WOjewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wf. BIeganskiego SEKCJA DS. OJ/GM ZACYJNYCH Łódź, ul. Kniaziewicza l/s tel.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOjewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wf. BIeganskiego SEKCJA DS. OJ/GM ZACYJNYCH Łódź, ul. Kniaziewicza l/s tel."

Transkrypt

1 WOjewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wf. BIeganskiego SEKCJA DS. OJ/GM ZACYJNYCH Łódź, ul. Kniaziewicza l/s tel ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego z dnia 23 stycznia 2014 roku. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego. Na podstawie art. 46 ust. I ustawy o działalności leczniczej (j.t OZ.U ) zarządzam, co następuje: 1 Wprowadzam do stosowania "Regulamin Kontroli Wewnętrznej" stanowiący załącznik do Zarządzenia. 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam komórce kontroli wewnętrznej oraz kierownikom komórek organizacyjnych w zakresie kontroli funkcjonalnej. 3 Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2003 z dnia II kwietnia 2003 roku. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2 /2014 z dnia Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala zasady wykonania kontroli wewnętrznej, a w szczególności: l) wskazuje podmiot kontrolujący, 2) określa cele kontroli, 3) określa sposób przeprowadzenia kontroli oraz technikę dokumentowania czynności kontrolnych, 4) ustala tok postępowania pokontrolnego. 2 Kontrola wewnętrzna jest procesem polegającym na: l) ustaleniu stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym, tj. zgodnym z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi, procedurami oraz obowiązującymi standardami; 2) ocenie kontrolowanych zadań pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, 3) sprawności organizacyjnej i celowości działań; 4) ustaleniu przyczyn zidentyfikowanych nieprawidłowości; 5) wskazaniu osób odpowiedzialnych; 6) sformułowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych. Kontrola wewnętrzna jest prowadzona w sposób niezależny, obiektywny i profesjonalny. Celem kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: 3 l) rzetelnych i spójnych informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania WSSz im. dr Wł. Biegańskiego, 2) zgodności działania Szpitala z jego celami statutowymi, planami, przepisami prawa, procedurami, 3) ochrony majątku, 4) oszczędnego i wydajnego wykorzystania zasobów. Zadania kontroli wewnętrznej realizują: 4 1) kontrolerzy samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej Szpitala (kontrola instytucjonalna), l

3 2) inne podmioty struktury organizacyjnej Szpitala w zakresie powierzonych im obowiązków, przydzielonych zadań lub przekazanych uprawnień (kontrola funkcjonalna). Rozdział II. Kontrola funkcjonalna 5 Kontrola funkcjonalna jest elementem systemu organizacyjnego Szpitala. Jej zakres i organizacja są zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala i pozostałych regulacjach wewnętrznych, a także przydzielonych pracownikom zakresach czynności służbowych oraz obowiązujących zasadach prowadzenia rachunkowości. 6 l. Kontrolę funkcjonalną wykonują, w ramach przydzielonych obowiązków służbowych, wszystkie osoby, które są związane ze Szpitalem stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym, którego przedmiotem jest świadczenie pracy. 2. Szczególną rolę, w ramach organizacji systemu zarządzania Szpitalem, pełnią kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych zakładu. Wspierają swoich przełożonych w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji zarządczych oraz uczestniczą w usprawnianiu organizacji pracy poprzez efektywne sprawowanie powierzonych im zadań kierowniczych, w tym zwłaszcza: 1) ustalania zakresów czynności podległych pracowników - ich obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i zadań w zakresie sprawowania kontroli załatwianych spraw i dokumentów, 2) bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania przez podległych pracowników przydzielonych im zakresów czynności, w tym zadań kontrolnych, 3) osobistej kontroli wykonania spraw i dokumentów otrzymywanych z innych komórek organizacyjnych Szpitala lub przekazywanych im do dalszego załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości, celowości, gospodarności, rzetelności, terminowości i legalności podejmowanych czynności, 4) bieżącej kontroli prawidłowości, jakości i terminowości wykonania innych poleceń wydanych podległym pracownikom, 5) podejmowania, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, niezbędnych działań naprawczych oraz sygnalizowania bezpośrednim przełożonym spraw przekraczających własne kompetencje, w tym zwłaszcza wnioskowanie w przypadkach wymagających podjęcia czynności dyscyplinujących osoby winne stwierdzonych zaniedbań. 7 Kontrolą funkcjonalną objęty jest całokształt działalności zakładu, a w szczególności: 1) wykonanie zadań planowych, 2) realizacja zawartych umów i porozumień, 2

4 3) ewidencja, statystyka i sprawozdawczość, 4) gospodarowanie mieniem i jego ochrona, 5) skuteczność i wydajność wykorzystywania zasobów zakładu, 6) gospodarkę materiałową i finansową, 7) zgodność prowadzonej gospodarki finansowej z planami, przepisami prawa uregulowaniami, które mają wpływ na działalność zakładu i sprawozdawczość. l. Kontrola funkcjonalna może być: 1) wstępna - obejmuje projekty zamierzanych decyzji, 2) bieżąca - obejmuje przebieg operacji lub aktualny stan przedmiotu kontroli, 8 3) następcza - obejmuje czynności dokonane w okresie objętym kontrolą i uwidocznione w dokumentacji zakładu. 2. Na dowód przeprowadzenia kontroli, kontrolujący składa podpis i wpisuje datę dokonania kontroli. 3. Jeżeli zebrane dowody wskazują na wystąpienie nieprawidłowości kontrolujący sporządza protokół kontroli, który przekazuje swojemu przełożonemu. Jednocześnie wydaje zalecenia mające przywrócić stan pożądany. 4. W przypadku sporządzenia protokołu kontroli obowiązują przepisy 21 regulaminu. 5. Spory powstałe na tle wyników kontroli rozstrzyga wspólny przełożony kontrolującego i kontrolowanego (kierownik komórki organizacyjnej, Zastępcy Dyrektora, Dyrektor). Rozdział III Kontrola instytucjonalna 9 1. Kontrolę instytucjonalną w Szpitalu sprawuje wydzielona komórka organizacyjna lub samodzielne stanowisko - wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Szpitala. 2. Nadzór nad działalnością zakładowej komórki kontroli sprawuje bezpośrednio Dyrektor Szpitala. 3. Rodzaje kontroli instytucjonalnej: 1) kontrola planowa, 2) kontrola sprawdzająca, 3) kontrola doraźna Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest na podstawie rocznego planu kontroli, który zawiera: datę sporządzenia, zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli oraz okres przewidziany na przeprowadzenie kontroli. 3

5 2. Plan kontroli zatwierdza Dyrektor Szpitala w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok, na który opracowywany jest plan kontroli. 3. Dyrektor Szpitala może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieprzewidzianej okresowym planem kontroli. 4. Wzór planu kontroli stanowi załącznik nr Kontrolujący przeprowadza kontrolę na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Dyrektora Szpitala. 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1) oznaczenie wydającego upoważnienie; 2) imię i nazwisko kontrolującego, jego stanowisko służbowe; 3) numer poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego kontrolującego do dostępu do informacji niejawnych, wraz z określeniem klauzuli określonej w tym poświadczeniu (jeśli jest to niezbędne); 4) nazwę kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej; 5) przedmiot i zakres (okres podlegający badaniu) kontroli; 6) datę wydania; 7) podpis wydającego upoważnienie. 3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 4. Po zakończeniu kontroli upoważnienie dołącza się do akt kontroli. 5. Dyrektor Szpitala, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć, zawiesić lub odwołać zarządzoną kontrolę. 6. W przypadku przedłużania się czasu trwania czynności kontrolnych, Dyrektor Szpitala, na wniosek kontrolera, przedłuża kontrolującym upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Kontrolę dokumentów zawierających informacje niejawne może przeprowadzić tylko kontroler posiadający właściwe poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające go do dostępu do takich informacji. 2. Z materiałami zawierającymi informacje niejawne kontrolujący postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami Jeżeli w toku kontroli powstaną okoliczności uzasadniające: 1) rozszerzenie jej zakresu, zmiany podmiotu kontroli lub przedłużenia wyznaczonego terminu jej zakończenia; 2) okresowe jej zawieszenie; 3) niecelowość dalszego jej prowadzenia; kontroler wnioskuje do Dyrektora Szpitala o podjęcie stosownej decyzji. 2. Wniosek wraz z decyzją Dyrektora Szpitala są dołączane do akt kontroli. 3. Po uzyskaniu zgody na przerwanie lub zawieszenie kontroli, kontroler sporządza protokół kontroli zawierający opis wykonanych czynności i po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala dołącza je do akt kontroli. 4

6 14 1. Kontrolujący podlega wyłączeniu na wniosek lub z urzędu od udziału w czynnościach kontrolnych, jeżeli wyniki kontroli mogą oddziaływać na jego prawa, prawa lub obowiązki jego współmałżonka, krewnych, powinowatych, przysposobionych osób związanych z nim z tytułu opieki bądź kurateli, osób z którymi pozostaje w bliskich stosunkach osobistych. Powody wyłączenia od udziału w czynnościach kontrolnych trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Kontrolujący może być wyłączony przez Dyrektora Szpitala, na wniosek lub z urzędu, od czynności kontrolnych w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 3. O istnieniu przyczyn wyłączenia kontrolujący powiadamia niezwłocznie Dyrektora Szpitala, który postanawia o jego wyłączeniu. 4. W przypadku wyłączenia kontrolującego, Dyrektora Szpitala informuje o tym na piśmie kontrolującego i kontrolowanego. Informację o wyłączeniu kontrolującego z udziału w czynnościach kontrolnych zamieszcza się w protokole kontroli. 5. Ustalenia kontrolującego, który został wyłączony stosownie do postanowień ust. 2, nie są uwzględniane przy sporządzaniu protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący okazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych (jeżeli jest wymagane). 5. Kontrole przeprowadzane są w dniach i w godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym. Rozdział IV. Prawa i obowiązki kontrolowanego 16 Kontrolowany podczas trwania kontroli ma prawo do czynnego udziału w czynnościach kontrolnych, poprzez: 1) składanie kontrolującemu ustnych lub pisemnych oświadczeń dotyczących przedmiotu kontroli -pisemne oświadczenia i notatki z ustnych oświadczeń dołączane są do akt kontroli; 2) możliwość złożenia Dyrektorowi Szpitala wniosku o wyłączenie kontrolującego z kontroli, jeśli zachodzą przesłanki, o których mowa w 13 ust.2; 3) wnioskowanie o dołączenie do akt kontroli określonych dokumentów, dowodów, zestawień i sprawozdań; 4) wnioskowanie o udzielanie wyjaśnień przez innych pracowników podmiotu kontrolowanego. 17 l. Kontrolowany jest obowiązany: 1) umożliwić kontrolującym wykonywanie czynności kontrolnych; 2) udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, a na żądanie kontrolującego również w formie pisemnej; 3) przedstawić, na żądanie kontrolującego, posiadane dowody i inne materiały w terminie 5

7 wyznaczonym przez kontrolującego; 4) zapewnić wgląd w dokumentację i ewidencję, objęte zakresem kontroli; 5) sporządzać oraz potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, odpisy i wyciągi dokumentów wskazane przez kontrolującego oraz zestawienia i obliczeniazgodność kopii, odpisów, wyciągów, zestawień i obliczeń finansowo-księgowych potwierdza główny księgowy jednostki kontrolowanej; 6) zapewnić warunki do pracy kontrolującym, w tym miejsce do przechowywania dokumentów; 7) umożliwić dostęp do środków łączności, a także urządzeń informatycznych i innych środków technicznych, jakimi dysponują, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności kontrolnych. 2. Odmowa udzielenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub odmowa przedstawienia dokumentów, dowodów i ewidencji, o których mowa w ust. 1 pkt 3-4, może nastąpić jedynie w formie pisemnej w przypadkach, gdy dotyczą danych zawartych w dokumentacji ustawowo chronionej, a kontrolujący nie okazał właściwego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych. Rozdział V. Prawa i obowiązki kontrolującego 18 Kontrolujący w ramach udzielonego upoważnienia ma prawo do: 1) wstępu i poruszania się po terenie siedziby podmiotu kontrolowanego na podstawie identyfikatora osobowego; 2) zapoznania się ze strukturą organizacyjną podmiotu kontrolowanego, stanem i strukturą zatrudnienia oraz obowiązującymi w jednostce regulaminami; 3) żądania od kontrolowanego informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli w zakresie określonym upoważnieniem, w tym także żądania sporządzenia ich w formie.. pisemnej; 4) pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych związanych z przeprowadzoną kontrolą; 5) kontaktowania się ze wszystkimi pracownikami podmiotu kontrolowanego bez pośrednictwa i udziału ich przełożonych; 6) zlecania kontrolowanemu sporządzania niezbędnych fotokopii dokumentów zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz ich odpisów i wyciągów, jak również zestawień i obliczeń; 7) żądania od kontrolowanego złożenia wyjaśnień, także w formie pisemnej, i przyjmowania oświadczeń; 8) zabezpieczenia mienia i dowodów, w tym dokonania oględzin oraz pobrania rzeczy; 9) zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą. 10) składania Dyrektorowi Szpitala umotywowanego wniosku o powołanie biegłego, jeżeli celu kontroli nie można osiągnąć bez opinii opartej na specjalistycznej wiedzy; 19 Kontrolujący jest obowiązany do: 1) rzetelnego i obiektywnego ustalenia stanu faktycznego; 2) zapewnienia kontrolowanemu czynnego udziału w kontroli, w tym poprzez możliwość 6

8 wypowiedzenia SIę kontrolowanego na piśmie w kwestiach stanowiących przedmiot kontroli; 3) wskazania przepisów, które obowiązywały w okresie objętym kontrolą, a także ustalenia, czy przepisy te były stosowane; 4) ustalenia przyczyn i skutków nieprawidłowych działań lub braku działań podmiotu kontrolowanego; 5) właściwego dokumentowania przebiegu i ustaleń kontroli; 6) ustalenia i wskazania osób odpowiedzialnych za realizację zadań objętych kontrolą; 7) ustalenia i wskazania osób, których działania w przedmiocie objętym kontrolą zasługują na upowszechnienie. Rozdział VI. Dokumentowanie przebiegu kontroli Do dowodów zalicza się: kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumenty znajdujące się w podmiocie kontrolowanym, dowody rzeczowe, dane z ewidencji i sprawozdawczości, oświadczenia, wyjaśnienia pracownika, opinie biegłych, szkice, zdjęcia i protokoły. 2. Kopie, odpisy i wyciągi z dokumentów są na żądanie kontrolującego potwierdzane przez kierownika podmiotu kontrolowanego za zgodność z oryginałem. 3. Uzyskane w formie ustnej wyjaśnienia i informacje dokumentuje się w postaci protokołów z ustaleń, z wysłuchań, z rozmowy, które podpisywane są przez kontrolującego i osobę udzielającą wyjaśnienia i informacji. 4. Kontrolowany przed podpisaniem protokołu z wysłuchania ma prawo zapoznania się z treścią protokołu. W przypadku niezgodności ze złożonymi wyjaśnieniami kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole. 5. Z przebiegu i wyniku oględzin kontrolujący sporządza odrębny protokół, który zawiera: 1) imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe osób biorących udział w oględzinach; 2) datę przeprowadzenia oględzin; 3) określenie przedmiotu oględzin; 4) opis ustalonego stanu faktycznego; 5) datę sporządzenia protokołu. 6. Protokół z oględzin podpisuje kontrolujący, który sporządzał protokół z oględzin, i pracownik podmiotu kontrolowanego, który brał udział w oględzinach. 7. Kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu z oględzin. 8. W przypadku odmowy podpisania protokołu, kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole. 9. Dowody niezbędne do dalszego postępowania zabezpiecza się przez: 1) przechowywanie ich w siedzibie podmiotu kontrolowanego w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu; 2) opieczętowanie i oddanie ich na przechowanie kierownikowi lub innemu pracownikowi podmiotu kontrolowanego za pokwitowaniem; 3) pobranie dowodów, próbek lub kopii dokumentów z siedziby podmiotu kontrolowanego za pokwitowaniem; 4) dokumentowanie pobrania dowodów, próbek w protokole pobrania dowodów, który podpisuje kontroler i kontrolowany. 10. Do dowodów zawierających informacje niejawne stosuje się odpowiednio przepisy 7

9 o ochronie informacji niejawnych. 11. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje kontrolujący. Rozdział VII. Protokół z kontroli Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli i opartego na zebranych dowodach, a ponadto: 1) nazwę podmiotu kontrolowanego, imiona i nazwiska, zajmowane stanowiska osób, których kontrola dotyczy, oraz okres ich zatrudnienia na określonych stanowiskach; 2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego/kontrolujących, ze wskazaniem upoważnień do przeprowadzenia kontroli, z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie kontroli; 3) cel kontroli; 4) miejsce i czas przeprowadzenia kontroli, z wyszczególnieniem ewentualnych przerw w kontroli; 5) datę sporządzenia i podpisania protokołu przez kontrolującego; 6) wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonywania zadań przez podmiot kontrolowany; 7) wskazanie osób realizujących w podmiocie kontrolowanym zadania będące przedmiotem kontroli, wraz z ich zakresem obowiązków; 8) opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli, z uwzględnieniem zachodzących zmian w okresie objętym kontrolą i porównanie ze stanem wymaganym, poprzez wskazanie obowiązujących w danym zakresie procedur, standardów; 9) opis stwierdzonych nieprawidłowości i wyjaśnienia kierowników i pracowników; 10) opis okoliczności oraz wskazanie osób i ich zachowań mających wpływ na przebieg kontrolowanych zjawisk w tym zwłaszcza na powstanie nieprawidłowości, 11) opis zaleceń, których spełnienie winno w przyszłości zabezpieczyć Szpital przed wystąpieniem podobnych nieprawidłowości; 12) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o przysługujących mu uprawnieniach; 13) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu oraz wzmiankę o doręczeniu jednego egzemplarza kontrolowanemu. 3. Załączniki do protokołu stanowią integralną część protokołu. 4. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 5. Po podpisaniu protokołu przez kontrolującego, doręcza on protokół kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej Szpitala bezpośrednio lub za pośrednictwem np. sekretariatu, poczty, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, z poleceniem zapoznania się i podpisania lub odmowy podpisania przez kierownika podmiotu kontrolowanego i pracowników objętych kontrolą. 6. Strony protokołu powinny być ponumerowane w kolejności i parafowane przez kontrolującego i kontrolowanego. 7. Podpisanie protokołu równoznaczne jest z jego przyjęciem przez kontrolowanego. 8. W terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontrolowany ma prawo zapoznać SIę z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania. 9. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia 8

10 lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody. 10. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 10, kontroler obowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonać ich analizy i podjąć w razie potrzeby kontrolne czynności uzupełniające. 11. W przypadku podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych stosuje się przepisy niniejszego regulaminu. 12. O wynikach przeprowadzonej analizy i podjętych czynnościach uzupełniających i kontrolnych, a także o przypadku dokonania zmian w protokole - kontrolujący niezwłocznie informuje pisemnie kontrolowanego, przekazując zmieniony protokół kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej Szpitala. 13. W terminie 7 dni od dnia doręczenia ostatecznego protokołu, kontrolowany ma prawo zapoznać się z treścią protokołu i podpisać go lub odmówić podpisania, co jest równoznaczne z przyjęciem protokołu do wiadomości. 14. W przypadku odmowy podpisania protokołu, kontrolowany czyni o tym odręczną adnotację w protokole. 15. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych, o których mowa w Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej Szpitala otrzymuje jeden egzemplarz protokołu Wznowienie kontroli następuje, jeżeli: 1) dowody, na podstawie których ustalono stan faktyczny, okazały się nieprawdziwe; 2) kontrola została przeprowadzona przez pracownika, który podlega wyłączeniu, stosownie do 14 ust. 2; 3) kontrolowany bez własnej winy nie brał udziału w postępowaniu kontrolnym; 4) wyjdą na jaw istotne okoliczności faktyczne lub nowe dowody w sprawie istniejące w dniu podpisania protokołu, nieznane kontrolującemu. 2. Podjęcie zawieszonej kontroli następuje na wniosek kontrolującego po ustaniu przyczyny lub upływie czasu zawieszenia. Do dalszego prowadzenia takiej kontroli niezbędne jest nowe upoważnienie. W przypadku ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości noszących znamiona czynu zabronionego, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szpitala oraz zabezpiecza dowody. 23 Rozdział VII. Postępowanie pokontrolne Po zakończeniu kontroli kontrolujący wnioskuje do Dyrektora o opracowanie zarządzenia pokontrolnego, które zawiera: 24 9

11 1) zwięzłą ocenę działalności objętej kontrolą 2) stwierdzone uchybienia 3) zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień 4) termin usunięcia usterek 5) polecenie zawiadomienia Dyrektora Szpitala, bądź właściwego Zastępcy o ich usunięciu z jednoczesnym przekazaniem tej informacji do wiadomości komórce kontroli W razie trudności wykonania zaleceń pokontrolnych lub odmowy ich wykonania kierownik komórki kontrolowanej jest zobowiązany do pisemnego wskazania przyczyn, które przekazuje Dyrektorowi Szpitala lub właściwemu Zastępcy z jednoczesnym powiadomieniem komórki kontroli. 2. Sposób wykonania zarządzeń pokontrolnych może być przedmiotem kontroli sprawdzającej. 26. Dyrektor Szpitala może odstąpić od wydania zarządzenia pokontrolnego, gdy charakter ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości pozwala na ich usunięcie poprzez odpowiednie polecenia służbowe kierowników niższych szczebli zarządzania. Rozdział VIII Przepisy przejściowe 27 Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, stosuje się jego postanowienia. Opracowali: SPECJALISTA ~. K~ ~ĘTRZNEJ ~~/urskj 10

12 Załącznik r 1 (Jednostka sporzqdzajqca plan) PLAN KONTROLI na 20 r. Nazwa jednostki Planowany termin Ilość dni Okres objęty Lp. /komórki/ podlegającej Planowane tematy kontrolne rozpoczęcia przewidzianych Rodzaj kontroli Uwagi kontrolą kontroli i zakończenia kontroli na kontrolę l 2 " j l Opracował: Zatwierdził: (data i podpis) (pieczęć i podpis Dyrektora Szpitala)

13 Załącznik Nr 2 (nazwa i adres zakładu)... dnia. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr. Na podstawie. upoważniam Pana!Panią. (imię nazwisko i stanowisko służbowe) do przeprowadzenia kontroli. (rodzaj kontroli) w za okres. (nazwa i adres kontrolowanej komórki organizacyjnej) Jednocześnie ustalam następującą tematykę kontroli: Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli. Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej. Kontrolujący jest upoważniony do wstępu i poruszania się po terenie kontrolowanej jednostki bez potrzeby uzyskiwania przepustki. (pieczęć ipodpis kierownika zakładu) Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia. (pieczęć i podpis kierownika zakładu)

14 Załącznik Nr 3. Protokół kontroli Kontrola. (rodzaj kontroli: kompleksowa, doraźna, problemowa, sprawdzająca) przeprowadzonej. (nazwa komórki organizacyjnej) przez. (imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego) na podstawie upoważnienia Dyrektora Nr z dnia. Zakres kontroli: ,.) (szczegółowy tematyczny zakres kontroli). Okres objęty kontrolą:. (lata, rok, pćłroc:e. itp.) Dane ogólne: 1. Określenie jednostki: - forma organizacyjno - prawna, - podstawa działania (statut, regulamin organizacyjny - aktualność). 2. Kierownik komórki organizacyjnej (kto, od kiedy zatrudniony na tym stanowisku). 3. Kto udzielał informacji w trakcie kontroli i w jakim zakresie. 4. Przeprowadzone w komórce organizacyjnej kontrole (kto, kiedy, w jakim zakresie). Ustalenia kontroli (szczegółowe według zakresu tematycznego kontroli). 1. Przepisy prawne (w oparciu o które dokonywano kontroli). 2. Stan faktyczny. 3. Stwierdzone nieprawidłowości:. (: podaniem konkretnych przepisćw (art. Paragraf, ust. ustawy, paragraf rozporzqdzenia), które naruszono d::iałaniem bądź zaniechaniem. 4. Osoby odpowiedzialne:. (imię, nazwisko, stanowisko służbowe) podstawa odpowiedzialności:. (przepis pows::echnie obowiqzujqcy; przepis wewnętr::ny; zakres c::ynności, przyjęty do stosowania podpisem wraz z datą)

15 Integralną część protokołu stanowią załączniki: l Kierownik komórki organizacyjnej (imię, nazwisko) został poinformowany o przysługującym mu na podstawie (pod stawa np.: regulamin kontroli), prawie zgłoszenia w ciągu dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce organizacyjnej. W treści protokołu dokonano następujących poprawek: (określenie strony, wiersza, na których dokonano istotnych poprawek, np. skreślenie calego zdania, slowa) Protokół podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami co do:. (określenie zastrzeżeń)... / z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją...., dnia. (miejscowość) (pieczęć komórki kontrolowanej) (podpis Dyrektora Szpitala) (podpis kontrolujqcego) (podpis glównego księgowego)

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 07.05.2007r. REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1 1. W Starostwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r. AN.120.19.2016 Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Ostródzkiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Na podstawie 15 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr PCPR.021.20.2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28 grudnia 20 15r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.07.2007r. INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego 1 Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kontroli wewnętrznej Rozdział I. Uregulowania ogólne 1.

REGULAMIN kontroli wewnętrznej Rozdział I. Uregulowania ogólne 1. REGULAMIN kontroli wewnętrznej Rozdział I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Uregulowania ogólne 1. 1) kontroli wewnętrznej, naleŝy przez to rozumieć kontrolę instytucjonalną ex-post; 2) kontrolerze,

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice.

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice. Załącznik do Zarządzenia Nr 101/03 Burmistrza Polkowic z dnia 04.04.2003 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 26 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ 1 Regulamin przeprowadzania kontroli instytucjonalnej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Niniejszy Regulamin określa działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i podległych jednostkach organizacyjnych. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego (Dz. U. z dnia 27 października 2005 r.) Na podstawie art. 34 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.45.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracownika ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Na

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WRZES11;4r..1

STAROSTA WRZES11;4r..1 STAROSTA WRZES11;4r..1 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2012 roku Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Przeprowadzanie kontroli organizacji pożytku publicznego. Dz.U.2010.173.1172 z dnia 2010.09.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 23 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010 r. 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 16 1238 Poz. 83 83 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 12/2012 Starosty Bocheńskiego z dnia 12 marca 2012r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki i tryb przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli instytucjonalnej

Regulamin kontroli instytucjonalnej Załącznik do Zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2007 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej Gmina Osiecznica Osiecznica 2007 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r. Zarządzenie nr 02/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 33 i 34 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RC.120-42/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie Zasad koordynacji systemu kontroli oraz Regulaminu kontroli Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 0151/153/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 10 listopada 2006 r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady, sposób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r. Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.129.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r.

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r. Zarządzenie nr 277/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka kontroli w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5526 Poz. 541 541 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin kontroli wewnętrznej określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1509) Na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR SO.170.1.2014 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 113 z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Niniejszy regulamin określa: W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1) cele i zadania instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej.

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Zarządzenie r 40 / 08 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.30.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży Załącznik do Zarządzenia Nr 62/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 marca 2013 r. Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLANOWANIA I PRZEPROWADZANIA KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA IŁAWY ORAZ GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

REGULAMIN PLANOWANIA I PRZEPROWADZANIA KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA IŁAWY ORAZ GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-145/2010 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 15.10.2010 r. REGULAMIN PLANOWANIA I PRZEPROWADZANIA KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA IŁAWY ORAZ GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Cel i kryteria kontroli. sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie

Regulamin kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Cel i kryteria kontroli. sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu zlikwidowanie Regulamin kontroli wewnętrznej Rozdział 1 Cel i kryteria kontroli Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120. 7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 stycznia 2018 r. 1. Nadrzędnym celem kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1509 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział I - Przepisy ogólne Instrukcja kontroli w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. Rozdział I - Przepisy ogólne 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. Zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Żninie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice Załącznik do Zarządzenia Nr 502/03 Burmistrza Polkowic z dnia 21.11.2003 r. Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice 1. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w podległych i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 02/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie z dnia 17 maja 2012 r. Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Opracował : Zatwierdził : Olesno,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 228/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 11 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 228/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 11 lutego 2014 r. Uchwała Nr 228/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 81 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz procedur kontroli. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Radzymin podmiotom prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta.

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0152-6/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2007 r. Zasady przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe REGULAMIN KONTROLI Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców wprowadzony Uchwałą Nr 1/II/2006 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 listopada 2006 r. I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U.05.61.543 2005.10.27 zm. Dz.U.05.210.1750 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach I. Etapy postępowania kontrolnego 1. Przygotowanie do kontroli. 2. Postępowania kontrolne.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 34 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania

Bardziej szczegółowo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Załącznik do uchwały 26 VI KZPiP z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1331 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zasad organizacji i wykonywania l

Bardziej szczegółowo

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010/ 2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477 rozporządzenie MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -115/14 Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI AGENCJI ZATRUDNIENIA

REGULAMIN KONTROLI AGENCJI ZATRUDNIENIA Załącznik do Zarządzenia.. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia. r. REGULAMIN KONTROLI AGENCJI ZATRUDNIENIA Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3507/ 2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2013 r. REGULAMIN KONTROLI I OCENY realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasta Radomia organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Sławkowa.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej

Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej 1. Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady i sposób

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 738 68 69 e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Uchwała nr 2/KR/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 06

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.92.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2016 r. Regulamin przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 37 Rektora AMG z 28.12.2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012

Uchwała Nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012 Uchwała Nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012 w sprawie ustalenia Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI Załącznik Nr 1 ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ Olsztyn, dnia.... ( znak kontroli ) ZAWIADOMIENIE O KONTROLI Na podstawie 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 18 kwietnia 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa 1 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW I. ZASADY ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI

PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/44/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 2 sierpnia 2017 r. PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI CZĘŚĆ I WSTĘP Procedury zostały opracowane w oparciu mające zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Czernikowo Na podstawie art. 69

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA"

STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA Załącznik nr 19 regulaminu ROD Krępa-Rosa STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA" REGULAMIN Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 3 II. Zasady i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie R E G U L A M I N K O M I S J I R E W I Z Y J N E J Uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca 1 Plan prezentacji 1. Zasady prowadzenia kontroli Specyfika kontroli - systemowej - na miejscu - doraźnej/

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 32/15 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 11 czerwca 2015 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY W SIECIECHOWIE ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo