KRYTERIA OCENIANIA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I ROK SZKOLNY 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I ROK SZKOLNY 2015/2016"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I ROK SZKOLNY 2015/2016 Ocena typu 6 (celujący) EDUKACJA POLONISTYCZNA Uczeń z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania, udziela logicznych odpowiedzi na pytania; wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; czyta płynnie i wyraziście nowe teksty, rozumiejąc je w pełni; zawsze uważnie słucha czytanych tekstów i w pełni rozumie ich treść po jednorazowym wysłuchaniu; samodzielnie czyta wybrane przez siebie książki; bezbłędnie pisze z pamięci teksty zawierające nieopracowane słownictwo; samodzielnie i bezbłędnie redaguje proste formy użytkowe (życzenia, zaproszenie, opowiadanie); zna wszystkie litery alfabetu i pisze je wyjątkowo estetycznie, mieszcząc się w liniaturze; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie celującym; bezbłędnie recytuje wiersze, piosenki i fragmenty prozy z uwzględnieniem ekspresji słownej. Ocena typu 5 (bardzo dobry) Uczeń z uwagą słucha wypowiedzi innych i w pełni rozumie ich treść; aktywnie uczestniczy w rozmowie, zadaje adekwatne pytania i udziela logicznych odpowiedzi; wypowiada myśli w formie spójnej wypowiedzi ustnej; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; czyta wyraźnie i poprawnie przygotowane wcześniej teksty i rozumie je; potrafi uważnie słuchać i rozumie wysłuchane teksty; czyta wszystkie wskazane przez nauczyciela lektury; bezbłędnie przepisuje oraz pisze z pamięci teksty zawierające opracowane słownictwo; samodzielnie i bezbłędnie układa zdania z rozsypanek wyrazowych i z użyciem podanego słownictwa; zna litery alfabetu i pisze je starannie, mieszcząc się w liniaturze; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie bardzo dobrym; bezbłędnie recytuje poznane wiersze, piosenki i fragmenty prozy. Uczeń zwykle z uwagą słucha wypowiedzi innych i zazwyczaj w pełni rozumie ich treść; stara się aktywnie uczestniczyć w rozmowie, zwykle zadaje adekwatne pytania i udziela odpowiedzi; wypowiada myśli w formie krótkich zdań; jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; przygotowane teksty czyta dość płynnie, z nielicznymi błędami, zwykle rozumiejąc ich treść; zwykle uważnie słucha czytanych tekstów i w większości rozumie ich treść; czyta tylko wybrane spośród zalecanych przez nauczyciela lektur; 1

2 popełnia nieliczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci teksty zawierające opracowane słownictwo; z niewielką pomocą nauczyciela układa zdania z rozsypanek wyrazowych i z użyciem podanego słownictwa; zna litery alfabetu i pisze je dość starannie, mieszcząc się w liniaturze; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie dobrym; poznane wiersze, piosenki i fragmenty prozy recytuje z nielicznymi błędami. Ocena typu 3 (dostateczny) Uczeń nie zawsze z uwagą słucha wypowiedzi innych i ma problemy ze rozumieniem ich treści; mało aktywnie uczestniczy w rozmowie, zabiera głos tylko w odpowiedzi na postawione pytania; wypowiada myśli w formie krótkich zdań konstruowanych przy pomocy nauczyciela; zwykle jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; przygotowane teksty czyta wolno, popełniając błędy, nie zawsze rozumie ich treść; słucha tylko fragmentów czytanych tekstów i wybiórczo rozumie ich treść; czyta tylko fragmenty spośród zalecanych przez nauczyciela lektur; popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci teksty zawierające opracowane słownictwo; z dość znaczną pomocą nauczyciela układa zdania z rozsypanek wyrazowych i z użyciem podanego słownictwa; zna litery alfabetu i stara się je pisać dość starannie, próbując mieścić się w liniaturze; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie dostatecznym; poznane wiersze, piosenki i fragmenty prozy recytuje z licznymi błędami. Uczeń ma problemy z wysłuchaniem wypowiedzi innych oraz ze zrozumieniem ich treści; mało aktywnie uczestniczy w rozmowie, tylko z pomocą nauczyciela udziela krótkich odpowiedzi dotyczących słuchanej rozmowy; pytany odpowiada pojedynczymi słowami; popełnia liczne błędy podczas czytania nawet prostych tekstów, zazwyczaj nie rozumie ich treści; wyłącznie z pomocą dodatkowych poleceń i wzmocnień potrafi wysłuchać krótkiego fragmentu tekstu, nie zawsze w pełni rozumie jego treść; tylko z pomocą dorosłego dokonuje próby przeczytania krótkiego fragmentu lektury zalecanej przez nauczyciela; popełnia bardzo liczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci teksty zawierające opracowane słownictwo; poprawnie układa zdania z rozsypanek wyrazowych i z użyciem podanego słownictwa wyłącznie z pomocą nauczyciela; myli niektóre litery alfabetu i pisze je niestarannie, próbując mieścić się w liniaturze; w minimalnym zakresie opanował omówione treści gramatyczne; w minimalnym zakresie potrafi zapamiętać tekst wiersza, piosenki i fragmentu prozy. Ocena typu 1 (niedostateczny) Uczeń nie potrafi słuchać wypowiedzi innych i nie rozumie ich treści; nie podąża za tokiem rozmowy, nie udziela nawet krótkiej odpowiedzi na postawione pytania; nie wyraża chęci wypowiadania się; ma poważne problemy z czytaniem krótkich zdań, wyrazów, nie rozumie ich treści; nie słucha nawet krótkich fragmentów czytanych tekstów i nie rozumie ich treści; nie wykazuje żadnych zainteresowań czytelniczych; nie przepisuje i nie pisze z pamięci tekstów zawierających opracowane słownictwo; nawet z pomocą nauczyciela nie układa zdań z rozsypanek wyrazowych i z użyciem podanego słownictwa; nie zna większości liter i pisze je niestarannie, nie mieszcząc się w liniaturze; nie opanował opracowanych treści gramatycznych; nie potrafi zapamiętać tekstu wiersza, piosenki i fragmentu prozy. 2

3 EDUKACJA MATEMATYCZNA Uczeń osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych; opanował treści matematyczne na poziomie wykraczającym poza program klasy pierwszej. Ocena typu 5 (bardzo dobry) Uczeń bezbłędnie określa stosunki przestrzenne; bezbłędnie przelicza w zakresie 20; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; biegle oraz bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego; samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste zadania tekstowe; na poziomie bardzo dobrym opanował umiejętności praktyczne (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie płynów, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem pełne godziny). Uczeń popełnia nieliczne błędy podczas określania stosunków przestrzennych dotyczących wybranych obiektów; jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; popełnia nieliczne błędy podczas przeliczania w zakresie 20; jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; popełnia nieliczne błędy podczas dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego; zwykle bezbłędnie rozwiązuje proste zadania tekstowe; popełnia nieliczne błędy, posługując się umiejętnościami praktycznymi (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie płynów, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem pełne godziny). Ocena typu 3 (dostateczny) Uczeń popełnia liczne błędy podczas określania stosunków przestrzennych wybranych obiektów; popełnia liczne błędy podczas przeliczania obiektów w zakresie 20; zwykle jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10; proste zadania tekstowe rozwiązuje z niewielką pomocą nauczyciela; popełnia liczne błędy, posługując się umiejętnościami praktycznymi (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie płynów, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem pełne godziny). Ocena typu 2 (dopuszczający) Uczeń mimo pomocy nauczyciela popełnia liczne błędy podczas określania stosunków przestrzennych wybranych obiektów; przelicza obiekty w zakresie 20 wyłącznie przy pomocy nauczyciela; prawidłowo dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10 wyłącznie z wykorzystaniem konkretów; proste zadania tekstowe rozwiązuje wyłącznie na konkretach i z pomocą nauczyciela; w minimalnym zakresie opanował umiejętności praktyczne (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie płynów, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem pełne godziny). Ocena typu 1 (niedostateczny) Uczeń nawet z pomocą nauczyciela nie określa stosunków przestrzennych wybranych obiektów; nawet z pomocą nauczyciela nie przelicza obiektów w zakresie 20; 3

4 nie dodaje i nie odejmuje liczb w zakresie 10 nawet z wykorzystaniem konkretów; nie rozumie istoty prostych zadań tekstowych; nie opanował umiejętności praktycznych (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie płynów, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem pełne godziny). EDUKACJA PRZYRODNICZA Ocena typu 6 (celujący) Treści przyrodnicze uczeń opanował na poziomie wykraczającym poza program klasy pierwszej. Ocena typu 5 (bardzo dobry) Uczeń bezbłędnie rozpoznaje poznane przykłady flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, pola uprawnego, sadu i ogrodu (działki); zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; zna wszystkie poznane przystosowania zwierząt wynikające ze zmienności pór roku; zna wszystkie poznane zagrożenia dla środowiska przyrodniczego związane z działalnością człowieka; zna wszystkie poznane zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt; zna wszystkie poznane elementy pogody oraz ich symboliczny zapis. Uczeń popełnia nieliczne błędy podczas rozpoznawania poznanych przykładów flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, pola uprawnego, sadu i ogrodu (działki); jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; zna większość poznanych przystosowań zwierząt wynikających ze zmienności pór roku; zna większość poznanych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego związanych z działalnością człowieka; zna większość poznanych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt; zna większość poznanych elementów pogody oraz ich symboliczny zapis. Uczeń popełnia liczne błędy podczas rozpoznawania poznanych przykładów flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, pola uprawnego, sadu i ogrodu (działki); zwykle jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; zna kilka poznanych przystosowań zwierząt wynikających ze zmienności pór roku; zna kilka zagrożeń dla środowiska przyrodniczego związanych z działalnością człowieka; zna kilka poznanych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt; zna kilka poznanych elementów pogody oraz ich symboliczny zapis. Ocena typu 2 (dopuszczający) Uczeń wskazuje poznane przykłady flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, pola uprawnego, sadu i ogrodu (działki) wyłącznie z pomocą nauczyciela; potrafi podać kilka poznanych przystosowań zwierząt wynikających ze zmienności pór roku, korzystając z pomocy nauczyciela; z pomocą nauczyciela potrafi podać kilka przykładów zagrożeń dla środowiska przyrodniczego związanych z działalnością człowieka; z pomocą nauczyciela potrafi podać kilka przykładów poznanych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt; z pomocą nauczyciela potrafi podać kilka elementów pogody oraz wyszukać w podanych przykładach ich symboliczny zapis. 4

5 Ocena typu 1 (niedostateczny) Uczeń nie wskazuje poznanych przykładów flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, pola uprawnego, sadu i ogrodu (działki) nawet z pomocą nauczyciela; nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi podać poznanego przykładu przystosowania zwierząt wynikających ze zmienności pór roku; nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi podać przykładu zagrożenia dla środowiska przyrodniczego związanego z działalnością człowieka; nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi podać przykładu zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt; nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi podać żadnego z poznanych elementów pogody. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program klasy pierwszej. Uczeń biegle posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint i Word. Uczeń dość dobrze posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint i Word. Ocena typu 3 (dostateczny) Uczeń posługuje się poznanymi programami komputerowymi, korzystając z pomocy nauczyciela. Ocena typu 2 (dopuszczający) Uczeń posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint i Word wyłącznie z pomocą nauczyciela. Ocena typu 1 (niedostateczny ) Uczeń, nawet pod wpływem sugestii nauczyciela, nie wyraża chęci posługiwania się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint i Word, ZAJĘCIA TECHNICZNE 5

6 Uczeń wykazuje zainteresowania techniczne; osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. oryginalnie wykonuje obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów. Uczeń zna przeznaczenie poznanych urządzeń domowych oraz zasady ich bezpiecznego użytkowania; ciekawie i starannie wykonuje obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów; zawsze jest przygotowany do lekcji, pracuje z zaangażowaniem, doprowadza swoją pracę do końca. Uczeń zna przeznaczenie większości poznanych urządzeń domowych oraz podstawowe zasady ich bezpiecznego użytkowania; starannie wykonuje obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów. jest przygotowany do lekcji, stara się pracować z zaangażowaniem, doprowadzić swoją pracę do końca. Ocena typu 3 (dostateczny) Uczeń na przeznaczenie kilku poznanych urządzeń domowych, czasami ma problemy z zachowaniem bezpieczeństwa podczas ich użytkowania; stara się prawidłowo wykonywać obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów. - zwykle jest przygotowany do lekcji, stara się pracować z zaangażowaniem, doprowadzić swoją pracę do końca Ocena typu 2 (dopuszczający) Uczeń wyłącznie z pomocą nauczyciela potrafi określić przeznaczenie wybranego urządzenia domowego; mimo ostrzeżeń nauczyciela nie zawsze bezpiecznie korzysta z narzędzi i urządzeń technicznych; obiekty płaskie i przestrzenne wykonuje wyłącznie z pomocą nauczyciela. Ocena typu 2 (niedostateczny) Uczeń nie zna przeznaczenia żadnego z poznanych urządzeń domowych; mimo licznych upomnień nauczyciela ma problemy z bezpiecznym korzystaniem z narzędzi i urządzeń technicznych; nie przejawia chęci wykonywania obiektów płaskich i przestrzennych. EDUKACJA MUZYCZNA Uczeń posiada umiejętność gry na dowolnym instrumencie i wykorzystuje to podczas lekcji oraz uroczystości klasowych i szkolnych; samodzielnie poszerza swe wiadomości i umiejętności oraz prezentuje je podczas zajęć; 6

7 osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Uczeń prawidłowo i z pamięci śpiewa poznane piosenki; bezbłędnie odtwarza poznane rytmy. Uczeń prawidłowo śpiewa poznane piosenki; popełnia nieliczne błędy podczas odtwarzania poznanych rytmów. Uczeń śpiewa kilka poznanych piosenek; popełnia liczne błędy podczas odtwarzania poznanych rytmów. Uczeń śpiewa kilka, wybranych przez siebie, piosenek; tylko z pomocą nauczyciela odtwarza poznane proste rytmy. Ocena typu 1 (niedostateczny ) Uczeń nie śpiewa żadnych poznanych piosenek; nawet z pomocą nauczyciela nie odtwarza poznanych prostych rytmów. EDUKACJA PLASTYCZNA Uczeń wykazuje zainteresowania plastyczne; osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. oryginalnie ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych; Uczeń ciekawie i starannie ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych; bezbłędnie rozpoznaje wytwory wybranych dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki, - zawsze jest przygotowany do lekcji, pracuje z zaangażowaniem, doprowadza swoją pracę do końca. Uczeń starannie ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych; popełnia nieliczne błędy podczas rozpoznawania wytworów wybranych dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki. - jest przygotowany do lekcji, stara się pracować z zaangażowaniem, doprowadzić swoją pracę do końca 7

8 Uczeń stara się ilustrować podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych; popełnia liczne błędy podczas rozpoznawania wytworów wybranych dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki; zwykle jest przygotowany do lekcji, stara się pracować z zaangażowaniem, doprowadzić swoją pracę do końca. Uczeń ubogo ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych; rozpoznaje wybrane przykłady architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki wyłącznie z pomocą nauczyciela. Ocena typu 1 (niedostateczny) Uczeń nie przejawia chęci tworzenia plastycznej interpretacji podanego tematu; nawet przy pomocy nauczyciela nie rozpoznaje wybranych przykładów architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki. WYCHOWANIE FIZYCZNE Ocena typu 6 (celujący) Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie; aktywnie uczestniczy w życiu sportowym organizowanym na terenie szkoły oraz reprezentuje placówkę w turniejach międzyszkolnych; osiąga wysokie wyniki w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych. Uczeń zawsze przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych; zawsze prawidłowo wykonuje poznane ćwiczenia ruchowe, posiada wymagany strój; zawsze dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole; na poziomie bardzo dobrym przyswoił wiedzę na temat: poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka, zasad zdrowego stylu życia, konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych. Uczeń zwykle przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych; zwykle prawidłowo wykonuje poznane ćwiczenia ruchowe, posiada wymagany strój; zwykle dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole; na poziomie dobrym przyswoił wiedzę na temat: poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka, zasad zdrowego stylu życia, konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych. Ocena typu 3 (dostateczny) Uczeń ma problemy z przestrzeganiem ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych; ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń ruchowych, zwykle posiada wymagany strój; nie zawsze dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole; na poziomie dostatecznym przyswoił wiedzę na temat: poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka, zasad zdrowego stylu życia, konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych. 8

9 Ocena typu 2 (dopuszczający) Uczeń mimo licznych upomnień nauczyciela często ma problemy z przestrzeganiem ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych; często ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń ruchowych, zapomina odpowiedniego stroju; często ma problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy podczas siedzenia w ławce i przy stole; w minimalnym zakresie przyswoił wiedzę na temat: poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowi życia człowieka, zasad zdrowego stylu życia, konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych. Ocena typu 1 (niedostateczny) Uczeń mimo licznych upomnień nauczyciela nie przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych; mimo pomocy nauczyciela często ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń; mimo licznych upomnień nauczyciela nie zachowuje prawidłowej postawy podczas siedzenia w ławce i przy stole; nie przyswoił wiedzy na temat: poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka, zasad zdrowego stylu życia, konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych. KRYTERIA OCENIANIA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA II ROK SZKOLNY 2015/2016 Ocena typu 6 ( celujący ) EDUKACJA POLONISTYCZNA Uczeń bierze udział w konkursach, wykonuje prace dodatkowe, jest bardzo aktywny na lekcjach, wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; 9

10 z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; czyta płynnie i wyraziście nowe teksty, rozumiejąc je w pełni; bezbłędnie pisze z pamięci/ze słuchu teksty zawierające nieopracowane słownictwo; samodzielnie redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi na podany temat, proste formy użytkowe (list, opowiadanie, opis, życzenia, zaproszenie); pisze bardzo estetycznie; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie celującym; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; bezbłędnie recytuje wiersze i fragmenty prozy z uwzględnieniem ekspresji słownej. Ocena typu 5 ( bardzo dobry ) Uczeń wypowiada myśli w formie spójnej wypowiedzi ustnej; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; z uwagą słucha wypowiedzi innych i w pełni rozumie ich treść; czyta wyraźnie i poprawnie przygotowane wcześniej teksty i rozumie je; bezbłędnie przepisuje oraz pisze z pamięci/ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo; wykorzystując podane słownictwo oraz pytania pomocnicze, samodzielnie redaguje proste formy użytkowe (opowiadanie, opis, życzenia, zaproszenie, list); pisze starannie, mieszcząc się w liniaturze; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie bardzo dobrym; bezbłędnie recytuje poznane wiersze i fragmenty prozy. Uczeń wypowiada myśli w formie krótkich zdań; zwykle z uwagą słucha wypowiedzi innych i zazwyczaj w pełni rozumie ich treść; jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; przygotowane teksty czyta dość płynnie, z nielicznymi błędami, zwykle rozumiejąc ich treść; popełnia nieliczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci/ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo; wykorzystując podane słownictwo oraz pytania pomocnicze, z niewielką pomocą nauczyciela, redaguje proste formy użytkowe (opowiadanie, opis, życzenia, zaproszenie, list); pisze dość starannie, mieszcząc się w liniaturze; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie dobrym; z nielicznymi błędami recytuje poznane wiersze i fragmenty prozy. Uczeń wypowiada myśli w formie krótkich zdań konstruowanych przy pomocy nauczyciela; nie zawsze z uwagą słucha wypowiedzi innych i ma problemy ze rozumieniem ich treści; zwykle jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; przygotowane teksty czyta wolno, popełniając błędy; nie zawsze rozumie ich treść; popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci/ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo; wykorzystując podane słownictwo oraz pytania pomocnicze, ze znaczną pomocą nauczyciela, redaguje proste formy użytkowe (opowiadanie, opis, życzenia, zaproszenie, list); stara się pisać dość starannie, próbując mieścić się w liniaturze; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie dostatecznym; 10

11 z licznymi błędami recytuje poznane wiersze i fragmenty prozy. pytany odpowiada pojedynczymi słowami; ma duże problemy z wysłuchaniem wypowiedzi innych oraz ze zrozumieniem ich treści; popełnia liczne błędy podczas czytania nawet prostych tekstów, zazwyczaj nie rozumie ich treści; popełnia bardzo liczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci/ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo; nawet z pomocą nauczyciela ma problem z redagowaniem prostych form użytkowych (opowiadanie, opis, życzenia, zaproszenie, list); pisze niestarannie, próbując mieścić się w liniaturze; w minimalnym zakresie opanował omówione treści gramatyczne; w minimalnym zakresie nie potrafi zapamiętać tekstu wiersza i fragmentu prozy. Ocena typu 1 (niedostateczny ) Uczeń nie wyraża chęci wypowiadania się; nie potrafi słuchać wypowiedzi innych i nie rozumie ich treści; ma poważne problemy z czytaniem krótkich zdań, wyrazów nie rozumie ich treści; nie przepisuje i nie pisze z pamięci/ze słuchu tekstów zawierających opracowane słownictwo; nawet z pomocą nauczyciela nie redaguje prostych form użytkowych (opowiadanie, opis, życzenia, zaproszenie, list); pisze nieczytelnie, nie mieszcząc się w liniaturze; nie opanował opracowanych treści gramatycznych; nie potrafi zapamiętać tekstu wiersza i fragmentu prozy. EDUKACJA MATEMATYCZNA Uczeń osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, jest bardzo aktywny na lekcjach, opanował treści matematyczne na poziomie wykraczającym poza program klasy drugiej, wykonuje zadania dodatkowe, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania, korzysta z różnych źródeł informacji. Uczeń bezbłędnie przelicza i porównuje liczby w zakresie 100 oraz zapisuje je cyframi; biegle i bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego; biegle i bezbłędnie mnoży i dzieli w zakresie 30; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe, w tym na porównywanie różnicowe; bezbłędnie opanował umiejętności praktyczne (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem pełne godziny i minuty); bezbłędnie nazywa poznane figury geometryczne; linie prostopadłe i równoległe; Uczeń popełnia nieliczne błędy podczas przeliczania i porównywania liczb w zakresie 100 oraz zapisywania ich cyframi; z nielicznymi błędami dodaje i odejmuje w zakresie 100, bez przekroczenia progu dziesiątkowego; 11

12 popełnia nieliczne błędy, mnożąc i dzieląc w zakresie 30; jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, a w złożonych popełnia nieliczne błędy; umiejętności praktyczne opanował na poziomie dobrym (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie płynów, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem pełne godziny i minuty); popełnia nieliczne błędy, nazywając poznane figury geometryczne, linie prostopadłe i równoległe. Uczeń popełnia liczne błędy podczas przeliczania i porównywania liczb w zakresie 100 oraz zapisywania ich cyframi; popełnia liczne błędy dodając i odejmując w zakresie 100, bez przekroczenia progu dziesiątkowego; popełnia liczne błędy, mnożąc i dzieląc w zakresie 30; zwykle jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, a złożone z pomocą nauczyciela; umiejętności praktyczne opanował na poziomie dostatecznym (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem pełne godziny, minuty); popełnia liczne błędy, nazywając poznane figury geometryczne, linie prostopadłe i równoległe. Ocena typu 2 (dopuszczający) Uczeń pracując nawet z pomocą nauczyciela: popełnia bardzo liczne błędy podczas przeliczania i porównywania liczb w zakresie100 oraz zapisywania ich cyframi; popełnia bardzo liczne błędy dodając i odejmując w zakresie 100, bez przekroczenia progu dziesiątkowego; mnoży i dzieli w zakresie 30, wyłącznie z wykorzystaniem konkretów; ma problem z rozwiązywaniem prostych zadań tekstowych; umiejętności praktyczne opanował na poziomie dopuszczającym (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem pełne godziny i minuty); popełnia bardzo liczne błędy, nazywając poznane figury geometryczne, linie prostopadłe i równoległe. Ocena typu (niedostateczny ) Uczeń nie przelicza i nie porównuje liczb w zakresie 100 oraz nie zapisuje ich cyframi; nawet z wykorzystaniem konkretów nie dodaje i nie odejmuje w zakresie 20; nie mnoży i nie dzieli w zakresie 30, nawet z wykorzystaniem konkretów; nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych; nie opanował umiejętności praktycznych (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem pełne godziny i minuty); nie nazywa poznanych figur geometrycznych, linii prostopadłych i równoległych. EDUKACJA PRZYRODNICZA Uczeń treści przyrodnicze opanował na poziomie wykraczającym poza program klasy drugiej. Bierze udział w konkursach oraz akcjach przyrodniczych, ekologicznych, profilaktycznych. 12

13 Uczeń bezbłędnie rozpoznaje poznane przykłady flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, łąki, zbiornika wodnego, sadu i ogrodu (działki); zna pojęcie krajobrazu i jego elementy; na zależność zjawisk przyrody od pór roku; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; zna wszystkie poznane zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z działalności człowieka; na zasady racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. Ocena typu 4 ( dobry ) Uczeń popełnia nieliczne błędy, rozpoznając poznane przykłady flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, łąki, zbiornika wodnego, sadu i ogrodu (działki); na pojęcie krajobrazu i większość jego elementów; jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; popełnia nieliczne błędy, określając zależność zjawisk przyrody od pór roku; zna większość poznanych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka; zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. Uczeń popełnia liczne błędy, rozpoznając poznane przykłady flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, łąki, zbiornika wodnego, sadu i ogrodu (działki); zna pojęcie krajobrazu i kilka jego elementów; zwykle jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; popełnia liczne błędy, określając zależność zjawisk przyrody od pór roku; zna kilka poznanych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka; zna kilka zasad racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. Uczeń z pomocą nauczyciela: rozpoznaje kilka, wybranych przez siebie, przykładów flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, łąki, zbiornika wodnego, sadu i ogrodu (działki); wskazuje kilka elementów krajobrazu; podaje przykład zależności zjawiska przyrody od pór roku; wskazuje przykład zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikającego z działalności człowieka; wskazuje zasadę racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. Ocena typu 1 (niedostateczny ) Uczeń nie rozpoznaje żadnych przykładów flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, łąki, zbiornika wodnego, sadu i ogrodu (działki); nie wskazuje żadnych krajobrazu; nie określa żadnych zależności zjawisk przyrody od pór roku; nie wskazuje żadnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka; nie wskazuje żadnych zasad racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 13

14 Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program klasy drugiej. Uczeń biegle posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint i Word oraz biegle korzysta z Internetu. Uczeń dość dobrze posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint i Word oraz dość sprawnie korzysta z Internetu. Ocena typu 3 ( dostateczny ) Uczeń, z pomocą nauczyciela, posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint i Word oraz korzysta z Internetu. Uczeń, wyłącznie z pomocą nauczyciela, posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint i Word oraz korzysta z Internetu. Ocena typu 2 (niedostateczny ) Uczeń, nawet pod wpływem sugestii nauczyciela, nie wyraża chęci posługiwania się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint i Word oraz korzystania z Internetu. ZAJĘCIA TECHNICZNE Uczeń wykazuje zainteresowania techniczne, prace są pomysłowe i bardzo estetyczne, samodzielnie poszerza swoje wiadomości, bierze udział w wystawach oraz w konkursach. Uczeń zna przeznaczenie poznanych urządzeń domowych oraz zasady ich bezpiecznego użytkowania; oryginalnie i starannie wykonuje obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów; zawsze jest przygotowany do lekcji, pracuje z zaangażowaniem, doprowadza swoją pracę do końca. Uczeń zna przeznaczenie większości poznanych urządzeń domowych oraz podstawowe zasady ich bezpiecznego użytkowania; ciekawie wykonuje obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów. jest przygotowany do lekcji, stara się pracować z zaangażowaniem, doprowadzić swoją pracę do końca. 14

15 Uczeń zna przeznaczenie kilku poznanych urządzeń domowych, czasami ma problemy z zachowaniem bezpieczeństwa podczas ich użytkowania; stara się prawidłowo wykonywać obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów; zwykle jest przygotowany do lekcji, stara się pracować z zaangażowaniem, doprowadzić swoją pracę do końca. Uczeń wyłącznie z pomocą nauczyciela potrafi określić przeznaczenie wybranego urządzenia domowego; mimo ostrzeżeń nauczyciela nie zawsze bezpiecznie korzysta z narzędzi i urządzeń technicznych; obiekty płaskie i przestrzenne wykonuje wyłącznie z pomocą nauczyciela. Ocena typu 1 (niedostateczny ) Uczeń nie zna przeznaczenia żadnego z poznanych urządzeń domowych; mimo licznych upomnień nauczyciela ma problemy z bezpiecznym korzystaniem z narzędzi i urządzeń technicznych; nie przejawia chęci wykonywania obiektów płaskich i przestrzennych. EDUKACJA MUZYCZNA Uczeń posiada umiejętność gry na dowolnym instrumencie i wykorzystuje to podczas lekcji oraz uroczystości klasowych i szkolnych; samodzielnie poszerza swe wiadomości i umiejętności oraz prezentuje je podczas zajęć; ładnie i melodyjnie śpiewa. Uczeń prawidłowo i z pamięci śpiewa poznane piosenki, opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie, bezbłędnie odtwarza poznane rytmy. Uczeń prawidłowo śpiewa poznane piosenki, dobrze zna treści zawarte w programie, popełnia nieliczne błędy podczas odtwarzania poznanych rytmów. Uczeń śpiewa kilka poznanych piosenek, opanował wiadomości pozwalające na postępy w nauce, popełnia liczne błędy podczas odtwarzania poznanych rytmów. Uczeń śpiewa kilka wybranych przez siebie piosenek, jego wiadomości utrudniają mu poszerzanie wiedzy, tylko z pomocą nauczyciela odtwarza poznane proste rytmy. Ocena typu 2 (niedostateczny ) 15

16 Uczeń nie śpiewa żadnych piosenek, ma niechętny stosunek do przedmiotu nawet z pomocą nauczyciela nie odtwarza poznanych prostych rytmów. EDUKACJA PLASTYCZNA Uczeń wykazuje zainteresowania plastyczne, samodzielnie poszerza swoją wiedzę, wykonuje prace pomysłowe i estetyczne, osiąga wyniki w konkursach i wystawach plastycznych, chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach plastycznych. Uczeń oryginalnie ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych, chętnie pomaga innym, bezbłędnie rozpoznaje wytwory wybranych dziedzin sztuki, umie planować i oszczędzać materiały, zawsze jest przygotowany do lekcji, pracuje z zaangażowaniem, doprowadza swoją pracę do końca. Uczeń ciekawie ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych; popełnia nieliczne błędy podczas rozpoznawania wytworów wybranych dziedzin sztuki, prace nie zawsze są staranne i dokładne, jest przygotowany do lekcji, stara się pracować z zaangażowaniem, doprowadzić swoją pracę do końca. Uczeń stara się ciekawie ilustrować podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych, nie zawsze właściwie planuje i organizuje swoją pracę, zwykle przestrzega zasad BHP, popełnia liczne błędy podczas rozpoznawania wytworów wybranych dziedzin sztuki; zwykle jest przygotowany do lekcji, stara się pracować z zaangażowaniem, doprowadzić swoją pracę do końca. Uczeń ubogo ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych; prace wykonuje mało starannie, nie dba o porządek, nie zawsze potrafi oszczędzać materiały, oczekuje pomocy. Ocena typu 1 (niedostateczny ) Uczeń nie przejawia chęci tworzenia plastycznej interpretacji podanego tematu, ma problemy ze skupieniem uwagi na pracy, nawet przy pomocy nauczyciela nie chce wykonywać prac, nie zna materiałów i ich zastosowania, nie dba o porządek oraz BHP. WYCHOWANIE FIZYCZNE Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie; 16

17 aktywnie uczestniczy w życiu sportowym organizowanym na terenie szkoły oraz reprezentuje placówkę w turniejach; osiąga wysokie wyniki w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych. Uczeń zawsze przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych; zawsze prawidłowo wykonuje poznane ćwiczenia ruchowe, zawsze posiada wymagany strój, zawsze dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole; na poziomie bardzo dobrym przyswoił wiedzę na temat zasad zdrowego stylu życia, Uczeń zwykle przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych; zwykle prawidłowo wykonuje poznane ćwiczenia ruchowe, posiada wymagany strój, zwykle dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole; na poziomie dobrym przyswoił wiedzę na temat zasad zdrowego stylu życia Uczeń czasami ma problemy z przestrzeganiem ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych; czasami ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń ruchowych, zwykle posiada wymagany strój, nie zawsze dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole; na poziomie dostatecznym przyswoił wiedzę na temat zasad zdrowego stylu życia, Uczeń często ma problemy z przestrzeganiem ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych mimo licznych upomnień nauczyciela; często ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń ruchowych, zapomina o właściwym stroju, często ma problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy podczas siedzenia w ławce i przy stole; w minimalnym zakresie przyswoił wiedzę na temat zasad zdrowego stylu życia. Ocena typu 1 ( niedostateczny ) Uczeń mimo licznych upomnień nauczyciela nie przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych; mimo pomocy nauczyciela często ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń ; mimo licznych upomnień nauczyciela nie zachowuje prawidłowej postawy podczas siedzenia w ławce i przy stole; nie przyswoił wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia. 17

18 KRYTERIA OCENIANIA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA III ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA POLONISTYCZNA Uczeń wyraża myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi; z zainteresowaniem słucha i w pełni rozumie wypowiedzi innych; nowe teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; bezbłędnie przepisuje i pisze ze słuchu teksty zawierające nieopracowane słownictwo; samodzielnie redaguje proste formy użytkowe (życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki); pisze wyjątkowo starannie, mieści się w liniaturze; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie wykraczającym poza program klasy; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; poznane wiersze, piosenki i fragmenty prozy recytuje z odpowiednią intonacją. 18

19 Uczeń wyraża myśli w formie wielozdaniowej wypowiedzi; słucha i w pełni rozumie wypowiedzi innych; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; bezbłędnie przepisuje i pisze ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo; samodzielnie, wykorzystując podane słownictwo, redaguje proste formy użytkowe (życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki); pisze starannie, mieści się w liniaturze; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie bardzo dobrym; poznane wiersze, piosenki i fragmenty prozy recytuje bezbłędnie. Ocena typu 4 (dobry) Uczeń wyraża myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi; słucha i w większości rozumie wypowiedzi innych; jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; przygotowane teksty czyta dość płynnie i w większości rozumie ich treść; z nielicznymi błędami przepisuje i pisze ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo; z niewielką pomocą nauczyciela, wykorzystując podane słownictwo, redaguje proste formy użytkowe (życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki); pisze dość starannie, mieści się w liniaturze; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie dobrym; poznane wiersze, piosenki i fragmenty prozy recytuje z nielicznymi błędami. Ocena typu 3 (dostateczny) Uczeń wyraża myśli w formie krótkich zdań; słucha, lecz nie zawsze rozumie wypowiedzi innych; zwykle jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; przygotowane teksty czyta poprawnie i nie zawsze rozumie ich treść; z licznymi błędami przepisuje i pisze ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo; pod kontrola nauczyciela, wykorzystując podane słownictwo, redaguje proste formy użytkowe (życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki); pisze mało starannie, mieści się w liniaturze; omówione treści gramatyczne opanował na poziomie dostatecznym; poznane wiersze, piosenki i fragmenty prozy recytuje z licznymi błędami. Ocena typu 2 (dopuszczający) Uczeń pytany odpowiada pojedynczymi słowami; ma problemy z wysłuchaniem wypowiedzi innych oraz ze zrozumieniem ich treści; popełnia liczne błędy podczas czytania nawet prostych tekstów, zazwyczaj nie rozumie ich treści; popełnia bardzo liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo; 19

20 mimo pomocy nauczyciela ma problem z redagowaniem prostych form użytkowych (opowiadanie, opis, list, życzenia, zaproszenie); pisze niestarannie, próbując mieścić się w liniaturze; w niewielkim zakresie opanował omówione treści gramatyczne; w niewielkim stopniu potrafi zapamiętać tekst wiersza, piosenki i fragmentu prozy. Ocena typu 1 (niedostateczny ) Uczeń nie wyraża chęci wypowiadania się; nie potrafi słuchać wypowiedzi innych i nie rozumie ich treści; ma poważne problemy z czytaniem krótkich zdań, wyrazów, nie rozumie ich treści; nie przepisuje i nie pisze ze słuchu tekstów zawierających opracowane słownictwo; nawet z pomocą nauczyciela nie redaguje prostych form użytkowych (opowiadanie, opis, list, życzenia, zaproszenie); pisze nieczytelnie, nie mieszcząc się w liniaturze; nie opanował opracowanych treści gramatycznych; nie potrafi zapamiętać tekstu wiersza, piosenki i fragmentu prozy. EDUKACJA MATEMATYCZNA Uczeń osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych, międzyszkolnych lub międzynarodowych; opanował treści matematyczne na poziomie wykraczającym poza program klasy trzeciej. Uczeń bezbłędnie przelicza i porównuje liczby w zakresie 1000 oraz zapisuje je cyframi; biegle i bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, z przekroczeniem progu dziesiątkowego, bez algorytmu pisemnego; biegle i bezbłędnie mnoży i dzieli w zakresie 100; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; samodzielnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe; umiejętności praktyczne (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie płynów, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem, znaki rzymskie w zakresie XII), opanował na poziomie bardzo dobrym; treści geometryczne opanował na poziomie bardzo dobrym (nazywa poznane figury geometryczne, oblicza obwody). Uczeń popełnia nieliczne błędy podczas przeliczania i porównywania liczb w zakresie 1000 oraz zapisywania ich cyframi; popełnia nieliczne błędy podczas dodawania i odejmowania w zakresie 100, z przekroczeniem progu dziesiątkowego, bez algorytmu pisemnego; popełnia nieliczne błędy, mnożąc i dzieląc w zakresie 100; 20

21 jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; samodzielnie rozwiązuje większość poznanych typów złożonych zadań tekstowych; umiejętności praktyczne (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie płynów, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem, znaki rzymskie w zakresie XII), opanował na poziomie dobrym; treści geometryczne opanował na poziomie dobrym. Uczeń popełnia liczne błędy podczas przeliczania i porównywania liczb w zakresie 1000 oraz zapisywania ich cyframi; popełnia liczne błędy podczas dodawania i odejmowania w zakresie 100, z przekroczeniem progu dziesiątkowego, bez algorytmu pisemnego; popełnia liczne błędy, mnożąc i dzieląc w zakresie 100; zwykle jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; samodzielnie rozwiązuje niektóre typy poznanych złożonych zadań tekstowych; umiejętności praktyczne (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie płynów, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem, znaki rzymskie w zakresie XII), opanował na poziomie dostatecznym; treści geometryczne opanował na poziomie dostatecznym. Uczeń pracując nawet z pomocą nauczyciela: popełnia bardzo liczne błędy podczas przeliczania i porównywania liczb w zakresie 1000 oraz zapisywania ich cyframi; popełnia liczne błędy podczas dodawania i odejmowania w zakresie 100, z przekroczeniem progu dziesiątkowego, bez algorytmu pisemnego; popełnia bardzo liczne błędy, mnożąc i dzieląc w zakresie 100; nie rozwiązuje poznanych typów złożonych zadań tekstowych, (rozwiązuje tylko proste zadania tekstowe); umiejętności praktyczne (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie płynów, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem, znaki rzymskie w zakresie XII), opanował na poziomie dopuszczającym; treści geometryczne opanował na poziomie dopuszczającym. Ocena typu 1 (niedostateczny ) Uczeń nie przelicza i nie porównuje liczb w zakresie 1000 oraz nie zapisuje ich cyframi; nie dodaje i nie odejmuje w zakresie 100, nawet z wykorzystaniem konkretów; 21

22 nie rozumie istoty mnożenia i dzielenia; nie rozwiązuje nawet prostych zadań tekstowych; nie opanował umiejętności praktycznych (obliczenia pieniężne, mierzenie długości, ważenie, odmierzanie, odczytywanie temperatury, posługiwanie się kalendarzem i zegarem); nie opanował treści geometrycznych. EDUKACJA PRZYRODNICZA Treści przyrodnicze uczeń opanował na poziomie wykraczającym poza program klasy trzeciej. Uczeń bezbłędnie rozpoznaje i nazywa poznane środki transportu powietrznego, lądowego, wodnego. bezbłędnie rozpoznaje popularne zwierzęta egzotyczne oraz poznane przykłady flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, łąki, zbiornika wodnego, sadu i ogrodu (działki); - zna wszystkie poznane elementy typowych krajobrazów Polski (nadmorskiego, nizinnego i górskiego); - zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; zna zależność zjawisk przyrody od pór roku; zna wszystkie poznane zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt; zna wszystkie poznane zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z działalności człowieka; zna części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi; zna zasady racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. Uczeń popełnia nieliczne błędy rozpoznając i nazywając środki transportu powietrznego, lądowego, wodnego. jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; popełnia nieliczne błędy, rozpoznając popularne zwierzęta egzotyczne oraz poznane przykłady flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, łąki, zbiornika wodnego, sadu i ogrodu (działki); zna większość poznanych elementów typowych krajobrazów Polski (nadmorskiego, nizinnego i górskiego); popełnia nieliczne błędy, określając zależność zjawisk przyrody od pór roku; zna większość poznanych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt; zna większość poznanych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka; zna większość części ciała i organów wewnętrznych zwierząt i ludzi; 22

23 zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. Uczeń popełnia liczne błędy, rozpoznając popularne zwierzęta egzotyczne oraz poznane przykłady flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, łąki, zbiornika wodnego, sadu i ogrodu (działki); zwykle jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe; zna kilka poznanych elementów typowych krajobrazów Polski (nadmorskiego, nizinnego i górskiego); popełnia liczne błędy, określając zależność zjawisk przyrody od pór roku; zna kilka poznanych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt; zna kilka poznanych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka; zna kilka poznanych części ciała i organów wewnętrznych zwierząt i ludzi; zna kilka zasad racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. Uczeń z pomocą nauczyciela: rozpoznaje kilka, wybranych przez siebie, przykładów zwierząt egzotycznych oraz flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, łąki, zbiornika wodnego, sadu i ogrodu (działki); wskazuje kilka, wybranych przez siebie, elementów typowych krajobrazów Polski (nadmorskiego, nizinnego i górskiego); podaje przykład zależności zjawiska przyrody od pór roku; wskazuje przykład zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt; wskazuje przykład zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikającego z działalności człowieka; wskazuje kilka poznanych części ciała i organów wewnętrznych zwierząt i ludzi; wskazuje zasadę racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. Ocena typu 1 (niedostateczny ) Uczeń nie rozpoznaje żadnych przykładów zwierząt egzotycznych oraz flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, łąki, zbiornika wodnego, sadu i ogrodu (działki); nie wskazuje żadnych elementów typowych krajobrazów Polski (nadmorskiego, nizinnego i górskiego); nie określa żadnych zależności zjawisk przyrody od pór roku; nie wskazuje żadnych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt; nie wskazuje żadnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka; nie wskazuje poznanych części ciała i organów wewnętrznych zwierząt i ludzi; 23

24 nie wskazuje żadnych zasad racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program klasy trzeciej. Uczeń biegle posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint, Word, Power Point oraz biegle korzysta z Internetu. Uczeń dość dobrze posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint, Word, PowerPoint oraz dość sprawnie korzysta z Internetu. Uczeń, z pomocą nauczyciela, posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint, Word, PowerPoint oraz korzysta z Internetu. Uczeń, wyłącznie z pomocą nauczyciela, posługuje się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint, Word, Power Point oraz korzysta z Internetu. Ocena typu 1 (niedostateczny ) Uczeń, nawet pod wpływem sugestii nauczyciela, nie wyraża chęci posługiwania się poznanymi narzędziami programu komputerowego Paint, Word, Power Point oraz korzystania z Internetu. ZAJĘCIA TECHNICZNE Uczeń wykazuje zainteresowania techniczne; osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Uczeń zna przeznaczenie poznanych urządzeń domowych oraz zasady ich bezpiecznego użytkowania; zawsze jest przygotowany do lekcji, pracuje z zaangażowaniem, doprowadza swoją pracę do końca; oryginalnie wykonuje, obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów. 24

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III wyraża myśli w formie wielozdaniowej wypowiedzi; słucha i w pełni rozumie wypowiedzi innych; przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; CZYTANIE Znajomość liter alfabetu; Czytanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane

popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I CZYTANIE Znajomość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym posiada inne porównywalne z uwagą słucha czytanych utworów literackich oraz wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdrój

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdrój KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdrój Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych 2. z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej

Przedmiotowy System Oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie Przedmiotowy System Oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II w Szkole Podstawowej w Chorzelowie Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III w Szkole Podstawowej w Chorzelowie Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I 1. Metody bieżącego oceniania osiągnięć uczniów: Sprawdzanie przez nauczyciela samodzielnie wykonanej przez uczniów pracy klasowej i domowej w celu określenia poziomu: poprawności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szkolny 2019/ 2020

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szkolny 2019/ 2020 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szkolny 2019/ 2020 EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA 6 punktów Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie

Bardziej szczegółowo

System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, semestralną i końcoworoczną.

System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, semestralną i końcoworoczną. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I a wych. Grażyna Opoczka Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN 2. Statut Szkoły 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania 4. Program nauczania zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Mówienie i słuchanie Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź,

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

System oceniania uczniów w klasach I - III w Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie

System oceniania uczniów w klasach I - III w Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie System oceniania uczniów w klasach I - III w Szkole Podstawowej nr 3 w Krakowie 1. Ocena bieżąca 1) W klasach I - III stosuje się następujące oceny opisowe oraz ich skróty: wspaniale - wp. bardzo dobrze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W KLASIE II

KRYTERIA OCEN W KLASIE II KRYTERIA OCEN W KLASIE II EDUKACJA SPOŁECZNA: 1.Współpraca w grupie 6 zawsze chętnie współpracuje w grupie; 5 zgodnie i chętnie współpracuje w grupie; 4 bierze udział w zabawach, czasami chce się bawić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN EDUKACJA POLONISTYCZNA: 1. Umiejętność mówienia/słuchania posiada wzbogacony zasób słownictwa; wypowiada się ciekawie, łącząc w logiczną całość; umiejętnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 1. Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia założenia WZO oraz propozycje i oczekiwania uczniów. 2. Cele PSO: informowanie ucznia o poziomie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 3 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 2 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I Cyfrę 2 otrzymuje uczeń, Słabo czyta teksty znane, a bardzo słabo nowo poznane, bardzo często popełnia błędy. Rzadko rozumie tekst czytany

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3 Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym.

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym. Załącznik nr 5 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 2 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 1 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu złożonych poleceń i wypowiedzi innych osób. Słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie-czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem, wyszukuje informacje w tekście, odtwarza różne teksty z pamięci

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 5 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI SŁUCHANIE EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 p Słucha ze zrozumieniem poleceń i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i rozmieszczaniem tekstu w liniaturze; przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA płynnie, wyraziście i biegle teksty bez przygotowania. płynnie, wyraziście i biegle teksty z przygotowanie m. płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna Załącznik nr 4 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 1 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III Szkoły Podstawowej w Damnie klasa rok szkolny 07/08 nauczyciel Brygida Ostrowska. FORMY I ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: a) Prace pisemne (waga

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D)

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D) Wymagania edukacyjne klasa II Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W) polonistyczna umiejętność

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe w klasie III

Wymagania programowe w klasie III Wymagania programowe w klasie III Edukacja polonistyczna (czytanie, mówienie, pisanie) 6p ( uczysz się celująco) otrzymuje uczeń, który: Czyta płynnie, całymi zdaniami, z właściwą intonacją, Rozumie głośno

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna Zakres treści Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewa nie się i kulturę języka Czytanie i pisanie Poziom/symbol Nie spełnił wymogów 1 Spełnia wymogi w minimalnym stopniu 2 - nie słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA 3 5 4 3 2 1 Czyta wyraziście róŝne teksty z zachowaniem pauz gramatycznych, logicznych, z właściwą intonacją. Czyta

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE I

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE I KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE I Uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji matematycznej: osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 9 W LEGNICY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 9 W LEGNICY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 9 W LEGNICY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I-III Kryteria oceniania Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonuje się w oparciu o wypracowane

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział I

Wewnętrzny system oceniania- oddział I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział I tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; bardzo starannie pisze

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział II EDUKACJA POLONISTYCZNA

Wewnętrzny system oceniania- oddział II EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział II EDUKACJA POLONISTYCZNA Zawsze z uwagą słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników. Konstruuje ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie I Wymagania edukacyjne w klasie I Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie Głoskuje, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy, nie rozumie samodzielnie czytanego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: - wspaniale - brawo - dobrze - postaraj się - słabo II. Za

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Edukacja polonistyczna

Klasa II. Edukacja polonistyczna Klasa II Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania. Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014

Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014 Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2013/2014 (zgodne z podstawą programową) wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali -. Symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny KLASA 3 Edukacja polonistyczna Czytanie Wspaniale 6pkt. Bez przygotowania czyta płynnie i wyraziście różne teksty i rozumie je. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie i wnioskuje na ich

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNEJ Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania zawierający szczegółowe zasady oceniania w szkole, wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE II 2017/2018

WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE II 2017/2018 WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE II 2017/2018 ZACHOWANIE wyrażone jest opisem wg WSO SP 54 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I rok szkolny 2017/18

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I rok szkolny 2017/18 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I rok szkolny 2017/18 EDUKACJA POLONISTYCZNA Wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych. Z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. ANEKS NR 1 w 28 wprowadza się punkt 1 a w brzmieniu: Promowanie ucznia ki. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego może się odbyć tylko na wniosek rodziców (prawnych

Bardziej szczegółowo