Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014

2 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2013/2014 (zgodne z podstawą programową) wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi i zawsze w pełni rozumie ich treść; aktywnie uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem codziennym i literaturą; prezentuje bogaty zasób słownictwa; czyta płynnie i wyraziście nowe teksty, rozumiejąc je w pełni; w pisaniu z pamięci nie popełnia błędów; pisze wyjątkowo estetycznie, mieszcząc się w liniaturze; posługuje się w praktyce elementarnymi zasadami ortografii; bezbłędnie recytuje wiersze z uwzględnieniem ekspresji słownej; z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zabawach teatralnych. wypowiada myśli w formie spójnej wypowiedzi ustnej; z uwagą słucha wypowiedzi innych i w pełni rozumie ich treść; samodzielnie wypowiada się na podany temat; czyta wyraźnie i poprawnie przygotowane wcześniej teksty i je rozumie; bezbłędnie przepisuje oraz pisze z pamięci proste zdania; pisze starannie, mieszcząc się w liniaturze; recytuje wiersze z pamięci z odpowiednią intonacją. wypowiada myśli w formie krótkich zdań; zwykle z uwagą słucha wypowiedzi innych i zazwyczaj w pełni rozumie ich treść; przygotowane teksty czyta dość płynnie, z nielicznymi błędami, zwykle rozumiejąc ich treść; popełnia nieliczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci krótkie zdania; pisze dość starannie, mieszcząc się w liniaturze; poznane wiersze recytuje z nielicznymi błędami. wypowiada myśli w formie krótkich zdań konstruowanych przy pomocy nauczyciela; nie zawsze z uwagą słucha wypowiedzi innych i ma problemy ze zrozumieniem ich treści; przygotowane teksty czyta wolno, popełniając błędy, nie zawsze rozumie ich treść; popełnia liczne błędy podczas przepisywania i pisania zdań z pamięci; stara się pisać dość starannie, próbując mieścić się w liniaturze; poznane wiersze recytuje z licznymi błędami. ma trudności ze skupieniem uwagi podczas wypowiedzi innych; na pytania odpowiada najczęściej pojedynczymi słowami; ma ubogi zasób słownictwa; popełnia liczne błędy podczas czytania nawet prostych tekstów, zazwyczaj nie rozumie ich treści; popełnia bardzo liczne błędy, przepisując i pisząc z pamięci;

3 pisze niestarannie, próbując mieścić się w liniaturze; w minimalnym zakresie potrafi zapamiętać tekst wiersza oraz piosenki. nie wyraża chęci wypowiadania się; nie potrafi słuchać wypowiedzi innych i nie rozumie ich treści; ma poważne problemy z czytaniem krótkich zdań, wyrazów, nie rozumie ich treści; nie przepisuje i nie pisze z pamięci tekstów; pisze niestarannie, nie mieszcząc się w liniaturze; nie potrafi zapamiętać tekstu wiersza oraz piosenki. EDUKACJA MATEMATYCZNA biegle w pamięci wykonuje działania matematyczne; układa i rozwiązuje proste zadania z treścią; sprawnie określa i przedstawia położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie; dokonuje poprawnych pomiarów i obliczeń pieniężnych. bezbłędnie określa stosunki przestrzenne; stosuje w praktyce działania dodawania i odejmowania w zakresie 10; poprawnie dokonuje pomiarów; zna banknoty i monety. popełnia nieliczne błędy podczas określania stosunków przestrzennych; wyznacza sumy i różnice w zakresie 10; zwykle bezbłędnie rozwiązuje proste zadania tekstowe; popełnia nieliczne błędy, posługując się umiejętnościami praktycznymi; z pomocą nauczyciela dokonuje pomiarów. popełnia liczne błędy podczas określania stosunków przestrzennych; proste zadania tekstowe rozwiązuje z niewielką pomocą nauczyciela; popełnia błędy wykonując działania na liczbach w zakresie 10, manipulując przedmiotami; popełnia liczne błędy, posługując się umiejętnościami praktycznymi; z pomocą nauczyciela dokonuje prostych pomiarów; ma trudności z liczeniem obiektów i zapisem cyframi liczb; popełnia błędy w wyznaczaniu sum i różnic; proste zadania tekstowe rozwiązuje wyłącznie na konkretach i z pomocą nauczyciela;

4 wymaga wielu powtórzeń i pomocy nauczyciela w zakresie wszystkich czynności matematycznych; ma trudności z liczeniem obiektów i zapisem cyframi liczb; popełnia liczne błędy podczas dodawania i odejmowania liczb; nie rozumie istoty prostych zadań tekstowych; nie opanował umiejętności praktycznych. EDUKACJA PRZYRODNICZA posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym; samodzielnie rozwija zainteresowania przyrodnicze; wykonuje samodzielnie zadania i doświadczenia oraz potrafi wyciągnąć z nich wnioski; rozumie i stosuje w praktyce zasady ochrony środowiska. posiada ogólną wiedzę na temat środowiska społeczno-przyrodniczego; przeprowadza doświadczenia zgodnie z instrukcją, potrafi opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku; zna wszystkie poznane przystosowania zwierząt wynikające ze zmienności pór roku; zna elementy pogody. posiada wycinkową wiedzę na temat środowiska społeczno-przyrodniczego; dba o przyrodę; uczestniczy w prowadzonych obserwacjach i doświadczeniach. rzadko wypowiada się na tematy przyrodnicze; wykonuje niektóre elementy doświadczeń i obserwacji; zna kilka poznanych elementów pogody. niechętnie wypowiada się na tematy przyrodnicze; biernie obserwuje doświadczenia. nie interesuje się otaczającą przyrodą i nie wypowiada się na jej temat; nie uczestniczy w prowadzonych obserwacjach i doświadczeniach.

5 EDUKACJA PLASTYCZNO-MUZYCZNA chętnie reprezentuje klasę na uroczystościach i konkursach; przejawia duże zdolności plastyczne, muzyczne oraz techniczne; samodzielnie poszerza swe wiadomości i umiejętności oraz prezentuje je podczas zajęć; twórczo wykonuje prace plastyczne i techniczne; prawidłowo i z pamięci śpiewa poznane piosenki; bezbłędnie odtwarza poznane rytmy; oryginalnie ilustruje podaną tematykę z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. prawidłowo śpiewa poznane piosenki; popełnia nieliczne błędy podczas odtwarzania poznanych rytmów; potrafi wykonywać ciekawe prace plastyczno techniczne, lecz nie zawsze są one starannie wykonane. ładnie śpiewa w grupie, ale samodzielnie ma trudności; tylko z pomocą nauczyciela odtwarza poznane, proste rytmy; prace plastyczno-techniczne są ciekawe, jednak nie zawsze dokończone. ma kłopoty z pamięciowym opanowaniem treści piosenek; prace plastyczno-techniczne są ubogie w szczegóły i mało estetyczne. niechętnie uczestniczy w zabawach muzycznych; nie przejawia chęci tworzenia plastycznej interpretacji podanego tematu. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE zna podstawowe elementy budowy stanowiska komputerowego; biegle posługuje się poznanymi narzędziami wskazanych programów komputerowych. dość dobrze posługuje się poznanymi narzędziami wskazanych programów komputerowych. stara się opanować umiejętność posługiwania się myszą i klawiaturą. posługuje się poznanymi programami komputerowymi, korzystając z pomocy nauczyciela.

6 wymaga pomocy nauczyciela w opanowaniu posługiwania się komputerem w podstawowym zakresie. nawet pod wpływem sugestii nauczyciela, nie wyraża chęci posługiwania się poznanymi narzędziami programów komputerowych. WYCHOWANIE FIZYCZNE bardzo chętnie bierze udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych, grach sportowych oraz rytmicznotanecznych; jest bardzo sprawny fizycznie; przestrzega bezpieczeństwa i higieny. zawsze przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych; jest zwinny i wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; jest zawsze przygotowany do zajęć. sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; niekiedy nie przestrzega zasad bezpieczeństwa; chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych; zwykle jest przygotowany do zajęć. czasami ma problemy z przestrzeganiem ustalonych reguł podczas gier i zabaw zespołowych; czasami ma problemy z wykonywaniem poznanych ćwiczeń ruchowych; czasami nie jest przygotowany do zajęć. nie wszystkie ćwiczenia gimnastyczne wykonuje poprawnie; często nie jest przygotowany do zajęć; zazwyczaj nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. nie potrafi wykonywać ćwiczeń gimnastycznych; jest sporadycznie przygotowany do zajęć; przeszkadza innym w wykonywaniu ćwiczeń. Ponadto za najistotniejsze w ocenianiu uczniów uznaje się: wkład pracy dziecka, jego możliwości i efekty, jakie osiąga.

7 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2013/2014 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat, bardzo chętnie pisze prace dodatkowe; - w pisaniu z pamięci i ze słuchu nie popełnia błędów; - prawidłowo i starannie odtwarza kształt liter i cyfr; - w pisaniu z pamięci i ze słuchu sporadycznie popełnia błędy; - samodzielnie napisze kilka zdań na zadany temat; - dba o staranność pisma - w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia nieliczne błędy; - pismo nie zawsze staranne, pisze nieuważnie; - pisanie z pamięci i ze słuchu sprawia mu trudności, - zna litery, lecz ma kłopoty z prawidłowym ich kształtem; - popełnia wiele błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu; - nie potrafi prawidłowo odtworzyć kształtu liter i cyfr, nie utrzymuje się w liniaturze; - ma trudności z przepisywaniem oraz pisaniem z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo dużo błędów; CZYTANIE - czyta pełnymi zdaniami nowy tekst, z odpowiednia intonacją, zachowuje odpowiednie tempo, nie ma żadnych kłopotów ze zrozumieniem tekstu; - czyta prawidłowo opracowany tekst; - rozumie czytany samodzielnie tekst; - czyta poprawnie zdania w dobrym tempie, nie uwzględnia odpowiedniej intonacji; - nie stosuje pauz ani znaków przestankowych; - rozumie samodzielnie przeczytany tekst; - czyta proste zdania, czasem sylabizuje, czyta wolno nie zwracając uwagi na intonację i znaki przestankowe; - nie zawsze rozumie przeczytany tekst;

8 - nie potrafi czytać sylabami, czyta głoskami, myli czasem głoski, ma trudności z łączeniem sylab i głosek w wyrazy; - ma kłopoty ze zrozumieniem przeczytanego tekstu; - niechętnie podejmuje próby czytania, myli litery, potrafi tylko przegłoskować wyrazy, lecz nie składa ich w całość; - nie rozumie czytanego tekstu WYPOWIADANIE SIĘ - wypowiada się swobodnie, zdaniami rozwiniętymi na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin życia, ma bogate słownictwo; - bardzo często włącza się w rozmowy z własnej inicjatywy; - umie bardzo ładnie wypowiadać się na określony temat; - wypowiada się poprawnie pod względem stylistycznym i gramatycznym; - poprawnie wypowiada się prostymi zdaniami, stosując odpowiednie formy gramatyczne; - zasób słów jest stosowny do wieku - wypowiada się krótkimi zdaniami na temat treści czytanych utworów -zasób słów jest ubogi wypowiada się pojedynczymi wyrazami, ma ubogi zasób słów; - rzadko wypowiada się; - zapytany odpowiada jednym wyrazem albo wcale; EDUKACJA MATEMATYCZNA - biegle w pamięci wykonuje działania matematyczne; - samodzielnie układa i rozwiązuje zadania złożone; - sprawnie i prawidłowo dokonuje obliczeń - opanował tabliczkę mnożenia i dzielenia do 30, samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe, - sprawnie dodaje i odejmuje, mnoży i dzieli popełniając nieliczne błędy - radzi sobie z rozwiązywaniem zadań tekstowych; - potrafi dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić, ale trudniejsze przykłady liczy wolno popełniając błędy,

9 - rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela; - z wielkim trudem radzi sobie z dodawanie, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem - liczy na konkretach - rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela; - nie radzi sobie z wykonywaniem działań matematycznych nawet na konkretach; - nie potrafi rozwiązywać zadań tekstowych; EDUKACJA ŚRODOWISKOWA - posiada szeroki zakres wiedzy na temat środowiska społeczno-przyrodniczego - samodzielnie rozwija zainteresowania przyrodnicze - samodzielnie przeprowadza doświadczenia i obserwacje - posiada ogólną wiedzę na temat środowiska społeczno-przyrodniczego - przeprowadza doświadczenia i obserwacje zgodnie z instrukcją - posiada wycinkową wiedzę na temat środowiska społeczno-przyrodniczego - uczestniczy w prowadzonych obserwacjach i doświadczeniach - na tematy przyrodnicze wypowiada się rzadko; - wykonuje niektóre elementy doświadczeń i obserwacji - niechętnie wypowiada się na tematy przyrodnicze; - biernie obserwuje doświadczenia - nie interesuje się otaczającą przyrodą i nie wypowiada się na jej temat; - nie uczestniczy w prowadzonych obserwacjach i doświadczeniach EDUKACJA PLASTYCZNO-MUZYCZNA - chętnie reprezentuje klasę na uroczystościach i konkursach - przejawia duże zdolności plastyczne, muzyczne i techniczne - twórczo wykonuje prace plastyczne i techniczne - zna i śpiewa piosenki poznane na zajęciach; - prace plastyczne i techniczne są bogate w szczegóły i wykonane estetycznie.

10 - zna piosenki, ale niechętnie śpiewa; - potrafi wykonywać ciekawe prace plastyczno techniczne, lecz nie zawsze są starannie wykonane - ładnie śpiewa w grupie, ale samodzielnie ma trudności; - prace plastyczno techniczne są ciekawe, jednak nie zawsze dokończone. - ma kłopoty z pamięciowym opanowaniem treści piosenek; - prace plastyczno techniczne są ubogie w szczegóły i mało estetyczne. - niechętnie wykonuje prace plastyczno techniczne i zwykle nie doprowadza ich do końca; - nie uczestniczy w zajęciach muzycznych ZAJĘCIA SPORTOWE - bardzo chętnie bierze udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych, grach sportowych oraz rytmiczno tanecznych; - przestrzega bezpieczeństwa i higieny; - jest sprawny fizycznie i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia sportowe w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych - jest zwinny i wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, aktywnie bierze udział w zabawach muzyczno ruchowych; - jest zawsze przygotowany do zajęć - przestrzega zasad bezpieczeństwa - sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; - niekiedy nie przestrzega zasad bezpieczeństwa - chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych; - zwykle jest przygotowany do zajęć - ćwiczenia gimnastyczne wykonuje poprawnie, ale zawsze jest zdyscyplinowany; - często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa - czasami nie jest przygotowany do zajęć - nie wszystkie ćwiczenia gimnastyczne wykonuje poprawnie; - często nie jest przygotowany do zajęć - zazwyczaj nie przestrzega zasad bezpieczeństwa

11 - nie potrafi wykonywać ćwiczeń gimnastycznych. - jest sporadycznie przygotowany do zajęć - przeszkadza innym w wykonywaniu ćwiczeń Ponadto w klasie II: - wykorzystujemy test Jana Konopnickiego do badania czytania na czas (załącznik 1) - przy ocenianiu zadań tekstowych przyznajemy max. ilość punktów 3 (1p za prawidłowe działanie, 1p za poprawny wynik, 1p za poprawną odpowiedź) - za najistotniejsze w ocenianiu uczniów uznaje się: wkład pracy dziecka, jego możliwości i efekty, jakie osiąga.

12 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2013/2014 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień. - Zapisuje ułożony tekst bezbłędnie pod względem ortograficznym i gramatycznym. - Pisze bardzo poprawnie od strony graficznej, kształtnie, płynnie i czytelnie. - Pisze teksty bezbłędnie z pamięci i ze słuchu. - Samodzielnie układa i pisze teksty na zadany przez nauczyciela temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień. - Pisze kształtnie, płynnie i czytelnie. - Wykazuje się znajomością zasad pisowni i potrafi zastosować je w praktyce. - Rozróżnia i stosuje poznane części mowy. - Układa i pisze teksty w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń i listów pod kierunkiem nauczyciela. - Pisze dość czytelnie i kształtnie wyrazy i zdania. - Wykazuje się znajomością zasad pisowni i z nielicznymi błędami potrafi je zastosować w praktyce. - Układa i pisze teksty z dużą pomocą nauczyciela. - Popełnia błędy graficzne w zakresie proporcji, kształtu i łączenia liter. - Popełnia błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu wyrazów, zdań, krótkich tekstów. - Wymaga szczególnej pomocy nauczyciela podczas pisania tekstów. - Pisze mało czytelnie, w wolnym tempie. - Popełnia rażące błędy w pisaniu wyrazów i zdań z pamięci i ze słuchu. - Nie opanował umiejętności układania zdań i tekstów. - Pisze mało czytelnie i w bardzo wolnym tempie. - Nie zna żadnej zasady pisowni. CZYTANIE

13 - Czyta głośno, poprawnie i płynnie nowy tekst, uwzględniając zmianę siły i tonu głosu, tempo czytania, pauzy gramatyczne i logiczne. - Rozumie nowy tekst po jednorazowym przeczytaniu. - Samodzielnie wyszukuje potrzebne informacje w tekstach. - Płynnie, wyraziście i poprawnie czyta głośno nowe, łatwe teksty. - Potrafi czytać teksty z podziałem na role, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne. - Popełnia drobne błędy w trakcie czytania. - Rozumie tekst po jednorazowym przeczytaniu przy ukierunkowaniu przez nauczyciela. - Czyta wolno tekst, dzieląc trudniejsze wyrazy na sylaby. - Ma trudności ze zrozumieniem tekstu po jednorazowym przeczytaniu. - Czyta wolno dzieląc wyrazy na głoski. - Nie rozumie tekstu po jednorazowym przeczytaniu. - Niechętnie podejmuje próby czytania, myli litery. - Nie potrafi wyszukiwać w tekście potrzebnych informacji. WYPOWIADANIE SIĘ - Wykazuje się dużą wiedzą wypowiadając się na tematy związane z doświadczeniami, przeżyciami i lekturą. - Posiada bogate słownictwo, używa zdań rozwiniętych. - Wypowiada się w rozwiniętej i uporządkowanej formie na tematy związane z doświadczeniami, przeżyciami i lekturą. - Wypowiada się poprawnie pod względem stylistycznym i gramatycznym. - Wypowiada się w rozwiniętej i uporządkowanej formie na tematy podane przez nauczyciela. - Posiada odpowiedni zasób słów. - Wymaga drobnych wskazówek nauczyciela przy wypowiadaniu się na określony temat. - Posiada ubogi zasób słów. - Wymaga naprowadzających pytań nauczyciela przy wypowiedziach na dany temat. - Wypowiada się pojedynczymi wyrazami.

14 - Wypowiada się rzadko. EDUKACJA MATEMATYCZNA - Bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. - Samodzielnie układa i zapisuje zadania tekstowe złożone. - Samodzielnie oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów. - Rozpoznaje i zapisuje liczby rzymskie. - Dodaje i odejmuje liczby w zakresie Zna tabliczkę mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. - Samodzielnie układa i zapisuje zadania tekstowe. - Oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów. - Dodając i odejmując liczby w zakresie 100, czasami podaje błędny wynik. - Zna tabliczkę mnożenia. - Radzi sobie z rozwiązywaniem zadań tekstowych. - Przy obliczaniu obwodów figur czasem potrzebuje pomocy nauczyciela. - Popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie Nie zawsze poprawnie podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia. - Rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela. - Oblicza obwody figur po dodatkowych wyjaśnieniach nauczyciela. - Popełnia błędy, porównując dowolne dwie liczby w zakresie W niewielkim zakresie opanował tabliczkę mnożenia. - Rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela. - Przy pomocy nauczyciela oblicza obwody figur. - Nie radzi sobie z wykonywaniem działań. - Nie potrafi rozwiązywać zadań tekstowych. - Nie potrafi obliczać obwodów figur. EDUKACJA PRZYRODNICZA - Samodzielnie obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem. - Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego i górskiego. - Rozumie zależności funkcjonowania przyrody od pór roku. - Rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski. - Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski.

15 - Rozumie zależności funkcjonowania przyrody od pór roku. - Obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia oraz analizuje je. - Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski. - Obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia. - Rozpoznaje charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski. - Z pomocą nauczyciela prowadzi obserwacje przyrodnicze. - Rozpoznaje charakterystyczne elementy niektórych krajobrazów Polski. - Nie uczestniczy w prowadzonych obserwacjach. - Nie interesuje się otaczającą przyrodą. EDUKACJA SPOŁECZNA - Odróżnia dobro od zła, jest sprawiedliwy i prawdomówny; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym. - Zawsze wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników. - Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym. - Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników. - Odróżnia dobro od zła, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym. - Na ogół wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników. - Odróżnia dobro od zła, stara się nie krzywdzić słabszych i pomagać potrzebującym. - Nie zawsze pamięta jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników. - Nie zawsze odróżnia dobro od zła. - Czasami nie przestrzega zasad zachowania w stosunku do dorosłych i rówieśników. - Nie przestrzega ustalonych zasad zachowania w klasie i w szkole. - Wymaga częstego przypominania zasad zachowania się wobec innych. EDUKACJA PLASTYCZNO MUZYCZNA - Podejmuje działalność twórczą, posługując się różnorodnymi środkami wyrazu plastycznego w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni, samodzielnie dobierając materiały, narzędzia i techniki plastyczne. - Śpiewa indywidualnie i w zespole poznane piosenki. - Podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego, takimi jak kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. - Śpiewa indywidualnie i w zespole poznane piosenki. - Podejmuje działalność twórczą, posługując się wybranymi środkami wyrazu plastycznego w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. - Śpiewa indywidualnie i w zespole wybrane piosenki. - Podejmuje działalność twórczą, posługując się łatwymi środkami wyrazu plastycznego.

16 - Śpiewa w zespole wybrane piosenki. - Potrzebuje zachęty do podjęcia działalności twórczej. - Śpiewa piosenki tylko w zespole. - Prace plastyczne wykonuje niechętnie i niedbale. - Słabo zna słowa piosenek. EDUKACJA TECHNICZNA - Samodzielnie korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, tworząc modele i makiety. - Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku. - Korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, tworząc modele i makiety. - Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku. - Tworząc modele korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych. - Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie. - Korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych potrzebuje czasem pomocy w ich odczytaniu. - Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. - Z pomocą nauczyciela korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych. - Nie zawsze pamięta o utrzymywaniu porządku w miejscu pracy. - Wykonuje prace niechętnie i niedbale. - Nie dba o porządek w miejscu pracy, niechętnie sprząta po sobie. WYCHOWANIE FIZYCZNE - Doskonali swoją siłę fizyczną poprzez formy ruchu kształcące szybkość, koordynację i skoczność. - Zna przepisy obowiązujące w grach zespołowych. - Bierze udział w zawodach sportowych, respektując reguły. - Doskonali swoją siłę fizyczną poprzez formy ruchu kształcące szybkość, koordynację i skoczność. - Zna podstawowe przepisy obowiązujące w grach zespołowych. - Doskonali swoja siłę fizyczną. - Dość dobrze zna podstawowe przepisy obowiązujące w grach zespołowych. - Wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne. - Niezbyt dobrze orientuje się w regułach gier zespołowych. - Nie zawsze poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. - Wymaga zachęty do uczestniczenia w grach i zabawach. - Nie potrafi wykonywać ćwiczeń gimnastycznych. - Niechętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych. - Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń.

17 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - Tworzy własne projekty graficzne za pomocą wybranego edytora grafiki, zapisuje je na dysku, dokonuje modyfikacji. - Samodzielnie posługuje się programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania. - Tworzy proste dokumenty tekstowe, formatuje tekst. - Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. - Posługuje się prostymi programami i grami edukacyjnymi. - Wyszukuje podane strony internetowe przeznaczone dla dzieci. - Pod kierunkiem nauczyciela posługuje się prostymi programami i grami edukacyjnymi. - Przegląda strony internetowe o podanym adresie. - Posługuje się myszką i klawiaturą. - Z pomocą nauczyciela korzysta z Internetu. - Nie opanował podstawowych umiejętności korzystania z wybranych programów i gier. Ponadto w klasie III za najistotniejsze w ocenianiu uczniów uznaje się: wkład pracy dziecka, jego możliwości i efekty, jakie osiąga.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I rok szkolny 2017/18

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I rok szkolny 2017/18 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I rok szkolny 2017/18 EDUKACJA POLONISTYCZNA Wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych. Z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W KLASIE II

KRYTERIA OCEN W KLASIE II KRYTERIA OCEN W KLASIE II EDUKACJA SPOŁECZNA: 1.Współpraca w grupie 6 zawsze chętnie współpracuje w grupie; 5 zgodnie i chętnie współpracuje w grupie; 4 bierze udział w zabawach, czasami chce się bawić

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 3 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 2 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 1 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu złożonych poleceń i wypowiedzi innych osób. Słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Mówienie i słuchanie Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III wyraża myśli w formie wielozdaniowej wypowiedzi; słucha i w pełni rozumie wypowiedzi innych; przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym.

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym. Załącznik nr 5 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 2 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 5 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI SŁUCHANIE EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 p Słucha ze zrozumieniem poleceń i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery;

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna Załącznik nr 4 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 1 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie-czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem, wyszukuje informacje w tekście, odtwarza różne teksty z pamięci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN EDUKACJA POLONISTYCZNA: 1. Umiejętność mówienia/słuchania posiada wzbogacony zasób słownictwa; wypowiada się ciekawie, łącząc w logiczną całość; umiejętnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; CZYTANIE Znajomość liter alfabetu; Czytanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Edukacja polonistyczna Mówienie: Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe poprawne pod względem językowym. Posługuje się bogatym słownictwem. Pisanie.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA 3 5 4 3 2 1 Czyta wyraziście róŝne teksty z zachowaniem pauz gramatycznych, logicznych, z właściwą intonacją. Czyta

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA płynnie, wyraziście i biegle teksty bez przygotowania. płynnie, wyraziście i biegle teksty z przygotowanie m. płynnie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział I

Wewnętrzny system oceniania- oddział I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział I tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; bardzo starannie pisze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3 Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II Czyta każdy tekst płynnie, wyraziście z właściwą intonacją. EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA Czyta przygotowany wcześniej tekst płynnie, wyraziście,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali -. Symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III Edukacja polonistyczna Mówienie. Wypowiada się poprawnie w rozwiniętej formie n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa, Pisanie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpowiednim tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst),

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i rozmieszczaniem tekstu w liniaturze; przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Edukacja polonistyczna

Klasa II. Edukacja polonistyczna Klasa II Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania. Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych 2. z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane

popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Załącznik 3 Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I KLASA II KLASA III POPRAW SIĘ ma trudności w analizie i syntezie, głoskuje sylabizuje, ma duże trudności z czytaniem odpowiada pojedynczymi

Bardziej szczegółowo

dużo błędów. Czyta sposobem mieszanym: sylabami i wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela.

dużo błędów. Czyta sposobem mieszanym: sylabami i wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela. Kryteria oceny opisowej w kształceniu zintegrowanym klasa III ocena edukacje polonistyczna doskonale samorzutnie, w uporządkowanej formie na zadany temat, posiada bogaty zasób słownictwa, poprawnie stosuje

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: - wspaniale - brawo - dobrze - postaraj się - słabo II. Za

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocena opisowa. Oprócz tego stosuje się skalę punktową. Jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdrój

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdrój KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdrój Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP W y m a g a n i a KLASA I SP Edukacja Zakres umiejętności Ocena U cz e ń: czytania Czyta biegle zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo; czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D)

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D) Wymagania edukacyjne klasa II Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W) polonistyczna umiejętność

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie I Wymagania edukacyjne w klasie I Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie Głoskuje, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy, nie rozumie samodzielnie czytanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Kryteria oceniania uczniów w klasie 3 w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6

Załącznik nr 3. Kryteria oceniania uczniów w klasie 3 w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6 Załącznik nr 3 Kryteria oceniania uczniów w klasie 3 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta biegle, płynnie, wyraziście, z odpowiednią intonacją i ekspresją każdy tekst bez

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny KLASA 3 Edukacja polonistyczna Czytanie Wspaniale 6pkt. Bez przygotowania czyta płynnie i wyraziście różne teksty i rozumie je. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie i wnioskuje na ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I Cyfrę 2 otrzymuje uczeń, Słabo czyta teksty znane, a bardzo słabo nowo poznane, bardzo często popełnia błędy. Rzadko rozumie tekst czytany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym posiada inne porównywalne z uwagą słucha czytanych utworów literackich oraz wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I 1. Metody bieżącego oceniania osiągnięć uczniów: Sprawdzanie przez nauczyciela samodzielnie wykonanej przez uczniów pracy klasowej i domowej w celu określenia poziomu: poprawności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I CZYTANIE Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III. I. Edukacja polonistyczna. 1) czytanie KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE III I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący (cel): czyta płynnie z ekspresja każdy tekst, potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie.

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie. Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 3

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 3 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 3 Poziom opanowania : KORZYSTANIE Z INFORMACJI Uważnie słucha i korzysta z przekazywanych informacji. Na ogół uważnie słucha wypowiedzi innych, stara się

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne polonistyczna umiejętność czytania umiejętność mówienia / słuchania umiejętność pisania Niewystarczająco Słabo Dobrze Bardzo dobrze Wspaniale słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna)

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna) Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna) Edukacja polonistyczna: umiejętność czytania słabo przeciętnie dobrze bardzo dobrze wspaniale Uczeń/uczennica Uczeń/uczennica Uczeń/uczennica

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasie III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo