dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)"

Transkrypt

1 dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

2 Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 2

3 SPEDYCJA program wykładu 05. Uczestnicy rynku spedycyjnego (część 1). Przewoźnicy (armatorzy) morscy i ich przedstawiciele (agenci); NVOCC; Przewoźnicy samochodowi i ich przedstawiciele (agenci); Przewoźnicy kolejowi i ich przedstawiciele (agenci). Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni) 3

4 Dostęp do rynku spedycyjnego wcześniej Ustawa o działalności gospodarczej obowiązująca do 2001 roku, stworzyła bardzo liberalne warunki dostępu podmiotów do rynku spedycyjnego, nie ograniczone żadnymi koncesjami ani obostrzeniami. Firmę spedycyjną mógł założyć każdy. Jedyny przypadek, kiedy spedytor w Polsce musiał ubiegać się o koncesję, występował wówczas, gdy chciał on jednocześnie spełniać funkcje agenta celnego. dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 4

5 Dostęp do rynku spedycyjnego obecnie Obecnie obowiązująca Ustawa prawo działalności gospodarczej z 19 listopada 1999 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2001 roku (Dz. U. z 1999 roku, nr 101, poz. 1178), miała daleko idące skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych w Polsce, głównie ze względu na wprowadzenie zasady koncesjonowania działalności (art ). dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 5

6 Najważniejsze postanowienia Ustawy prawo działalności gospodarczej (1) Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców (art. 7). Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej [m.in.] w zakresie: transportu lotniczego i kolejowego (art. 14). Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat (art. 15). Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 6

7 Najważniejsze postanowienia Ustawy prawo działalności gospodarczej (2) Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać (art. 17): 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres; 2. numer w rejestrze przedsiębiorców; 3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja; 4. informacje określone w przepisach odrębnych ustaw. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 7

8 Najważniejsze postanowienia Ustawy prawo działalności gospodarczej (3) Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie (art. 21): 1. zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją; 2. przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej; 3. obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli lub innego ważnego interesu publicznego. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 8

9 Najważniejsze postanowienia Ustawy prawo działalności gospodarczej (4) Organ koncesyjny cofa koncesję w przypadku, gdy (art. 22): 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją; 2. przedsiębiorca nie podjął działalności objętej koncesją mimo wezwania organu koncesyjnego lub zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją; 3. występuje zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego interesu publicznego. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 9

10 Kontrahentów spedytora portowo-morskiego można podzielić na dwie podstawowe grupy podwykonawcy związani bezpośrednio z organizacją łańcucha transportowego podwykonawcy związani pośrednio z organizacją łańcucha transportowego Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 10

11 Główni podwykonawcy (kontrahenci spedytora) związani bezpośrednio z organizacją łańcucha transportowego przewoźnicy (armatorzy) morscy i ich przedstawiciele (agenci) przewoźnicy samochodowi i ich przedstawiciele (agenci) przewoźnicy lotniczy i ich przedstawiciele (agenci) przewoźnicy śródlądowi i ich przedstawiciele (agenci) przewoźnicy kolejowi i ich przedstawiciele (agenci) Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 11

12 Główni podwykonawcy (kontrahenci spedytora) związani pośrednio z organizacją łańcucha transportowego zarządy portów morskich i spółki portowe świadczące usługi na rzecz ładunku (przeładunek, składowanie) zarządy portów śródlądowych i spółki portowe świadczące usługi na rzecz ładunku (przeładunek, składowanie) zarządy portów lotniczych i spółki portowe świadczące usługi na rzecz ładunku (przeładunek, składowanie) inne firmy specjalistyczne, których działalność jest związana ze specyfiką danego ładunku firmy controllingowe firmy prawnicze towarzystwa ubezpieczeniowe Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 12

13 Przewoźnicy (armatorzy) morscy i ich przedstawiciele (agenci) (1) W transporcie morskim podmiot zawierający umowę przewozu z przewoźnikiem nazywa się frachtującym (freighter). W przypadku transportu ładunku odbywającego się w żegludze nieregularnej zawierającego umowę nazywa się czarterującym (charterer), natomiast podmiot zawierający umowę w żegludze regularnej bukującym (shipper). Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 13

14 Przewoźnicy (armatorzy) morscy i ich przedstawiciele (agenci) (2) Frachtujący zawiera umowę o przewóz ładunku z właścicielem statku armatorem (owner, shipowner), albo z przewoźnikiem (carrier), podejmującym się odpłatnych przewozów ładunków na swój rachunek. Przewoźnik nie musi być prawnym właścicielem statku, może być tylko dysponentem środka transportu, na zasadzie dzierżawy. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 14

15 Zadania załadowcy W porcie załadunkowym występuje także załadowca (shipper, nominal shipper, loader), który zajmuje się załadunkiem towarów na statek. Załadowca wymieniony jest w dokumentach ładunkowych (konosamentach, czarterach i umowach bukingowych), a z prawnego punktu widzenia dostarcza ładunek armatorowi/przewoźnikowi w imieniu frachtującego statek. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 15

16 Załadowcą może być: 1. spedytor działający na zlecenie frachtującego (czarterującego lub bukującego) lub spedytora głównego; 2. załadowca działający na zlecenie frachtującego; 3. przewoźnik podejmujący się przewozu określonego ładunku wraz z jego załadunkiem; 4. konsygnator (nadający towar do załadunku); 5. oraz frachtujący (jeżeli sam dostarczył ładunek przewoźnikowi). Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 16

17 Załadowca ma m.in. prawo: 1. zażądania od przedstawiciela armatora/przewoźnika wydania kwitów sternika na określone partie ładunkowe znajdujące się na pokładzie statku; 2. zażądania wystawienia przez przedstawiciela armatora/przewoźnika konosamentu; 3. przyjęcia do załadowania, za zwrotem kwitów sternika opiewających na wszystkie załadowane partie ładunku; 4. ustalenia liczby oryginalnych konosamentów; 5. ustalenia odbiorcy ładunku; 6. zażądania, aby konosament zawierał odpowiednie informacje prawnie wymagane. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 17

18 Załadowca odpowiada m.in. za: 1. szkody wynikłe z przetrzymania statku w porcie załadunku, ponad ustalony okres załadunku; 2. szkody poniesione w wyniku niedokładnego lub nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego rodzaju albo właściwości ładunku; 3. szkody i wydatki, wynikające z niedokładności lub nieprawdziwości oświadczenia dotyczącego miary, objętości, liczby sztuk, ilości i wagi ładunku oraz jego znaków głównych; 4. szkody powstałe wskutek nieprawdziwej deklaracji załadowcy dotyczącej załadowania i przewozu ładunków łatwo zapalnych, wybuchowych lub stwarzających inne niebezpieczeństwa. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 18

19 Agenci i maklerzy Podczas transakcji handlu morskiego podmioty w nich uczestniczące mogą być reprezentowane przez agentów (agents) i maklerów (brokers). Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 19

20 Agent definicja AGENT to samodzielny przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna), który związany jest ze swoim zleceniodawcą umową agencyjną i który podejmuje się stałego pośrednictwa w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy, aż do wygaśnięcia umowy. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 20

21 Makler definicja MAKLER to samodzielny przedsiębiorca, trudniący się zawodowo pośrednictwem w zawieraniu różnego rodzaju umów, działający na podstawie jednorazowego zlecenia, bez zawierania stałych umów. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 21

22 Rodzaje maklerów okrętowych W handlu morskim występują dwa rodzaje maklerów okrętowych (shipbrokers): maklerzy klarujący (clearing agents), zajmujący się obsługą statków (klarowaniem) wychodzących z portu i wchodzących do/z portu oraz maklerzy frachtujący (chartering brokers, freight brokers), zajmujący się czarterowaniem statków. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 22

23 NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) jest operatorem nie posiadającym własnych środków transportowych. Występuje on w tej roli na całej trasie przewozów, integrując pracę przewoźników różnych gałęzi transportu w organizacyjną całość w taki sposób, aby powierzony mu ładunek dotarł możliwie najtaniej, najszybciej i najbezpieczniej od nadawcy do odbiorcy. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 23

24 Flota w transporcie samochodowym Spedytorzy portowo-morscy wykorzystują do przemieszczania towaru do portu samochód lub zestaw drogowy (ciągnik z naczepą lub samochód z przyczepą lub przyczepami): 1. niskotonażowe o ładowności do 3,5 tony; 2. średniotonażowe o ładowności 3,5 12,0 ton; 3. wysokotonażowe o ładowności 12,0 60,0 ton; 4. zestawy specjalistyczne do przewozów ponadgabarytowych, które mogą mieć ładowność nawet do 200 ton. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 24

25 Wśród samochodów i zestawów specjalistycznych występują: 1. cysterny (do przewozu paliw, płynnych artykułów spożywczych i chemikaliów); 2. zestawy do przewozu ładunków ciężkich i ponadgabarytowych; 3. odkryte platformy; 4. zestawy do przewozu zwierząt; 5. zestawy do przewozu samochodów; 6. zestawy przystosowane do przewozu odzieży; 7. inne specjalistyczne. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 25

26 Ciągnik siodłowy MAN z naczepą-cysterną do przewozu cieczy i płynów (na fotografii - olej opałowy) Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 26

27 GAZ-53 do przewozu mleka. Na pierwszym planie rosyjscy policjanci w czasie kontroli drogowej na Kaukazie Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 27

28 Przewóz ponadgabarytów w transporcie samochodowym Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 28

29 Przewóz ponadgabarytów w transporcie samochodowym Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 29

30 Przewóz ponadgabarytów w transporcie samochodowym = przykładowy tabor (1/3) Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 30

31 Przewóz ponadgabarytów w transporcie samochodowym = przykładowy tabor (2/3) Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 31

32 Przewóz ponadgabarytów w transporcie samochodowym = przykładowy tabor (3/3) Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 32

33 Ciężarówka do przewozu zwierząt Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 33

34 Ciężarówka do przewozu zwierząt Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 34

35 Zestaw do przewozu samochodów (laweta) Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 35

36 Zestaw do przewozu samochodów (laweta) Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 36

37 Przewóz odzieży na wisząco Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 37

38 Wśród naczep uniwersalnych występują: naczepy płaskie (wysokość ładowna 2,45 2,55 m identyczna na całej długości naczepy) naczepy typu Jumbo (z tzw. balkonem o wysokości ładownej około 2,40 m i główną przestrzenią ładunkową o wysokości około 2,90 m). Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 38

39 Naczepa typu Jambo naczepy płaskie (wysokość ładowna 2,45 2,55 m identyczna na całej długości naczepy). Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 39

40 Naczepa typu Jambo Naczepa typu Jumbo (z tzw. balkonem o wysokości ładownej około 2,40 m i główną przestrzenią ładunkową o wysokości około 2,90 m). Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 40

41 W transporcie samochodowym występują przewozy 1. całopojazdowe, które mają miejsce, gdy zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą (pojemność) zamówionego samochodu, bez względu na ilość i objętość towaru, jaki załaduje czyli wynajmuje cały pojazd; 2. drobnicowe, które mają miejsce gdy zleceniodawca płaci za faktyczną lub obliczeniową wagę towaru, a zastosowany do przewozu pojazd jest dobierany przez spedytora i jego wielkość nie ma wpływu na stawkę przewozową; 3. o kontrolowanej temperaturze (gwarantujące utrzymanie stałej temperatury przewozu w granicach 30 0 C). Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 41

42 Fracht w samochodowych przewozach całopojazdowych Fracht w samochodowych przewozach całopojazdowych ustala się najczęściej na bazie all-in (od punktu załadunkowego do punktu wyładunkowego) za konkretny pojazd o danej zdolności przewozowej. Można ustalać także fracht w oparciu o kilometr ładowny lub każdy kilometr przebiegu samochodu, ale tego typu stawki rodzą zawsze spory dotyczące odległości pomiędzy poszczególnymi punktami nadania i odbioru. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 42

43 Współczynniki przeliczeniowe objętości do wagi stosowane w samochodowej spedycji drobnicowej 1. podstawowy (1 m 3 = min. 330 kg); 2. pomocniczy (1 metr ładowny skrzyni pojazdu = min kg). Do obliczenia stawki przewozowej stosuje się wagę wyższą, a pomiar objętości towaru dokonywany jest zawsze według najmniejszego prostopadłościanu, w jakim zmieści się przesyłka. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 43

44 Przewoźnicy kolejowi i ich przedstawiciele (agenci) W Polsce od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje nowy podział kompetencji w Polskich Kolejach Państwowych S.A., które podzielono na 9 rynków: 1. Rynek paliw płynnych i produktów chemicznych (siedziba Warszawa); 2. Rynek przewozów tranzytowych (Warszawa); 3. Rynek przewozów intermodalnych (Warszawa); 4. Rynek artykułów rolnych i drewna (Poznań); 5. Rynek surowców i wyrobów hutniczych (Kraków); 6. Rynek materiałów budowlanych (Wrocław); 7. Rynek wyrobów przemysłowych (Gdańsk); 8. Rynek paliw stałych (Katowice); 9. Rynek przewozów promowych (Szczecin). Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 44

45 W Europie występują różne szerokości torów kolejowych: 1. o prześwicie 1435 mm (sieć normalnotorowa najbardziej powszechna); 2. o prześwicie ponad 1435 mm (sieć szerokotorowa spotykana m.in. w Rosji i krajach byłego ZSRR [1520 mm], Finlandii i Norwegii [1524 mm], Portugalii [1665 mm], Hiszpanii [1674 mm]); 3. o prześwicie poniżej 1435 mm (sieć wąskotorowa o znaczeniu lokalnym). Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 45

46 Zasady w przewozach kolejowych Zasada swobody frankowania (opłacania) należności przewozowych mówi, że należności może opłacić albo nadawca, albo odbiorca. Nadawca wypełniając list przewozowy określa, jakie należności opłaci (rubryka 24 listu przewozowego CIM). Pozostałe należności musi uiścić odbiorca (jednak jeśli odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, to należności przekazane odbiorcy musi pokryć nadawca). W przewozach kolejowych stosuje się wagony będące własnością kolei i podlegające umowie RIV (dla CIM) oraz wagony prywatne (oznaczone literą P i podlegające umowie RIP). Wykorzystanie wagonów prywatnych wiąże się ze zniżkami taryfowymi, które mogą sięgać nawet 15%. Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 46

47 SPEDYCJA koniec wykładu 05. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wykłady Spedycja dr Adam Salomon, KTiL, WN AM w Gdyni 47

Spedycja wykład 05 dla 6 sem. TiL

Spedycja wykład 05 dla 6 sem. TiL dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Spedycja wykład 05 dla 6 sem. TiL Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja -

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 7 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 7 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 7 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Podział rodzajowy spedycji

Podział rodzajowy spedycji SPEDYCJA Podział rodzajowy spedycji Rodzaj użytego środka transportu samochodowa kolejowa morska wodna śródlądowa lotnicza Dla każdej z tych gałęzi stosuje się charakterystyczną dokumentację transportową.

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia 03 dla 3 roku TiL (stacjonarne i niestacjonarne)

SPEDYCJA ćwiczenia 03 dla 3 roku TiL (stacjonarne i niestacjonarne) ćwiczenia 03 dla 3 roku TiL (stacjonarne i niestacjonarne) Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Uniwersytet Morski w Gdyni Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon,

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne

SPEDYCJA wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne dr Adam Salomon Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam Salomon,

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3.

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3. 3. SPEDYCJA MORSKA 3.1. CELE, ZADANIA I PODMIOTY SPEDYCJI MORSKIEJ (286) Istota i geneza spedycji międzynarodowej. Sektor transport spedycja logistyka. Podstawowe rodzaje spedycji. Zakres czynności spedycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY WPROWADZENIE 2 Marcin Foltyński Instytut Logistyki i Magazynowania 6 x 1,5 godziny Zajęcia odbywają się zgodnie z planem Aktywność Kolokwium WPROWADZENIE 3 PYTANIA??? WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 01 dla 6 sem. TiL

Spedycja wykład 01 dla 6 sem. TiL dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Spedycja wykład 01 dla 6 sem. TiL Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja -

Bardziej szczegółowo

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy.

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. 25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. Krótko o nas. L ata doś wiadc zeń. MROZEK TRANSPORT / Krótko o nas Już od 25 lat wspieramy polskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Rok akademicki 2010/2011 1 J. Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE W04: Spedycja w systemie transportowym Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. Do

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 06 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 06 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 06 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MORSKI, KONOSAMENT

TRANSPORT MORSKI, KONOSAMENT I miejsce w rankingu 28 sierpnia firm Warszawa szkoleniowych wg Gazety Finansowej 16 marca 16 marca 2018, 2017, Warszawa Warszawa Centrum Centrum 26 lutego 2018, Warszawa Centrum TRANSPORT MORSKI, KONOSAMENT

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Obsługa klientów i kontrahentów Oznaczenie kwalifikacji: A.29 Numer zadania: 01

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02 Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni Wykład 02 : tematyka 1. Znaczenie Ekonomiki Transportu Morskiego dla

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony.

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony. Opracuj realizację procesu transportowego pszenicy z Zamojskich Zakładów Zbożowych do portu w Gdyni w dniu 15 grudnia 2016 roku. Wyjazd z zakładu ma nastąpić o godz. 7.00. Należy przewieźć 1890 ton zboża

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - IBIS STYLES*** 16-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

Bardziej szczegółowo

Polish Forwarding Company Twoje przesyłki w bezpiecznych rękach

Polish Forwarding Company Twoje przesyłki w bezpiecznych rękach Polish Forwarding Company Twoje przesyłki w bezpiecznych rękach Nasze atuty Jesteśmy firmą z polskim kapitałem. Właściciele i kadra zarządzająca posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w branży TSL; Oferujemy

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Planowanie i realizacja przewozów kolejowych Oznaczenie kwalifikacji: A45 Numer

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność Dlaczego my? Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie Terminowość Zespół Elastyczność Dokładność Trans-Rach tworzy zespół specjalistów transportu i logistyki. Nie ma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkoleń dla pracowników Centrum

Bardziej szczegółowo

Wymogi dokumentacyjne przy przewozach do Federacji Rosyjskiej r.

Wymogi dokumentacyjne przy przewozach do Federacji Rosyjskiej r. Wymogi dokumentacyjne przy przewozach do Federacji Rosyjskiej 24.10.2016 r. Najważniejsze zasady wykonywania przewozów do Rosji znajdują się w: Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji

Bardziej szczegółowo

Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki

Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki SPEDYCJA - Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja

Bardziej szczegółowo

Przewóz towarów w transporcie kolejowym

Przewóz towarów w transporcie kolejowym Decyzje dotyczące przewozu towarów w handlu zagranicznym obejmują następujące zagadnienia: - wybór drogi przewozu (morska, lądowa lub powietrzna), - wybór gałęzi transportu (np. transport morski, kolejowy),

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni Wykład 02ns : tematyka 1. Znaczenie Ekonomiki Transportu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013.

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Taryfa za usługi Terminalu Promowego Świnoujście 1 Kwietnia 2013 /Tekst jednolity/ Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Stosowanie taryfy 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE Informacja dotycząca kursów i szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni Informacje ogólne: Kursy organizowane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 2 (Co to jest logistyka i spedycja portowo-morska)

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 2 (Co to jest logistyka i spedycja portowo-morska) Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 2 (Co to jest logistyka i spedycja portowo-morska) dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni LiSPM Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] 1 2 3 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego polegało na opracowaniu projektu prac realizowanych przez firmę transportowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr 50/TK VGM/16 SPIS TREŚCI. 1 Cel Zakres stosowania. 3 3 Podstawa prawna Terminologia... 3

Instrukcja nr 50/TK VGM/16 SPIS TREŚCI. 1 Cel Zakres stosowania. 3 3 Podstawa prawna Terminologia... 3 Procedura weryfikacji wagi brutto kontenera (VGM) SPIS TREŚCI 1 Cel.. 3 2 Zakres stosowania. 3 3 Podstawa prawna... 3 4 Terminologia... 3 5 Odpowiedzialność wynikająca ze stosowania konwencji SOLAS w zakresie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Polska Izba Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński Bydgoszcz, 26 października 2012 roku Prelekcję przygotowano w oparciu o Podręcznik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie Układ graficzny CKE 2018 chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie Układ graficzny CKE 2017 chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie Układ graficzny CKE 2018 chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Obsługa klientów i kontrahentów Oznaczenie kwalifikacji: A.29 Numer zadania: 01

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA=TECHNIKA + ORGANIZACJA PROCES = POWTARZALNOŚĆ

TECHNOLOGIA=TECHNIKA + ORGANIZACJA PROCES = POWTARZALNOŚĆ TRANSPORT - jeden z działów gospodarki narodowej polegający na przemieszczaniu osób, rzeczy i energii. Angażuje średnio ok. 5% ogółu zatrudnionych w danym kraju, współtworząc podobnej wielkości dochód

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie Układ graficzny CKE 2016 chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni Wykład 01 : tematyka 1. Znaczenie Ekonomiki Transportu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Podaż usług transportowych Podaż usług transportowych = Wielkość oferty firm

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia Studia stacjonarne I stopnia 29 stycznia 2017 1 Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Zadania z ćwiczeń 29 stycznia 2017 2 Przyjęcie urodzinowe PRZYJĘCIE URODZINOWE Wydarzenie: przyjęcie urodzinowe Kiedy:

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji

Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji Pismo z dnia 21 października 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-752/10/AK Zastosowanie 0% stawki podatku dla usług spedycji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k Strona 1 z 6 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k 1. Niniejsza WISKOL, w dalszej części zwana Taryfą jest stosowana przez we wszystkich przewozach kolejowych krajowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program ćwiczeń dotyczących ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy zawodu: 342[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[02]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US Katedra Transportu Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Szczecin, 13 czerwca 2019 Agenda wystąpienia 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Postanowienia ogólne Dokument niniejszy

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Twój niezawodny operator logistyczny

Twój niezawodny operator logistyczny Twój niezawodny operator logistyczny K im jesteśmy? Firma Omida Logistics oferuje sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Nasza centrala mieści się w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH

STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH STEROWANIE I ARĄDANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCNYCH Czynniki wpływające na kształtowanie się kosztów przewozu kontenerów dla 1 roku MSTiL stacjonarne. dr Adam Salomon Specyfika przewozów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w Ciechanowie Spółka z o.o. ul. Tysiąclecia 18 06-400 Ciechanów STATUT SIECI KOLEJOWEJ dla użytkownika bocznicy kolejowej zarządcy infrastruktury Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Działalność spedycyjna

Działalność spedycyjna SPEDYCJA Spedycja To zarobkowe organizowanie przemieszczania ładunków w zastępie zleceniodawcy oraz wykonanie związanych z tym czynności z wyjątkiem samego transportu i czynności dodatkowych. Istotną częścią

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Cena (definicje) Cena (1) = wartość wymienna towaru lub usługi wyrażona w

Bardziej szczegółowo

Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Cena (definicje) Cena (1) = wartość wymienna towaru lub usługi wyrażona w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo