KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH"

Transkrypt

1 KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH

2 SPIS TREŚCI Informacje ogólne str. 3 Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy Transakcja Forward.. str. 5 Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy z Opcją Transakcja Forward z Opcją Czasową str. 7 Umowa Forward na Stopę Procentową Transakcja Fra.. str. 9 Swap Na Stopę Procentową Transakcja IRS. str. 11 Swap Walutowy Na Stopę Procentową Transakcja CIRS str. 14 Opcja Walutowa Transakcja Opcyjna.. str. 17 Opcja Walutowa Barierowa Transakcja Opcyjna Barierowa str. 20 Struktura Opcji Walutowych (Collar) str. 24 Tranakcja Swap Walutowy FX SWAP str. 27 2/29

3 INFORMACJE OGÓLNE Dźwignia finansowa w transakcjach pochodnych W przypadku zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, Klient ma możliwość wykorzystania efektu dźwigni finansowej, powodującego zwiększenie ewentualnych zysków albo strat w stosunku do wysokości wpłaconego depozytu zabezpieczającego. Zawarcie transakcji terminowej nie wymaga angażowania całej kwoty równej wartości nominalnej transakcji pochodnej. Konieczne jest dokonanie wpłaty depozytu zabezpieczającego, stanowiącego jedynie niewielki ułamek wartości nominalnej transakcji pochodnej. Powyższe powoduje, że Klient inwestując ułamek wartości nominlanej transakcji pochodnej osiąga zyski lub straty obliczane od pełnej wartości nominlanej transakcji pochodnej, zwielokrotniając tym samym swoje zyski albo straty wynikające z zawartej transakcji, w stosunku do zainwestowanych środków. W określonych przypadkach Bank może przyznać Klientowi limit kredytowy na transakcje pochodne, co oznacza, że Klient może zawierać transakcje bez wpłacenia depozytu zabezpieczającego. Co do zasady, dotyczy to tylko transakcji zabezpieczających ekspozycje związane z finansowaniem lub działalnością gospodarczą Klienta. W takiej sytuacji nie można ustalić poziomu dźwigni finansowej, natomiast w dalszym ciągu zyski lub straty osiągane przez Klienta są obliczane od pełnej wartości nominalnej transakcji pochodnej. Instrument pochodny i instrument bazowy Instrument pochodny jest rodzajem instrumentu finansowego niebędącego papierem wartościowym, którego wartość uzależniona jest od określonego instrumentu bazowego, takiego jak wysokość stopy procentowej lub kurs walutowy. Instrument bazowy jako aktywo bazowe nie jest przedmiotem zawieranej transakcji pochodnej lecz stanowi podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego. Np. w przypadku zawarcia transakcji pochodnej typu Forward dla której instrumentem bazowym jest kurs EUR/PLN, wartość transakcji pochodnej zależna będzie od bieżącej wartości kursu EUR/PLN (obliczana jako wartość nominalna zawartej transakcji pochodnej x bieżący kurs EUR/PLN). Punkty swapowe Punkty swapowe stanowią różnicę pomiędzy terminowym kursem walutowym a bieżącym kursem wymiany walutowej spot. Punkty swapowe odzwierciedlają różnice w parytecie stóp procentowych pomiędzy walutami będącymi przedmiotem transakcji wymiany walutowej. Bank stosuje punkty swapowe w transakcjach wymiany walutowej (Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy - Transakcja Forward oraz Transakcjach Swap Walutowy - FX Swap) do wyznaczenia terminowego kursu wymiany walutowej oraz w przypadku uzgodnionego pomiędzy stronami rolowania transakcji. Rolowanie transakcji Rolowanie transakcji oznacza przedłużenie czasu zapadalności walutowej transakcji pochodnej na kolejny okres, przy jednoczesnym uaktualnieniu wartości tej transakcji poprzez wyliczenie nowej wartości punktów swapowych na podstawie różnic w oprocentowaniu walut danej pary walutowej, będącej przedniotem rolowanej transakcji, kursu walutowego i nowego okresu trwania transakcji. 3/29

4 Depozyt zabezpieczający Depozyt zabezpieczający jest to minimalna kwota, jaką Klient musi wpłacić przed zawarciem transakcji pochodnej w celu zabezpieczenia Banku w przypadku niekorzystnej dla Klienta zmiany wartości zawartych transakcji pochodnych lub w przypadku niewypłacalności Klienta. Depozyt zabezpieczający jest niezbędny do zawarcia transakcji pochodnej i stanowi ułamek łącznej wartości nominalnej zawieranych transakcji pochodnych. Wysokość depozytu zabezpieczającego zależna jest od rodzaju zawieranych transakcji i obliczana jako iloraz wartości nominalnej transakcji oraz wartości procentowej zależnej od długości transakcji, która dla poszczególnych transakcji wynosi: Transakcja Forward/FX Swap/CIRS/Opcje walutowe od 5% do 20%; IRS/FRA od 1% do 12%. 4/29

5 KONTRAKT TERMINOWY NA KURS WALUTOWY TRANSAKCJA FORWARD CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI Podczas zawierania Transakcji Forward Strony uzgadniają kupno lub sprzedaż Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną przy założeniu, że dostawa walut następuje po ustalonym w momencie zawarcia Transakcji kursie, w ściśle określonym momencie w przyszłości (dłuższym niż dwa Dni Robocze). WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI 1) Data Zawarcia Transakcji Pochodnej; 2) Data Waluty/Rozliczenia Transakcji Pochodnej; 3) Waluta Bazowa; 4) Nominał Transakcji Pochodnej; 5) Waluta Kwotowana; 6) Strona Transakcji Pochodnej (Bank/Klient kupuje/sprzedaje); 7) Kurs Referencyjny; 8) terminowy kurs wymiany (kurs Transakcji Forward); 9) rodzaj oraz wartość Zabezpieczenia Transakcji Pochodnej będącego integralną częścią Transakcji zawieranej z Klientem. SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI 1) rzeczywisty kupno/sprzedaż przez Bank Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną w Dacie Waluty (z przekazaniem kwot walut w Dacie Waluty) po kursie ustalonym w momencie zawarcia Transakcji forward rzeczywisty; 2) nierzeczywisty rozliczenie wyniku z samych różnic kursowych pomiędzy kursem ustalonym w momencie zawarcia Transakcji a Kursem Referencyjnym forward nierzeczywisty (NDF). RYZYKA RYNKOWE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ Nabywca Transakcji Forward kupuje walutę w określonym terminie w przyszłości po kursie 4,5000 Wynik na transakcji zysk Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji: Powyżej kursu 4,5000 nabywca Transakcji Forward realizuje zysk, podczas gdy sprzedający Transakcję Forward realizuje stratę. Poniżej kursu 4,5000 nabywca Transakcji Forward realizuje stratę, podczas gdy sprzedający Transakcję Forward realizuje zysk strata 4,5000 kurs rynkowy 5/29

6 Wynik na transakcji zysk Sprzedający Transakcję Forward sprzedaje walutę w określonym terminie w przyszłości po kursie 4,6000 strata 4,6000 kurs rynkowy Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji: Poniżej kursu 4,6000 sprzedający Transakcję Forward realizuje zysk, podczas gdy nabywca Transakcji Forward realizuje stratę Powyżej kursu 4,6000 sprzedający Transakcję Forward realizuje stratę, podczas gdy nabywca Transakcji Forward realizuje zysk Ryzyko związane z Transakcją Forward wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji. W przypadku kupna waluty na Datę Waluty Transakcji Pochodnej ryzyko wynika z możliwości kształtowania się bieżącego kursu rynkowego danej waluty w Dacie Waluty Transakcji Pochodnej poniżej kursu Transakcji Forward. Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy kursem bieżącym i kursem Transakcji Forward. W przypadku sprzedaży waluty na Datę Waluty Transakcji Pochodnej ryzyko wynika z możliwości kształtowania się bieżącego kursu rynkowego danej waluty w Dacie Waluty Transakcji Pochodnej powyżej kursu Transakcji Forward. Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy kursem Transakcji Forward i kursem bieżącym. 6/29

7 KONTRAKT TERMINOWY NA KURS WALUTOWY Z OPCJĄ TRANSAKCJA FORWARD Z OPCJĄ CZASOWĄ CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI Podczas zawierania Transakcji Forward z Opcją Czasową Strony uzgadniają kupno lub sprzedaż Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną przy założeniu, że dostawa walut następuje po ustalonym w momencie zawarcia Transakcji kursie, w ściśle określonym momencie w przyszłości. W przypadku Transakcji Forward z Opcją Czasową Klient ma prawo wyboru dnia, w którym nastąpi realizacja Transakcji z uzgodnionego w momencie zawarcia Transakcji przedziału czasowego. WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI 1) Data Zawarcia Transakcji Pochodnej; 2) Data Waluty/Rozliczenia Transakcji Pochodnej; 3) Waluta Bazowa; 4) Nominał Transakcji Pochodnej; 5) Waluta Kwotowana; 6) Strona Transakcji Pochodnej (Bank/Klient kupuje/sprzedaje); 7) Kurs Referencyjny; 8) terminowy kurs wymiany (kurs Transakcji Forward); 9) rodzaj oraz wartość Zabezpieczenia Transakcji Pochodnej będącego integralną częścią transakcji zawieranej z Klientem; 10) przedział czasowy (niezbędny do późniejszego określenia Daty Waluty Transakcji Pochodnej). SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI 1) rzeczywisty kupno/sprzedaż przez Bank Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną w Dacie Waluty (z przekazaniem kwot walut w Dacie Waluty) po kursie ustalonym w momencie zawarcia Transakcji forward rzeczywisty; 2) nierzeczywisty rozliczenie wyniku z samych różnic kursowych pomiędzy kursem ustalonym w momencie zawarcia Transakcji a Kursem Referencyjnym forward nierzeczywisty (NDF); 3) Klient może wybrać i określić dokładnie Datę Waluty Transakcji Forward z uzgodnionego wcześniej przedziału czasowego; inaczej Datą Waluty jest ostatni dzień tego przedziału czasowego. 7/29

8 RYZYKA RYNKOWE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ Nabywca Transakcji Forward kupuje walutę w określonym terminie w przyszłości (wybranym z określonego przedziału czasowego) po kursie 4,5000 Wynik na transakcji zysk Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji: Powyżej kursu 4,5000 nabywca Transakcji Forward realizuje zysk, podczas gdy sprzedający Transakcję Forward realizuje stratę Poniżej kursu 4,5000 nabywca Transakcji Forward realizuje stratę, podczas gdy sprzedający Transakcję Forward realizuje zysk strata 4,5000 kurs rynkowy Wynik na transakcji zysk Sprzedający Transakcję Forward sprzedaje walutę w określonym terminie w przyszłości (wybranym z określonego przedziału czasowego) po kursie 4,6000 strata 4,6000 kurs rynkowy Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji: Poniżej kursu 4,6000 sprzedający Transakcję Forward realizuje zysk, podczas gdy nabywca Transakcji Forward realizuje stratę Powyżej kursu 4,6000 sprzedający Transakcję Forward realizuje stratę, podczas gdy nabywca Transakcji Forward realizuje zysk Ryzyko związane z Transakcją Forward wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji. W przypadku kupna waluty na Datę Waluty Transakcji Pochodnej ryzyko wynika z możliwości kształtowania się bieżącego kursu rynkowego danej waluty w Dacie Waluty Transakcji Pochodnej poniżej kursu Transakcji Forward. Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy kursem bieżącym i kursem Transakcji Forward. W przypadku sprzedaży waluty na Datę Waluty Transakcji Pochodnej ryzyko wynika z możliwości kształtowania się bieżącego kursu rynkowego danej waluty w Dacie Waluty Transakcji Pochodnej powyżej kursu Transakcji Forward. Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy kursem Transakcji Forward i kursem bieżącym. 8/29

9 UMOWA FORWARD NA STOPĘ PROCENTOWĄ TRANSAKCJA FRA CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI Transakcja FRA jest to dwustronne zobowiązanie do rozliczenia różnicy pomiędzy uzgodnioną stawką a stawką WIBOR w określonym dniu w przyszłości, tzw. dniu rozliczenia. Kredytobiorca, który chce się zabezpieczyć przed wzrostem stopy procentowej w przyszłości, czyli wzrostem kosztu finansowania, będzie kupował Transakcję FRA, natomiast inwestor obawiający się spadku stóp procentowych, czyli spadku rentowności inwestycji, będzie sprzedawał Transakcję FRA. WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI 1) Data Zawarcia Transakcji Pochodnej; 2) Strony Transakcji Pochodnej; 3) Nominał Transakcji Pochodnej; 4) Data Rozpoczęcia Transakcji Pochodnej; 5) Data Rozliczenia Transakcji FRA; 6) Data Zakończenia Transakcji FRA; 7) Waluta Transakcji FRA (Waluta Bazowa); 8) Kurs Referencyjny; 9) stopa procentowa Transakcji; 10) dzień ustalenia Kwoty Kompensacyjnej; 11) rodzaj oraz wartość Zabezpieczenia Transakcji Pochodnej. SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI 1) nierzeczywisty rozliczenie wyniku z samych różnic stóp procentowych pomiędzy stopą procentową Transakcji ustaloną w momencie zawarcia transakcji a Kursem Referencyjnym Kwota Kompensacyjna; 2) Kwota Kompensacyjna obliczana jest przez Bank według poniższej formuły: KR= R-S * D* N (B*100) + (R*D) gdzie: KR - Kwota Kompensacyjna, R - Kurs Referencyjny (%), S - stopa procentowa Transakcji FRA (%), D - rzeczywista liczba dni w okresie pomiędzy Datą Rozpoczęcia Transakcji FRA oraz Datą Zakończenia Transakcji FRA, N - Nominał Transakcji Pochodnej, B - liczba dni w roku bazowym stosowanym na rynku pieniężnym dla depozytów w PLN tj. 365 dni. 3) Kursem Referencyjnym jest stawka WIBOR ogłaszana na stronie WIBO w serwisie informacyjnym Reuter's lub inna uzgodniona przez Strony Transakcji Pochodnej, na odpowiedni okres równy okresowi pomiędzy datą Rozpoczęcia Transakcji FRA oraz Datą Zakończenia Transakcji FRA. 9/29

10 RYZYKA RYNKOWE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ Kwota Kompensacyjna TD SPOT FIXING VD 3M MD TD Data Zawarcia Transakcji Pochodnej SPOT Data Rozpoczęcia Transakcji Pochodnej FIXING data ustalenia Kwoty Kompensacyjnej VD - Data Rozliczenia Transakcji FRA MD Data Zakończenia Transakcji FRA Sprzedający Transakcję FRA 3v6 sprzedaje stopę procentową Transakcji na poziomie 4,20%. Profil wypłaty w dacie realizacji Transakcji: W Dacie Realizacji Transakcji FRA sprzedający Transakcję FRA realizuje zysk, jeśli Kurs Referencyjny jest niższy od stopy procentowej Transakcji. W Dacie Realizacji Transakcji FRA sprzedający Transakcję FRA realizuje stratę, jeśli Kurs Referencyjny jest wyższy od stopy procentowej Transakcji. Ryzyko związane z Transakcją FRA wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w przyszłości stóp procentowych w szczególności dla Kursu Referencyjnego, na który została zawarta Transakcja FRA. W przypadku kupna w Transakcji FRA stopy procentowej na termin ryzyko wynika z możliwości kształtowania się stopy procentowej odpowiadającej Kursowi Referencyjnemu, na jaki została zawarta Transakcja FRA w Dacie Rozliczenia Transakcji FRA poniżej stopy procentowej Transakcji. Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy Kursem Referencyjnym z Daty Rozliczenia Tansakcji FRA i stopy procentowej Transakcji. W przypadku sprzedaży w Transakcji FRA stopy procentowej na termin ryzyko wynika z możliwości kształtowania się stopy procentowej odpowiadającej Kursowi Referencyjnemu, na jaki została zawarta Transakcja FRA w Dacie Rozliczenia Transakcji FRA powyżej stopy procentowej Transakcji. Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy stopą procentową Transakcji i Kursem Referencyjnym z Daty Rozliczenia Tansakcji FRA. 10/29

11 CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI SWAP NA STOPĘ PROCENTOWĄ TRANSAKCJA IRS Transakcja IRS jest umową zawartą pomiędzy dwiema Stronami, na podstawie której Strony zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych, liczonych od uzgodnionej sumy kapitałowej i dla ustalonego okresu, ale naliczanych według odmiennych zasad. W ramach płatności odsetkowych możliwe są następujące rodzaje oprocentowania strumieni odsetkowych Transakcji IRS: Float fixed zamiana stawki zmiennej na stałą ( np. WIBOR 3M 5,50% ) Float float zamiana stawki zmiennej na inną stawkę zmienną ( np. WIBOR 1M WIBOR 6M ) Fixed fixed zamiana stawki stałej na inną stawkę stałą ( np. zamiana stawki stałej płatnej miesięcznie na stawkę stałą płatną raz na sześć miesięcy ) WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI 1) Strony Transakcji Pochodnej; 2) Nominał Transakcji Pochodnej; 3) Data Zawarcia Transakcji Pochodnej; 4) Waluta Bazowa Transakcji Pochodnej; 5) Waluta Kwotowana Transakcji Pochodnej; 6) Data Rozpoczęcia Transakcji Pochodnej; 7) Data Waluty Transakcji Pochodnej; 8) baza naliczania odsetek; 9) daty rozpoczęcia Podokresów Odsetkowych Transakcji IRS; 10) oprocentowanie Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS; 11) Kurs Referencyjny (jeżeli przynajmniej jeden ze strumieni oprocentowany jest według stopy zmiennej); 12) wysokość Kursu Referencyjnego pierwszego Podokresu Odsetkowego Transakcji IRS (jeżeli przynajmniej jeden ze strumieni oprocentowany jest według stopy zmiennej); 13) dni ustalania Kwot Kompensacyjnych, chyba, że nie występują; 14) numer Rachunku Bankowego; 15) rodzaj oraz wartość Zabezpieczenia Transakcji Pochodnej. SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI Rozliczanie płatności pomiędzy Stronami Transakcji IRS przeprowadzane jest według poniższego wzoru: KR = (Z * DZ * N) / (BZ * 100) - (S * DS * N) / (BS * 100) gdzie: KR - kwota rozliczenia netto Transakcji IRS, S- oprocentowanie Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS, Z - Kurs Referencyjny, DS - rzeczywista liczba dni Podokresu Odsetkowego Transakcji IRS dla Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS, 11/29

12 DZ - rzeczywista liczba dni Podokresu Odsetkowego Transakcji IRS dla Zmiennego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS, N - kwota nominalna w danym Podokresie Odsetkowym Transakcji IRS, BS - liczba dni w roku bazowym przyjętym dla Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS BZ - liczba dni w roku bazowym przyjętym dla Zmiennego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS. RYZYKA RYNKOWE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ KLIENT 1M WIBOR p.b. BANK A 5,80% 1M WIBOR p.b. BANK B Kupujący Transakcję IRS kupuje zmienną stopę równą 1M WIBOR pb i sprzedaje stałą stopę procentową na poziomie 5,80%. Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji: W Dacie Realizacji Transakcji IRS kupujący Transakcję IRS realizuje zysk, jeśli Kurs Referencyjny jest wyższy od stałej stopy procentowej Transakcji. W Dacie Realizacji Transakcji IRS kupujący Transakcję IRS realizuje stratę, jeśli Kurs Referencyjny jest niższy od stałej stopy procentowej Transakcji. Ryzyko związane z Transakcją IRS wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w przyszłości stóp procentowych w szczególności dla Kursu Referencyjnego, na którym została zawarta Transakcja IRS. Transakcja IRS (stopa stała vs stopa zmienna) W przypadku zawarcia Transakcji IRS, w ramach której Klient otrzymuje stopę zmienną i płaci stałą, ryzyko wynika z możliwości kształtowania się stopy procentowej odpowiadającej Kursowi Referencyjnemu, na jaki została zawarta Transakcja IRS w dniach ustalania Kwot Kompensacyjnych każdego ze Strumieni Odsetkowych Transakcji IRS poniżej oprocentowania Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS. Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy Kursem Referencyjnym z dnia ustalania Kwot Kompensacyjnych i oprocentowaniem Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS. 12/29

13 W przypadku zawarcia Transakcji IRS, w ramach której Klient płaci stopę zmienną i otrzymuje stałą ryzyko wynika z możliwości kształtowania się stopy procentowej odpowiadającej Kursowi Referencyjnemu, na jaki została zawarta Transakcja IRS w dniach ustalania Kwot Kompensacyjnych każdego ze Strumieni Odsetkowych Transakcji IRS powyżej oprocentowania Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS. Wówczas strata Klienta wynika z różnicy pomiędzy oprocentowaniem Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji IRS i Kursem Referencyjnym z dnia ustalania Kwot Kompensacyjnych. W przypadku Transakcji IRS (stopa zmienna vs stopa zmienna) ryzyko wynika z możliwości nierównoległego przesuwania się w przyszłości krzywej stóp procentowych w szczególności stóp procentowych odpowiadających Kursom Referencyjnym, na jakie została zawarta Transakcja IRS. Klient traci w przypadku niekorzystnego kształtowania się wysokości Kursu Referencyjnego, o jaki oparta jest noga płacona przez Klienta w stosunku do wysokości Kursu Referencyjnego, o jaki oparta jest noga otrzymywana przez Klienta, tzn. gdy suma płatności opartych o Kurs Referencyjny nogi płaconej jest wyższa niż suma płatności opartych o Kurs Referencyjny nogi otrzymywanej. 13/29

14 CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI SWAP WALUTOWY NA STOPĘ PROCENTOWĄ TRANSAKCJA CIRS Transakcja CIRS jest to transakcja wymiany kwot kapitału i płatności odsetkowych w różnych walutach pomiędzy dwoma partnerami. Według innej definicji swap walutowoprocentowy to wymiana wartości nominalnej pożyczki oraz jej oprocentowania w jednej walucie na wartość nominalną pożyczki wraz z oprocentowaniem w innej walucie. WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI 1) Strony Transakcji Pochodnej; 2) Nominał Transakcji Pochodnej; 3) Data Zawarcia Transakcji Pochodnej; 4) Waluta Bazowa Transakcji Pochodnej; 5) Waluta Kwotowana Transakcji Pochodnej; 6) Data Rozpoczęcia Transakcji Pochodnej; 7) Data Waluty Transakcji Pochodnej; 8) Kurs Transakcji CIRS, tj. kurs, według którego ustalona jest równowartość w PLN (lub innej walucie) środków przekazanych przez Klienta w Dacie Rozpoczęcia Transakcji Pochodnej; 9) baza naliczania odsetek; 10) daty rozpoczęcia Podokresów Odsetkowych Transakcji CIRS; 11) oprocentowanie Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji CIRS; 12) Kurs Referencyjny (jeżeli przynajmniej jeden ze strumieni oprocentowany jest według stopy zmiennej); 13) wysokość Kursu Referencyjnego pierwszego Podokresu Odsetkowego Transakcji CIRS (jeżeli przynajmniej jeden ze strumieni oprocentowany jest według stopy zmiennej); 14) dni ustalania Kwot Kompensacyjnych, chyba, że nie występują; 15) numer Rachunku Bankowego; 16) rodzaj oraz wartość Zabezpieczenia Transakcji Pochodnej. SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI Rozliczanie płatności pomiędzy Stronami Transakcji CIRS przeprowadzane jest na podstawie poniższego wzoru: KR = (KR KW + PN KW ) - (KR BAZ + PN BAZ ) * K BAZ, oraz KR KW = (O KW * DB KW * N KW ) / (B KW * 100) KR BAZ = (O BAZ * DB BAZ * N BAZ ) / (B BAZ * 100) gdzie: KR - kwota rozliczenia Transakcji CIRS, KR KW - kwota rozliczenia dla Strony Transakcji CIRS płacącej odsetki od waluty kwotowanej, KR BAZ - kwota rozliczenia dla Strony Transakcji CIRS płacącej odsetki od waluty bazowej, PN KW, PN BAZ - płatności kwot nominalnych (gdy umowa Transakcji CIRS dopuszcza sukcesywne spłacanie kapitału) oraz w Dacie Waluty Transakcji Pochodnej, O KW - oprocentowanie strumienia odsetkowego od waluty kwotowanej, O BAZ - oprocentowanie strumienia odsetkowego od waluty bazowej, DB KW - rzeczywista liczba dni Strony Transakcji CIRS płacącej odsetki od waluty kwotowanej, DB BAZ - rzeczywista liczba dni Strony Transakcji CIRS płacącej odsetki od waluty bazowej, 14/29

15 N KW - kwota nominalna w danym Podokresie Odsetkowym Transakcji CIRS dla Strony Transakcji CIRS płacącej odsetki od waluty kwotowanej od której naliczane są odsetki, N BAZ - kwota nominalna w danym Podokresie Odsetkowym Transakcji CIRS dla Strony Transakcji CIRS płacącej odsetki od waluty bazowej od której naliczane są odsetki, B KW - liczba dni w roku bazowym przyjętym od strumienia dla Strony Transakcji CIRS płacącej odsetki od waluty kwotowanej, B BAZ - liczba dni w roku bazowym przyjętym od strumienia dla Strony Transakcji CIRS płacącej odsetki od waluty bazowej, K BAZ - kurs waluty bazowej względem waluty kwotowanej na Datę Waluty Transakcji Pochodnej. RYZYKA RYNKOWE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ KLIENT 1M EURIBOR + 80 p.b. BANK A 5,80% PLN 1M EURIBOR + 80 p.b. BANK B Kupujący Transakcję CIRS kupuje zmienną stopę równą 1M EURIBOR + 80 pb i sprzedaje stałą stopę procentową na poziomie 5,80%. Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji: W Dacie Waluty Transakcji CIRS kupujący Transakcję CIRS realizuje zysk, jeśli Kurs Referencyjny (referencyjna stopa procentowa) jest wyższy od stałej stopy procentowej Transakcji, a kurs walutowy kształtuje się powyżej kursu, według którego Klient kupuje w końcowej wymianie walutę. W Dacie Waluty Transakcji CIRS kupujący Transakcję CIRS realizuje stratę, jeśli Kurs Referencyjny (referencyjna stopa procentowa) jest niższy od stałej stopy procentowej Transakcji, a kurs walutowy kształtuje się poniżej kursu, według którego Klient kupuje w końcowej wymianie walutę. Ryzyko związane z Transakcją CIRS wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu walutowego będącego przedmiotem Transakcji CIRS oraz stóp procentowych, w szczególności dla Kursu Referencyjnego, na który została zawarta Transakcja CIRS. 15/29

16 W przypadku gdy kurs walutowy w Dacie Waluty Transakcji CIRS kształtuje się poniżej kursu, według którego Klient kupuje w końcowej wymianie walutę, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy kursem bieżącym i transakcyjnym. W przypadku gdy kurs walutowy w Dacie Waluty Transakcji CIRS kształtuje się powyżej kursu, według którego Klient sprzedaje w końcowej wymianie walutę, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy kursem transakcyjnym i bieżącym. W przypadku gdy w dniach ustalania Kwot Kompensacyjnych, Kurs Referencyjny (referencyjna stopa procentowa), o który oparta jest płacona przez Klienta noga Transakcji CIRS jest wyższy od oprocentowania Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji CIRS, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy Kursem Referencyjnym a oprocentowaniem Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji CIRS. W przypadku gdy w dniach ustalania Kwot Kompensacyjnych, Kurs Referencyjny (referencyjna stopa procentowa), o który oparta jest otrzymywana przez Klienta noga Transakcji CIRS jest niższy od oprocentowania Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji CIRS, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy oprocentowaniem Stałego Strumienia Odsetkowego Transakcji CIRS a Kursem Referencyjnym. 16/29

17 OPCJA WALUTOWA TRANSAKCJA OPCYJNA CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI 1. Jest to walutowa Transakcja terminowa, w której w szczególny sposób są określone prawa i obowiązki Stron takiej Transakcji. Dla nabywcy opcji jest prawo po zapłaceniu Premii, czyli ceny danej Opcji, a dla wystawcy - obowiązek do dokonania wymiany określonej pary walut po uzgodnionym w Opcji kursie na uzgodniony w Opcji temin zakończenia i rozliczenia. Kupno Opcji eliminuje całkowicie ryzyko kursowe, wystawienie sprzedaż opcji generuje/tworzy ryzyko kursowe. 2. Jeżeli w ramach Transakcji Opcyjnej wystawca Opcji zobowiązuje się do sprzedaży określonej waluty, to Transakcja ta stanowi Opcję Kupna (call). Nabywca takiej opcji posiada prawo do kupna Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną od wystawcy Opcji. 3. Jeżeli w ramach Transakcji Opcyjnej wystawca zobowiązuje się do kupna określonej waluty, to Transakcja ta stanowi Opcję Sprzedaży (put). Nabywca takiej Opcji posiada prawo do sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną od wystawcy danej Opcji. 4. W Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej Opcja może znaleźć się w jednej z trzech następujących sytuacji: 1) In the money jeżeli w przypadku Opcji kupna (call) w Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej Kurs Referencyjny będzie wyższy od Kursu Wykonania Opcji lub w przypadku Opcji sprzedaży (put) w Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej Kurs Referencyjny będzie niższy od Kursu Wykonania Opcji; w taki przypadku następuje realizacja praw Klienta z tytułu zawartej Transakcji Opcyjnej; 2) At the Money jeżeli w przypadku Opcji kupna (call), Opcji sprzedaży (put) w Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej Kurs Referencyjny będzie równy Kursowi Wykonania Opcji, w takim przypadku realizacja Opcji zależy od woli Klienta lub Kontrahenta; 3) Out-of-the-money jeżeli w przypadku Opcji kupna (call) w Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej Kurs Referencyjny będzie niższy od Kursu Wykonania Opcji lub w przypadku Opcji sprzedaży (put) w Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej Kurs Referencyjny będzie wyższy od Kursu Wykonania Opcji; w takim przypadku Transakcje Opcyjne automatycznie wygasają bez realizacji. WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI 1) sprzedający i kupujący Opcję; 2) Data Zawarcia Transakcji Pochodnej; 3) Data Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej; 4) Data Waluty Transakcji Pochodnej; 5) Waluta Bazowa; 6) Nominał Transkacji Pochodnej; 7) Waluta Kwotowana; 8) typ Opcji (Opcja kupna/opcja sprzedaży, Opcja typu Europejskiego); 9) Kursy Wykonania Opcji; 10) rodzaj Kursu Referencyjnego (Fixing NBP albo EBC); 11) Premia (wysokość i waluta); 12) data płatności Premii przez kupującego/odkupującego Opcję; 13) rodzaj oraz wartość Zabezpieczenia Transakcji Pochodnej. 17/29

18 SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI 1) rzeczywisty kupno/sprzedaż przez Bank Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną w Dacie Waluty (z przekazaniem kwot walut w Dacie Waluty) po kursie ustalonym w momencie zawarcia Transakcji; 2) nierzeczywisty rozliczenie wyniku z samych różnic kursowych pomiędzy kursem ustalonym w momencie zawarcia Transakcji a Kursem Referencyjnym. RYZYKA RYNKOWE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ Nabywca Transakcji Opcyjnej kupuje prawo do nabycia waluty w określonym terminie w przyszłości po kursie 4,5000 Profil wypłaty w dacie realizacji: Poniżej kursu 4,5000 Klient kupuje EUR na rynku po aktualnym kursie Powyżej kursu 4,5000 Klient korzysta z praw z Transakcji Opcyjnej - kupuje EUR po 4,5000 Wynik na transakcji zysk Koszt Premii strata Nabywca Opcji korzysta z rynku (strata = koszt Premii) 4,5000 Kurs rynkowy Nabywca Opcji korzysta z Opcji po 4,5000 (zysk) Wynik na transakcji zysk Nabywca Opcji korzysta z rynku (strata = koszt Premii) Kurs rynkowy Nabywca Transakcji Opcyjnej kupuje prawo do sprzedaży waluty w określonym terminie w przyszłości po kursie 4,5000 Koszt Premii strata Nabywca Opcji korzysta z Opcji (zysk) 4,5000 Profil wypłaty w dacie realizacji: Powyżej kursu 4,5000 Klient sprzedaje EUR na rynku po aktualnym kursie Poniżej kursu 4,5000 Klient korzysta z praw z Transakcji Opcyjnej - sprzedaje EUR po 4,5000 Ryzyko związane z Transakcją Opcyjną wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji Opcyjnej. W przypadku kupna Opcji Call Klient narażony jest jedynie na ryzyko utraty zapłaconej Premii. W przypadku gdy w Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się poniżej Kursu Wykonania Opcji, Klient nie realizuje Opcji ponosząc stratę równą zapłaconej Premii. 1 1 Uwaga, nie uwzględniono różnicy pomiędzy kursem bieżącym a transakcyjnym umożliwiającym zmniejszenie kosztów związanych z zapłaconą premią. 18/29

19 W przypadku kupna Opcji Put Klient narażony jest jedynie na ryzyko utraty zapłaconej Premii. W przypadku gdy w Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się powyżej Kursu Wykonania Opcji, Klient nie realizuje Opcji ponosząc stratę równą zapłaconej Premii. 19/29

20 OPCJA WALUTOWA BARIEROWA TRANSAKCJA OPCYJNA BARIEROWA CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI Transakcja Opcyjna, w której oprócz kursu Wykonania Opcji ustalony jest poziom kursu, przy którym prawa z danej Transakcji Opcyjnej wygasają (bariera dezaktywująca) lub są uruchamiane (bariera aktywująca). WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI 1) sprzedający i kupujący Opcję; 2) Data Zawarcia Transakcji Pochodnej; 3) Data Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej; 4) Data Waluty Transakcji Pochodnej; 5) Waluta Bazowa; 6) Nominał Transakcji Pochodnej; 7) Waluta Kwotowana; 8) typ Opcji (Opcja kupna/opcja sprzedaży, Opcja typu Europejskiego/Barierowa); 9) Kursy Wykonania Opcji; 10) rodzaj Kursu Referencyjnego (Fixing NBP albo EBC); 11) Premia (wysokość i waluta); 12) data płatności Premii przez kupującego/odkupującego Opcję; 13) rodzaj oraz wartość Zabezpieczenia Transakcji Pochodnej; 14) rodzaj i poziom Bariery; SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI 1) rzeczywisty kupno/sprzedaż przez Bank Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną w Dacie Waluty (z przekazaniem kwot walut w Dacie Waluty) po kursie ustalonym w momencie zawarcia Transakcji; 2) nierzeczywisty rozliczenie wyniku z samych różnic kursowych pomiędzy kursem ustalonym w momencie zawarcia Transakcji a Kursem Referencyjnym; 3) Bank stwierdza wystąpienie Bariery w przypadku zaistnienia na międzybankowym rynku transakcji wymiany walutowej spot, spełniającej łącznie poniższe warunki: a) opiewającej na kurs dwóch walut, tych samych na który została zawarta Transakcja Opcyjna, b) zawartej bezpośrednio między dwoma dowolnymi uczestnikami rynku lub poprzez brokera kwotującego w sposób ciągły wybraną parę walut, a która nie została zawarta po kursie rażąco odbiegającym od rynku, rozumianym jako kurs dostępny w momencie zawierania Transakcji na rzecz Banku dla profesjonalnego dealera spot na międzybankowym rynku walutowym, c) mająca potwierdzenie na wykresach konkretnych kwotowań sporządzanych na bazie codziennej przez profesjonalne serwisy kwotujące, np.: Reuters, Bloomberg. 20/29

21 RYZYKA RYNKOWE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ Bariera wyjścia (dezaktywująca; knock-out) Wynik na transakcji zysk 4,5000 po zadziałaniu Bariery wyjścia Opcji przy 5,0000 Nabywca Opcji korzysta z rynku (strata = koszt Premii) Nabywca Transakcji Opcyjnej kupuje prawo do nabycia waluty w określonym terminie w przyszłości po kursie 4,5000 z Barierą wyjścia na poziomie 5,0000 Koszt Premii strata Nabywca Opcjir korzysta z rynku (strata = koszt Premii) 4,5000 Nabywca Opcji korzysta z Opcji po 4,5000 (zysk) 5,0000 Kurs rynkowy Profil wypłaty w dacie realizacji (pod warunkiem, że między Datą Zawarcia a Datą Ustalenia Praw rynkowy kurs walutowy nie osiągnął kursu Bariery wyjścia): Poniżej kursu 4,5000 Klient kupuje EUR na rynku po aktualnym kursie W przedziale 4,5000 do 5,0000 Klient korzysta z praw Transakcji Opcyjnej kupuje EUR po 4,5000 Powyżej kursu 5,0000 brak zabezpieczenia Klient kupuje EUR na rynku po aktualnym kursie Wynik na transakcji zysk Koszt Premii strata Nabywca Opcji korzysta z Opcji po 4,5000 (zysk) Nabywca Opcji korzysta z rynku (strata = koszt Premii) Kurs rynkowy Nabywca Transakcji Opcyjnej kupuje prawo do sprzedaży waluty w określonym terminie w przyszłości po kursie 4,5000 z Barierą wyjścia na poziomie 4,0000 Nabywca Opcji korzysta z rynku po zadziałaniu Bariery wyjścia przy 4,0000 (strata = koszt Premii) 4,00 4,50 Profil wypłaty w dacie realizacji (pod warunkiem, że między Datą Zawarcia a Datą Ustalenia Praw rynkowy kurs walutowy nie osiągnął kursu Bariery wyjścia): Powyżej kursu 4,5000 Klient sprzedaje EUR na rynku po aktualnym kursie W przedziale 4,5000 do 4,0000 Klient korzysta z praw Transakcji Opcyjnej sprzedaje EUR po 4,5000 Poniżej kursu 4,0000 brak zabezpieczenia Klient sprzedaje EUR na rynku 21/29

22 Bariera wejścia (aktywująca; knock-in) Nabywca Transakcji Opcyjnej kupuje prawo do nabycia waluty w określonym terminie w przyszłości po kursie 4,4000 z Barierą wejścia na poziomie 4,5000 Wynik na transakcji zysk Koszt Premii Nabywca Opcji korzysta z rynku (strata = koszt Premii) Bariera wejścia 4,5000 Kurs rynkowy Profil wypłaty w dacie realizacji (pod warunkiem, że między Datą Zawarcia a Datą Ustalenia Praw rynkowy kurs walutowy nie osiągnął kursu Bariery wejścia): Poniżej kursu 4,5000 Klient kupuje EUR na rynku po aktualnym kursie Powyżej kursu 4,5000 Klient korzysta z praw Transakcji Opcyjnej kupuje EUR od tego momentu cały czas po 4,4000 strata 4,4000 Nabywca Opcji korzysta z Opcji 4,4000 po zadziałaniu Bariery wejścia przy 4,5000 (zysk) 4,5000 Nabywca Transakcji Opcyjnej kupuje prawo do sprzedaży waluty w określonym terminie w przyszłości po kursie 4,5000 z Barierą wejścia na poziomie 4,2000 Wynik na transakcji zysk Koszt Premii Bariera wejścia 4,2000 Kurs rynkowy Profil wypłaty w dacie realizacji (pod warunkiem, że między Datą Zawarcia a Datą Ustalenia Praw rynkowy kurs walutowy nie osiągnął kursu Bariery wejścia): Powyżej kursu 4,2000 Klient sprzedaje EUR na rynku po aktualnym kursie Poniżej kursu 4,2000 Klient korzysta z praw Transakcji Opcyjnej sprzedaje EUR od tego momentu cały czas po 4,5000 Nabywca Opcji korzysta z Opcji 4,5000 po zadziałaniu Bariery wejścia przy 4,2000 (zysk) Ryzyko związane z Transakcją Opcyjną z Barierą wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji Opcyjnej. strata 4,2000 4,5000 Nabywca Opcji korzysta z rynku (strata = koszt Premii) 22/29

23 W przypadku kupna Opcji Call z Barierą wyjścia/wejścia Klient narażony jest jedynie na ryzyko utraty zapłaconej Premii. W przypadku, gdy w Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się poniżej Kursu Wykonania Opcji, Klient nie realizuje Opcji ponosząc stratę równą zapłaconej Premii. 2 W przypadku kupna Opcji Put Barierą wyjścia/wejścia Klient narażony jest jedynie na ryzyko utraty zapłaconej Premii. W przypadku, gdy w Dacie Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się powyżej Kursu Wykonania Opcji, Klient nie realizuje Opcji ponosząc stratę równą zapłaconej Premii. 2 Uwaga, nie uwzględniono różnicy pomiędzy kursem bieżącym a transakcyjnym umożliwiającym zmniejszenie kosztów związanych z zapłaconą premią. 23/29

24 STRUKTURA OPCJI WALUTOWYCH (COLLAR) CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI Jest to grupa walutowych Transakcji terminowych na wybraną datę lub serię dat rozliczenia w przyszłości, gdzie Bank oraz Klient określają kwotę/y/ walut oraz kurs/y/ po jakich będą wtedy wymieniać określoną parę walut w takich Transakcjach. W danej dacie rozliczenia jest to jednostronne prawo, a po drugiej stronie obowiązek, do dokonania transakcji na wcześniej uzgodnionych warunkach. Transakcje Opcji Collar są najczęściej strukturą zerokosztową, a jej podstawowa forma jest tożsama ze zwykłym forwardem, który to jest również zerokosztową Transakcją bezwarunkowo zobowiązującą do wymiany walut w przyszłości po uzgodnionym wcześniej kursie, gdzie ponadto: profil rozkładu ryzyka, możliwości wygenerowania straty lub zysku są identyczne w Opcji Collar jak i w zwykłej Transakcji Forward. Opcja Collar daje jednak więcej wariantów oraz możliwości co do uzgadniania na przyszłość: kursów, dat i kwot podlegających następnie realizacji i wymianie w przyszłości. Dla praw, dla obowiązków jednostronnie lub obustronnie można umieścić dodatkowy warunek Barierę. Bariera jest rynkowym poziomiem kursu danej pary walut, która po osiągnięciu może aktywować lub dezaktywować prawa lub obowiązki jako część/i/ składową/e/ danej Opcji Collar. WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI 1) sprzedający i kupujący Opcję; 2) Data Zawarcia Transakcji Pochodnej; 3) Data Ustalenia Praw Transakcji Opcyjnej; 4) Data Waluty Transakcji Pochodnej; 5) Waluta Bazowa; 6) Nominał Transkacji Pochodnej; 7) Waluta Kwotowana; 8) typ Opcji (Opcja kupna/opcja sprzedaży, Opcja typu Europejskiego/Barierowa); 9) Kursy Wykonania Opcji; 10) rodzaj Kursu Referencyjnego (Fixing NBP albo EBC); 11) Premia (wysokość i waluta); 12) data płatności Premii przez kupującego/odkupującego Opcję; 13) rodzaj oraz wartość Zabezpieczenia Transakcji Pochodnej; 14) rodzaj i poziom Bariery; 15) potwierdza się kwotę płatności z tytułu premii oraz sposób płatności (płatność kwoty netto lub przepływ brutto), a w przypadku zerokosztowej Struktury Opcyjnej - zerokosztowość z punktu widzenia Klienta nabycia konkretnego i uzgodnionego zestawu Transakcji Opcyjnych przez Klienta oraz sposób rozliczenia (wymiana płatności lub ustalenie braku przepływu środków z tytułu premii). SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI 1) rzeczywisty kupno/sprzedaż przez Bank Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną w Dacie Waluty (z przekazaniem kwot walut w Dacie Waluty) po kursie ustalonym w momencie zawarcia Transakcji; 2) nierzeczywisty rozliczenie wyniku z samych różnic kursowych pomiędzy kursem ustalonym w momencie zawarcia Transakcji a Kursem Referencyjnym; 3) Bank stwierdza wystąpienie Bariery w przypadku zaistnienia na międzybankowym rynku 24/29

25 yransakcji wymiany walutowej spot, spełniającej łącznie poniższe warunki: a) opiewającej na kurs dwóch walut, tych samych na który została zawarta Transakcja Opcyjna, b) zawartej bezpośrednio między dwoma dowolnymi uczestnikami rynku lub poprzez brokera kwotującego w sposób ciągły wybraną parę walut, a która nie została zawarta po kursie rażąco odbiegającym od rynku, rozumianym jako kurs dostępny w momencie zawierania Transakcji na rzecz Banku dla profesjonalnego dealera spot na międzybankowym rynku walutowym, c) mająca potwierdzenie na wykresach konkretnych kwotowań sporządzanych na bazie codziennej przez profesjonalne serwisy kwotujące, np.: Reuters, Bloomberg. RYZYKA RYNKOWE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ Klient (nabywa Transakcję Opcyjną) kupuje prawo do nabycia waluty w określonym terminie w przyszłości po kursie 3,2350 i jednocześnie sprzedaje (wystawia) Transakcję Opcyjną (zobowiązuje się) do nabycia waluty po 3,2350 z Barierą wejścia na poziomie 3,0000. Wynik na transakcji zysk Klient wykonuje obowiązek po 3,2350 po zadziałaniu Bariery wejścia przy 3,0000 (strata równa różnicy kursy 3,2350 i kursu rynkowego) Bariera wejścia 3,0000 Kurs rynkowy Profil wypłaty w dacie realizacji: W przedziale od 3,0000 do 3,2350 Klient kupuje USD po aktualnym kursie Powyżej kursu 3,2350 Klient korzysta z praw Transakcji Opcyjnej kupuje USD od tego momentu cały czas po 3,2350 Poniżej kursu 3,0000 Klient ma obowiązek kupowania USD cały czas po 3,2350 Wynik na transakcji strata zysk Po zadziałaniu Bariery wyjścia przy 3,2550 prawo z Opcji wygasa i Klient korzysta z rynku Klient korzysta z prawa po 3,3500 aż do 3,2550 Klient wykonuje obowiązek po 3,4000, wcześniej korzystał z rynku od 3,3500 do 3,4000 Kurs rynkowy Koszt Premii strata Klient korzysta z rynku (wynik 0) Klient korzysta z prawa z Opcji po 3,2350 (zysk) Klient (nabywa Transakcję Opcyjną) kupuje prawo do sprzedaży waluty w określonym terminie w przyszłości po kursie 3,3500 z Barierą wyjścia na poziomie 3,2550 i jednocześnie sprzedaje (wystawia) Transakcję Opcyjną (zobowiązuje się) do sprzedaży waluty po 3, Profil wypłaty w dacie realizacji: W przedziale od 3,4000 do 3,3500 Klient sprzedaje USD po aktualnym kursie na rynku W przedziale od 3,3500 do 3,2550 Klient korzysta z praw Transakcji Opcyjnej sprzedaje USD od tego momentu cały czas po 3, 3500 Poniżej 3,2550 brak zabezpieczenia - Klient sprzedaje USD po aktualnym kursie 25/29

26 Ryzyko związane ze Strukturą Opcyjną typu Collar wynika z możliwości niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji Opcyjnej. W przypadku kupna Struktury Opcyjnej typu Collar (long Collar złożenie Long Call i Short Put), Klient narażony jest na ryzyko niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji Opcyjnej. W przypadku gdy w Dacie Waluty Transakcji Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się poniżej Kursu Wykonania Transakcji Opcyjnej (sprzedana Opcja Put) Short Put, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy kursem bieżącym i Kursem Wykonania Transakcji Opcyjnej Short Put pomniejszoną o Premię otrzymaną z tytułu Transakcji Opcyjnej Short Put i powiększoną o Premię zapłaconą z tytułu Transakcji Opcyjnej Long Call (kupiona Opcja Call). W przypadku sprzedaży Struktury Opcyjnej typu Collar (short Collar złożenie Long Put i Short Call) Klient narażony jest na ryzyko niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji Opcyjnej. W przypadku gdy w Dacie Waluty Transakcji Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się powyżej Kursu Wykonania Transakcji Opcyjnej (sprzedana Opcja Call) Short Call, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy Kursem Wykonania Transakcji Opcyjnej Short Call i kursem bieżącym i pomniejszoną o Premię otrzymaną z tytułu Transakcji Opcyjnej Short Call i powiększoną o premię zapłaconą z tytułu Transakcji Opcyjnej Long Put (kupiona Opcja Put). W przypadku kupna Struktury Opcyjnej typu Collar z Barierą wejścia/wyjścia (long Collar złożenie Long Call i Short Put) Klient narażony jest na ryzyko niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji Opcyjnej. W przypadku gdy w Dacie Waluty Transakcji Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się poniżej Kursu Wykonania Transakcji Opcyjnej (sprzedana Opcja Put) Short Put, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy kursem bieżącym i Kursem Wykonania Transakcji Opcyjnej Short Put pomniejszoną o Premię otrzymaną z tytułu Transakcji Opcyjnej Short Put i powiększoną o Premię zapłaconą z tytułu Transakcji Opcyjnej Long Call (kupiona Opcja Call). W przypadku sprzedaży Struktury Opcyjnej typu Collar z Barierą wejścia/wyjścia (short Collar złożenie Long Put i Short Call) Klient narażony jest na ryzyko niekorzystnego kształtowania się w przyszłości kursu walutowego dla waluty będącej przedmiotem Transakcji Opcyjnej. W przypadku gdy w Dacie Waluty Transakcji Opcyjnej kurs bieżący danej waluty kształtuje się powyżej Kursu Wykonania Transakcji Opcyjnej (sprzedana Opcja Call) Short Call, Klient realizuje stratę wynikającą z różnicy pomiędzy Kursem Wykonania Transakcji Opcyjnej Short Call i kursem bieżącym i pomniejszoną o Premię otrzymaną z tytułu Transakcji Opcyjnej Short Call i powiększoną o premię zapłaconą z tytułu Transakcji Opcyjnej Long Put (kupiona Opcja Put). 26/29

27 TRANSAKCJA SWAP WALUTOWY FX SWAP CHARAKTERYSTYKA TRANSAKCJI Transakcja Swap Walutowy to umowa, w której Strony Transakcji postanawiają wymienić między sobą określoną kwotę waluty na równowartość w innej walucie, na określony czas. W trakcie trwania Transakcji nie ma płatności odsetek. Kurs wymiany na datę zapadalności (maturity date) jest ustalany przy zawieraniu Transakcji, w oparciu o różnicę oprocentowania tych walut oraz kurs natychmiastowy. Podczas zawierania Transakcji Swap Walutowy Strony uzgadniają warunki dwóch transakcji: kupno lub sprzedaż Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną (Pierwsza Wymiana) oraz transakcji odwrotnej (Druga Wymiana). WARUNKI NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEZ STRONY PODCZAS ZAWIERANIA TRANSAKCJI 1) Data Zawarcia Transakcji Pochodnej; 2) Data Waluty Pierwszej Wymiany; 3) Data Waluty Drugiej Wymiany; 4) para walutowa (Waluta Bazowa i Waluta Kwotowana); 5) Nominał Transkacji Pochodnej (w walucie); 6) Strona Transakcji Pochodnej (Bank/Klient kupuje/sprzedaje); 7) Kurs Walutowy Pierwszej Wymiany 8) Kurs Walutowy Drugiej Wymiany 9) rodzaj oraz wartość Zabezpieczenia Transakcji Pochodnej będącego integralną częścią transakcji zawieranej z Klientem. SPOSÓB ROZLICZENIA TRANSAKCJI Bank kupuje/sprzedaje Klientowi Walutę Bazową za Walutę Kwotowaną w Dacie Waluty Pierwszej Wymiany Bazowej (z przekazaniem kwot walut w Dacie Waluty) po Kursie Walutowym Pierwszej Wymiany ustalonym w momencie zawarcia Transakcji ( Pierwsza Wymiana ) oraz dokonanie odwrotnej Transakcji wymiany ( Druga Wymiana ) w tej samej kwocie Waluty Bazowej po Kursie Walutowym Drugiej Wymiany ustalonym w momencie zawarcia Transakcji; RYZYKA RYNKOWE ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ Klient kupuje EUR/sprzedaje PLN w Pierwszej Wymianie i sprzedaje EUR/kupuje PLN w Drugiej Wymianie. Klient Kupuje 1 mln EURPLN po kursie 3,9800 w dacie waluty SPOT Klient sprzedaje 1 mln EURPLN po kursie 3,9885 w dacie waluty SPOT+31 dni Punkty swapowe: 85 Oprocentowanie EUR: 1,1198% Oprocentowanie PLN: 3,50% 27/29

28 Profil wypłaty w dacie realizacji Transakcji: W Dacie Waluty Drugiej Wymiany Bazowej Transakcji Swap Walutowy kupujący Transakcję Swap Walutowy realizuje zysk, jeśli zmiana oprocentowania EUR i PLN skutkować będzie spadkiem punktów swapowych za dany okres. W Dacie Waluty Drugiej Wymiany Bazowej Transakcji Swap Walutowy kupujący Transakcję Swap Walutowy realizuje stratę, jeśli zmiana oprocentowania EUR i PLN skutkować będzie wzrostem punktów swapowych za dany okres. Wynik na transakcji zysk strata Punkty swapowe 85 Wynik na transakcji zysk strata 85 Punkty swapowe Klient sprzedaje EUR/kupuje PLN w Pierwszej Wymianie i kupuje EUR/sprzedaje PLN w Drugiej Wymianie. Klient sprzedaje 1 mln EURPLN po kursie 3,9800 w dacie waluty SPOT Klient Kupuje 1 mln EURPLN po kursie 3,9885 w dacie waluty SPOT+31 dni Punkty swapowe: 85 Oprocentowanie EUR: 1,1198% Oprocentowanie PLN: 3,50% Profil wypłaty w dacie realizacji transakcji: W Dacie Waluty Drugiej Wymiany Bazowej Transakcji Swap Walutowy sprzedający Transakcję Swap Walutowy realizuje zysk, jeśli zmiana oprocentowania EUR i PLN skutkować będzie wzrostem punktów swapowych za dany okres. W Dacie Waluty Drugiej Wymiany Bazowej Transakcji Swap Walutowy sprzedający Transakcję Swap Walutowy realizuje stratę, jeśli zmiana oprocentowania EUR i PLN skutkować będzie spadkiem punktów swapowych za dany okres. 28/29

29 W trakcie trwania Transakcji może nastąpić niekorzystna zmiana kursu walutowego lub stóp procentowych walut Transakcji, która spowoduje zmianę wyceny Transakcji oraz konieczność złożenia przez Klienta dodatkowego depozytu zabezpieczającego. Wynik z Transakcji Swap Walutowy, która jest odpowiednikiem złożenia transakcji depozytowych, narażony jest na ryzyko stopy procentowej, tzn. w dniu rozliczenia, w sytuacji niekorzystnego kształtowania się w okresie transakcji oprocentowania walut Transakcji, otrzymywane - odpowiednio płacone przez Klienta punkty swapowe mogą być niższe - odpowiednio wyższe niż koszt/przychód z alternatywnych transakcji depozytowych. 29/29

Informacja dla Klienta o transakcjach pochodnych będących w ofercie BGK. Warszawa, 2018 r.

Informacja dla Klienta o transakcjach pochodnych będących w ofercie BGK. Warszawa, 2018 r. Informacja dla Klienta o transakcjach pochodnych będących w ofercie BGK Warszawa, 2018 r. ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI Informacje ogólne Ryzyka rynkowe związane z działalnością gospodarczą Rodzaje ryzyka związanego

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Swap Procentowy, zwany dalej Regulaminem SP, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Bank BPH S.A., świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8 Ćwiczenia 8 Opcja jest to umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą), dająca nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zawierania oraz rozliczania opcji walutowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Powtórzenie II Swap, opcje 1 Zadanie 1. Firma ABC posiada kredyt inwestycyjny w Banku A o zmiennym oprocentowaniu opierającym się na WIBOR 3M na kwotę 50 mln PLN. Firma zawarła z Bankiem B jednoroczny

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - OPCJA WALUTOWA PUT Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 3. Warunki rozliczenia transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 4. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS ORAZ WALUTOWEJ TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA PUT Z BARIERĄ WYJŚCIA (OUT) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 4 Walutowe transakcje pochodne 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA CALL Z BARIERĄ WYJŚCIA (OUT) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Terminowe Transakcje na Stopę Procentową (FRA)...5 3. Opcje na Stopy Procentowe...5 4. Transakcje Zamiany Stóp

Bardziej szczegółowo

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 3 WALUTOWE TRANSAKCJE POCHODNE 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Transakcji Cap/Floor" zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego

ROZDZIAŁ I Kasowa i Terminowa Transakcja Wymiany Walutowej oraz Transakcja Swapa Walutowego Regulamin transakcji kasowych, terminowych operacji finansowych oraz transakcji papierów wartościowych i lokat terminowych w Banku Millennium S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin transakcji kasowych,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA CALL Z BARIERĄ WEJŚCIA (IN) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - BARIEROWA OPCJA WALUTOWA PUT Z BARIERĄ WEJŚCIA (IN) Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy

Bardziej szczegółowo

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT Europejska walutowa opcja barierowa jest modyfikacją klasycznej europejskiej opcji walutowej polegającą na dodaniu ograniczeń dotyczących jej realizacji

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - PARTICIPATING FORWARD Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - SUPER FORWARD LIMITED OUTLOOK Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Zabezpieczenie przed wzrostem kursu walutowego Możliwość korzystania ze spadku kursów ograniczona do określonego poziomu Brak kosztów związanych z zawarciem transakcji Strategia opcyjna KORYTARZ, wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - SUPER FORWARD PLUS Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI eliminacja ryzyka zmiany stóp procentowych oraz zabezpieczenie transakcji. 07 grudnia 2017

BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI eliminacja ryzyka zmiany stóp procentowych oraz zabezpieczenie transakcji. 07 grudnia 2017 BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI eliminacja ryzyka zmiany stóp procentowych oraz zabezpieczenie transakcji 07 grudnia 2017 AGENDA BEZPIECZEŃSTWO RYZYKO ZABEZPIECZENIE 2 WYJAŚNIENIE POJĘĆ Bezpieczeństwo to stan

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

SWAPY. Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski

SWAPY. Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski SWAPY Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski Plan prezentacji Swap - definicja Rodzaje swapów Przykłady swapów Zastosowanie swapów 2/29 Swap Swap umowa pomiędzy dwoma podmiotami na wymianę przyszłych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH KARTA PRODUKTU - FORWARD PLUS Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) REGULAMIN Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych" zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Regulamin Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy "Regulamin Walutowych Transakcji Forward" zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych z zawieraniem transakcji

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Opcje 1 Opcje Narysuj: Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Profil wypłaty dla wystawcy opcji kupna. Profil wypłaty dla wystawcy opcji sprzedaży. 2 Przykład

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Zamiana płatności odsetkowych i kapitałowych w jednej walucie na inną walutę Rodzaj i harmonogram płatności odsetkowych i kapitałowych dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta Walutowa transakcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) REGULAMIN Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy "Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej" zwany dalej Regulaminem FRA zawiera szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Powtórzenie Ćwiczenia ZPI 1 Zadanie 1. Średnia wartość stopy zwrotu dla wszystkich spółek finansowych wynosi 12%, a odchylenie standardowe 5,1%. Rozkład tego zjawiska zbliżony jest do rozkładu normalnego.

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny 8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny kontraktów terminowych Kontrakty forward FRA 1 Zadanie 1 Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Kurs wykonania Opcji (X) Premia (P) Punkt opłacalności X + P WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Z/S

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna zawiera:

Broszura informacyjna zawiera: Alior Bank Spółka Akcyjna ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa tel.: +48 22 531 93 00 Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000305178, REGON: 141387142 NIP: 1070010731 Kapitał

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

Transakcje Swap: - procentowe - walutowe - walutowo-procentowe - kredytowe

Transakcje Swap: - procentowe - walutowe - walutowo-procentowe - kredytowe Transakcje Swap: - procentowe - walutowe - walutowo-procentowe - kredytowe Dr hab Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie

Bardziej szczegółowo

Produkty skarbowe dla firm

Produkty skarbowe dla firm Produkty skarbowe dla firm 2 BANK BPH OFERUJE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE PROFESJONALNE WSPARCIE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM ORAZ NADWYŻKAMI FINANSOWYMI. RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA Pełne zabezpieczenie przed zmianą poziomu stóp procentowych Zabezpieczenie serii płatności odsetkowych Obowiązek zapłaty kwoty rozliczenia w przypadku wzrostu stóp procentowych Transakcja zamiany stóp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych IRS Interest Rate Swap Transakcja wymiany płatności odsetkowych 1 IRS - Interest Rate Swap (1) Umowa (transakcja) pomiędzy dwoma podmiotami, w której strony zobowiązują się do cyklicznej wymiany, w ustalonym

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie: Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Kontakt telefoniczny:

Ostrzeżenie: Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Kontakt telefoniczny: Dokument zawierający kluczowe informacje Cel: Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane

Bardziej szczegółowo

NOTA 6 - INSTRUMENTY POCHODNE BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 na dzień 31.12.2012 Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej

Bardziej szczegółowo

płatności odsetkowych

płatności odsetkowych IRS Interest Rate Swap Transakcja wymiany płatności odsetkowych 1 Kontrakt IRS Kupujący IRS Odsetki wg ustalonej stopy stałej Odsetki według rzeczywistej stopy zmiennej Sprzedający IRS Strumienie płatności

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Wstęp Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Rynki natychmiastowe Rynek pieniężny Transakcje na rynku pieniężnym Rynek walutowy Geneza rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych IRS Interest Rate Swap Transakcja wymiany płatności odsetkowych 1 Kontrakt IRS Kupujący IRS Odsetki wg ustalonej stopy stałej Odsetki według rzeczywistej stopy zmiennej Sprzedający IRS Strumienie płatności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Warszawa, październik 2018 www.pekao.com.pl Cechy ogólne dokumentu i zastrzeżenia prawne Cechy ogólne dokumentu Karta Produktu zawiera podstawowe informacje o instrumencie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy Piotr Bańbuła Katedra Rynków i Instytucji Finansowych, KES Październik 2014 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Zakup syntetycznej obligacji +1 mln PLN: emisja obligacji/krótka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych Informacja Santander Bank Polska S.A. o ryzykach występujących przy zawieraniu transakcji skarbowych wraz z ogólnym opisem istoty finansowych Niniejszy dokument przedstawia ogólny opis istoty finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i IRS

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i IRS Inżynieria Finansowa: 4. FRA i IRS Piotr Bańbuła Katedra Ekonomii Ilościowej, KAE Marzec 2017 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Zakup syntetycznej obligacji +1 mln PLN: emisja obligacji/krótka sprzedaż/pożyczka

Bardziej szczegółowo

- zabezpieczanie za pomocą opcji

- zabezpieczanie za pomocą opcji Ryzyko stopy procentowej - zabezpieczanie za pomocą opcji Caplets and Floorlets Opcje opiewające na wysokość terminowej stopy procentowej Alternatywa dla FRA Caplet N x M @ i% - kupno daje prawo płacić

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYKA RYNKOWYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

OPIS RYZYKA RYNKOWYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OPIS RYZYKA RYNKOWYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Celem dokumentu jest przekazanie Klientowi sklasyfikowanemu przez Bank, zgodnie z Dyrektywą MiFID 1, do kategorii klientów detalicznych lub klientów profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych IRS Interest Rate Swap Transakcja wymiany płatności odsetkowych 1 Kontrakt IRS Kupujący IRS Odsetki wg ustalonej stopy stałej Odsetki według rzeczywistej stopy zmiennej Sprzedający IRS Strumienie płatności

Bardziej szczegółowo