Rozdział I - Przepisy ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I - Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 Instrukcja kontroli w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. Rozdział I - Przepisy ogólne 1 1. Instrukcja niniejsza reguluje zadania pracowników Referatu Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałych pracowników Urzędu Marszałkowskiego sprawujących merytoryczny nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi jednostkami podległymi kontroli. 2. W Instrukcji zawarto m.in. zasady zmierzające do: przygotowywania kontroli, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania protokołu kontroli, opracowania wystąpienia pokontrolnego, opracowania informacji z wykonania zaleceń pokontrolnych. 3. Pracownicy przeprowadzają kontrole w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach finansowanych z budżetu Województwa. 4. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 1) jednostce kontrolowanej należy przez to rozumieć samorządową jednostkę organizacyjną lub inny podmiot podlegający kontroli na podstawie odrębnych przepisów i umów, 2) kontrolującym należy przez to rozumieć osobę będącą pracownikiem referatu kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz inną osobę będącą pracownikiem departamentu merytorycznego Urzędu Marszałkowskiego, 3) kierowniku kontrolowanej jednostki należy przez to rozumieć kierownika jednostki kontrolowanej, lub osobę go zastępującą

2 2 1. Celem kontroli jest: 1) badanie prawidłowości realizacji zadań, sprawności organizacyjnej, legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działań; 2) badanie zgodności działania jednostek z obowiązującymi przepisami prawa, umowami oraz procedurami wewnętrznymi; 3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych; 4) przedstawienie Zarządowi Województwa Pomorskiego informacji dotyczących działalności jednostek kontrolowanych. 2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 1) kierownicy oraz pracownicy jednostek kontrolowanych zobowiązani są do: a) przedstawiania wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, b) udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli, w zakresie wynikającym z powierzonych im obowiązków służbowych, c) udostępnienia na czas trwania kontroli oddzielnego pomieszczenia do pracy kontrolujących, d) zapewnienia pomocy przy sporządzaniu niezbędnych odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. 2) kontrolujący przy wykonywaniu swoich obowiązków mają prawo do: a) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, b) wglądu do wszelkich dokumentów i innych materiałów dowodowych związanych z tematyką kontrolną, c) pobierania oraz zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych, d) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych, e) żądania od kierownika i pracowników jednostki kontrolowanej udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, f) korzystania z pomocy biegłych i specjalistów

3 3 1. Ustala się następujące rodzaje kontroli: 1) planowa obejmująca wybrane zagadnienia (problemy) z zakresu kontrolowanej jednostki; 2) doraźna wynikająca z bieżących potrzeb przeprowadzana poza rocznym planem kontroli; 3) sprawdzająca - obejmująca swym zakresem wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych. Rozdział II Planowanie kontroli 4 1. Kontrola prowadzona jest na podstawie rocznego planu kontroli, który zawiera m.in. zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli, okres przewidziany na przeprowadzenie kontroli oraz datę jego sporządzenia. 2. Plan kontroli zatwierdza Zarząd Województwa Pomorskiego w formie uchwały, nie później niż do końca roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadzane będą kontrole. 3. Marszałek, Wicemarszałek, Członek Zarządu, Skarbnik oraz Dyrektorzy poszczególnych departamentów merytorycznych mogą składać umotywowane wnioski o przeprowadzenie kontroli w jednostkach podległych lub nadzorowanych zaliczanych do ich właściwości wynikającej z regulacji organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego. 4. Zaleca się, aby wniosek o przeprowadzenie kontroli zawierał m.in.: wskazanie jednostki pełna nazwa jednostki, przedmiot kontroli i okres kontroli, opis przesłanek uzasadniających ujęcie w planie kontroli. Ponadto, jeżeli z uwagi na przedmiot kontroli jest to uzasadnione, we wniosku należy także wymienić (imiennie) pracowników właściwego merytorycznie departamentu, przewidzianych do współpracy lub uczestnictwa w kontroli

4 1. Dyrektor DAK przedstawia projekt sprawozdania z wykonania planu kontroli ze wskazaniem kontroli zaplanowanych oraz kontroli pozostałych do zatwierdzania przez Zarząd Województwa Pomorskiego. 2. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli zawiera w szczególności: wskazanie jednostek, które objęto kontrolą, przedmiot kontroli, ustalone nieprawidłowości oraz uchybienia, informację o skierowanych zawiadomieniach o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, informację o skierowanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. W podsumowaniu sprawozdania z wykonania planu, należy podać przyczyny ewentualnego niewykonania planu kontroli. 3. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli jest zatwierdzane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w formie Uchwały, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego, w którym przeprowadzono kontrole. Rozdział III Postępowanie kontrolne 6 1. Dyrektor DAK/Dyrektor właściwego merytorycznie departamentu wyznacza pracownika bądź pracowników do przeprowadzenia kontroli. 2. Dwóch lub kilku wyznaczonych pracowników tworzy zespół kontrolny, z którego wyznacza się koordynatora kontroli. 3. Koordynatora kontroli wyznacza kierownik referatu kontroli DAK (w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników referatu kontroli DAK) lub inna upoważniona osoba (w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników departamentów merytorycznych). 4. Koordynator kontroli jest odpowiedzialny m.in. za prawidłowe przeprowadzenie czynności kontrolnych, ich udokumentowanie, organizację pracy pomiędzy członkami zespołu kontrolnego, komunikację z jednostką kontrolowaną, sporządzenie dokumentacji kontrolnej i dokumentacji pokontrolnej. W przypadku kontroli jednoosobowej funkcję koordynatora pełni wyznaczony do tej kontroli pracownik

5 5. Przy wyznaczeniu pracowników do przeprowadzenia kontroli należy eliminować sytuacje, w których ten sam pracownik wykonuje corocznie kontrolę w tej samej jednostce. 6. Kontrolujący, na pisemny wniosek, może być wyłączony od przeprowadzania kontroli, w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 7. O wyłączeniu lub odmowie wyłączenia decyduje Marszałek lub Dyrektor Generalny Urzędu działający z upoważnienia Marszałka Przed rozpoczęciem kontroli, kontrolujący opracowuje program kontroli. 2. Program kontroli zawiera w szczególności: przedmiot kontroli oraz okres objęty kontrolą; termin przeprowadzenia kontroli; wykaz aktów prawnych dotyczących przedmiotu kontroli; założenia organizacyjne kontroli; wyniki uprzednio przeprowadzonej kontroli. 3. Program kontroli sporządzany jest przez kontrolujących i zatwierdzany jest przez kierownika referatu kontroli DAK i Dyrektora DAK (w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników referatu kontroli DAK) lub przez inne upoważnione osoby (w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników departamentów merytorycznych) Podstawą przeprowadzenia kontroli jest pisemne imienne upoważnienie podpisane przez Marszałka Województwa Pomorskiego lub Dyrektora Generalnego Urzędu Marszałkowskiego działającego z upoważnienia Marszałka. 2. Upoważnienie zawiera: podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, nazwę i adres kontrolowanej jednostki, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej kontrolującego, przedmiot kontroli oraz okres objęty kontrolą, przewidywany czas trwania kontroli. 3. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji Kontroli

6 4. Upoważnienie do kontroli sporządza się w czterech egzemplarzach. 5. W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych kontrolujący wręcza upoważnienie do kontroli kierownikowi kontrolowanej jednostki lub osobie upoważnionej. Przekazanie upoważnienia następuje za potwierdzeniem odbioru na egzemplarzu upoważnienia, który zostanie dołączony do akt kontroli. 6. Dwa egzemplarze upoważnienia przekazywane są do Departamentu Organizacji. 7. W uzasadnionych okolicznościach na pisemny wniosek kontrolujących upoważnienie do kontroli może ulec zmianie w zakresie okresu objętego kontrolą, przedmiotu kontroli oraz przewidywanego czasu trwania kontroli. 8. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 7 podlega akceptacji przez kierownika referatu DAK oraz zatwierdzeniu przez Dyrektora DAK (w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników referatu kontroli DAK) lub przez inne upoważnione osoby (w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników departamentów merytorycznych). 9. Upoważnienie do kontroli na podstawie zatwierdzonego wniosku, o którym mowa w ust. 8 stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji Kontroli Zawiadomienie jednostki o kontroli sporządza się w trzech egzemplarzach, z których: jeden egzemplarz przekazywany jest kierownikowi kontrolowanej jednostki; drugi egzemplarz znajduje się w aktach kontroli. trzeci znajduje się we właściwym merytorycznie sekretariacie. 2. Kserokopię zawiadomienia o kontroli (do wiadomości) otrzymuje Marszałek lub Wicemarszałek lub Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, do którego kompetencji należy nadzór nad jednostką kontrolowaną. 3. Zawiadomienie o kontroli powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych. 4. Dopuszcza się przekazanie zawiadomienia faksem lub telefonicznie (raport wysłania faksem, adnotacja o rozmowie telefonicznej). 5. Wzór zawiadomienia jednostki o przeprowadzeniu kontroli stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji Kontroli. 6. W sytuacji, o której mowa w 8 ust. 7 kontrolujący sporządzają zawiadomienie o kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Instrukcji Kontroli

7 1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów. 2. Dowodami kontroli są w szczególności: kserokopie dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika jednostki kontrolowanej bądź upoważnioną osobę; pisemne wyjaśnienia oraz oświadczenia złożone przez kierownika lub pracownika kontrolowanej jednostki; sporządzone na podstawie dokumentów zestawienia i obliczenia, potwierdzone przez kierownika jednostki kontrolowanej; opinie rzeczoznawców; protokoły zabezpieczenia rzeczy i innych nośników informacji. 3. W razie uzasadnionej potrzeby kontrolujący dokonują zabezpieczenia dowodów poprzez: oddanie ich na przechowanie kierownikowi kontrolowanej jednostki lub innemu pracownikowi za pokwitowaniem; przechowywanie ich w jednostce kontrolowanej w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu; zabranie ich z jednostki kontrolowanej do siedziby kontrolującego za pokwitowaniem. 4. Dokumentacja zbierana w czasie kontroli przechowywana jest w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osobom nieupoważnionym. 5. Wykaz dowodów kontroli jest dołączany na końcu protokołu (wykazu i załączników nie wlicza się do ilości kart protokołu), wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do Instrukcji Kontroli. 6. Dowody kontroli są załączone jedynie do egzemplarza nr 1 protokołu kontroli. Jednostce kontrolowanej przekazuje się załączniki, które nie zostały pozyskane od tej jednostki tj. dowody zewnętrzne lub dowody wytworzone przez kontrolujących W razie potrzeby ustalenia stanu obiektu lub innych składników majątkowych, kontrolujący mogą przeprowadzić oględziny. 2. Oględziny przeprowadza się w obecności kierownika kontrolowanej jednostki czy wyznaczonego pracownika, odpowiedzialnego za przedmiot lub czynności poddane oględzinom. 3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący i osoba wymieniona w ust

8 4. Wzór protokółu z oględzin stanowi załącznik nr 6 do Instrukcji Kontroli Kontrolujący, w toku kontroli oraz na zakończenie czynności kontrolnych informują kierownika kontrolowanej jednostki o ustaleniach wskazujących na ujawnione nieprawidłowości bądź uchybienia. Rozdział IV- Protokół kontroli Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera: oznaczenie jednostki kontrolowanej z adresem, imię, nazwisko, stanowisko służbowe kontrolujących, numer i datę upoważnienia oraz legitymacji służbowej, przedmiot kontroli oraz okres objęty kontrolą, imię i nazwisko kierownika jednostki, głównego księgowego oraz osób udzielających wyjaśnień, wyszczególnienie aktów prawnych dotyczących jednostki kontrolowanej, zapis o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, adnotację o zakresie odmowy podpisania protokołu, zapis o pozostawieniu jednego egzemplarza protokołu kontroli kierownikowi kontrolowanej jednostki ze wskazaniem daty, adnotację o dokonaniu wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną, podpisy kontrolujących, kierownika jednostki kontrolowanej oraz głównego księgowego wraz z datą, - 8 -

9 parafy kontrolujących i kierownika kontrolowanej jednostki na każdej stronie protokołu. 3. Ponadto protokół kontroli zawiera w szczególności opis działalności kontrolowanej jednostki, wskazuje podstawy dokonanych ustaleń, wymienia stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz osoby odpowiedzialne za ich powstanie. 4. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 7 do Instrukcji kontroli. 5. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego lub departamencie merytorycznym, natomiast egzemplarz nr 2 otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki. 6. Podpisanie protokołu kontroli następuje niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych. 7. Podpisanie protokołu kontroli następuje po omówieniu wyników kontroli przez kontrolujących w ramach spotkania bezpośredniego z kierownikiem oraz głównym księgowym jednostki kontrolowanej. 8. Ewentualna odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki nie wstrzymuje procedury kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki lub kontrolujący odnotowują na protokole kontroli fakt odmowy jego podpisania i ewentualnie wskazują przyczyny odmowy. 9. Jeżeli nie jest możliwe spotkanie bezpośrednie osób podpisujących protokół kontroli lub w innych uzasadnionych sytuacjach podpisanie protokołu może nastąpić drogą korespondencyjną, tj. poprzez przesłanie obu egzemplarzy protokołu z prośbą o uzupełnienie podpisów oraz innych niezbędnych elementów wskazanych w piśmie przewodnim - wzór pisma stanowi załącznik nr 8 Instrukcji kontroli. 10. Pismo, o którym mowa w ust.9 sporządzane jest w trzech egzemplarzach, z których: jeden egzemplarz przekazywany jest kierownikowi jednostki kontrolowanej; drugi znajduje się w aktach kontroli; trzeci znajduje się we właściwym merytorycznie sekretariacie. 11. Pismo, o którym mowa w ust. 10 podpisywane przez Dyrektora DAK (w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników DAK) lub przez właściwego dyrektora departamentu merytorycznego(w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników departamentów merytorycznych)

10 1. Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń wobec ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli. 2. Termin na złożenie umotywowanych zastrzeżeń oraz wyjaśnień może zostać przedłużony na pisemny uzasadniony wniosek kierownika jednostki kontrolowanej. 3. Marszałek lub Wicemarszałek lub Członek Zarządu lub Dyrektor Generalny działający z upoważnienia Marszałka podejmuje decyzję o przedłużeniu/bądź nie przedłużeniu terminu do wniesienie dodatkowych umotywowanych zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu kontroli. Rozdział V Postępowanie pokontrolne Na podstawie wyników kontroli kontrolujący sporządzają wystąpienie pokontrolne. Wystąpienie pokontrolne składa się z: odniesienia do dodatkowych wyjaśnień i umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu kontroli, wskazania nieprawidłowości i uchybień ustalonych w wyniku kontroli, zaleceń pokontrolnych. 2. Wystąpienia pokontrolne kontrolujący sporządzają niezwłocznie po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń. W przypadku nie złożenia przez kierownika jednostki kontrolowanej dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń wystąpienia pokontrolne sporządza się bez zbędnej zwłoki. 3. Wystąpienie pokontrolne zawiera ponadto adnotację o obowiązku poinformowania o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez kierownika jednostki kontrolowanej. 4. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Marszałek lub Wicemarszałek lub Członek Zarządu lub Dyrektor Generalny działający z upoważnienia Marszałka. 5. Wystąpienie pokontrolne sporządza się w trzech egzemplarzach i kierowane jest do: kierownika jednostki kontrolowanej; akt kontroli; właściwego merytorycznie sekretariatu. 6. Kserokopia wystąpienia pokontrolnego przekazywana jest do: Marszałka lub Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, do którego kompetencji należy nadzór nad kontrolowaną jednostką,

11 Skarbnika Województwa Pomorskiego. 7. Wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 9 do Instrukcji Kontroli W przypadku ujawnienia czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontrolujący sporządzają zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych. 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: określenie ujawnionego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz z podaniem sposobu, czasu jego popełnienia oraz naruszonego przepisu prawa, wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także jeżeli nastąpiło uszczuplenie środków publicznych, przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych, do zaciągnięcia zobowiązań lub niewykonanie zobowiązań albo zapłaty odsetek, kar lub opłat określenie ich wysokości, informację, czy przedstawione naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o wykroczenie, postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. 3. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych sporządzane jest w trzech egzemplarzach i kierowane jest do: adresata, akt kontroli, właściwego merytorycznie sekretariatu. 4. Kserokopia zawiadomienia przekazywana jest do: Marszałka lub Wicemarszałek lub Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, do którego kompetencji należy nadzór nad jednostką kontrolowaną; Skarbnika Województwa Pomorskiego. 5. W przypadku, gdy nastąpiło naruszenie przepisów prawa bądź umów, obowiązek informowania o tych nieprawidłowościach właściwych organów realizowany jest tak jak zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 6. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych bądź zawiadomienie do organów ścigania podpisuje Marszałek lub Wicemarszałek lub Członek Zarządu lub Dyrektor Generalny działający z upoważnienia Marszałka

12 7. Wzór zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych stanowi załącznik nr 10 do Instrukcji Kontroli Po złożeniu informacji z wykonania zaleceń pokontrolnych przez kierownika kontrolowanej jednostki kontrolujący sporządzają notę służbową o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wg wzoru określonego w załączniku nr 11 Instrukcji Kontroli. 2. Kontrolujący przeprowadzają analizę realizacji zaleceń pokontrolnych w oparciu o uzyskaną odpowiedź na wystąpienia pokontrolne 3. Nota służbowa podpisywana jest przez Dyrektora DAK lub Dyrektora departamentu merytorycznego, sporządzana jest w trzech egzemplarzach i przekazywana jest do: Marszałka lub Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, do którego kompetencji należy nadzór nad jednostką kontrolowaną, akt kontroli. właściwego merytorycznie sekretariatu. 4. Kserokopia noty służbowej przekazywana jest do Skarbnika Województwa Pomorskiego W przypadku, gdy wynik kontroli wskazuje na brak nieprawidłowości i uchybień skutkujących skierowaniem wystąpienia pokontrolnego, wówczas przepisy 15 nie mają zastosowania. 2. Kontrolujący, w sytuacji o której mowa w ust. 1 sporządzają notatkę służbową. 3. Notatka służbowa zawiera w szczególności: nazwę i adres jednostki kontrolowanej, przedmiot kontroli oraz okres objęty kontrolą, informację o stwierdzeniu braku nieprawidłowości bądź uchybień. 4. Przepisy 17 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Rozdział VI - Gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji

13 1. Kontrolujący prowadzą akta kontroli zgodnie z Wykazem akt kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do Instrukcji Kontroli. Akta kontroli przechowywane są w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego lub w departamencie merytorycznym. 2. Archiwizacja dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rozdział VII Przekazywanie dokumentacji kontrolnej i dokumentacji pokontrolnej Dokumentację związaną z przeprowadzaniem czynności kontrolnych, w tym m.in. upoważnienie do kontroli, zawiadomienie o kontroli, protokół kontroli oraz pozostałą dokumentację kontrolną pracownicy referatu kontroli DAK przekazują do akceptacji poprzez System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, kierownikowi referatu kontroli DAK i Dyrektorowi DAK. 2. Zaakceptowane dokumenty przez osoby, o których mowa w ust. 1 kontrolujący przedstawiają w formie papierowej do podpisania przez upoważnione osoby. 3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 z kontroli przeprowadzonych przez pracowników departamentów merytorycznych przekazywana jest przez System Elektronicznego Obiegu Dokumentów na zasadach określonych w poszczególnych departamentach. 4. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 0151/153/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 10 listopada 2006 r. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady, sposób

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice.

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice. Załącznik do Zarządzenia Nr 101/03 Burmistrza Polkowic z dnia 04.04.2003 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli instytucjonalnej

Regulamin kontroli instytucjonalnej Załącznik do Zarządzenia nr 3/2007 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2007 r. Regulamin kontroli instytucjonalnej Gmina Osiecznica Osiecznica 2007 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu

REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 26/07 Starosty Raciborskiego z dnia 07.05.2007r. REGULAMIN organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 1 1. W Starostwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr PCPR.021.20.2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28 grudnia 20 15r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Przeprowadzanie kontroli organizacji pożytku publicznego. Dz.U.2010.173.1172 z dnia 2010.09.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 23 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RC.120-42/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie Zasad koordynacji systemu kontroli oraz Regulaminu kontroli Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2012 Wójta Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2012 roku Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i jednostkach organizacyjnych Gminy ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 16 1238 Poz. 83 83 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.07.2007r. INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego 1 Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Niniejszy Regulamin określa działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i podległych jednostkach organizacyjnych. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. Zarządzenie Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zasad organizacji i wykonywania l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 października 2015 r. Zarządzenie Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 02/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r. Zarządzenie nr 02/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania kontroli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 33 i 34 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3598/2017. Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 r.

Zarządzenie nr 3598/2017. Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 r. Zarządzenie nr 3598/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka. Na podstawie 10 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Świlcza ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŚWILCZA I. Zadania Komisji 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza, zwana dalej Komisją, jest stałym organem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz. 1645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.30.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.45.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracownika ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR SO.170.1.2014 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego (Dz. U. z dnia 27 października 2005 r.) Na podstawie art. 34 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3507/ 2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lutego 2013 r. REGULAMIN KONTROLI I OCENY realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasta Radomia organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 13 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 157/2012 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Żninie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej.

ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. ZARZĄDZENIE NR 1/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu działalności kontrolnej. Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej w Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 37 Rektora AMG z 28.12.2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 marca 2011 r. ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054

Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 Warszawa, dnia 26 października 2018 r. Poz. 2054 ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN Załącznik do Uchwały NR. Rady Gminy Leszno z dnia Ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010 r. 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu Miejskiego w Łomży Załącznik do Zarządzenia Nr 62/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 marca 2013 r. Regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Audytu i Kontroli oraz stanowiska ds. kontroli w komórkach Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 stycznia 2010 roku REGULAMIN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w podległych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 4 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Sławkowa.

Bardziej szczegółowo

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca 1 Plan prezentacji 1. Zasady prowadzenia kontroli Specyfika kontroli - systemowej - na miejscu - doraźnej/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236 /2018 Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2018 r. Procedura przeprowadzania kontroli udzielonej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego. Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zasady Postępowania Kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach I. Etapy postępowania kontrolnego 1. Przygotowanie do kontroli. 2. Postępowania kontrolne.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5526 Poz. 541 541 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 19/2016. Starosty Ostródzkiego. z dnia 1 kwietnia 2016 r. AN.120.19.2016 Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Ostródzkiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej Na podstawie 15 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. Zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI URZĘDU MIASTA OPOLA CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI URZĘDU MIASTA OPOLA CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr OR.I- 120.1.61.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 05.04.2017r. REGULAMIN KONTROLI URZĘDU MIASTA OPOLA CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin kontroli określa ogólną organizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie z tytułu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477 rozporządzenie MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/81/15 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/81/15 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/81/15 RADY GMINY PADEW NARODOWA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r.

Zarządzenie nr 277/11. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 30 marca 2011 r. Zarządzenie nr 277/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka kontroli w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 26 Starosty Węgorzewskiego z dnia 27 września 2011r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ 1 Regulamin przeprowadzania kontroli instytucjonalnej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej

Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej 1. Regulamin kontroli organizacyjno-prawnej, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady i sposób

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 81 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WRZES11;4r..1

STAROSTA WRZES11;4r..1 STAROSTA WRZES11;4r..1 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich

Rozdział 4. Warunki i tryb przedstawiania ustaleń kontroli, składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1509) Na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia... 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w

Załącznik Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w Decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/138/2015 RADY GMINY LISZKI. z dnia 9 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/138/2015 RADY GMINY LISZKI. z dnia 9 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7024 UCHWAŁA NR XVI/138/2015 RADY GMINY LISZKI z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Radzymin podmiotom prowadzącym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 5579 UCHWAŁA NR XXXVIII/1014/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Siedlisko REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej komisją, jest organem Rady Gminy powoływanym do przeprowadzenia kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy Przytorze w Zabierzowie R E G U L A M I N K O M I S J I R E W I Z Y J N E J Uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie

REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie: Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Rybniku. Działając na podstawie: - Art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe REGULAMIN KONTROLI Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców wprowadzony Uchwałą Nr 1/II/2006 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 listopada 2006 r. I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1064 UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 137/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Komisji Rewizyjnej Warszawsko Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej (zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 20 listopada 2017 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA"

STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA Załącznik nr 19 regulaminu ROD Krępa-Rosa STOWARZYSZENIE OGRODOWE NASZA KRĘPA" REGULAMIN Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego Nasza Krępa 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 3 II. Zasady i

Bardziej szczegółowo

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 113 z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN INSTYTUCJONALNEJ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Niniejszy regulamin określa: W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1) cele i zadania instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin kontroli wewnętrznej określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 379/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 379/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 379/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI

PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/44/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 2 sierpnia 2017 r. PROCEDURY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE KONTROLI CZĘŚĆ I WSTĘP Procedury zostały opracowane w oparciu mające zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BRODŁA (zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania nr 6 z dnia 14 kwietnia

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BRODŁA (zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania nr 6 z dnia 14 kwietnia REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BRODŁA (zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania nr 6 z dnia 14 kwietnia 2018r.) 1 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku ZARZĄDZENIE NR 32/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz procedur kontroli. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -115/14 Zarządzenie Nr 60/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów. Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

UCHWAŁA NR. IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów. Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie PROJEKT UCHWAŁA NR IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta.

Zasady przeprowadzania kontroli. w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. podległych Burmistrzowi Miasta. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0152-6/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2007 r. Zasady przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/196/2015 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 17 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/196/2015 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 17 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 7799 UCHWAŁA NR XVII/196/2015 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 25 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz. 1174 UCHWAŁA NR XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) REGULAMIN kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im.jana Kochanowskiego w Lublinie Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 32/15 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 11 czerwca 2015 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY W SIECIECHOWIE ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 czerwca 2007 roku

Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 czerwca 2007 roku Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI

1. PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI 1. PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI POWIERZONYCH GRANTÓW EFS (P9) 1.1. Plan Kontroli Zadań fakultatywnie: harmonogram, plan kontroli 1 SPORZĄDZANIE I AKTUALIZACJA PLANU KONTROLI ZADAŃ Cel: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 2 września 2015 r.

Gdańsk, dnia 24 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 2 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 września 2015 r. Poz. 2931 UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY MORZESZCZYN z dnia 2 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 stycznia 2018 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 stycznia 2018 roku UCHWAŁA Nr XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 22 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo