(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r."

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej pomiędzy Klientem a Bankiem. 2. Transakcje zawierane są w oparciu o: a. Regulamin TTO, b. Umowę Ramową, c. Ogólne Warunki Współpracy. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem TTO a Ogólnymi Warunkami Współpracy obowiązują postanowienia Regulaminu TTO. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem TTO a Potwierdzeniem obowiązują postanowienia Potwierdzenia. 5. Szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych właściwe ze względu na Rodzaj Opcji zostały określone w odpowiednich Kartach Rodzaju Opcji. 2. Definicje i interpretacje 1. Stosowane w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: Bariera Aktywująca poziom Ceny Referencyjnej, którego osiągnięcie w okresie wynikającym ze Stylu Bariery powoduje uaktywnienie powiązanych z tym warunkiem praw lub obowiązków Stron, wynikających z zawarcia danej Transakcji. Bariera Dezaktywująca poziom Ceny Referencyjnej, którego osiągnięcie w okresie wynikającym ze Stylu Bariery powoduje wygaśnięcie powiązanych z tym warunkiem praw lub obowiązków Stron, wynikających z zawarcia danej Transakcji. Cena Odniesienia wyznaczony zgodnie z formułą uzgodnioną pomiędzy Stronami poziom Ceny służący wyznaczeniu Kwoty Rozliczenia. Cena Realizacji uzgadniana pomiędzy Stronami cena lub formuła wyznaczania ceny nabycia bądź sprzedaży jednostki miary Towaru wyrażona w jednostkach waluty. Cena Referencyjna cena Towaru wyznaczona zgodnie z Kartą Towaru. Dzień Płatności Premii dzień, w którym następuje płatność Premii Opcyjnej. Dzień Ustalenia Ceny Odniesienia dzień, w którym określana jest wartość Ceny Odniesienia, jeżeli strony nie ustalą inaczej, przypadający dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia. Dzień Ustalenia Ceny Odniesienia TKT - dzień, w którym określana jest wartość Ceny Odniesienia dla Transakcji TKT będącej wynikiem Transakcji TTO, jeżeli strony nie ustalą inaczej, przypadający na dwa dni Robocze przed Dniem Rozliczenia Transakcji TKT. Dzień Zamknięcia dzień, w którym Strony dokonują Zamknięcia Transakcji zgodnie z 4. Dzień Zapadalności ostatni dzień, w którym Nabywca Opcji może żądać rozliczenia Transakcji. Ilość ilość Towaru, wyrażona w jednostkach miary stosowanych dla takiego Towaru. Karta Towaru publikowany przez Bank zestaw informacji charakteryzujących poszczególne Towary, zawierający w szczególności: definicję rodzaju Towaru, sposób ustalenia Ceny Odniesienia, źródło Ceny Odniesienia, stosowaną jednostkę miary, minimalną Ilość dla zawarcia Transakcji, standardową Walutę Odniesienia. Kurs Fixing o ile Strony nie ustalą inaczej jest to kurs wymiany walut z tabeli kursów średnich walut obcych w PLN publikowanej przez NBP; w przypadku, gdy Waluta Odniesienia jest inna niż PLN stosowane są kursy krzyżowe ustalone na podstawie wymienionej tabeli NBP. Kwota Rozliczenia kwota rozliczenia Transakcji ustalona zgodnie z Kartą Rodzaju Opcji właściwą ze względu na Rodzaj Opcji. Kwota Zamknięcia Transakcji kwota ustalona zgodnie z

2 Nabywca Opcji Strona kupująca Opcję, która w zamian za płaconą Premię Opcyjną uzyskuje prawo do Realizacji Opcji. Ogólne Warunki Współpracy oznacza Ogólne Warunki Współpracy w zakresie Transakcji Kasowych i Pochodnych. Obserwacja cena określonego Towaru, mająca stanowić podstawę do ustalenia wartości parametrów niezbędnych do wyznaczenia Kwoty Rozliczenia, takich jak Cena Realizacji lub Cena Odniesienia, zanotowana w określonym przez Strony momencie w Okresie Obserwacji. Okres Obserwacji uzgodniony przez Strony okres czasu służący zebraniu Obserwacji, w celu ustalenia wartości parametrów niezbędnych do wyznaczenia Kwoty Rozliczenia, takich jak Cena Realizacji lub Cena Odniesienia. Opcja jest to Opcja w rozumieniu Karty Rodzaju Opcji właściwej ze względu na Rodzaj Opcji. Premia Opcyjna kwota określona w Walucie Premii płacona przez Nabywcę Opcji jako wynagrodzenie należne Sprzedawcy Opcji za przyznanie Opcji Nabywcy Opcji. Realizacja Opcji skorzystanie w Dniu Rozliczenia przez Nabywcę Opcji z jego prawa do żądania od Sprzedawcy Opcji Rozliczenia Transakcji. Rodzaj Bariery określa sposób aktywacji lub dezaktywacji Opcji według jednego z następujących wariantów: Up and in Bariera Aktywująca zostaje uznana za osiągniętą, jeśli Cena Referencyjna wzrośnie powyżej poziomu Bariery Aktywującej w okresie wynikającym ze stylu Bariery Up and out Bariera Dezaktywująca zostanie uznana za osiągniętą, jeśli Cena Referencyjna wzrośnie powyżej poziomu Bariery Dezaktywującej w okresie wynikającym ze stylu Bariery Down and in Bariera Aktywująca zostaje uznana za osiągniętą jeśli Cena Referencyjna spadnie poniżej poziomu Bariery Aktywującej w okresie wynikającym ze stylu Bariery Down and out Bariera Dezaktywująca zostaje uznana za osiągniętą, jeśli Cena Referencyjna spadnie poniżej poziomu Bariery Dezaktywującej w okresie wynikającym ze stylu Bariery Rodzaj Opcji określa metodę wyznaczania Kwoty Rozliczenia Transakcji Opcyjnej zgodnie z Kartą Rodzaju Opcji właściwą ze względu na Rodzaj Opcji. Sprzedawca Opcji Strona sprzedająca Opcję, zobowiązana do jej realizacji w przypadku, gdy Nabywca Opcji skorzysta ze swego prawa do Realizacji Opcji. Standardowe Zasady Uśredniania określają sposób wyznaczania wartości średniej z Obserwacji zanotowanych w Okresie Obserwacji, zgodnie z 7. Styl Bariery określa okres czasu, w którym Bank monitoruje Ceny Referencyjne w celu weryfikacji spełnienia warunku określonego Rodzajem Bariery zgodnie z 6. Styl Opcji określa dopuszczalny moment żądania przez Stronę rozliczenia Transakcji, zgodnie z 5. Towar rzecz oznaczona co do gatunku zdefiniowana w karcie Towaru. Typ Opcji Typ Opcji Call lub Typ Opcji Put. Typ Opcji Call określa warunek, zgodnie z którym Opcja może być realizowana, pod warunkiem, że Cena Odniesienia będzie wyższa niż Cena Realizacji Opcji. Typ Opcji Put - określa warunek, zgodnie z którym Opcja może być realizowana pod warunkiem, że Cena Odniesienia będzie niższa niż Cena Realizacji Opcji. Waluta Odniesienia waluta, w której wyrażona jest cena Towaru. Waluta Premii waluta, w której wyrażona jest Premia Opcyjna. Waluta Rozliczenia waluta, w której wyznaczana jest Kwota Rozliczenia Transakcji. Wartość Bieżąca Netto Transakcji łączna wartość niewymagalnych zobowiązań i należności wynikających z zawartej Opcji wyliczona w Walucie Rozliczenia przez Bank na Dzień Zamknięcia. Zamknięcie Transakcji zamknięcie Transakcji opisane w 4. 2

3 2. Terminy pisane dużą literą nie wymienione w pkt 1 zostały zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Współpracy. 3. Przedmiot i zasady zawierania Opcji 1. Zawarcie Transakcji może odbywać się na podstawie zawartej z Klientem Umowy Ramowej. 2. W transakcji Klient dokonuje kupna/sprzedaży Opcji w zamian za Premię Opcyjną. 3. Zawierając Transakcję Strony uzgadniają: a. Istotne Parametry Transakcji, obejmujące: i) Sprzedawcę Opcji/Nabywcę Opcji, ii) Rodzaj Opcji, iii) Typ Opcji, iv) Towar v) Ilość Towaru, vi) Dzień Zapadalności, vii) Cenę Realizacji, viii) Dzień Płatności Premii, ix) Premię Opcyjną, b. Dodatkowe Parametry Transakcji obejmujące: i) Styl Opcji, ii) Kurs Bariery Aktywującej lub Bariery Dezaktywującej, iii) Rodzaj i Styl Bariery, iv) Walutę Odniesienia, v) Walutę Premii, vi) Tryb Rozliczenia, vii) Dzień Rozliczenia viii) Waluta Rozliczenia. ix) Dzień Ustalenia Ceny Odniesienia TKT 4. O ile Strony nie ustaliły inaczej Walutą Rozliczenia oraz Walutą Premii jest Waluta Odniesienia. 5. O ile Strony nie ustaliły inaczej Styl Opcji jest europejski. 6. Bank ustala minimalną Ilość Towaru, Towary oraz Waluty Odniesienia, dla których zawiera Transakcje. 7. W okresie zależnym od Stylu Bariery Bank monitoruje Ceny Referencyjne w celu weryfikacji spełnienia warunku określonego Rodzajem Bariery. 8. W przypadku, gdy Cena Referencyjna spowoduje aktywację określonego w Istotnych Parametrach Transakcji Rodzaju Opcji aktywowanej, Rozliczenie Transakcji następuje zgodnie z Kartą Rodzaju Opcji odpowiednią dla Rodzaju Opcji aktywowanej. 9. W przypadku, gdy Cena Referencyjna spowoduje dezaktywację określonego w Istotnych Parametrach Transakcji Rodzaju Opcji dezaktywowanej, zobowiązania stron z tytuły Kwoty Rozliczenia z Transakcji wygasają. 10. Klient ma prawo do przeliczenia Kwoty Rozliczenia na PLN lub inną walutę po kursie walutowym wskazanym przez Bank na podstawie Tabeli Walutowej, albo po kursie uzgodnionym w ramach odrębnej transakcji wymiany walut. 11. Klient otrzymuje Potwierdzenie zawarcia Transakcji. 12. Bank może dodawać bądź usuwać Rodzaje Opcji określone w udostępnianych Klientom Kartach Rodzajów Opcji. Dodanie lub usunięcie Rodzaju Opcji nie stanowi zmiany Regulaminu TTO i nie ma wpływu na prawa i obowiązki Stron powstałe w okresie oferowania przez Bank danego Rodzaju Opcji. 4. Zamknięcie Transakcji 1. Do dnia poprzedzającego Dzień Zapadalności Strony mogą uzgodnić, poprzez uzgodnienie Kwoty Zamknięcia, wcześniejsze zamknięcie Transakcji. 2. Bank w ciągu 2 dni roboczych od Dnia Zamknięcia Transakcji obciąża/uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Zamknięcia Transakcji w przypadku, gdy Klient odpowiednio nabywa lub zbywa Opcję. 3. Z Dniem Zamknięcia wygasają zobowiązania Stron z tytułu Transakcji, z zastrzeżeniem niewygasania zobowiązań z tytułu zapłaty Kwoty Zamknięcia Transakcji. 3

4 4. Bank sporządza i dostarcza Klientowi potwierdzenie Zamknięcia Transakcji. 5. W Dniu Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta dla Waluty Rozliczenia zostaje uznany bądź obciążony Kwotą Rozliczenia w przypadku, gdy Klient odpowiednio zbywa lub nabywa Opcję. 5. Styl opcji 1. Strony uzgadniają Styl Opcji jako styl amerykański (Opcja stylu amerykańskiego) albo europejski (Opcja stylu europejskiego). 2. W przypadku, gdy strony określiły Styl Opcji jako europejski, Nabywcy Opcji przysługuje prawo Realizacji Opcji wyłącznie w Dniu Zapadalności. 3. W przypadku, gdy strony określiły Styl Opcji jako amerykański, Nabywcy Opcji przysługuje prawo Realizacji Opcji w dowolnym momencie od Dnia Ustalenia Parametrów Transakcji (włącznie) do Dnia Zapadalności (włącznie), z zastrzeżeniem pkt. 4. i W przypadku, gdy dla opcji TTO Stylu amerykańskiego Strony uzgodniły Tryb Rozliczenia Netto, Nabywcy Opcji przysługuje prawo do Realizacji Opcji tylko do ostatniego Dnia Roboczego poprzedzającego Dzień Zapadalności do godziny 16:00 czasu urzędowego obowiązującego w Polsce. 5. Nabywca Opcji może żądać Realizacji Opcji wyłącznie w Dniu Roboczym w godzinach czasu urzędowego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Styl Bariery 1. Strony uzgadniają Styl Bariery jako styl amerykański (Bariera stylu amerykańskiego) albo europejski (Bariera stylu europejskiego). 2. W przypadku, gdy strony określiły Styl Bariery jako amerykański, Bank monitoruje poziom Ceny Referencyjnej w celu weryfikacji spełnienia warunku określonego Rodzajem Bariery w okresie od momentu uzgodnienia Parametrów Transakcji do Dnia Zapadalności do momentu ustalenia Ceny Odniesienia. 3. W przypadku, gdy strony określiły Styl Bariery jako europejski, Bank monitoruje poziom Ceny Referencyjnej w celu weryfikacji spełnienia warunku określonego Rodzajem Bariery wyłącznie w Dniu Zapadalności do godziny 17 czasu urzędowego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej 4. O ile Strony nie ustaliły inaczej Styl Bariery jest amerykański. 7. Zasady ustalania cen średnich 1. W przypadku, gdy Strony jako formułę służącą do wyznaczenia Ceny Odniesienia bądź Ceny Realizacji przyjęły średnią arytmetyczną z Obserwacji dokonanych w Okresie Obserwacji, do ustalenia ostatecznej wartości parametrów (zwanej dalej Ceną Średnią) niezbędnych do prawidłowego rozliczenia transakcji zostaną zastosowane poniższe zasady: 2. Jeżeli Waluta Odniesienia uzgodniona w ramach Parametrów Transakcji jest zgodna z walutą, w jakiej wyrażona jest Cena Referencyjna, to Cena Średnia jest równa średniej arytmetycznej obliczonej na podstawie Obserwacji zebranych w Okresie Obserwacji. 3. Jeżeli Waluta Odniesienia uzgodniona w ramach Parametrów Transakcji jest różna od waluty, w jakiej wyrażona jest Cena Referencyjna, to Cena Średnia jest równa średniej arytmetycznej obliczonej na podstawie Obserwacji dokonanych w Okresie Obserwacji i przeliczonych na Walutę Odniesienia według Kursu Fixing z dnia dokonania danej Obserwacji. W przypadku braku publikacji kursu Fixing w którymś z dni dokonania Obserwacji, do przeliczenia Obserwacji z danego dnia na Walutę Odniesienia wykorzystany zostanie kolejny publikowany Kurs Fixing. 4. Strony mogą uzgodnić inne od powyższych zasady ustalania cen średnich. 4

5 Karta Rodzaju Opcji nr 1 Opcje Waniliowe 1. Definicje i interpretacje Stosowane w niniejszym dokumencie określenia mają następujące znaczenie: Opcja Waniliowa Typu Call - Transakcja między Stronami, w której Nabywca Opcji, w zamian za płatność Premii Opcyjnej, uzyskuje prawo do kupna Ilości Towaru po określonej Cenie Realizacji w Dniu Rozliczenia. Opcja Waniliowa Typu Put - Transakcja między Stronami, w której Nabywca Opcji, w zamian za płatność Premii Opcyjnej, uzyskuje prawo do sprzedaży Ilości Towaru po określonej Cenie Realizacji w Dniu Rozliczenia. 2. Rozliczenie Transakcji 1. W Przypadku Rozliczenia Transakcji w Trybie Rozliczenia Brutto a. Wykonanie Transakcji TTO z trybem rozliczenia brutto polega na przekształceniu Transakcji TTO w odpowiednią Transakcję TKT. W miejsce praw i obowiązków wynikających z Transakcji TTO wchodzą prawa i obowiązki wynikające z Transakcji TKT regulowanej przez Regulamin TKT. b. Parametry transakcji TKT będącej wynikiem wykonania transakcji TTO wynikają z warunków pierwotnej transakcji TTO, co oznacza że: i) Jeżeli przedmiotem transakcji TTO jest Opcja Waniliowa Typu Call Nabywca TTO staje się Nabywcą TKT, ii) Jeżeli przedmiotem transakcji TTO jest Opcja Waniliowa Typu Put Nabywca TTO staje się Sprzedawcą TKT, iii) Rodzaj oraz Ilość towaru TKT jest Rodzajem i Ilością towaru TTO, iv) Cena Terminowa TKT jest równa Cenie Realizacji TTO, v) Waluta odniesienia TKT jest Walutą Odniesienia TTO, vi) Dzień Rozliczenia TKT jest Dniem Rozliczenia TTO, vii) Waluta Rozliczenia TKT jest Walutą Rozliczenia TTO. 2. W przypadku Rozliczenia Transakcji w Trybie Rozliczenia Netto Sprzedawca Opcji jest zobowiązany do umożliwienia Nabywcy Opcji, w terminie wynikającym ze Stylu Opcji i Trybu Rozliczenia, Realizacji Opcji oraz do zapłaty w Dniu Rozliczenia na rzecz Nabywcy Kwoty Rozliczenia. W Dniu Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta dla Waluty Rozliczenia zostaje uznany bądź obciążony Kwotą Rozliczenia w przypadku, gdy Klient odpowiednio nabywa lub zbywa Opcję w Transakcji. 3. O ile Strony nie ustaliły inaczej Trybem Rozliczenia Opcji Stylu europejskiego jest Tryb Netto, a Opcji Stylu amerykańskiego Tryb Brutto. 4. Opcja Waniliowa Typu Call zostaje automatycznie zrealizowana w Dniu Zapadalności w przypadku, gdy Cena Realizacji Opcji jest niższa niż Cena Odniesienia. 5. Opcja Waniliowa Typu Put zostaje automatycznie zrealizowana w Dniu Zapadalności w przypadku, gdy Cena Realizacji Opcji jest wyższa niż Cena Odniesienia. 6. Kwota Rozliczenia obliczana jest według wzoru: a. Dla Opcji Waniliowej Typu Call: KR n = N x (P-S) b. Dla Opcji Waniliowej Typu Put: KR n = N x (S-P) gdzie: KR n N P S Kwota Rozliczenia, Ilość Towaru, Cena Odniesienia, Cena Realizacji. 5

6 7. Klient zobowiązany jest zapewnić środki konieczne do dokonania rozliczenia na Rachunku Rozliczeniowym do godz w Dniu Rozliczenia. 8. W przypadku braku środków, o których mowa w pkt. 2, Bank może dokonać rozliczenia transakcji w ciężar Rachunku Rozliczeniowego lub wstrzymać się z rozliczeniem naliczając jednocześnie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 6

7 Karta Rodzaju Opcji nr 2 Opcje Barierowe 1. Definicje i interpretacje Stosowane w niniejszym dokumencie określenia mają następujące znaczenie: Opcja Barierowa Typu Call - Transakcja między Stronami, w której Nabywca Opcji, w zamian za płatność Premii Opcyjnej, uzyskuje prawo do kupna Ilości Towaru po określonej Cenie Realizacji w Dniu Rozliczenia pod warunkiem, że Opcja jest aktywna. Opcja Barierowa Typu Put - Transakcja między Stronami, w której Nabywca Opcji, w zamian za płatność Premii Opcyjnej, uzyskuje prawo do sprzedaży Ilości Towaru po określonej Cenie Realizacji w Dniu Rozliczenia pod warunkiem, że Opcja jest aktywna. 2. Przedmiot i zasady zawierania Opcji 1. Zawierając transakcję Opcji Barierowej Typu Put lub Opcji Barierowej Typu Call Strony muszą uzgodnić Dodatkowe Parametry Transakcji: Poziom Ceny Referencyjnej dla Bariery Aktywującej lub Dezaktywującej, Rodzaj Bariery i Styl Bariery. 2. Strony mogą uzgodnić więcej niż jedną Barierę Aktywującą albo więcej niż jedną Barierę Dezaktywującą. Dla każdej z uzgodnionych Barier Strony ustalają jej Rodzaj i Styl. 3. Rozliczenie Transakcji 1. Sprzedawca Opcji jest zobowiązany w Dniu Rozliczenia do umożliwienia Nabywcy Opcji Realizacji Opcji i zapłaty na rzecz Nabywcy Kwoty Rozliczenia. 2. W Dniu Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy dla Waluty Rozliczenia zostaje uznany bądź obciążony Kwotą Rozliczenia w przypadku, gdy Klient odpowiednio nabywa lub zbywa Opcję. 3. W Dniu Rozliczenia Opcja jest aktywna pod warunkiem, że żadna z uzgodnionych przez Strony Barier Dezaktywujących nie została osiągnięta w okresie odpowiadającym ich Stylom albo przynajmniej jedna z uzgodnionych przez Strony Barier Aktywujących została osiągnięta w okresie odpowiadającym jej Stylowi. 4. Nabywcy Opcji przysługuje prawo do Realizacji Opcji w Dniu Rozliczenia pod warunkiem, że Opcja jest aktywna. 5. Opcja Barierowa Typu Call zostaje automatycznie zrealizowana w Dniu Zapadalności w przypadku, gdy Cena Realizacji Opcji jest niższa niż Cena Odniesienia pod warunkiem, że Opcja jest aktywna. 6. Opcja Barierowa Typu Put zostaje automatycznie zrealizowana w Dniu Zapadalności w przypadku, gdy Cena Realizacji Opcji jest wyższa niż Cena Odniesienia pod warunkiem, że Opcja jest aktywna. 7. Kwota Rozliczenia obliczana jest według wzoru: c. Dla Opcji Barierowej Typu Call: KR n = N x (P-S) d. Dla Opcji Barierowej Typu Put: KR n = N x (S-P) gdzie: KR n N P S Kwota Rozliczenia, Ilość Towaru, Cena Odniesienia, Cena Realizacji. 7

8 8. Klient zobowiązany jest zapewnić środki konieczne do dokonania rozliczenia na Rachunku Rozliczeniowym do godz w Dniu Rozliczenia. 9. W przypadku braku środków, o których mowa w pkt. 1, Bank może dokonać rozliczenia transakcji w ciężar Rachunku Rozliczeniowego lub wstrzymać się z rozliczeniem naliczając jednocześnie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 8

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Swap Procentowy, zwany dalej Regulaminem SP, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zawierania oraz rozliczania opcji walutowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Cap/Floor" zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) REGULAMIN Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy "Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej" zwany dalej Regulaminem FRA zawiera szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) REGULAMIN Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 3. Warunki rozliczenia transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 4. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) REGULAMIN Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych" zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Walutowych Transakcji Forward" zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego Regulamin transakcji kasowych, terminowych operacji finansowych oraz transakcji papierów wartościowych i lokat terminowych w Banku Millennium S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin transakcji kasowych,

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA PUT Z BARIERĄ WYJŚCIA (OUT) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA CALL Z BARIERĄ WYJŚCIA (OUT) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA CALL Z BARIERĄ WEJŚCIA (IN) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA PUT Z BARIERĄ WEJŚCIA (IN) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Opcje walutowe. Warszawa, Grudzień 2012 r.

Regulamin. Opcje walutowe. Warszawa, Grudzień 2012 r. Regulamin Opcje walutowe Warszawa, Grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki transakcji sprzedaży opcji walutowych... 5 Rozdział III Zasady obsługi i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje walutowe

Regulamin Opcje walutowe Regulamin Opcje walutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji sprzedaży opcji walutowych...4 Rozdział III Zasady obsługi i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS ORAZ WALUTOWEJ TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Skarbowych

Regulamin Transakcji Skarbowych getinbank.pl infolinia 197 97 Regulamin Transakcji Skarbowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin szczegółowo określa istotę Transakcji Skarbowych, wynikające z nich prawa i obowiązki Klienta

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - OPCJA WALUTOWA PUT Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym REGULAMIN Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym, zwany dalej Regulaminem Ofertowym określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - PARTICIPATING FORWARD Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 2 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD PLUS Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Terminowe Transakcje na Stopę Procentową (FRA)...5 3. Opcje na Stopy Procentowe...5 4. Transakcje Zamiany Stóp

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Skarbowych

Regulamin Transakcji Skarbowych Regulamin Transakcji Skarbowych Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II. ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 7 III. ZABEZPIECZENIE TRANSAKCJI SKARBOWYCH... 9 IV. MONITORING EKSPOZYCJI... 10 V. SZCZEGÓŁY

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Santander Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców (wersja 11.1*)

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Santander Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców (wersja 11.1*) Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Santander Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców (wersja 11.1*) Niniejszy Regulamin zacznie obowiązywać od dnia 12.11.2018 r. pod warunkiem zarejestrowania podziału

Bardziej szczegółowo

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 4 Walutowe transakcje pochodne 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 3 WALUTOWE TRANSAKCJE POCHODNE 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Warszawa, 8 września 2018 r 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Transakcji Opcji Walutowych określa zasady funkcjonowania transakcji opcji walutowych, warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) REGULAMIN obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym zwany dalej Regulaminem Papierów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - SUPER FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta

Bardziej szczegółowo

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT Europejska walutowa opcja barierowa jest modyfikacją klasycznej europejskiej opcji walutowej polegającą na dodaniu ograniczeń dotyczących jej realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH

KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH SPIS TREŚCI Informacje ogólne str. 3 Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy Transakcja Forward.. str. 5 Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy z Opcją Transakcja Forward z Opcją Czasową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Grudzień 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI LOKAT STRUKTUTYZOWANYCH ORAZ STRATEGII DWUWALUTOWEJ Warszawa, 8 września 2018 r. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Transakcji Lokat Strukturyzowanych oraz Strategii Dwuwalutowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Split payment lipiec 2018 nowe rozwiązanie w VAT

Split payment lipiec 2018 nowe rozwiązanie w VAT www.inforakademia.pl Split payment lipiec 2018 nowe rozwiązanie w VAT Definicja Split payment jest mechanizmem, mającym na celu przeciwdziałanie oszustwom podatkowym poprzez wykluczenie możliwości przywłaszczenia

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - SUPER FORWARD PLUS Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB)

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/Repo

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Bank BPH S.A., świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych czynników wpływających na jego kurs. Informują

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W REGULAMINACH

WYKAZ ZMIAN W REGULAMINACH WYKAZ ZMIAN W REGULAMINACH Spis treści 1. Zmiany w Regulaminie Ogólne Polskim Spółce Akcyjnej, 2. Zmiany w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Akcyjnej, Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Styczeń 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne...3 Rozdział II. Warunki transakcji...3 Rozdział III. Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 455/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 17 października 2008 r. Nr 17 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 21 nr 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Warszawa, sierpień 2013 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.)

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) 1. Słowniczek pojęć 1) SPW - skarbowe papiery wartościowe, określone w Regulaminie pełnienia

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo