SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2016) 578 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI ROK BUDŻETOWY 2015 {SWD(2016) 293 final} PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. PROCEDURA BUDŻETOWA STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI WYKONANIE BUDŻETU EFRG NA 2015 r UWAGI NA TEMAT WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA 2015 R WYKONANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WYDATKÓW ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 4-I ZAŁĄCZNIK 4-II ZAŁĄCZNIK 5 ZAŁĄCZNIK 6 PROCEDURA BUDŻETOWA 2015 R. ŚRODKI NA EFRG UDZIAŁ EFRG W BUDŻECIE UE ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG ROK BUDŻETOWY 2015 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG ROK BUDŻETOWY DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL. C4 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU EFRG ROK BUDŻETOWY DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL. C5 WYKONANIE BUDŻETU EFRG WG ARTYKUŁU I WG PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ROK BUDŻETOWY 2015 EWOLUCJA WYDATKÓW EFRG W ROZBICIU LATA BUDŻETOWE Uwaga: Do niniejszego sprawozdania dołączono szczegółowy dokument roboczy służb Komisji. Tekst tego dokumentu roboczego (w języku angielskim) i załączone tabele (w języku angielskim) będą również dostępne na stronie internetowej DG ds. Rolnictwa: ( 2

3 1. PROCEDURA BUDŻETOWA Wstępny projekt budżetu na rok 2015 oraz list w sprawie poprawek 1/2015 W dniu 24 czerwca 2014 r. Komisja przyjęła wstępny projekt budżetu na rok 2015 i przedstawiła go władzy budżetowej. Środki na zobowiązania zaproponowane na rzecz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w ramach działu 2 wieloletnich ram finansowych na lata wyniosły ogółem ,8 mln EUR. Dnia 2 września 2014 r. Rada przyjęła stanowisko dotyczące wstępnego projektu budżetu na 2015 r. i zmniejszyła środki na zobowiązania dla EFRG o 48,5 mln EUR. Dnia 22 października 2014 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko, w którym zwiększył środki na zobowiązania dla EFRG o 41 mln EUR. Dnia 15 października 2014 r. Komisja przyjęła list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu na 2015 r., w którym zmniejszyła proponowane środki na zobowiązania dla EFRG o 448 mln EUR w stosunku do wstępnego projektu budżetu Przyjęcie budżetu na 2015 r. W dniu 27 listopada 2014 r. Komisja przedłożyła nowy projekt budżetu na 2015 r., w którym wystąpiła o środki na zobowiązania dla EFRG w wysokości ,8 mln EUR. Po przedstawieniu tego nowego projektu budżetu na 2015 r. w dniu 8 grudnia 2014 r. przeprowadzono intensywne rozmowy trójstronne (między Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim). W dniu 12 grudnia 2014 r. Rada zgodziła się na pakiet kompromisowy. Budżet na 2015 r. został ostatecznie przyjęty przez Parlament Europejski w dniu 17 grudnia 2014 r. Całkowita kwota środków na zobowiązania dla EFRG wyniosła ,8 mln EUR, a środków na płatności ,6 mln EUR. Różnica między kwotami środków na zobowiązania i na płatności wynika z faktu, że w przypadku określonych działań, które wdrażane są bezpośrednio przez Komisję, stosuje się środki zróżnicowane. Dotyczą one głównie promocji produktów rolnych oraz politycznych działań strategicznych i koordynacyjnych w obszarze rolnictwa. Z uchwalonych środków na zobowiązania dla EFRG na obszar polityki 05 w wysokości ,8 mln EUR, 2 400,7 mln EUR przeznaczono na instrumenty rynkowe w ramach rozdziału 05 02; ,6 mln EUR na pomoc bezpośrednią w ramach rozdziału 05 03; 87,3 mln EUR na audyt wydatków rolnych w ramach rozdziału oraz 50,9 mln EUR na strategię polityczną i koordynację w ramach rozdziału Szczegółowe informacje zob. załącznik 1. Następnie w ciągu roku budżetowego 2015 środki dla EFRG w ramach artykułu (Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej) oraz artykułu (EFRG Operacyjna pomoc techniczna) zmniejszono odpowiednio o 0,1 mln EUR i 0,8 mln EUR w budżecie korygującym nr 7. 1 Procedura ta została przedstawiona w załączniku 1. 3

4 1.3. Dochody przeznaczone na EFRG 2 Zgodnie z art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej 3 dochody z tytułu korekt finansowych dokonanych na podstawie decyzji wynikających z kontroli zgodności rozliczeń, z tytułu nieprawidłowości oraz opłat wyrównawczych za mleko uznaje się za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków w ramach EFRG. Zgodnie z tymi zasadami dochody przeznaczone na określony cel mogą być wykorzystywane na finansowanie dowolnych wydatków w ramach EFRG. Jeżeli część tych dochodów nie zostanie wykorzystana, zostanie ona automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy. W chwili ustalania budżetu na 2015 r. dokonano szacunkowej oceny tych dochodów, zarówno w odniesieniu do kwoty, której uzyskania należy spodziewać się w roku budżetowym 2015, jak i w odniesieniu do kwoty, która miała zostać przeniesiona z roku budżetowego 2014 na rok Szacunkowe dochody, wynoszące 1 768,6 mln EUR, uwzględniono w przyjętym przez władzę budżetową budżecie na 2015 r. W szczególności: Dochód z korekt z tytułu kontroli zgodności rozliczeń i nieprawidłowości oszacowano odpowiednio na 868,6 mln EUR i 165 mln EUR, natomiast wpływy z opłat wyrównawczych za mleko zostały oszacowane na 405 mln EUR. W związku z tym przewidywaną kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, które miały być uzyskane w roku budżetowym 2015, oszacowano na 1 438,6 mln EUR. Kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która miała zostać przeniesiona z roku budżetowego 2014 na rok 2015, oszacowano na 330 mln EUR. W budżecie na rok 2015 te dochody przeznaczone na określony cel, szacowane początkowo na kwotę 1 768,6 mln EUR, przeznaczono na sześć programów, tj.: 362,4 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, w tym nadzwyczajne środki wsparcia dla członków tych organizacji, 106,9 mln EUR przeznaczono na nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów nienależących do organizacji producentów, w ramach innych środków w sektorze owoców i warzyw, 0,9 mln EUR przeznaczono na środki związane z przechowywaniem odtłuszczonego mleka w proszku w sektorze mleczarskim, 2,9 mln EUR przeznaczono na środki związane z przechowywaniem masła i śmietany w sektorze mleczarskim, 50,5 mln EUR przeznaczono na nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów mleka i na prywatne przechowywanie sera w ramach innych środków w sektorze mleczarskim, mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych (pomoc bezpośrednia). 2 3 Kwoty te nie są uwzględnione w pozycjach budżetu dotyczących dochodów (artykuł 670 dla dochodów przeznaczonych na EFRG), gdzie figuruje oznaczenie p.m. ( pour mémoire ), ale kwota prognozowana została wspomniana w komentarzach do budżetu dotyczących tego artykułu. Dz.U. L 347 z , s

5 W przypadku powyższych programów suma środków uchwalonych przez władzę budżetową oraz wspomnianych wyżej dochodów przeznaczonych na określony cel odpowiada łącznym szacunkom dostępnych środków: 903,9 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, w tym nadzwyczajne środki wsparcia dla członków tych organizacji, 107,6 mln EUR przeznaczono na nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów nienależących do organizacji producentów, w ramach innych środków w sektorze owoców i warzyw, 50,6 mln EUR przeznaczono na nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów mleka i na prywatne przechowywanie sera w ramach innych środków w sektorze mleczarskim, mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych (pomoc bezpośrednia). Należy zauważyć, że władza budżetowa nie uchwaliła żadnych środków na środki związane z przechowywaniem odtłuszczonego mleka w proszku, masła i śmietany w sektorze mleczarskim Udział budżetu EFRG w całkowitym budżecie UE Udział ostatecznego budżetu EFRG (środki na zobowiązania) w całkowitym budżecie UE w każdym roku okresu przedstawiono w załączniku 2. 5

6 2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI 2.1. Zarządzanie środkami Środki dostępne w roku budżetowym 2015 Sekcja budżetu Wydatki (1) W EUR Środki na zobowiązania Środki na płatności Sekcja budżetu Dochody (dochody przeznaczone na określony cel DPOC)(2) Kwoty prognozowane 1. Pierwotne środki przeznaczone na EFRG, w tym: Decyzje w sprawie rozliczenia zgodności a. Środki w ramach zarządzania dzielonego Nieprawidłowości b. Środki w ramach zarządzania bezpośredniego Budżet korygujący Opłaty wyrównawcze od producentów mleka Kwoty prognozowane DPOC ogółem Przesunięcie do/ z EFRG w danym roku 4. Środki ostatecznie przeznaczone na EFRG, w tym: 4a. Środki w ramach zarządzania dzielonego b. Środki w ramach zarządzania bezpośredniego (1) Środki w budżecie na 2015 r. po odjęciu przewidywanych dochodów przeznaczonych na określony cel, które miały zostać uzyskane w 2015 r., oraz dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku 2014 na rok 2015 zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 966/2012. (2) DPOC: dochody przeznaczone na określony cel, które mają być uzyskane. W linii po stronie dochodów nie wpisano żadnych kwot (p.m.) 4 ; niemniej kwotę prognozowaną uwzględniono w komentarzach do budżetu. 4 p.m.: pour mémoire. 6

7 Wykonanie budżetu środki dostępne w roku budżetowym 2015 W EUR Wykonanie środków na zobowiązania Wykonanie środków na płatności Zarządzanie dzielone (1) , ,82 Wydatki w ramach zarządzania , ,09 bezpośredniego Ogółem , ,91 (1) Kwoty zarezerwowane. Zobowiązania i płatności pomniejszone o uzyskane dochody przeznaczone na określony cel, w wysokości ,23 EUR (zob. pkt 5 oraz załącznik 4-I), na zarządzanie dzielone: ,59 EUR Kwota rzeczywistego wykorzystania środków na zobowiązania w roku budżetowym 2015 wyniosła ,57 EUR, a środków na płatności ,91 EUR Wykonanie budżetu Wydatki poniesione przez Komisję w ramach zarządzania bezpośredniego W EUR Wydatki w ramach zarządzania bezpośredniego Środki na zobowiązania Umorzenia Środki na płatności Przeniesienie na rok 2016 (2) Środki (C1) (1) , ,22 - Wykonanie (C1) , , ,51 Środki anulowane , ,44 - (1) C1 oznacza uchwalone środki budżetowe. Kwota ta obejmuje przesunięcia do zarządzania dzielonego w łącznej wysokości ,00 EUR na środki na zobowiązania i środki na płatności, przesunięcie z EFRG w wysokości ,78 EUR na środki na płatności, jak i budżet korygujący w wysokości ,00 EUR na środki na zobowiązania i środki na płatności. (2) Przeniesienie na 2016 r. dotyczy jedynie środków niezróżnicowanych. Dostępne środki na zobowiązania w przypadku wydatków w ramach zarządzania bezpośredniego w budżecie na 2015 r. wyniosły 66,1 mln EUR. W 2015 r. wykorzystano kwotę w wysokości 64,7 mln EUR. Pozostała część tych środków, tj. 1,4 mln EUR, została anulowana. Większość środków na zobowiązania dla EFRG wykorzystanych na wydatki poniesione przez Komisję w ramach zarządzania bezpośredniego to środki zróżnicowane. Kwota środków automatycznie przeniesionych na rok 2016 dotycząca wyłącznie środków niezróżnicowanych wynosi 13,8 mln EUR. 7

8 2.2. Płatności miesięczne Płatności miesięczne na rzecz państw członkowskich w ramach zarządzania dzielonego Płatności miesięczne na podstawie wydatków Art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stanowi, że miesięczne płatności dokonywane są przez Komisję z tytułu wydatków dokonywanych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich w miesiącu referencyjnym. Płatności miesięcznych na rzecz każdego państwa członkowskiego dokonuje się najpóźniej trzeciego dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono wydatki. Płatności miesięczne stanowią zwrot wydatków netto (po odliczeniu dochodu), które zostały już poniesione i udostępnione na podstawie miesięcznych deklaracji przekazywanych przez państwa członkowskie 5. Miesięczne księgowanie wydatków i dochodów podlega kontrolom i korektom na podstawie tych deklaracji. Ponadto płatności te nabierają ostatecznego charakteru po weryfikacji przez Komisję w ramach procedury rozliczania rachunków. Płatności dokonane przez państwa członkowskie w okresie od dnia 16 października 2014 r. do dnia 15 października 2015 r. objęte są systemem płatności miesięcznych. W odniesieniu do roku budżetowego 2015 r. łączna kwota netto dokonanych płatności miesięcznych, po odliczeniu rozliczeń i innych korekt, wyniosła ,59 EUR Decyzje w sprawie płatności miesięcznych w roku 2015 W odniesieniu do roku budżetowego 2015 Komisja przyjęła dwanaście decyzji w sprawie płatności miesięcznych. Ponadto w grudniu 2015 r. przyjęto decyzję w sprawie dodatkowej płatności miesięcznej, dostosowującą uprzednio przyznane płatności do całkowitych wydatków, które należało zaksięgować w przedmiotowym roku budżetowym. 3. WYKONANIE BUDŻETU EFRG NA 2015 R Wykorzystanie środków budżetowych EFRG Poziom wykonania budżetu wyniósł ,1 mln EUR. Wydatki te zostały sfinansowane przy pomocy pierwotnych środków budżetowych oraz przy wykorzystaniu dochodów przeznaczonych na obszar polityki 05 Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, składających się z całej kwoty 341,3 mln EUR przeniesionej z 2014 r. oraz z części dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2015 r. w wysokości 735,2 mln EUR z ogólnej kwoty 1 631,6 mln EUR. W ramach obszaru polityki 05 Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich wydatki na instrumenty rynkowe wynosiły 2 666,9 mln EUR, a na pomoc bezpośrednią mln EUR. Wydatki poniesione na niektóre instrumenty rynkowe i pomoc bezpośrednią przekroczyły uchwalone środki budżetowe i zostały częściowo sfinansowane dzięki przesunięciom środków z innych pozycji budżetu, a częściowo przy pomocy dochodów przeznaczonych na budżet EFRG. 5 Te comiesięczne deklaracje wydatków są przekazywane przez państwa członkowskie w deklaracji z 12- ego dnia miesiąca N+1. 8

9 Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu w podziale na obszary polityki zob. załącznik 3. W załączniku 5 przedstawiono wydatki na instrumenty rynkowe, pomoc bezpośrednią oraz kontrolę wydatków rolnych w podziale na artykuły i państwa członkowskie. 4. UWAGI NA TEMAT WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA 2015 R. Poniżej przedstawiono krótkie uwagi dla najważniejszych sektorów na temat wykonania środków budżetowych EFRG na 2015 r., jak również wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel dostępnych w 2015 r. w oparciu o szczegółowe dane zawarte w załączniku 3, 4-I oraz 4-II Rozdział 05 02: Działania interwencyjne na rynkach rolnych Wprowadzenie Łączna kwota płatności w tym rozdziale w budżecie na 2015 r. wyniosła 2 666,9 mln EUR; zostały one pokryte z uchwalonych środków w wysokości mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na określony cel wynoszących 323,8 mln EUR. Dochody przeznaczone na określony cel zostały wykorzystane na pokrycie wydatków poniesionych w sektorze owoców i warzyw oraz sektorze mleczarskim (uwaga: szczegółowe informacje zob. pkt oraz 4.1.6). Środki w kwocie 54,9 mln EUR zostały przesunięte do innych części budżetu EFRG. Pozostała część dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2015 r. w wysokości 199,8 mln EUR została przeniesiona na rok W pozycjach, w których potrzeby przekroczyły środki budżetowe, dodatkowe wydatki zostały pokryte w drodze przesunięć środków z innych pozycji budżetu. Z kolei w przypadku instrumentów rynkowych, dla których nie wykorzystano wszystkich środków budżetowych, udostępnione w ten sposób środki przesunięto do innych pozycji budżetu w celu pokrycia dodatkowych wydatków Oliwa z oliwek Niewykorzystanie kwoty 2 mln EUR wynika z nieco mniejszych wydatków poniesionych przez niektóre państwa członkowskie w związku z ich programami prac na lata 2014/2015 uwzględnionymi w ramach środków na rzecz poprawy jakości w stosunku do wydatków przewidzianych w budżecie na rok 2015 na te programy Owoce i warzywa Budżet na rok 2015 przewidywał łączne dostępne środki w wysokości 1 305,5 mln EUR w celu pokrycia potrzeb wszystkich środków w tym sektorze. Władza budżetowa uchwaliła środki w wysokości 836,2 mln EUR, ponieważ uwzględniła szacowane dochody tego sektora przeznaczone na określony cel, które wynosiły 469,3 mln EUR. Wydatki poniesione przez państwa członkowskie w 2015 r. wyniosły 1 118,6 mln EUR. Wszystkie programy finansowane w ramach tego artykułu odnotowały niższe wykorzystanie środków w stosunku do łącznych szacunkowych potrzeb przewidzianych w budżecie na rok Saldo niewykorzystanych dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 147 mln EUR przeniesiono na rok budżetowy 2016 w celu pokrycia zapotrzebowania w tym roku (uwaga: dokument roboczy służb Komisji zawiera więcej szczegółowych informacji na ten temat). 9

10 Produkty sektora uprawy winorośli Niewykorzystanie kwoty 63,2 mln EUR w porównaniu z planowanymi potrzebami budżetowymi na 2015 r. dotyczącymi krajowych programów wsparcia wynika z niższych wydatków, które niektóre państwa członkowskie poniosły w związku z promocją i inwestycjami w ramach krajowych programów dotyczących wina, w stosunku do odpowiednich pułapów budżetowych, jakie przewidziano na te programy w budżecie na 2015 r Promocja Jeśli chodzi o płatności dokonane przez państwa członkowskie na środki promocyjne, przekroczenie dostępnych środków o 2,3 mln EUR w porównaniu z planowanymi potrzebami budżetowymi na 2015 r. wynika z wyższych wydatków poniesionych przez niektóre państwa członkowskie na programy promocji, które zatwierdziła Komisja, w stosunku do wydatków przewidzianych na te programy w budżecie na 2015 r. W przypadku płatności bezpośrednich dokonanych przez Unię Europejską Komisja wykorzystała środki w wysokości ok. 1,2 mln EUR, co praktycznie odpowiada kwocie przewidzianej na te płatności w budżecie na 2015 r Mleko i przetwory mleczne Budżet na 2015 r. przewidywał łączne dostępne środki w wysokości 131,4 mln EUR w celu pokrycia potrzeb wszystkich środków w tym sektorze. Władza budżetowa uchwaliła środki w wysokości 77,1 mln EUR, ponieważ uwzględniła szacowane dochody przeznaczone na ten artykuł, które wynosiły 54,3 mln EUR. Wydatki poniesione przez państwa członkowskie w 2015 r. wyniosły 119,6 mln EUR. Wszystkie programy finansowane w ramach tego artykułu odnotowały niższe wykorzystanie środków w stosunku do łącznych szacunkowych potrzeb przewidzianych w budżecie na rok Saldo niewykorzystanych dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 52,7 mln EUR przeniesiono na rok budżetowy 2016 w celu pokrycia zapotrzebowania w tym roku (uwaga: dokument roboczy służb Komisji zawiera więcej szczegółowych informacji na ten temat) Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce Budżet na rok 2015 przewidywał łączne dostępne środki w wysokości 40,8 mln EUR w celu pokrycia potrzeb wszystkich środków w tym sektorze. Wydatki poniesione przez państwa członkowskie w 2015 r. wyniosły 44,2 mln EUR i zostały sfinansowane zarówno z uchwalonych środków w wysokości 40,8 mln EUR, jak i z przesunięć środków wynoszących 3,4 mln EUR z innych pozycji budżetu na 2015 r. (uwaga: dokument roboczy służb Komisji zawiera więcej szczegółowych informacji na ten temat) Rozdział 05 03: Pomoc bezpośrednia Łączna kwota płatności w tym rozdziale w budżecie na 2015 r. wyniosła mln EUR; zostały one pokryte z uchwalonych środków w wysokości ,4 mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na określony cel wynoszących 752,7 mln EUR. Dochody przeznaczone na określony cel zostały wykorzystane na pokrycie wydatków poniesionych w związku z systemem płatności jednolitych (uwaga: szczegółowe informacje zob. pkt 4.2.1). Niewykorzystane a uchwalone środki wyniosły 347,2 mln EUR, co wynika z różnicy między uchwalonymi środkami w wysokości ,4 mln EUR, wykorzystanymi na zwrot na rzecz państw 10

11 członkowskich, a początkowo uchwalonymi środkami w kwocie ,6 mln EUR przewidzianymi w budżecie na 2015 r. Niewykorzystane a uchwalone środki uzupełniono wskutek przesunięcia uchwalonych środków w wysokości 85,8 mln EUR z innych części budżetu EFRG. Pozwoliło to na przywrócenie niewykorzystanej kwoty rezerwy na sytuacje kryzysowe (433 mln EUR), którą utworzono wskutek proponowanej dyscypliny finansowej w 2015 r. i którą przesunięto do artykułu , aby umożliwić przeniesienie kwoty faktycznie zastosowanej dyscypliny finansowej (409,8 mln EUR) na rok 2016 w celu zwrotu na rzecz odpowiednich państw członkowskich. Pozostała część dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2015 r. w wysokości 696,6 mln EUR została przeniesiona na rok W pozycjach, w których potrzeby przekroczyły uchwalone środki budżetowe, dodatkowe wydatki zostały pokryte w drodze przesunięć uchwalonych środków z innych pozycji budżetu lub dochodów przeznaczonych na określony cel. Z kolei w przypadku płatności bezpośrednich, dla których nie wykorzystano wszystkich środków budżetowych, udostępnione w ten sposób środki przesunięto do innych pozycji budżetu w celu pokrycia dodatkowych wydatków Artykuł : Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji Główne programy finansowane ze środków w ramach tego artykułu to system płatności jednolitych (SPS), system jednolitej płatności obszarowej (SAPS) oraz wsparcie specjalne niezwiązane z wielkością produkcji na mocy art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009. Wszystkie środki pomocowe w tym artykule są wypłacane niezależnie od produkcji, lecz na pewnych warunkach, np. w zakresie zasady wzajemnej zgodności. Potrzeby budżetowe na 2015 r. na pomoc bezpośrednią niezwiązaną z wielkością produkcji wyniosły mln EUR; władza budżetowa uchwaliła na ten cel środki w wysokości mln EUR, po uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel w kwocie mln EUR. Wydatki poniesione przez państwa członkowskie na wszystkie programy w ramach tego artykułu wyniosły ,5 mln EUR, a zatem przekroczyły o 896,5 mln EUR uchwaloną kwotę mln EUR na 2015 r. Tę kwotę 896,5 mln EUR deklarowanych wydatków pokryto częściowo z przesunięć z innych pozycji budżetu w wysokości 143,8 mln EUR, a częściowo z dochodów przeznaczonych na określony cel w kwocie 752,7 mln EUR. (uwaga: dokument roboczy służb Komisji zawiera więcej szczegółowych informacji na ten temat) Artykuł : Inna pomoc bezpośrednia Środki objęte tym artykułem służą pokryciu wydatków na inne rodzaje pomocy bezpośredniej, w przypadku których państwa członkowskie zdecydowały się utrzymać ograniczony związek między płatnością a produkcją w niektórych sektorach, pod określonymi warunkami i w ramach wyraźnych ograniczeń, w celu uniknięcia zaniechania tej produkcji. W ramach tego artykułu finansowano trzynaście programów. Komisja oszacowała, że środki potrzebne na te programy w 2015 r. będą wynosić 3 078,4 mln EUR. Państwa członkowskie poniosły wydatki w wysokości 3 020,5 mln EUR (uwaga: dokument roboczy służb Komisji zawiera więcej szczegółowych informacji na ten temat). 11

12 Artykuł : Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową Władza budżetowa nie przyznała żadnych środków na ten artykuł. Artykuł wprowadzono po raz pierwszy w roku budżetowym 2014 w celu ułatwienia zbierania uchwalonych środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, wyłącznie w odniesieniu do roku budżetowego 2014, uzupełnionych środkami z niewykorzystanej rezerwy na sytuacje kryzysowe w celu przeniesienia na kolejny rok budżetowy 2015 i sfinansowania zwrotów wynikających z dyscypliny finansowej stosowanej w przypadku pomocy bezpośredniej w odniesieniu do roku kalendarzowego Z kwoty 868,2 mln EUR, odpowiadającej dyscyplinie finansowej zastosowanej w roku budżetowym 2014, którą to kwotę przeniesiono do budżetu na 2015 r. w celu zwrotu, państwa członkowskie zwróciły 854 mln EUR. Różnica w wysokości 14,2 mln EUR wróciła do budżetu na 2015 r. w celu zwrotu do państw członkowskich na podstawie pierwszego budżetu korygującego w kolejnym roku budżetowym (uwaga: dokument roboczy służb Komisji zawiera więcej szczegółowych informacji na ten temat; zob. również pkt 4.2.4) Artykuł : Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym Środki z tego artykułu przeznaczone są na pokrycie wydatków na działania, które należy podjąć w reakcji na poważne kryzysy mające wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję produktów rolnych. Rezerwę tę ustanawia się poprzez stosowanie na początku każdego roku zmniejszenia płatności bezpośrednich przy pomocy mechanizmu dyscypliny finansowej zgodnie z art. 25 i 26 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013. Rezerwa ta nie może przekraczać maksymalnej rocznej kwoty 400 mln EUR (w cenach z 2011 r.). W roku budżetowym 2015 odpowiednia kwota rezerwy kryzysowej w cenach bieżących wyniosła 433 mln EUR. Rezerwa nie została wykorzystana w roku budżetowym Na rok składania wniosków 2015 dyscyplinę finansową obliczono wyłącznie w celu utworzenia rezerwy na sytuacje kryzysowe w wysokości 433 mln EUR. Pod koniec roku budżetowego uchwalone środki, na które nie zaciągnięto zobowiązań, odpowiadające kwocie dyscypliny finansowej faktycznie zastosowanej w roku składania wniosków 2015 (z uwzględnieniem niewykorzystanej kwoty rezerwy), przesunięto jednak do artykułu w celu przeniesienia na kolejny rok budżetowy i sfinansowania w ten sposób zwrotu wynikającego z dyscypliny finansowej nałożonej na rolników w roku kalendarzowym Rozdział 05 07: Kontrola wydatków rolnych Artykuł : Kontrola wydatków rolnych Artykuł ten obejmuje środki podjęte w celu wzmocnienia środków kontroli na miejscu i poprawy systemu weryfikacji w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko nadużyć i nieprawidłowości ze szkodą dla budżetu Unii. Obejmuje także wydatki, które mogą być niezbędne w celu sfinansowania ewentualnych korekt księgowych oraz korekt w ramach procedury zgodności na korzyść państw członkowskich 6 Środki te mogą zostać przeniesione zgodnie z art. 169 ust. 3 rozporządzenia finansowego (UE, Euratom) nr 966/2012, a zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 państwa członkowskie zwracają środki odbiorcom końcowym, wobec których w roku budżetowym, na który przeniesiono środki, zastosowano dyscyplinę finansową zgodnie z art. 26 ust. 1 4 powyższego rozporządzenia. 12

13 (uwaga: dokument roboczy służb Komisji zawiera więcej szczegółowych informacji na ten temat) Artykuł : Rozstrzyganie sporów Środki w tym artykule przeznaczone są na pokrycie wydatków, które Komisja może ponieść na mocy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, w tym kosztów roszczeń z tytułu odszkodowań i odsetek. W dniu 27 września 2012 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w połączonych sprawach C-113/10, C-147/10 i C- 234/10 (wyrok Jüllich-II). W budżecie na 2015 r. przewidziano środki w wysokości 60,5 mln EUR na płatność wynikających z tego wyroku odsetek wyrównawczych dla operatorów. Wydatki na te płatności, które poniosły i zadeklarowały państwa członkowskie, wyniosły jednak ok. 1,7 mln EUR. Z tego względu środki w wysokości 58,8 mln EUR przesunięto do innych pozycji budżetu na 2015 r., aby pokryć potrzeby z nimi związane. 5. WYKONANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL 5.1. Dochody przeznaczone na EFRG Kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesiona z 2014 r. na 2015 r. wyniosła 341,3 mln EUR i została w pełni wykorzystana na finansowanie w roku budżetowym 2015 wydatków zgodnie z art. 14 rozporządzenia finansowego. Jak wynika z załącznika 4-II, ta kwota pokryła wydatki w wysokości: 280,6 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów i inne środki (tymczasowe środki nadzwyczajne) w sektorze owoców i warzyw; 11 mln EUR na środki związane z przechowywaniem odtłuszczonego mleka w proszku i masła oraz inne środki (tymczasowe środki nadzwyczajne) w sektorze mleczarskim; 49,7 mln EUR na system płatności jednolitych. W załączniku 4-I podano kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel zebranych w 2015 r., która wyniosła 1 631,6 mln EUR, oraz jej pochodzenie: korekty z tytułu kontroli zgodności rozliczeń wyniosły 1 066,6 mln EUR; wpływy z tytułu nieprawidłowości wyniosły 155,5 mln EUR; wpływy z tytułu opłat wyrównawczych w sektorze mleka wyniosły 409,6 mln EUR. Dochody przeznaczone na określony cel zebrane w 2015 r. wykorzystano, by pokryć wydatki poniesione na następujące środki: 30,7 mln EUR przeznaczono na nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów nienależących do organizacji producentów, w ramach innych środków w sektorze owoców i warzyw, odpowiednio 0,2 mln EUR i 0,9 mln EUR przeznaczono na środki związane z przechowywaniem odtłuszczonego mleka w proszku oraz masła i śmietany w sektorze mleczarskim, 0,5 mln EUR przeznaczono na nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów mleka i na prywatne przechowywanie sera w ramach innych środków w sektorze mleczarskim, 703 mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych (pomoc bezpośrednia). 13

14 Saldo dochodów przeznaczonych na określony cel uzyskanych w 2015 r. w wysokości 896,4 mln EUR zostało automatycznie przeniesione na poczet budżetu na rok 2016 w celu sfinansowania potrzeb budżetowych na ten rok. Szczegółowe informacje zawarto w załącznikach 4-I oraz 4-II. 6. PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WYDATKÓW Całkowity poziom wydatków z EFRG wyniósł ,1 mln EUR. Poniżej przedstawiono te wydatki w podziale na najważniejsze ich kategorie sprawozdawcze oraz ich udział procentowy w całkowitej kwocie wydatków z EFRG za 2015 r.: Przechowywanie Wydatki na przechowywanie wyniosły 18,4 mln EUR, tj. 0,04 % całkowitych wydatków. Kwota ta obejmuje głównie wydatki poniesione na prywatne przechowywanie masła. Refundacje wywozowe Wydatki na refundacje wywozowe wyniosły 0,3 mln EUR, tj. 0,001 % całkowitych wydatków, i dotyczyły pokrycia zaległych sald za wcześniejszy wywóz produktów nieujętych w załączniku I, wołowiny, wieprzowiny i drobiu. Inne instrumenty rynkowe Wydatki na inne instrumenty rynkowe poza przechowywaniem oraz refundacjami wywozowymi wyniosły mln EUR, tzn. 6 % całkowitych wydatków rocznych. Kategoria ta obejmuje głównie wydatki dotyczące oliwy z oliwek, owoców i warzyw, wina, roślin włóknistych, POSEI, środków promocji, mleka i przetworów mlecznych oraz produktów pszczelarskich. W jej zakresie mieszczą się również inne mniejsze kwoty oraz korekty wynikające z kontroli zgodności rozliczeń oraz rozwiązywania sporów. Pomoc bezpośrednia Wydatki na pomoc bezpośrednią wyniosły mln EUR, tj. 93,8 % całkowitych wydatków. Wydatki w ramach zarządzania bezpośredniego Wydatki te wyniosły 64,7 mln EUR (w środkach na zobowiązania), czyli 0,1 % łącznej kwoty, i Komisja pokryła je bezpośrednio. Obejmowały one głównie wydatki związane z księgowością gospodarstw rolnych, przeglądami struktury gospodarstw rolnych, kampaniami informacyjnymi dotyczącymi wspólnej polityki rolnej, pomocą techniczną itp. Rozwój obszarów wiejskich w ramach dawnej Sekcji Gwarancji EFOGR Nie można już przeznaczać żadnych środków na zobowiązania dla tych programów. Państwa członkowskie są obecnie na etapie kończenia realizacji tych programów i odzyskiwania nienależnie wypłaconych kwot. Ostateczna kwota netto odzyskana w ramach tego artykułu wyniosła około 1,3 mln EUR. Ewolucję podziału ze względu na rodzaj wydatków w latach przedstawiono w załączniku 6. 14

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) 11561/19 AGRI 405 AGRIFIN 46 FIN 538 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 lipca 2019 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2013 r. COM(2013) 657 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY SZÓSTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2011 KOM(2011) 673 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY CZWARTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2012 r. COM(2012) 220 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.2.2012 r. COM(2012) 62 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.11.2012 r. COM(2012) 692 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9 2012 PL PL SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. Nr 5-7/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. Nr 5-7/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.8.2011 KOM(2011) 508 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania Nr 5-7/2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2012 r. COM(2012) 452 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.8.2010 KOM(2010) 438 wersja ostateczna. SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania Nr 4-6/2010

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. nr 8-9/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. nr 8-9/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.11.2011 KOM(2011) 686 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9/2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.9.2006 KOM(2006) 512 wersja ostateczna 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji ROK BUDŻETOWY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2012 r. COM(2012) 624 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja PL PL LIST

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE)

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE) 24.12.2014 PL L 369/71 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY Bruksela, dnia 9.10.2009 KOM(2009)539 wersja ostateczna 2009/0152 (CNS) C7-0223/09 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.5.2019 r. COM(2019) 310 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2020 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art.

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.4.2011 KOM(2011) 199 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2017 r. (OR. en) 13563/17 FIN 643 PISMO PRZEWODNIE Od: Günther OETTINGER, członek Komisji Europejskiej Data otrzymania: 23 października 2017 r. Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.4.2012 r. COM(2012) 184 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB (punkt 16

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2015 r. COM(2015) 317 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS PL PL Uwzględniając: Traktat

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.9.2017 r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2012 r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 28.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 06/12/2012 R. BUDŻET OGÓLNY 2012 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 26.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/83 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.5.2019 r. COM(2019) 205 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R.

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. BUDŻET OGÓLNY - 2013 SEKCJA III - KOMISJA - TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR PIERWSZY FILAR WPR: I WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKÓW PRODUKTÓW ROLNYCH (WORR) WORR obejmuje środki rynkowe przewidziane w WPR. Kolejne reformy doprowadziły w 2007 r. do połączenia 21 WORR w jedną WORR dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2018 C(2018) 2420 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 26.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2014 r. (2014) 644 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy środków na zobowiązania, środków na płatności i wkładów państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.8.2014 L 248/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 913/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierające

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2016 r. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12. r. COM() 597 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat danych dotyczących wpływu na budżet rocznej aktualizacji za r. wynagrodzeń i

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2015 r. (OR. en) 9946/15 ACP 92 FIN 435 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA R. 03.09.10 BUDŻET OGÓLNY 2010 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 01, 04, 40 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 01 04 Operacje i instrumenty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2018r. COM(2018) 475 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Budżetowa 2017/2061(BUD) 9.5.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.6.2017 r. COM(2017) 299 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.1.2017 r. COM(2017) 45 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 23.10.2014 2014/2036(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 29.3.2006 KOM(2006) 153 wersja ostateczna 2006/0055 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 pod względem

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2017 r. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2018 R.

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2018 R. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2017 r. COM(2017) 615 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2018 R. aktualizujący szacowane potrzeby w zakresie wydatków rolnych i innych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 25.11.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2011/748/EU,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.1.2015 r. COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2018 C(2018) 3316 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 7.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/892 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/74 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/949 z dnia 5 czerwca 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2014 r. COM(2014) 461 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10. COM(2017) 622 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich na lata budżetowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2016 r. COM(2016) 462 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.3.2013 r. COM(2013) 156 final C7-0199/13 PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 24.1.2012 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2012/30/UE,

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia [ ] r. 20.4.2011 KOM(2011) 226 wersja ostateczna Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem. L 219/4 25.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 799/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory rocznych i końcowych sprawozdań z wykonania w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2017 L 335/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 25 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2013/0313 (COD) PE-CONS 78/14 FIN 242 CODEC 888 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA PUIGARNAUA

Bardziej szczegółowo

A8-0298/12

A8-0298/12 21.10.2015 A8-0298/12 12 Ustęp 6 6. postanawia również podjąć działania w odniesieniu do obecnego kryzysu dotykającego europejskich rolników, zwłaszcza w sektorze mleczarskim, i uwzględnić w swym stanowisku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/2015

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/2015 Zarząd BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/2015 CT/CA-027/2015PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE B. DOCHODY C. WYDATKI II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.10.2016 r. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2016 r. COM(2016) 414 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zawierające ocenę wymaganą na mocy art. 24 ust. 3 i art. 120 ust. 3 akapit trzeci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji

SPRAWOZDANIE. dotyczące sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji 1.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 449/17 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI

ANNEX ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2018 C(2018) 2857 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej (UE) Nr 1042/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 242/4 9.9.2016 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.4.2016 L 97/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/568 z dnia 29 stycznia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2018 r. C(2018) 8674 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 11.12.2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 9279 zatwierdzającą niektóre elementy programu

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo