REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)"

Transkrypt

1 REGULAMIN Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych" zwany dalej Regulaminem CIRS zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki Transakcji CIRS zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej. 2 Przy zawieraniu Transakcji CIRS obowiązują postanowienia Umowy Ramowej oraz Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu CIRS i Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji CIRS, decydować będą postanowienia Regulaminu CIRS. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu CIRS i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja 3 Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie CIRS zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. Użyte w Regulaminie CIRS pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Baza Obliczania Odsetek ustalona dla Strony liczba dni w roku, na potrzeby obliczenia odsetek w stosunku rocznym; 2) Dodatkowe Warunki Transakcji CIRS Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu; 3) Fixingu dzień ustalenia wartości Stopy Referencyjnej; 4) Rozliczenia dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu danej Płatności Odsetkowej; 5) Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS dzień ustalony przez Strony podczas uzgadniania warunków Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS, w którym zostaje uznany lub obciążony Rachunek Rozliczeniowy w związku z Wcześniejszym Zamknięciem Transakcji CIRS; 6) Rozpoczęcia Transakcji CIRS dzień rozpoczęcia pierwszego ; 7) Uzgodnienia Warunków Transakcji CIRS dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Transakcji CIRS niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji CIRS; 8) Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS dzień, w którym zostały przez Strony uzgodnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS, mogący nastąpić nie później niż na trzy Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia ostatniego ; 9) Zakończenia Transakcji CIRS dzień zakończenia ostatniego ; 10) Fixing o ile strony nie ustalą inaczej, kurs średni ustalany przez Narodowy Bank Polski, publikowany na stronach serwisu Reuters; w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową przez Fixing rozumie się kurs ustalany przez Bank poprzez złożenie dwóch odpowiednich kursów średnich, prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej (przeliczenie kursów dokonywane jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku); 11) Istotne Warunki Transakcji CIRS Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu; 12) Kontraktowa Stopa Procentowa zmienna lub stała stopa procentowa p.a. określona dla każdej ze Stron Transakcji CIRS, na podstawie której obliczane są Płatności Odsetkowe w poszczególnych Okresach Odsetkowych odnoszące się do Kwoty Bazowej i Kwoty Niebazowej; 13) Kurs Wymiany kurs przeliczenia Kwoty Bazowej na Kwotę Niebazową ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji CIRS; 14) Kwota Bazowa Kwota Transakcji CIRS denominowana w Walucie Bazowej; 2

3 15) Kwota Niebazowa Kwota Transakcji CIRS denominowana w Walucie Niebazowej, której przeliczenia z Kwoty Bazowej dokonano po Kursie Wymiany; 16) Kwota Transakcji CIRS Kwota Bazowa oraz Kwota Niebazowa określone przez Strony przy zawieraniu Transakcji CIRS, których wysokość może być różna w poszczególnych Okresach Odsetkowych zgodnie z harmonogramem określonym podczas ustalania warunków Transakcji CIRS; 17) Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS kwota, którą obciążany lub uznawany jest Rachunek Rozliczeniowy w przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS; 18) Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego oznacza sposób korekty odpowiedniej daty w przypadku, gdyby miała ona przypaść dniu nie będącym Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym, chyba że data taka przypadałaby wtedy w następnym miesiącu kalendarzowym, a wtedy tak, aby data ta przypadała w pierwszym poprzednim dniu będącym Dniem Roboczym; 19) Okres Odsetkowy okres od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego (włącznie z tym dniem) do dnia zakończenia okresu odsetkowego (bez tego dnia); 20) Płatność Odsetkowa kwota płatności odsetkowej obliczana na podstawie Kontraktowej Stopy Procentowej określonej dla Strony Transakcji CIRS, zgodnie ze wzorem podanym w 5; 21) Potwierdzenie Transakcji CIRS dokument stanowiący dowód Uzgodnienia Warunków Transakcji CIRS sporządzony przez Strony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu CIRS; 22) Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS dokument stanowiący dowód dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu CIRS; 23) Rozliczenie Transakcji CIRS rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji CIRS; 24) Stopa Referencyjna jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, w odniesieniu do danej Waluty Transakcji CIRS, odpowiednia stopa procentowa typu IBOR, opublikowana na stronach serwisu Reuters w Dniu Fixingu, stanowiąca podstawę do określenia wartości Kontraktowej Stopy Procentowej opartej na zmiennej stopie procentowej dla danego ; 25) Transakcja CIRS każda z walutowych transakcji zamiany stóp procentowych zawarta pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej, której Regulamin i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie CIRS oraz w Potwierdzeniu Transakcji CIRS; 26) Waluta Bazowa waluta, której cena wyrażona jest w jednostkach Waluty Niebazowej; Strony Transakcji CIRS uzgadniają, która z walut będących przedmiotem Transakcji CIRS jest walutą bazową kierując się praktyką przyjętą na rynku finansowym; 27) Waluta Niebazowa waluta, w której jednostkach wyrażona jest cena jednostkowa Waluty Bazowej; 28) Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji CIRS sposób zamknięcia Transakcji CIRS, w zakresie części lub całości Kwoty Transakcji CIRS, opisany w 10; 29) Wymiana Częściowa wymiana pomiędzy Stronami ustalonej części Kwoty Bazowej za część Kwoty Niebazowej, dokonywana zgodnie z harmonogramem określonym podczas ustalania warunków Transakcji CIRS; 30) Wymiana Końcowa wymiana pomiędzy Stronami Kwoty Bazowej i Kwoty Niebazowej dokonywana w Dniu Zakończenia Transakcji CIRS; 31) Wymiana Początkowa wymiana pomiędzy Stronami Kwoty Bazowej i Kwoty Niebazowej dokonywana w Dniu Rozpoczęcia Transakcji CIRS. Przedmiot i zawarcie Transakcji CIRS 4 Przedmiotem Transakcji CIRS jest wzajemne zobowiązanie Klienta i Banku do dokonywania, w okresie od Dnia Rozpoczęcia Transakcji CIRS do Dnia Zakończenia Transakcji CIRS, wymiany Płatności Odsetkowych od ustalonej Kwoty Transakcji CIRS, obliczonych w oparciu o Kontraktową Stopę Procentową właściwą dla każdej ze Stron. Z zastrzeżeniem ust. 10, w celu zawarcia Transakcji CIRS Strony zobowiązane są do uzgodnienia w zakresie Istotnych Warunków Transakcji CIRS: 3

4 a) Waluty Bazowej i Waluty Niebazowej; b) Kwoty Transakcji CIRS w każdym Okresie Odsetkowym; c) Kursu Wymiany; d) Harmonogramu Wymiany Częściowej w przypadku, gdy będzie ona miała miejsce; e) Kontraktowej Stopy Procentowej właściwej dla każdej ze Stron (w przypadku, gdy występuje Kontraktowa Stopa Procentowa oparta na zmiennej stopie procentowej wskazanie rodzaju Stopy Referencyjnej, jej wartości dla pierwszego oraz ewentualnej marży ponad Stopę Referencyjną); f) Sposobu Rozliczenia Transakcji CIRS: brutto albo netto ; g) Dni rozpoczęcia i zakończenia Okresów Odsetkowych dla każdej Płatności Odsetkowej; h) Bazy Obliczania Odsetek stosowanej dla każdej z Kontraktowych Stóp Procentowych; i) Kwoty, waluty oraz daty ewentualnej płatności typu up-front na rzecz Klienta lub Banku. 3. W zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji CIRS Strony mogą uzgodnić: a) Dni Rozliczenia; b) Dni Fixingu; c) Rachunki Rozliczeniowe. 4. Minimalna wartość Kwoty Transakcji CIRS wynosi ,00 PLN lub równowartość tej kwoty w następujących walutach: EUR, USD, CHF, GBP. 5. Jeżeli waluta, w której następuje rozliczenie pomiędzy Stronami, zgodnie z zapisami Regulaminu CIRS, jest inna niż PLN, Klient ma prawo do przeliczenia tej waluty na PLN lub inną walutę po kursie walutowym ustalonym przez Bank. Przeliczenie może polegać na zawarciu przez Strony osobnej transakcji wymiany walut. 6. Uzgodnienie Warunków Transakcji CIRS, o których mowa w ust. 2 lit. g) może nastąpić przez uzgodnienie Dnia Rozpoczęcia Transakcji CIRS, Dnia Zakończenia Transakcji CIRS oraz częstotliwości, z jaką następują kolejne dni rozpoczęcia Okresów Odsetkowych (np. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie), wówczas: 1) z wyjątkiem pierwszego jako dzień rozpoczęcia przyjmuje się dzień zakończenia poprzedniego ; 2) dzień rozpoczęcia każdego kolejnego (dzień zakończenia ) jest odległy od poprzedzającego go dnia rozpoczęcia (dnia zakończenia ) o okres równy częstotliwości, o której mowa powyżej (np. o miesiąc, kwartał, pół roku). 7. Uzgodnienie Dni Fixingu może nastąpić przez wskazanie ilości Dni Roboczych poprzedzających dzień rozpoczęcia. W przypadku, gdy Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji CIRS nie uzgodnią Dni Fixingu, wówczas przyjmuje się, że Fixingu przypada dwa Dni Robocze przed dniem rozpoczęcia danego. 8. W przypadku, gdy Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji CIRS nie uzgodnią: 1) Dni Rozliczenia, wówczas przyjmuje się, że Rozliczenia dla danego przypada w dniu zakończenia tego ; 2) Waluty Niebazowej, wówczas przyjmuje się, że Walutą Niebazową jest PLN. 9. W przypadku, gdy Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji CIRS nie uzgodnią inaczej, w Dniu Rozpoczęcia Transakcji CIRS i w Dniu Zakończenia Transakcji CIRS następuje wymiana Kwoty Bazowej i Kwoty Niebazowej. 10. Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji CIRS mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu, a których celem będzie zawarcie Transakcji CIRS na indywidualnych warunkach. W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji CIRS, Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 2-3 Warunki Transakcji lub odstąpić od Uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust Rozliczenie Transakcji CIRS 5 Płatność Odsetkowa obliczana jest zgodnie ze wzorem: 4

5 PO gdzie: S D K B*100 PO Płatność Odsetkowa; S Kontraktowa Stopa Procentowa właściwa dla danej Strony; D Liczba dni dla danej Płatności Odsetkowej; K Kwota Transakcji CIRS w danym Okresie Odsetkowym; B Baza Obliczania Odsetek dla danej Kontraktowej Stopy Procentowej. 6 W zależności od uzgodnień pomiędzy Stronami istnieją dwa sposoby Rozliczenia Transakcji CIRS brutto i netto. 7 O ile Strony nie ustalą inaczej, rozliczenie brutto Transakcji CIRS dokonywane jest w następujący sposób: 1) w Dniu Rozpoczęcia Transakcji CIRS dokonywana jest Wymiana Początkowa; 2) w Dniach Rozliczenia Strony przekazują sobie wzajemnie Płatności Odsetkowe. Rachunek Rozliczeniowy, odpowiednio, uznawany lub obciążany jest kwotą Płatności Odsetkowej należnej jednej ze Stron za dany Okres Odsetkowy. 3) w Dniu Zakończenia Transakcji CIRS dokonywana jest Wymiana Końcowa. 8 O ile Strony nie ustalą inaczej, rozliczenie netto Transakcji CIRS dokonywane jest w następujący sposób: 1) w Dniu Rozpoczęcia Transakcji CIRS dokonywana jest Wymiana Początkowa; 2) w Dniu Rozliczenia Bank oblicza kwotę rozliczenia netto dla danego zgodnie z poniższymi wzorami: gdzie: K n1 = K k K b* F w przypadku, gdy Płatności Odsetkowe Klienta wobec Banku dokonywane są w Walucie Bazowej; K n2 = K k* F K b w przypadku, gdy Płatności Odsetkowe Klienta wobec Banku dokonywane są w Walucie Niebazowej; K n1, K n2 Wyrażona w Walucie Niebazowej kwota rozliczenia netto ; F Fixing z dwu Dni Roboczych przed Dniem Rozliczenia; K k Płatność Odsetkowa Banku wobec Klienta za dany Okres Odsetkowy ; K b Płatność Odsetkowa Klienta wobec Banku za dany okres odsetkowy ; a) w przypadku, gdy wyrażona w Walucie Niebazowej kwota rozliczenia netto jest liczbą dodatnią, Rachunek Rozliczeniowy zostaje nią uznany; b) w przypadku, gdy wyrażona w Walucie Niebazowej kwota rozliczenia netto jest liczbą ujemną, Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony jej wartością bezwzględną; 3) w Dniu Zakończenia Transakcji CIRS dokonywana jest Wymiana Końcowa. 9 Istnieje możliwość Wymiany Częściowej dokonywanej zgodnie z harmonogramem zawartym w Potwierdzeniu Transakcji CIRS. 5

6 W przypadku Wymiany Częściowej, Wymiany Początkowej, Wymiany Końcowej oraz Rozliczenia Transakcji CIRS brutto, odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą należną Bankowi, a następnie odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy uznany kwotą należną Klientowi. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji CIRS 10 Klient ma prawo do Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS w zakresie części lub całości Kwoty Transakcji CIRS, które dokonywane jest w Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji CIRS odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS zaakceptowaną przez Klienta Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS, opartą na Bieżącej Wartości Rynkowej Netto Transakcji CIRS, odnoszącą się odpowiednio do części lub całości Kwoty Transakcji CIRS, zgodnie z następującymi warunkami: 1) jeżeli wartość niewymagalnych zobowiązań Banku wobec Klienta z tytułu zawartej Transakcji CIRS jest wyższa od wartości analogicznych zobowiązań Klienta wobec Banku Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS; 2) jeżeli wartość niewymagalnych zobowiązań Banku wobec Klienta z tytułu zawartej Transakcji CIRS jest niższa od wartości analogicznych zobowiązań Klienta wobec Banku Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS. 3. Strony, dokonując Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS, mogą uzgodnić że Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS nie dyskontuje Wymiany Końcowej. W takiej sytuacji Strony dokonują Uzgodnienia Warunków Transakcji FX zgodnie z Regulaminem Transakcji FX, w ramach której dokonują wymiany Kwoty Bazowej i Kwoty Niebazowej, według Kursu Wymiany ustalonego w Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS. 4. W przypadku Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS w zakresie całości Kwoty Transakcji CIRS, z Dniem Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS dochodzi do wygaśnięcia zobowiązań Stron z tytułu tej Transakcji, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS. 5. W przypadku Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS w zakresie części Kwoty Transakcji CIRS, z Dniem Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS dochodzi do wygaśnięcia zobowiązań Stron z tytułu Transakcji CIRS w zakresie tej części Kwoty Transakcji CIRS, w zakresie której zostało dokonane Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji CIRS, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS. 6. W zależności od uzgodnienia między Bankiem i Klientem, Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji CIRS w zakresie części Kwoty Transakcji CIRS, oprócz zmniejszenia kwoty Transakcji CIRS, może obejmować także zmianę innych Warunków Transakcji CIRS. 7. Po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS. Postanowienia końcowe 11 Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu CIRS w trybie określonym w Warunkach Współpracy. Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa, dnia 11 października 2019 r. 6

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu CIRS Warszawa, dnia.. Potwierdzenie Transakcji CIRS nr zawartej w dniu. o godzinie. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem a..., zwanym dalej Klientem. (imię i nazwisko / nazwa Klienta) Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa (para walutowa): Kurs Wymiany: Płatności Odsetkowe CIRS dokonywane przez Klienta na rzecz Banku: Kontraktowa Stopa Procentowa: Stopa Referencyjna: (+/-marża.), (konwencja adjusted/unadjusted *1 ), wartość dla pierwszego :..% p.a. stała stopa procentowa (konwencja adjusted/unadjusted *1 ): % p.a. Baza Obliczania Odsetek: ACT/360; ACT/365; ACT/ACT ISDA 2 ; 30/360 * Waluta dla płatności Klienta na rzecz Banku: Waluta Bazowa / Waluta Niebazowa * Numer 3. rozpoczęcia zakończenia Fixingu Płatności Odsetkowe CIRS dokonywane przez Bank na rzecz Klienta: Kontraktowa Stopa Procentowa: Rozliczenia Stopa Referencyjna: (+/-marża.), (konwencja adjusted/unadjusted *1 ), wartość dla pierwszego :..% p.a. Kwota Transakcji CIRS w danym Okresie Odsetkowym stała stopa procentowa (konwencja adjusted/unadjusted *1 ): % p.a. Baza Obliczania Odsetek: ACT/360; ACT/365; ACT/ACT ISDA 2 ; 30/360 * Waluta dla płatności Banku na rzecz Klienta: Waluta Bazowa / Waluta Niebazowa * 7

8 Numer 3. rozpoczęcia zakończenia Fixingu Wymiana Kwot Bazowych i Niebazowych Transakcji CIRS Rodzaj wymiany Początkowa/ częściowa / końcowa * wymiany Rozliczenia Kwota i waluta płatna przez Klienta na rzecz Banku Kwota Transakcji CIRS w danym Okresie Odsetkowym Kwota i waluta płatna przez Bank na rzecz Klienta Sposób Rozliczenia Transakcji CIRS: brutto / netto * Rachunki Rozliczeniowe Klienta: Płatność typu up-front na rzecz Banku/Klienta * (jeżeli występuje): Kwota Waluta płatności Transakcja CIRS zawierana jest na podstawie Warunków Współpracy, Umowy Ramowej oraz Regulaminu CIRS, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu CIRS. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie CIRS. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * określić właściwe 1 Sposób korekty długości w przypadku dnia końca nie będącego Dniem Roboczym: adjusted korekta polegająca na przedłużeniu do kolejnego Dnia Roboczego, unadjusted brak korekty, długość dla celów naliczania Płatności Odsetkowej pozostaje bez zmian. 2 Konwencja ACT/ACT typu ISDA metoda naliczania odsetek, w której kalkulowana płatność odsetkowa w przypadku okresu odsetkowego obejmującego rok nieprzestępny i rok przestępny jest sumą odsetek naliczonych dla dni roku nieprzestępnego podzielonych przez 365 i odsetek naliczonych dla dni roku przestępnego podzielonych przez 366. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. 8

9 Załącznik nr 2 do Regulaminu CIRS Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS nr Warszawa, dnia. Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu o godzinie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS nr:.. na następujących warunkach: Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji CIRS w zakresie: całości Kwoty Transakcji CIRS /części Kwoty Transakcji CIRS* Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS: Waluta i Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS: Obciążenie/Uznanie * Rachunku Rozliczeniowego Klienta nr: W związku z dokonaniem częściowego Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS zmianie uległy Warunki Transakcji CIRS zgodnie z poniższym zestawieniem:** Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa (para walutowa): Kurs Wymiany: Płatności Odsetkowe CIRS dokonywane przez Klienta na rzecz Banku: Kontraktowa Stopa Procentowa: Stopa Referencyjna: (+/-marża.), (konwencja adjusted/unadjusted *¹), wartość dla pierwszego :..% p.a. stała stopa procentowa (konwencja adjusted/unadjusted *¹): % p.a. Baza Obliczania Odsetek: ACT/360; ACT/365; ACT/ACT ISDA²; 30/360* Waluta dla płatności Klienta na rzecz Banku: Waluta Bazowa / Waluta Niebazowa* Numer rozpoczęcia zakończenia Fixingu Rozliczenia Kwota Transakcji CIRS w danym Okresie Odsetkowym 3. Płatności Odsetkowe CIRS dokonywane przez Bank na rzecz Klienta: Kontraktowa Stopa Procentowa: Stopa Referencyjna: (+/-marża.), (konwencja adjusted/unadjusted *¹), wartość dla pierwszego :..% p.a. 9

10 stała stopa procentowa (konwencja adjusted/unadjusted *¹): % p.a. Baza Obliczania Odsetek: ACT/360; ACT/365; ACT/ACT ISDA²; 30/360* Waluta dla płatności Banku na rzecz Klienta: Waluta Bazowa / Waluta Niebazowa* Numer rozpoczęcia zakończenia Fixingu Rozliczenia Kwota Transakcji CIRS w danym Okresie Odsetkowym 3. Wymiana Kwot Bazowych i Niebazowych Transakcji CIRS Rodzaj wymiany Początkowa/ częściowa / końcowa * wymiany Kwota i waluta płatna przez Klienta na rzecz Banku Kwota i waluta płatna przez Bank na rzecz Klienta Sposób Rozliczenia Transakcji CIRS: brutto / netto * Rachunki Rozliczeniowe Klienta: Płatność typu up-front na rzecz Banku/Klienta * (jeżeli występuje): Kwota Waluta płatności Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji CIRS dokonywane jest na podstawie Warunków Współpracy, Umowy Ramowej oraz Regulaminu CIRS, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu CIRS. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie CIRS. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. ¹ Sposób korekty długości w przypadku dnia końca nie będącego Dniem Roboczym: adjusted korekta polegająca na przedłużeniu do kolejnego Dnia Roboczego, unadjusted brak korekty, długość dla celów naliczania Płatności Odsetkowej pozostaje bez zmian. ² ACT/ACT ISDA metoda naliczania odsetek, w której kalkulowana płatność odsetkowa w przypadku okresu odsetkowego obejmującego rok przestępny jest sumą odsetek naliczonych dla dni roku nieprzestępnego podzielonych przez 365 i odsetek naliczonych dla dni roku przestępnego podzielonych przez 366. * określić właściwe. ** dotyczy tylko częściowego Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji CIRS 10

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Cap/Floor" zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) REGULAMIN Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy "Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej" zwany dalej Regulaminem FRA zawiera szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) REGULAMIN Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Walutowych Transakcji Forward" zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Swap Procentowy, zwany dalej Regulaminem SP, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS ORAZ WALUTOWEJ TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB)

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/Repo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) REGULAMIN obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym zwany dalej Regulaminem Papierów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Grudzień 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Terminowe Transakcje na Stopę Procentową (FRA)...5 3. Opcje na Stopy Procentowe...5 4. Transakcje Zamiany Stóp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym REGULAMIN Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym, zwany dalej Regulaminem Ofertowym określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, 8 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (CIRS), zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - INWESTYCJA DWUWALUTOWA Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Warszawa, listopad 2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego Regulamin transakcji kasowych, terminowych operacji finansowych oraz transakcji papierów wartościowych i lokat terminowych w Banku Millennium S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin transakcji kasowych,

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zawierania oraz rozliczania opcji walutowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR) Załącznik nr 4c do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 1 1 Definicje... 1 2 Interpretacje...

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - PARTICIPATING FORWARD Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index)

Regulamin Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) Regulamin Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) 1. Postanowienia ogólne 1 Spółka oblicza i podaje do publicznej wiadomości wartość Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index), zwanego dalej Indeksem,

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Zamiana płatności odsetkowych i kapitałowych w jednej walucie na inną walutę Rodzaj i harmonogram płatności odsetkowych i kapitałowych dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta Walutowa transakcja

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO:

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r. Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C46P210220U EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Warszawa, sierpień 2013 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD PLUS Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - OPCJA WALUTOWA PUT Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych

Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych Postanowienia ogólne 1 Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA Pełne zabezpieczenie przed zmianą poziomu stóp procentowych Zabezpieczenie serii płatności odsetkowych Obowiązek zapłaty kwoty rozliczenia w przypadku wzrostu stóp procentowych Transakcja zamiany stóp

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/Biznes/DEP/2019 WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. NADZORUJĄCEGO PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

KOMUNIKAT NR 2/Biznes/DEP/2019 WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. NADZORUJĄCEGO PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ KOMUNIKAT NR 2/Biznes/DEP/2019 WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. NADZORUJĄCEGO PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ 1 KOMUNIKAT NR 2/Biznes/DEP/2019 WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU POLSKA KASA OPIEKI

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - SUPER FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa osłabiła się, czy umocniła?

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1.1. autoryzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BONUSÓW 2017

REGULAMIN BONUSÓW 2017 Załącznik nr 4 do Umowy o współpracy nr... z dnia REGULAMIN BONUSÓW 2017 Regulamin Bonusowy określa rodzaje oraz zasady naliczania i rozliczania bonusów udzielanych przez Górażdże Cement SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. 1 Spis treści 1. Jaka

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 17 października 2008 r. Nr 17 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 21 nr 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Zmiany w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku

Spis treści 1. Zmiany w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku WYKAZ ZMIAN W REGULAMINACH 1. w Regulaminie negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, 2. w Regulaminie negocjowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 3. Warunki rozliczenia transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 4. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Część I Rachunki 1 Część II Lokaty terminowe 1 Część III Produkty wycofane z oferty 3

Część I Rachunki 1 Część II Lokaty terminowe 1 Część III Produkty wycofane z oferty 3 Tabela oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów Detalicznych (roczna stopa procentowa) (nie dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo