonania, nieprawidłowej realizacji lub nieuzasadnionym opóźnieniu realizacji zaleceń pokontrolnych przez jednostkę, do której zalecenia zostały skierowane, Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej zawiadamia, odpowiednio do sprawowanego nadzoru wynikającego z odrębnych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa: Prezydenta, Zastępcę Prezydenta, Pełnomocnika Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta lub Dyrektora Magistratu. 15 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Podejrzenie popełnienia przestępstwa 1. W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych czynów noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej przedkłada na podpis Prezydenta Miasta Krakowa zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

11 2. Po otrzymaniu od Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie prawomocnego orzeczenia stwierdzającego naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez pracownika kontrolowanej jednostki, kopia dokumentów w tej sprawie przekazywana jest właściwemu w sprawach kadrowych Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru, celem włączenia do akt osobowych. 3. Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej przedkłada na podpis Prezydenta Miasta Krakowa zawiadomienie do właściwego organu powołanego do ścigania przestępstw lub wykroczeń, w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 16 Informacja o przebiegu i efektach kontroli 1. Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej sporządza informację o przebiegu i efektach kontroli, która stanowi załącznik do sprawozdania, o którym mowa w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa regulującym podział na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowy zakres działania Biura Kontroli Wewnętrznej. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest: 1) w terminie do 31 lipca za okres I półrocza, 2) w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni. 3. Informacja, o której mowa w ust. 1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) oraz wydanych w związku z tą ustawą uregulowaniach wewnętrznych w Urzędzie Miasta Krakowa.

12 Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK. (znak sprawy) Kraków, dnia Upoważnienie Nr Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 16/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewnętrznej Upoważniam: (imię, nazwisko, stanowisko służbowe) do przeprowadzenia kontroli w zakresie... (oznaczenie przedmiotu kontroli) w (nazwa i adres jednostki kontrolowanej) Upoważnienie ważne do dnia Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej. Wnioskujący: Zatwierdzam: Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej Prezydent Miasta Krakowa Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia... Wnioskujący: Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej Zatwierdzam: Prezydent Miasta Krakowa

13 Załącznik nr 2 do Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK.. (znak spraw) Kraków, dnia Pan/Pani Dyrektor Wystąpienie pokontrolne Podmiot kontrolowany: Przedmiot kontroli: Kontrolę przeprowadzono w terminie: I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki (krótka ocena jednostki w kontrolowanym zakresie) II. Zalecenia* (zalecenia nakazujące usunięcie nieprawidłowości oraz czynności, które należy podjąć w celu usprawnienia pracy kontrolowanej jednostki) III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych* Zalecenia nr.. Pan/Pani, Dyrektor IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych* Zalecenia nr V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych* Pouczenie: Zgodnie z 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrzej. Otrzymują: 1. adresat 2. a/a * jeżeli wyniki kontroli uzasadniają sformułowanie zaleceń

14 Załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK Kraków, dnia.. Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie /temat kontroli/ przeprowadzonej w /nazwa jednostki kontrolowanej/ numer zalecenia nadany w wystąpieniu pokontrolnym termin realizacji sposób realizacji zaleceń pokontrolnych uwagi

15

Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej

Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej 1. Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady i sposób

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. Zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży Załącznik do Zarządzenia Nr 62/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 marca 2013 r. Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r. : ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.45.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracownika ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Na

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice.

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice. Załącznik do Zarządzenia Nr 101/03 Burmistrza Polkowic z dnia 04.04.2003 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli instytucjonalnej

Regulamin kontroli instytucjonalnej Załącznik do Zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2007 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej Gmina Osiecznica Osiecznica 2007 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r. Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Sławkowa.

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WRZES11;4r..1

STAROSTA WRZES11;4r..1 STAROSTA WRZES11;4r..1 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice Załącznik do Zarządzenia Nr 502/03 Burmistrza Polkowic z dnia 21.11.2003 r. Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice 1. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3507/ 2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2013 r. REGULAMIN KONTROLI I OCENY realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasta Radomia organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RC.120-42/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie Zasad koordynacji systemu kontroli oraz Regulaminu kontroli Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR SO.170.1.2014 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki i tryb przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 0151/153/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 10 listopada 2006 r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady, sposób

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2012 roku Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej.

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Niniejszy Regulamin określa działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i podległych jednostkach organizacyjnych. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r. AN.120.19.2016 Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Ostródzkiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Na podstawie 15 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego (Dz. U. z dnia 27 października 2005 r.) Na podstawie art. 34 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Przeprowadzanie kontroli organizacji pożytku publicznego. Dz.U.2010.173.1172 z dnia 2010.09.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 23 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.30.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010 r. 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział I - Przepisy ogólne Instrukcja kontroli w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. Rozdział I - Przepisy ogólne 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r. Zarządzenie nr 02/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 33 i 34 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5526 Poz. 541 541 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w podległych i

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 16 1238 Poz. 83 83 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.07.2007r. INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego 1 Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1509) Na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie z tytułu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN Załącznik do Uchwały NR. Rady Gminy Leszno z dnia Ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Świlcza ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA I. Zadania Komisji 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza, zwana dalej Komisją, jest stałym organem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zasad organizacji i wykonywania l

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 07.05.2007r. REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1 1. W Starostwie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r.

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r. Zarządzenie nr 277/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka kontroli w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 26 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ 1 Regulamin przeprowadzania kontroli instytucjonalnej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.129.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3598/2017. Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 r.

Zarządzenie nr 3598/2017. Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 r. Zarządzenie nr 3598/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka. Na podstawie 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 02/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie z dnia 17 maja 2012 r. Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Opracował : Zatwierdził : Olesno,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz procedur kontroli. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1331 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 81 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r.

KONTROLA NIK. CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika. Listopad 2014 r. KONTROLA NIK CO TRZEBA a CO MOŻNA, czyli wszystko co wiedzieć powinien kontrolowany doświadczenia prawnika KONSEKWENCJE KONTROLI NIK Wskazanie w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości, ich przyczyny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin kontroli wewnętrznej określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr PCPR.021.20.2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28 grudnia 20 15r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Żninie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Radzymin podmiotom prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w

Załącznik Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w Decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI Załącznik Nr 1 ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ Olsztyn, dnia.... ( znak kontroli ) ZAWIADOMIENIE O KONTROLI Na podstawie 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 1 Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stawiguda określa zasady i tryb działania Komisji. 2 1.

Bardziej szczegółowo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Załącznik do uchwały 26 VI KZPiP z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.92.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2016 r. Regulamin przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Cel i kryteria kontroli. sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie

Regulamin kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Cel i kryteria kontroli. sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie Regulamin kontroli wewnętrznej Rozdział 1 Cel i kryteria kontroli Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120. 7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 stycznia 2018 r. 1. Nadrzędnym celem kontroli

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta.

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0152-6/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2007 r. Zasady przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 32/15 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 11 czerwca 2015 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY W SIECIECHOWIE ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Uchwała Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 17.09.2003r. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. l Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Siedlisko REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej komisją, jest organem Rady Gminy powoływanym do przeprowadzenia kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI URZĘDU MIASTA OPOLA CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI URZĘDU MIASTA OPOLA CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr OR.I- 120.1.61.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 05.04.2017r. REGULAMIN KONTROLI URZĘDU MIASTA OPOLA CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin kontroli określa ogólną organizację

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r. Procedura przeprowadzania kontroli udzielonej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 czerwca 2007 roku

Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 czerwca 2007 roku Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie

REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI AGENCJI ZATRUDNIENIA

REGULAMIN KONTROLI AGENCJI ZATRUDNIENIA Załącznik do Zarządzenia.. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia. r. REGULAMIN KONTROLI AGENCJI ZATRUDNIENIA Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 112, poz. 765) Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 37 Rektora AMG z 28.12.2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach I. Etapy postępowania kontrolnego 1. Przygotowanie do kontroli. 2. Postępowania kontrolne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM ROZDZIAŁ I Organizacja komisji rewizyjnej 1 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Z-cy przewodniczącego, oraz pozostałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 113 z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Niniejszy regulamin określa: W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1) cele i zadania instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia... 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 29 Nr 11 z dnia 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo