Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata PL PL

2 UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Art. 19 rozporządzenia Rady nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata (rozporządzenia w sprawie WRF) przewiduje rewizję wieloletnich ram finansowych (WRF) w przypadku późniejszego przyjęcia zasad lub programów w ramach zarządzania dzielonego: 1. W przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 2014 r. nowych zasad lub programów w ramach zarządzania dzielonego odnoszących się do funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Migracji i Azylu oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokonuje się rewizji WRF celem przeniesienia na następne lata, powyżej odnośnych pułapów wydatków, środków przydzielonych, ale niewykorzystanych w 2014 r. 2. Rewizję dotyczącą przeniesienia niewykorzystanych środków przydzielonych na 2014 r. przyjmuje się przed dniem 1 maja 2015 r. W związku z opóźnieniem porozumienia w sprawie WRF na lata różne akty prawne ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (SF) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostały przyjęte w grudniu 2013 r., a w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) dopiero w maju 2014 r. W 2014 r. w odniesieniu do poszczególnych funduszy przyjęto szereg aktów delegowanych i wykonawczych. Strategia Komisji zakładająca rozpoczęcie nieformalnego dialogu w sprawie dokumentów programowych w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI, tj. EFRR, EFS, SF, EFRROW i EFMR), począwszy od 2012 r., przyniosła znaczące wyniki. Przyjęcie umów partnerstwa z państwami członkowskimi zajęło około czterech miesięcy mniej niż w poprzednim okresie programowania. Niemniej jednak w wyniku późnego porozumienia w sprawie aktów prawnych wiele programów nie mogło zostać przyjętych w 2014 r. i nie było wystarczająco zaawansowanych, by można było skorzystać z procedury przeniesienia środków na mocy art. 13 rozporządzenia finansowego 2 : W przypadku programów gotowych do przyjęcia pod koniec 2014 r., które nie mogą jednak zostać formalnie przyjęte ze względu na brak czasu, w odniesieniu do zobowiązań na 2014 r. można skorzystać z procedury przeniesienia na mocy art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia finansowego. W tym kontekście gotowe do przyjęcia oznacza, że zakończono etapy przygotowawcze i że rozpoczęcie procedury dotyczącej decyzji Komisji w sprawie przyjęcia programu nie wymaga żadnych dalszych działań. W takich przypadkach procedura przeniesienia umożliwia przeniesienie środków na zobowiązania z 2014 r. na 2015 r., pod warunkiem że w odniesieniu do kwot z 2014 r. zaciągnięto zobowiązania do dnia 31 marca 2015 r. 1 2 Dz.U. L 347 z , s Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z , s. 1). PL 2 PL

3 Przydzielone środki niewykorzystane w 2014 r., ani nieprzeniesione muszą zostać przesunięte na następne lata w drodze rewizji wieloletnich ram finansowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie WRF. Rewizji pułapów WRF musi towarzyszyć budżet korygujący w odniesieniu do środków na zobowiązania na 2015 r. Dokonanie rewizji i sporządzenie budżetu korygującego stanowi warunek wstępny przyjęcia programów, które wiążą się ze zobowiązaniami budżetowymi i realizacją wstępnych płatności zaliczkowych. 2. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU 2.1. Zakres rewizji Rewizja na mocy art. 19 rozporządzenia w sprawie WRF ma zastosowanie w przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 2014 r. nowych zasad lub programów w ramach zarządzania dzielonego w odniesieniu do ESIF, AMIF oraz ISF. Ma ona zatem zastosowanie do programów przyjętych po dniu 1 stycznia 2014 r., nawet w przypadku gdy odpowiedni akt prawny został przyjęty do tego czasu. Ponadto zasady obejmują nie tylko podstawowe akty ustawodawcze ustanawiające przepisy dotyczące wdrażania wskazanych funduszy, lecz również akty wykonawcze i delegowane, w zakresie, w jakim są one niezbędne do przygotowywania lub skonkretyzowania programów. W związku z tym przepis ten ma również zastosowanie do funduszy w ramach konkretnych środków przydzielonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, ponieważ podstawa prawna jest taka sama jak w przypadku programów. Ma on również zastosowanie do Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), ponieważ środki na zobowiązania zaciągnięte w jego ramach pochodzą z funduszy strukturalnych i są wdrażane zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego. Wreszcie art. 19 obejmuje również wkład z EFRR do programów transgranicznych i programów dotyczących basenów morskich ustanowionych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, gdyż kwoty te stanowią część krajowych przydziałów finansowych określonych w art. 91 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 3. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania do środków przesuniętych z Funduszu Spójności do instrumentu Łącząc Europę, ani do pomocy technicznej z inicjatywy Komisji, ani też do działań innowacyjnych, ponieważ nie są one częścią programów i zarządza nimi Komisja w ramach zarządzania bezpośredniego. Nie stosuje się on również do wkładów z działu 4 WRF, nawet w przypadku ich przesunięcia do EFRR i na potrzeby celu Europejska współpraca terytorialna. Art. 19 nie narzuca żadnych ograniczeń co do profilu przesunięcia środków na następne lata. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z , s. 320). PL 3 PL

4 3. PRZESUNIĘCIE PRZYDZIELONYCH ŚRODKÓW W 2014 r. wygasły środki na zobowiązania w kwocie EUR w cenach bieżących przeznaczone dla programów w ramach zarządzania dzielonego w rozumieniu art. 19 rozporządzenia w sprawie WRF. Odpowiada to transzom programów na 2014 r., które nie mogły zostać wykorzystane w 2014 r., ani przeniesione na 2015 r. W poniższej tabeli przedstawiono środki na zobowiązania dla 2014 r. w podziale na poszczególne fundusze, z rozróżnieniem zobowiązań przyjętych w 2014 r. oraz tych, które zostały przeniesione, jak również kwot, które mają zostać przeniesione na mocy art. 19 rozporządzenia w sprawie WRF (przesunięte): (EUR w cenach bieżących) Fundusz Środki przydzielone na 2014 r. Przyjęte w 2014 r. Przeniesienie Do przesunięcia na mocy art.19 rozporządzenia WRF Europejski Fundusz Społeczny EFS Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych YEI Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Fundusz Spójności FS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego regiony słabiej i lepiej rozwinięte, w okresie przejściowym, słabo zaludnione EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR/WT współpraca terytorialna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR/IPA współpraca terytorialna wkład do IPA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR/ENI współpraca terytorialna wkład do ENI Suma cząstkowa Dział 1b Rozwój obszarów wiejskich EFRROW Europejski Fundusz Morski i Rybacki EFMR Suma cząstkowa Dział Fundusz Azylu, Migracji i Integracji AMIF Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ISF Suma cząstkowa Dział Łącznie Komisja proponuje przesunąć większość środków niewykorzystanych w 2014 r. na rok 2015 w celu utrzymania tempa inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zmniejszania różnic w traktowaniu programów przyjętych w 2014 r. i zapewnienia traktowania na równi z programami, w przypadku których transza zobowiązań na 2014 r. została przeniesiona zgodnie z art. 13 rozporządzenia finansowego 4. W związku z tym wszystkie przydzielone środki niewykorzystane w 2014 r., ani nieprzeniesione zostaną przesunięte na 2015 r., z wyjątkiem następujących przypadków: Niewykorzystane środki przydzielone w ramach EFRROW proponuje się przesunąć w równych częściach na lata 2015 i Jest to uzasadnione ze względu na skumulowanie się, w szczególności, następujących okoliczności: Prace nad ramami prawnymi zapewniającymi podstawowe elementy niezbędne państwom członkowskim przy przygotowywaniu krajowych programów rozwoju obszarów wiejskich zakończono dopiero w drugiej połowie 2014 r. Ponadto ostatnie rozporządzenie zmieniające akt podstawowy w następstwie decyzji państw 4 Zarówno w przypadku przeniesienia, jak i w przypadku przesunięcia środków na zobowiązania z 2014 r. na 2015 r. zobowiązania budżetowe zostaną zaciągnięte w 2015 r. W przypadku funduszy strukturalnych i inwestycyjnych termin n+3 przesunie się w związku z tym odpowiednio z końca 2017 r. na koniec 2018 r. W przypadku funduszy AMIF i ISF termin n+2 przesunie się odpowiednio z końca 2016 r. na koniec 2017 r. PL 4 PL

5 członkowskich o przesunięciu kwot pomiędzy pomocą bezpośrednią a rozwojem obszarów wiejskich, a tym samym mające wpływ na programowanie, weszło w życie dopiero pod koniec grudnia 2014 r. Ze względu na przepisy przejściowe na mocy rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 w okresie przejściowym znaczne kwoty wydane w ramach nowych programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) są nadal wypłacane z linii budżetowej dotyczącej starych programów. W związku z tym podwojenie dostępnych środków na zobowiązania w linii budżetowej przeznaczonej na nowe PROW skutkowałoby dodatkowymi niewykorzystanymi środkami przydzielonymi na 2015 r., ponieważ całkowite roczne płatności nie pochłonęłyby dostępnych środków na zobowiązania w linii budżetowej przeznaczonej na nowe PROW. W przeciwieństwie do innych EFSI w przypadku programów finansowanych z EFRROW nie będzie można korzystać z rocznych płatności zaliczkowych, co prowadzi do wyższej kwoty płatności okresowych wnioskowanych w terminie umorzenia. W odniesieniu do wkładu z EFRR do programów transgranicznych i programów dotyczących basenów morskich ustanowionych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (programów ENI-CBC) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (programów IPA-CBC) proponuje się przesunąć całość przydzielonych środków EFRR z 2014 r. na 2017 r. Tworzenie tych programów jest złożone i wymaga więcej czasu. Wynika to ze szczególnego charakteru tych programów obejmujących państwa członkowskie oraz kraje kandydujące lub sąsiadujące. W przypadku programów finansowanych z funduszy AMIF lub ISF przydzielone środki niewykorzystane w 2014 r. przesuwa się degresywnie na lata Akty podstawowe dla obu funduszy zostały przyjęte dopiero w maju 2014 r., a szereg aktów wykonawczych i delegowanych nadal czeka na przyjęcie. Fundusze te podlegają bardziej rygorystycznej zasadzie umarzania niż w przypadku EFSI, tj. zasadzie n+2 zamiast n+3, począwszy od drugiego roku realizacji. Ponadto państwa członkowskie posiadają jeszcze niewiele doświadczenia w zakresie administrowania tymi środkami finansowymi w ramach zarządzania dzielonego. Proponowane przesunięcie przydzielonych środków z 2014 r. na kolejne trzy lata uwzględnia tę właśnie specyfikę. W związku z tym proponuje się przesunięcie przydzielonych środków niewykorzystanych w 2014 r. na następne lata, co zilustrowano w tabeli poniżej. (EUR w cenach bieżących) FUNDUSZ Kwota do przesunięcia na 2015 r. na 2016 r. na 2017 r. na 2018 r. na 2019 r. na 2020 r. Europejski Fundusz Społeczny EFS Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych YEI Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD 0 0 Fundusz Spójności FS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego regiony słabiej i lepiej rozwinięte, w okresie przejściowym, słabo EFRR zaludnione Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego współpraca terytorialna EFRR/WT Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego współpraca EFRR/IPA terytorialna wkład do IPA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego współpraca terytorialna wkład do ENI EFRR/ENI Suma cząstkowa Dział 1b Rozwój obszarów wiejskich EFRROW Europejski Fundusz Morski i Rybacki EFMR Suma cząstkowa Dział Fundusz Azylu, Migracji i Integracji AMIF Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ISF Suma cząstkowa Dział ŁĄCZNIE PL 5 PL

6 4. WPŁYW NA PŁATNOŚCI Wpływ na płatności w 2015 r. będzie polegał na tym, że płatności zostaną pokryte ze środków budżetu uchwalonego na 2015 r. Pierwsze wstępne płatności zaliczkowe, które nie zostały wypłacone w 2014 r., będą musiały zostać wypłacone w 2015 r. wraz z drugą płatnością zaliczkową. Jednakże odnośne środki niewykorzystane w 2014 r. zostały wykorzystane w ramach przesunięć mających na celu zmniejszenie liczby zaległych rachunków z poprzedniego okresu i, w miarę potrzeby, w 2015 r. można dokonać odwrotnej operacji w celu pokrycia płatności zaliczkowych. Trudniej przewidzieć średnio- i długoterminowy wypływ przesunięcia na płatności okresowe. Akty ustawodawcze ustanawiające przepisy dotyczące wdrażania funduszy zawierają przepisy dotyczące automatycznego umorzenia niewykorzystanych środków w określonym terminie, który wynosi n+3 lata w przypadku EFSI oraz n+2 lata w przypadku funduszy AMIF i ISF. Rok n oznacza rok zaciągnięcia zobowiązania budżetowego. Ponieważ zarówno w przypadku przeniesienia, jak i w przypadku przesunięcia środków na zobowiązania z 2014 r. na 2015 r. zobowiązania budżetowe zostaną zaciągnięte w 2015 r., okres n+3 rozpocznie się w 2015 r., a ostateczny termin przesunie się odpowiednio z końca 2017 r. na koniec 2018 r. W przypadku okresu n+2 obowiązuje ta sama reguła: okres rozpocznie się w 2015 r., a ostateczny termin przesunie się odpowiednio o jeden rok. Zasadniczo może to doprowadzić do przesunięcia płatności z jednego roku na drugi, nie zmniejszy jednak ogólnego zapotrzebowania w okresie Z drugiej strony przesunięcie nie zdecyduje z góry o realnym tempie wdrażania. W przypadku wszystkich programów, niezależnie od daty ich przyjęcia, wydatki kwalifikują się do wsparcia od dnia 1 stycznia 2014 r. (natomiast w przypadku Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych od dnia 1 września 2013 r. i w przypadku Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym od dnia 1 grudnia 2013 r.). Oznacza to, że wdrażanie poszczególnych programów mogłoby się rozpocząć jeszcze przed ich formalnym przyjęciem i ograniczyć wpływ opóźnienia na składanie wniosków o płatności okresowe. Zarówno fakt, że państwa członkowskie mają n+3 lata na wydatkowanie środków (n+2 w przypadku funduszy AMIF oraz ISF), z uwzględnieniem wstępnych oraz rocznych płatności zaliczkowych, jak i dostępność łącznego marginesu płatności (art. 5 rozporządzenia w sprawie WRF) powinny w dalszym stopniu złagodzić wpływ przesunięcia zobowiązań z 2014 r. na pułapy rocznych płatności. Z powyższych względów Komisja nie proponuje zmiany pułapów płatności. Komisja będzie regularnie analizować sytuację pod kątem wdrażania i w stosownych przypadkach przedstawi wnioski zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia w sprawie WRF. PL 6 PL

7 5. ZMIENIONE WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE WG CEN BIEŻĄCYCH W poniższej tabeli WRF proponowane przesunięcie przydzielonych środków wyrażono w cenach bieżących z uwzględnieniem dostosowania technicznego wprowadzonego w odniesieniu do 2015 r. 5. Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie w sprawie WRF musi się odwoływać do tabeli podstawowej zamieszczonej w załączniku do tego rozporządzenia, w której kwoty wyrażono w cenach stałych z 2011 r. Kwoty w cenach bieżących należy zatem przeliczyć na ceny z 2011 r. 5 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6 rozporządzenia Rady nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata ), COM(2014) 307 final z PL 7 PL

8 TABELA WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH (UE 28) ZMIENIONA w związku z dostosowaniem przewidzianym w art. 19 rozporządzenia WRF z tytułu późnego przyjęcia programów w ramach zarządzania dzielonego (miliony EUR w cenach bieżących) ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA Łącznie Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający w łączeniu społecznemu a: Konkurencyjność na rzecz w zrostu gospodarczego i zatrudnienia b: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna Trw ały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie Bezpieczeństwo i obywatelstwo Globalny wymiar Europy Administracja w tym: w ydatki administracyjne instytucji Wyrów nania ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM jako procent DNB 0,90% 1,17% 1,08% 1,04% 1,03% 1,03% 1,03% 1,04% ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM jako procent DNB 1,01% 1,02% 1,01% 0,96% 0,97% 0,97% 0,96% 0,99% Dostępny margines 0,22% 0,21% 0,22% 0,27% 0,26% 0,26% 0,27% 0,24% Pułap zasobów własnych jako procent DNB 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% PL 8 PL

9 2015/0010 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 312, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Art. 19 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/ stanowi, że w przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 2014 r. nowych zasad lub programów w ramach zarządzania dzielonego odnoszących się do funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, należy dokonać rewizji wieloletnich ram finansowych celem przesunięcia na następne lata, powyżej odnośnych pułapów wydatków, środków przydzielonych, ale niewykorzystanych w 2014 r. Rewizję dotyczącą przesunięcia niewykorzystanych środków przydzielonych na 2014 r. przyjmuje się przed dniem 1 maja 2015 r. (2) W wyniku takiego późnego przyjęcia środki przydzielone na fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w kwocie EUR w cenach bieżących, środki przydzielone na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kwocie EUR w cenach bieżących oraz środki przydzielone na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwocie EUR nie mogły zostać wykorzystane w 2014 r., ani przeniesione na 2015 r. (3) Należy zatem zmienić załącznik do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 i przesunąć na kolejne lata do poddziału 1b, działu 2 i działu 3 środki na zobowiązania, których nie wykorzystano w 2014 r. W tym celu kwoty w cenach bieżących należy przeliczyć na ceny z 2011 r. (4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013, 6 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata (Dz.U. L 347 z , s. 884). PL 9 PL

10 PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia [ ] r. W imieniu Rady Przewodniczący PL 10 PL

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 stycznia 2015 r. (OR. pl) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 stycznia 2015 r. (OR. pl) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 stycznia 2015 r. (OR. pl) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0010 (APP) 5467/15 FIN 47 CADREFIN 4 REGIO 6 FSTR 5 FC 6 SOC 20 AGRISTR 1 PECHE 24 JAI 36 ASIM

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2017 L 335/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 25 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2013/0313 (COD) PE-CONS 78/14 FIN 242 CODEC 888 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2017/2120 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2018 C(2018) 7044 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 30.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 uzupełniające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.5.2019 r. COM(2019) 205 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

Bardziej szczegółowo

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem. L 219/4 25.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 799/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory rocznych i końcowych sprawozdań z wykonania w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia [ ] r. 20.4.2011 KOM(2011) 226 wersja ostateczna Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.8.2018 OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1141 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2018 r. C(2018) 8674 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 11.12.2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 9279 zatwierdzającą niektóre elementy programu

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2015 r. COM(2015) 317 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS PL PL Uwzględniając: Traktat

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek. Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Wniosek Zmiana wniosku Komisji COM(2012) 496 dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.5.2019 r. COM(2019) 310 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2020 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art.

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2016 r. COM(2016) 414 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zawierające ocenę wymaganą na mocy art. 24 ust. 3 i art. 120 ust. 3 akapit trzeci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 L 347/884 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.3.2013 r. COM(2013) 156 final C7-0199/13 PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. C(2014) 10025 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2015 r. C(2015) 903 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12.2.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.4.2012 r. COM(2012) 184 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB (punkt 16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Budżetowa 2017/2061(BUD) 9.5.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 328 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.7.2012 r. COM(2012) 388 final 2011/0177 (APP) Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014 2020 PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów sprawozdań z wdrażania w ramach celów Inwestycje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2018 C(2018) 2420 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 26.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) L 293/6 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1971 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 291. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik 61.

Dziennik Urzędowy L 291. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik 61. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 291 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 16 listopada 2018 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1717

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

11813/17 mkk/ap/mak 1 DG G 2A

11813/17 mkk/ap/mak 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 września 2017 r. (OR. en) 11813/17 BUDGET 27 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2017 towarzyszący wnioskowi dotyczącemu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 10.11.2015 L 293/15 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1973 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 przepisami szczegółowymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 10.11.2015 L 293/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1970 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) L 178/4 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1242 z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 23.10.2014 2014/2036(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.4.2011 KOM(2011) 199 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.4.2016 L 97/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/568 z dnia 29 stycznia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2017 r. COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.1.2017 r. COM(2017) 45 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu

Bardziej szczegółowo

Wspólne oświadczenie w sprawie procedury udzielania absolutorium i data przyjęcia końcowego sprawozdania finansowego UE:

Wspólne oświadczenie w sprawie procedury udzielania absolutorium i data przyjęcia końcowego sprawozdania finansowego UE: Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 lipca 2018 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Komitet

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2018 COM(2018) 398 final 2018/0222 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. dotyczące stosowania art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.7.2010 KOM(2010)381 wersja ostateczna 2010/0205 (CNS) C7-0201/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę Rady 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.1.2013 r. C(2013) 14 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 15.1.2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 17 lipca 2013 r. (OR. en) 11791/13 POLGEN 129 CADREFIN 170 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0247 (COD) 12963/17 FSTR 67 FC 77 REGIO 96 SOC 625 AGRISTR 87 PECHE 378 CADREFIN 98 POLGEN

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.8.2017 r. COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2017/0309(COD) 4.4.2018 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Parlament Europejski 2014-2019 Ujednolicony dokument legislacyjny 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I 30.12.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 440/195 2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić

Bardziej szczegółowo

10049/19 jp/mb/mf 1 ECOMP.2B

10049/19 jp/mb/mf 1 ECOMP.2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 czerwca 2019 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2018/0196(COD) 10049/19 FSTR 106 REGIO 142 FC 46 CADREFIN 267 RELEX 583 SOC 443 PECHE 276 JAI 657 SAN

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 5 grudnia 2011 r. (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 248/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) 10044/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 10 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy

Bardziej szczegółowo

10292/17 mik/lo/mg 1 DRI

10292/17 mik/lo/mg 1 DRI Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 czerwca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr2173/2005 w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2018 r. C(2018) 6651 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 16.10.2018 r. ustanawiające wykaz wskaźników na potrzeby sprawozdania dotyczącego stosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.7.2018 C(2018) 4838 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 30.7.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

P7_TA(2010)0380 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I

P7_TA(2010)0380 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I P7_TA(2010)0380 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2016 r. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE (WE) RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE (WE) RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 15.9.2008 KOM(2008)558 wersja ostateczna Wniosek ROZPORZĄDZENIE (WE) RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 Dokument z posiedzenia 2014 C7-0426/2010 2009/0060A(COD) 16/12/2010 STANOWISKO PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ W PIERWSZYM CZYTANIU Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2017 r. COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ŚWIETLE PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2018 r. COM(2018) 892 final 2018/0432 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w celu umożliwienia kontynuacji programów współpracy terytorialnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2018 C(2018) 3316 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 7.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/892 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Od autorów

Spis treści Od autorów Od autorów... Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.9.2013 r. COM(2013) 644 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2014 ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja PL PL LIST

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.8.2012 r. COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.3.2010 KOM(2010) 71 wersja ostateczna 2010/0047 (COD) C7-0063/10 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom)

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.7.2012 r. COM(2012) 413 final 2012/0201 (COD)C7-0202/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 maja 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0036 (NLE) 8468/17 RECH 109 ATO 15 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2012 COM(2012) 581 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY INSTRUMENT POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ (IPA) ZMIENIONE WIELOLETNIE ORIENTACYJNE RAMY FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.7.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1024 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 8813/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: AGRI 257 AGRIORG 27 AGRIFIN 42 DELACT 50 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.2.2017 r. COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 479/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21/XII/2007 r. K(2007) 6550 wersja ostateczna NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI DECYZJA KOMISJI z dnia 21/XII/2007 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.9.2014 r. COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo