REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)"

Transkrypt

1 REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki Transakcji Forward zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej Przy zawieraniu Transakcji Forward obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Umowy Ramowej oraz Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Forward i Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji Forward, decydować będą postanowienia Regulaminu Forward. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Forward i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Forward zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Forward pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Dodatkowe Warunki Transakcji Forward Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu; 2) Dzień Fixingu dzień ustalenia wartości Fixingu; 3) Dzień Rozliczenia Transakcji Forward/Koszyka Transakcji Forward (Dzień Rozliczenia) dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Forward/Koszyka Transakcji Forward; 4) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Transakcji Forward niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji Forward; 5) Dzień Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward dzień, w którym zostały przez Strony uzgodnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, mogący nastąpić nie później niż do godz w Dniu Fixingu; 6) Fixing o ile Strony nie ustalą inaczej, kurs średni ustalany przez Narodowy Bank Polski opublikowany na stronach serwisu Reuters w Dniu Fixingu; w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową przez Fixing rozumie się kurs ustalany przez Bank poprzez złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji kursów średnich, prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej (przeliczenie kursów dokonywane jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku); 7) Istotne Warunki Transakcji Forward Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu; 8) Konwencja Następnego Dnia Roboczego sposób korekty odpowiedniej daty w przypadku, gdyby miała ona przypaść w dniu niebędących Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym; 9) Koszyk Transakcji Forward zbiór co najmniej dwóch wskazanych przez Klienta Transakcji Forward o tym samym Dniu Rozliczenia, Walucie Bazowej i Walucie Niebazowej; 10) Kurs Referencyjny jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, kurs walutowy będący iloczynem Fixingu ustalonego w Dniu Fixingu oraz odpowiedniego mnożnika według następującej procedury: a) Jeżeli Klient kupuje w Transakcji Forward Walutę Bazową mnożnikiem jest liczba 0,9995, b) Jeżeli Klient sprzedaje w Transakcji Forward Walutę Bazową mnożnikiem jest liczba 1,0005; 11) Kurs Terminowy ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na określony Dzień Rozliczenia; 12) Kwota Koszyka Transakcji Forward kwota wyliczona zgodnie z zapisami 11; 13) Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward kwota, którą zostaje obciążony lub uznany Rachunek Rozliczeniowy w przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 14) Kwota Transakcji Forward ustalona przez Strony przy zawieraniu Transakcji Forward kwota nominalna wyrażona w Walucie Bazowej; 15) Potwierdzenie Transakcji Forward dokument stanowiący dowód Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Forward; 16) Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward dokument stanowiący dowód dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Forward; 17) Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia dokument stanowiący dowód dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Forward; 18) Rachunek Rozliczeniowy rachunek pieniężny Klienta w Banku, za pomocą którego Transakcje są rozliczane; 19) Rozliczenie Transakcji Forward/Rozliczenie Koszyka Transakcji Forward rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Forward lub Koszyka Transakcji Forward; 20) Transakcja Forward każda z Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Forward oraz w Potwierdzeniu Transakcji Forward; 21) Transakcja Zamykająca Forward transakcja zawierana przez Strony celem dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward lub dokonania rozliczenia netto Koszyka Transakcji Forward, której warunki finansowe stosujące się do Banku są tożsame ze stosującymi się do Klienta warunkami Transakcji Forward, dla której/których transakcja taka ma być Transakcją Zamykającą Forward;

3 22) Waluta Bazowa waluta, której cena wyrażona jest w jednostkach Waluty Niebazowej; Strony Transakcji Forward uzgadniają, która z walut będących przedmiotem Transakcji Forward jest walutą bazową kierując się praktyką przyjętą na rynku finansowym; 23) Waluta Niebazowa waluta, w której jednostkach wyrażona jest cena jednostkowa Waluty Bazowej; 24) Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward sposób zamknięcia Transakcji Forward opisany w 10; 25) Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward sposób zmiany Uzgodnionych Warunków Transakcji Forward opisany w 9; 26) Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward uzgodniony przez Strony przy Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji Forward Dzień Roboczy przypadający przed lub po Dniu Rozliczenia Transakcji Forward; 27) Zmieniony Kurs Terminowy ustalony przez Strony przy Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji Forward kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward. Przedmiot i zawarcie Transakcji Forward 4 1. Przedmiotem Transakcji Forward jest kupno/sprzedaż w Dniu Rozliczenia Transakcji Forward Kwoty Transakcji Forward po Kursie Terminowym. 2. Z zastrzeżeniem ust. 8, w celu zawarcia Transakcji Forward Strony zobowiązane są do uzgodnienia w zakresie Istotnych Warunków Transakcji Forward: a) Roli Stron w Transakcji Forward Kupujący Walutę Bazową lub Sprzedający Walutę Bazową; b) Kwoty Transakcji Forward; c) Waluty Bazowej i Waluty Niebazowej; d) Dnia Rozliczenia; e) Kursu Terminowego. 3. W zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji Forward Strony mogą uzgodnić: a) Dzień Fixingu; b) Rachunki Rozliczeniowe. 4. Minimalna Kwota Transakcji Forward wynosi PLN lub równowartość tej kwoty w następujących walutach: EUR, USD, CHF i GBP. 5. Jeżeli waluta, w której następuje rozliczenie pomiędzy Stronami, zgodnie z zapisami Regulaminu Forward, jest inna niż PLN, Klient ma prawo do przeliczenia tej waluty na PLN lub inną walutę po kursie walutowym ustalonym przez Bank. Przeliczenie może polegać na zawarciu przez Strony osobnej transakcji wymiany walut. 6. Okres pomiędzy Dniem Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward a Dniem Rozliczenia Transakcji Forward wynosi co najmniej trzy Dni Robocze. 7. W przypadku, gdy Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji Forward nie uzgodnią: 1) Dnia Fixingu, wówczas przyjmuje się, że Dzień Fixingu przypada na dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia, 2) Waluty Niebazowej, wówczas przyjmuje się, że Walutą Niebazową jest PLN. 8. Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji Forward mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu, a których celem będzie zawarcie Transakcji Forward na indywidualnych warunkach. W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji Forward, Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 2-3 Warunki Transakcji lub odstąpić od Uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust Rozliczenie Transakcji Forward 5 Klient ma prawo wyboru sposobu Rozliczania Transakcji Forward netto lub brutto. Decyzję o sposobie Rozliczenia Transakcji Forward Klient przekazuje Bankowi do godz w Dniu Fixingu. W przypadku braku decyzji Klienta dokonane zostaje rozliczenie brutto W celu rozliczenia netto wyznaczona zostaje kwota rozliczenia netto według następującego wzoru: Kn = F K N gdzie: Kn Kwota rozliczenia netto ; F Kurs Referencyjny; K Kurs Terminowy; N Kwota Transakcji Forward; Wartość bezwzględna różnicy. 2. Rozliczenie netto polega na porównaniu Kursu Referencyjnego z Kursem Terminowym zgodnie z następującą procedurą: 1) W przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto ; 2) W przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto ;

4 3) W przypadku, gdy Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto ; 4) W przypadku, gdy, Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto Rozliczenie brutto polega na wymianie pomiędzy Stronami Kwoty Transakcji Forward oraz jej równowartości w Walucie Niebazowej przeliczonej po Kursie Terminowym. 2. Klient zapewnia na Rachunku Rozliczeniowym kwotę waluty sprzedawanej najpóźniej do godz w Dniu Rozliczenia. 3. Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty sprzedawanej przez Klienta zostaje obciążony kwotą waluty sprzedawanej, a następnie Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty kupowanej przez Klienta uznany kwotą waluty kupowanej. 4. Jeżeli na Rachunku Rozliczeniowym właściwym dla waluty sprzedawanej nie ma środków wystarczających do dokonania rozliczenia brutto, dokonywane jest rozliczenie netto, a do wyznaczenia kwoty rozliczenia netto zastosowanie ma: 1) odpowiedni kurs z aktualnie obowiązującej Tabeli Kursowej Banku, a w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji Forward kursów z Tabeli Kursowej Banku prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej; lub 2) kurs ustalony samodzielnie przez Bank. 8 Klient ma prawo wykorzystać Kwotę Transakcji Forward do dokonania przekazu lub innej operacji bankowej. Operacje te są wykonywane przez właściwe jednostki Banku zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach Banku, które odnoszą się do tego typu operacji. Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward 9 1. Klient ma prawo do Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward nie później niż na trzy Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia. 2. Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward może przypadać przed lub, za zgodą Banku, po Dniu Rozliczenia Transakcji Forward. 3. Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward może nastąpić tylko jeden raz. 4. W celu dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward Strony ustalają Zmieniony Kurs Terminowy, Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward oraz Kwotę Transakcji Forward objętą Zmianą Dnia Rozliczenia Transakcji Forward. 5. W przypadku dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward, Dzień Rozliczenia i Kurs Terminowy zostają zastąpione odpowiednio Zmienionym Dniem Rozliczenia i Zmienionym Kursem Terminowym. 6. Po Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji Forward Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward. Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward Klient ma prawo do Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward. 2. W celu dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, w Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, Strony zawierają Transakcję Zamykającą Forward, której dniem rozliczenia jest Dzień Rozliczenia Transakcji Forward. 3. Zawierając Transakcję Zamykającą Forward, Strony dokonują Uzgodnienia Warunków Transakcji analogicznie do zakresu określonego w 4 ust. 2, 3, 6 i 7 niniejszego Regulaminu, właściwego dla Transakcji Zamykającej Forward. 4. Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia Transakcji Forward zaakceptowaną przez Klienta Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, wyliczoną zgodnie ze wzorem wskazanym w 6 ust. 1, przy czym: 1) Kurs Referencyjny zostaje zastąpiony Kursem Terminowym Transakcji Zamykającej Forward; 2) Kwota Transakcji Forward zostaje zastąpiona Kwotą Transakcji Forward objętą Wcześniejszym Zamknięciem Netto Transakcji Forward. 5. Rozliczenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward polega na porównaniu Kursu Terminowego Transakcji Zamykającej Forward z Kursem Terminowym zgodnie z następującą procedurą: 1) w przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 2) w przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 3) w przypadku, gdy Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 4) w przypadku, gdy Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward.

5 6. W przypadku Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward z Dniem Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Forward dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania Stron z tytułu tej Transakcji, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward. 7. Po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward zawierające warunki Transakcji Zamykającej Forward. Rozliczenie Koszyka Transakcji Forward Koszyk Transakcji Forward może być rozliczany w trybie netto lub brutto. 2. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Bazowej jest równa różnicy: 1) sumy kwot Waluty Bazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward; oraz 2) sumy kwot Waluty Bazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward. 3. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Bazowej jest dodatnia, jeżeli suma kwot w Walucie Bazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward jest większa niż suma kwot w Walucie Bazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward. 4. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Niebazowej jest równa różnicy: 1) sumy kwot Waluty Niebazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward; oraz 2) sumy kwot Waluty Niebazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward. 5. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Niebazowej jest dodatnia, jeżeli suma kwot w Walucie Niebazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward jest większa niż suma kwot w Walucie Niebazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward Rozliczenie netto Koszyka Transakcji Forward dokonywane jest w następującym trybie: 1) Bank zawiera z Klientem Transakcję Zamykającą Forward polegającą na odkupie/odsprzedaży Kwoty Koszyka Transakcji Forward w Walucie Bazowej po uzgodnionym przez Strony Kursie Terminowym Transakcji Zamykającej Forward. Transakcja Zamykająca Forward wchodzi w skład Kwoty Koszyka Transakcji Forward i jest rozliczana w trybie rozliczenia netto ; 2) Kwota rozliczenia netto jest równa Kwocie Koszyka Transakcji Forward w Walucie Niebazowej, po uwzględnieniu Transakcji Zamykającej Forward; 3) Uzgodnienie kwoty rozliczenia netto Koszyka Transakcji Forward powoduje wygaśnięcie zobowiązań Stron wynikających z zawartych Transakcji Forward oraz Transakcji Zamykającej Forward w Walucie Bazowej z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty kwoty rozliczenia netto ; 4) W przypadku, gdy kwota rozliczenia netto Koszyka Transakcji Forward ma wartość ujemną, jest ona należna Bankowi i w Dniu Rozliczenia Bank obciąża kwotą rozliczenia netto Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla Waluty Niebazowej; 5) W przypadku, gdy kwota rozliczenia netto ma wartość dodatnią, jest ona należna Klientowi i w Dniu Rozliczenia Bank uznaje kwotą rozliczenia netto Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla Waluty Niebazowej Rozliczenie brutto Koszyka Transakcji Forward dokonywane jest w następującym trybie: 1) nie później niż do godz w Dniu Rozliczenia Klient zapewnia na Rachunku Rozliczeniowym Kwotę Koszyka Transakcji Forward w tej walucie, w której Kwota Koszyka Transakcji Forward jest ujemna; 2) w Dniu Rozliczenia Bank obciąża Rachunek Rozliczeniowy kwotą, o której mowa w punkcie 1, a następnie uznaje Rachunek Rozliczeniowy w walucie, dla której Kwota Koszyka Transakcji Forward jest dodatnia. 2. W przypadku braku środków na dokonanie rozliczenia brutto dokonywane jest rozliczenie netto zgodnie z zapisami 12, przy czym Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej zostaje zastąpiony: 1) odpowiednim kursem z aktualnie obowiązującej Tabeli Kursowej Banku, a w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożeniem dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji Forward kursów z Tabeli Kursowej Banku prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej; lub 2) kursem ustalonym samodzielnie przez Bank. 14 Rozliczenie netto lub brutto Koszyka Transakcji Forward dokonywane jest z uwzględnieniem zapisów Rozdziału Kompensacja zobowiązań wymagalnych Warunków Współpracy. Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Forward, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Niezgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Forward, będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Forward. Do Transakcji Forward zawartych w okresie od dnia otrzy-

6 mania przez Klienta zmian do Regulaminu Forward do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Forward przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Forward z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje Forward, a do już zawartych Transakcji Forward będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Forward przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Forward obowiązuje w stosunku do Transakcji Forward zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, 3 czerwca 2013 r.

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Forward Warszawa, dnia Potwierdzenie Transakcji Forward nr a Zawartej w dniu pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem (imię i nazwisko/ nazwa Klienta) zwanym dalej Klientem, Kupujący Walutę Bazową: Klient/ Bank* Sprzedający Walutę Bazową: Klient/ Bank* Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa (para walutowa): Kwota Transakcji Forward: Kwota Transakcji Forward w Walucie Niebazowej: Dzień Rozliczenia: Dzień Fixingu: Kurs Terminowy: Rachunki Rozliczeniowe: Transakcja Forward zawierana jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Forward, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Forward. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Forward. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu Forward Warszawa, dnia Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward nr Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward odnoszące się do Transakcji Forward nr: Warunki Transakcji Zamykającej Forward: Kupujący Walutę Bazową: Klient/ Bank* Sprzedający Walutę Bazową: Klient/ Bank* Waluta Bazowa/ Niebazowa (para walutowa): Kwota Transakcji Forward podlegająca Wcześniejszemu Zamknięciu Netto Transakcji Forward: Kwota Transakcji Forward w Walucie Niebazowej podlegająca Wcześniejszemu Zamknięciu Netto Transakcji Forward:: Dzień Rozliczenia: Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward: Uwagi: Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward dokonywane jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Forward, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Forward. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Forward. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.

9 Załącznik nr 3 do Regulaminu Forward Warszawa, dnia Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward nr: Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu Transakcji Forward na następujących warunkach: Zmiany Dnia Rozliczenia Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward: Zmieniony Kurs Terminowy: Kwota Transakcji Forward objęta Zmianą Dnia Rozliczenia: Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward odnosi się do Transakcji Forward nr: Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward dokonywana jest na podstawie Warunków Współpracy*, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Forward, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Forward. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy* lub w Regulaminie Forward. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Walutowych Transakcji Forward" zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) REGULAMIN Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki (Regulamin Transakcji FA/SFA) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Forward Azjatycki, Super Forward Azjatycki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) REGULAMIN Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy "Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej" zwany dalej Regulaminem FRA zawiera szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) REGULAMIN Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych" zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Cap/Floor" zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym

REGULAMIN. Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym REGULAMIN Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zawierania Transakcji w trybie ofertowym, zwany dalej Regulaminem Ofertowym określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Swap Procentowy, zwany dalej Regulaminem SP, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN. Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/Repo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) REGULAMIN obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym zwany dalej Regulaminem Papierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB)

Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell-Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/ RbP/ BSB/ SBB) 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS ORAZ WALUTOWEJ TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - PARTICIPATING FORWARD Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zawierania oraz rozliczania opcji walutowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych

Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów Indywidualnych Postanowienia ogólne 1 Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB)

REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) REGULAMIN Regulamin Transakcji Repo z Przemieszczeniem/ Repo bez Przemieszczenia/ Buy-Sell-Back/ Sell- Buy-Back (Regulamin Transakcji RzP/RbP/BSB/SBB) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD PLUS Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Styczeń 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne...3 Rozdział II. Warunki transakcji...3 Rozdział III. Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego Regulamin transakcji kasowych, terminowych operacji finansowych oraz transakcji papierów wartościowych i lokat terminowych w Banku Millennium S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin transakcji kasowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR) Załącznik nr 4c do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 1 1 Definicje... 1 2 Interpretacje...

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - OPCJA WALUTOWA PUT Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - SUPER FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. 1 Spis treści 1. Jaka

Bardziej szczegółowo

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Warszawa, 8 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Transakcji Walutowych określa istotę transakcji walutowych, warunki

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Warunki programu pilotażowego dotyczące udostępnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 1 Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - SUPER FORWARD PLUS Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - INWESTYCJA DWUWALUTOWA Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Grudzień 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.05.2018 r. 1 Spis treści: 1. Jaka jest rola Regulaminu?... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi mplatforma walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r.

Regulamin usługi mplatforma walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. Regulamin usługi mplatforma walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. 1. Spis treści 1. Rola Regulaminu...3 2. Pojęcia używane w Regulaminie...3 3.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Terminowe Transakcje na Stopę Procentową (FRA)...5 3. Opcje na Stopy Procentowe...5 4. Transakcje Zamiany Stóp

Bardziej szczegółowo

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, 8 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (CIRS), zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r. Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C46P210220U EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 3. Warunki rozliczenia transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 4. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Warszawa, listopad 2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokaty inwestycyjnej

Regulamin lokaty inwestycyjnej Regulamin lokaty inwestycyjnej Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Otwieranie lokaty subskrypcyjnej...4 Rozdział III Otwieranie lokaty inwestycyjnej...4

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA CALL Z BARIERĄ WEJŚCIA (IN) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1.1. autoryzacja

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa osłabiła się, czy umocniła?

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA PUT Z BARIERĄ WEJŚCIA (IN) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/493/2017 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA PUT Z BARIERĄ WYJŚCIA (OUT) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo