REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)"

Transkrypt

1 REGULAMIN obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym zwany dalej Regulaminem Papierów Dłużnych zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej Przy zawieraniu Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Umowy Ramowej oraz Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Papierów Dłużnych i Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych, decydować będą postanowienia Regulaminu Papierów Dłużnych. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Papierów Dłużnych i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Papierów Dłużnych zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Papierów Dłużnych pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Bon Skarbowy dłużny papier wartościowy o terminie wykupu krótszym niż jeden rok (do 364 dni włącznie), emitowany przez Emitenta na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz właściwych rozporządzeń Ministra Finansów; 2) Cena Brutto suma Ceny Netto i Narosłych Odsetek, w przypadku dyskontowych papierów dłużnych Cena Netto jest równa Cenie Brutto; 3) Cena Netto cena Papieru Dłużnego podana w walucie tego Papieru Dłużnego za 100 jednostek tej waluty jego Wartości Nominalnej; 4) Cena Zamknięcia Cena Brutto Papieru Dłużnego, ustalona przez Bank na podstawie bieżącej ceny rynkowej dla Transakcji Odwrotnej; 5) Dodatkowe Warunki Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, 6) Dzień Rozliczenia Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych (Dzień Rozliczenia) dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych; 7) Dzień Rozliczenia Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych dzień ustalony przez Strony podczas uzgadniania warunków Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych, w którym zostaje dokonane rozliczenie Stron w związku z Wcześniejszą Odsprzedażą/Odkupem Papierów Dłużnych; 8) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych; 9) Dzień Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych dzień, w którym zostały przez Strony uzgodnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych mogący nastąpić nie później niż w Dniu Rozliczenia; 10) Dzień Wykupu dzień wykupu Papierów Dłużnych podawany przez Emitenta w dniu emisji; 11) Emitent Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów, inny rząd niż Polski, bank działający w oparciu o Ustawę Prawo Bankowe lub inny podmiot uprawniony na mocy innych przepisów prawa do przeprowadzania emisji; 12) Istotne Warunki Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu; 13) Izba Rozliczeniowa instytucja, która pośredniczy w rozliczaniu transakcji na Papierach Dłużnych pomiędzy podmiotami; w chwili wydawania niniejszego Regulaminu Papierów Dłużnych jest nią odpowiednio: a) Rejestr Papierów Wartościowych (RPW) dla transakcji na Bonach Skarbowych, b) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) dla transakcji na Obligacjach Skarbowych, c) inna instytucja pośrednicząca w rozliczaniu transakcji na Papierach Dłużnych, d) w określonych sytuacjach Bank, jeśli tak wynika z ustaleń z Klientem; 14) Kupno Papierów Dłużnych każda z Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Papierów Dłużnych oraz w przypadku Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych zawieranych w ramach Umowy Ramowej w Potwierdzeniu Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych, w której Klient kupuje od Banku Papiery Dłużne na Rynku Wtórnym; 15) Kwota Zamknięcia Transakcji Terminowej (Kwota Zamknięcia) kwota świadczenia pieniężnego należna jednej ze Stron Transakcji Kupna/ Sprzedaży Papierów Dłużnych wynikająca z dokonania Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych; 16) Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego oznacza sposób korekty odpowiedniej daty w przypadku, gdyby miała ona przypaść w dniu nie będącym Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym, chyba że data taka przypadałaby wtedy w następnym miesiącu kalendarzowym, a wtedy tak, aby data ta przypadała w pierwszym poprzednim dniu będącym Dniem Roboczym; 17) Narosłe Odsetki wartość odsetek naliczonych od kwoty 100 Wartości Nominalnej za okres od dnia emisji (łącznie z tym dniem) lub dnia poprzedniej płatności kuponu (łącznie z tym dniem) do Dnia Rozliczenia (bez tego dnia) według stopy procentowej kuponu i zasad określonych dla poszczególnych typów Papierów Dłużnych;

3 18) Nieskarbowy Papier Dłużny jeden z następujących papierów dłużnych: a) obligacja nieskarbowa (w szczególności komunalna, korporacyjna), która jest emitowana przy zachowaniu warunków określonych w Ustawie z dnia r. o obligacjach (Dz.U.2001 Nr 120 poz z późn. zmianami), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, b) weksel, wystawiany zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia Prawo wekslowe (Dz.U.1936 Nr 37, poz.282) w związku z emisją Bonów Komercyjnych, c) certyfikat depozytowy wyemitowany w formie zdematerializowanej zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia r. Prawo bankowe (Dz.U.2002 Nr 72, poz. 665 z późn. zmianami), d) inny instrument o charakterze dłużnym, emitowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 19) Obligacja Skarbowa dłużny papier wartościowy o terminie wykupu nie krótszym niż jeden rok (365 dni), emitowany przez: a) Skarb Państwa RP na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz właściwych rozporządzeń Ministra Finansów, b) inny rząd niż polski na podstawie właściwych przepisów prawa; 20) Odszkodowanie Umowne płatność dokonywana przez Klienta na rzecz Banku obliczona na podstawie Ceny Zamknięcia, stosowana zgodnie z postanowieniami 8; 21) Papier Dłużny (Papiery Dłużne) jeden z następujących papierów dłużnych: a) Obligacja Skarbowa (Obligacje Skarbowe), b) Bon Skarbowy (Bony Skarbowe), c) Nieskarbowy Papier Dłużny (Nieskarbowe Papiery Dłużne), 22) Potwierdzenie Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych dokument stanowiący dowód uzgodnienia warunków Transakcji Kupna/ Sprzedaży Papierów Dłużnych sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Papierów Dłużnych; 23) Potwierdzenie Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych dokument stanowiący dowód uzgodnienia warunków Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Papierów Dłużnych; 24) Potwierdzenie Nałożenia Odszkodowania Umownego dokument stanowiący potwierdzenie nałożenia Odszkodowania Umownego sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Papierów Dłużnych; 25) Rachunek Papierów Wartościowych rachunek prowadzony dla Klienta w Banku lub w innej instytucji, na którym ewidencjonowane są Papiery Dłużne Klienta; 26) Rozliczenie Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych (Rozliczenie Transakcji) rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych określone w 6; 27) Rynek Wtórny rynek obrotu Papierami Dłużnymi tworzony przez inne podmioty niż ich Emitent; 28) Sprzedaż Papierów Dłużnych każda z Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Papierów Dłużnych oraz w przypadku Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych zawieranych w ramach Umowy Ramowej w Potwierdzeniu Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych, w której Klient sprzedaje Bankowi Papiery Dłużne na Rynku Wtórnym; 29) Transakcja Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych Kupno Papierów Dłużnych oraz Sprzedaż Papierów Dłużnych; 30) Transakcja Natychmiastowa Transakcja Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych, której rozliczenie następuje najpóźniej w drugim Dniu Roboczym od Dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych; 31) Transakcja Odwrotna transakcja, która może być zawarta przez Bank na rynku finansowym i której warunki finansowe stosujące się do Banku są tożsame ze stosującymi się do Klienta warunkami Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych, dla której transakcja taka ma być Transakcją Odwrotną; 32) Transakcja Terminowa Transakcja Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych, której rozliczenie następuje nie wcześniej niż w trzecim Dniu Roboczym od Dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych; 33) Wartość Nominalna wartość jednostkowa Papieru Dłużnego określona przez Emitenta; 34) Wartość Transakcji ustalona przez Strony przy zawieraniu Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych łączna kwota równa iloczynowi liczby Papierów Dłużnych oraz ich Wartości Nominalnej i Ceny Brutto, podzielona przez 100, płatna w Dniu Rozliczenia; 35) Wcześniejsza Odsprzedaż/Odkup Papierów Dłużnych odsprzedaż/odkup Papierów Dłużnych dokonywane zgodnie z postanowieniami 7 niniejszego Regulaminu (odsprzedaż transakcja polegająca na sprzedaży przez Klienta Papierów Dłużnych kupionych od Banku w Transakcji Kupna Papierów Dłużnych; odkup transakcja polegająca na kupnie przez Klienta Papierów Dłużnych sprzedanych Bankowi w Transakcji Sprzedaży Papierów Dłużnych); 36) Zabezpieczenie zabezpieczenie o określonej formie i określonej wartości ustanowione przez Klienta w celu zagwarantowania Rozliczenia Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych. Przedmiot i zawarcie Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych 4 1. Przedmiotem Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych jest sprzedaż przez jedną Stronę drugiej Stronie Papierów Dłużnych za kwotę środków pieniężnych równą Wartości Transakcji. 2. Z zastrzeżeniem ust. 6, przystępując do zawarcia Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych Strony zobowiązane są do uzgodnienia następujących Warunków Transakcji: 1) w zakresie Istotnych Warunków Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych: a) Dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych; b) Rodzaju Papieru Dłużnego oraz cech jednoznacznie go identyfikujących np.:

4 i. Emitenta; ii. kodu ISIN, o ile został on przyporządkowany dla tego Papieru Dłużnego; iii. waluty; c) Całkowitej Wartości Nominalnej Transakcji; d) Rodzaju Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych; e) Ceny Netto; f) Dnia Rozliczenia; g) Narosłych Odsetek; 2) w zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych: a) Rachunku Rozliczeniowego (Rachunków Rozliczeniowych); b) Rachunku Papierów Wartościowych (Rachunków Papierów Wartościowych); c) Ewentualnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Klienta w związku z Rozliczeniem Transakcji. 3. Minimalna Wartość Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych wynosi: a) w przypadku Papierów Dłużnych denominowanych w PLN PLN; b) w przypadku Papierów Dłużnych denominowanych w walutach innych niż PLN EUR lub równowartość tej kwoty w walucie Papieru Dłużnego. 4. Cena Netto, Cena Brutto oraz Narosłe Odsetki mogą być podawane z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku. 5. Uzgodnienie Warunków Transakcji jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta znajomości zakresu zobowiązań Emitenta wynikających z emisji Papierów Dłużnych będących przedmiotem Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych oraz ryzyka związanego z ich nabyciem. 6. Strony przy uzgadnianiu warunków Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu Papierów Dłużnych, a których celem będzie zawarcie Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych na indywidualnych warunkach. W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych, Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 2 Warunki Transakcji lub odstąpić od uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust. 2. Zabezpieczenie Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych 5 1. W przypadku Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych Klient zobowiązany jest ustanowić Zabezpieczenie. 2. W przypadku Kupna Papierów Dłużnych Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie blokady środków pieniężnych na Rachunku Rozliczeniowym Klienta na okres od Dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych do Dnia Rozliczenia. 3. W przypadku Sprzedaży Papierów Dłużnych: 1) gdy Klient posiada Rachunek Papierów Wartościowych prowadzony przez Bank, Zabezpieczeniem jest blokada sprzedawanych Papierów Dłużnych dokonywana przez Bank na Rachunku Papierów Wartościowych od dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji do Dnia Rozliczenia lub innego dnia uzgodnionego przez Strony w trakcie rejestrowanej rozmowy telefonicznej; 2) gdy Klient nie posiada Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonego przez Bank, Papiery Dłużne blokowane są w Izbie Rozliczeniowej w tym celu Klient składa bezwarunkowe i nieodwołalne zlecenie blokady tych Papierów Dłużnych na rzecz Banku zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej na okres od Dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji do Dnia Rozliczenia. 4. Bank ma prawo odstąpić od wymogu ustanawiania przez Klienta Zabezpieczenia Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych. 5. Transakcja Terminowa Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych jest transakcją pochodną i podlega postanowieniom Warunków współpracy w zakresie transakcji pochodnych i kasowych. Transakcje Terminowe Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych mogą być zawierane przez Klientów, w stosunku, z którymi powyższe Warunki Współpracy są wiążące. 6. Jeżeli Klient nie ustanowi Zabezpieczenia wymaganego przez Bank, Bank ma prawo powstrzymać się od wykonania swoich zobowiązań z Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych oraz odstąpić od Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych i obciążyć Klienta Odszkodowaniem Umownym wyliczonym zgodnie z postanowieniami 8. Rozliczenie Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych 6 1. Rozliczenie Transakcji Natychmiastowej/Transakcji Terminowej Kupna Papierów Dłużnych dokonywane jest w sposób określony w ustępach poniższych, z uwzględnieniem postanowień W Dniu Rozliczenia Klient zobowiązany jest do zapewnienia na Rachunku Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 3, środków w wysokości Wartości Transakcji. Bank obciąża Rachunek Rozliczeniowy Wartością Transakcji, a następnie przekazuje sprzedane Klientowi Papiery Dłużne na Rachunek Papierów Wartościowych zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku i zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej. 3. W przypadku, gdy Rachunek Rozliczeniowy nie jest prowadzony przez Bank, Klient zobowiązany jest do zapłaty Bankowi kwoty w wysokości Wartości Transakcji zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej. 4. Rozliczenie Transakcji Natychmiastowej/Transakcji Terminowej Sprzedaży Papierów Dłużnych dokonywane jest w sposób określony w ust. poniższych. 5. W Dniu Rozliczenia Klient zobowiązany jest, z zastrzeżeniem ust. 6, do zapewnienia na Rachunku Papierów Wartościowych Papierów Dłużnych podlegających sprzedaży. Bank obciąża Rachunek Papierów Wartościowych liczbą sprzedawanych Papierów Dłużnych zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku i zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej, a następnie uznaje Rachunek Rozliczeniowy Wartością Transakcji.

5 6. W przypadku, gdy Rachunek Papierów Wartościowych nie jest prowadzony przez Bank przekazanie Papierów Dłużnych następuje zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej. 7. W przypadku, gdy Klient nie posiada Rachunku Rozliczeniowego i Rachunku Papierów Wartościowych w Banku, Transakcja Natychmiastowa oraz Transakcja Terminowa rozliczane są w trybie transakcji płatnych ( Delivery versus Payment - DvP) zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej. 8. Zasady wydawania Papierów Dłużnych w formie materialnej są uregulowane w odpowiednich przepisach prawa i właściwych regulaminach obowiązujących w Banku. 9. Osiągane przez Klienta dochody wynikające z zawartej Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych mogą podlegać, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, pomniejszeniu o kwotę pobieranego przez Bank zryczałtowanego podatku dochodowego. Wcześniejsza Odsprzedaż/Odkup Papierów Dłużnych 7 1. W przypadku Transakcji Terminowej Klientowi przysługuje prawo do Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych. 2. Wcześniejsza Odsprzedaż/Odkup Papierów Dłużnych przez Klienta polega na dokonaniu w Dniu Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych Transakcji Odwrotnej po Cenie Zamknięcia ustalonej przez Bank na podstawie bieżącej ceny rynkowej Papierów Dłużnych zaakceptowanej przez Klienta. 3. Po dokonaniu Transakcji Odwrotnej Bank w Dniu Rozliczenia Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych uznaje bądź obciąża, z zastrzeżeniem ust. 9, Rachunek Rozliczeniowy Kwotą Zamknięcia wyliczoną zgodnie ze wzorem: K Z = W N L C C z / 100 gdzie: Kz Kwota Zamknięcia Wn Wartość Nominalna L Liczba Papierów Dłużnych C Cena Brutto C z Cena Zamknięcia ustalona na Dzień Rozliczenia Transakcji Terminowej Wartość bezwzględna różnicy 4. Bank obciąża, z zastrzeżeniem ust. 9, Rachunek Rozliczeniowy Kwotą Zamknięcia w przypadku, gdy: 1) dla Transakcji Terminowej Kupna Papierów Dłużnych Cena Brutto jest wyższa niż Cena Zamknięcia; 2) dla Transakcji Terminowej Sprzedaży Papierów Dłużnych Cena Brutto jest niższa niż Cena Zamknięcia. 5. Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Kwotą Zamknięcia w przypadku, gdy: 1) dla Transakcji Terminowej Kupna Papierów Dłużnych Cena Brutto jest niższa niż Cena Zamknięcia; 2) dla Transakcji Terminowej Sprzedaży Papierów Dłużnych Cena Brutto jest wyższa niż Cena Zamknięcia. 6. W przypadku, gdy Cena Brutto jest równa Cenie Zamknięcia nie dochodzi do rozliczenia między Stronami. 7. W przypadku Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych z Dniem Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania Stron z tytułu Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Zamknięcia. 8. Po dokonaniu Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Wartościowych. 9. W przypadku, gdy Klient nie posiada Rachunku Rozliczeniowego w Banku zobowiązany jest do przekazania środków w wysokości Kwoty Zamknięcia na rachunek wskazany przez Bank nie później niż w Dniu Rozliczenia W przypadku, gdy nie jest możliwe Rozliczenie Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych z powodu nie wywiązania się przez Klienta z obowiązków określonych w 6 lub nie ustanowienie przez Klienta Zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami 5, Bank ma prawo odstąpić od Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych oraz obciążyć Klienta Odszkodowaniem Umownym, o ile Cena Brutto dla: 1) Transakcji Kupna Papierów Dłużnych jest wyższa niż Cena Zamknięcia; 2) Transakcji Sprzedaży Papierów Dłużnych jest niższa niż Cena Zamknięcia. Cena Zamknięcia zostaje ustalona samodzielnie przez Bank na podstawie kwotowań rynkowych właściwych dla Papieru Wartościowego, dla którego wyliczane jest Odszkodowanie Umowne. 2. W celu wyznaczenia Odszkodowania Umownego Bank ustala warunki Transakcji Odwrotnej oraz informuje Klienta o Cenie Zamknięcia, po jakiej została zrealizowana Transakcja Odwrotna. 3. Odszkodowanie Umowne obliczane jest zgodnie ze wzorem wskazanym w 7 ust. 3, przy czym Kwota Zamknięcia zastąpiona zostaje kwotą Odszkodowania Umownego. 4. W Dniu Rozliczenia Bank obciąża Odszkodowaniem Umownym Rachunek Rozliczeniowy oraz przekazuje Klientowi Potwierdzenie Nałożenia Odszkodowania Umownego. W przypadku, gdy Klient nie posiada Rachunku Rozliczeniowego w Banku zobowiązany jest do przekazania środków w wysokości Odszkodowania Umownego na rachunek wskazany przez Bank w ciągu dwóch Dni Roboczych od dnia, w którym otrzymał Potwierdzenie Nałożenia Odszkodowania Umownego.

6 5. W przypadku, gdy Klient nie zrealizuje swoich zobowiązań wynikających z dokonania Rozliczenia Transakcji zgodnie z postanowieniami 6, a Bank zrezygnował z obciążenia Klienta Odszkodowaniem Umownym, Klient zobligowany jest do zapłacenia odsetek umownych za opóźnienie w dokonaniu Rozliczenia Transakcji, obliczanych według 1-miesięcznej stawki WIBOR (dla PLN) lub odpowiedniej stopy IBOR (dla innych walut), obowiązującej za okres od Dnia Rozliczenia (łącznie z tym dniem) do dnia faktycznego przekazania Wartości Transakcji na Rachunek Rozliczeniowy lub Papierów Dłużnych na Rachunek Papierów Wartościowych (bez tego dnia). 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w Rozliczeniu Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych lub ich nierozliczenie spowodowane nieprzekazaniem (bądź niewłaściwym przekazaniem) Papierów Dłużnych lub świadczeń pieniężnych stanowiących przedmiot zawartej Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych przez Izbę Rozliczeniową lub Emitenta, o ile nastąpiło to z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Postanowienia końcowe 9 1. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Papierów Dłużnych, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Niezgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Papierów Dłużnych, będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Papierów Dłużnych. Do Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych zawartych w okresie od dnia otrzymania przez Klienta zmian do Regulaminu Papierów Dłużnych do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Papierów Dłużnych przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Papierów Dłużnych z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych, a do już zawartych Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Papierów Dłużnych obowiązujące przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Papierów Dłużnych obowiązuje w stosunku do Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie, z zastrzeżeniem ust. 1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Papierów Dłużnych Warszawa, dnia Potwierdzenie Transakcji Natychmiastowej / Transakcji Terminowej* nr: Zawartej w dniu Pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwanym dalej Bankiem, a zwanym dalej Klientem, (imię i nazwisko / nazwa Klienta) Rodzaj Transakcji: Kupno Papierów Dłużnych/Sprzedaż Papierów Dłużnych* Cena Netto: Cena Brutto: Rodzaj Papieru Dłużnego: Kod ISIN, o ile jest przyporządkowany dla tego Papieru Dłużnego lub inne parametry definiujące ten Papier Dłużny: Dzień Wykupu: Dzień Rozliczenia: Całkowita Wartość Nominalna Transakcji: Wartość Transakcji: Narosłe Odsetki: Rachunek Rozliczeniowy: Klienta: Banku: Rachunek Papierów Wartościowych: Klienta: Banku: Potwierdzenie Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Papierów Dłużnych. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Papierów Dłużnych. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu Papierów Dłużnych Warszawa, dnia.. Potwierdzenie Nałożenia Odszkodowania Umownego nr: Nałożonego w dniu Przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwany dalej Bankiem, którym obciąża się Zwanego dalej Klientem, (imię i nazwisko / nazwa Klienta) w związku z niewywiązaniem się przez Klienta z warunków Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych nr [ ] z dnia [ ]. Odszkodowanie Umowne: Obciążenie Rachunku Rozliczeniowego Klienta numer/uznanie rachunku Banku nr ( jeśli Rachunek Rozliczeniowy nie jest prowadzony przez Bank)*: Potwierdzenie Nałożenia Odszkodowania Umownego inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Papierów Dłużnych. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Papierów Dłużnych. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

9 Załącznik nr 3 do Regulaminu Papierów Dłużnych Warszawa, dnia. Potwierdzenie Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu* Papierów Dłużnych nr: Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu Papierów Dłużnych odnoszącego się do Transakcji Kupna/Sprzedaży Papierów Dłużnych nr: Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Warunki Transakcji Odwrotnej: Rodzaj Transakcji: Kupno Papierów Dłużnych/ Sprzedaż Papierów Dłużnych* Cena Netto: Cena Brutto: Rodzaj Papieru Dłużnego: Kod ISIN o ile jest przyporządkowany dla tego Papieru Dłużnego lub inne parametry definiujące ten Papier Dłużny: Dzień Wykupu: Dzień Rozliczenia: Całkowita Wartość Nominalna Transakcji: Wartość Transakcji: Narosłe Odsetki: Kwota Zamknięcia: Obciążenie Rachunku Rozliczeniowego Klienta numer/uznanie rachunku Banku nr ( jeśli Rachunek Rozliczeniowy nie jest prowadzony przez Bank)*: Potwierdzenie Wcześniejszej Odsprzedaży/Odkupu Papierów Dłużnych inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Papierów Dłużnych. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Papierów Dłużnych. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) REGULAMIN Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy "Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej" zwany dalej Regulaminem FRA zawiera szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/Repo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB)

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym REGULAMIN Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym, zwany dalej Regulaminem Ofertowym określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Warszawa, Maj 2015 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Swap Procentowy, zwany dalej Regulaminem SP, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r. Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C46P210220U EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą

Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą

Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą Warszawa, Maj 2015 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...4 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Regulamin Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Regulamin Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Warszawa, Lipiec 2016 mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Umowa indywidualna...4 5. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zawierania oraz rozliczania opcji walutowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

mbank.pl Warszawa, Listopad 2013

mbank.pl Warszawa, Listopad 2013 Regulamin Obrót na rynku wtórnym obligacjami Skarbu Państwa oraz nieskarbowymi papierami dłużnymi, będącymi przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Warszawa, Listopad 2013

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

mbank.pl/pb Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

mbank.pl/pb Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl/pb Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Twój private banking Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych 1. Pojęcia użyte w niniejszym Opisie transakcji na Dłużnych Papierach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Grudzień 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego Regulamin transakcji kasowych, terminowych operacji finansowych oraz transakcji papierów wartościowych i lokat terminowych w Banku Millennium S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin transakcji kasowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Regulamin Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Regulamin Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Warszawa, Czerwiec 2019 mbank.pl Spis treści Część I Transakcje zawierane na rynku wtórnym...3 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1,5%

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1,5% Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C50P160821F EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

mbank.pl Warszawa, Maj 2015

mbank.pl Warszawa, Maj 2015 Regulamin Obrót na rynku wtórnym obligacjami Skarbu Państwa oraz nieskarbowymi papierami dłużnymi, będącymi przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Warszawa, Maj 2015 mbank.pl

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości 1.000.000.000 zł Emitent: Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Warszawa, listopad 2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokaty inwestycyjnej

Regulamin lokaty inwestycyjnej Regulamin lokaty inwestycyjnej Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Otwieranie lokaty subskrypcyjnej...4 Rozdział III Otwieranie lokaty inwestycyjnej...4

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

innych instrumentów finansowych,

innych instrumentów finansowych, Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA Pełne zabezpieczenie przed zmianą poziomu stóp procentowych Zabezpieczenie serii płatności odsetkowych Obowiązek zapłaty kwoty rozliczenia w przypadku wzrostu stóp procentowych Transakcja zamiany stóp

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek

Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa Wykaz zmian w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT)

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania transakcji...3 Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - OPCJA WALUTOWA PUT Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo