REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)"

Transkrypt

1 REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki Transakcji FX zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej lub potwierdzanych Umowami Indywidualnymi Przy zawieraniu Transakcji FX obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Umowy Ramowej, Umowy Indywidualnej i Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej albo rozmowy telefonicznej, potwierdzonej Umową Indywidualną. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Transakcji FX i Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji FX, decydować będą postanowienia Regulaminu Transakcji FX. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Transakcji FX i Umowy Indywidualnej lub Potwierdzenia decydować będą postanowienia Umowy Indywidualnej lub Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Transakcji FX zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej albo rozmowy telefonicznej, potwierdzonej Umową Indywidualną. 2. Użyte w Regulaminie Transakcji FX pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Dodatkowe Warunki Transakcji FX Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu; 2) Dzień Rozliczenia Transakcji FX (Dzień Rozliczenia) dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji FX; 3) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji FX dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Transakcji FX niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji FX; 4) Istotne Warunki Transakcji FX Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu; 5) Konwencja Następnego Dnia Roboczego sposób korekty odpowiedniej daty w przypadku, gdyby miała ona przypaść w dniu niebędącym Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym; 6) Kwota Netto Transakcji FX kwota wyliczona zgodnie z zapisami 6 niniejszego Regulaminu; 7) Kwota Transakcji FX ustalona przez Strony przy zawieraniu Transakcji FX kwota wyrażona w Walucie Bazowej; 8) Kurs FX ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji FX kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na określony Dzień Rozliczenia lub kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej mający zastosowanie dla Transakcji Zamykającej FX; 9) Potwierdzenie Transakcji FX dokument stanowiący dowód Uzgodnienia Warunków Transakcji FX sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Transakcji FX; 10) Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia dokument stanowiący dowód dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji FX sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Transakcji FX; 11) Rachunek Rozliczeniowy rachunek pieniężny Klienta w Banku, za pomocą którego Transakcje są rozliczane; 12) Przedłużenie Transakcji FX przesunięcie Dnia Rozliczenia Transakcji FX zgodnie z zapisami 7 niniejszego Regulaminu; 13) Rozliczenie Transakcji FX rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji FX na zasadach określonych w 5 i w 6; 14) Tabela Kursowa Banku Pekao S.A. tabela, w której publikowane są przez Bank Pekao S.A. kursy kupna i sprzedaży walut obcych za PLN; 15) Transakcja FX każda z Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej lub potwierdzonej Umową Indywidualną, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Transakcji FX oraz w przypadku Transakcji FX zawieranych w ramach Umowy Ramowej w Potwierdzeniu Transakcji FX; 16) Transakcja Zamykająca FX transakcja zawierana przez Strony celem dokonania rozliczenia netto Transakcji FX, na kwotę równą Kwocie Netto Transakcji FX będącą: a) transakcją FX kupna Waluty Bazowej przez Klienta w przypadku, gdy Kwota Netto Transakcji FX jest ujemna, b) transakcją FX sprzedaży Waluty Bazowej przez Klienta w przypadku, gdy Kwota Netto Transakcji FX jest dodatnia; 17) Umowa Indywidualna umowa potwierdzająca zawarcie pojedynczej Transakcji FX, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu; 18) Waluta Bazowa waluta, której cena wyrażona jest w jednostkach Waluty Niebazowej; Strony Transakcji FX uzgadniają, która z walut będących przedmiotem Transakcji FX jest walutą bazową kierując się praktyką przyjętą na rynku finansowym; 19) Waluta Niebazowa waluta, w której jednostkach wyrażona jest cena jednostkowa Waluty Bazowej; 20) Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji FX sposób zmiany Uzgodnionych Warunków Transakcji FX opisany w 8; 21) Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji FX uzgodniony przez Strony przy Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji FX Dzień Roboczy przypadający nie później niż w drugim Dniu Roboczym po Dniu Rozliczenia Transakcji FX; 22) Zmieniony Kurs FX ustalony przez Strony przy Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji FX kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji FX.

3 Przedmiot i zawarcie Transakcji FX 4 1. Przedmiotem Transakcji FX jest kupno/sprzedaż w Dniu Rozliczenia Kwoty Transakcji FX po Kursie FX. 2. Z zastrzeżeniem ust. 6-7, w celu zawarcia Transakcji FX Strony zobowiązane są do uzgodnienia w zakresie Istotnych Warunków Transakcji FX: a) Kwoty Transakcji FX; b) Roli Stron w Transakcji FX Kupującego Kwotę Transakcji FX oraz Sprzedającego Kwotę Transakcji FX; c) Waluty Bazowej i Waluty Niebazowej; d) Dnia Rozliczenia; e) Kursu FX. 3. W zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji FX Strony mogą uzgodnić Rachunki Rozliczeniowe. 4. Dzień Rozliczenia Transakcji FX może przypadać najpóźniej w drugim Dniu Roboczym od Dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji, z zastrzeżeniem ust Klient ma prawo wyboru sposobu rozliczenia Transakcji FX: 1) brutto, do którego zastosowanie mają zapisy 5; 2) netto, do którego zastosowanie mają zapisy 6 oraz za zgodą Banku do: 1) Przedłużenia Transakcji FX, do którego zastosowanie mają zapisy 7; 2) Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji FX, do której zastosowanie mają zapisy W przypadku, gdy podczas Uzgadniania Istotnych Warunków Transakcji FX nie określono inaczej, Walutą Niebazową jest PLN. 7. Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji FX mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu, a których celem będzie zawarcie Transakcji FX na indywidualnych warunkach. W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji FX, Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 2-3 Warunki Transakcji lub odstąpić od Uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust Rozliczenie brutto Transakcji FX 5 1. W Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji FX na Rachunku Rozliczeniowym zostaje zablokowana kwota sprzedawanej przez Klienta waluty. 2. Bank może odstąpić od wymogu, o którym mowa w ust W przypadku, gdy Bank odstąpi od wymogu wskazanego w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zapewnienia do godz w Dniu Rozliczenia na Rachunku Rozliczeniowym środków w wysokości sprzedawanej waluty. 4. Jeżeli do godz w Dniu Rozliczenia na Rachunku Rozliczeniowym znajdują się środki wystarczające na dokonanie rozliczenia brutto, Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty sprzedawanej przez Klienta zostaje obciążony kwotą sprzedawanej waluty, a następnie Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty kupowanej przez Klienta uznany kwotą waluty kupowanej przez Klienta. 5. Jeżeli do godz w Dniu Rozliczenia na Rachunku Rozliczeniowym właściwym dla waluty sprzedawanej brak jest środków wystarczających na dokonanie rozliczenia brutto oraz Klient nie poinformował Banku o woli rozliczenia Transakcji FX w trybie netto zgodnie z zapisami 6, zastosowanie mają zapisy ust W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Bank ma prawo do dokonania rozliczenia netto Transakcji FX zgodnie z zapisami 6, przy czym Transakcja Zamykająca FX będzie posiadała nominał równy Transakcji FX, a jako Kurs FX Transakcji Zamykającej FX zastosowany będzie: 1) w przypadku kupna przez Klienta Kwoty Transakcji FX kurs kupna Waluty Bazowej z Tabeli Kursowej Banku Pekao S.A.; 2) w przypadku sprzedaży przez Klienta Kwoty Transakcji FX kurs sprzedaży Waluty Bazowej z Tabeli Kursowej Banku Pekao S.A.; 3) w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji FX kursów z Tabeli Kursowej Banku Pekao S.A. prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej. Rozliczanie netto Transakcji FX 6 1. Transakcje FX o tym samym Dniu Rozliczenia, Walucie Bazowej oraz Walucie Niebazowej mogą być rozliczane w trybie netto. Klient w Dniu Rozliczenia ma prawo do godz (do godz. 12:30 w przypadku, gdy Klient nie posiada rachunku pieniężnego w Banku) złożyć telefoniczną dyspozycję dokonania rozliczenia w trybie netto. 2. Kwota Netto Transakcji FX jest równa wartości bezwzględnej sumy Kwot Transakcji FX podlegających rozliczeniu netto, przy czym: 1) w przypadku, gdy Klient kupuje Walutę Bazową, do obliczeń przyjmowana jest Kwota Transakcji FX jako liczba dodatnia; 2) w przypadku, gdy Klient sprzedaje Walutę Bazową, do obliczeń przyjmowana jest Kwota Transakcji FX jako liczba ujemna. 3. W przypadku, gdy Kwota Netto Transakcji FX jest różna od zera, Bank zawiera z Klientem Transakcję Zamykającą FX po Kursie FX uzgodnionym z Klientem. 4. Kwota rozliczenia netto Transakcji FX obliczana jest według wzoru: KR n = Σ (N i KS i ) N TZ KS TZ

4 gdzie: KR n Kwota rozliczenia netto Transakcji FX; N i Kwota Transakcji FX dla poszczególnych Transakcji FX podlegających rozliczeniu netto wyznaczana z uwzględnieniem zapisów ust. 2; KS i Kurs poszczególnych Transakcji FX podlegających rozliczeniu netto ; N TZ Kwota Transakcji Zamykającej FX wyznaczana z uwzględnieniem zapisów ust. 2; KS TZ Kurs FX Transakcji Zamykającej FX. 5. Bank obciąża w Dniu Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy w przypadku, gdy kwota rozliczenia netto jest liczbą ujemną. 6. Bank uznaje w Dniu Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy w przypadku, gdy kwota rozliczenia netto jest liczbą dodatnią. 7. Rozliczenie netto Transakcji FX dokonywane jest z uwzględnieniem zapisów rozdziału Kompensacja zobowiązań wymagalnych Warunków Współpracy. Przedłużenie Transakcji FX 7 1. Do godz w Dniu Rozliczenia, za zgodą Banku, Klient ma prawo do dokonania Przedłużenia Transakcji FX, tj. zawarcia z Bankiem Transakcji FX odwrotnej do Transakcji Zamykającej FX opisanej w 6 ust. 3, przy czym: a) Kurs FX jest równy Kursowi FX Transakcji Zamykającej, skorygowanemu o punkty swapowe wyznaczone przez Bank; b) Dzień Rozliczenia jest następnym Dniem Roboczym po Dniu Rozliczenia Transakcji Zamykającej. 2. Dyspozycja Klienta w zakresie operacji określonej w ust. 1 oraz ustalenie parametrów Transakcji FX służącej do Przedłużenia Transakcji FX dokonywane jest telefonicznie. 3. Po dokonanym Przedłużenia Transakcji FX, Bank przesyła Klientowi nowe Potwierdzenie Transakcji FX. Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji FX 8 1. Do godz w Dniu Rozliczenia, za zgodą Banku, Klient ma prawo do dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji FX. 2. W celu dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji FX Strony ustalają Zmieniony Kurs FX, Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji FX oraz Kwotę Transakcji FX objętą Zmianą Dnia Rozliczenia Transakcji FX. 3. Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji FX może nastąpić tylko jeden raz. 4. W przypadku dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji FX, Dzień Rozliczenia i Kurs FX zostają zastąpione odpowiednio Zmienionym Dniem Rozliczenia i Zmienionym Kursem FX. 5. Dyspozycja Klienta w zakresie operacji określonej w ust. 1 oraz ustalenie parametrów Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji FX dokonywane jest telefonicznie. 6. Po Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji FX Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji FX. 9 Klient ma prawo wykorzystać Kwotę Transakcji FX do dokonania przekazu lub innej operacji bankowej. Operacje te są wykonywane przez właściwe jednostki Banku zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach Banku, które odnoszą się do tego typu operacji. Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Transakcji FX, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Nie zgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Transakcji FX, będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Transakcji FX. Do Transakcji FX zawartych w okresie od dnia otrzymania przez Klienta zmian do Regulaminu Transakcji FX do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Transakcji FX przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Transakcji FX z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje FX, a do już zawartych Transakcji FX będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Transakcji FX przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Transakcji FX obowiązuje w stosunku do Transakcji FX zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, 3 czerwca 2013 r.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Transakcji FX Warszawa, dnia. Potwierdzenie Transakcji FX nr Zawartej w dniu a pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem, Zwanym dalej Klientem, (imię i nazwisko/ nazwa Klienta) Kupujący Kwotę Transakcji FX: Sprzedający Kwotę Transakcji FX: Klient / Bank* Klient / Bank* Waluta Bazowa/ Waluta Niebazowa: Kwota Transakcji FX: Kwota Transakcji FX w Walucie Niebazowej: Dzień Rozliczenia: Kurs FX: Rachunki Rozliczeniowe: Transakcja FX zawierana jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Transakcji FX, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Transakcji FX. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Transakcji FX. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Transakcji FX Warszawa, dnia. Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji FX nr Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji FX na następujących warunkach: Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji FX: Zmieniony Kurs FX: Kwota Transakcji FX objęta Zmianą Dnia Rozliczenia: Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji FX odnosi się do Transakcji FX nr: Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji FX dokonywana jest na podstawie Warunków Współpracy*, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Transakcji FX, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu FX. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy* lub w Regulaminie Transakcji FX. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.

7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Transakcji FX UMOWA INDYWIDUALNA TRANSAKCJI FX NR NINIEJSZA UMOWA INDYWIDUALNA została zawarta w Warszawie w dniu. przez: (1) Bank Polska Kasa Opieki SpółkA AkcyjnA, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. złotych (zwany dalej Bankiem), reprezentowany w niniejszej Umowie przez.. oraz przez..; oraz (2) [oznaczenie i prawnie wymagane dane dotyczące Klienta] (zwanego dalej Klientem), reprezentowanego w niniejszej Umowie przez Wykładnia i definicje Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w niniejszej Umowie Indywidualnej zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy z Klientami w zakresie transakcji pochodnych i kasowych lub Warunków współpracy z Klientami w zakresie zawierania transakcji kasowych (Warunki Współpracy) oraz Regulaminie Walutowych Transakcji FX. W przypadku rozbieżności decydują postanowienia niniejszej Umowy Indywidualnej. 2. Cel i charakter Umowy INDYWIDUALNEJ 2.1. Bank i Klient podpisują niniejszą Umowę Indywidualną w celu potwierdzenia Warunków Transakcji FX (Transakcji) zawartej w dniu Szczegółowe zasady współpracy Banku i Klienta w zakresie Transakcji uregulowane są w odpowiednich Warunkach Współpracy doręczonych Klientowi. Klient potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Współpracy przed Uzgodnieniem Warunków Transakcji i uznaje ich wiążący charakter Szczegółowy opis i warunki Transakcji określa ustalony przez oraz doręczony przez Bank Regulamin Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią odpowiedniego Regulaminu Transakcji przed Uzgodnieniem Warunków Transakcji i uznaje jego wiążący charakter. 3. Warunki Transakcji 3.1. Transakcja Natychmiastowa Wymiany Walut 3.2. Warunki Transakcji są następujące: Kupujący Walutę Bazową: Sprzedający Walutę Bazową: Waluta Bazowa/ Waluta Niebazowa: Kwota Transakcji FX w Walucie Bazowej: Dzień Rozliczenia: Kurs FX: 3.3. Numery Rachunków Rozliczeniowych Klienta: 3.4. Klient udziela Bankowi pełnomocnictwa do obciążania Rachunków Rozliczeniowych wskazanych powyżej kwotami świadczeń pieniężnych wynikających z postanowień Umowy Indywidualnej, Warunków Współpracy i Regulaminu Transakcji FX W przypadku dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji FX Klient otrzymuje stosowne Potwierdzenie stanowiące Załącznik do Regulaminu Transakcji FX Strony potwierdzają skuteczność działań opisanych w 6 i 7 i 8 Regulaminu Transakcji FX, które mogą nastąpić po Uzgodnieniu Warunków Transakcji potwierdzonych niniejszą Umową Indywidualną, a Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3.5 stanowi integralną część niniejszej Umowy Indywidualnej.

8 4. Zgoda na nagrywanie Bank oraz Klient zgadzają się na nagrywanie treści rozmów telefonicznych pomiędzy nimi dotyczących Transakcji oraz rejestracji takich rozmów na elektronicznych nośnikach informacji. Nagrania takie stanowić będą dowód i mogą być użyte w jakimkolwiek postępowaniu. 5. Oświadczenia Klienta 5.1. Klient oświadcza i zapewnia Bank, że na dzień zawarcia Umowy Indywidualnej: a) jest przedsiębiorcą należycie utworzonym zgodnie z prawem polskim; b) nie zalega z zapłatą jakichkolwiek podatków, należności z zakresu ubezpieczeń społecznych ani jakichkolwiek innych należności o podobnym charakterze oraz, że nie jest mu znane jakiekolwiek roszczenia o zapłatę należności takiego rodzaju, które nie zostało ujawnione w ostatnim sprawozdaniu finansowym Klienta; c) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych w rozumieniu art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; d) jest uprawniony do zawarcia i wykonania Umowy Indywidualnej; e) zawarcie i wykonanie Umowy Indywidualnej nie jest sprzeczne z: (A) postanowieniami jego dokumentów założycielskich oraz umów, których jest stroną oraz (B) przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi, orzeczeniami sądów lub innych organów władzy państwowej, które dotyczą Klienta lub jakiejkolwiek części jego majątku; f) dla zawarcia i wykonania Umowy Indywidualnej nie jest wymagana zgoda ani zezwolenie jakiegokolwiek organu administracji państwowej, poza tymi, które zostały należycie uzyskane i pozostają w mocy; g) nie jest w toku jakiekolwiek postępowanie sądowe, administracyjne lub inne, ani też, według najlepszej wiedzy Klienta, nie występują przesłanki mogące stanowić podstawę do wszczęcia takiego postępowania, które mogłoby mieć wpływ na prawidłowe wykonanie postanowień Umowy Indywidualnej; h) w stosunku do Klienta nie występuje zdarzenie stanowiące Siłę Wyższą, Przypadek Naruszenia ani zdarzenie, które z upływem czasu lub po spełnieniu jakiegokolwiek warunku, mogłoby stanowić Przypadek Naruszenia*; i) Umowa Indywidualna stanowi ważne i wiążące zobowiązania Klienta, wykonalne wobec Klienta zgodnie z jej odpowiednimi postanowieniami; j) zobowiązania Klienta z tytułu Umowy Indywidualnej stanowi bezpośrednie, bezwarunkowe zobowiązanie Klienta, które będzie traktowane na równi z wszelkimi innymi obecnymi i przyszłymi niepodporządkowanymi zobowiązaniami Klienta, z wyjątkiem tych, z których roszczenia są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Klient oświadcza i zapewnia Bank, że zawierając Umowę Indywidualną: a) zapoznał się i zaakceptował Warunki Współpracy, Regulamin Transakcji i jest świadomy ryzyka związanego z jej zawarciem; b) działa na własny rachunek i podejmuje własne, niezależne decyzje co do zawarcia Transakcji, a także co do tego, czy zawarta Transakcja jest dla niego odpowiednia, opierając się o własne rozeznanie oraz dokonane analizy, a także rady swoich doradców; c) przyjmuje do wiadomości, że Bank nie świadczy doradztwa w związku z Transakcjami ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji co do zawarcia Transakcji; jakiekolwiek udzielone przez Bank informacje lub wyjaśnienia dotyczące warunków Transakcji nie stanowią porady inwestycyjnej lub rekomendacji co do zawarcia Transakcji; d) przed zawarciem Transakcji rozważy, nie opierając się na informacjach przekazanych przez Bank, wszelkie ryzyka z nią związane, w szczególności ryzyka rynkowe, prawne, podatkowe i księgowe, a także potencjalne straty, mogące wynikać z zawartej Transakcji; e) przyjmuje do wiadomości, że Bank nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta spowodowane zmianą czynników rynkowych, w szczególności związane ze zmianami kursów walut i stóp procentowych; f) przyjmuje do wiadomości, że Bank działa w imieniu własnym i na własny rachunek; g) wszelkie dokumenty przekazane Bankowi w związku z Umową Indywidualną, otwarciem Rachunku Rozliczeniowego lub Rachunku Zabezpieczającego* są, na dzień ich składania, prawdziwe, rzetelne i kompletne; h) wyraża zgodę na obciążenie Rachunku Rozliczeniowego skutkujące powstaniem Salda Debetowego, zgodnie z postanowieniami 13 Warunków Współpracy Klient oświadcza, że na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 665 z późniejszymi zmianami) niniejszym poddaje się na rzecz Banku Pekao S.A. egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z całości swojego majątku do kwoty. złotych (słownie:.) i wyraża zgodę na wystawienie przez Bank Pekao S.A. bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego wszelkie roszczenia Banku wynikające z Transakcji potwierdzonej Umową Indywidualną z dnia.., w tym roszczenia o zapłatę kwoty wynikającej z rozwiązania tej Transakcji oraz wszelkich kosztów i opłat związanych z postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym dotyczących egzekwowanych roszczeń. Klient upoważnia Bank Pekao S.A. do złożenia wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie później niż do dnia Rozwiązywanie sporów Bank oraz Klient zgadzają się, iż wszelkie spory związane lub wynikające z niniejszej Umowy Indywidualnej (włączając wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania) będą poddawane pod rozstrzygnięcie i będą ostatecznie rozwiązywane w drodze postępowania przed Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich. Sąd będzie rozstrzygał spór, na podstawie regulaminu tego Sądu, w składzie 3 arbitrów. * dotyczy Klientów, z którymi wiążące są Warunki Współpracy w zakresie Transakcji Pochodnych i Kasowych.

9 7. Adresy do doręczeń Bank Polska Kasa Opieki S.A.Centrala Banku.... Tel.: [ ] Fax: [ ] lub inny, o jakim Bank może zawiadomić Klienta z wyprzedzeniem co najmniej pięciu Dni Roboczych. [nazwa Klienta] Tel.: [ ] Fax: [ ] NIP: [ ] Adres: [ ] lub inny, o jakim Klient może zawiadomić Bank z wyprzedzeniem co najmniej pięciu Dni Roboczych. 8. Postanowienia różne 8.1. Bank, na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ma prawo przekazywać dane dotyczące Klienta oraz jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie tej Ustawy w przypadku, gdy łącznie są spełnione następujące warunki: a) łączna kwota zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej 500 złotych oraz b) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni oraz c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym albo do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez Klienta, a jeżeli Klient nie wskazał takiego adresu - na adres jego siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura Dane, o których mowa w ust. 8.1, Bank ma prawo przekazywać do systemu Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich, działającego na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dane gromadzone w systemie Bankowy Rejestr mogą być udostępniane: a) biurom informacji gospodarczej, w zakresie i na warunkach określonych w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, b) instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu Ustawy Prawo bankowe, w zakresie zobowiązań powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, c) innym instytucjom ustawowo upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie czynności bankowych na warunkach określonych w Ustawie Prawo bankowe. 9. Przepisy końcowe Umowa Indywidualna została sporządzona w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla Banku i Klienta. Za Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: Za Klienta:

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Walutowych Transakcji Forward" zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) REGULAMIN Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) REGULAMIN Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy "Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej" zwany dalej Regulaminem FRA zawiera szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) REGULAMIN Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych" zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Cap/Floor" zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym REGULAMIN Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym, zwany dalej Regulaminem Ofertowym określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/Repo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Swap Procentowy, zwany dalej Regulaminem SP, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB)

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) REGULAMIN obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym zwany dalej Regulaminem Papierów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS ORAZ WALUTOWEJ TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zwana dalej Umową, zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. 1 Spis treści 1. Jaka

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/592/2012 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 6 grudnia 2012 Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/493/2017 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - PARTICIPATING FORWARD Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z ODBIORCĄ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH W DACIE I GODZINIE SPORZĄDZENIA. zawarta w dniu., w., pomiędzy:

UMOWA Z ODBIORCĄ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH W DACIE I GODZINIE SPORZĄDZENIA. zawarta w dniu., w., pomiędzy: UMOWA Z ODBIORCĄ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH W DACIE I GODZINIE SPORZĄDZENIA zawarta w dniu., w., pomiędzy: Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT)

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania transakcji...3 Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych

Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych Postanowienia ogólne 1 Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.05.2018 r. 1 Spis treści: 1. Jaka jest rola Regulaminu?... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD PLUS Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - OPCJA WALUTOWA PUT Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

mlinia: (42)

mlinia: (42) Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Biurem Maklerskim

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - INWESTYCJA DWUWALUTOWA Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych

Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1.1. autoryzacja

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Konto wspólne), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Konto wspólne), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Konto wspólne), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, (zwaną

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - SUPER FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/303 /2009 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 15 czerwca 2009 r. I. Definicje REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH 1. Bank

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Konto indywidualne), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

Bardziej szczegółowo