Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku"

Transkrypt

1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -115/14 Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi Działając na podstawie art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U r. poz. 217 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 1 Ustala się Regulamin kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi. 3 Traci moc zarządzenie Nr 7/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Przychodni Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Re k t o r prof. dr hab. Jacek Wysocki

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 60/14 Rektora UMP z dnia 4 lipca 2014 roku Regulamin kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przeprowadzanych przez Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi Poznań 2014

3 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kontrole przeprowadza się we wszystkich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest podmiotem tworzącym, 2. Kontrole prowadzone są zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1509) w odniesieniu do podmiotów wymienionych w 1 ust.1 Regulaminu. 3. Kontrole przeprowadzają pracownicy Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, samodzielnie lub wraz z innymi upoważnionymi osobami. 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) kontrolującym rozumie się przez to pracownika lub pracowników Działu Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, lub inną osobę upoważnioną przez Rektora UMP do przeprowadzenia kontroli, 2) DNW rozumie się przez to Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi, 3) UMP rozumie się przez to Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 4) jednostce kontrolowanej rozumie się przez to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu objęte kontrolą, 5) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), 6) rozporządzeniu rozumie się przez to wydane na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1509), II. Kontrola SP ZOZ 2 1. Kontrole w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podejmowane są co najmniej raz na 6 miesięcy, celem dokonania okresowej oceny zgodności działań jednostki kontrolowanej z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 121 ust. 4 pkt. 1-3 ustawy.

4 2. Zakres przedmiotowy kontroli wynika z przepisów aktów prawa powszechnie obowiązującego, regulujących działalność kontrolowanych jednostek. 3. Kierownik DNW i Kierownik Sekcji Kontroli DNW sporządzają półroczne bądź roczne plany kontroli, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do regulaminu kontroli, zatwierdzane przez Rektora UMP. 4. Kierownik DNW i kierownik Sekcji Kontroli DNW sporządza dla Rektora UMP i Kanclerza UMP informację półroczną bądź roczną dotyczącą przeprowadzonych kontroli, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do regulaminu kontroli. III. Przygotowanie kontroli 3 1. Kontrolę zarządza Rektor UMP. 2. Przeprowadzenie kontroli poprzedza przygotowanie programu kontroli (wzór stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu kontroli), przy uwzględnieniu elementów wskazanych w 4 ust. 3 rozporządzenia. 3. Program kontroli zatwierdza Rektor UMP. 4. Po zakończeniu kontroli jej program dołącza się do akt kontroli. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności pilnego przeprowadzenia kontroli dopuszcza się odstąpienie od przygotowania programu kontroli, za zgodą Rektora UMP Kontrolujący podlega wyłączeniu z kontroli z przyczyn i w trybie określonym w 5 rozporządzenia. 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w 5 ust. 5 rozporządzenia stanowi załącznik Nr 4 do regulaminu kontroli. IV. Tryb przeprowadzania kontroli 5 1. Warunki i tryb prowadzenia kontroli określone zostały w 9-17 i 27 rozporządzenia. 2. Kontrolujący działają na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Rektora UMP, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do regulaminu Kontroli. 3. Spośród kontrolujących wyznacza się kierownika kontroli, zaznaczając powyższe w upoważnieniu do kontroli.

5 4. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo do: 1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej, 2) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji ustawowo chronionych, 3) przeprowadzania oględzin, 4) sprawdzania przebiegu określonych czynności, 5) żądania od kierownika i pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień, 6) zabezpieczania dowodów. 5. Zasady powiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej o zakresie kontroli oraz przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych reguluje 7 rozporządzenia. W przypadku ustnego zawiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej kontrolujący zobowiązany jest udokumentować dokonanie powyższej czynności Kontrolujący zgłaszają swoje przybycie na kontrolę kierownikowi jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osobie zastępującej go. 2. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, obowiązującym w jednostce kontrolowanej. 3. Kontrolę przeprowadza się przy współudziale kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej, które zobowiązane są do: 1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontrolującego wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników, na podstawie pisemnej prośby kontrolującego, której wzór stanowi załącznik Nr 6 do regulaminu kontroli, 2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem, 3) sporządzania na żądanie kontrolujących niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. Zgodność ww. dokumentów z oryginałami potwierdza kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona. 4. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie DNW.

6 7 1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów, w szczególności wskazanych w 11 ust. 2 rozporządzenia. 2. W razie potrzeby kontrolujący mogą dokonać oględzin zgodnie z 14 rozporządzenia, dokumentując powyższe zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 10 do regulaminu. 3. Przy oględzinach kasy niezbędna jest obecność osoby odpowiedzialnej za ww. komórkę organizacyjną lub kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej. Z przebiegu ww. czynności sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 8 do regulaminu. 4. Kontrolujący mogą zwrócić się do kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej o złożenie pisemnych wyjaśnień, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 6 do regulaminu. 5. Kontrolujący mogą zwrócić się o udzielenie im ustnych wyjaśnień przez kierownika lub pracownika szpitala dotyczących zakresu kontroli. Osoby te mogą również składać oświadczenia odnoszące się do zakresu kontroli. Z przebiegu ww. czynności sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 9 do regulaminu. 6. Jeżeli jest to niezbędne dla wykonania zadań kontrolnych, dowody związane z przeprowadzoną kontrolą mogą być zabezpieczone, zgodnie z 17 rozporządzenia. W przypadku zabrania dowodów z jednostki kontrolowanej kontrolujący wystawią pokwitowanie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 11 do regulaminu. 7. Pobranie dowodów rzeczowych powinno odbywać się w obecności osób odpowiedzialnych za kontrolowaną komórkę organizacyjną lub odcinek pracy lub kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej. Z przebiegu ww. czynności sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 7 do regulaminu. 8. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje kontrolujący lub Rektor UMP. V. Przedstawienie ustaleń kontroli 8 1. Ustalenie stanu faktycznego w badanym zakresie oraz opis czynności kontrolnych, w tym ujawnione nieprawidłowości, ich przyczyny oraz skutki, kontrolujący przedstawiają w projekcie wystąpienia pokontrolnego, sporządzanym po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 12 do regulaminu.

7 2. Szczegółowe regulacje dot. sporządzania projektu wystąpienia pokontrolnego zostały zawarte w 20 rozporządzenia. VI. Czynności pokontrolne 9 1. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich rozpatrzenia, sporządzania wystąpień pokontrolnych oraz informowania Rektora UMP przez kierownika jednostki kontrolowanej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, regulują rozporządzenia. 2. Wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik Nr 13 do regulaminu kontroli. 3. Wnioski z kontroli, zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, przekazuje się niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. VII. Dokumentowanie kontroli Kontrolujący dokumentuje przebieg i wyniki kontroli zgodnie z 18 rozporządzenia. 2. Sposób udostępniania akt kontroli reguluje 19 rozporządzenia. 3. Akta kontroli przechowuje się w DNW. VIII. Postanowienia końcowe Regulamin kontroli wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora UMP Zarządzenia o wprowadzeniu Regulaminu. 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do kontroli wszczętych po 1 stycznia 2014 roku. 3. Zmian w Regulaminie kontroli dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia tj. w drodze Zarządzenia Rektora UMP. Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki

8 Załącznik Nr 1... (Komórka organizacyjna sporządzająca plan) PLAN KONTROLI na r. (podać okres-półroczny, roczny) Lp. Rodzaj i zakres przedmiotowy kontroli Jednostki objęte kontrolą Planowany termin kontroli Ilość dni przewidzianych na kontrolę Okres objęty kontrolą Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę Należy wpisać rodzaj kontroli i kryteria Uwagi Opracował: Zatwierdził: (pieczęć i podpis) (pieczęć i podpis)

9 ... (Komórka organizacyjna sporządzająca ewidencję) Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w...20 roku Załącznik Nr 2 Lp. Nazwa kontrolowanej jednostki Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby kontrolującej Upoważnienie z dnia, numer Czas trwania kontroli Zakres kontroli Okres objęty kontrolą Projekt wystąpienia pokontrolnego Wystąpienie pokontrolne z dnia przekazano z dnia przekazano data otrzymania informacji o realizacji zaleceń z jednostki kontrolowanej Uwagi Opracował: :... (pieczęć i podpis) Poznań, dnia

10 (numer akt kontroli) Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli).. (miejsce i data sporządzenia) I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej PROGRAM KONTROLI... II. Termin przeprowadzenia kontroli... III. Zakres kontroli a) Przedmiot kontroli b) Okres objęty kontrolą... IV. Zagadnienia wymagające oceny... V. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli.. VI. Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli... VII. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli.. Zatwierdzam... (podpis Rektora)

11 Załącznik Nr 4 (nr akt kontroli) OŚWIADCZENIE Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w..... (nazwa i adres jednostki kontrolowanej) w zakresie..... (zakres kontroli) Ja, niżej podpisana/y., legitymująca/y się dowodem osobistym nr... niniejszym oświadczam o braku / istnieniu* okoliczności uzasadniających wyłączenie mojej osoby z udziału w ww. kontroli. (opis okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli) W przypadku powzięcia w trakcie kontroli wiadomości o okolicznościach uzasadniających moje wyłączenie z udziału w kontroli, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować na piśmie o tym fakcie podmiot uprawniony do kontroli, udzielający mi stosownego upoważnienia do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.... (podpis kontrolującego)... (miejscowość i data)

12 Załącznik Nr 5. (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli)... dnia.. (miejscowość) Upoważnienie nr do przeprowadzenia kontroli Na podstawie art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) w związku z 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509) upoważniam Panią/Pana (imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej lub rodzaj i numer innego dokumentu tożsamości) do dokonania kontroli... (zakres kontroli) w terminie od dnia..... do dnia..... w (nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej) Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości kontrolującego. Okres ważności upoważnienia upływa z ostatnim dniem przewidywanego terminu zakończenia kontroli.... podpis Rektora Okres ważności upoważnienia przedłuża się do dnia:.., dnia (miejscowość) (podpis Rektora) Pouczenie: Poucza się, iż prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej wynikają z art. 118 ust. 1-3, art. 119 ust. 4, art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.217, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509).

13 Załącznik Nr 6... (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli) Prośba złożenia wyjaśnień na piśmie Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kontrolującej) w dniu... prosi... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) o złożenie pisemnych wyjaśnień oraz/lub przedłożenie dokumentów w poniższym zakresie:... celem dnia (miejscowość) (podpis kontrolującego) Potwierdzenie odbioru Poznań, (podpis)

14 Załącznik Nr 7... (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli) Protokół pobrania rzeczy Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli) (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) działając w obecności... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w pobraniu rzeczy) dokonał w dniu... w... (określenie miejsca pobrania rzeczy) pobrania rzeczy w postaci... (dokładny opis pobranej rzeczy) Pobrana rzecz została zabezpieczona przez... (sposób zabezpieczenia uniemożliwiający zastąpienie jej inną) dnia... (miejscowość) (podpis osoby uczestniczącej w pobraniu rzeczy) (podpis kontrolującego)

15 Załącznik Nr 8 Protokół kontroli kasy (nazwa i adres jednostki) przeprowadzonej w dniu... od godz.:... do godz.:... przez... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) Kontrolę przeprowadzono w obecności... (imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe) W toku kontroli stwierdzono, co następuje: 1. Rzeczywisty stan gotówki w kasie stan gotówki według raportu kasowego na... z dnia... nadwyżka, niedobór... została zapisana w raporcie kasowym nr... dnia... pod poz. nr Stan innych walorów (depozytów) kontrolowanej jednostki przechowywanych w kasie, ich zgodności bądź niezgodności z ewidencją Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie oraz ich zgodności bądź niezgodności z ewidencją Pogotowie kasowe dla kontrolowanej jednostki ustalone przez wynosi Kasjer/ka jest zaznajomiony/na z obowiązującymi przepisami kasowymi. 6. Kasjer/ka złożył/a deklarację o odpowiedzialności materialnej za powierzoną jemu/jej gotówkę i inne walory znajdujące się w kasie Ostatnią kontrolę w kasie przeprowadził/a w dniu (podać imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) 8. Uwagi o brakach w zabezpieczeniu pomieszczenia kasy......

16 ... Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszej protokole wniesiono zastrzeżenia (nie wniesiono zastrzeżeń) (podpis kontrolującego) (podpis kasjera)... (podpis osób obecnych przy kontroli)

17 k N 9do Regulaminu kontrol Załącznik Nr 9... (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli)... dnia... (miejscowość) Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień/ustnego oświadczenia/oświadczenia o odmowie składania wyjaśnień Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) w dniu... przyjął ustne wyjaśnienia/przyjął ustne oświadczenie/przyjął oświadczenie o odmowie składania wyjaśnień od:... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego ustne wyjaśnienia/ustne oświadczenie) w sprawie: o następującej treści: Potwierdzam, iż zapoznałem się z treścią protokołu. (podpis osoby składającej ustne wyjaśnienia/ustne oświadczenie)... dnia.... (miejscowość) (podpis kontrolującego)

18 Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli) Protokół oględzin Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) działając w obecności... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach) dokonał w dniu... oględzin... (określenie obiektu, składników majątkowych, przebiegu czynności poddanych oględzinom) w wyniku których ustalono, co następuje: W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu... za pomocą... które stanowią załącznik do protokołu.... dnia... (miejscowość) (podpis osoby uczestniczącej w oględzinach) (podpis kontrolującego)

19 Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli)... dnia... (miejscowość)... (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego) Pokwitowanie zabrania z kontrolowanej jednostki zabezpieczonych materiałów dowodowych Na podstawie... (podstawa prawna przeprowadzenia kontroli) zabezpieczam następujące materiały dowodowe: 1)... 2)... 3)... przez ich zabranie z... (nazwa kontrolowanej jednostki) Pouczenie:... (podpis kontrolującego) O zwolnieniu materiałów dowodowych spod zabezpieczenia decyduje......

20 Załącznik Nr (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli, numer protokołu)... dnia... (miejscowość) Projekt wystąpienia pokontrolnego 1. Nazwa i adres oraz dane jednostki kontrolowanej. 2. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych. 3. Zakres kontroli. 4. Osoby przeprowadzające kontrolę i numery upoważnień do kontroli. 5. Dane dotyczące kierownictwa jednostki kontrolowanej. 6. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na jakich została oparta, z uwzględnieniem: a) opisu stanu faktycznego, b) stwierdzonych nieprawidłowości, ich przyczyn, zakresu i skutków (z podaniem naruszonych przepisów) oraz wskazaniem imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, c) w przypadku rekontroli - informacji o wykorzystaniu wyników kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej, d) informacji o wydaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej doraźnych poleceń, zarządzeń, e) informacji o przyjęciu ustnych, pisemnych wyjaśnień, f) informacji o dokonaniu oględzin, g) informacji o zabezpieczeniu dowodów, h) informacji o pobraniu rzeczy, 7. Informacja o ilości sporządzonych egzemplarzy oraz o numerze akt kontroli. 8. Informacja o dokonaniu wpisu o przeprowadzonej kontroli w książce ewidencji kontroli. 9. Pouczenie o prawie oraz terminie zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia. 10. Potwierdzenie daty przekazania projektu wystąpienia do jednostki kontrolowanej (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej) (podpis kontrolującego) (podpis Rektora) Załącznik Nr 13

21 . (nazwa i adres jednostki dokonującej kontroli, numer protokołu)... dnia... (miejscowość) Wystąpienie pokontrolne 1. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego. 2. W przypadku uwzględnienia w całości lub w części zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne sporządza się w oparciu o projekt wystąpienia pokontrolnego oraz uwzględnione zastrzeżenia. 3. Wystąpienie pokontrolne w razie potrzeby uzupełnia się o: a) zalecenia pokontrolne lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej wraz z terminem złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, b) ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości. 4. pouczenie o braku środków odwoławczych od wystąpienia pokontrolnego. 5. Informacja o ilości sporządzonych egzemplarzy.... (podpis Rektora )

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1331 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1509) Na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 16 1238 Poz. 83 83 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5526 Poz. 541 541 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zasad organizacji i wykonywania l

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice.

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice. Załącznik do Zarządzenia Nr 101/03 Burmistrza Polkowic z dnia 04.04.2003 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego (Dz. U. z dnia 27 października 2005 r.) Na podstawie art. 34 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r.

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r. Zarządzenie nr 277/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka kontroli w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WRZES11;4r..1

STAROSTA WRZES11;4r..1 STAROSTA WRZES11;4r..1 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.07.2007r. INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego 1 Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RC.120-42/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie Zasad koordynacji systemu kontroli oraz Regulaminu kontroli Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 07.05.2007r. REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1 1. W Starostwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Przeprowadzanie kontroli organizacji pożytku publicznego. Dz.U.2010.173.1172 z dnia 2010.09.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 23 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice Załącznik do Zarządzenia Nr 502/03 Burmistrza Polkowic z dnia 21.11.2003 r. Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice 1. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2012 roku Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz. 1645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział I - Przepisy ogólne Instrukcja kontroli w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. Rozdział I - Przepisy ogólne 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR SO.170.1.2014 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 113 z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Niniejszy regulamin określa: W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1) cele i zadania instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.129.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz jednostkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki i tryb przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Radzymin podmiotom prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477 rozporządzenie MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 02/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie z dnia 17 maja 2012 r. Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Opracował : Zatwierdził : Olesno,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 0151/153/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 10 listopada 2006 r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady, sposób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r. AN.120.19.2016 Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Ostródzkiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Na podstawie 15 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Niniejszy Regulamin określa działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i podległych jednostkach organizacyjnych. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.45.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracownika ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Druk nr 883 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2033/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie nr 2033/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie nr 2033/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia procedury wykonywania kontroli instytucjonalnej w stosunku do podmiotów zewnętrznych przez komórki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r. Zarządzenie nr 02/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 33 i 34 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli instytucjonalnej

Regulamin kontroli instytucjonalnej Załącznik do Zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2007 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej Gmina Osiecznica Osiecznica 2007 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa 1 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej.

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających

Bardziej szczegółowo

Uprawnienie do przeprowadzania kontroli mają zarówno organy nadzoru geodezyjnego oraz

Uprawnienie do przeprowadzania kontroli mają zarówno organy nadzoru geodezyjnego oraz Podział zadań kontrolnych i ich cel... 1 Miejsce wykonywania kontroli... 2 Organy wykonujące kontrole... 2 Zakres kontroli... 3 Plan kontroli... 4 Kontrola w trybie zwykłym... 4 Uprawnienia kontrolera...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz procedur kontroli. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia... 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 126/GKM/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 126/GKM/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 126/GKM/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania czynności sprawdzających oraz kontroli finansowo podatkowej w zakresie opłaty

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 96 poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 96 poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1116 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania organów Inspekcjo Handlowej. Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Załącznik do uchwały 26 VI KZPiP z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r. Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 2166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Druk nr 1262 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.30.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr PCPR.021.20.2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28 grudnia 20 15r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI

PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/44/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 2 sierpnia 2017 r. PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI CZĘŚĆ I WSTĘP Procedury zostały opracowane w oparciu mające zastosowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/222/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/222/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 15 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/222/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia..) Łvq.e ~ 2015r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Kielcach

z dnia..) Łvq.e ~ 2015r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Kielcach zarztdze.t::,e zarztdzte Nr.~/2015 Nr.~12015 z dnia..) Łvq.e ~ 2015r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Kielcach dotyczące wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 15/2007 Dyrektora Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 22 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 22 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.143.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie: przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bieruń.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI Załącznik Nr 1 ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ Olsztyn, dnia.... ( znak kontroli ) ZAWIADOMIENIE O KONTROLI Na podstawie 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/196/2015 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 17 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/196/2015 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 17 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 7799 UCHWAŁA NR XVII/196/2015 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 6018 UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM DETALICZNYM I STOSOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII GIWpuf-700/018/04 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli obrotu detalicznego i stosowania produktów leczniczych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.92.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2016 r. Regulamin przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5441 UCHWAŁA NR XXIX/256/16 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Cel i kryteria kontroli. sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie

Regulamin kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Cel i kryteria kontroli. sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie Regulamin kontroli wewnętrznej Rozdział 1 Cel i kryteria kontroli Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120. 7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 stycznia 2018 r. 1. Nadrzędnym celem kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 05.01.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 czerwca 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 112, poz. 765) Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Sławkowa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin kontroli wewnętrznej określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe REGULAMIN KONTROLI Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców wprowadzony Uchwałą Nr 1/II/2006 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 listopada 2006 r. I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie R E G U L A M I N K O M I S J I R E W I Z Y J N E J Uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w

Załącznik Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w Decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r.

Zarządzenie Nr Or.I Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2> & WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 2> & WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 2> & WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 2-^ f> zo ^terrnt 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r. Procedura przeprowadzania kontroli udzielonej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BRODŁA (zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania nr 6 z dnia 14 kwietnia

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BRODŁA (zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania nr 6 z dnia 14 kwietnia REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BRODŁA (zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania nr 6 z dnia 14 kwietnia 2018r.) 1 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXI RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXI.393.2018 RADY GMINY KLEMBÓW w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie : przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków : podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka Warszawa

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka Warszawa POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UCHWAŁA NR.../.../18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia r.

- PROJEKT- UCHWAŁA NR.../.../18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia r. - PROJEKT- UCHWAŁA NR.../.../18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia... 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. Zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo