Generalny pomiar hałasu przy drogach wojewódzkich podległych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Generalny pomiar hałasu przy drogach wojewódzkich podległych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZAMÓWIENIA Generalny pomiar hałasu przy drogach wojewódzkich podległych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. METODA POMIARU HAŁASU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH 2.1. Założenia ogólne dotyczące pomiarów Wymagania dotyczące zestawów pomiarowych Warunki meteorologiczne Metoda bezpośrednia ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie Metody obliczeniowe hałasu Dane rejestrowane w protokołach i sprawozdaniach z pomiarów POMIARY TOWARZYSZĄCE GENERALNEMU POMIAROWI HAŁASU 3.1. Pomiar natężenia ruchu Typy odcinków pomiarowych Czas przeprowadzenia pomiaru ruchu Liczba obserwatorów Średnia prędkość potoku ruchu SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POMIARU HAŁASU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH 4.1. Lokalizacja punktów pomiaru hałasu Stanowiska pomiarowe Czynności ekip pomiarowych Obieg dokumentów 11 ZAŁĄCZNIKI: 1. Wykaz odcinków pomiarowych 2. Wzór protokołu pomiarowego. 3. Wzór sprawozdania z pomiarów 4. Wzór arkusza do pomiarów natężenia ruchu 5. Wzór arkusza do pomiarów czasu przejazdu pojazdów 2

3 1. WSTĘP Pomiar hałasu na drogach wojewódzkich w 2010 roku zostanie wykonany w trakcie generalnego pomiaru ruchu dla reprezentatywnych odcinków dróg o średnim natężeniu ruchu (SDR) powyżej 6500 pojazdów na dobę, przy zastosowaniu metody bezpośredniej ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie. Obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów hałasu na sieci dróg wojewódzkich nakłada na zarządcę drogi art. 175 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U ), natomiast szczegółowe wymagania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U ). Punkty pomiarowe poziomu hałasu zostały wyznaczone w oparciu o lokalizację punktów generalnego pomiaru ruchu w miejscach gdzie występują tereny chronione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U ). W każdym z wyznaczonych punktów pomiarowych rejestrowane będzie także natężenie oraz struktura ruchu, prędkość pojazdów oraz warunki meteorologiczne. Niezależnie, w celu weryfikacji przeprowadzonych pomiarów akustycznych, należy również określić poziom hałasu w środowisku za pomocą metod obliczeniowych, o których mowa w Załączniku nr 2 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U ). Wyniki wykonanych pomiarów hałasu zostaną wykorzystane do gromadzenia i przetwarzania informacji o stanie środowiska w otoczeniu dróg. 2. METODA POMIARU HAŁASU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH 2.1. Założenia ogólne dotyczące pomiarów Pomiary poziomu hałasu powinny być wykonane jednokrotnie w ciągu roku w okresie od czerwca do października. Zaleca się by wykonać badania w okresie wykonywania generalnego pomiaru ruchu (tabela nr 1), w robocze dni tygodnia z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy. Początek pomiarów nie powinien następować wcześniej niż w poniedziałek (lub dzień poświąteczny) o godzinie a koniec w piątek (lub dzień przedświąteczny) o godzinie W przypadku występowania niewłaściwych warunków meteorologicznych w dniu prowadzenia pomiarów generalnego pomiaru ruchu możliwa jest zmiana terminów wykonywania pomiarów hałasu. 3

4 W każdym z wyznaczonych punktów pomiarowych należy wykonać jeden ciągły 24 godzinny pomiar poziomu hałasu i pomiary towarzyszące. Pomiar może być przerwany i kontynuowany w następnym dniu jedynie w przypadku zmiany warunków meteorologicznych uniemożliwiających wykonanie pomiaru. Wszystkie materiały związane z punktem pomiarowym (materiały robocze, wyniki, protokoły) powinny być opisywane numerem najbliższego punktu Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) gdzie przed numerem punktu GPR należy wprowadzić oznaczenie PPH. Ze względu na możliwy wpływ na wyniki pomiarów poziomów hałasu punkty pomiarowe nie powinny być oznaczone w terenie. Tabela nr 1 Kalendarz pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku. Numer pomiaru Data pomiaru Dzień tygodnia Rodzaj pomiaru Godziny wykonywania pomiaru Punty typu P i M Punkty typu W 1 16 i 23 marca wtorek dzienny i 15 lipca czwartek dzienny i 18 lipca niedziela dzienny i 29 września środa dzienny /23września i 29/30 września środa/czwartek nocny i 12 grudnia niedziela dzienny gdzie: X 1, X 2,... X 5, X 6 - liczba pojazdów silnikowych ogółem (suma pojazdów kategorii od b do h) w kolejnych dniach pomiarowych, w godzinach lub , Y 1, Y 2,... Y 4, Y 6 - liczba pojazdów silnikowych ogółem (suma pojazdów kategorii od b do h) w kolejnych dniach pomiarowych, w godzinach Wymagania dotyczące zestawów pomiarowych Pomiary poziomu hałasu powinny być wykonywane przy użyciu odpowiednich zestawów pomiarowych. Zestawy przyrządów pomiarowych tj. mierników poziomu dźwięku wraz z mikrofonem oraz innych przyrządów używanych do pomiarów poziomu dźwięku, powinny mieć I klasę dokładności. Mikrofony pomiarowe powinny mieć założone osłony przeciwwietrzne, niezależnie od warunków atmosferycznych. W trakcie pomiarów należy dokonywać zapisu wyników równoważnego poziomu dźwięku co 1 sekundę do pamięci urządzenia pomiarowego. Cyfrowy zapis wyników stanowi część materiałów, które wykonawca ma obowiązek przekazać w materiałach końcowych; Pomiarów poziomu hałasu nie można prowadzić: w czasie, gdy mogą one zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu i osobom wykonującym pomiar; w trakcie, kiedy następują zakłócenia akustyczne nie związane z ruchem drogowym, które mogą mieć wpływ na wyniki; 4

5 w trakcie i po opadach atmosferycznych, kiedy nawierzchnia drogowa jest mokra, pokryta błotem, śniegiem lub lodem; 2.3. Warunki meteorologiczne Pomiary hałasu powinny być wykonane w warunkach meteorologicznych zapewniających najbardziej stabilne warunki w czasie rozprzestrzeniania się dźwięku tj.: prędkość wiatru 0-5 m/s określona na wysokości położenia najwyższego punktu lokalizacji; brak silnej inwersji temperaturowej przy gruncie; temperatura powyżej -5 C; brak opadów atmosferycznych. Dopuszcza się pomiar parametrów meteorologicznych w jednym punkcie i odnoszenia wyników tego pomiaru do kilku punktów pomiaru poziomu hałasu zlokalizowanych w pobliżu siebie tj. w granicach jednej miejscowości lub jednego rejonu dróg wojewódzkich. Dane dotyczące warunków meteorologicznych mogą być pobrane ze stacji meteorologicznej jeżeli znajduje się na w/w terenie Metoda bezpośrednia ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie Przy zastosowaniu tej metody wartości równoważnego poziomu dźwięku dla badanego hałasu wyznacza się w oparciu o wyniki ciągłej obserwacji zmian poziomu w czasie odniesienia. Z pełnego okresu ciągłego pomiaru hałasu eliminuje się dane uzyskane w odcinkach czasu, w których warunki atmosferyczne nie odpowiadają warunkom podanym w punkcie 2.3. Dla odcinków czasu, dla których wyeliminowano wyniki obserwacji poziomów dźwięku, ich wartości wyznacza się w oparciu o metody obliczeniowe Metody obliczeniowe hałasu Zgodnie z założeniami ogólnymi do pomiarów w każdym punkcie pomiarowym czas pomiaru wynosi 24 godziny bez przerwy z wyłączeniem przerw związanych z prawidłową eksploatacją sprzętu pomiarowego (wymiana źródła zasilania, wzorcowanie itp.) Dla odcinków czasu, dla których wyeliminowano wyniki obserwacji poziomów dźwięku, ich wartości wyznacza się w oparciu o metody obliczeniowe. Metody obliczeniowe nie powinny być stosowane jako podstawowe w trakcie wykonywania pomiaru. Metody te powinny zostać zastosowane do obliczenia wartości poziomu hałasu w poszczególnych punktach pomiarowych po wykonaniu generalnego pomiaru ruchu kiedy zostaną oszacowane wartości SDR w tych punktach. Metody obliczeniowe hałasu od dróg oparte powinny być o model rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku, zawarty w normie PN ISO Akustyk. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Wartość równoważnego poziomu hałasu powinna być wyznaczona na podstawie wzoru: 5

6 gdzie: L Aeq, T LAeq, T ( P) ± ΔLAeq, T = [db] L Aeq,T(P) uzyskana w wyniku pomiarów wartość równoważnego poziomu dźwięku dla czasu odniesienia [db], ΔL Aeq,t niepewność oszacowania wartości poziomu równoważnego dźwięku [db]. Wartość równoważnego poziomu hałasu dla punktów pomiaru hałasu zlokalizowanego w pobliżu skrzyżowań należy obliczyć jako sumę (logarytmiczną) poziomów równoważnych hałasu pochodzących od krzyżujących się dróg Dane rejestrowane w protokołach i sprawozdaniach z pomiarów Dane i wyniki pomiarów poziomu hałasu i pomiarów towarzyszących należy wykonać wg poniższego zestawienia: a) materiały robocze - dane i wyniki pomiarowe gromadzone w trakcie wykonywania pomiarów, b) Protokół z pomiarów - Załącznik nr 2 c) Sprawozdanie z pomiarów - Załącznik nr 3 d) Zapis cyfrowy wyników z automatycznych urządzeń pomiarowych. Wymagana ilość egzemplarzy dla każdego rodzaju opracowania określa tabela nr 2. Tabela nr 2. Zestawienie opracowań niezbędnych do przygotowania i wykonania towarzyszących pomiarom hałasu w trakcie generalnego pomiaru ruchu Lp. Rodzaj opracowania Załącznik Liczba egzemplarzy w wersji papierowej 1. Materiały robocze dane i wyniki pomiarowe gromadzone w trakcie wykonywania pomiarów Zał. nr 4, Zał. Nr 5 Liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej CD/DVD Protokół z pomiarów Zał. nr Sprawozdanie z pomiarów Zał nr Zapis cyfrowy wyników z automatycznych urządzeń pomiarowych

7 3. POMIARY TOWARZYSZĄCE GENERALNEMU POMIAROWI HAŁASU 3.1. Pomiar natężenia ruchu Pomiary ruchu drogowego powinny być wykonywane w miarę możliwości w tym samym czasie i w tym samym punkcie pomiarowym, jak pomiary poziomu hałasu. Pomiary ruchu drogowego powinny być prowadzone w interwałach 1-godzinnych, tj. sumowanie pojazdów powinno następować co godzinę. Pomiary natężenia ruchu powinny być wykonywane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu niezależnie od liczby pasów ruchu występujących na danym kierunku. W trakcie pomiarów ruchu pojazdów należy stosować podział pojazdów na kategorie zgodnie z tabelą nr 3 Do zestawień i analiz należy przyjąć ogólny podział na dwie grupy pojazdów wynikający z hałaśliwości tych kategorii: Pojazdy lekkie pojazdy kategorii c i d Pojazdy ciężkie (hałaśliwe) pojazdy kategorii b, e-h Tabela nr 3 Podział pojazdów na kategorie w trakcie pomiarów ruchu wykonywanych w czasie pomiarów poziomu hałasu: Symbol Lp. kategorii Grupa pojazdów pojazdu 1 a rowery 2 b motocykle, motorowery (skutery) 3 c samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy* z przyczepą lub bez 4 d lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z przyczepą lub bez 5 e samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep. 6 f samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z jedną przyczepą lub więcej, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi 7 g autobusy, trolejbusy 8 h ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.) *)do mikrobusów zalicza się pojazdy przystosowane do przewozu osób posiadające do 20 miejsc łącznie z kierowcą. Nie należy uwzględniać w sumie pojazdów kategorii a (rowery). 7

8 Nie należy zaliczać do kategorii d pojazdów, które zostały konstrukcyjnie przystosowane do przewozu ładunków, lecz są oparte na nadwoziach samochodów osobowych, jak np. Polonez Truck, Peugeot Partner, Opel Combo, Volkswagen Caddy itp. oraz tzw. samochodów z kratką. Zaleca się, aby w każdym punkcie pomiarowym na czas wykonywania pomiaru wszyscy obserwatorzy posiadali kserokopię Załącznika nr 1 Pomiar ręczny w punkcie pomiarowym wykonywany jest w całości przez obserwatorów, którzy prowadzą rejestrację przejeżdżających pojazdów w następujący sposób: zaznaczając każdy pojazd na formularzach bezpośredniego spisu, używając liczników ręcznych i wpisując następnie do formularza pomiarowego kwadransowe sumy pojazdów. Do pomiaru ręcznego zalicza się również pomiar ruchu wykonywany w warunkach terenowych jako zapis video, z późniejszym zliczaniem pojazdów na podstawie tego zapisu w warunkach biurowych i wpisywaniem ich do formularza pomiarowego. Pomiar taki może być wykonywany tylko pod warunkiem zapewnienia dostatecznej czytelności i ciągłości nagrania w celu zliczenia i identyfikacji sylwetek przejeżdżających pojazdów. W zapisie video powinna być widoczna w sposób ciągły data i czas rejestracji. Na podstawie zapisu video powinna być możliwość zliczenia wszystkich pojazdów, w tym zakwalifikowania ich do kategorii, co oznacza, że pojazdy nie mogą pokrywać się na szerokości rejestrowanego przez kamerę przekroju drogi Typy odcinków pomiarowych W zależności od lokalizacji i zakresu wykonywanych bezpośrednich pomiarów ruchu, w pomiarze ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku odcinki pomiarowe i znajdujące się na nich punkty pomiarowe dzielone są na następujące typy: typ P - odcinki podstawowe, na których bezpośrednie pomiary ruchu wykonywane są w pełnym wymiarze godzin. Dane z pomiarów na tych odcinkach umożliwią uzyskanie współczynników rozszerzenia próby dla odcinków typu W położonych na tej samej drodze, na których nie wykonuje się pomiaru w pełnym wymiarze godzin. typ M - przejścia przez miejscowości, na których bezpośrednie pomiary ruchu wykonywane są w pełnym wymiarze godzin, typ W - odcinki pozostałe, na których bezpośrednie pomiary ruchu wykonuje się w ograniczonym wymiarze godzin. Każdemu odcinkowi pomiarowemu typu W jest przyporządkowany jeden odcinek typu P, położony na drodze o tym samym numerze. typ T - odcinki dróg, na których nie wykonuje się pomiaru bezpośredniego. Załącznik nr 1 zawiera wykaz odcinków pomiarowych, ich typy oraz pikietaż przyporządkowanych im punktów pomiarowych, na których należy przeprowadzić pomiar. 8

9 Czas przeprowadzenia pomiaru ruchu Czas prowadzenia pomiaru dziennego zależy od typu punktu pomiarowego i jest następujący: dla punktów typu P i M, pomiar 16-godzinny w godzinach , dla punktów typu W, pomiar 8-godzinny w godzinach Czas prowadzenia pomiaru w okresie nocnym, tylko w punktach typu P i M, wynosi 8 godzin, w godzinach Liczba obserwatorów W każdym punkcie pomiarowym (z wyjątkiem punktów z rejestracją video), niezależnie od typu punktu, pomiar ruchu należy przeprowadzić w sposób ręczny. Zestawienie minimalnej liczby obserwatorów dla danego punktu pomiarowego zawiera kolumna nr 12 załącznika nr 1. W przypadku rejestracji ruchu przez 2 obserwatorów, każdy z nich powinien zliczać pojazdy tylko dla jednego kierunku ruchu. Ze względów bezpieczeństwa, w miejscach, gdzie minimalna liczba obserwatorów to 1 zaleca się jednak prowadzenie tych pomiarów przez 2 obserwatorów Średnia prędkość potoku ruchu Pomiary prędkości mogą pochodzić ze stacji pomiarowej lub innych urządzeń wykonujących pomiary prędkości, jeżeli zlokalizowane one są na odcinku jednorodnym, na którym wykonywane są pomiary poziomu hałasu. Pomiary prędkości potoku pojazdów powinny być wykonywane metodą automatyczną w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie. Dopuszcza się wykonywanie pomiarów prędkości pojazdów metodami manualnymi np. metodą stoperową opartą na pomiarze czasu przejazdu pojazdu przez odcinek bazowy, gdzie długość odcinka bazowego jest tym dłuższa im wyższa jest prędkość (ok m). W przypadku pomiarów prędkości urządzeniami radarowymi należy stanowisko takie odpowiednio maskować, aby obecność urządzenia nie powodowała zmiany wyników pomiarów. Średnią (ważoną) prędkość potoku pojazdów należy wyznaczyć ze wzoru: gdzie: v 1 v c Q 1, Q c Q v = Q1 Qc v1 + v c [km/h] Q Q średnia prędkość potoku pojazdów lekkich [km/h] średnia prędkość potoku pojazdów ciężkich [km/h] natężenie ruchu pojazdów lekkich, ciężkich [np. P/h] całkowite natężenie ruchu potoku pojazdów [np. P/h] Wzór arkusza do pomiarów czasu przejazdu pojazdów (prędkości) określa załącznik nr 5 9

10 4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POMIARU HAŁASU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH 4.1. Lokalizacja punktów pomiaru hałasu Załącznik nr 1 zawiera wykaz punktów pomiarowych oraz pikietaż przyporządkowanych im punktów pomiarowych, na których należy przeprowadzić pomiar Stanowiska pomiarowe Przy lokalizacji stanowisk pomiarowych należy uwzględnić następujące elementy: - lokalizacja stanowiska pomiarowego powinna być zgodna z pikietażem punktu pomiarowego podanym w załączniku nr 1; organizacja stanowiska powinna zapewniać możliwość obserwacji całego pasa drogowego (w tym ewentualnych chodników ścieżek rowerowych) oraz odpowiednią widoczność do identyfikacji sylwetek pojazdów, - miejsca pomiaru powinny być tak zlokalizowane, aby nie występowały przeszkody na drodze rozprzestrzeniania się dźwięku; - organizacja stanowiska pomiarowego powinna zapewniać maksymalne bezpieczeństwo obserwatorów ( kamizelki odblaskowe, pachołki drogowe itp.) - obserwatorzy w czasie wykonywania pomiaru musza być zabezpieczeni przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych; należy przewidzieć możliwość wynajęcia pomieszczenia, postawienia pojazdu lub budki, - w punktach pomiarowych należy dodatkowo zwrócić uwagę na oświetlenie drogi oraz zapewnienie bezpieczeństwa obserwatorów CZYNNOŚCI EKIP POMIAROWYCH Pomiar hałasu wraz z pomiarami towarzyszącymi w terenie wykonywany jest przez przeszkolone ekipy pomiarowe. Osoby przeprowadzające pomiary powinny być osobami gwarantującymi właściwe i dokładne wykonanie zadania W punktach pomiarowych praca ekip pomiarowych odbywa się na zmiany. Jedna osoba nie może prowadzić pomiaru dłużej niż jedną zmianę wynoszącą 8 godzin. W stanowiskach pomiarowych, w których występują w godzinach szczytowych duże natężenia ruchu, zaleca się skrócenie zmian pracy obserwatorów w ten sposób, aby nie prowadzili pomiaru jednorazowo dłużej niż przez cztery godziny Ekipy przeprowadzają pomiary hałasu oraz robią spis pojazdów w punktach pomiarowych, zaznaczając na formularzach bezpośredniego spisu w kolejnych wierszach godziny pomiaru (zaczynając od równej godziny), a w odpowiednich kolumnach pojazdy poszczególnych kategorii, przejeżdżające obok stanowiska pomiarowego. Pojazdy zapisuje się przez stawianie pionowych kresek. Jedna kreska oznacza jeden pojazd. Kreski łączy się w wiązki po pięć sztuk. Jeden wiersz w formularzu odpowiada zwykle jednej godzinie pomiaru. W wyjątkowych wypadkach, przy dużych natężeniach ruchu, dopuszcza się rejestrację pojazdów w dwóch wierszach dla jednej godziny. W przypadku pomiaru wykonywanego na podstawie zapisu video, należy w 10

11 wierszu odpowiadającym jednej godzinie pomiaru wpisywać sumy pojazdów poszczególnych kategorii po każdych 15 minutach pomiaru. Formularz bezpośredniego spisu stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji Każda z osób prowadzących pomiar notuje pojazdy na jednym formularzu bezpośredniego spisu, na którym wpisane jest czytelnie jego imię i nazwisko. Nie dopuszcza się wypełniania jednego formularza przez więcej niż jedną osobę, nawet w przypadku, gdy następuje zmiana wykonującego pomiar w trakcie pomiaru. Po każdej zmianie zapisywanie obserwacji rozpoczyna się na nowym formularzu, w którym należy umieścić godzinę i minutę rozpoczęcia rejestracji Na czas wykonywania pomiaru każda z osób musi być wyposażona w zegarek oraz przybory do pisania (wraz z zapasowymi) Osoba prowadząca pomiar nie może opuszczać stanowiska pomiarowego, z wyjątkiem krótkich przerw na załatwianie własnych potrzeb. Na stanowisku, gdzie są co najmniej dwie osoby, rejestracja w tym krótkim okresie powinna być prowadzona przez jednego z pozostałych obserwatorów W każdym z dni pomiarowych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osoby rezerwowe. Osoby te pozostają w dyspozycji Wykonawcy i mogą zostać w każdej chwili skierowane do wykonywania pomiaru w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności (np. nagła niedyspozycja, choroba itp.) W tym celu należy zapewnić łączność ze stanowiskami pomiarowymi Pomiary hałasu zaleca się przeprowadzić w okresie wykonywania generalnego pomiaru ruchu, w robocze dni tygodnia z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy, w terminach podanych w tabeli nr 1 w rozdz Pomiary poziomu hałasu powinny być wykonane jednokrotnie w ciągu roku w okresie od czerwca do października. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zarządcy drogi w terminie do 31 maja 2010r. harmonogram pomiaru w poszczególnych punktach pomiarowych. Odstępstwa od harmonogramu dopuszczalne są, po uprzednim zgłoszeniu zarządcy drogi Obieg dokumentów Przed dniem pomiarów, należy przygotować dla poszczególnych stanowisk pomiarowych odpowiednie ilości formularzy. Dla każdego stanowiska trzeba przewidzieć również dodatkowe formularze rezerwowe. Ponadto dla każdego stanowiska należy przygotować materiały pomocnicze (wydruki lub odbitki kserograficzne) do wykonania pomiaru Przed przekazaniem formularzy na stanowiska pomiarowe należy wypełnić ich nagłówki, korzystając przede wszystkim z Wykazu odcinków pomiarowych. W nagłówku formularza pomiarowego dla pomiaru ruchu należy wpisać następujące dane: numer punktu pomiarowego - pięciocyfrowy numer punktu pomiarowego zgodny z kolumną 2 Wykazu typ punktu - zgodny z kolumną 7 Wykazu (P, M lub W). rodzaj pomiaru - R - ręczny kierunek - L - kierunek ruchu pojazdów zgodnie z malejącym 11

12 pikietażem P - kierunek ruchu pojazdów zgodnie z rosnącym pikietażem D - pomiar dwustronny w obu kierunkach numer formularza nie dotyczy numer pomiaru - nie dotyczy data pomiaru - cyframi arabskimi rok, miesiąc, dzień numer drogi - numer drogi wojewódzkiej (zgodnie z kolumną 4 Wykazu) pikietaż - lokalizacja stanowiska pomiarowego w kilometrach (jedno miejsce po przecinku), zgodnie z kolumną 5,6 Wykazu miejscowość - zgodnie z kolumną 11 Wykazu nazwisko obserwatora - w sposób czytelny imię i nazwisko osoby prowadzącej bezpośredni pomiar ruchu lub osoby zliczającej pojazdy na podstawie zapisu video Po wykonaniu pomiaru ruchu obserwatorzy sumują na każdym formularzu zapisy dla każdej godziny, oddzielnie dla poszczególnych kategorii pojazdów, a następnie obliczają sumę pojazdów silnikowych (dla zliczanych przez obserwatora kategorii pojazdów). Uwaga: w sumie nie należy uwzględniać rowerów (kat. a ) Po pomiarach opracowania należy w terminie 14 dni przekazać do Biura Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Opracowania należy dostarczyć w teczkach założonych oddzielnie dla każdego punktu pomiarowego Jeżeli w trakcie wykonywania pomiaru stwierdzono występowanie nietypowych sytuacji lub zjawisk, jak np. wypadek, roboty drogowe, zmiany w organizacji ruchu drogowego, objazdy, itp., które miały wpływ na okresowe wyniki pomiaru, należy w przekazywanych wynikach pomiarów bezpośrednich załączyć informację (na formularzu lub oddzielnej kartce) o przyczynach, z powodu których ruch odbiegał od normalnego W przypadku stwierdzenia znacznych nieprawidłowości, które mogą mieć znaczący wpływ na ostateczne wyniki pomiaru, Zamawiający może wnioskować o przeprowadzenie pomiaru uzupełniającego, który należy wykonać w tym samym dniu tygodnia jeden tydzień po pomiarze podstawowym. Zakres pomiaru uzupełniającego jest taki sam jak pomiaru podstawowego. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego Kraków, 23.09.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

POMIAR BEZPOŚREDNI ORAZ KODOWANIE WYNIKÓW GENERALNEGO POMIARU RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2015 ROKU

POMIAR BEZPOŚREDNI ORAZ KODOWANIE WYNIKÓW GENERALNEGO POMIARU RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2015 ROKU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZAMÓWIENIA POMIAR BEZPOŚREDNI ORAZ KODOWANIE WYNIKÓW GENERALNEGO POMIARU RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2015 ROKU ZIELONA GÓRA, STYCZEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego zaproszenia do złożenia oferty (BZP.272.2.50.2016) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pomiary natężenia ruchu drogowego w 2016 roku na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zakresu usługi

Szczegółowy opis zakresu usługi Szczegółowy opis zakresu usługi Zakres usługi objętej przedmiotem zamówienia obejmuje: całodobowy pomiar poziomu hałasu wyrażony wskaźnikami LAeq D, LAeq N, obejmujący okres, co najmniej jednej doby, w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku SPIS TREŚCI 2.1. ZAKRES DANYCH WYNIKOWYCH... 5

Wytyczne Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku SPIS TREŚCI 2.1. ZAKRES DANYCH WYNIKOWYCH... 5 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. METODA POMIARU RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH... 5 2.1. ZAKRES DANYCH WYNIKOWYCH... 5 2.2 ZAKRES POMIARU I PODZIAŁ POJAZDÓW NA KATEGORIE... 6 2.3 ZASADY PODZIAŁU SIECI DRÓG

Bardziej szczegółowo

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego POLSKI KONGRES DROGOWY II Lubelskie Forum Drogowe 2-3 marca 1971 Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego dr inż. Tadeusz Suwara Transprojekt-Warszawa Sp.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE POMIARU RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH W 2015 ROKU

WYTYCZNE POMIARU RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH W 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej WYTYCZNE POMIARU RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH W 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Metoda pomiaru ruchu na drogach powiatowych 2.1. Zakres danych wynikowych 2.2.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawienie stanu środowiska akustycznego przy drogach powiatowych ZDP Poznań na podstawie pomiarów hałasu oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi 1. Cel zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ AKUSTYCZNYCH PRZY TRASIE ISTNIEJĄCEJ (UśYTKOWANEJ).

ZAKRES RZECZOWY. PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ AKUSTYCZNYCH PRZY TRASIE ISTNIEJĄCEJ (UśYTKOWANEJ). ZAKRES RZECZOWY na wykonanie analizy poziomu hałasu dla potrzeb realizacji zadania ekrany akustyczne w ciągu ul. Powstańców na odcinku od ul. Majora do ul. Łuszczkiewicza. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH 1. Zasady przeprowadzania pomiarów ruchu W celu określenia średniego dobowego ruchu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. METODA POMIARU RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

SPIS TREŚCI 2. METODA POMIARU RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. METODA POMIARU RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH 2.1. Zakres danych wynikowych...2 2.2. Zakres pomiaru i podział pojazdów na kategorie...3 2.3. Zasady podziału sieci dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

EKKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Laboratorium Badawcze

EKKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Laboratorium Badawcze EKKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Laboratorium Badawcze ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków telefon / fax: 012 267 23 33, 012 269 65 40 e-mail: lab@ek-kom.pl www.ek-kom.pl Nazwa i adres klienta:

Bardziej szczegółowo

Akredytowane pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od drogi ekspresowej S5 na terenie gminy Wisznia Mała

Akredytowane pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od drogi ekspresowej S5 na terenie gminy Wisznia Mała Pracownia Hałasu sp. z o.o. ul. Królewiecka 63/2 54-117 Wrocław Akredytowane pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od drogi ekspresowej S5 na terenie gminy Wisznia Mała Zamawiający: Gmina Wisznia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O SPOSOBIE PRZEPROWADZENIA GPR 2010

INSTRUKCJA O SPOSOBIE PRZEPROWADZENIA GPR 2010 INSTRUKCJA O SPOSOBIE PRZEPROWADZENIA GPR 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...2 2. Rodzaje pomiarów ruchu...2 3. Typy odcinków i punktów pomiarowych...3 4. Stanowiska pomiarowe...4 5. Podział pojazdów na kategorie

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 11

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 11 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...6 5. Procedura obliczeniowa...7

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 31 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 22 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 22 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 13 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 18 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 23 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 18 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 13 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 9 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 26-27 września 2013r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 22 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 27 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 35 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. Dz.U.03.18.164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 36 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP:

EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko Kraków, Zamkowa 6/19 tel ; ; mail: NIP: Strona 1 z 31 EQM SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; mail: biuro@eqm.com.pl NIP: 677-131-95-53 AKREDYTOWANE BADANIA Środowisko ogólne hałas

Bardziej szczegółowo

Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu

Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu Sprawozdanie z pomiarów kalibracyjnych NR REF. DOKUMENTU: 02 NR WERSJI: 1.1 NR KOPII: 1 z 2 DATA: 10.12.2012r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Pomiary wykonał: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA GPR 2010

ORGANIZACJA GPR 2010 ORGANIZACJA GPR 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Dokumenty związane z przeprowadzeniem Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku... 2 3. Jednostki uczestniczące w Generalnym Pomiarze Ruchu w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION Akredytacja PCA w zakresie pomiarów hałasu: (szczegóły zakresu: www.ios.edu.pl) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XLIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy. Młynki Kraśnickie Golina Tel

Nazwa firmy. Młynki Kraśnickie Golina Tel Pomiar natężenia ruchu drogowego wraz z wykonaniem prognozy ruchu na skrzyżowaniu ulic Dworcowej oraz Stanisława Moniuszki w związku z planowaną inwestycją Młynki Kraśnickie 6 62-590 Golina Tel. 669 031

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ( Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2261 ze zm.) Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł 1 Okresowe badanie techniczne: 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 1.2 1.3 samochód

Bardziej szczegółowo

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Laboratorium: Środowiskowe oddziaływanie motoryzacji Ćwiczenie nr 4 Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI XLI BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 14 15 kwietnia 2015 r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. ( poz. 2261) TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW Lp. 1 Okresowe badanie techniczne: Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON:. Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na: 1. przygotowanie danych dla

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

Równoważny poziom dźwięku: AeqT

Równoważny poziom dźwięku: AeqT POMIARY AKUSTYCZNE I MONITORING ŚRODOWISKA AKUSTYCZNEGO WSKAŹNIKI OPISUJĄCE HAŁAS W ŚRODOWISKU Równoważny poziom dźwięku: L AeqT N 1 = 10log t T i= 1 i 10 0,1 L Ai L AeqT -równoważny poziom dźwięku A w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004)

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009r Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

równoważny poziom dźwięku A ekspozycyjny poziom dźwięku A (pojedynczych zdarzeń akustycznych)

równoważny poziom dźwięku A ekspozycyjny poziom dźwięku A (pojedynczych zdarzeń akustycznych) 1. Wstęp Badana wielkość: równoważny poziom dźwięku A ekspozycyjny poziom dźwięku A (pojedynczych zdarzeń akustycznych) Określane wskaźniki: L Aeq D - równoważny poziom dźwięku A dla 16 godzin pory dziennej

Bardziej szczegółowo

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%.

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%. Pomiar ruchu i obliczenie średniego dobowego ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ulic 3-go maja Batorego, który zastąpiony zostanie tunelem drogowym pod torami kolejowymi w ciągu ulic Orla Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-08 - 2014 koniec: 31-08 -

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW - CENNIK Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2014 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-07 - 2014 koniec: 31-07 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-03 - 2015 koniec: 31-03 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE Miejsce pomiarów: Pp.1 IOŚ ul. Kolektorska 4, Warszawa Pp.2 Na granicy Lotniska Babice przy zabudowie mieszkalnej

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki 13-19 we Wrocławiu NOISER ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73 Regon: 100899820 tel. 508 248 099 www.noiser.pl Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 Ursus Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 - 2014

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja na planie:

Lokalizacja na planie: WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 6 17 Stycznia Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2014 koniec: 31-05

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE Miejsce pomiarów: Pp.1 IOŚ ul. Kolektorska 4, Warszawa Pp.2 Na granicy Lotniska Babice przy zabudowie mieszkalnej

Bardziej szczegółowo

MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY. Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego

MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY. Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH... 4 3. TERMIN WYKONANIA POMIARÓW... 4 4. APARATURA POMIAROWA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Projektowanie w zakresie dróg, ulic i obiektów mostowych PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim odcinek od ulicy Kaliskiej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak Poznań WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak Poznań WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: EKOLAB Spółka z o.o. LABORATORIUM ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica tel. (61) 651-01-01, (61) 651-01-00 fax (61) 651-40-38 e-mail: ekolab@ekolab.pl www.ekolab.pl WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: WYKONUJEMY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 9 Zamienie Data wykonania pomiaru: początek: 01-08 - 2014 koniec: 31-08 -

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIENNOŚCI DOBOWEJ NATĘŻEŃ RUCHU NA AUTOSTRADACH I DROGACH EKSPRESOWYCH NA POZIOM HAŁASU DROGOWEGO

WPŁYW ZMIENNOŚCI DOBOWEJ NATĘŻEŃ RUCHU NA AUTOSTRADACH I DROGACH EKSPRESOWYCH NA POZIOM HAŁASU DROGOWEGO III Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna TRANSEIA WPŁYW ZMIENNOŚCI DOBOWEJ NATĘŻEŃ RUCHU NA AUTOSTRADACH I DROGACH EKSPRESOWYCH NA POZIOM HAŁASU DROGOWEGO Malwina SPŁAWIŃSKA, Piotr BUCZEK Politechnika

Bardziej szczegółowo

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016.

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. PIMB Zapraszamy na badania techniczne (rejestracyjne) do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza stacja jest pierwszą stacją okręgową

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa kwietnia 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa kwietnia 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 10-11 kwietnia 2014 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Punkt pomiarowy nr 6 17 Stycznia

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Punkt pomiarowy nr 6 17 Stycznia WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 6 17 Stycznia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-04 - 2018 koniec: 30-04-

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Punkt pomiarowy nr 6 17 Stycznia. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Punkt pomiarowy nr 6 17 Stycznia. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 6 17 Stycznia Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2014 koniec: 31-01

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-12 - 2012 koniec: 31-12 -

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: punkt pomiarowy nr 5 Meral Data wykonania pomiaru: początek: 01-04 - 2014 koniec: 30-04 - 2014

Bardziej szczegółowo

Metoda przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 (załącznik B Wytycznych GPR 2015)

Metoda przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 (załącznik B Wytycznych GPR 2015) 2014 vi Metoda przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 (załącznik B Wytycznych GPR 2015) Opracowanie: Wydział Analiz Ruchu Departament Przygotowania Inwestycji GDDKiA pod kierownictwem Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 9 Zamienie Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 -

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RUCHU. 1. Wyniki pomiarów GPR na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r.

ANALIZY RUCHU. 1. Wyniki pomiarów GPR na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r. ANALIZY RUCHU 1. Wyniki pomiarów GPR na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r. W tabelach poniżej przedstawiono wyniki pomiarów Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego na sieci dróg krajowych i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Problemy eksploatacyjne stacji monitorujących hałas i ruch pojazdów drogowych

Problemy eksploatacyjne stacji monitorujących hałas i ruch pojazdów drogowych Kielce University of Technology Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Problemy eksploatacyjne stacji monitorujących hałas i ruch pojazdów drogowych Bąkowski Andrzej Radziszewski Leszek Skrobacki

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. OLSZTYŃSKA 6A, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera podatek od

Bardziej szczegółowo

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ SKP Autor: Administrator 25.08.2009. Zmieniony 18.02.2013. STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002 Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo