REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)"

Transkrypt

1 REGULAMIN Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/Repo bez Przemieszczenia/Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back zwany dalej Regulaminem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej Przy zawieraniu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, Umowy Ramowej oraz Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB oraz Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, decydować będą postanowienia Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Baza Obliczania Odsetek ustalona przez Strony liczba dni w roku, na potrzeby obliczenia odsetek w stosunku rocznym; 2) Cena Nabycia cena (nie zawierająca odsetek narosłych od Papieru Wartościowego) ustalona przez Strony, jaką w Dniu Nabycia płaci Klient na rzecz Banku w przypadku Transakcji RzP/RbP lub jedna ze Stron na rzecz drugiej w przypadku Transakcji BSB/SBB, za jednostkę pieniężną wartości nominalnej Papierów Wartościowych; 3) Cena Odkupu cena (nie zawierająca odsetek narosłych od Papieru Wartościowego) ustalona przez Strony, jaką w Dniu Odkupu płaci Bank na rzecz Klienta w przypadku Transakcji RzP/RbP lub jedna ze Stron na rzecz drugiej w przypadku Transakcji BSB/SBB, za jednostkę pieniężną wartości nominalnej Papierów Wartościowych; 4) Dodatkowe Warunki Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 punkt 2 niniejszego Regulaminu; 5) Dzień Nabycia Dzień Roboczy ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, w którym jedna ze Stron dokonuje czynności właściwych dla danego rodzaju Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB na Papierach Wartościowych oznaczonych danym kodem, a druga Strona dokonuje zapłaty Kwoty Nabycia zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 6) Dzień Odkupu Dzień Roboczy ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, w którym jedna ze Stron dokonuje czynności właściwych dla danego rodzaju Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB na Papierach Wartościowych oznaczonych danym kodem w zamian za zapłatę przez drugą Stronę Kwoty Odkupu zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 7) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB dzień, w którym uzgodnione zostały zostawić wszystkie Istotne Warunki Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; 8) Istotne Warunku Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 punkt 1 niniejszego Regulaminu; 9) Izba Rozliczeniowa instytucja, która pośredniczy w rozliczaniu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB pomiędzy podmiotami (np. Rejestr Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i inne); 10) Kwota Nabycia oznacza kwotę, jaką płaci jedna ze Stron na rzecz drugiej w Dniu Nabycia zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/ BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 11) Kwota Odkupu oznacza kwotę, jaką płaci jedna ze Stron na rzecz drugiej w Dniu Odkupu zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/ BSB/SBB określonym w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu; 12) Papiery Wartościowe papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa, będące przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; 13) Potwierdzenie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB dokument stanowiący dowód uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; 14) Przyrost Kwoty Nabycia oznacza kwotę, o którą powiększona jest Kwota Nabycia w celu obliczenia Kwoty Odkupu; 15) Rachunek Papierów Wartościowych Klienta rachunek prowadzony dla Klienta w Banku lub w innej instytucji, na którym ewidencjonowane są Papiery Wartościowe Klienta; 16) Rachunek Papierów Wartościowych Banku rachunek wskazany przez Bank, na którym ewidencjonowane są Papiery Wartościowe Banku; 17) Rachunek Rozliczeniowy rachunek pieniężny Klienta w Banku, za pomocą którego Transakcje są rozliczane; 18) Stopa RzP/RbP/BSB/SBB stopa procentowa p.a. ustalona przez Strony przy uzgadnianiu Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB stosowana przy wyznaczaniu Przyrostu Kwoty Nabycia; 19) Transakcja RzP/RbP/BSB/SBB każda z Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem, na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB oraz w przypadku Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawieranych w ramach Umowy Ramowej w Potwierdzeniu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB;

3 20) Wartość Nominalna wartość jednostkowa danego Papieru Wartościowego. Przedmiot i zawarcie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB 4 1. Przedmiotem Transakcji: 1) Repo z Przemieszczeniem (RzP) jest przeniesienie przez Bank w Dniu Nabycia własności Papierów Wartościowych oznaczonych danym kodem wraz z ich zablokowaniem na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta w zamian za zapłatę przez Klienta Kwoty Nabycia. W Dniu Odkupu Papiery Wartościowe znajdujące się na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta zostają odblokowane i przeniesione zwrotnie na Rachunek Papierów Wartościowych Banku, a Bank dokonuje zapłaty Kwoty Odkupu na rzecz Klienta. 2) Repo bez Przemieszczenia (RbP) jest złożenie przez Bank w Dniu Nabycia zobowiązania do przeniesienia własności Papierów Wartościowych oznaczonych danym kodem wraz z ich zablokowaniem na Rachunku Papierów Wartościowych Banku w zamian za zapłatę przez Klienta Kwoty Nabycia. W Dniu Odkupu Bank dokonuje odblokowania zablokowanych uprzednio na rzecz Klienta Papierów Wartościowych i zostaje zwolniony ze zobowiązania do przeniesienia ich własności oraz dokonuje zapłaty Kwoty Odkupu na rzecz Klienta. 3) Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (BSB/SBB) jest przeniesienie przez jedną ze Stron na rzecz drugiej własności Papierów Wartościowych bez dokonywania blokady w zamian za zapłatę przez tę Stronę Kwoty Nabycia. W Dniu Odkupu następuje zapłata Kwoty Odkupu w zamian za zwrotne przeniesienie własności Papierów Wartościowych o parametrach równoważnych {(1) w przypadku Papierów Wartościowych oznaczonych kodem ISIN, Papiery Wartościowe oznaczone tym samym kodem ISIN, (2) w przypadku Papierów Wartościowych nie oznaczonych kodem ISIN, Papiery Wartościowe wyemitowane przez tego samego emitenta, z tą samą datą wykupu, tej samej wartości nominalnej oraz o takich samych uprawnieniach zawartych w treści Papieru Wartościowego} do tych, jakie zostały przeniesione w Dniu Nabycia. 2. Strony zobowiązane są do uzgodnienia następujących Warunków Transakcji: 1) w zakresie Istotnych Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB: a) Dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; b) Rodzaju Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; c) Rodzaju Papieru Wartościowego oraz cech jednoznacznie go identyfikujących np.: i. Emitenta, ii. kodu ISIN, o ile został przyporządkowany dla danego Papieru Wartościowego, iii. waluty; d) Kwoty Nabycia; e) Kwoty Odkupu; f) Ceny Nabycia oraz w przypadku Transakcji BSB/SBB Ceny Odkupu; g) Stopy RzP/RbP/BSB/SBB; h) Bazy Obliczania Odsetek; i) Waluty Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB; j) Dnia Nabycia oraz Dnia Odkupu; k) Całkowitej Wartości Nominalnej Transakcji; 2) w zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB: a) Rachunku Rozliczeniowego Banku/Klienta; b) Rachunku Papierów Wartościowych Banku/Klienta (wskazane odpowiednio zależnie od tego czy następuje przemieszczenie Papierów Wartościowych). 3. Cena Nabycia i Cena Odkupu mogą być podawane z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku. 4. Przed zawarciem pierwszej Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB na Papierach Wartościowych ewidencjonowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Klient zobowiązany jest do przesłania do Banku prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. Rozliczenie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB 5 1. W przypadku Transakcji RzP: a) następuje zapłata przez Klienta Kwoty Nabycia stanowiącej sumę iloczynu Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych oraz narosłych odsetek od Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Klienta i zablokowane na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta bez możliwości dysponowania zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia oraz Przyrostu Kwoty Nabycia; b) uprzednio zablokowane zgodnie z pkt. 1b na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają odblokowane i przekazane na rzecz Banku zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku.

4 2. W przypadku Transakcji RbP: a) następuje zapłata przez Klienta Kwoty Nabycia stanowiącej sumę iloczynu Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych oraz narosłych odsetek od Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają zablokowane na Rachunku Papierów Wartościowych Banku oraz Bank zobowiązuje się do przeniesienia ich własności na rzecz Klienta zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia oraz Przyrostu Kwoty Nabycia; b) uprzednio zablokowane zgodnie z pkt.1b na Rachunku Papierów Wartościowych Banku Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają odblokowane i Bank zostaje zwolniony ze zobowiązania do przeniesienia ich własności na rzecz Klienta. 3. W przypadku Transakcji BSB: a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Nabycia stanowiącą sumę iloczynu Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych oraz narosłych odsetek od Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Banku z możliwością dysponowania nimi zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. a) Klient uznaje Rachunek Rozliczeniowy Banku Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia oraz Przyrostu Kwoty Nabycia; b) tożsame Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Klienta zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. 4. W przypadku Transakcji SBB: a) następuje zapłata przez Klienta Kwoty Nabycia stanowiącej sumę iloczynu Ceny Nabycia i łącznej wartości nominalnej Papierów Wartościowych oraz narosłych odsetek od Papierów Wartościowych; b) Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Klienta z możliwością dysponowania nimi zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. a) Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Odkupu stanowiącą sumę Kwoty Nabycia oraz Przyrostu Kwoty Nabycia; b) tożsame Papiery Wartościowe oznaczone danym kodem zostają przeniesione na rzecz Banku zgodnie z zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej oraz procedurami obowiązującymi w Banku. 5. Zapłata Kwoty Nabycia przez Klienta następuje poprzez: 1) obciążenie przez Bank wskazanego przez Klienta Rachunku Rozliczeniowego Klienta, o ile jest on prowadzony w Banku, lub 2) złożenie przez Klienta odpowiednich dyspozycji płatniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami funkcjonowania Izby Rozliczeniowej. 6. Przyrost Kwoty Nabycia wyznaczany jest ze wzoru: PKn = Kn R D B 100 gdzie: PKn Przyrost Kwoty Nabycia, Kn Kwota Nabycia, R Stopa RzP/RbP/BSB/SBB (w ujęciu nominalnym), D Liczba dni pomiędzy Dniem Nabycia (łącznie z tym dniem), a Dniem Odkupu (bez tego dnia), B Baza Obliczania Odsetek W przypadku nie wykonania przez Klienta czynności, które zgodnie z przedmiotem Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB powinien wykonać w Dniu Nabycia, Bank uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. Klient zobowiązany jest do naprawienia Bankowi szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, w wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2: Ws = (S R) Kn D B 100 gdzie: Ws Wysokość szkody, Kn Kwota Nabycia, D Liczba dni pomiędzy Dniem Nabycia (łącznie z tym dniem) a Dniem Odkupu (bez tego dnia), S Występująca w Dniu Nabycia na rynku finansowym stopa procentowa WIBOR Narodowego Banku Polskiego (w ujęciu nominalnym) na okres tożsamy (lub najbliższy temu okresowi) z liczbą dni Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, R Stopa RzP/RbP/BSB/SBB (w ujęciu nominalnym), B Baza Obliczania Odsetek.

5 2. Wynik ujemny kalkulacji, o której mowa w ust. 1, w przypadku Transakcji RzP/RbP/SBB lub wynik dodatni w przypadku Transakcji BSB oznacza, iż Bank nie poniósł szkody i Klient nie jest zobowiązany do jej naprawienia. 3. W przypadku, gdy w Dniu Odkupu Klient nie zapewni środków w wysokości Kwoty Odkupu bądź Papierów Wartościowych w wymaganej ilości, zgodnie z przedmiotem Transakcji BSB/SBB, zobowiązany jest do zapłaty Bankowi odsetek za okres od Dnia Odkupu (włączając ten dzień) do dnia zapewnienia tychże środków/papierów Wartościowych (bez tego dnia), obliczonych od Kwoty Odkupu według stawki: Stopa BSB/SBB pomnożona przez współczynnik 2,0, jednak nie większej niż równowartość czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 Bank wykonuje swoje zobowiązanie zgodne z przedmiotem Transakcji BSB/SBB w dniu zapewnienia środków/papierów Wartościowych przez Klienta. 5. Jeżeli wykonanie zobowiązania przez Klienta, nawet z opóźnieniem opisanym w ust. 3, będzie z jakichkolwiek powodów niemożliwe lub opóźnienie przekroczy dwa Dni Robocze, Bank jest zwolniony z wykonania swojego świadczenia. Klient zobowiązany jest do zapewnienia Bankowi tytułem naprawienia szkody kwoty obliczonej zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 5: Ws = Kz Ko gdzie: Ws Wysokość szkody, Kz Kwota zamknięcia rynkowego kwota wyliczona na podstawie występującej w dniu kalkulacji wysokości szkody oficjalnej ceny zamknięcia na platformie Bond Spot S.A. dla danego Papieru Wartościowego podlegającego Transakcji BSB/SBB lub w przypadku braku takowej ceny na w/w platformie innej, wskazanej przez Bank ceny rynkowej takiego Papieru Wartościowego, Ko Kwota Odkupu. 6. Wynik ujemny kalkulacji, o której mowa w ust. 5, w przypadku Transakcji SBB lub wynik dodatni w przypadku Transakcji BSB oznacza, iż Bank nie poniósł szkody i Klient nie jest zobowiązany do jej naprawienia. 7. Kwotami, o których mowa w ust. 1, 3 i 5 obciążany jest Rachunek Rozliczeniowy Klienta prowadzony przez Bank. Jeżeli Rachunek Rozliczeniowy Klienta nie jest prowadzony przez Bank, Klient zobowiązany jest do przekazania powyższych kwot na Rachunek Rozliczeniowy Banku w terminie do dwóch Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania z Banku. Postanowienia końcowe 7 1. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Niezgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB, będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/ SBB. Do Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawartych w okresie od dnia otrzymania przez Klienta zmian do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje RzP/RbP/BSB/SBB, a do już zawartych Transakcji RzP/RbP/BSB/ SBB będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB obowiązuje w stosunku do Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB Warszawa, dnia.. Potwierdzenie Transakcji (określić właściwą) Repo z Przemieszczeniem (RzP) Repo bez Przemieszczenia (RbP) Buy-Sell-Back (BSB) Sell-Buy-Back (SBB) a Zawartej w dniu Pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem, zwanym dalej Klientem, (imię i nazwisko / nazwa Klienta) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji: Rodzaj Papieru Wartościowego: ISIN Papieru Wartościowego/Oznaczenie serii, transzy*: Całkowita Wartość Nominalna Transakcji: Dzień Nabycia: Cena Nabycia: Kwota Nabycia pomniejszona o narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Kwota Nabycia: Dzień Odkupu: Cena Odkupu: 1 Kwota Odkupu pomniejszona o narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Narosłe odsetki od Papieru Wartościowego: 1 Kwota Odkupu: Stopa RzP/RbP/BSB/SBB:* Przyrost Kwoty Nabycia: Klienta: Rachunek Rozliczeniowy: Banku: Klienta: Rachunek Papierów Wartościowych: Banku: Potwierdzenie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Transakcji RzP/ RbP/BSB/SBB. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których Warunki Współpracy są wiążące 1 dotyczy Transakcji BSB/SBB Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB,. (miejscowość) (data) (nazwa/imię i nazwisko i adres Klienta) Bank Pekao S.A. Departament Powierniczy ul. Grzybowska 53/ Warszawa dotyczy Rachunku Papierów Wartościowych Klienta STAŁA DYSPOZYCJA dokonywania rozliczeń pieniężnych związanych z Transakcjami RzP/RbP/BSB/SBB Niniejszym upoważniamy Bank Polska Kasa Opieki S.A. do uznawania i/lub obciążania naszego Rachunku Rozliczeniowego o numerze prowadzonego w Oddziale Banku Pekao S.A. kwotami wynikającymi z rozliczenia Transakcji RzP/RbP/ BSB/SBB, których przedmiotem są Papiery Wartościowe rejestrowane na naszym Rachunku Papierów Wartościowych o numerze jak wyżej, lub kwotami stanowiącymi przychód z takich Papierów Wartościowych. Niniejsze upoważnienie stanowi również zlecenie dokonywania rozliczeń pieniężnych związanych z operacjami na Papierach Wartościowych bezpośrednio z naszego Rachunku Rozliczeniowego. (za Klienta)

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB)

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Walutowych Transakcji Forward" zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) REGULAMIN Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy "Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej" zwany dalej Regulaminem FRA zawiera szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) REGULAMIN Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) REGULAMIN Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych" zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) REGULAMIN obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym zwany dalej Regulaminem Papierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Cap/Floor" zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Swap Procentowy, zwany dalej Regulaminem SP, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym REGULAMIN Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym, zwany dalej Regulaminem Ofertowym określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS ORAZ WALUTOWEJ TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r. Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C46P210220U EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA. tych papierów... 63 UCHWAŁA NR 29/2009 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA. tych papierów... 63 UCHWAŁA NR 29/2009 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 7 nr 29/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty w MultiBanku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przez użyte w niniejszych Zasadach pojęcia rozumieć należy: 1) bank Płatnika bank, w którym Płatnik posiada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Warszawa, Maj 2015 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/2012 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 13 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 45/2012 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 13 września 2012 r. UCHWAŁA NR 45/2012 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - INWESTYCJA DWUWALUTOWA Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8 Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 45/2012 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych

Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku głównego lokat terminowych Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zwana dalej Umową, zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Karta wzorów podpisów. Lp. Imię i nazwisko Wzór podpisu

Karta wzorów podpisów. Lp. Imię i nazwisko Wzór podpisu Załącznik nr 3 do regulaminu... Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania ofert i zleceń zarejestrowania operacji na papierach wartościowych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Grudzień 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1,5%

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1,5% Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C50P160821F EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie dnia.. roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie dnia.. roku pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA BLOKAD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH USTANAWIANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZONYM W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W ZWIĄZKU Z WNOSZENIEM SKŁADEK DO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zawierania oraz rozliczania opcji walutowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Do: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Ul. Żwirki i Wigury Warszawa

Do: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Ul. Żwirki i Wigury Warszawa Do: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa STANOWISKO OBLIGATARIUSZA SPÓŁKI PBG S.A. z siedzibą Wysogotowie Dotyczy: Wniosku PBG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wysogotowie (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zawarta w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. dnia pomiędzy: Domem Maklerskim BDM S.A.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo