ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz 8 zarządzenia nr 395/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Audytu w związku z 12 ust. 3 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra- tekst jednolity z późn. zm. 1 ustala się REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. określa zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej będącej elementem kontroli zarządczej w: 1) jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Zielona Góra oraz miejskich jednostkach organizacyjnych; 2) jednostkach dotowanych przez Urząd Miasta Zielona Góra w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych Zarządzenie używa określeń: prezydent, urząd w znaczeniu nadanym im przez regulamin organizacyjny urzędu. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) regulaminie należy przez to rozumieć regulamin działalności kontrolnej; 2) wydziale należy przez to rozumieć Wydział Audytu; 3) kontrolującym należy przez to rozumieć pracownika wydziału upoważnionego do przeprowadzenia kontroli; 4) jednostce kontrolowanej należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne urzędu, miejskie jednostki organizacyjne oraz jednostki dotowane przez Miasto Zielona Góra w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych, w których przeprowadzana jest kontrola. 1 Ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 3/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 11 sierpnia 2008 r., zmieniony zarządzeniem nr 730/08 z dnia 1 września 2008 r. oraz nr 600/09 z dnia 19 czerwca 2009 r., nr 939/09 z dnia 9 września 2009 r. i nr 1224/09 z dnia 5 listopada 2009 r.

2 Rozdział 2 Podstawowe zasady działalności kontrolnej 3. Kontrolę wewnętrzną, będącą wewnętrzną kontrolą instytucjonalną urzędu, w jednostkach wymienionych w 1, prowadzi wydział. 4. Wydział przeprowadza w szczególności kontrole: 1) kompleksowe, obejmujące całokształt działalności jednostki kontrolowanej; 2) problemowe, polegające na badaniu wybranego odcinka działalności lub wybranego zagadnienia jednostki kontrolowanej; 3) doraźne, zlecone przez prezydenta poza zatwierdzonym rocznym planem kontroli; 4) sprawdzające, polegające na sprawdzeniu realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych w wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości i uchybień. 5. Działalność kontrolna wydziału nie wyłącza obowiązku wykonywania kontroli funkcjonalnej i zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych osób zobowiązanych do sprawowania nadzoru w przypisanym im zakresie. 6. Wydział kontroluje przestrzeganie realizacji procedur, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. 7. Wydział przeprowadza kontrolę wewnętrzną pod względem: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności. Rozdział 3 Cele kontroli 8. Celem kontroli wewnętrznej jest: 1) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej; 2) wskazanie i rzetelne udokumentowanie naruszeń obowiązujących zasad postępowania według kryteriów wymienionych w 7 regulaminu; 3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych; 4) przedstawienie prezydentowi obiektywnych informacji w zakresie objętym kontrolą oraz propozycji zaleceń, mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, bądź wprowadzenie odpowiednich usprawnień w działalności jednostek kontrolowanych. 2

3 9. Aby zrealizować cele określone w 8: 1) kierownicy jednostek kontrolowanych mają obowiązek przedstawiać, na żądanie kontrolujących, wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli; 2) kontrolujący mają prawo do: a) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, b) wglądu do wszelkich dokumentów i składników majątkowych należących do jednostek kontrolowanych oraz przebiegu czynności wykonywanych przez pracowników tych jednostek, c) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych należących do jednostek kontrolowanych oraz czynności wykonywanych przez pracowników tych jednostek, d) żądania od pracowników jednostek kontrolowanych udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach związanych z ustaleniami kontroli, e) korzystania z pomocy rzeczoznawców, f) zabezpieczania materiałów dowodowych, g) zasięgania, w związku z prowadzoną kontrolą, informacji w innych niekontrolowanych jednostkach wymienionych w 1 oraz żądania wyjaśnień od pracowników tych jednostek. Rozdział 4 Przygotowanie kontroli 10. Wydział przeprowadza kontrole na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez prezydenta. 11. W razie potrzeby prezydent może zarządzić przeprowadzenie kontroli poza planem kontroli Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez prezydenta lub upoważnionego zastępcę prezydenta. 2. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli zawiera: 1) numer upoważnienia; 2) imię i nazwisko kontrolującego; 3) nazwę i adres jednostki kontrolowanej; 4) zakres kontroli; 5) termin upływu ważności upoważnienia. 3. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przygotowuje wydział. 2. Po zakończeniu kontroli upoważnienie dołącza się do akt kontroli. 3. W wydziale prowadzony jest rejestr wystawionych upoważnień. 4. Wzór rejestru określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 3

4 14. Rozpoczęcie kontroli poprzedza przygotowanie kontrolujących, polegające w szczególności na zapoznaniu się z: 1) wymaganiami prawnymi w zakresie kontroli; 2) ustaleniami poprzednich kontroli przeprowadzanych w jednostce kontrolowanej lub w jednostkach o takim samym przedmiocie działania; 3) innymi materiałami dotyczącymi przedmiotu kontroli, w szczególności analitycznosprawozdawczymi. Rozdział 5 Wykonywanie czynności kontrolnych 15. Kontrolę przeprowadza kontrolujący na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli, określonego w 12 oraz okazania dowodu osobistego. 16. Kontrolujący może być wyłączony z postępowania kontrolnego przez prezydenta lub upoważnionego zastępcę prezydenta, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na prawa i obowiązki jego, bądź jego bliskich W przypadku przeprowadzania kontroli w tej samej jednostce kontrolowanej przez kilku kontrolujących, naczelnik wydziału może wyznaczyć spośród nich osobę koordynującą pracę zespołu i reprezentującą ich wobec kierownika jednostki kontrolowanej. 2. Do zadań osoby koordynującej pracę zespołu należy w szczególności: 1) podział zadań kontrolnych; 2) zapewnienie prawidłowego udokumentowania ustaleń kontroli i przedstawienia ich w protokole; 3) nadzór nad terminowym przeprowadzeniem kontroli; 4) sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego. 18. Przed rozpoczęciem kontroli kontrolujący, a w przypadku o którym mowa w 17 ust. 1, osoba koordynująca pracę zespołu, powiadamia jednostkę kontrolowaną o temacie kontroli, okresie objętym kontrolą oraz przewidywanym terminie zakończenia czynności kontrolnych. pracy. 19. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej, w czasie jej Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany stworzyć warunki do sprawnego przeprowadzania kontroli, a w szczególności zapewnienia samodzielnego pomieszczenia do pracy, niezwłocznego dostarczania dokumentów, terminowego udzielania wyjaśnień i udostępniania urządzeń technicznych. 4

5 2. W przypadku trudności lokalowych w siedzibie jednostki kontrolowanej lub innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie kontroli w jej siedzibie, możliwe jest przeprowadzenie badania dokumentów w siedzibie wydziału, po uprzednim ich pobraniu za pokwitowaniem. 21. Kontrolujący uprawniony jest do wstępu oraz poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej na podstawie ważnego upoważnienia do kontroli wraz z dowodem tożsamości W kontrolach wymagających specjalnych kwalifikacji, kontrolujący może wystąpić do prezydenta o powołanie rzeczoznawcy. 2. Rzeczoznawca może zostać powołany spośród pracowników urzędu lub spoza urzędu. 23. Wszelkie czynności kontrolne, łącznie z opracowaniem i podpisaniem protokołu kontroli, powinny zostać zakończone przed upływem ważności upoważnienia do kontroli. 24. Rozpoczęcie i zakończenie kontroli zostaje odnotowane w rejestrze kontroli prowadzonym w jednostce kontrolowanej. Rozdział 6 Dokumentowanie ustaleń kontroli Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 2. Dowodami w szczególności są: 1) dokumenty (faktury, księgi, rejestry, zestawienia, protokoły, umowy, sprawozdania itp.); 2) inne nośniki informacji (np. dane na nośnikach komputerowych, zdjęcia); 3) pisemne wyjaśnienia złożone przez pracowników jednostki kontrolowanej; 4) pisemne oświadczenia pracowników i osób związanych z przedmiotem kontroli nie będących pracownikami jednostek kontrolowanych; 5) rzeczy zabezpieczone; 6) protokoły oględzin; 7) opinie rzeczoznawców Kontrolujący może żądać od kierownika jednostki kontrolowanej sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. 2. Zgodność odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń potwierdza kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona. 5

6 27. W razie uzasadnionej potrzeby kontrolujący dokonuje zabezpieczenia dowodów poprzez: 1) przechowanie dowodów w siedzibie jednostki kontrolowanej w oddzielnym i opieczętowanym pomieszczeniu; 2) zabranie dowodów z jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem W razie potrzeby ustalenia stanu obiektów lub innych składników majątkowych jednostki kontrolowanej, albo przebiegu czynności wykonywanych przez pracowników jednostki kontrolowanej, kontrolujący przeprowadza oględziny. 2. Oględziny przeprowadza się w obecności odpowiedzialnego za stan poddawanych oględzinom składników majątkowych lub czynności kierownika jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności przy udziale pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki kontrolowanej. 3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje kontrolujący i osoba wymieniona w ust Wyniki oględzin mogą być utrwalone za pomocą środków technicznych służących utrwalaniu obrazu lub dźwięku. Materiały utrwalające obraz lub dźwięk stanowią załączniki do protokołu oględzin Pracownicy jednostki kontrolowanej są zobowiązani udzielać pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, kontrolujący może żądać od pracowników jednostki kontrolowanej, wyjaśnień ustnych dokumentowanych protokołem ich przyjęcia. 3. Protokół z wyjaśnień ustnych podpisuje kontrolujący oraz udzielający wyjaśnień, na okoliczność zgodności zapisów w protokole z treścią złożonych wyjaśnień. 4. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez pracownika jednostki kontrolowanej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy wyjaśnienia dotyczyłyby faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień, a także: jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli W trakcie prowadzenia kontroli każdy może złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli. 2. Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli W razie stwierdzenia w toku kontroli bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo zagrożenia powstania niepowetowanej szkody w mieniu, kontrolujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej. 2. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest poinformować kontrolującego o podjętych działaniach zapobiegających stanowi zagrożenia, o którym mowa w ust. 1. 6

7 3. W przypadku powzięcia przez kontrolującego uzasadnionego podejrzenia, że działania przewidziane w ust. 1 i 2 są niewystarczające, o stwierdzonych zagrożeniach niezwłocznie powiadamia naczelnika wydziału, który wydaje decyzję, co do sposobu dalszego postępowania. 32. Informacje i wyjaśnienia, o których mowa w 9 pkt 2 lit. g utrwala się na piśmie i podpisuje: 1) informacje - przez kierownika jednostki niekontrolowanej; 2) wyjaśnienia - przez osobę, która je złożyła. 33. W razie stwierdzenia w toku kontroli faktów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie powiadamia naczelnika wydziału, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania, w tym poprawnego zebrania dowodów potwierdzających lub wykluczających podejrzenie. Rozdział 7 Protokół kontroli 34. Dokonane w postępowaniu kontrolnym ustalenia kontrolujący opisuje w protokole kontroli w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, ich skutków i przyczyn, wskazanie osób ponoszących bezpośrednią odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za brak nadzoru. 2. Protokół kontroli zawiera ponadto: 1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym jej brzmieniu, adres, imię i nazwisko kierownika tej jednostki oraz datę objęcia przez niego stanowiska; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wyszczególnieniem przerw w kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) określenie tematu i okresu objętego kontrolą; 5) wykaz załączników stanowiących integralną część protokołu; 6) wzmiankę o poinformowaniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie zgłoszenia zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do protokołu, o których mowa 39 ust.1 i 43; 7) wzmiankę o pozostawieniu jednego egzemplarza protokołu w kontrolowanej jednostce; 8) adnotację o dokonaniu wpisu kontroli do ewidencji kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej; 9) podpisy kontrolujących i kierownika jednostki kontrolowanej oraz datę i miejsce podpisania protokołu; 10)parafy kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolowanej na każdej stronie protokołu. 7

8 36. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz pozostaje w jednostce kontrolowanej, a drugi przechowuje się w wydziale Załączniki do protokołu sporządza się w dwóch egzemplarzach i dołącza do protokołów. 2. Dopuszcza się sporządzenie załączników do protokołu w jednym egzemplarzu, jeśli jednostka kontrolowana jest w posiadaniu dokumentów, na podstawie których sporządzono załączniki. 3. Załączniki do protokołu sporządzone w jednym egzemplarzu przechowuje się w wydziale. 4. Załączniki będące odpisami lub kopiami dokumentów powinny zawierać klauzulę stwierdzającą ich zgodność z oryginałem. 38. Po odczytaniu, protokół kontroli podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca jego obowiązki Po podpisaniu protokołu kontroli, kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki, przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do faktów zawartych w protokole. 2. Zastrzeżenia zgłasza się kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. 3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 i 2, kontrolujący jest zobowiązany do dokonania ich analizy. Jeśli analiza wykaże taką potrzebę, kontrolujący podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, uwzględnia je w wystąpieniu pokontrolnym. 4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki, może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu wyjaśnienie powodu odmowy. 2. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, kontrolujący dokonuje w protokole odpowiedniej adnotacji. 3. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę pełniącą jego obowiązki, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i realizacji wyników kontroli W razie potrzeby może być zastosowany uproszczony tryb postępowania pokontrolnego. 2. Uproszczony tryb można zastosować w przypadku: 1) przeprowadzania doraźnych kontroli w celu sporządzenia odpowiedniej informacji dla organów administracji samorządowej; 2) badania określonych spraw, wynikających ze skarg i wniosków; 8

9 3) przeprowadzania badań dokumentów i innych materiałów, otrzymanych z jednostek podlegających kontroli. 3. Z uproszczonego postępowania pokontrolnego sporządza się sprawozdanie w jednym egzemplarzu, do którego załącza się dowody związane z jego treścią. 4. Sprawozdanie podpisuje kontrolujący, informując kierownika jednostki kontrolowanej o dokonanych ustaleniach. Załączniki do sprawozdania uwierzytelnia kierownik jednostki kontrolowanej W uzasadnionych przypadkach kontrolujący może wystąpić do kierownika jednostki kontrolowanej o zwołanie narady pokontrolnej z udziałem zainteresowanych pracowników, w celu omówienia opisanych w protokole nieprawidłowości i przedstawienia projektowanych zaleceń pokontrolnych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki kontrolowanej organizuje naradę, po wcześniejszym uzgodnieniu z kontrolującym czasu i miejsca jej odbycia, jak również w razie potrzeby zapewnia protokołowanie przebiegu narady Przed sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego kontrolujący może zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby pełniącej jego obowiązki o złożenie w wyznaczonym terminie na piśmie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych w protokole kontroli. 2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może z własnej inicjatywy złożyć kontrolującemu, w terminie z nim uzgodnionym, pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1. Rozdział 8 Realizacja wyników kontroli W ciągu 7 dni od podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli, kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki kontrolowanej. 2. W przypadku kontroli o bardzo szerokim zakresie tematycznym lub kontroli o szczególnie skomplikowanej materii ustaleń, termin opracowania wystąpienia, za zgodą prezydenta, może być przedłużony do 14 dni od podpisania lub odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej. 3. W przypadku kontroli prowadzonych w trybie uproszczonym, o którym mowa w 41 oraz w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w trybie innym niż określony w 41, naczelnik wydziału może podjąć decyzję o odstąpieniu od przygotowania projektu wystąpienia pokontrolnego. 9

10 45. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości: 1) jednoznaczny opis nieprawidłowości z wykazaniem przepisów, które zostały naruszone; 2) wskazanie skutków nieprawidłowości, ich przyczyn i osób ponoszących za nie odpowiedzialność; 3) zalecenia pokontrolne Zalecenia pokontrolne powinny być adekwatne do stwierdzonych naruszeń, prawidłowe pod względem prawnym, konkretne i wykonalne. 2. Zalecenia pokontrolne w sprawie naprawienia szkód wyrządzonych w mieniu jednostek kontrolowanych oraz zastosowania sankcji służbowych wobec pracowników tych jednostek kontrolujący konsultuje z prezydentem. 47. Projekt wystąpienia pokontrolnego wydział przedkłada prezydentowi lub upoważnionemu zastępcy prezydenta. 48. Wystąpienie pokontrolne podpisuje prezydent lub upoważniony zastępca prezydenta. 49. Kierownik jednostki kontrolowanej, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić prezydenta oraz wydział o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. 50. W przypadku niezrealizowania zaleceń pokontrolnych, kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest podać przyczyny ich niewykonania oraz inne rozwiązania zapewniające usunięcie nieprawidłowości, określając przy tym terminy zastosowania tych rozwiązań W wydziale przeprowadza się analizę udzielonych przez kierowników jednostek kontrolowanych informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. 2. W razie wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności tych informacji, wydział zwraca się do prezydenta z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych Jeżeli zebrane w toku kontroli materiały uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa lub innego czynu, za który ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność, wydział sporządza projekt zawiadomienia do właściwego organu. 2. Projekt zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się prezydentowi. 10

11 Rozdział 9 Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli Prezydent może zarządzić opracowanie przez wydział informacji o wynikach kontroli, zwłaszcza przeprowadzonych o tym samym temacie w kilku jednostkach kontrolowanych. 2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza wyznaczony pracownik wydziału na podstawie protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych i zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów zabronionych. 3. Prezydent decyduje o odbiorcach informacji, z uwzględnieniem właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych urzędu nadzorujących działalność jednostek kontrolowanych. 4. Informacja o wynikach kontroli zawiera w szczególności: 1) oznaczenie kontroli tematykę kontroli, jednostkę objętą kontrolą, czas przeprowadzenia kontroli i kontrolowany okres; 2) cel kontroli; 3) ogólną ocenę kontrolowanej działalności; 4) opis istotnych ustaleń kontroli w tym stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, ich rozmiar skalę, skutki i przyczyny ich powstania; 5) wnioski wynikające z kontroli. Rozdział 10 Przepisy końcowe 54. Traci moc zarządzenie nr 575/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Audytu. 2. Nadzór nad standardami ustalonymi w zarządzeniu sprawuje właściciel procesu Nadzorowanie wydatkowania środków publicznych. 56. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA ( ) mgr inż. Janusz Kubicki 11

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice.

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice. Załącznik do Zarządzenia Nr 101/03 Burmistrza Polkowic z dnia 04.04.2003 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Przeprowadzanie kontroli organizacji pożytku publicznego. Dz.U.2010.173.1172 z dnia 2010.09.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 23 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 0151/153/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 10 listopada 2006 r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady, sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.07.2007r. INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego 1 Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Niniejszy Regulamin określa działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i podległych jednostkach organizacyjnych. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r. Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli instytucjonalnej

Regulamin kontroli instytucjonalnej Załącznik do Zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2007 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej Gmina Osiecznica Osiecznica 2007 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r. AN.120.19.2016 Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Ostródzkiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Na podstawie 15 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010 r. 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego (Dz. U. z dnia 27 października 2005 r.) Na podstawie art. 34 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 07.05.2007r. REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1 1. W Starostwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w podległych i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział I - Przepisy ogólne Instrukcja kontroli w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. Rozdział I - Przepisy ogólne 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr PCPR.021.20.2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28 grudnia 20 15r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2012 roku Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży Załącznik do Zarządzenia Nr 62/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 marca 2013 r. Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. Zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r.

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r. Zarządzenie nr 277/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka kontroli w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WRZES11;4r..1

STAROSTA WRZES11;4r..1 STAROSTA WRZES11;4r..1 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta.

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0152-6/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2007 r. Zasady przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5526 Poz. 541 541 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR SO.170.1.2014 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r. Zarządzenie nr 02/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 33 i 34 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Świlcza ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA I. Zadania Komisji 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza, zwana dalej Komisją, jest stałym organem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.45.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracownika ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej

Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej 1. Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady i sposób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Radzymin podmiotom prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Objaśnienia

Rozdział I Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach I. Etapy postępowania kontrolnego 1. Przygotowanie do kontroli. 2. Postępowania kontrolne.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RC.120-42/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie Zasad koordynacji systemu kontroli oraz Regulaminu kontroli Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3507/ 2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2013 r. REGULAMIN KONTROLI I OCENY realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasta Radomia organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki i tryb przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez

Bardziej szczegółowo

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 113 z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Niniejszy regulamin określa: W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1) cele i zadania instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zasad organizacji i wykonywania l

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r. Procedura przeprowadzania kontroli udzielonej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 26 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ 1 Regulamin przeprowadzania kontroli instytucjonalnej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1509) Na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz. 1645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Załącznik do uchwały 26 VI KZPiP z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN Załącznik do Uchwały NR. Rady Gminy Leszno z dnia Ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U.05.61.543 2005.10.27 zm. Dz.U.05.210.1750 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w

Załącznik Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w Decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r. : ZARZĄDZENIE NR 1297/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477 rozporządzenie MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Sławkowa.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie R E G U L A M I N K O M I S J I R E W I Z Y J N E J Uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/152/16 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/152/16 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/152/16 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.129.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz jednostkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 37 Rektora AMG z 28.12.2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Druk nr 1262 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 16 1238 Poz. 83 83 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA"

STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA Załącznik nr 19 regulaminu ROD Krępa-Rosa STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA" REGULAMIN Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 3 II. Zasady i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 29 Nr 11 z dnia 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im.jana Kochanowskiego w Lublinie Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1331 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice Załącznik do Zarządzenia Nr 502/03 Burmistrza Polkowic z dnia 21.11.2003 r. Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice 1. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa 1 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 6018 UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 738 68 69 e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Uchwała nr 2/KR/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 06

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz procedur kontroli. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin kontroli wewnętrznej określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe REGULAMIN KONTROLI Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców wprowadzony Uchwałą Nr 1/II/2006 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 listopada 2006 r. I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 2089 UCHWAŁA NR XIX/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.30.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Żninie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 81 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BRODŁA (zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania nr 6 z dnia 14 kwietnia

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BRODŁA (zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania nr 6 z dnia 14 kwietnia REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BRODŁA (zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania nr 6 z dnia 14 kwietnia 2018r.) 1 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/356/09 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/356/09 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 października 2009 r. UCHWAŁA NR XXX/356/09 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne inne formy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 359 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY MĘCINKA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 359 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY MĘCINKA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 359 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY MĘCINKA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8523 UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo