SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE"

Transkrypt

1 SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie tabeli z ocenami punktowymi. a/ Klasyfikowanie semestralne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia. Raz w roku (na koniec) wychowawca przygotowuje arkusz oceny opisowej, którą umieszcza w arkuszu ocen i na świadectwie. b/ Oceny semestralne są podsumowaniem pracy i jej wyników podczas minionego okresu. Bieżące i semestralne ocenianie oparte jest na sześciostopniowej skali punktowej: 1-6 punktów. 6 punktów uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie nauczania w danej klasie - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia - korzysta z różnych źródeł informacji - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych - proponuje rozwiązania niekonwencjonalne - potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe - osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych. 5 punktów uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami - samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania - potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 4 punkty uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie - poprawnie stosuje wiadomości - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 3 punkty uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli poprawnie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej - część zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela - wymaga ponownego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy - ma trudności w zachowaniu wyznaczonego limitu czasowego

2 2 punkty uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej - większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela - wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy - nie przestrzega limitów czasowych - często nie kończy rozpoczętych działań. 1 punkt uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy - uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności - odmawia wykonania zadania - nie próbuje - nie stara się - niszczy prace. - nie radzi sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela. 2. Ocena obejmuje opis zachowania i osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: - sprawności językowej (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) - umiejętności matematycznych - umiejętności społeczno-przyrodniczych - umiejętności artystycznych - rozwoju fizycznego - posługiwania się komputerem. 3. Przy bieżącym, semestralnym i końcowo rocznym ocenianiu osiągnięć ucznia z religii lub etyki stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującym w klasach IV-VI szkoły podstawowej. KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I Czytanie 6 punktów czyta wyuczony i nowy tekst płynnie i bezbłędnie z odpowiednią intonacją 5 punktów czyta wyraziście i bezbłędnie, w dobrym tempie 4 punkty czyta w dobrym tempie, sporadycznie popełnia błędy 3 punkty czyta wolno, popełnia błędy 2 punkty czyta bardzo wolno, popełnia błędy 1 punkt czyta bardzo wolno, myli lub opuszcza litery, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe Czytanie ze zrozumieniem

3 6 punktów rozumie w całości tekst, wyciąga logiczne wnioski 5 punktów rozumie w całości tekst i odpowiada na pytania z nim związane 4 punkty nie rozumie w pełni czytanego tekstu, odpowiada na pytania z pomocą nauczyciela 3 punkty ma trudności ze zrozumieniem czytanego tekst, popełnia błędy w odpowiedziach 2 punkty ma duże trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu, sporadycznie odpowiada na pytania 1 punkt nie rozumie czytanego tekstu i nie potrafi odpowiedzieć na pytania Recytacja 6 punktów wygłasza nowy tekst, stosując odpowiednie środki wyrazu artystycznego 5 punktów wygłasza tekst opracowany, stosując odpowiednie środki wyrazu 4 punkty wygłasza tekst nie zawsze stosując odpowiednie środki wyrazu artystycznego i popełnia drobne pomyłki pamięciowe 3 punkty wygłasza tekst nie stosując odpowiednich środków wyrazu, popełniając liczne pomyłki pamięciowe 2 punkty ma duże problemy z odtwarzaniem pamięciowym tekstu 1 punkt nie potrafi wygłosić tekstu. Wypowiedzi ustne 6 punktów samodzielnie buduje logiczną i spójną wypowiedź, stosując poprawne formy gramatyczne i bogate słownictwo 5 punktów buduje logiczną i spójną wypowiedź, zachowując zgodność formy wyrazowej 4 punkty wypowiada się poprawnymi zdaniami 3 punkty wypowiada się prostymi zdaniami, nie zawsze zachowuje zgodność formy wyrazowej 2 punkty wypowiada się wyrazami bez związku logicznego 1 punkt wypowiada się jednym wyrazem. Technika pisania 6 punktów pisze kształtnie, starannie w szybkim tempie 5 punktów pisze kształtnie i starannie 4 punkty pisze kształtnie i starannie, ale sporadycznie popełnia błędy w łączeniu liter lub błędnie odtwarza ich kształt, myli liniaturę 3 punkty niepoprawnie odtwarza kształt liter, czasami popełnia błędy w ich łączeniu 2 punkty pisze niestarannie, często nie zachowuje prawidłowego kształtu liter, myli liniaturę 1 punkt pisze bardzo niestarannie, nie zachowuje właściwego kształtu liter, myli lub nie mieści się w liniaturze

4 Przepisywanie 6 punktów bezbłędnie, samodzielnie, starannie i estetycznie przepisuje tekst drukowany 5 punktów bezbłędnie przepisuje opracowane wyrazy i zdania 4 punkty w przepisywaniu wyrazów i zdań popełnia nieliczne błędy 3 punkty w przepisywanych wyrazach i zdaniach popełnia nieliczne błędy, ale niekiedy oczekuje pomocy nauczycieli 2 punkty popełnia wiele błędów w przepisywanych wyrazach i zdaniach 1 punkt nie przepisuje wyrazów i zdań, nie podejmuje próby Wypowiedzi pisemne 6 punktów samodzielnie buduje proste zdania, posługując się w praktyce elementarnymi zasadami ortografii oraz stosuje poprawne formy gramatyczne 5 punktów samodzielnie buduje krótkie zdania, 4 punkty układa krótkie zdania, popełniając nieliczne błędy 3 punkty układa proste zdania, popełniając błędy 2 punkty układa proste zdania, popełniając pomyłki, mimo wskazówek nauczyciela 1 punkt nie potrafi z pomocą nauczyciela ułożyć prostych zdań. Pisanie z pamięci 6 punktów bezbłędnie pisze z pamięci krótkie zdania o pisowni zgodnej z wymową 5 punktów pisze z pamięci krótkie zdania o pisowni zgodnej z wymową (dopuszczalny1 błąd)) 4 punkty pisze z pamięci krótkie zdania o pisowni zgodnej z wymową (dopuszczalne 2-3 błędy) 3 punkty pisze z pamięci krótkie zdania ( dopuszczalne 4-5 błędów) 2 punkty popełnia liczne błędy 1 punkt nie pisze krótkich zdań z pamięci. Wiadomości społeczno- przyrodnicze 6 punktów poszukuje własnych rozwiązań, trafnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, posiada bogatą wiedzę z zakresu środowiska, przygotowuje na zajęcia dodatkowe materiały oraz informacje i potrafi o nich opowiedzieć 5 punktów umie obserwować i analizować i opisywać zjawiska i procesy w środowisku społeczno - przyrodniczym 4 punkty orientuje się w otaczającym środowisku społeczno przyrodniczym, dostrzega procesy w nim zachodzące, ale nie zawsze umie je opisać 3 punkty orientuje się w otaczającym środowisku, ale nie dostrzega zachodzących w nim zmian 2 punkty błędnie analizuje procesy społeczno - przyrodnicze

5 1 punkt nie interesuje się środowiskiem społeczno przyrodniczym, nie zna podstawowych wiadomości. Sprawność rachunkowa 6 punktów sprawnie i bezbłędnie wykonuje w pamięci dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 5 punktów poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 4 punkty wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, popełniając sporadyczne błędy 3 punkty w wolnym tempie wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z użyciem konkretów, czasami popełnia błędy 2 punkty liczy w wolnym tempie na konkretach, popełniając błędy 1 punkt nie dodaje i odejmuje w zakresie 10. Rozwiązywanie zadań 6 punktów rozumie, sprawnie rozwiązuje oraz samodzielnie układa złożone zadania tekstowe 5 punktów - rozwiązuje zadania jednodziałaniowe z treścią 4 punkty rozwiązuje zadania tekstowe, ale popełnia nieliczne błędy 3 punkty rozwiązuje zadania tekstowe, korzystając z pomocy nauczyciela 2 punkty popełnia błędy w rozwiązywaniu zadań tekstowych, pomimo pomocy nauczyciela 1 punkt nie potrafi rozwiązywać zadań tekstowych Umiejętności w zakresie dokonywania pomiarów 6 punktów poszukuje własnych rozwiązań, trafnie stosuje w praktyce zdobyte wiadomości i umiejętności 5 punktów opanował i stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności 4 punkty opanował i stosuje niektóre wiadomości i umiejętności praktyczne 3 punkty opanował i stosuje niektóre wiadomości i umiejętności praktyczne przy pomocy nauczyciela 2 punkty nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych wiadomości i umiejętności 1 punkt nie zna i nie stosuje poznanych wiadomości i umiejętności. Aktywność muzyczna 6 punktów bezbłędnie odtwarza melodie i tekst poznanych piosenek, wykazuje zdolności muzyczne 5 punktów poprawnie śpiewa poznane piosenki i opanował wiadomości 4 punkty śpiewa poznane piosenki, ale nie uwzględnia linii melodycznej 3 punkty śpiewa poznane piosenki, myląc słowa i linię melodyczną 2 punkty śpiewa niechętnie, myląc słowa i nie uwzględniając linii melodycznej 1 punkt nie podejmuje prób śpiewania, nie wykonuje ćwiczeń rytmicznych. Prace plastyczno techniczne

6 6 punktów swobodnie, oryginalnie, estetycznie i samodzielnie wypowiada się w wybranych technikach plastycznych, wykazuje zdolności w tym kierunku, bierze udział w konkursach plastycznych 5 punktów zgodnie z tematem, estetycznie wykonuje prace plastyczne i techniczne 4 punkty wykonuje prace w sposób typowy, stara się wykonać ją estetycznie i starannie 3 punkty wykonuje prace w sposób typowy, ale nie dba o estetykę i staranne wykonanie 2 punkty wykonuje pracę ubogą w szczegóły, nie dba o estetykę i staranność wykonania 1 punkt nie wykonuje prac plastyczno technicznych. Wychowanie fizyczne 6 punktów bardzo sprawny ruchowo, angażuje się w rywalizację sportową 5 punktów sprawny ruchowo, chętnie uczestniczy w grach i zabawach 4 punkty sprawny ruchowo, mało zdyscyplinowany lub niesprawny ruchowo, ale zdyscyplinowany 3 punkty nieprecyzyjnie wykonuje ćwiczenia ruchowe, ma kłopoty z dyscypliną 2 punkty niechętnie bierze udział w zajęciach i jest niezdyscyplinowany 1 punkt nie podejmuje ćwiczeń, jest nieprzygotowany Zajęcia komputerowe 6 punktów sprawnie posługuje się komputerem, inicjuje własne rozwiązania 5 punktów sprawnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie 4 punkty posługuje się komputerem w podstawowym zakresie 3 punkty posługuje się komputerem w podstawowym zakresie przy pomocy nauczyciela 2 punkty wymaga stałej pomocy ze strony nauczyciela przy posługiwaniu się komputerem 1 punkt nie potrafi korzystać z komputera pomimo pomocy nauczyciela. KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY II Czytanie 6 punktów czyta nowy tekst płynnie i bezbłędnie z odpowiednią intonacją 5 punktów czyta wyraziście i bezbłędnie, w dobrym tempie 4 punkty czyta w dobrym tempie, sporadycznie popełnia błędy 3 punkty czyta wolno, popełnia błędy 2 punkty czyta bardzo wolno, popełnia błędy 1 punkt czyta bardzo wolno, myli lub opuszcza litery, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe Czytanie ze zrozumieniem

7 6 punktów rozumie w całości tekst, wyciąga logiczne wnioski 5 punktów rozumie w całości tekst i odpowiada na pytania z nim związane 4 punkty nie rozumie w pełni czytanego tekstu, odpowiada na pytania z pomocą nauczyciela 3 punkty ma trudności ze zrozumieniem czytanego tekst, popełnia błędy w odpowiedziach 2 punkty ma duże trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu, sporadycznie odpowiada na pytania 1 punkt nie rozumie czytanego tekstu i nie potrafi odpowiedzieć na pytania Recytacja 6 punktów wygłasza nowy tekst, stosując odpowiednie środki wyrazu artystycznego 5 punktów wygłasza tekst opracowany, stosując odpowiednie środki wyrazu 4 punkty wygłasza tekst nie zawsze stosując odpowiednie środki wyrazu artystycznego i popełnia drobne pomyłki pamięciowe 3 punkty wygłasza tekst nie stosując odpowiednich środków wyrazu, popełniając liczne pomyłki pamięciowe 2 punkty ma duże problemy z odtwarzaniem pamięciowym tekstu 1 punkt nie potrafi wygłosić tekstu. Wypowiedzi ustne 6 punktów samodzielnie buduje logiczną i spójną wypowiedź, stosując poprawne formy gramatyczne i bogate słownictwo 5 punktów buduje logiczną i spójną wypowiedź, zachowując zgodność formy wyrazowej 4 punkty wypowiada się poprawnymi zdaniami 3 punkty wypowiada się prostymi zdaniami, nie zawsze zachowuje zgodność formy wyrazowej 2 punkty wypowiada się wyrazami bez związku logicznego 1 punkt wypowiada się jednym wyrazem. Technika pisania 6 punktów pisze kształtnie, starannie w szybkim tempie 5 punktów pisze kształtnie i staranni 4 punkty pisze kształtnie i starannie, ale sporadycznie popełnia błędy w łączeniu liter lub błędnie odtwarza ich kształt, myli liniaturę 3 punkty niepoprawnie odtwarza kształt liter, czasami popełnia błędy w ich łączeniu 2 punkty pisze niestarannie, często nie zachowuje prawidłowego kształtu liter, myli liniaturę 1 punkt pisze bardzo niestarannie, nie zachowuje właściwego kształtu liter, myli lub nie mieści się w liniaturze

8 Przepisywanie 6 punktów bezbłędnie i samodzielnie przepisuje tekst drukowany 5 punktów bezbłędnie przepisuje opracowane wyrazy i zdania 4 punkty w przepisywaniu wyrazów i zdań popełnia nieliczne błędy 3 punkty w przepisywanych wyrazach i zdaniach popełnia nieliczne błędy, ale niekiedy oczekuje pomocy nauczycieli 2 punkty popełnia wiele błędów w przepisywanych wyrazach i zdaniach 1 punkt nie przepisuje wyrazów i zdań, nie podejmuje próby Wypowiedzi pisemne 6 punktów samodzielnie buduje zdania, stosując bogate słownictwo i poprawne formy gramatyczne 5 punktów samodzielnie buduje krótkie zdania, 4 punkty układa krótkie zdania, popełniając nieliczne błędy 3 punkty układa proste zdania, popełniając błędy 2 punkty układa proste zdania, popełniając pomyłki, mimo wskazówek nauczyciela 1 punkt nie potrafi z pomocą nauczyciela ułożyć prostych zdań. Pisanie z pamięci 6 punktów bezbłędnie pisze z pamięci krótkie zdania o pisowni zgodnej z wymową 5 punktów pisze z pamięci krótkie zdania o pisowni zgodnej z wymową (dopuszczalny1 błąd)) 4 punkty pisze z pamięci krótkie zdania o pisowni zgodnej z wymową ( dopuszczalne 2-3 błędy) 3 punkty pisze z pamięci krótkie zdania ( dopuszczalne 4-5 błędów) 2 punkty popełnia liczne błędy 1 punkt nie pisze krótkich zdań z pamięci. Pisanie ze słuchu 6 punktów bezbłędnie pisze z ze słuchu 5 punktów pisze ze słuchu zdania w ramach opracowanego słownictwa (dopuszczalny1 błąd) 4 punkty pisze ze słuchu krótkie zdania w ramach opracowanego słownictwa (dopuszczalne 2-3 błędy) 3 punkty pisze ze słuchu krótkie zdania w ramach opracowanego słownictwa (dopuszczalne 4-5 błędów) 2 punkty popełnia liczne błędy 1 punkt nie pisze krótkich zdań ze słuchu. Wiadomości społeczno- przyrodnicze 6 punktów poszukuje własnych rozwiązań, trafnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, posiada bogatą wiedzę z zakresu środowiska

9 5 punktów umie obserwować i analizować i opisywać zjawiska i procesy w środowisku społeczno - przyrodniczym 4 punkty orientuje się w otaczającym środowisku społeczno przyrodniczym, dostrzega procesy w nim zachodzące, ale nie zawsze umie je opisać 3 punkty orientuje się w otaczającym środowisku, ale nie dostrzega zachodzących nim zmian 2 punkty błędnie analizuje procesy społeczno - przyrodnicze 1 punkt nie interesuje się środowiskiem społeczno przyrodniczym, nie zna podstawowych wiadomości. Sprawność rachunkowa 6 punktów sprawnie i bezbłędnie wykonuje w pamięci dodawanie i odejmowanie w zakresie punktów poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 30 4 punkty wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, popełniając sporadyczne błędy 3 punkty w wolnym tempie wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z użyciem konkretów, czasami popełnia błędy 2 punkty liczy w wolnym tempie na konkretach, popełniając błędy 1 punkt nie dodaje i odejmuje w zakresie 20. Rozwiązywanie zadań 6 punktów rozumie i sprawnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe 5 punktów - rozwiązuje zadania jednodziałaniowe z treścią 4 punkty rozwiązuje zadania tekstowe, ale popełnia nieliczne błędy 3 punkty rozwiązuje zadania tekstowe, korzystając z pomocy nauczyciela 2 punkty popełnia błędy w rozwiązywaniu zadań tekstowych, pomimo pomocy nauczyciela 1 punkt nie potrafi rozwiązywać zadań tekstowych Umiejętności w zakresie dokonywania pomiarów 6 punktów poszukuje własnych rozwiązań, trafnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności 5 punktów opanował i stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności 4 punkty opanował i stosuje niektóre wiadomości i umiejętności praktyczne 3 punkty opanował i stosuje niektóre wiadomości i umiejętności praktyczne przy pomocy nauczyciela 2 punkty nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych wiadomości i umiejętności 1 punkt nie zna i nie stosuje poznanych wiadomości i umiejętności. Aktywność muzyczna 6 punktów bezbłędnie odtwarza melodie i tekst poznanych piosenek 5 punktów poprawnie śpiewa poznane piosenki i opanował wiadomości

10 4 punkty śpiewa poznane piosenki, ale nie uwzględnia linii melodycznej 3 punkty śpiewa poznane piosenki, myląc słowa i linię melodyczną 2 punkty śpiewa niechętnie, myląc słowa i nie uwzględniając linii melodycznej 1 punkt nie podejmuje prób śpiewania, nie wykonuje ćwiczeń rytmicznych. Prace plastyczno techniczne 6 punktów w oryginalny sposób i estetycznie wykonuje prace plastyczne i techniczne, bierze udział w konkursach plastycznych 5 punktów zgodnie z tematem, estetycznie wykonuje prace plastyczne i techniczne 4 punkty wykonuje prace w sposób typowy, stara się wykonać ją estetycznie i starannie 3 punkty wykonuje prace w sposób typowy, ale nie dba o estetykę i staranne wykonanie 2 punkty wykonuje pracę ubogą w szczegóły, nie dba o estetykę i staranność wykonania 1 punkt nie wykonuje prac plastyczno technicznych. Wychowanie fizyczne 6 punktów bardzo sprawny ruchowo, angażuje się w rywalizację sportową 5 punktów sprawny ruchowo, chętnie uczestniczy w grach i zabawach 4 punkty sprawny ruchowo, mało zdyscyplinowany lub niesprawny ruchowo, ale zdyscyplinowany 3 punkty nieprecyzyjnie wykonuje ćwiczenia ruchowe, ma kłopoty z dyscypliną 2 punkty niechętnie bierze udział w zajęciach i jest niezdyscyplinowany 1 punkt nie podejmuje ćwiczeń, jest nieprzygotowany Zajęcia komputerowe 6 punktów sprawnie posługuje się komputerem, inicjuje własne rozwiązania 5 punktów sprawnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie 4 punkty posługuje się komputerem w podstawowym zakresie 3 punkty posługuje się komputerem w podstawowym zakresie przy pomocy nauczyciela 2 punkty wymaga stałej pomocy ze strony nauczyciela przy posługiwaniu się komputerem 1 punkt nie potrafi korzystać z komputera pomimo pomocy nauczyciela. KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY III Czytanie 6 punktów czyta nowy tekst płynnie i bezbłędnie z odpowiednią intonacją 5 punktów czyta wyraźnie i poprawnie przygotowane wcześniej teksty 4 punkty przygotowane teksty czyta dość płynnie, z nielicznymi błędami.

11 3 punkty przygotowany tekst czyta wolno, popełnia błędy 2 punkty popełnia liczne błędy podczas czytania nawet prostych tekstów. 1 punkt ma poważny problem z czytaniem krótkich zdań, wyrazów. Czytanie ze zrozumieniem 6 punktów rozumie w całości tekst, wyciąga logiczne wnioski 5 punktów rozumie w całości tekst i odpowiada na pytania z nim związane 4 punkty nie rozumie w pełni czytanego tekstu, odpowiada na pytania z pomocą nauczyciela 3 punkty ma trudności ze zrozumieniem czytanego tekst, popełnia błędy w odpowiedziach 2 punkty ma duże trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu, sporadycznie odpowiada na pytania 1 punkt nie rozumie czytanego tekstu i nie potrafi odpowiedzieć na pytania Recytacja 6 punktów wygłasza nowy tekst, stosując odpowiednie środki wyrazu artystycznego 5 punktów wygłasza tekst opracowany, stosując odpowiednie środki wyrazu 4 punkty wygłasza tekst nie zawsze stosując odpowiednie środki wyrazu artystycznego i popełnia drobne pomyłki pamięciowe 3 punkty wygłasza tekst nie stosując odpowiednich środków wyrazu, popełniając liczne pomyłki pamięciowe 2 punkty ma duże problemy z odtwarzaniem pamięciowym tekstu 1 punkt nie potrafi wygłosić tekstu. Wypowiedzi ustne 6 punktów samodzielnie buduje logiczną i spójną wypowiedź, stosując poprawne formy gramatyczne i bogate słownictwo 5 punktów buduje logiczną i spójną wypowiedź, zachowując zgodność formy wyrazowej 4 punkty wypowiada się w formie krótkich zdań. 3 punkty wypowiada myśli w formie krótkich zdań konstruowanych przy pomocy nauczyciela. 2 punkty pytany odpowiada pojedynczymi wyrazami. 1 punkt nie wyraża chęci wypowiadania się. Technika pisania 6 punktów pisze kształtnie, starannie w szybkim tempie, bardzo estetycznie. 5 punktów pisze kształtnie i staranni 4 punkty pisze kształtnie i starannie, ale sporadycznie popełnia błędy w łączeniu liter lub błędnie odtwarza ich kształt, myli liniaturę 3 punkty niepoprawnie odtwarza kształt liter, czasami popełnia błędy w ich łączeniu

12 2 punkty pisze niestarannie, często nie zachowuje prawidłowego kształtu liter, myli liniaturę 1 punkt pisze bardzo niestarannie, nie zachowuje właściwego kształtu liter, myli lub nie mieści się w liniaturze Wypowiedzi pisemne 6 punktów samodzielnie redaguje proste formy użytkowe, stosując bogate słownictwo i poprawne formy gramatyczne 5 punktów wykorzystując podane słownictwo, samodzielnie redaguje proste formy użytkowe (opowiadanie, opis, list, życzenie, zaproszenie) 4 punkty wykorzystując podane słownictwo, z niewielką pomocą nauczyciela, redaguje proste formy użytkowe (opowiadanie, opis, list, życzenie, zaproszenie) 3 punkty wykorzystując podane słownictwo, z dość częstą pomocą nauczyciela, redaguje proste formy użytkowe ( opowiadanie, opis, list, życzenie, zaproszenie) 2 punkty mimo pomocy nauczyciela ma problem z redagowaniem prostych form użytkowych (opowiadanie, opis, list, życzenie) 1 punkt nawet z pomocą nauczyciela nie redaguje prostych form użytkowych. Pisanie z pamięci i ze słuchu 6 punktów bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu teksty zawierające nieopracowane słownictwo 5 punktów bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo. 4 punkty popełnia nieliczne błędy, pisząc z pamięci ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo. 3 punkty popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane słownictwo. 2 punkty popełnia bardzo liczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci teksty zawierające opracowane słownictwo. 1 punkt nie przepisuje i nie pisze z pamięci tekstów zawierających opracowane słownictwo. Wiadomości społeczno- przyrodnicze 6 punktów poszukuje własnych rozwiązań, posiada bogatą wiedzę z zakresu środowiska. 5 punktów umie obserwować i analizować i opisywać zjawiska i procesy w środowisku społeczno - przyrodniczym 4 punkty orientuje się w otaczającym środowisku społeczno przyrodniczym, dostrzega procesy w nim zachodzące, ale nie zawsze umie je opisać

13 3 punkty orientuje się w otaczającym środowisku, ale nie dostrzega zachodzących nim zmian 2 punkty błędnie analizuje procesy społeczno - przyrodnicze 1 punkt nie interesuje się środowiskiem społeczno przyrodniczym, nie zna podstawowych wiadomości. Sprawność rachunkowa 6 punktów sprawnie i biegle wykonuje obliczenia w zakresie punktów biegle i bezbłędnie dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100, z przekroczeniem progu dziesiątkowego, bez algorytmu pisemnego. 4 punkty popełnia nieliczne błędy podczas dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 100, bez przekroczenia progu dziesiątkowego, bez algorytmu pisemnego. 3 punkty sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20, z przekroczeniem progu dziesiątkowego, sprawnie mnoży i dzieli w zakresie punkty sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20, bez przekroczenia progu dziesiątkowego, mnoży i dzieli w zakresie 30, popełniając błędy. 1 punkt nie dodaje i odejmuje w zakresie 20, nawet z wykorzystaniem konkretów, nie mnoży i nie dzieli nawet w zakresie 30. Rozwiązywanie zadań 6 punktów samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe. 5 punktów - samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe. 4 punkty zwykle samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe. 3 punkty zwykle z dość częstą pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania tekstowe. 2 punkty mimo pomocy nauczyciela często ma problem z rozwiązaniem zadań tekstowych 1 punkt nie potrafi rozwiązywać zadań tekstowych Umiejętności w zakresie dokonywania pomiarów 6 punktów poszukuje własnych rozwiązań, trafnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności 5 punktów opanował i stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności 4 punkty opanował i stosuje niektóre wiadomości i umiejętności praktyczne 3 punkty opanował i stosuje niektóre wiadomości i umiejętności praktyczne przy pomocy nauczyciela 2 punkty nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych wiadomości i umiejętności 1 punkt nie zna i nie stosuje poznanych wiadomości i umiejętności. Aktywność muzyczna 6 punktów bezbłędnie odtwarza melodie i tekst poznanych piosenek 5 punktów poprawnie śpiewa poznane piosenki i opanował wiadomości 4 punkty śpiewa poznane piosenki, ale nie uwzględnia linii melodycznej

14 3 punkty śpiewa poznane piosenki, myląc słowa i linię melodyczną 2 punkty śpiewa niechętnie, myląc słowa i nie uwzględniając linii melodycznej 1 punkt nie podejmuje prób śpiewania, nie wykonuje ćwiczeń rytmicznych. Prace plastyczno techniczne 6 punktów w oryginalny sposób i estetycznie wykonuje prace plastyczne i techniczne, bierze udział w konkursach plastycznych 5 punktów zgodnie z tematem, estetycznie wykonuje prace plastyczne i techniczne 4 punkty wykonuje prace w sposób typowy, stara się wykonać ją estetycznie i starannie 3 punkty wykonuje prace w sposób typowy, ale nie dba o estetykę i staranne wykonanie 2 punkty wykonuje pracę ubogą w szczegóły, nie dba o estetykę i staranność wykonania 1 punkt nie wykonuje prac plastyczno technicznych. Wychowanie fizyczne 6 punktów bardzo sprawny ruchowo, angażuje się w rywalizację sportową 5 punktów sprawny ruchowo, chętnie uczestniczy w grach i zabawach 4 punkty sprawny ruchowo, mało zdyscyplinowany lub niesprawny ruchowo, ale zdyscyplinowany 3 punkty nieprecyzyjnie wykonuje ćwiczenia ruchowe, ma kłopoty z dyscypliną 2 punkty niechętnie bierze udział w zajęciach i jest niezdyscyplinowany 1 punkt nie podejmuje ćwiczeń, jest nieprzygotowany Zajęcia komputerowe 6 punktów sprawnie posługuje się komputerem, inicjuje własne rozwiązania 5 punktów sprawnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie 4 punkty posługuje się komputerem w podstawowym zakresie 3 punkty posługuje się komputerem w podstawowym zakresie przy pomocy nauczyciela 2 punkty wymaga stałej pomocy ze strony nauczyciela przy posługiwaniu się komputerem 1 punkt nie potrafi korzystać z komputerem pomimo pomocy nauczyciela.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 1 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu złożonych poleceń i wypowiedzi innych osób. Słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 5 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI SŁUCHANIE EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 p Słucha ze zrozumieniem poleceń i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA płynnie, wyraziście i biegle teksty bez przygotowania. płynnie, wyraziście i biegle teksty z przygotowanie m. płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W KLASIE II

KRYTERIA OCEN W KLASIE II KRYTERIA OCEN W KLASIE II EDUKACJA SPOŁECZNA: 1.Współpraca w grupie 6 zawsze chętnie współpracuje w grupie; 5 zgodnie i chętnie współpracuje w grupie; 4 bierze udział w zabawach, czasami chce się bawić

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 2 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery;

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym.

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym. Załącznik nr 5 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 2 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 3 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA 3 5 4 3 2 1 Czyta wyraziście róŝne teksty z zachowaniem pauz gramatycznych, logicznych, z właściwą intonacją. Czyta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna Załącznik nr 4 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 1 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II Czyta każdy tekst płynnie, wyraziście z właściwą intonacją. EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA Czyta przygotowany wcześniej tekst płynnie, wyraziście,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3 Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Mówienie i słuchanie Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Edukacja polonistyczna Mówienie: Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe poprawne pod względem językowym. Posługuje się bogatym słownictwem. Pisanie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN EDUKACJA POLONISTYCZNA: 1. Umiejętność mówienia/słuchania posiada wzbogacony zasób słownictwa; wypowiada się ciekawie, łącząc w logiczną całość; umiejętnie

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie-czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem, wyszukuje informacje w tekście, odtwarza różne teksty z pamięci

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III wyraża myśli w formie wielozdaniowej wypowiedzi; słucha i w pełni rozumie wypowiedzi innych; przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA II KRYTERIA OCENIANIA - KLASA II SŁUCHANIE Nie słucha, nie potrafi powtórzyć za nauczycielem. Potrafi powtórzyć za nauczycielem. Rozumie ogólny sens wypowiedzi. Potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; CZYTANIE Znajomość liter alfabetu; Czytanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ rok szkolny 2015/16 wych. Dorota Szostak KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i jawności. 2.Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i rozmieszczaniem tekstu w liniaturze; przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpowiednim tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst),

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali -. Symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział I

Wewnętrzny system oceniania- oddział I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział I tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; bardzo starannie pisze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocena opisowa. Oprócz tego stosuje się skalę punktową. Jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: - wspaniale - brawo - dobrze - postaraj się - słabo II. Za

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych 2. z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe w klasie III

Wymagania programowe w klasie III Wymagania programowe w klasie III Edukacja polonistyczna (czytanie, mówienie, pisanie) 6p ( uczysz się celująco) otrzymuje uczeń, który: Czyta płynnie, całymi zdaniami, z właściwą intonacją, Rozumie głośno

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP W y m a g a n i a KLASA I SP Edukacja Zakres umiejętności Ocena U cz e ń: czytania Czyta biegle zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo; czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. Założenia ogólne 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia danych o zachowaniu i osiągnięciach szkolnych dziecka; to proces

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D)

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D) Wymagania edukacyjne klasa II Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W) polonistyczna umiejętność

Bardziej szczegółowo

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. ANEKS NR 1 w 28 wprowadza się punkt 1 a w brzmieniu: Promowanie ucznia ki. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego może się odbyć tylko na wniosek rodziców (prawnych

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi rok szkolny 2018/2019. I.

OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi rok szkolny 2018/2019. I. OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi rok szkolny 2018/2019 I. Założenia ogólne 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA edukacja wczesnoszkolna kl. III Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocena Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Edukacja polonistyczna

Klasa II. Edukacja polonistyczna Klasa II Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania. Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. Statut

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Wymagania na ocenę śródroczną czcionka pochyła Wymagania na ocenę roczną wymagania na ocenę śródroczną i pozostałe (czcionka prosta) Uczeń: Edukacja polonistyczna: Czyta wolno

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III w Szkole Podstawowej nr 2. im. Jana Pawła II w Twardogórze ZASADY OCENIANIA 1. Nauczyciele w pierwszym tygodniu każdego roku informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III Edukacja polonistyczna Mówienie. Wypowiada się poprawnie w rozwiniętej formie n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa, Pisanie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych

Bardziej szczegółowo

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne polonistyczna umiejętność czytania umiejętność mówienia / słuchania umiejętność pisania Niewystarczająco Słabo Dobrze Bardzo dobrze Wspaniale słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej

Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej Ocena 6 ( celujący) 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ DLA KLASY I A, I B, I C NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ DLA KLASY I A, I B, I C NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Aleksandra Harabin Kamila Baranowska-Żarłok nr programu 813/1/2017 813/2/2017 Autor programu: E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala Zielonki-Parcela, 01.09.2017r. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobry - czyta poprawnie i płynnie wyrazami, bez pomyłki, rozumie czytany tekst, uwzględnia znaki przystankowe

Bardzo dobry - czyta poprawnie i płynnie wyrazami, bez pomyłki, rozumie czytany tekst, uwzględnia znaki przystankowe WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 1 A EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE Celujący - uczeń czyta płynnie zdaniami, świadomie stosuje właściwe tempo, intonacje, przestrzega interpunkcji, rozumie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I KLASA II KLASA III POPRAW SIĘ ma trudności w analizie i syntezie, głoskuje sylabizuje, ma duże trudności z czytaniem odpowiada pojedynczymi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna)

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna) Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna) Edukacja polonistyczna: umiejętność czytania słabo przeciętnie dobrze bardzo dobrze wspaniale Uczeń/uczennica Uczeń/uczennica Uczeń/uczennica

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 2 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 2 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Kształcenie Zintegrowane Klasa 2 Szkoły Podstawowej nr 168 w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. Statut

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE TRZECIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II

Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1.Każdy uczeń jest oceniany systematycznie w ciągu roku szkolnego za następujące formy aktywności: praca w grupach praca indywidualna formy ustne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE II* obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Edukacja polonistyczna Wymagania konieczne:

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY DRUGIEJ. - Rozumie ogólny sens wypowiedzi. Potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY DRUGIEJ. - Rozumie ogólny sens wypowiedzi. Potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY DRUGIEJ I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Słuchanie i rozumienie. - Potrafi powtórzyć za nauczycielem. - Rozumie ogólny sens wypowiedzi. Potrafi wyróżnić proste informacje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący (cel): czyta płynnie z ekspresja każdy tekst, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo