REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)"

Transkrypt

1 REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/Repo bez Przemieszczenia/Buy-Sell-Back/Sell- Buy-Back zwany dalej Regulaminem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej Przy zawieraniu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB oraz Umowy Ramowej oraz Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB oraz Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, decydować będą postanowienia Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Baza Obliczania Odsetek ustalona przez Strony liczba dni w roku, na potrzeby obliczenia odsetek w stosunku rocznym; 2) Cena Nabycia cena uzgadniana przez Strony, jaką w Dniu Nabycia płaci jedna ze Stron na rzecz drugiej za jednostkę pieniężną wartości nominalnej Papierów Wartościowych (przy czym w odniesieniu do Transakcji RzP/RbP Cena Nabycia uwzględnia narosłe odsetki od Papieru Wartościowego na Dzień Nabycia, a w odniesieniu do Transakcji BSB/SBB nie uwzględnia narosłych odsetek na Dzień Nabycia) ; 3) Cena Odkupu cena uzgadniana przez Strony, jaką w Dniu Odkupu płaci jedna ze Stron na rzecz drugiej za jednostkę pieniężną wartości nominalnej Papierów Wartościowych (przy czym w odniesieniu do Transakcji RzP/RbP Cena Odkupu uwzględnia narosłe odsetki od Papieru Wartościowego na Dzień Odkupu, a w odniesieniu do Transakcji BSB/SBB nie uwzględnia narosłych odsetek na Dzień Odkupu) ; 4) Dodatkowe Warunki Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu; 5) Dzień Nabycia Dzień Roboczy ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, w którym jedna ze Stron dokonuje czynności właściwych dla danego rodzaju Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB na Papierach Wartościowych oznaczonych danym kodem, a druga Strona dokonuje zapłaty Kwoty Nabycia zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 6) Dzień Odkupu Dzień Roboczy ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, w którym jedna ze Stron dokonuje czynności właściwych dla danego rodzaju Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB na Papierach Wartościowych oznaczonych danym kodem w zamian za zapłatę przez drugą Stronę Kwoty Odkupu zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 7) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; 8) Istotne Warunku Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu; 9) Izba Rozliczeniowa instytucja, która pośredniczy w rozliczaniu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB pomiędzy podmiotami (np. Rejestr Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i inne); 2

3 10) Kwota Nabycia oznacza kwotę, jaką płaci jedna ze Stron na rzecz drugiej w Dniu Nabycia zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 11) Kwota Odkupu oznacza kwotę, jaką płaci jedna ze Stron na rzecz drugiej w Dniu Odkupu zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 12) Papiery Wartościowe papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa, będące przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; 13) Potwierdzenie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB dokument stanowiący dowód Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; 14) Przyrost Kwoty Nabycia oznacza kwotę, o którą powiększona jest Kwota Nabycia w celu obliczenia Kwoty Odkupu; 15) Rachunek Papierów Wartościowych Klienta rachunek prowadzony dla Klienta w Banku lub w innej instytucji, na którym ewidencjonowane są Papiery Wartościowe Klienta; 16) Rachunek Papierów Wartościowych Banku rachunek wskazany przez Bank, na którym ewidencjonowane są Papiery Wartościowe Banku; 17) Rachunek Rozliczeniowy rachunek pieniężny Klienta w Banku, za pomocą którego Transakcje są rozliczane; 18) ReverseRzP - Transakcja RzP/RbP/BSB/SBB, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 1) lit. b); 19) ReverseRbP - Transakcja RzP/RbP/BSB/SBB, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 2) lit. b); 20) StandardRzP -Transakcja RzP/RbP/BSB/SBB, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 1) lit. a); 21) StandardRbP - Transakcja RzP/RbP/BSB/SBB, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 2) lit. a); 22) Stopa RzP/RbP/BSB/SBB stopa procentowa p.a. ustalona przez Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB stosowana przy wyznaczaniu Przyrostu Kwoty Nabycia; 23) Transakcja RzP/RbP/BSB/SBB każda z Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem, na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB oraz w przypadku Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawieranych w ramach Umowy Ramowej w Potwierdzeniu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. Przedmiot i zawarcie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Przedmiotem Transakcji: 1) Repo z Przemieszczeniem (RzP) jest: a) przeniesienie przez Bank w Dniu Nabycia własności Papierów Wartościowych oznaczonych danym kodem wraz z ich zablokowaniem na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta w zamian za zapłatę przez Klienta Kwoty Nabycia. W Dniu Odkupu Papiery Wartościowe znajdujące się na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta zostają odblokowane i przeniesione zwrotnie na Rachunek Papierów Wartościowych Banku a Bank dokonuje zapłaty Kwoty Odkupu na rzecz Klienta (StandardRzP); albo b) przeniesienie przez Klienta w Dniu Nabycia własności Papierów Wartościowych oznaczonych danym kodem w zamian za zapłatę przez Bank Kwoty Nabycia. W Dniu Odkupu Papiery Wartościowe znajdujące się na Rachunku Papierów Wartościowych Banku zostają przeniesione zwrotnie na Rachunek Papierów Wartościowych Klienta a Klient dokonuje zapłaty Kwoty Odkupu na rzecz Banku (ReverseRzP). 2) Repo bez Przemieszczenia (RbP) jest: a) złożenie przez Bank w Dniu Nabycia zobowiązania do przeniesienia własności Papierów Wartościowych oznaczonych danym kodem wraz z ich zablokowaniem na Rachunku Papierów Wartościowych Banku w zamian za zapłatę przez Klienta Kwoty Nabycia. W Dniu Odkupu Bank dokonuje odblokowania zablokowanych uprzednio na rzecz Klienta Papierów Wartościowych i zostaje zwolniony ze zobowiązania do przeniesienia ich własności oraz dokonuje zapłaty Kwoty Odkupu na rzecz Klienta (StandardRbP); albo 3

4 b) złożenie przez Klienta w Dniu Nabycia zobowiązania do przeniesienia własności Papierów Wartościowych oznaczonych danym kodem wraz z ich zablokowaniem na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta w zamian za zapłatę przez Bank Kwoty Nabycia. W Dniu Odkupu Klient dokonuje odblokowania zablokowanych uprzednio na rzecz Banku Papierów Wartościowych i zostaje zwolniony ze zobowiązania do przeniesienia ich własności oraz dokonuje zapłaty Kwoty Odkupu na rzecz Banku (ReverseRbP); 3) Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (BSB/SBB) jest przeniesienie przez jedną ze Stron na rzecz drugiej własności Papierów Wartościowych bez dokonywania blokady w zamian za zapłatę przez tę Stronę Kwoty Nabycia. W Dniu Odkupu następuje zapłata Kwoty Odkupu w zamian za zwrotne przeniesienie własności Papierów Wartościowych o parametrach równoważnych {(1) w przypadku Papierów Wartościowych oznaczonych kodem ISIN, Papiery Wartościowe oznaczone tym samym kodem ISIN, (2) w przypadku Papierów Wartościowych nie oznaczonych kodem ISIN, Papiery Wartościowe wyemitowane przez tego samego emitenta, z tą samą datą wykupu, tej samej wartości nominalnej oraz o takich samych uprawnieniach zawartych w treści Papieru Wartościowego} do tych, jakie zostały przeniesione w Dniu Nabycia. 2. W celu zawarcia Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Strony zobowiązane są do uzgodnienia następujących Warunków Transakcji w zakresie Istotnych Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB: a) Rodzaju Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; b) Rodzaju Papieru Wartościowego oraz cech jednoznacznie go identyfikujących np.: i. Emitenta, ii. kodu ISIN, o ile został przyporządkowany dla danego Papieru Wartościowego, iii. waluty; c) Ceny Nabycia oraz w przypadku Transakcji BSB/SBB Ceny Odkupu; d) Stopy RzP/RbP/BSB/SBB; e) Bazy Obliczania Odsetek; f) Waluty Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; g) Dnia Nabycia oraz Dnia Odkupu; h) łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych. 3. W zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Strony mogą uzgodnić: a) Rachunek Rozliczeniowy Banku/Klienta; b) Rachunek Papierów Wartościowych Banku/Klienta (wskazane odpowiednio zależnie od tego czy następuje przemieszczenie Papierów Wartościowych). 4. Cena Nabycia i Cena Odkupu mogą być podawane z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku. 5. Przed zawarciem pierwszej Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB na Papierach Wartościowych ewidencjonowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Klient zobowiązany jest do przesłania do Banku prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. Rozliczenie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB 5 1. W przypadku Transakcji StandardRzP: a) następuje zapłata przez Klienta Kwoty Nabycia stanowiącej iloczyn Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Klienta i zablokowane na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta bez możliwości dysponowania zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej; a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia 4

5 b) uprzednio zablokowane zgodnie z pkt. 1b na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają odblokowane i przekazane na rzecz Banku zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej. 2. W przypadku Transakcji ReverseRzP: a) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Banku i zablokowane na Rachunku Papierów Wartościowych Banku bez możliwości dysponowania zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej; b) następuje zapłata przez Bank Kwoty Nabycia stanowiącej iloczyn Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych; a) Klient uznaje Rachunek Rozliczeniowy Banku Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia b) uprzednio zablokowane zgodnie z pkt. 1a na Rachunku Papierów Wartościowych Banku Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają odblokowane i przekazane na rzecz Klienta zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej. 3. W przypadku Transakcji StandardRbP: a) następuje zapłata przez Klienta Kwoty Nabycia stanowiącej iloczyn Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają zablokowane na Rachunku Papierów Wartościowych Banku oraz Bank zobowiązuje się do przeniesienia ich własności na rzecz Klienta zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej; a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia b) uprzednio zablokowane zgodnie z pkt.1b na Rachunku Papierów Wartościowych Banku Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają odblokowane i Bank zostaje zwolniony ze zobowiązania do przeniesienia ich własności na rzecz Klienta. 4. W przypadku Transakcji ReverseRbP: a) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają zablokowane na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta oraz Klient zobowiązuje się do przeniesienia ich własności na rzecz Banku zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej; b) następuje zapłata przez Bank Kwoty Nabycia stanowiącej iloczyn Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych; a) Klient uznaje Rachunek Rozliczeniowy Banku Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia b) uprzednio zablokowane zgodnie z pkt.1a na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają odblokowane i Klient zostaje zwolniony ze zobowiązania do przeniesienia ich własności na rzecz Banku. 5. W przypadku Transakcji BSB: a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Nabycia stanowiącą sumę iloczynu Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych oraz narosłych odsetek od Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Banku z możliwością dysponowania nimi zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej; a) Klient uznaje Rachunek Rozliczeniowy Banku Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia 5

6 b) tożsame Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Klienta zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej. 6. W przypadku Transakcji SBB: a) następuje zapłata przez Klienta Kwoty Nabycia stanowiącej sumę iloczynu Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych oraz narosłych odsetek od Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesiona na rzecz Klienta z możliwością dysponowania nimi zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej; a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia b) tożsame Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Banku zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej. 7. Zapłata Kwoty Nabycia przez Klienta następuje poprzez: 1) obciążenie przez Bank wskazanego przez Klienta Rachunku Rozliczeniowego Klienta, o ile jest on prowadzony w Banku; lub 2) złożenie przez Klienta odpowiednich dyspozycji płatniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej. 8. Przyrost Kwoty Nabycia wyznaczany jest ze wzoru: PKn gdzie: Kn R D B*100 PKn Przyrost Kwoty Nabycia; Kn Kwota Nabycia; R Stopa RzP/RbP/BSB/SBB (w ujęciu nominalnym); D Liczba dni pomiędzy Dniem Nabycia (łącznie z tym dniem), a Dniem Odkupu (bez tego dnia); B Baza Obliczania Odsetek W przypadku nie wykonania przez Klienta czynności, które zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB powinien wykonać w Dniu Nabycia, Bank uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. Klient zobowiązany jest do naprawienia Bankowi szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, w wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2: ( S R) Kn D Ws B*100 gdzie: Ws Wysokość szkody; Kn Kwota Nabycia; D Liczba dni pomiędzy Dniem Nabycia (łącznie z tym dniem) a Dniem Odkupu (bez tego dnia); S Występująca w Dniu Nabycia na rynku finansowym stopa procentowa WIBOR (w ujęciu nominalnym) na okres tożsamy (lub najbliższy temu okresowi) z liczbą dni Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; R Stopa RzP/RbP/BSB/SBB (w ujęciu nominalnym); B Baza Obliczania Odsetek. 2. Wynik ujemny kalkulacji, o której mowa w ust. 1, w przypadku Transakcji StandardRzP/StandardRbP/SBB lub wynik dodatni w przypadku Transakcji ReverseRzP/ReverseRbP/BSB oznacza, iż Bank nie poniósł szkody i Klient nie jest zobowiązany do jej naprawienia. 6

7 3. W przypadku, gdy w Dniu Odkupu Klient nie zapewni środków w wysokości Kwoty Odkupu bądź Papierów Wartościowych w wymaganej ilości, zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, zobowiązany jest do zapłaty Bankowi odsetek za okres od Dnia Odkupu (włączając ten dzień) do dnia zapewnienia tychże środków/papierów Wartościowych (bez tego dnia), obliczonych od Kwoty Odkupu według stawki: Stopa RzP/RbP/BSB/SBB pomnożona przez współczynnik 2,0, jednak nie większych niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 Bank wykonuje swoje zobowiązanie zgodne z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB w dniu zapewnienia środków/papierów Wartościowych przez Klienta. Jeżeli jednak Klient nie zapewni środków/papierów Wartościowych Bank nie wykona swojego zobowiązania. 5. Jeżeli wykonanie zobowiązania przez Klienta, nawet z opóźnieniem opisanym w ust. 3, będzie z jakichkolwiek powodów niemożliwe lub opóźnienie przekroczy dwa Dni Robocze, Bank jest zwolniony z wykonania swojego świadczenia. Klient zobowiązany jest do zapewnienia Bankowi tytułem naprawienia szkody kwoty obliczonej zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 6: Ws = Kz Ko gdzie: Ws Wysokość szkody; Kz Kwota zamknięcia rynkowego kwota wyliczona na podstawie występującej w dniu kalkulacji wysokości szkody oficjalnej ceny zamknięcia na platformie Bond Spot S.A. dla danego Papieru Wartościowego podlegającego Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB lub w przypadku braku takowej ceny na w/w platformie innej, wskazanej przez Bank ceny rynkowej takiego Papieru Wartościowego; Ko Kwota Odkupu. 6. Wynik ujemny kalkulacji, o której mowa w ust. 5, w przypadku Transakcji StandardRzP/StandardRbP/SBB lub wynik dodatni w przypadku Transakcji ReverseRzP/ReverseRbP/BSB oznacza, iż Bank nie poniósł szkody i Klient nie jest zobowiązany do jej naprawienia. 7. Kwotami, o których mowa w ust. 1, 3 i 5 obciążany jest Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony przez Bank. Jeżeli Rachunek Rozliczeniowy Klienta nie jest prowadzony przez Bank, Klient zobowiązany jest do przekazania powyższych kwot na Rachunek Rozliczeniowy Banku w terminie do dwóch Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania Banku. Ryzyka i skutki związane z przenoszeniem własności papierów wartościowych w drodze zawarcia Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB 7 Bank niniejszym informuje, że przeniesienie własności papierów wartościowych w drodze zawarcia Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB wiąże się z następującymi ryzykami i skutkami: 1) prawa Klienta związane z papierami wartościowymi, w tym prawo własności, zostaną zastąpione przez niezabezpieczone przyszłe roszczenie umowne o zwrot lub dostarczenie papierów wartościowych o równoważnych parametrach, podlegające warunkom określonym w niniejszym Regulaminie Transakcji; 2) papiery wartościowe nie będą przez Bank przechowywane zgodnie z zasadami dotyczącymi aktywów Klientów i jeśli były objęte jakimikolwiek prawami ochrony aktywów Klientów, prawa te nie będą miały zastosowania (np. dane papiery wartościowe nie będą oddzielone od aktywów Banku i nie będą przechowywane na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym w Banku); 3) w sytuacji, gdy Bank okaże się niewypłacalny lub nie wykona zobowiązania z tytułu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, roszczenie Klienta względem Banku o dostarczenie papierów wartościowych o równoważnych parametrach nie będzie zabezpieczone i będzie podlegało warunkom określonym w niniejszym Regulaminie Transakcji oraz obowiązującym przepisom. W związku z tym istnieje ryzyko, że Klient nie otrzyma równoważnych papierów wartościowych albo nie odzyska pełnej wartości przekazanych papierów wartościowych; 4) rezygnacja z praw własności do Papierów Wartościowych oznacza, że Klient traci, odpowiednio, prawo głosu, prawo do wyrażania zgody i wszelkie podobne prawa związane Papierami 7

8 Wartościowymi. Nawet gdyby Bank uzgodnił z Klientem, że będzie wykonywać prawo głosu, prawo do wyrażania zgody lub inne podobne prawa związane z wszelkimi równoważnymi Papierami Wartościowymi zgodnie z instrukcjami Klienta albo gdyby Klient uprawniony byłby do powiadomienia Banku, że równoważne Papiery Wartościowe, które Bank miałby dostarczyć, powinny odpowiadać wymaganiom Klienta w kwestii podlegającej głosowaniu, wyrażeniu zgody lub wykonaniu innych praw, to jeśli Bank nie będzie posiadać i nie będzie w stanie łatwo pozyskać równoważnych Papierów Wartościowych, Bank może nie móc spełnić zobowiązań (o ile Strony nie uzgodniły między sobą innych rozwiązań); 5) w sytuacji, gdy Bank nie będzie w stanie łatwo pozyskać równoważnych Papierów Wartościowych w celu dostarczenia ich Klientowi w wymaganym terminie, Klient może stracić zdolność do wykonania swoich zobowiązań wynikających z rozliczenia transakcji zabezpieczającej lub innej zawartej przez Klienta transakcji związanej z tymi Papierami Wartościowymi. Wówczas kontrahent, giełda lub inna osoba może skorzystać z prawa do rozwiązania transakcji (tzw. buy-in ), a Klient może stracić możliwość wykonywania praw lub podejmowania innych działań dotyczących tych Papierów Wartościowych; 6) o ile Bank i Klient nie uzgodnią inaczej, Bank nie będzie zobowiązany do informowania Klienta o żadnych zdarzeniach ani działaniach związanych z tymi Papierami Wartościowymi. 7) Klient nie będzie uprawniony do otrzymywania dywidend, kuponów odsetkowych i innych pożytków, jak również udziałów i praw (w tym praw do Papierów Wartościowych i nieruchomości należnych lub oferowanych w dowolnym momencie) przysługujących w odniesieniu do tych Papierów Wartościowych; 8) przeniesienie na Bank własności Papierów Wartościowych w drodze ustanawiania zabezpieczeń Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB oraz dostarczenie Klientowi przez Bank równoważnych Papierów Wartościowych może spowodować inne konsekwencje podatkowe od tych, które wystąpiłyby, gdyby te Papiery Wartościowe znajdowały się w posiadaniu Klienta albo Bank przechowywałby je na rachunku papierów wartościowych Klienta. Postanowienia końcowe 8 Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB w trybie określonym w Warunkach Współpracy. Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa, dnia 11 października 2019 r. 8

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Potwierdzenie Transakcji nr Warszawa, dnia.. Standard Repo z Przemieszczeniem (StandardRzP) Reverse Repo z Przemieszczeniem (Reverse RzP) Standard Repo bez Przemieszczenia (Standard RbP) Reverse Repo bez Przemieszczenia (Reverse RbP) Buy-Sell-Back (BSB) Sell-Buy-Back (SBB) zawartej w dniu. o godzinie. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem a..., zwanym dalej Klientem. (imię i nazwisko / nazwa Klienta) Rodzaj Papieru Wartościowego: ISIN Papieru Wartościowego/Oznaczenie serii, transzy * : Łączna wartość nominalna Papierów Wartościowych: Dzień Nabycia: Cena Nabycia: Kwota Nabycia pomniejszona o narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Kwota Nabycia: Waluta Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Dzień Odkupu: Cena Odkupu: 1 Kwota Odkupu pomniejszona o narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Kwota Odkupu: Stopa RzP/RbP/BSB/SBB: * * określić właściwe 1 dotyczy Transakcji BSB/SBB 9

10 Przyrost Kwoty Nabycia: Baza Obliczania Odsetek: Rachunek Rozliczeniowy: a. Klienta: a. Banku: Rachunek Papierów Wartościowych: b. Klienta: c. Banku: Transakcja RzP/RbP/BSB/SBB zawierana jest na podstawie Warunków Współpracy, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych 10

11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB,. (miejscowość) (data) (nazwa/imię i nazwisko i adres Klienta) Bank Pekao S.A. Departament Powierniczy ul. Żwirki i Wigury Warszawa dotyczy Rachunku Papierów Wartościowych Klienta STAŁA DYSPOZYCJA dokonywania rozliczeń pieniężnych związanych z Transakcjami RzP/RbP/BSB/SBB Niniejszym upoważniamy Bank Polska Kasa Opieki S.A. do uznawania i/lub obciążania naszego Rachunku Rozliczeniowego o numerze prowadzonego w Oddziale Banku Pekao S.A. kwotami wynikającymi z rozliczenia Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, których przedmiotem są Papiery Wartościowe rejestrowane na naszym Rachunku Papierów Wartościowych o numerze jak wyżej, lub kwotami stanowiącymi przychód z takich Papierów Wartościowych. Niniejsze upoważnienie stanowi również zlecenie dokonywania rozliczeń pieniężnych związanych z operacjami na Papierach Wartościowych bezpośrednio z naszego Rachunku Rozliczeniowego. (za Klienta) 11

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB)

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/Repo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) REGULAMIN Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy "Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej" zwany dalej Regulaminem FRA zawiera szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Walutowych Transakcji Forward" zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) REGULAMIN Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych" zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Cap/Floor" zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) REGULAMIN Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) REGULAMIN obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym zwany dalej Regulaminem Papierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Swap Procentowy, zwany dalej Regulaminem SP, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r. Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C46P210220U EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS ORAZ WALUTOWEJ TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym REGULAMIN Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym, zwany dalej Regulaminem Ofertowym określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Warszawa, Maj 2015 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - INWESTYCJA DWUWALUTOWA Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro. 1. Definicje

Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro. 1. Definicje Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku RTGS w systemie SORBNET- EURO Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro 1. Definicje Dla celów niniejszego Załącznika

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA. tych papierów... 63 UCHWAŁA NR 29/2009 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA. tych papierów... 63 UCHWAŁA NR 29/2009 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 7 nr 29/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą

Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą

Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą Warszawa, Maj 2015 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zawierania oraz rozliczania opcji walutowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1,5%

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1,5% Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C50P160821F EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zwana dalej Umową, zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Grudzień 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zawarta w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. dnia pomiędzy: Domem Maklerskim BDM S.A.

Bardziej szczegółowo

Do: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Ul. Żwirki i Wigury Warszawa

Do: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Ul. Żwirki i Wigury Warszawa Do: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa STANOWISKO OBLIGATARIUSZA SPÓŁKI PBG S.A. z siedzibą Wysogotowie Dotyczy: Wniosku PBG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wysogotowie (

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przez użyte w niniejszych Zasadach pojęcia rozumieć należy: 1) bank Płatnika bank, w którym Płatnik posiada

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/Biznes/DEP/2019 WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. NADZORUJĄCEGO PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

KOMUNIKAT NR 2/Biznes/DEP/2019 WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. NADZORUJĄCEGO PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ KOMUNIKAT NR 2/Biznes/DEP/2019 WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. NADZORUJĄCEGO PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ 1 KOMUNIKAT NR 2/Biznes/DEP/2019 WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU POLSKA KASA OPIEKI

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Regulamin Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Regulamin Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Warszawa, Lipiec 2016 mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Umowa indywidualna...4 5. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. dotycząca zawierania transakcji Repo i Buy/Sell Back na polskim rynku finansowym

REKOMENDACJA. dotycząca zawierania transakcji Repo i Buy/Sell Back na polskim rynku finansowym REKOMENDACJA dotycząca zawierania transakcji Repo i Buy/Sell Back na polskim rynku finansowym Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd ZBP w dniu 8 czerwca 2016 roku Wprowadzenie Celem przygotowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...4 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 13.07.2017 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo