REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX"

Transkrypt

1 REGULAMIN opcji Egzotycznych FX

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej Przy zawieraniu Transakcji Opcji Egzotycznych FX obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Umowy Ramowej i Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych FX i Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji Opcji Egzotycznych FX, decydować będą postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych FX i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Bariera poziom kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej podany w jednostkach Waluty Niebazowej, którego osiągnięcie w Okresie Obserwacji Bariery decyduje o: a) wygaśnięciu (dezaktywacji) Opcji Barierowej (knock-out Bariera wyjścia) albo aktywacji i przekształceniu Opcji Barierowej w Opcję Call albo Opcję Put (knock-in Bariera wejścia), b) aktywacji Opcji Binarnej typu one touch i konieczności jej realizacji albo wygaśnięciu (dezaktywacji) Opcji Binarnej typu no touch; 2) Bieżący Kurs Rynkowy wskazany przez Bank kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej dostępny w danej chwili na międzybankowym rynku walutowym dla transakcji walutowych na kwoty pieniężne powszechnie przyjęte jako rynkowe w obrocie międzybankowym dla danej pary walutowej; 3) Dodatkowe Warunki Transakcji Opcji Egzotycznej FX Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu; 4) Dzień Fixingu dzień ustalenia wartości Kursu Referencyjnego przypadający, o ile Strony nie ustalą inaczej, na dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia; 5) Dni Obserwacji dni, w których rejestrowana jest wartość Kursu Referencyjnego, mająca zastosowanie przy Rozliczeniu Transakcji Opcji Azjatyckiej; dzień ostatniej obserwacji przypada w Dniu Fixingu; 6) Dzień Realizacji Opcji dzień, w którym następuje Realizacja Opcji przez Nabywcę Opcji, przypadający na dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia; 7) Dzień Rozliczenia Opcji Egzotycznej FX (Dzień Rozliczenia) dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 8) Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX dzień ustalony przez Strony podczas uzgadniania warunków Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX, w którym zostaje uznany albo obciążony Rachunek Rozliczeniowy w związku z dokonanym Wcześniejszym Zamknięciem Transakcji Opcji Egzotycznej FX, przypadający, o ile Strony nie ustalą inaczej, dwa Dni Robocze po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 9) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Opcji Egzotycznej FX niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 10) Dzień Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX dzień, w którym zostały przez Strony uzgodnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX, mogący nastąpić nie później niż do godz na dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia; 11) Istotne Warunki Transakcji Opcji Egzotycznej FX Warunku Transakcji wskazane w 4 ust. 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu; 12) Kurs Realizacji Opcji poziom kursu Waluty Bazowej podany w jednostkach Waluty Niebazowej, po którym Nabywca Opcji ma prawo do Realizacji Opcji; 13) Kurs Referencyjny o ile Strony nie ustalą inaczej, poziom kursu średniego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, publikowanego na stronach serwisu Reuters w Dniu Fixingu; w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożenie dwóch odpowiednich poziomów kursów średnich; 14) Kwota Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej (Kwota Transakcji) ustalona przez Strony przy zawieraniu Transakcji Opcji Barierowej lub Transakcji Opcji Azjatyckiej kwota nominalna wyrażona w Walucie Bazowej; 15) Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX kwota, którą zostaje obciążony albo uznany Rachunek Rozliczeniowy w przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 16) Konwencja Następnego Dnia Roboczego sposób korekty odpowiedniej daty w przypadku, gdyby miała ona przypaść w dniu niebędących Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym; 17) Nabywca Opcji Egzotycznej FX (Nabywca Opcji) Strona kupująca Opcję Egzotyczną FX, która w zamian za płaconą Premię uzyskuje prawo do Realizacji Opcji;

3 18) Okres Obserwacji Bariery o ile Strony nie ustalą inaczej, okres, w którym może nastąpić aktywacja bądź dezaktywacja Opcji Barierowej lub Opcji Binarnej typu touch, trwający od momentu uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Barierowej do godz czasu urzędowego obowiązującego na terytorium Polski (czasu warszawskiego) w Dniu Realizacji Opcji, obejmujący wyłącznie dni tygodnia od godz czasu Sydney w poniedziałek do godz czasu Nowy Jork w piątek; 19) Opcja Azjatycka (typu call/put) odpowiednio Opcja Call/Put, w której Kurs Referencyjny zastąpiony zostaje Średnim Kursem Referencyjnym bądź Kurs Realizacji zastąpiony zostaje Średnim Kursem Realizacji; 20) Opcja Barierowa (typu call / put z Barierą wejścia / wyjścia) prawo Nabywcy Opcji do przekształcenia jej odpowiednio w Opcję Call albo Opcję Put, w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia (Opcja Barierowa z Barierą wejścia) albo niewystąpienia określonego zdarzenia (Opcja Barierowa z Barierą wyjścia); 21) Opcja Binarna (typu call/put/touch) prawo Nabywcy Opcji do otrzymania Świadczenia Opcyjnego, uwarunkowane zaistnieniem określonego zdarzenia; 22) Opcja Call prawo do kupna (z możliwością rozliczenia netto ) przez nabywcę opcji call w Dniu Rozliczenia Kwoty Transakcji w Walucie Bazowej po Kursie Realizacji Opcji; 23) Opcja Egzotyczna FX Opcja Barierowa lub Opcja Binarna lub Opcja Azjatycka; 24) Opcja Put prawo do sprzedaży (z możliwością rozliczenia netto ) przez nabywcę opcji put w Dniu Rozliczenia Kwoty Transakcji w Walucie Bazowej po Kursie Realizacji Opcji; 25) Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch dokument stanowiący potwierdzenie osiągnięcia Bariery powodującego aktywację/dezaktywację Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch, sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX; 26) Potwierdzenie Transakcji Opcji Egzotycznej FX dokument stanowiący dowód uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX, sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX; 27) Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX dokument stanowiący dowód dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX, sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX; 28) Premia cena płacona Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji, której wartość wyrażona jest, o ile Strony nie ustalą inaczej, w jednostkach Waluty Niebazowej; 29) Realizacja Opcji Egzotycznej FX (Realizacja Opcji) skorzystanie przez Nabywcę Opcji z jego prawa do kupna/sprzedaży w Dniu Rozliczenia Kwoty Transakcji po Kursie Realizacji Opcji albo rozliczenia netto, bądź w przypadku Opcji Binarnej, do otrzymania Świadczenia Opcyjnego; 30) Regulamin Opcji walutowych Call/Put regulamin wydany przez Bank, dostępny dla Klienta, zawierający przedmiot i szczegółowy opis funkcjonowania walutowych Opcji Call i Opcji Put; 31) Rozliczenie Opcji Egzotycznej FX (Rozliczenie Opcji) rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu Opcji Egzotycznej FX; 32) Sprzedawca Opcji Egzotycznej FX (Sprzedawca Opcji) Strona sprzedająca Opcję Egzotyczną FX, zobowiązana do jej realizacji w przypadku, gdy Nabywca skorzysta ze swego prawa do Realizacji Opcji; 33) Średni Kurs Realizacji średnia arytmetyczna Kursu Referencyjnego z Dni Obserwacji, mająca zastosowanie przy Rozliczeniu Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji; 34) Średni Kurs Referencyjny średnia arytmetyczna Kursu Referencyjnego z Dni Obserwacji, mająca zastosowanie przy Rozliczeniu Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym; 35) Świadczenie Opcyjne kwota pieniężna otrzymywana przez Nabywcę Opcji Binarnej w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki określone w 6; 36) Transakcja Opcji Egzotycznej FX (Transakcje Opcji Egzotycznych FX) każda z transakcji kupna/sprzedaży Opcji Barierowej, Opcji Binarnej lub Opcji Azjatyckiej; 37) Tryb Rozliczenia jeden z Istotnych Warunków Transakcji Opcji Binarnej typu touch rodzaju one touch określający tryb Rozliczenia Opcji w przypadku aktywacji Bariery, zdefiniowany jako: a) Tryb Natychmiastowy oznaczający, że Rozliczenie Opcji przypada w drugim Dniu Roboczym po dniu aktywacji Bariery, b) Tryb Standardowy oznaczający, że Rozliczenie Opcji przypada w Dniu Rozliczenia; 38) Waluta Bazowa waluta, której cena wyrażona jest w jednostkach Waluty Niebazowej; Strony Transakcji Opcji Egzotycznej FX uzgadniają, która z walut będących przedmiotem Transakcji Opcji Egzotycznej FX jest walutą bazową kierując się praktyką przyjętą na rynku finansowym; 39) Waluta Niebazowa waluta, w której jednostkach wyrażona jest cena jednostkowa Waluty Bazowej; 40) Wartość Bieżąca Netto Transakcji Egzotycznej FX łączna wartość niewymagalnych zobowiązań i należności wynikających z zawartej Transakcji Opcji Egzotycznej FX, wyliczona przez Bank w Walucie Niebazowej Transakcji Opcji Egzotycznej FX, na Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 41) Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX sposób zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX opisany w 11. Przedmiot i zawarcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX 4 1. Przedmiotem Transakcji Opcji Egzotycznej FX jest w przypadku: 1) Transakcji Opcji Barierowej kupno/sprzedaż Opcji Barierowej dającej prawo Nabywcy Opcji do przekształcenia jej w Opcję Put albo Opcję Call, w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w 5 dla Opcji Barierowej z Barierą wejścia, albo niewystąpienia zdarzenia określonego w 5 dla Opcji Barierowej z Barierą Wyjścia, w zamian za Premię płaconą Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji;

4 2) Transakcji Opcji Binarnej call/put/touch kupno/sprzedaż Opcji Binarnej dającej prawo Nabywcy Opcji do otrzymania Świadczenia Opcyjnego, uwarunkowane zaistnieniem zdarzenia wskazanego w 6, w zamian za Premię płaconą Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji; 3) Transakcji Opcji Azjatyckiej kupno/sprzedaż Opcji Azjatyckiej będącej w Dniu Realizacji Opcji Opcją Put albo Opcją Call, w której Kurs Referencyjny zastąpiony zostaje Średnim Kursem Referencyjnym bądź Kurs Realizacji zastąpiony zostaje Średnim Kursem Realizacji, w zamian za Premię płaconą Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji, zgodnie z postanowieniami O ile Strony nie ustalą inaczej, dzień płatności Premii przypada na dwa Dni Robocze po Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX. Płatność Premii jest dokonywana poprzez obciążenie Rachunku Rozliczeniowego (gdy Nabywcą Opcji jest Klient) albo uznanie Rachunku Rozliczeniowego (gdy Nabywcą Opcji jest Bank). 3. Jeżeli waluta, w której następuje rozliczenie między Stronami (w tym dokonanie płatności Premii) zgodnie z postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych, jest inna niż PLN, Klient ma prawo do przeliczenia tej waluty na PLN lub inną walutę po kursie walutowym ustalonym przez Bank. Przeliczenie może polegać na zawarciu przez Strony osobnej transakcji wymiany walut. 4. Z zastrzeżeniem ust. 9, przystępując do zawarcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX Strony zobowiązane są do uzgodnienia: 1) w zakresie Istotnych Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX: a) Dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX; b) Rodzaju Transakcji Opcji Egzotycznej FX (Transakcja Opcji Barierowej albo Transakcja Opcji Binarnej albo Transakcja Opcji Azjatyckiej); c) Kwoty Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej; d) Nabywcy Opcji i Sprzedawcy Opcji; e) Waluty Bazowej i Waluty Niebazowej; f) Dnia Rozliczenia i Trybu Rozliczenia dla Opcji Binarnych typu touch (w przypadku braku takiego ustalenia, zastosowanie ma Tryb Natychmiastowy); g) Dnia Fixingu; h) Kursu Realizacji (za wyjątkiem Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji); i) Typu Kursu Referencyjnego; i. Poziomu, rodzaju (amerykańska albo europejska) oraz typu Bariery (call-up-and-in, call-down-and-in, put-up-and-in, put-down- -and-in, call-up-and-out, call-down-and-out, put-up-and-out albo put-down-and-out) w przypadku Transakcji Opcji Barierowej; ii. Wysokości Świadczenia Opcyjnego, typu (call/put/touch) oraz rodzaj Opcji Binarnej typu touch (one touch lub no touch), na podstawie, którego określany jest wpływ aktywacji/dezaktywacji Bariery na Realizację Opcji, Kursu Bariery oraz jej rodzaju: one touch up, one touch down dla Opcji Binarnej typu one touch; no touch up, no touch down dla Opcji Binarnej typu no touch; iii. Rodzaju Opcji Azjatyckiej (Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Referencyjnym albo Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Realizacji; typu call albo put) i Dni Obserwacji w przypadku Transakcji Opcji Azjatyckiej; j) Waluty i kwoty Premii oraz dnia jej płatności; 2) w zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX: a) Rachunków Rozliczeniowych. 5. Strony mogą ustalić inny przedział czasowy dla Okresu Obserwacji Bariery niż wskazany w 3 ust. 2 pkt. 18. W takim przypadku okres, w którym może nastąpić aktywacja bądź dezaktywacja Opcji Barierowej lub Opcji Binarnej typu touch będzie trwał od godz czasu Sydney w dniu rozpoczęcia takiego Okresu Obserwacji Bariery (lub momentu uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Barierowej lub Opcji Binarnej typu touch, jeśli dzień rozpoczęcia takiego Okresu Obserwacji Bariery jest jednocześnie Dniem Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX) do godz czasu Nowy Jork w dniu zakończenia takiego Okresu Obserwacji Bariery (lub godz czasu warszawskiego, jeśli dzień zakończenia takiego Okresu Obserwacji Bariery jest jednocześnie Dniem Realizacji Opcji), obejmując wyłącznie dni tygodnia od godz czasu Sydney w poniedziałek do godz czasu Nowy Jork w piątek. 6. Minimalna Kwota Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej wynosi EUR, USD, GBP lub CHF. W przypadku Opcji Binarnej ograniczeniem jest minimalna kwota Świadczenia Opcyjnego: PLN, EUR, USD, GBP lub CHF. 7. Dopuszczalne pary walutowe (Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa) to odpowiednie złożenia następujących walut: EUR, USD, GBP, CHF i PLN. 8. Okres pomiędzy Dniem Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX, a Dniem Rozliczenia wynosi co najmniej trzy Dni Robocze. 9. Strony przy uzgadnianiu warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu, a których celem będzie zawarcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX na indywidualnych warunkach. W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 4 Warunki Transakcji lub odstąpić od uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust. 4. Realizacja Opcji Egzotycznej FX 5 1. Opcja Barierowa może posiadać Barierę rodzaju amerykańskiego albo europejskiego. 2. Realizacja Opcji Barierowej z Barierą rodzaju amerykańskiego dokonywana jest na następujących zasadach: 1) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wejścia znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-up-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji;

5 b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 2) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wejścia znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-down-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie, w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 3) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-up-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 4) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-down-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 5) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wejścia znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-up-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym zaistnieje powyższe zdarzenie w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 6) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wejścia znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-down-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym zaistnieje powyższe zdarzenie w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 7) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niegazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-up-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 8) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-down-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 3. Realizacja Opcji Barierowej z Barierą rodzaju europejskiego dokonywana jest na zasadach określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem, iż Bieżący Kurs Rynkowy zastąpiony zostaje Kursem Referencyjnym, którego porównanie z Barierą ma miejsce wyłącznie w Dniu Realizacji Opcji. 4. W przeciągu dwóch Dni Roboczych od dnia, w którym nastąpi aktywacja Opcji Barierowej z Barierą wejścia albo dezaktywacja Opcji Barierowej z Barierą wyjścia, Klient otrzymuje Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch. 5. Niedoręczenie przez Bank Potwierdzenia Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch lub opóźnienie w jego doręczeniu nie ma wpływu na wystąpienie zdarzenia osiągnięcia Bariery, ważność tego zdarzenia lub wyznaczenie dnia, w którym Bariera została osiągnięta.

6 6 Realizacja Opcji Binarnej dokonywana jest na następujących zasadach: 1) w przypadku Opcji Binarnej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Opcja Binarna typu call): a) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest niższy lub równy Kursowi Realizacji, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest wyższy od Kursu Realizacji, Nabywca Opcji Binarnej otrzymuje Świadczenie Opcyjne; 2) w przypadku Opcji Binarnej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Opcja Binarna typu put): a) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest wyższy lub równy Kursowi Realizacji, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest niższy od Kursu Realizacji, Nabywca Opcji Binarnej otrzymuje Świadczenie Opcyjne; 3) w przypadku Opcji Binarnej rodzaju one touch: a) z Barierą znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu one touch up): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy lub równy Barierze (nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Binarna typu touch wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) z Barierą znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu one touch down): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę (nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w każdym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy niż Bariera, Opcja Binarna typu touch wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; 4) w przypadku Opcji Binarnej rodzaju no touch: a) z Barierą znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu no touch up): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w każdym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie wyższy lub równy Barierze (nie nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu no touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) z Barierą znajdującą się w momencie uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu no touch down): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w każdym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie niższy lub równy Barierze (nie nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu no touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji. 5) W przeciągu dwóch Dni Roboczych od dnia, w którym nastąpi Aktywacja/Dezaktywacja Opcji Binarnej typu touch, Klient otrzymuje Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch. 6) Niedoręczenie przez Bank Potwierdzenia Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch lub opóźnienie w jego doręczeniu nie ma wpływu na wystąpienie zdarzenia osiągnięcia Bariery, ważność tego zdarzenia lub wyznaczenie dnia, w którym Bariera została osiągnięta Realizacja Opcji Azjatyckiej dokonywana jest na zasadach analogicznych do realizacji Opcji Call lub Opcji Put, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Opcji walutowych Call/Put, z zastrzeżeniem, że Kurs Referencyjny zastąpiony zostaje Średnim Kursem Referencyjnym (Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Referencyjnym) albo Kurs Realizacji zastąpiony zostaje Średnim Kursem Realizacji (Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Realizacji). 2. Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Rate Asian Call) dokonywana jest na następujących zasadach: 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie niższy lub równy Kursowi Realizacji Opcji, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji, 2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie wyższy niż Kurs Realizacji Opcji, następuje rozliczenie Opcji Call ze Średnim Kursem Referencyjnym zgodnie z zapisami 8 i Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Rate Asian Put) dokonywana jest na następujących zasadach: 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie wyższy lub równy Kursowi Realizacji Opcji, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji, 2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie niższy niż Kurs Realizacji Opcji, następuje rozliczenie Opcji Put ze Średnim Kursem Referencyjnym zgodnie z zapisami 8 i Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Strike Asian Call) dokonywana jest na następujących zasadach:

7 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie wyższy lub równy Kursowi Referencyjnemu, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji, 2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie niższy niż Kurs Referencyjny, następuje rozliczenie Opcji Call ze Średnim Kursem Realizacji zgodnie z zapisami 8, 9 i Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Strike Asian Put) dokonywana jest na następujących zasadach: 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie niższy lub równy Kursowi Referencyjnemu, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji, 2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie wyższy niż Kurs Referencyjny, następuje rozliczenie Opcji Put ze Średnim Kursem Realizacji zgodnie z postanowieniami 8, 9 i 10. Rozliczenie Opcji Egzotycznej FX 8 1. Realizacja Opcji Egzotycznych FX w drodze rozliczenia następuje tylko w przypadkach,o których szczegółowo mowa w 5, 6 i W przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji oraz Opcji Barierowej Klient ma prawo wyboru sposobu rozliczenia netto albo brutto. Decyzję o sposobie rozliczenia Klient przekazuje Bankowi do godz w Dniu Realizacji Opcji. W przypadku braku decyzji Klienta dokonane zostaje rozliczenie brutto. 3. Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Referencyjnym może być rozliczane wyłącznie w formie netto. 4. Rozliczenie Opcji Binarnej może być dokonywanie jedynie poprzez przekazanie Świadczenia Opcyjnego Rozliczenie netto Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym, Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji oraz Opcji Barierowej polega na uznaniu bądź obciążeniu Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia kwotą rozliczenia netto, która obliczana jest zgodnie z następującym wzorem: Kn = N F S gdzie: Kn Kwota rozliczenia netto ; N Kwota Transakcji; F odpowiednio Kurs Referencyjny albo Średni Kurs Referencyjny w przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym; S odpowiednio Kurs Realizacji Opcji albo Średni Kurs Realizacji Opcji w przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji; wartość bezwzględna. 2. W Dniu Rozliczenia netto Rachunek Rozliczeniowy dla Waluty Niebazowej zostaje uznany bądź obciążony kwotą rozliczenia netto zgodnie z następującymi warunkami: 1) jeżeli Nabywcą Opcji jest Klient Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany, 2) jeżeli Nabywcą Opcji jest Bank Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony. 3. Rozliczenie Opcji Binarnej polega na uznaniu Rachunku Rozliczeniowego Nabywcy Opcji w Dniu Rozliczenia kwotą Świadczenia Opcyjnego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Opcji Binarnej typu touch zastosowanie ma uzgodniony Tryb Rozliczenia Rozliczenie brutto Opcji Barierowej oraz Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji polega na kupnie albo sprzedaży przez Nabywcę Opcji Kwoty Transakcji Opcji w Walucie Bazowej za Walutę Niebazową przeliczoną po Kursie Realizacji Opcji w przypadku Opcji Barierowej albo Średnim Kursie Realizacji w przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji. 2. Klient zapewnia na Rachunku Rozliczeniowym właściwym dla danej waluty najpóźniej do godz w Dniu Rozliczenia kwotę sprzedawanej waluty. 3. Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty sprzedawanej przez Klienta zostaje obciążony kwotą waluty sprzedawanej, a Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty kupowanej przez Klienta uznany kwotą waluty kupowanej. 4. Jeżeli na Rachunku Rozliczeniowym nie ma środków wystarczających na dokonanie rozliczenia brutto, dokonywane jest rozliczenie netto a do wyznaczenia kwoty rozliczenia netto zastosowanie ma odpowiedni kurs z aktualnie obowiązującej Tabeli Kursowej Banku lub kurs ustalony samodzielnie przez Bank. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX Klient ma prawo do Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX, które dokonywane jest w Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX.

8 2. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX wyliczoną przez Bank i zaakceptowaną przez Klienta Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX równą Wartości Bieżącej Netto Transakcji Opcji Egzotycznej FX, zgodnie z następującymi warunkami: 1) jeżeli Nabywcą Opcji Egzotycznej FX jest Klient Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Rozliczenia Transakcji Opcji, 2) jeżeli Nabywcą Opcji Egzotycznej FX jest Bank Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Rozliczenia Transakcji Opcji. 3. W przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX wszystkie zobowiązania Stron z tytułu tej Transakcji przypadające po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX wygasają, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX. 4. Po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX zawierające Kwotę Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX. Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Niezgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. Do Transakcji Opcji Egzotycznych FX zawartych w okresie od dnia otrzymania przez Klienta zmian do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje Opcji Egzotycznych FX, a do już zawartych Transakcji Opcji Egzotycznych FX będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Opcji Egzotycznych FX obowiązuje w stosunku do Transakcji Opcji Egzotycznych FX zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.

9 Załącznik nr 1 Regulaminu Opcji Egzotycznych FX Warszawa, dnia... Potwierdzenie Transakcji Opcji Egzotycznej FX nr Zawartej w dniu a pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem, zwanym dalej Klientem, (imię i nazwisko / nazwa Klienta) Rodzaj Transakcji Opcji Egzotycznej FX: Opcja Barierowa/Opcja Binarna/Opcja Azjatycka* Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa (para walutowa): Kwota Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej*: Nabywca Opcji: Sprzedawca Opcji: Klient/Bank* Klient/Bank* Dzień Fixingu: Typ Kursu Referencyjnego: Dzień Rozliczenia: Waluta i kwota Premii: Dzień płatności Premii: amerykańskiego / europejskiego* call/put*-up-and-in Opcja Barierowa typu 1 : call/put*-down-and-in call/put*-up-and-out call/put*-down-and-out Kurs Bariery: Kurs Realizacji Opcji: Okres Obserwacji Bariery 2 : od dnia.do dnia. Opcja Binarna typu 3 : call* put* no touch up/no touch down* one touch up/one touch down* Wysokość Świadczenia Opcyjnego: Kurs Realizacji Opcji Okres Obserwacji Bariery 2 od dnia.do dnia. Kurs Bariery: Tryb Rozliczenia dla Opcji Binarnej typu one touch: * niepotrzebne skreślić 1 ma zastosowanie w przypadku Opcji Barierowej 2 jeżeli inny niż określony w 3 ust. 2 pkt. 18 Regulaminu Opcji Egzotycznych FX 3 ma zastosowanie w przypadku Opcji Binarnej Tryb Natychmiastowy/Tryb Standardowy**

10 Opcja Azjatycka typu 4 : Average Rate Asian Call/Put** Average Strike Asian Call/Put** Dni Obserwacji: Kurs Realizacji (dotyczy Average Rate Asian): Rachunki Rozliczeniowe: Potwierdzenie Transakcji Opcji Egzotycznej FX inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. 4 ma zastosowanie w przypadku Opcji Azjatyckiej Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX Warszawa, dnia... Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX nr Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu na następujących warunkach: Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Barierowej/ Binarnej/Azjatyckiej o numerze:.. Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Barierowej/Binarnej/Azjatyckiej * : Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Barierowej/Binarnej/Azjatyckiej*: Obciążenie/Uznanie* Rachunku Rozliczeniowego numer: Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * niepotrzebne skreślić ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

12 Załącznik nr 3 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX Warszawa, dnia... Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch nr Niniejszym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, potwierdzamy nastąpienie w dniu. aktywacji* dezaktywacji* Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch* nr z Barierą na poziomie: Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * zaznaczyć właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) REGULAMIN Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Walutowych Transakcji Forward" zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) REGULAMIN Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy "Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej" zwany dalej Regulaminem FRA zawiera szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Cap/Floor" zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) REGULAMIN Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych" zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zawierania oraz rozliczania opcji walutowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym REGULAMIN Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym, zwany dalej Regulaminem Ofertowym określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Swap Procentowy, zwany dalej Regulaminem SP, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) REGULAMIN obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym zwany dalej Regulaminem Papierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/Repo

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 3. Warunki rozliczenia transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 4. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego Regulamin transakcji kasowych, terminowych operacji finansowych oraz transakcji papierów wartościowych i lokat terminowych w Banku Millennium S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin transakcji kasowych,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA PUT Z BARIERĄ WYJŚCIA (OUT) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA CALL Z BARIERĄ WYJŚCIA (OUT) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB)

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS ORAZ WALUTOWEJ TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA CALL Z BARIERĄ WEJŚCIA (IN) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA PUT Z BARIERĄ WEJŚCIA (IN) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - OPCJA WALUTOWA PUT Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - PARTICIPATING FORWARD Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD PLUS Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje walutowe

Regulamin Opcje walutowe Regulamin Opcje walutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji sprzedaży opcji walutowych...4 Rozdział III Zasady obsługi i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Opcje walutowe. Warszawa, Grudzień 2012 r.

Regulamin. Opcje walutowe. Warszawa, Grudzień 2012 r. Regulamin Opcje walutowe Warszawa, Grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki transakcji sprzedaży opcji walutowych... 5 Rozdział III Zasady obsługi i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - SUPER FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 3 WALUTOWE TRANSAKCJE POCHODNE 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - SUPER FORWARD PLUS Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR) Załącznik nr 4c do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 1 1 Definicje... 1 2 Interpretacje...

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Skarbowych

Regulamin Transakcji Skarbowych getinbank.pl infolinia 197 97 Regulamin Transakcji Skarbowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin szczegółowo określa istotę Transakcji Skarbowych, wynikające z nich prawa i obowiązki Klienta

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa osłabiła się, czy umocniła?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych

Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych Postanowienia ogólne 1 Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. 1 Spis treści 1. Jaka

Bardziej szczegółowo

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 4 Walutowe transakcje pochodne 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Terminowe Transakcje na Stopę Procentową (FRA)...5 3. Opcje na Stopy Procentowe...5 4. Transakcje Zamiany Stóp

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Skarbowych

Regulamin Transakcji Skarbowych Regulamin Transakcji Skarbowych Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II. ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 7 III. ZABEZPIECZENIE TRANSAKCJI SKARBOWYCH... 9 IV. MONITORING EKSPOZYCJI... 10 V. SZCZEGÓŁY

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - INWESTYCJA DWUWALUTOWA Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1.1. autoryzacja

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Warszawa, 8 września 2018 r 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Transakcji Opcji Walutowych określa zasady funkcjonowania transakcji opcji walutowych, warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r. Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C46P210220U EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Grudzień 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Warunki programu pilotażowego dotyczące udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.05.2018 r. 1 Spis treści: 1. Jaka jest rola Regulaminu?... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 17 października 2008 r. Nr 17 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 21 nr 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/493/2017 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 455/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Warszawa, listopad 2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Styczeń 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne...3 Rozdział II. Warunki transakcji...3 Rozdział III. Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Warszawa, 8 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Transakcji Walutowych określa istotę transakcji walutowych, warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi mplatforma walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r.

Regulamin usługi mplatforma walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. Regulamin usługi mplatforma walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. 1. Spis treści 1. Rola Regulaminu...3 2. Pojęcia używane w Regulaminie...3 3.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, 8 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (CIRS), zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Santander Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców (wersja 11.1*)

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Santander Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców (wersja 11.1*) Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Santander Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców (wersja 11.1*) Niniejszy Regulamin zacznie obowiązywać od dnia 12.11.2018 r. pod warunkiem zarejestrowania podziału

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo