Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco"

Transkrypt

1 Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu, czyta płynnie i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i trafnie wyciąga z nich wnioski, wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci, zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list i potrafi z nich korzystać, słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu, czyta zdaniami i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i zazwyczaj trafnie wyciąga z nich wnioski, wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci, zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list i potrafi z nich korzystać przy niewielkim wsparciu słucha wypowiedzi i zazwyczaj korzysta z przekazywanych informacji, rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu, czyta wyrazami i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski, wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci przy wsparciu zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list i potrafi z nich korzystać przy wsparciu słucha wypowiedzi, ale korzysta z przekazanych informacji tylko przy wsparciu rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu, czyta 1

2 sylabami i częściowo rozumie teksty przeznaczone dla dzieci, wyciąga wnioski tylko przy wsparciu nauczyciela przy wsparciu nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje, zna tylko niektóre formy użytkowe i potrafi z nich korzystać tylko przy wsparciu zdarza się, że nie słucha wypowiedzi, gdy słucha wypowiedzi rzadko korzysta z przekazywanych informacji, rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne tylko przy wsparciu nie zna wszystkich liter alfabetu, czyta głoskując, lub nie potrafi przeczytać wyrazu, rzadko rozumie teksty przeznaczone dla dzieci, lub rozumie je tylko częściowo, wyszukuje w tekście potrzebne informacje tylko przy wsparciu zna niektóre formy użytkowe, ale nie potrafi z nich korzystać, nie słucha wypowiedzi i nie korzysta z przekazywanych informacji nawet przy wsparciu nie rozumie sensu kodowania oraz dekodowania informacji; nie odczytuje uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych, nie zna litery alfabetu, nie czyta i nie rozumie tekstów przeznaczone dla dzieci, nie wyciąga z nich także wniosków nawet przy wsparciu nie wyszukuje w tekście potrzebnych informacji nawet przy wsparciu nie zna formy użytkowych i nie potrafi z nich korzystać nawet przy wsparciu nauczyciela. 2. Analiza i interpretacja tekstu kultury: przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, w tekście literackim trafnie zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, chętnie wypowiada się na ich temat, przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, w tekście literackim zazwyczaj trafnie zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat, 2

3 przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, w tekście literackim zazwyczaj właściwie zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, czyta teksty i recytuje wiersze, zazwyczaj z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta jednak tylko wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat, w tekście literackim trafnie zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów tylko przy wsparciu czyta teksty i recytuje wiersze, rzadko jednak uwzględnia interpunkcję i intonację, nie szuka samodzielnie kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta tylko wskazane przez nauczyciela książki, ale rzadko wypowiada się na ich temat, S- Słabo w tekście literackim rzadko zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów nawet przy wsparciu rzadko czyta teksty i recytuje wiersze, nie uwzględnia interpunkcji i intonacji, nie szuka samodzielnie kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, często nie czyta wskazanych przez nauczyciela książek, w tekście literackim nie zaznacza wybranych fragmentów, nie określa czasu i miejsce akcji, nie potrafi wskazać głównych bohaterów nawet przy wsparciu nie czyta tekstów i nie recytuje wierszy, nie szuka samodzielnie kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, nie czyta wskazanych przez nauczyciela książek. 3. Tworzenie wypowiedzi: tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej, dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje trafne pytania, udziela właściwych odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje trafne wnioski; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, zawsze dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; zawsze stosuje formy grzecznościowe, rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między głoską i literą; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście, pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, bezbłędnie przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; 3

4 tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej, dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje trafne pytania, udziela zazwyczaj właściwych odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje właściwe wnioski; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; zawsze stosuje formy grzecznościowe, rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między głoską i literą; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście, pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną bezbłędnie przepisuje teksty, zazwyczaj bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu, tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej przy niewielkim wsparciu dobiera zazwyczaj właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela zazwyczaj właściwych odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje właściwe wnioski; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, często zapomina o stosowaniu pauzy i właściwej intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; zdarza się, że zapomina o formach grzecznościowych, rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między głoską i literą; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście, pisze czytelnie i estetycznie, nie zawsze jednak dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu popełniając nieliczne błędy, tworzy przy wsparciu nauczyciela tylko niektóre wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej, dobiera zazwyczaj właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje jednak nie zawsze właściwe pytania, udziela jednak właściwych odpowiedzi, rzadko prezentuje własne zdanie i formułuje właściwe wnioski; stara się dbać o kulturę wypowiadania się; zazwyczaj poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, często zapomina o stosowaniu pauzy i właściwej intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; zazwyczaj także stosuje formy grzecznościowe, 4

5 Nie zawsze rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; czasami nie dostrzega różnicy między głoską i literą; zazwyczaj jednak dzieli wyrazy na sylaby; rzadko oddziela poprawnie wyrazy w zdaniu i zdania w tekście, pisze czytelnie, ale nie zawsze estetycznie, nie zawsze także dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu popełniając liczne błędy, rzadko tworzy nawet przy wsparciu nauczyciela proste wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej, rzadko dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, niechętnie uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: nie zadaje pytań, często udziela niewłaściwych odpowiedzi, nie prezentuje własnego zdania i nie formułuje wniosków, rzadko dba o kulturę wypowiadania się; często niepoprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, często zapomina o stosowaniu pauzy i właściwej intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; rzadko stosuje formy grzecznościowe, nie rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; nie dostrzega różnicy między głoską i literą; rzadko dzieli wyrazy na sylaby; nie oddziela poprawnie wyrazów w zdaniu i zdania w tekście, pisze czytelnie, ale nie zawsze estetycznie, nie dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, przepisuje teksty z licznymi błędami, pisze z pamięci i ze słuchu popełniając liczne błędy, nie tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej nawet przy wsparciu nie dobiera właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, nie uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: nie zadaje pytań, nie udziela odpowiedzi, nie prezentuje własnego zdania i nie formułuje wniosków nawet przy wsparciu nie dba o kulturę wypowiadania się; często niepoprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, nie stosuje pauzy i właściwej intonacji w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; nie stosuje form grzecznościowych nawet przy wsparciu nie rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; nie dostrzega różnicy między głoską i literą; nie dzieli wyrazów na sylaby; nie oddziela poprawnie wyrazów w zdaniu i zdań w tekście nawet przy wsparciu nie przepisuje teksów, nie pisze z pamięci i ze słuchu nawet przy wsparciu nauczyciela. 5

6 4. Wypowiada się w małych formach teatralnych: chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowanie bohatera literackiego lub wymyślonego, jest kreatywny, rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scenie, chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowanie bohatera literackiego lub wymyślonego, rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scenie, uczestniczy w zabawie teatralnej, często musi być jednak do tego zachęcany, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowanie bohatera literackiego lub wymyślonego, rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scenie, uczestniczy w zabawie teatralnej, często musi być jednak do tego zachęcany: zazwyczaj poprawnie ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowanie bohatera literackiego lub wymyślonego, rozumie umowne znaczenie rekwizytu i zazwyczaj umie posłużyć się nim w odgrywanej scenie, niechętnie uczestniczy w zabawie teatralnej, rzadko ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowanie bohatera literackiego lub wymyślonego, rozumie umowne znaczenie rekwizytu, ale nie umie posłużyć się nim w odgrywanej scenie, nie uczestniczy w zabawie teatralnej, i nie potrafi ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego nawet przy wsparciu nie rozumie umownego znaczenia rekwizytu, nie umie posłużyć się nim w odgrywanej scenie nawet przy wsparciu nauczyciela. Edukacja matematyczna biegle ustala równoliczność zbiorów, tworzy trudne kolekcje, samodzielnie układa i dobiera obiekty w serie rosnące i malejące, bezbłędnie, biegle liczy w wyznaczonym zakresie, biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20, zawsze potrafi zastosować dodawanie i odejmowanie w sytuacjach życiowych, 6

7 bezbłędnie zapisuje działanie matematyczne do zadania z treścią, mierzy długość linijką, doskonale radzi sobie z porównywaniem długości obiektów, potrafi ważyć przedmioty i zastępować je różnymi jednostkami masy, bezbłędnie wykonuje obliczenia związane z kalendarzem i zegarem, biegle posługuje się monetami i banknotami, zna wartość nabywczą monet i banknotów i doskonale radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży, ustala równoliczność zbiorów, tworzy kolekcje, samodzielnie układa i dobiera obiekty w serie rosnące i malejące, bezbłędnie liczy w wyznaczonym zakresie, biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20, zawsze potrafi zastosować dodawanie i odejmowanie w sytuacjach życiowych, bezbłędnie zapisuje działanie matematyczne do zadania z treścią, mierzy długość linijką, bardzo dobrze radzi sobie z porównywaniem długości obiektów, potrafi ważyć przedmioty i zastępować je różnymi jednostkami masy, bezbłędnie wykonuje obliczenia związane z kalendarzem i zegarem, posługuje się monetami i banknotami, zna wartość nabywczą monet i banknotów i bardzo dobrze radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży, D - dobrze zazwyczaj samodzielnie ustala równoliczność zbiorów, tworzy kolekcje, czasami potrzebuje wsparcia ze strony samodzielnie układa i dobiera obiekty w serie rosnące i malejące, liczy w wyznaczonym zakresie, dodaje i odejmuje w zakresie 20, popełnia przy tym nieliczne błędy, zazwyczaj potrafi zastosować dodawanie i odejmowanie w sytuacjach życiowych, czasami potrzebuje wsparcia ze strony zazwyczaj zapisuje działanie matematyczne do zadania z treścią, czasami potrzebuje wsparcia ze strony mierzy długość linijką, radzi sobie z porównywaniem długości obiektów, potrafi ważyć przedmioty i zazwyczaj poprawnie zastępować je różnymi jednostkami masy, zazwyczaj samodzielnie wykonuje obliczenia związane z kalendarzem i zegarem, posługuje się monetami i banknotami, zna wartość nabywczą monet i banknotów i dobrze radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży, ustala równoliczność zbiorów, tworzy kolekcje popełniając przy tym błędy, układa i dobiera obiekty w serie rosnące i malejące, popełnia przy tym błędy, liczy w wyznaczonym zakresie, popełnia przy tym błędy, dodaje i odejmuje w zakresie 20, popełniając przy tym błędy, lub potrzebuje przy tym wsparcia stosuje prawidłowo dodawanie i odejmowanie w sytuacjach życiowych tylko przy wsparciu 7

8 zapisuje działanie matematyczne do zadania z treścią, popełnia przy tym błędy lub potrzebuje wsparcia ze strony mierzy długość linijką, radzi sobie z porównywaniem długości obiektów, przy wsparciu potrafi ważyć przedmioty i poprawnie zastępować je różnymi jednostkami masy tylko przy wsparciu wykonuje obliczenia związane z kalendarzem i zegarem popełnia nieliczne błędy, posługuje się monetami i banknotami, zna wartość nabywczą monet i banknotów, ale radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży tylko przy pomocy rzadko ustala równoliczność zbiorów, tworzy kolekcje, popełnia przy tym błędy nawet przy wsparciu ze strony układa i dobiera obiekty w serie rosnące i malejące, popełnia przy tym liczne błędy, liczy w wyznaczonym zakresie popełnia liczne błędy, rzadko dodaje i odejmuje w zakresie 20, popełnia przy tym błędy nawet przy wsparciu ze strony rzadko stosuje dodawanie i odejmowanie w sytuacjach życiowych, rzadko zapisuje działanie matematyczne do zadania z treścią, popełnia przy tym liczne błędy nawet przy wsparciu ze strony rzadko prawidłowo mierzy długość linijką, porównuje długości obiektów, popełnia przy tym błędy nawet przy wsparciu ze strony rzadko potrafi ważyć przedmioty i poprawnie zastępować je różnymi jednostkami masy, popełnia przy tym błędy nawet przy wsparciu ze strony wykonuje obliczenia związane z kalendarzem i zegarem, popełnia przy tym błędy nawet przy wsparciu ze strony posługuje się monetami i banknotami, nie zawsze jednak zna wartość nabywczą monet i banknotów, rzadko radzi sobie także w sytuacjach kupna i sprzedaży nawet przy wsparciu nie ustala równoliczności zbiorów, nie tworzy kolekcje nawet przy wsparciu nie potrafi ułożyć i dobrać obiektów w serie rosnące i malejące nawet przy wsparciu nie liczy w wyznaczonym zakresie nawet przy wsparciu nie dodaje i nie odejmuje w zakresie 20 nawet przy wsparciu nie stosuje dodawania i odejmowania w sytuacjach życiowych nawet przy wsparciu nie potrafi zapisać działania matematycznego do zadania z treścią nawet przy wsparciu nie mierzy długości linijką, nie porównuje długości obiektów nawet przy wsparciu nie potrafi ważyć przedmiotów i poprawnie zastępować je różnymi jednostkami masy nawet przy wsparciu nie wykonuje obliczeń związanych z kalendarzem i zegarem nawet przy wsparciu 8

9 nie posługuje się monetami i banknotami, nie zna wartości nabywczej monet i banknotów i nie radzi sobie także w sytuacjach kupna i sprzedaży nawet przy wsparciu nauczyciela. Edukacja społeczna i przyrodnicza posiada rozległą wiedzę na temat życia człowieka oraz zwierząt, otaczającego środowiska przyrodniczego, samodzielnie obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, wyciąga właściwe wnioski, podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, zna zasady i normy społeczne, przestrzega ich w każdej sytuacji, posiada bardzo dużą wiedzę na temat życia człowieka oraz zwierząt, otaczającego środowiska przyrodniczego, samodzielnie obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, wyciąga właściwe wnioski, podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, zna zasady i normy społeczne i stara się ich przestrzegać, posiada dużą wiedzę na temat życia człowieka oraz zwierząt, otaczającego środowiska przyrodniczego, samodzielnie obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, wyciąga właściwe wnioski, podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, zna zasady i normy społeczne i zazwyczaj ich przestrzega, posiada wystarczającą wiedzę na temat życia człowieka oraz zwierząt, otaczającego środowiska przyrodniczego, obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, wyciąga właściwe wnioski tylko przy wsparciu przy wsparciu nauczyciele podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, zna zasady i normy społeczne i zazwyczaj ich przestrzega, posiada szczątkową wiedzę na temat życia człowieka oraz zwierząt, otaczającego środowiska przyrodniczego, obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, ale nie potrafi wyciągać wniosków, nawet przy wsparciu rzadko, zachęcony przez nauczyciela i przy jego wsparciu podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, zna zasady i normy społeczne, ale często ich nie przestrzega, 9

10 ma bardzo ubogą wiedzę na temat życia człowieka oraz zwierząt, otaczającego środowiska przyrodniczego, nie obserwuje zmian zachodzących w przyrodzie, nie potrafi wyciągać wniosków, nawet przy wsparciu nie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, nie zna i nie przestrzega zasad i norm społecznych. Edukacja muzyczna chętnie śpiewa piosenki i rymowanki, odtwarza proste rytmy, odtwarza i gra na instrumentach proste rytmy, doskonale rozróżnia podstawowe elementy muzyki: melodię, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamikę, świadomie i aktywnie słucha muzyki i ją interpretuje, chętnie śpiewa piosenki i rymowanki, odtwarza proste rytmy, odtwarza i gra na instrumentach proste rytmy, rozróżnia podstawowe elementy muzyki: melodię, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamikę, świadomie i aktywnie słucha muzyki i ją interpretuje, zazwyczaj śpiewa piosenki i rymowanki, odtwarza proste rytmy, odtwarza i gra na instrumentach proste rytmy, zazwyczaj rozróżnia podstawowe elementy muzyki: melodię, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamikę, świadomie i aktywnie słucha muzyki i ją interpretuje, zazwyczaj śpiewa piosenki i rymowanki, odtwarza proste rytmy, odtwarza i gra na instrumentach proste rytmy, potrzebuje jednak zachęty i wsparcia rozróżnia podstawowe elementy muzyki: melodię, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamikę przy wsparciu świadomie i aktywnie słucha muzyki i ją interpretuje przy wsparciu rzadko śpiewa piosenki i rymowanki, odtwarza proste rytmy, odtwarza i gra na instrumentach proste rytmy przy wsparciu rzadko rozróżnia podstawowe elementy muzyki: melodię, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamikę, ale popełnia przy tym błędy nawet przy wsparciu rzadko świadomie i aktywnie słucha muzyki i ją interpretuje nawet przy wsparciu 10

11 nie śpiewa piosenek i rymowanek, nie odtwarza prostych rytmów, nie odtwarza i nie gra na instrumentach prostych rytmów nawet przy wsparciu nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki: melodii, rytmu, wysokości dźwięku, akompaniamentu, tempa, dynamiki nawet przy wsparciu nie słucha i nie interpretuje muzyki nawet przy wsparciu nauczyciela. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego i rozumie potrzebę aktywności fizycznej, chętnie i precyzyjnie wykonuje ćwiczenia fizyczne, dba o higienę osobistą i czystość odzieży, dba o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłową postawę, oraz właściwie się odżywia, nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego i rozumie potrzebę aktywności fizycznej, zazwyczaj precyzyjnie wykonuje ćwiczenia fizyczne, dba o higienę osobistą i czystość odzieży, dba o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłową postawę, wie jak należy właściwie się odżywiać, korzysta ze swojej wiedzy w praktyce, nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego, ale nie zawsze chętnie bierze udział w aktywności fizycznej, zazwyczaj precyzyjnie wykonuje ćwiczenia fizyczne, dba o higienę osobistą i czystość odzieży, zazwyczaj dba o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłową postawę, wie jak należy właściwie się odżywiać i zazwyczaj korzysta z swoje wiedzy w praktyce, nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego, ale często nie chce brać udziału w aktywności fizycznej, wykonuje ćwiczenia fizyczne przy wsparciu zazwyczaj dba o higienę osobistą i czystość odzieży, nie zawsze dba o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłową postawę, wie jak należy właściwie się odżywiać, ale często nie korzysta ze swojej wiedzy w praktyce, opuszcza zajęcia wychowania fizycznego, rzadko chce brać udział w aktywności fizycznej, wykonuje ćwiczenia fizyczne bardzo nieprecyzyjnie nawet przy wsparciu rzadko dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 11

12 rzadko dba o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłową postawę, nie zawsze wie, jak należy właściwie się odżywiać i często nie korzysta ze swojej wiedzy w praktyce, opuszcza zajęcia wychowania fizycznego lub nie bierze w nich udziału nawet przy wsparciu nie wykonuje ćwiczeń nawet przy wsparciu rzadko dba o higienę osobistą i czystość odzieży, nie dba o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłową postawę, nie wie, jak należy właściwie się odżywiać nawet przy wsparciu nauczyciela. Edukacja plastyczna i zajęcia techniczne chętnie podejmuje działalność twórczą, posługując się biegle wszystkimi środkami plastycznego wyrazu, rozróżnia i rozpoznaje dziedziny działalności człowieka jak: architektura, sztuka, plastyka oraz dyscypliny sztuki, zna i orientuje się w środowisku technicznym: orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, rozpoznaje rodzaje maszyn i określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych, dba o bezpieczeństwo własne i innych, utrzymuje ład i porządek wokół siebie, chętnie podejmuje działalność twórczą, posługując się wszystkimi środkami plastycznego wyrazu, rozróżnia i rozpoznaje dziedziny działalności człowieka jak: architektura, sztuka, plastyka oraz dyscypliny sztuki, zna i orientuje się w środowisku technicznym: orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, rozpoznaje rodzaje maszyn i określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych, dba o bezpieczeństwo własne i innych, utrzymuje ład i porządek wokół siebie, podejmuje działalność twórczą, posługując się zazwyczaj wszystkimi środkami plastycznego wyrazu, rozróżnia i rozpoznaje dziedziny działalności człowieka jak: architektura, sztuka, plastyka oraz dyscypliny sztuki, zna i orientuje się w środowisku technicznym: orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, rozpoznaje rodzaje maszyn i określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych, zazwyczaj dba o bezpieczeństwo własne i innych oraz utrzymuje ład i porządek wokół siebie, 12

13 podejmuje działalność twórczą, posługując się większością środków plastycznego wyrazu przy wsparciu rozróżnia i zazwyczaj rozpoznaje dziedziny działalności człowieka jak: architektura, sztuka, plastyka oraz dyscypliny sztuki przy wsparciu czasami popełnia błędy, zna i orientuje się w środowisku technicznym: orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, rozpoznaje rodzaje maszyn i określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych przy wsparciu zazwyczaj dba o bezpieczeństwo własne i innych, nie zawsze jednak utrzymuje ład i porządek wokół siebie, podejmuje działalność twórczą niechętnie, posługuje się tylko kilkoma środkami plastycznego wyrazu przy wsparciu rzadko rozróżnia i rozpoznaje dziedziny działalności człowieka jak: architektura, sztuka, plastyka oraz dyscypliny sztuki przy wsparciu rzadko zna i orientuje się w środowisku technicznym: w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, rzadko także rozpoznaje rodzaje maszyn i określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych przy wsparciu rzadko dba o bezpieczeństwo własne i innych, utrzymuje ład i porządek wokół siebie przy wsparciu nie podejmuje działalności twórczej, nie posługuje się środkami plastycznego wyrazu nawet przy wsparciu nie rozróżnia i nie rozpoznaje dziedzin działalności człowieka jak: architektura, sztuka, plastyka oraz dyscyplin sztuki nawet przy wsparciu nie zna i nie orientuje się w środowisku technicznym: w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, nie rozpoznaje rodzaje maszyn i nie potrafi określić wartości urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych nawet przy wsparciu nie dba o bezpieczeństwo własne i innych, nie utrzymuje ładu i porządku wokół siebie nawet przy wsparciu nauczyciela. 13

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia tygodniowy Temat dnia Czym różni się teatr od

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Mówienie i słuchanie Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie-czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem, wyszukuje informacje w tekście, odtwarza różne teksty z pamięci

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 2 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie I Wymagania edukacyjne w klasie I Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie Głoskuje, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy, nie rozumie samodzielnie czytanego

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym.

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym. Załącznik nr 5 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 2 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Edukacja polonistyczna Mówienie: Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe poprawne pod względem językowym. Posługuje się bogatym słownictwem. Pisanie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D)

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D) Wymagania edukacyjne klasa II Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W) polonistyczna umiejętność

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 3 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1b- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie ustnej;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1b- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie ustnej; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat W PRZYRODZIE. JESIEŃ W PRZYRODZIE. tygodniowy Temat dnia Zajęcia ludzi żyjących na wsi. Jesienne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III wyraża myśli w formie wielozdaniowej wypowiedzi; słucha i w pełni rozumie wypowiedzi innych; przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 5 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI SŁUCHANIE EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 p Słucha ze zrozumieniem poleceń i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i rozmieszczaniem tekstu w liniaturze; przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział I

Wewnętrzny system oceniania- oddział I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział I tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; bardzo starannie pisze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 1 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu złożonych poleceń i wypowiedzi innych osób. Słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III Edukacja polonistyczna Mówienie. Wypowiada się poprawnie w rozwiniętej formie n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa, Pisanie.

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W KLASIE II

KRYTERIA OCEN W KLASIE II KRYTERIA OCEN W KLASIE II EDUKACJA SPOŁECZNA: 1.Współpraca w grupie 6 zawsze chętnie współpracuje w grupie; 5 zgodnie i chętnie współpracuje w grupie; 4 bierze udział w zabawach, czasami chce się bawić

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I KLASA II Klasa III I półrocze I półrocze I półrocze -czyta teksty z uwzględnieniem poziomu trudności - korzysta z podręcznika i zeszytów ćwiczeń i innych środków dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny KLASA 3 Edukacja polonistyczna Czytanie Wspaniale 6pkt. Bez przygotowania czyta płynnie i wyraziście różne teksty i rozumie je. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie i wnioskuje na ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA DLA KLAS I- III

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA DLA KLAS I- III ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA DLA KLAS I- III sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3 Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna Załącznik nr 4 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 1 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Mówienie Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Edukacja polonistyczna - swobodnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń, utworów, obrazów, filmów; - formułuje wielozdaniowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie Rok szkolny 2017/2018 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Załącznik 3 Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE II 2017/2018

WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE II 2017/2018 WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE II 2017/2018 ZACHOWANIE wyrażone jest opisem wg WSO SP 54 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna)

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna) Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna) Edukacja polonistyczna: umiejętność czytania słabo przeciętnie dobrze bardzo dobrze wspaniale Uczeń/uczennica Uczeń/uczennica Uczeń/uczennica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia. tygodniowy Temat dnia Tropiciele wiosny. Jedna

Bardziej szczegółowo

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne polonistyczna umiejętność czytania umiejętność mówienia / słuchania umiejętność pisania Niewystarczająco Słabo Dobrze Bardzo dobrze Wspaniale słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobry - czyta poprawnie i płynnie wyrazami, bez pomyłki, rozumie czytany tekst, uwzględnia znaki przystankowe

Bardzo dobry - czyta poprawnie i płynnie wyrazami, bez pomyłki, rozumie czytany tekst, uwzględnia znaki przystankowe WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 1 A EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE Celujący - uczeń czyta płynnie zdaniami, świadomie stosuje właściwe tempo, intonacje, przestrzega interpunkcji, rozumie

Bardziej szczegółowo

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE II* obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Edukacja polonistyczna Wymagania konieczne:

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesienne dary. Barwy i smaki jesieni. tygodniowy Temat dnia Na jesiennym straganie. Warzywa w roli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Wymagania na ocenę śródroczną czcionka pochyła Wymagania na ocenę roczną wymagania na ocenę śródroczną i pozostałe (czcionka prosta) Uczeń: Edukacja polonistyczna: Czyta wolno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SWARZĘDZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SWARZĘDZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SWARZĘDZU Obowiązuje od 1.09.2019 r. Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Mówiąc o ocenianiu w klasach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I Cyfrę 2 otrzymuje uczeń, Słabo czyta teksty znane, a bardzo słabo nowo poznane, bardzo często popełnia błędy. Rzadko rozumie tekst czytany

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga Edukacja polonistyczna Mówienie -swobodnie wypowiada się stosując bogate słownictwo podczas rozmów na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; CZYTANIE Znajomość liter alfabetu; Czytanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6. Edukacja polonistyczna

Załącznik nr 1. Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6. Edukacja polonistyczna Załącznik nr 1 Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie, zdaniami, w odpowiednim tempie, z właściwą intonacją głosu tekst bez przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali -. Symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur.

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur. SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Opowiedz mi bajkę Bajki i legendy. tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie

Bardziej szczegółowo

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.1. Uczeń otrzymuje ocenę wspaniale, gdy: a) uważnie słucha wypowiedzi innych, rozumie słuchany tekst, b) wypowiada się płynnie i na temat, posługując się poprawnym

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP W y m a g a n i a KLASA I SP Edukacja Zakres umiejętności Ocena U cz e ń: czytania Czyta biegle zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo; czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący (cel): czyta płynnie z ekspresja każdy tekst, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Bawimy się słowami- rymowanki Rymowanki.

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Bawimy się słowami- rymowanki Rymowanki. SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Z rodzina i przyjaciółmi. Dobry opiekun i kolega tygodniowy Temat dnia Bawimy się słowami- rymowanki

Bardziej szczegółowo