PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1

2 1. Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia założenia WZO oraz propozycje i oczekiwania uczniów. 2. Cele PSO: informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 3. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności postaw uwzględnionych w karcie osiągnięć i postępów ucznia. 4. W klasach 1 3 ocena bieżąca, śródroczna i roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: a) sprawności językowej ( mówienie, czytanie, pisanie); b) umiejętności matematycznych (wiadomości i umiejętności praktyczne, sprawność rachunkowa w zakresie 4 działań podstawowych, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych); c) umiejętności i wiadomości przyrodnicze; d) umiejętności i wiadomości artystycznych (plastycznych, technicznych, muzycznych); e) aktywności ruchowej; f) umiejętności komputerowe; g) zagadnień etycznych; h) sprawności języka nowożytnego. 5. Kryteria oceniania uczniów. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I -III ustala się w stopniach według następującej skali: 2

3 celujący (6) bardzo dobry (5) dobry (4) dostateczny (3) dopuszczający (2) niedostateczny (1) Dopuszcza się stosowanie plus + minus - do ww. skali. Oceny cząstkowe dotyczą następujących edukacji: edukacja polonistyczna; edukacja matematyczna; edukacja społeczno przyrodnicza; edukacja plastyczno techniczna; edukacja muzyczna; edukacja ruchowa (zdrowotna); zajęcia komputerowe; edukacja język nowożytny. 6. Ocenianiu podlegać będą: a) wypowiedzi ustne pod względem zawartości merytorycznej, umiejętność formułowania wypowiedzi przynajmniej raz w semestrze; b) recytacja pamięciowe opanowanie utworu poetyckiego, dbałość o uwydatnienie wartości emocjonalnych i artystycznych dwa razy w semestrze; c) sprawdziany pisemne po zakończeniu bloku tematycznego prace takie są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem; d) prace domowe oceniane pod względem jakościowym przynajmniej dwa razy w tygodniu. Przez cały semestr nauczyciel gromadzi informacje o braku zeszytu, ćwiczeń, przyborów i pod koniec semestru ocenia ilościowo prace domową ucznia; e) aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje5, gdy zgromadzi pięć plusów; f) zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń - kontrolowane na bieżąco; g) prace dodatkowe oceniane w skali 5 ; h) odtwarzanie i tworzenie melodii; 3

4 i) zastosowanie poznanych wiadomości i umiejętności w praktyce; j) prace plastyczno techniczne oceniane po zakończeniu z uwzględnieniem estetyki wykonania pracy, samodzielności; k) sprawność ruchowa. 7. Bieżące ocenianie osiągnięć uczniów klas I, II i III zawiera następujące elementy: 1. edukacja polonistyczna: a. czytanie -czytanie przygotowane, -czytanie nieprzygotowane, -czytanie ze zrozumieniem, b. wypowiedzi ustne -przygotowane, -nieprzygotowane, c. recytacja d. ortografia -pisanie ze słuchu ( dyktando ) -pisanie z pamięci, -przepisywanie, e. gramatyka -praca samodzielna, f. pisanie twórcze -praca samodzielna, -praca domowa, g. lektura h. graficzna strona pisma i. sprawdziany i kartkówki, 2. edukacja matematyczna: a. działania matematyczne w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia -praca samodzielna, b. rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych -praca samodzielna, -praca domowa, c. geometria i zadania praktyczne -praca samodzielna, d. sprawdziany i kartkówki, 4

5 e. praca domowa, 3. edukacja przyrodnicza: a. sprawdziany i kartkówki, b. praca samodzielna, c. prace domowe, d. aktywność, 4. edukacja plastyczna: a. wytwory plastyczne, b. wiedza na temat dziedzin sztuki, 5. zajęcia techniczne: a. wytwory techniczne, b. bezpieczne używanie narzędzi, c. aktywność 6. zajęcia komputerowe: a. wiadomości b. umiejętności praktyczne, c. aktywność 7. edukacja muzyczna a. śpiew, b. ćwiczenia rytmiczne, 8. wychowanie fizyczne: a. zabawy ruchowe b. sprawność fizyczna c. aktywność 9. język angielski a. słuchanie, b. wypowiedzi ustne, c. prace samodzielne 10. edukacja społeczna a. przestrzeganie regulaminów b. aktywność 8. W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skale punktową przeliczaną na oceny według kryteriów: 100% +zadanie dodatkowe 6 (celujący) 100% - 96% 5 (bardzo dobry) 95% - 91% 5- (bardzo dobry -) 90% - 85% 4+ (dobry +) 84% - 78% 4 (dobry) 77% - 68% 4- (dobry -) 5

6 67% - 60% 3+ (dostateczny +) 59% - 49% 3 (dostateczny) 48% - 39% 3- (dostateczny -) 38% - 31% 2 (dopuszczający) 30% - 0% 1 (niedostateczny) W przypadku dyktand przyjmuje się następujące kryterium: 6 (celujący) bezbłędnie napisane dyktando zawierające mieszany materiał ortograficzny o podwyższonym stopniu trudności. 5 (bardzo dobry) bezbłędnie napisane dyktando. 5- (bardzo dobry -) drobny błąd interpunkcyjny. 4+ (dobry +) 1 błąd ortograficzny 4 (dobry) 2 błędy ort. 4- (dobry -) 3 błędy ort. 3+ (dostateczny +) 4 błędy ort. 3 (dostateczny) 5 błędów ort. 3- (dostateczny -) 6 błędów ort. 2 (dopuszczający) 7 błędów ort. 1 (niedostateczny) 8 błędów ort. i więcej. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace w terminie dwóch tygodni. 9. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną jeden raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. Do dziennika, obok oceny uzyskanej poprzednio, wpisuje się ocenę poprawioną. 10. Wymagania edukacyjne wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostały opracowane według kryteriów ujętych w WZO: DZIECI Z NISKĄ NORMĄ POZNAWCZĄ Musza opanować wymagania konieczne; Piszą sprawdziany, które są opracowane na miarę ich potrzeb i możliwości; Mają dostosowane metody ( wydłużony czas pracy, czytanie poleceń); DZIECI Z WADĄ SŁUCHU 6

7 Uwzględnia się ubogi słownik i trudności w rozumieniu poleceń; Nie ocenia się formy gramatycznej; 11. Sposób informowania uczniów. Nauczyciel na pierwszej godzinie zapoznaje uczniów z PSO. Stopnie są jawne, wystawiane zgodnie z opracowanymi kryteriami. Sprawdziany i inne prace pisemne przechowuje się w szkole do końca roku szkolnego. 12. Sposób informowania rodziców. Każdy rodzic jest zapoznawany z PSO na pierwszym zebraniu. O ocenach bieżących informuje się rodziców poprzez dziennik elektroniczny,śródrocznych i końcowych informuje się rodziców podczas zebrań lub indywidualnych spotkań. Prace pisemne są udostępniane rodzicom do wglądu na bieżąco 13. Narzędzia oceniania. Podział karty w dzienniku na rubryki, do których będą wpisywane oceny; karty osiągnięć i postępów. 14. Ewaluacja procesu kształcenia, osiągnięć uczniów dokonywana jest na podstawie analizy testów, badania kompetencji. Przedmiotowy System Oceniania edukacji wczesnoszkolnej został wdrożony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 1 września 2015r.. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 7

8 1. wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych 2. z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść 3. czyta płynnie nowe teks ty, rozumiejąc je w pełni 4. bezbłędnie pisze z pamięci teksty zawierające nieopracowane słownictwo 5. pisze wyjątkowo estetycznie, mieszcząc się w liniaturze 6. omówione treści gramatyczne opanował w stopniu wykraczającym ponad program 7. bezbłędnie recytuje wiersze z uwzględnieniem ekspresji słownej 1. wypowiada myśli w formie spójnej wypowiedzi ustnej 2. z uwagą słucha wypowiedzi innych i rozumie ich treść 3. czyta wyraźnie i poprawnie przygotowane wcześniej teksty i rozumie je 4. bezbłędnie przepisuje oraz pisze z pamięci teksty zawierające opracowane słownictwo 5. pisze starannie, mieści się w liniaturze 6. omówione treści gramatyczne opanował w stopniu bardzo dobrym 7. bezbłędnie recytuje poznane wiersze 1. wypowiada myśli w formie krótkich zdań 2. zwykle z uwagą słucha wypowiedzi innych i zazwyczaj rozumie ich treść 3. przygotowane teksty czyta z nielicznymi błędami, zwykle rozumiejąc ich treść 4. popełnia nieliczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci teksty zawierające opracowane słownictwo 5. pisze dość starannie, mieszcząc się w liniaturze 6. omówione treści gramatyczne opanował w stopniu dobrym 7. z nielicznymi błędami recytuje poznane wiersze 1. wypowiada myśli w formie prostych zdań konstruowanych przy pomocy nauczyciela 2. nie zawsze z uwagą słucha wypowiedzi innych i ma problemy ze zrozumieniem ich treści 3. przygotowane zdania czyta wolno, popełniając błędy; nie zawsze rozumie ich treść 4. popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci teksty zawierające opracowane słownictwo 5. stara się pisać dość starannie, próbując mieścić się w liniaturze 6. omówione treści gramatyczne opanował w stopniu dostatecznym 7. z licznymi błędami recytuje poznane wiersze Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 1. pytany odpowiada pojedynczymi słowami 2. ma problemy z wysłuchaniem wypowiedzi innych oraz ze zrozumieniem ich treści 3. popełnia liczne błędy podczas analizy i syntezy wyrazów, zna i rozpoznaje wszystkie litery alfabetu 4. popełnia bardzo liczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci teksty zawierające opracowane słownictwo 5. pisze niestarannie, próbując mieścić się w liniaturze 6. w niewielkim stopniu opanował omówione treści gramatyczne 7. w niewielkim stopniu potrafi zapamiętać tekst wiersza 8

9 1. nie wyraża chęci wypowiadania się 2. nie potrafi słuchać wypowiedzi innych i nie rozumie ich treści 3. ma poważne problemy z czytaniem krótkich wyrazów; nie dokonuje syntezy 4. nie przepisuje i nie pisze z pamięci tekstów zawierających opracowane słownictwo 5. pisze niestarannie, nie mieszcząc się w liniaturze 6. nie opanował opracowanych treści gramatycznych 7. nie potrafi zapamiętać tekstu wiersza, piosenki i fragmentu prozy EDUKACJA MATEMATYCZNA Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych 2. opanował treści matematyczne na poziomie wykraczającym poza program klasy pierwszej 1. bezbłędnie określa stosunki przestrzenne 2. bezbłędnie przelicza obiekty w zakresie biegle i bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste zadania tekstowe 5. bezbłędnie opanował umiejętności praktyczne 1. popełnia nieliczne błędy podczas określania stosunków przestrzennych wybranych obiektów 2. popełnia nieliczne błędy podczas przeliczania obiektów w zakresie popełnia nieliczne błędy podczas dodawania i odejmowania liczb w zakresie zwykle bezbłędnie rozwiązuje proste zadania tekstowe 5. popełnia nieliczne błędy posługując się umiejętnościami praktycznymi 1. popełnia liczne błędy podczas określania stosunków przestrzennych wybranych obiektów 2. popełnia liczne błędy podczas przeliczania obiektów w zakresie popełnia liczne błędy podczas dodawania i odejmowania liczb w zakresie rozwiązuje proste zadania tekstowe z niewielką pomocą nauczyciela 5. popełnia liczne błędy posługując się umiejętnościami praktycznymi Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 1. popełnia liczne błędy podczas określania stosunków przestrzennych wybranych obiektów mimo pomocy nauczyciela 2. przelicza obiekty w zakresie 20 wyłącznie przy pomocy nauczyciela 3. prawidłowo dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10 z wykorzystaniem konkretów 4. rozwiązuje proste zadania tekstowe na konkretach i z pomocą nauczyciela 5. w minimalnym stopniu opanował umiejętności praktyczne 1. nie określa stosunków przestrzennych nawet z pomocą nauczyciela 2. nie przelicza obiektów w zakresie 20 nawet z pomocą nauczyciela 3. nie dodaje i nie odejmuje liczb w zakresie 10 nawet z wykorzystaniem konkretów 4. nie rozumie istoty prostych zadań tekstowych 9

10 5. nie opanował umiejętności praktycznych ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: Jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program klasy pierwszej. Biegle posługuje się wybranymi programami komputerowymi: stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera zna nazwy i samodzielnie potrafi wskazać elementy zestawu komputerowego samodzielnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: włącza -wyłącza komputer, zamyka -otwiera programy, korzysta z myszy i klawiatura zna podstawowe narzędzia Przybornika i samodzielnie je stosuje samodzielnie umie kopiować i wklejać elementy rysunku samodzielnie rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi edytora graficznego Paint samodzielnie umie wybrać kolor, krój, rozmiar czcionki samodzielnie przepisuje proste teksty samodzielnie umie zapisywać i odtworzyć wyniki swojej pracy samodzielnie umie uruchomić gry komputerowe Dość dobrze posługuje się poznanymi programami komputerowymi. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera zna nazwy i potrafi wskazać elementy zestawu komputerowego posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: włącza -wyłącz komputer, zamyka - otwiera programy, korzysta z myszy i klawiatura zna podstawowe narzędzia Przybornika i je stosuje umie kopiować i wklejać elementy rysunku rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi edytora graficznego Paint umie wybrać kolor, krój, rozmiar czcionki przepisuje proste teksty umie zapisywać i odtworzyć wyniki swojej pracy umie uruchomić gry komputerowe Posługuje się poznanymi programami komputerowymi: z pomocą nauczyciela stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera z pomocą nauczyciela wymienia nazwy i z pomocą nauczyciela potrafi wskazać elementy zestawu komputerowego z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: włącza -wyłącz komputer, zamyka -otwiera programy, korzysta z myszy i klawiatura z pomocą nauczyciela stosuje podstawowe narzędzia Przybornika z pomocą nauczyciela umie kopiować i wklejać elementy rysunku z pomocą nauczyciela rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi edytora graficznego Paint z pomocą nauczyciela umie wybrać kolor, krój, rozmiar czcionki z pomocą nauczyciela przepisuje proste teksty z pomocą nauczyciela umie zapisywać i odtworzyć wyniki swojej pracy 10

11 z pomocą nauczyciela umie uruchomić gry komputerowe Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: Posługuje się poznanymi programami komputerowymi wyłącznie z pomocą nauczyciela. z pomocą nauczyciela stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera wyłącznie z pomocą nauczyciela wymienia nazwy i z pomocą nauczyciela potrafi wskazać elementy zestawu komputerowego wyłącznie z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: włącza -wyłącz komputer, zamyka -otwiera programy, korzysta z myszy i klawiatura wyłącznie z pomocą nauczyciela stosuje podstawowe narzędzia Przybornika wyłącznie z pomocą nauczyciela rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi edytora graficznego Paint wyłącznie z pomocą nauczyciela umie wybrać kolor, krój, rozmiar czcionki wyłącznie z pomocą nauczyciela umie uruchomić gry komputerowe Nie potrafi posługiwać się poznanymi programami komputerowymi. nie stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera nawet z pomocą nauczyciela nie wymienia nazw i nie potrafi wskazać elementów zestawu komputerowego nawet z pomocą nauczyciela nie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: włącza -wyłącz komputer, zamyka -otwiera programy, korzysta z myszy i klawiatura nawet z pomocą nauczyciela nie stosuje podstawowych narzędzi Przybornika nawet z pomocą nauczyciela nie rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi edytora graficznego Paint nawet z pomocą nauczyciela nie umie wybrać koloru, kroju, rozmiaru czcionki nawet z pomocą nauczyciela nie umie uruchomić gry komputerowej EDUKACJA PRZYRODNICZA Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: Treści przyrodnicze opanował na poziomie wykraczającym poza program klasy pierwszej. 1. bezbłędnie rozpoznaje poznane przykłady flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, pola uprawnego, sadu i ogrodu (działki) 2. zna wszystkie poznane przystosowania zwierząt wynikające ze zmienności pór roku 3. zna wszystkie poznane zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z działalności człowieka 4.zna wszystkie poznane zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt 5. zna wszystkie poznane elementy pogody oraz ich symboliczny zapis 1. popełnia nieliczne błędy podczas rozpoznawania poznanych przykładów flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, pola uprawnego, sadu i ogrodu (działki) 2. zna większość poznanych przystosowań zwierząt wynikających ze zmienności pór roku 3. zna większość poznanych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka 11

12 4. zna większość poznanych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt 5. zna większość poznanych elementów pogody oraz ich symboliczny zapis 1. popełnia liczne błędy podczas rozpoznawania poznanych przykładów flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu pola uprawnego, sadu i ogrodu (działki) 2. zna kilka poznanych przystosowań zwierząt wynikających ze zmienności pór roku 3. zna kilka zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka 4. zna kilka poznanych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt 5. zna kilka poznanych elementów pogody oraz ich symboliczny zapis Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 1. wskazuje poznane przykłady flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, pola uprawnego, sadu i ogrodu (działki) wyłącznie z pomocą nauczyciela 2. potrafi podać kilka poznanych przystosowań zwierząt wynikających ze zmienności pór roku, korzystając z pomocy nauczyciela 3. z pomocą nauczyciela potrafi podać kilka przykładów zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka 4. z pomocą nauczyciela potrafi podać kilka przykładów poznanych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt 5. z pomocą nauczyciela potrafi podać kilka elementów pogody oraz wyszukać z podanych przykładów ich symboliczny zapis 1. nie wskazuje poznanych przykładów flory i fauny typowej dla ekosystemu parku, lasu, pola uprawnego, sadu i ogrodu (działki) nawet z pomocą nauczyciela 2. nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi podać poznanego przykładu przystosowania zwierząt wynikających ze zmienności pór roku 3. nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi podać przykładu zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikającego z działalności człowieka 4. nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi podać przykładu zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt 5. nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi podać żadnego z poznanych elementów pogody EDUKACJA SPOŁECZNA Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. doskonale zna i zawsze stosuje zasady właściwego zachowania się w szkole w stosunku do osób dorosłych i rówieśników 2. doskonale zna regulaminy szkoły, klasy i zawsze ich przestrzega 3. doskonale potrafi określić strukturę rodziny oraz jakie prawa i obowiązki ma każdy z jej członków; 4. zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły 5. zawsze dba o swoje zdrowie 6. doskonale zna swoje mocne i słabe strony 7. zawsze szanuje siebie i innych 8. doskonale planuje swój czas 9. zawsze rozsądnie korzysta z radia i telewizji, Internetu, komputera 10. doskonale zna symbole narodowe i zawsze odpowiednio się wobec nich zachowuje 11. zna nazwę stolicy Polski 12. zna nazwę województwa, w którym mieszka oraz nazwę jego stolicy 12

13 13. umie powiedzieć kilka zdań o swojej miejscowości 1. zna i stosuje zasady właściwego zachowania się w szkole w stosunku do osób dorosłych i rówieśników 2. zna regulaminy szkoły, klasy i ich przestrzega 3. potrafi określić strukturę rodziny oraz jakie prawa i obowiązki ma każdy z jej członków 4. przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły 5. dba o swoje zdrowie 6. zna swoje mocne i słabe strony 7. szanuje siebie i innych 8. planuje swój czas 9. rozsądnie korzysta z radia i telewizji, Internetu, komputera 10. zna symbole narodowe i odpowiednio się wobec nich zachowuje 11. zna nazwę stolicy Polski 12. zna nazwę województwa, w którym mieszka oraz nazwę jego stolicy 13. umie powiedzieć kilka zdań o swojej miejscowości 1. na ogół zna i stosuje zasady właściwego zachowania się w szkole w stosunku do osób dorosłych i rówieśników 2. raczej zna regulaminy szkoły, klasy i ich przestrzega 3. potrafi określić jakie prawa i obowiązki ma każdy z członków rodziny 4. na ogół przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły 5. na ogół dba o swoje zdrowie 6. raczej zna swoje mocne i słabe strony 7. na ogół szanuje siebie i innych 8. na ogół prawidłowo planuje swój czas 9. raczej rozsądnie korzysta z radia i telewizji, Internetu, komputera 10. raczej zna symbole narodowe i odpowiednio się wobec nich zachowuje 11. raczej zna nazwę stolicy Polski 12. zna nazwę województwa, w którym mieszka oraz nazwę jego stolicy 13. umie powiedzieć kilka zdań o swojej miejscowości 1. raczej zna i nie zawsze stosuje zasady właściwego zachowania się w szkole w stosunku do osób dorosłych i rówieśników 2. raczej zna regulaminy szkoły, klasy,ale nie zawsze ich przestrzega 3. nie zawsze określić jakie prawa i obowiązki ma każdy z członków rodziny 4. nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły 5. nie zawsze dba o swoje zdrowie 6. nie zawsze szanuje siebie i innych 7. nie zawsze prawidłowo planuje swój czas 8. nie zawsze rozsądnie korzysta z radia i telewizji, Internetu, komputera 9. raczej zna niektóre symbole narodowe, ale nie zawsze odpowiednio się wobec nich zachowuje 10. z pomocą nauczyciela wymienia nazwę stolicy Polski Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 13

14 1. nie zawsze stosuje zasady właściwego zachowania się w szkole w stosunku do osób dorosłych i rówieśników 2. nie zawsze ich przestrzega regulaminy szkoły i klasy 3. tylko z pomocą nauczyciela potrafi określić jakie prawa i obowiązki ma każdy z członków rodziny 4. nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły 5. raczej nie dba o swoje zdrowie 6. raczej nie szanuje siebie i innych 7. tylko z pomocą dorosłego prawidłowo planuje swój czas 8. nie zawsze rozsądnie korzysta z radia i telewizji, Internetu, komputera 9. tylko z pomocą nauczyciela rozpoznaje niektóre symbole narodowe, ale nie zawsze odpowiednio się wobec nich zachowuje 10. tylko z pomocą nauczyciela wymienia nazwę stolicy Polski 1. nie zna i nie stosuje zasad właściwego zachowania się w szkole w stosunku do osób dorosłych i rówieśników 2. nie zna regulaminów szkoły, klasy i ich nie przestrzega 3. nie potrafi określić jakie prawa i obowiązki ma każdy z członków rodziny 4. nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły 5. nie dba o swoje zdrowie 6. nie szanuje siebie i innych 7. nieprawidłowo planuje swój czas 8. nierozsądnie korzysta z radia i telewizji, Internetu, komputera 9. nie zna symboli narodowych i nieodpowiednio się wobec nich zachowuje EDUKACJA PLASTYCZNA Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. wykazuje zainteresowania plastyczne 2. osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i międzyszkolnych 1. oryginalnie ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych 2. bezbłędnie rozpoznaje wytwory wybranych dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki 1. ciekawie ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych 2. popełnia nieliczne błędy podczas rozpoznawania wytworów wybranych dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki 1. stara się ciekawie ilustrować podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych 2. popełnia liczne błędy podczas rozpoznawania wytworów wybranych dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 14

15 1. ubogo ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych 2. rozpoznaje wybrane przykłady architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki wyłącznie z pomocą nauczyciela 1. nie przejawia chęci tworzenia plastycznej interpretacji podanego tematu 2. nie rozpoznaje wybranych przykładów architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki nawet przy pomocy nauczyciela EDUKACJA MUZYCZNA Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. posiada umiejętności gry na dowolnym instrumencie i wykorzystuje to podczas lekcji oraz uroczystości klasowych i szkolnych 2. samodzielnie poszerza swe wiadomości i umiejętności oraz prezentuje je podczas zajęć 3. osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 1. prawidłowo i z pamięci śpiewa poznane piosenki 2. bezbłędnie odtwarza poznane rytmy 1. prawidłowo śpiewa poznane piosenki 2. popełnia nieliczne błędy podczas odtwarzania poznanych rytmów 1. śpiewa kilka poznanych piosenek 2. popełnia liczne błędy podczas odtwarzania poznanych rytmów Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 1. śpiewa wybrane przez siebie piosenki 2. odtwarza z pomocą nauczyciela poznane proste rytmy 1. nie śpiewa nawet wybranych przez siebie piosenek 2. nie odtwarza poznanych prostych rytmów nawet z pomocą nauczyciela ZAJĘCIA RUCHOWE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. jest bardzo sprawny fizycznie 2. aktywnie uczestniczy w życiu sportowym organizowanym na terenie szkoły i poza nią 3. osiąga wysokie wyniki w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych 15

16 1. zawsze przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych 2. zawsze prawidłowo wykonuje poznane ćwiczenia ruchowe 3. zawsze dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole 4. w stopniu bardzo dobrym przyswoił wiedzę na temat: -poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka -zasad zdrowego stylu życia -konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych 1. zwykle przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych 2. zwykle prawidłowo wykonuje poznane ćwiczenia ruchowe 3. zwykle dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole 4. w stopniu dobrym przyswoił wiedzę na temat: -poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka -zasad zdrowego stylu życia -konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych 1. czasami ma problemy z przestrzeganiem ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych 2. czasami ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń ruchowych 3. nie zawsze dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole 4. w stopniu dostatecznym przyswoił wiedzę na temat: -poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka -zasad zdrowego stylu życia -konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który: 1. często ma problemy z przestrzeganiem ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych mimo licznych upomnień nauczyciela 2. często ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń ruchowych 3. często ma problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy podczas siedzenia w ławce i przy stole 4. w minimalnym stopniu przyswoił wiedzę na temat: -poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka -zasad zdrowego stylu życia -konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych 1. mimo licznych upomnień nauczyciela nie przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych 2. mimo pomocy nauczyciela często ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń 3. mimo licznych upomnień nauczyciela nie zachowuje prawidłowej postawy podczas siedzenia w ławce i przy stole 4. nie przyswoił wiedzy na temat: -poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka -zasad zdrowego stylu życia -konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych ZAJĘCIA TECHNICZNE 16

17 Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. wykazuje zainteresowania techniczne 2. osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i międzyszkolnych 1. zna przeznaczenie poznanych urządzeń domowych oraz zasady ich bezpiecznego użytkowania 2. oryginalnie wykonuje, w wyniku majsterkowania, obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów 1. zna przeznaczenie większości poznanych urządzeń domowych oraz podstawowe zasady ich bezpiecznego użytkowania 2. ciekawie wykonuje, w wyniku majsterkowania, obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów 1. zna przeznaczenie kilku poznanych urządzeń domowych; czasami ma problemy z zachowaniem bezpieczeństwa podczas ich użytkowania 2. stara się prawidłowo wykonywać, w wyniku majsterkowania, obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który: 1. potrafi określić przeznaczenie wybranego urządzenia domowego wyłącznie z pomocą nauczyciela 2. mimo ostrzeżeń nauczyciela nie zawsze bezpiecznie korzysta z narzędzi i urządzeń technicznych 3. wykonuje, w wyniku majsterkowania, obiekty płaskie i przestrzenne wyłącznie z pomocą nauczyciela Uczeń nie podejmuje żadnej aktywności na zajęciach technicznych KLASA II EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 17

18 Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych 2. z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść 3. czyta płynnie i wyraziście nowe teksty, rozumiejąc je w pełni 4. bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu teksty zawierające nieopracowane słownictwo 5. pisze wyjątkowo estetycznie, mieszcząc się w liniaturze 6. omówione treści gramatyczne opanował w stopniu wykraczającym ponad program 7. bezbłędnie recytuje wiersze, piosenki i fragmenty prozy z uwzględnieniem ekspresji słownej 1. wypowiada myśli w formie spójnej i logicznej wypowiedzi ustnej 2. z uwagą słucha wypowiedzi innych i w pełni rozumie ich treść 3. czyta wyraźnie i poprawnie przygotowane wcześniej teksty i rozumie je 4. bezbłędnie przepisuje oraz pisze z pamięci i ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo 5. pisze starannie, mieści się w liniaturze, prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie 6. omówione treści gramatyczne opanował w stopniu bardzo dobrym 7. bezbłędnie recytuje poznane wiersze i fragmenty prozy 1. wypowiada myśli w formie zdań 2. zwykle z uwagą słucha wypowiedzi innych i zazwyczaj w pełni rozumie ich treść 3. przygotowane teksty czyta dość płynnie, z nielicznymi błędami, zwykle rozumiejąc ich treść 4. popełnia nieliczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci i ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo 5. pisze dość starannie, mieszcząc się w liniaturze, raczej prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie 6. omówione treści gramatyczne opanował w stopniu dobrym 7. z nielicznymi błędami recytuje poznane wiersze i fragmenty prozy 1. wypowiada myśli w formie krótkich zdań konstruowanych przy pomocy nauczyciela 2. nie zawsze z uwagą słucha wypowiedzi innych i ma problemy ze rozumieniem ich treści 3. przygotowane teksty czyta wolno, popełniając błędy; nie zawsze rozumie ich treść 4. popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci i ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo 5. stara się pisać dość starannie, próbując mieścić się w liniaturze, stara się prawidłowo rozmieszczać tekst na stronie 6. omówione treści gramatyczne opanował w stopniu dostatecznym 7. z licznymi błędami recytuje poznane wiersze, fragmenty prozy Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który: 1. wypowiada się pojedynczymi słowami 2. prawie zawsze ma problemy z wysłuchaniem wypowiedzi innych oraz ze zrozumieniem ich treści 3. Popełnia liczne błędy w czytaniu przygotowanych wcześniej, krótkich tekstów 3. popełnia bardzo liczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci i ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo 18

19 4. pisze niestarannie, próbując mieścić się w liniaturze 5. w niewielkim stopniu opanował omówione treści gramatyczne 6. w niewielkim stopniu potrafi zapamiętać tekst wiersza i fragmentu prozy 1. nie wyraża chęci wypowiadania się 2. nie potrafi słuchać wypowiedzi innych i nie rozumie ich treści 3. ma poważne problemy z czytaniem krótkich zdań 4. nie przepisuje i nie pisze z pamięci i ze słuchu tekstów zawierających opracowane słownictwo 5. pisze niestarannie, nie mieszcząc się w liniaturze 6. nie opanował opracowanych treści gramatycznych 7. nie potrafi zapamiętać tekstu wiersza i fragmentu prozy EDUKACJA MATEMATYCZNA Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych 2. opanował treści matematyczne na poziomie wykraczającym poza program klasy drugiej 1. biegle i bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste zadania tekstowe 3. bezbłędnie opanował umiejętności praktyczne 1. popełnia nieliczne błędy podczas dodawania i odejmowania liczb w zakresie zwykle bezbłędnie rozwiązuje proste zadania tekstowe 3. popełnia nieliczne błędy posługując się umiejętnościami praktycznymi 1. popełnia liczne błędy podczas dodawania i odejmowania liczb w zakresie rozwiązuje proste zadania tekstowe z niewielką pomocą nauczyciela 3. popełnia liczne błędy posługując się umiejętnościami praktycznymi Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który: 1. prawidłowo dodaje i odejmuje liczby w zakresie 60 z wykorzystaniem konkretów 2. rozwiązuje proste zadania tekstowe na konkretach i z pomocą nauczyciela 3. w minimalnym stopniu opanował umiejętności praktyczne 1. nie dodaje i nie odejmuje liczb w zakresie 60 nawet z wykorzystaniem konkretów 2. nie rozumie istoty prostych zadań tekstowych 3. nie opanował umiejętności praktycznych ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 19

20 Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: Jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program klasy drugiej. Uczeń biegle posługuje się poznanymi programami komputerowymi. samodzielnie zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów i Internetu samodzielnie umie utworzyć folder samodzielnie umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy samodzielnie wykorzystuje gry edukacyjne do poszerzania swoich zainteresowań samodzielnie posługuje się narzędziami Przybornika samodzielnie umie kopiować, wklejać, wycinać,pomniejszać i powiększać elementy rysunku samodzielnie rysuje za pomocą poznanych narzędzi samodzielnie zna znaki interpunkcyjne na klawiaturze samodzielnie umie korzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki samodzielnie umie napisać prosty tekst samodzielnie umie posługiwać się programami Kalkulator samodzielnie zna etykietę Internetu i potrafi się nim posługiwać Uczeń dość dobrze posługuje się poznanymi programami komputerowymi. zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów i Internetu umie utworzyć folder umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy wykorzystuje gry edukacyjne do poszerzania swoich zainteresowań posługuje się narzędziami Przybornika umie kopiować, wklejać, wycinać,pomniejszać i powiększać elementy rysunku rysuje za pomocą poznanych narzędzi zna znaki interpunkcyjne na klawiaturze umie korzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki umie napisać prosty tekst umie posługiwać się programami Kalkulator zna etykietę Internetu i potrafi się nim posługiwać Uczeń posługuje się poznanymi programami komputerowymi, korzystając z pomocy nauczyciela. z pomocą nauczyciela zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów i Internetu z pomocą nauczyciela umie utworzyć folder z pomocą nauczyciela umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy z pomocą nauczyciela wykorzystuje gry edukacyjne do poszerzania swoich zainteresowań z pomocą nauczyciela posługuje się narzędziami Przybornika z pomocą nauczyciela umie kopiować, wklejać, wycinać,pomniejszać i powiększać elementy rysunku z pomocą nauczyciela rysuje za pomocą poznanych narzędzi z pomocą nauczyciela zna znaki interpunkcyjne na klawiaturze z pomocą nauczyciela umie korzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki z pomocą nauczyciela umie napisać prosty tekst 20

21 z pomocą nauczyciela umie posługiwać się programami Kalkulator z pomocą nauczyciela zna etykietę Internetu i potrafi się nim posługiwać Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który: Uczeń posługuje się poznanymi programami komputerowymi wyłącznie z pomocą nauczyciela. wyłącznie z pomocą nauczyciela wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów i Internetu wyłącznie z pomocą nauczyciela umie utworzyć folder wyłącznie z pomocą nauczyciela umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy wyłącznie z pomocą nauczyciela wykorzystuje gry edukacyjne do poszerzania swoich zainteresowań wyłącznie z pomocą nauczyciela posługuje się narzędziami Przybornika wyłącznie z pomocą nauczyciela umie kopiować, wklejać, wycinać,pomniejszać i powiększać elementy rysunku wyłącznie z pomocą nauczyciela rysuje za pomocą poznanych narzędzi wyłącznie z pomocą nauczyciela zna znaki interpunkcyjne na klawiaturze wyłącznie z pomocą nauczyciela zna etykietę Internetu i potrafi się nim posługiwać Uczeń nie potrafi posługiwać się poznanymi programami komputerowymi nawet z pomocą nauczyciela. nawet z pomocą nauczyciela nie wymienia zagrożeń wynikających z korzystania z komputera, multimediów i Internetu nawet z pomocą nauczyciela nie umie utworzyć folderu nawet z pomocą nauczyciela nie umie zapisać i odtworzyć wyników swojej pracy nawet z pomocą nauczyciela nie wykorzystuje gier edukacyjnych do poszerzania swoich zainteresowań nawet z pomocą nauczyciela nie posługuje się narzędziami Przybornika nawet z pomocą nauczyciela nie umie kopiować, wklejać nawet z pomocą nauczyciela nie rysuje za pomocą poznanych narzędzi nawet z pomocą nauczyciela nie umie napisać prostego tekstu nawet z pomocą nauczyciela nie wymienia zasad etykiety Internetu i nie potrafi się nim posługiwać EDUKACJA PRZYRODNICZA Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: Treści przyrodnicze opanował na poziomie wykraczającym poza program klasy drugiej. 1. bezbłędnie charakteryzuje zmiany zachodzące w poszczególnych porach roku 2. bezbłędnie charakteryzuje poszczególne grupy roślin i zwierząt 3. zna wszystkie poznane zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z działalności człowieka 4. zna wszystkie poznane zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt 21

22 1. popełnia nieliczne błędy charakteryzując zmiany zachodzące w poszczególnych porach roku 2. zna większość cech charakteryzujących poszczególne grupy roślin i zwierząt 3. zna większość poznanych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka 4. zna większość poznanych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt 1. popełnia liczne błędy podczas charakteryzowania zmian zachodzących w poszczególnych porach roku 2. zna kilka poznanych cech charakteryzujących poszczególne grupy roślin i zwierząt 3. zna kilka zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka 4. zna kilka poznanych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który: 1. charakteryzuje zmiany zachodzące w poszczególnych porach roku wyłącznie z pomocą nauczyciela 2. potrafi podać kilka poznanych cech charakteryzujących poszczególne grupy roślin i zwierząt korzystając z pomocy nauczyciela 3. z pomocą nauczyciela potrafi podać kilka przykładów zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka 4. z pomocą nauczyciela potrafi podać kilka przykładów poznanych zagrożeń dla człowieka ze strony roślin i zwierząt 1. nie wskazuje poznanych zmian zachodzących w poszczególnych porach roku nawet z pomocą nauczyciela 2. nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi podać cech charakteryzujących poszczególne grupy roślin i zwierząt 3. nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi podać przykładu zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikającego z działalności człowieka 4. nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi podać przykładu zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt EDUKACJA SPOŁECZNA Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. zawsze umie rozpoznać i nazwać podstawowe emocje u siebie i innych osób rozwija empatię 2. doskonale wie, że ludzie różnią się miedzy sobą i zawsze szanuje te odmienność 3. doskonale zna i zawsze stosuje zasady koleżeństwa 4. doskonale wie, jak rozwiązywać konflikty 5. zawsze respektuje nietykalność fizyczną i prawa innych ludzi 6. zawsze potrafi odmówić, jeśli czyjeś namowy zagrażają jego życiu i zdrowiu 7. doskonale wie, jak się zachować wobec osób zagrażających jego życiu i zdrowiu oraz do kogo zwrócić się o pomoc 8. doskonale wie, jak dbać o higienę i zawsze o nią dba 9. doskonale zna podstawowe zasady zdrowego żywienia 10. doskonale zna polskie zwyczaje i tradycje świąteczne 11. doskonale zna legendy związane ze stolicami Polski 22

23 12. doskonale zna symbole narodowe, zna ich znaczenie dla Polaków i wie, jak należy się wobec nich zachować 13. doskonale wie, że Polska należy do Unii Europejskiej 14. doskonale wie, jak wygląda flaga Unii Europejskiej 15. doskonale zna i wymienia nazwy kilku państw należących do Unii Europejskiej 1. umie rozpoznać i nazwać podstawowe emocje u siebie i innych osób rozwija empatię 2. wie, że ludzie różnią się miedzy sobą i zawsze szanuje te odmienność 3. zna i stosuje zasady koleżeństwa 4. wie, jak rozwiązywać konflikty 5. respektuje nietykalność fizyczną i prawa innych ludzi 6. potrafi odmówić, jeśli czyjeś namowy zagrażają jego życiu i zdrowiu 7. wie, jak się zachować wobec osób zagrażających jego życiu i zdrowiu oraz do kogo zwrócić się o pomoc 8. wie, jak dbać o higienę i zawsze o nią dba 9. zna podstawowe zasady zdrowego żywienia 10. zna polskie zwyczaje i tradycje świąteczne 11. zna legendy związane ze stolicami Polski 12. zna symbole narodowe, zna ich znaczenie dla Polaków i wie, jak należy się wobec nich zachować 13. wie, że Polska należy do Unii Europejskiej 14. wie, jak wygląda flaga Unii Europejskiej 15. zna i wymienia nazwy kilku państw należących do Unii Europejskie 1. na ogół umie rozpoznać i nazwać podstawowe emocje u siebie i innych osób rozwija empatię 2. na ogół wie, że ludzie różnią się miedzy sobą i zawsze szanuje te odmienność 3. na ogół zna i stosuje zasady koleżeństwa 4. na ogół wie, jak rozwiązywać konflikty 5. na ogół respektuje nietykalność fizyczną i prawa innych ludzi 6. na ogół potrafi odmówić, jeśli czyjeś namowy zagrażają jego życiu i zdrowiu 7.raczej wie, jak się zachować wobec osób zagrażających jego życiu i zdrowiu oraz do kogo zwrócić się o pomoc 8. raczej wie, jak dbać o higienę i zawsze o nią dba 9. raczej zna podstawowe zasady zdrowego żywienia 10.raczej zna polskie zwyczaje i tradycje świąteczne 11. raczej zna legendę związaną z obecną stolicą Polski 12. raczej zna symbole narodowe, na ogół zna ich znaczenie dla Polaków i raczej wie, jak należy się wobec nich zachować 13. raczej wie, że Polska należy do Unii Europejskiej 14. raczej wie, jak wygląda flaga Unii Europejskiej 1. nie zawsze umie rozpoznać i nazwać podstawowe emocje u siebie i innych osób 2. raczej wie, że ludzie różnią się miedzy sobą, ale nie zawsze szanuje te odmienność 3. nie zawsze zna i stosuje zasady koleżeństwa 4. nie zawsze wie, jak rozwiązywać konflikty 5. nie zawsze respektuje nietykalność fizyczną i prawa innych ludzi 23

24 6. nie zawsze potrafi odmówić, jeśli czyjeś namowy zagrażają jego życiu i zdrowiu 7. nie zawsze wie, jak się zachować wobec osób zagrażających jego życiu i zdrowiu oraz do kogo zwrócić się o pomoc 8. nie zawsze wie, jak dbać o higienę i nie zawsze o nią dba 9. nie zawsze przestrzega podstawowych zasad zdrowego żywienia 10. z pomocą nauczyciela wymianie niektóre polskie zwyczaje i tradycje świąteczne 12. z pomocą nauczyciela nazywa symbole narodowe, omawia ich znaczenie dla Polaków, nie zawsze wie, jak należy się wobec nich zachować Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który: 1. ma trudności, aby rozpoznać i nazwać podstawowe emocje u siebie i innych osób 2. ma trudności w rozumieniu, że ludzie różnią się miedzy sobą i nie zawsze szanuje tą odmienność 3. nie zawsze zna i ma trudności w stosowaniu zasad koleżeństwa 5. ma trudności w respektowaniu nietykalności fizycznej i praw innych ludzi 6.ma trudności, aby odmówić, jeśli czyjeś namowy zagrażają jego życiu i zdrowiu 7.raczej nie wie, jak się zachować wobec osób zagrażających jego życiu i zdrowiu oraz do kogo zwrócić się o pomoc 8. raczej nie wie, jak dbać o higienę i ma trudności, aby o nią dbać 9. tylko z pomącą nauczyciela wymienia podstawowe zasady żywienia 10. ma trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu polskich zwyczajów świątecznych 11. tylko z pomocą nauczyciela rozpoznaje symbole narodowe, ma trudności, aby się odpowiednio wobec nich zachować 1. nie umie rozpoznać i nazywać podstawowych emocji u siebie i innych osób 2. nie rozumie, że ludzie różnią się miedzy sobą i nie szanuje odmienności 3. nie zna i nie stosuje zasad koleżeństwa 4. nie wie, jak rozwiązywać konflikty 5. nie respektuje nietykalności fizycznej i praw innych ludzi 6.nie potrafi odmówić, jeśli czyjeś namowy zagrażają jego życiu i zdrowiu 7.nie wie, jak się zachować wobec osób zagrażających jego życiu i zdrowiu oraz do kogo zwrócić się o pomoc 8. nie wie, jak dbać o higienę i o nią nie dba 9. nie zna podstawowe zasady zdrowego żywienia 10. nie zna polskich zwyczajów i tradycji świątecznych 12.nie zna symboli narodowych, nie zna ich znaczenia dla Polaków i nie wie, jak należy się wobec nich zachować 13. nie wie, że Polska należy do Unii Europejskiej 14. nie wie, jak wygląda flaga Unii Europejskiej EDUKACJA PLASTYCZNA Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. wykazuje zainteresowania plastyczne 2. osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i międzyszkolnych 1. oryginalnie ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych 2. bezbłędnie rozpoznaje wytwory wybranych dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki 24

25 1. ciekawie ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych 2. popełnia nieliczne błędy podczas rozpoznawania wytworów wybranych dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki 1. stara się ciekawie ilustrować podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych 2. popełnia liczne błędy podczas rozpoznawania wytworów wybranych dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który: 1. ubogo ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych 2. rozpoznaje wybrane przykłady architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki wyłącznie z pomocą nauczyciela 1. nie przejawia chęci tworzenia plastycznej interpretacji podanego tematu 2. nie rozpoznaje wybranych przykładów architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki nawet przy pomocy nauczyciela EDUKACJA MUZYCZNA Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. posiada umiejętności gry na dowolnym instrumencie i wykorzystuje to podczas lekcji oraz uroczystości klasowych i szkolnych 2. samodzielnie poszerza swe wiadomości i umiejętności oraz prezentuje je podczas zajęć 3. osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 1. prawidłowo i z pamięci śpiewa poznane piosenki 2. bezbłędnie odtwarza poznane rytmy 1. prawidłowo śpiewa poznane piosenki 2. popełnia nieliczne błędy podczas odtwarzania poznanych rytmów 1. śpiewa kilka poznanych piosenek 2. popełnia liczne błędy podczas odtwarzania poznanych rytmów Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który: 1. śpiewa wybrane przez siebie piosenki 2. odtwarza z pomocą nauczyciela poznane proste rytmy 25

26 1. nie śpiewa nawet wybranych przez siebie piosenek 2. nie odtwarza poznanych prostych rytmów nawet z pomocą nauczyciel ZAJĘCIA RUCHOWE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. jest bardzo sprawny fizycznie 2. aktywnie uczestniczy w życiu sportowym organizowanym na terenie szkoły i poza nią 3. osiąga wysokie wyniki w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych 1. zawsze przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych 2. zawsze prawidłowo wykonuje poznane ćwiczenia ruchowe 3. zawsze dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole 4. w stopniu bardzo dobrym przyswoił wiedzę na temat: - poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka - zasad zdrowego stylu życia - konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych 1. zwykle przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych 2. zwykle prawidłowo wykonuje poznane ćwiczenia ruchowe 3. zwykle dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole 4. w stopniu dobrym przyswoił wiedzę na temat: - poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka - zasad zdrowego stylu życia - konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych 1. czasami ma problemy z przestrzeganiem ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych 2. czasami ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń ruchowych 3. nie zawsze dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i przy stole 4. w stopniu dostatecznym przyswoił wiedzę na temat: - poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka - zasad zdrowego stylu życia - konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który: 1. często ma problemy z przestrzeganiem ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych mimo licznych upomnień nauczyciela 2. często ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń ruchowych 3. często ma problemy z utrzymaniem prawidłowej postawy podczas siedzenia w ławce i przy stole 4. w minimalnym stopniu przyswoił wiedzę na temat: 26

27 - poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka - zasad zdrowego stylu życia - konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych 1. mimo licznych upomnień nauczyciela nie przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych 2. mimo pomocy nauczyciela często ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń 3. mimo licznych upomnień nauczyciela nie zachowuje prawidłowej postawy podczas siedzenia w ławce i przy stole 4. nie przyswoił wiedzy na temat: - poznanych chorób, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka - zasad zdrowego stylu życia - konsekwencji samodzielnego zażywania lekarstw i stosowania środków chemicznych ZAJĘCIA TECHNICZNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 1. wykazuje zainteresowania techniczne 2. osiąga wysokie wyniki w konkursach szkolnych i międzyszkolnych 1. zna przeznaczenie poznanych urządzeń domowych oraz zasady ich bezpiecznego użytkowania 2. oryginalnie wykonuje, w wyniku majsterkowania, obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów 1. zna przeznaczenie większości poznanych urządzeń domowych oraz podstawowe zasady ich bezpiecznego użytkowania 2. ciekawie wykonuje, w wyniku majsterkowania, obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów 1. zna przeznaczenie kilku poznanych urządzeń domowych; czasami ma problemy z zachowaniem bezpieczeństwa podczas ich użytkowania 2. stara się prawidłowo wykonywać, w wyniku majsterkowania, obiekty płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem różnych materiałów Ocenę dopuszczająca (2) otrzymuje uczeń, który: 1. potrafi określić przeznaczenie wybranego urządzenia domowego wyłącznie z pomocą nauczyciela 2. mimo ostrzeżeń nauczyciela nie zawsze bezpiecznie korzysta z narzędzi i urządzeń technicznych 3. wykonuje, w wyniku majsterkowania, obiekty płaskie i przestrzenne wyłącznie z pomocą nauczyciela 1. nie potrafi określić przeznaczenia wybranego urządzenia domowego nawet z pomocą nauczyciela 2. mimo ostrzeżeń nauczyciela niebezpiecznie korzysta z narzędzi i urządzeń technicznych 27

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; CZYTANIE Znajomość liter alfabetu; Czytanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych 2. z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III wyraża myśli w formie wielozdaniowej wypowiedzi; słucha i w pełni rozumie wypowiedzi innych; przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I CZYTANIE Znajomość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I 1. Metody bieżącego oceniania osiągnięć uczniów: Sprawdzanie przez nauczyciela samodzielnie wykonanej przez uczniów pracy klasowej i domowej w celu określenia poziomu: poprawności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym posiada inne porównywalne z uwagą słucha czytanych utworów literackich oraz wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASY I-III

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASY I-III WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASY I-III ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Wewnątrzszkolny System Oceniania - I Etap Edukacyjny - klasy I - III spełnia następujące warunki:

Bardziej szczegółowo

popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane

popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdrój

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdrój KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdrój Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I ROK SZKOLNY 2015/2016 Ocena typu 6 (celujący) EDUKACJA POLONISTYCZNA Uczeń z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść;

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASY I-III

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASY I-III WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASY I-III LEGNICA 2017 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.Wewnątrzszkolny System Oceniania - I Etap Edukacyjny - klasy I - III spełnia następujące

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i

Bardziej szczegółowo

System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, semestralną i końcoworoczną.

System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, semestralną i końcoworoczną. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I a wych. Grażyna Opoczka Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN 2. Statut Szkoły 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania 4. Program nauczania zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 3 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III w Szkole Podstawowej w Chorzelowie Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej

Przedmiotowy System Oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie Przedmiotowy System Oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 2 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 5 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI SŁUCHANIE EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 p Słucha ze zrozumieniem poleceń i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Mówienie i słuchanie Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szkolny 2019/ 2020

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szkolny 2019/ 2020 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szkolny 2019/ 2020 EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA 6 punktów Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II w Szkole Podstawowej w Chorzelowie Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 1 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu złożonych poleceń i wypowiedzi innych osób. Słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNEJ Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania zawierający szczegółowe zasady oceniania w szkole, wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery;

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i rozmieszczaniem tekstu w liniaturze; przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym.

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym. Załącznik nr 5 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 2 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1. Przedmiot i zakres oceny ucznia. I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. W klasach I-III ocenie podlegają następujące

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział I

Wewnętrzny system oceniania- oddział I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział I tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; bardzo starannie pisze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna Załącznik nr 4 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 1 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie

Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie A. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie-czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem, wyszukuje informacje w tekście, odtwarza różne teksty z pamięci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I-III ocenie podlegają następujące obszary: - edukacja polonistyczna - edukacja matematyczna - edukacja przyrodnicza - edukacja społeczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W KLASIE II

KRYTERIA OCEN W KLASIE II KRYTERIA OCEN W KLASIE II EDUKACJA SPOŁECZNA: 1.Współpraca w grupie 6 zawsze chętnie współpracuje w grupie; 5 zgodnie i chętnie współpracuje w grupie; 4 bierze udział w zabawach, czasami chce się bawić

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE

ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE I. Podstawy regulaminowe: W klasach I-III stosowana jest ocena opisowa bieżąca, śródroczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ rok szkolny 2015/16 wych. Dorota Szostak KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i jawności. 2.Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III w Szkole Podstawowej nr 2. im. Jana Pawła II w Twardogórze ZASADY OCENIANIA 1. Nauczyciele w pierwszym tygodniu każdego roku informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3 Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie Cele oceniania wewnątrzszkolnego: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE Węgrów 2015/2016 I. Podstawy regulaminowe: W klasach I-III stosowana jest ocena opisowa bieżąca, śródroczna

Bardziej szczegółowo

KLASY I-III &3. 4. Ocenianie bieżące ucznia dokonywane jest za pomocą cyfr 1-6.: Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

KLASY I-III &3. 4. Ocenianie bieżące ucznia dokonywane jest za pomocą cyfr 1-6.: Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu: KLASY I-III &3 1. W klasach I III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 44i ust. 1

Bardziej szczegółowo

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I. nazwisko i imię ucznia rok szkolny A. ROZWÓJ POZNAWCZY MÓWIENIE I SŁUCHANIE posiada... zasób słownictwa; aktywnie uczestniczy/wymaga zachęty nauczyciela w rozmowie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA płynnie, wyraziście i biegle teksty bez przygotowania. płynnie, wyraziście i biegle teksty z przygotowanie m. płynnie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA 3 5 4 3 2 1 Czyta wyraziście róŝne teksty z zachowaniem pauz gramatycznych, logicznych, z właściwą intonacją. Czyta

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II Czyta każdy tekst płynnie, wyraziście z właściwą intonacją. EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA Czyta przygotowany wcześniej tekst płynnie, wyraziście,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Ogólne zasady oceniania w klasach I-III są zgodne z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów obowiązującym w Publicznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 9 W LEGNICY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 9 W LEGNICY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 9 W LEGNICY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I-III Kryteria oceniania Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonuje się w oparciu o wypracowane

Bardziej szczegółowo

Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej

Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej Ocena 6 ( celujący) 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową. Ocena śródroczna sporządzana jest po zakończeniu semestru na specjalnie przygotowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: a) mówienie, b) słuchanie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi rok szkolny 2018/2019. I.

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi rok szkolny 2018/2019. I. OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi rok szkolny 2018/2019 I. Założenia ogólne 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa

Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLAS I III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ OBOWIAZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ W TORUNIU

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLAS I III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ OBOWIAZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ W TORUNIU WYMAGANIA EDUKACYJNE KLAS I III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ OBOWIAZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ W TORUNIU Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów klas I III. Ocenianie w edukacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE UCZNIÓW KLAS I-III ROK SZKOLNY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE UCZNIÓW KLAS I-III ROK SZKOLNY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE UCZNIÓW KLAS I-III ROK SZKOLNY 2018-2019 Zasady i sposoby oceniania w klasach I-III Ocenianie w klasach I-III pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną. Oprócz tego ocena

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I 6 Edukacja polonistyczna Mówienie. Buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, ma bogaty zasób słownictwa, angażuje się w klasowe występy. Pisanie. Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Edukacja polonistyczna Mówienie: Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe poprawne pod względem językowym. Posługuje się bogatym słownictwem. Pisanie.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU Oceniane są następujące umiejętności i elementy wiedzy pod kątem stopnia opanowania ich przez ucznia: Słuchanie uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D)

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D) Wymagania edukacyjne klasa II Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W) polonistyczna umiejętność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej

Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej Zasady oceniania z edukacji wczesnoszkolnej I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. Ocenianie w klasach I-III pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną. Oprócz tego ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : 1. Ocenie podlegają: słuchanie, mówienie (wypowiedzi zarówno w języku rodzimym jak i w języku francuskim,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM Opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo