SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2012) 692 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Dochody przeznaczone na EFRG Dochód pochodzący z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru) Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na rok Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na EFRG Wykorzystanie dochodu pochodzącego z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru) Wykorzystanie funduszu restrukturyzacji sektora cukru Wnioski...9 ZAŁĄCZNIK 1: DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EFRG STAN DO DNIA 31 LIPCA 2012 R. PL 2 PL

3 1. WSTĘP W załączniku 1 przedstawiono poziom rzeczywistego wykonania budżetu w stosunku do profilu wydatków przewidzianego wskaźnikiem i ustalonego na podstawie przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 1, za okres od dnia 16 października 2011 r. do dnia 31 lipca 2012 r. 2. DOCHODY PRZEZNACZONE NA EFRG Zgodnie z przepisami art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, dochody z tytułu korekt finansowych dokonanych na mocy decyzji wynikających z kontroli zgodności rozliczeń, z tytułu nieprawidłowości oraz opłat wyrównawczych w sektorze mleka uznaje się za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków EFRG. Zgodnie z tymi przepisami dochody przeznaczone na określony cel mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie wydatków EFRG poniesionych przez państwa członkowskie. W przypadku gdy część tych dochodów nie zostanie wykorzystana, zostanie ona automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy 2. W budżecie EFRG na 2012 r. uwzględniono zarówno ostatnie szacunki Komisji dotyczące kwoty środków potrzebnych na sfinansowanie oczekiwanych wydatków na środki rynkowe i pomoc bezpośrednią, jak również szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która ma wpłynąć w trakcie analizowanego roku budżetowego, a także przeniesioną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego. We wniosku dotyczącym kwoty środków EFRG w budżecie na 2012 r. Komisja uwzględniła całkowitą szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, a wielkość środków na 2012 r. obliczono, odejmując szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel od kwoty przewidywanych wydatków. Władza budżetowa przyjęła budżet EFRG, w którym uwzględniono szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel. W chwili opracowywania budżetu na 2012 r. Komisja szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel wyniosą mln EUR. Są to: według szacunków przewidywana kwota dochodów przeznaczonych na określony cel zebranych w roku budżetowym 2012 ma wynieść 805 mln EUR; z tytułu korekt wynikających z kontroli zgodności rachunków oraz nieprawidłowości spodziewano się uzyskać odpowiednio 600 mln EUR i 150 mln EUR; wpływy z opłat wyrównawczych za mleko oszacowano na 55 mln EUR; kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012, oszacowano na 205 mln EUR. 1 2 Dz.U. L 209 z , s. 1. Przeniesione dochody przeznaczone na określony cel muszą być wykorzystane w pierwszej kolejności, to znaczy zanim środki zostaną przegłosowane przez władzę budżetową lub dochody przeznaczone na określony cel zostaną wygenerowane w danym roku (art. 10 rozporządzenia finansowego). PL 3 PL

4 W budżecie na rok 2012 Komisja przeznaczyła te spodziewane dochody przeznaczone na określony cel, w kwocie mln EUR, na dwa systemy. Są to: 310 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, oraz 700 mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych. Na te dwa systemy władza budżetowa ostatecznie przegłosowała środki wynoszące odpowiednio 496 mln EUR i mln EUR, zgodnie z wnioskiem Komisji. Suma zatwierdzonych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada całkowitej szacowanej sumie dostępnych środków w kwocie 806 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz kwocie mln EUR na system płatności jednolitych. W załączniku 1, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2012 r. za okres do dnia 31 lipca 2012 r., zatwierdzone środki dla obu wymienionych sektorów są ujęte w środkach budżetowych dla owoców i warzyw i dla pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji, które wynoszą odpowiednio 788 mln EUR i mln EUR, bez uwzględnienia wyżej wymienionych dochodów przeznaczonych na określony cel. Po uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel w tych sektorach całkowite przewidziane środki w budżecie na 2012 r. wynoszą mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz mln EUR dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji. 3. DOCHÓD POCHODZĄCY Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru są traktowane jako dochody przeznaczone na finansowanie pomocy restrukturyzacyjnej dla sektora cukru oraz innych rodzajów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru. Przez trzy lata gospodarcze: 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009, kwoty te związane z przyznawanymi podmiotom w każdym państwie członkowskim kontyngentami ilościowymi na cukier, syrop inulinowy i izoglukozę wpłacane były do funduszu. W czasie ustalania budżetu na 2012 r. oczekiwano, że kwota przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012 wyniesie 832,2 mln EUR. 4. UWAGI NA TEMAT DOTYCHCZASOWEGO WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA ROK 2012 Poziom dotychczasowego wykonania budżetu za okres od dnia 16 października 2011 r. do dnia 31 lipca 2012 r. przedstawiono w załączniku 1. Został on porównany do profilu wydatków opartego na wskaźniku, który został ustanowiony na podstawie przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005. Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący niektórych artykułów budżetu, które wykazują najbardziej znaczące rozbieżności (w wartościach nominalnych i względnych) między rzeczywistym a przewidywanym poziomem wykonania budżetu na rok PL 4 PL

5 4.1. Środki rynkowe Zgodnie z poziomem wskaźnika określonym na dzień 31 lipca 2012 r. poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach rolnych przewyższył poziom środków zatwierdzonych w budżecie o 123,2 mln EUR. Zaistniała rozbieżność wynika głównie z sytuacji w sektorach wina oraz owoców i warzyw. Z drugiej strony wykorzystanie środków na programy żywnościowe było wolniejsze niż przewidywano, biorąc pod uwagę poziom wskaźnika. Jednocześnie we wszystkich pozostałych sektorach wykonanie budżetu jest ogółem niższe od wskaźnika Refundacje na produkty niewyszczególnione w załączniku 1 ( 2,4 mln EUR) Poziom wykorzystania środków na refundacje wywozowe z tytułu produktów niewyszczególnionych w załączniku 1 był wolniejszy w porównaniu z poziomem wskaźnika, zwłaszcza w odniesieniu do produktów przetworzonych zawierających produkty mleczne. Opierając się na informacjach napływających z państw członkowskich na temat rzeczywistego i prognozowanego wykonania budżetu, jak również na rozwoju sytuacji na rynku, Komisja jest zdania, że ta pozycji w budżecie prawdopodobne pod koniec roku wykaże nieznaczne niepełne wykorzystanie Programy żywnościowe ( 109,5 mln EUR) Wskaźnik dla tej pozycji w budżecie został ustalony w oparciu o profil płatności w 2011 r. Przepisy dotyczące programu zmieniły się jednak znacząco w 2012 r., umożliwiając zakup żywności na rynku i wypłatę zaliczek na ten cel. Zatem wskaźnik, który opiera się na profilu płatności z 2011 r. nie jest całkowicie reprezentatywny dla wykonania budżetu w bieżącym roku. Komisja spodziewa się, że w ramach tego artykułu pod koniec roku budżetowego zostaną zgłoszone znaczne wydatki, co wynika z późnej zmiany planu na 2012 r. w następstwie zmian w przepisach prawnych dotyczących programu. Komisja uważnie śledzi rozwój wydatków w ramach tego artykułu Oliwa z oliwek ( 12,2 mln EUR) Wolniejsze wykorzystanie środków w ramach tego artykułu na dzień 31 lipca 2012 r. związane jest z prywatnym składowaniem oliwy z oliwek. W rzeczywistości budżet na 2012 r. w odniesieniu do tego artykułu został oparty na maksymalnej ilości przewidzianej w rozporządzeniu. Okazało się jednak, że składowane ilości były znacznie mniejsze niż się spodziewano. W związku z powyższym Komisja przewiduje w 2012 r. niepełne wykorzystanie środków budżetowych z tego artykułu. Część dostępnych środków jest jednak wykorzystywana do finansowania dodatkowego programu składowania prywatnego, który powinien zostać ustanowiony w wyniku wciąż niekorzystnej sytuacji na rynku. Przewiduje się, że rozpoczęcie płatności z tytułu dodatkowego programu nastąpi pod koniec roku 2012 r. i płatności będą kontynuowane w 2013 r Owoce i warzywa (+ 188,0 mln EUR w porównaniu do zatwierdzonych środków) Jeśli chodzi o zatwierdzone środki, poziom wykonania wynika głównie z wydatków na fundusze operacyjne dla organizacji producentów, które finansowane są zarówno z zatwierdzonych środków budżetowych, jak i z dochodów przeznaczonych na system PL 5 PL

6 organizacji producentów w budżecie na 2012 r. (Uwaga: szczegółowe informacje znajdują się w pkt 2 powyżej). Wspomniany poziom wykonania jest wynikiem zastosowania wskaźnika dla okresu kończącego się dnia 31 lipca 2012 r. w odniesieniu do zatwierdzonych środków, które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Ponadto w rozpatrywanym okresie państwa członkowskie realizowały płatności w tempie szybszym od poziomu wskaźnika określonego dla pomocy dla grup producentów w systemie wstępnego uznania. W chwili obecnej Komisja przypuszcza, że wydatki, które zostaną poniesione w ramach tego systemu w 2012 r. będą wyższe niż odpowiadające im środki zawarte w budżecie na rok Od 2010 r. jako udogodnienie dla czytelnika Komisja stosuje przypis * do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku 1. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby wskaźnik na dzień 31 lipca 2012 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na finansowanie tego sektora. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla tego sektora składa się z zatwierdzonych środków budżetowych w wysokości 788 mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na ten sektor, szacowanych na 310 mln EUR. Dlatego też zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania przewidzianego dla tego sektora, czyli mln EUR, doprowadziłoby do nieznacznego niewykorzystania wynoszącego 2,5 mln EUR. Jednocześnie należy podkreślić, że w świetle przewidzianych na 2012 r. i poniesionych w tym roku wydatków państw członkowskich na fundusze operacyjne dla organizacji producentów i na systemy wstępnego uznania, nawet biorąc pod uwagę dochody przeznaczone dla tego sektora Komisja uważa, że całkowita kwota dostępnych środków nie wystarczy, aby pokryć zapotrzebowanie tego sektora. Komisja dokładnie bada środki, które pozostały dostępne w innych częściach budżetu w celu pokrycia nadmiernego wykorzystania środków przez ten sektor Produkty sektora uprawy winorośli (+ 59,5 mln EUR) Z porównania poziomu wykonania określonego wskaźnikiem na dzień 31 lipca 2012 r. wynika, że obecne wyższe niż zakładane wykorzystanie środków jest rezultatem przyśpieszenia tempa płatności dokonywanych przez państwa członkowskie w obszarze krajowych programów wsparcia dla sektora wina. W ostatnich miesiącach tempo wykorzystania środków spadło w stosunku do tempa z początku roku. Należy zauważyć, że to przyspieszone tempo realizacji płatności w ramach wspomnianych programów nie grozi przekroczeniem środków budżetowych, ponieważ odpowiadają one pułapom finansowym ustanowionym w przepisach dotyczących tych programów Pomoc bezpośrednia Poziom wykorzystania środków budżetowych na pomoc bezpośrednią w porównaniu z poziomem wskaźnika na dzień 31 lipca 2012 r. był wyższy o 345,1 mln EUR Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (+ 479,0 mln EUR w porównaniu z zatwierdzonymi środkami) W odniesieniu do zatwierdzonych środków w ramach systemu płatności jednolitych odnotowano wyższe niż zakładane wykorzystanie środków, które wynika zarówno z PL 6 PL

7 zastosowania wskaźnika za okres do 31 lipca 2012 r. do zatwierdzonych środków budżetowych, które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Od 2010 r. jako udogodnienie dla czytelnika Komisja stosuje przypis * do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku 1. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby wskaźnik na dzień 31 lipca 2012 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na sfinansowanie pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji składa się z zatwierdzonych środków budżetowych w wysokości mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na pomoc bezpośrednio niezwiązaną z wielkością produkcji, szacowanych na kwotę 700 mln EUR. Dlatego też zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania przewidzianego dla pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji w wysokości mln EUR, doprowadziłoby do niewykorzystania 219,4 mln EUR. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie wolniejsze niż przewidywano tempo wdrażania programu wsparcia specjalnego niezwiązanego z wielkością produkcji na mocy art. 68. Komisja przewiduje, że do końca roku prawdopodobnie fundusze przyznane na ten środek nie zostaną do końca wykorzystane. W zakresie systemu płatności jednolitych (SPS) i systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS) państwa członkowskie wypłaciły już odpowiednio około 99,5 % i 99,1 % szacowanego zapotrzebowania. Komisja spodziewa się jednak, że poziom wykorzystania dostępnych środków budżetowych przeznaczonych na te systemy na koniec roku budżetowego będzie stosunkowo nieznacznie niższy niż zakładany Inna pomoc bezpośrednia ( 133,4 mln EUR) Podobnie jak w przypadku pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji niepełne wykorzystanie środków w ramach innej pomocy bezpośredniej wynika głównie z wolniejszego niż przewidywano tempa wdrażania programu wsparcia specjalnego związanego z wielkością produkcji na mocy art. 68. Analogicznie przewiduje się, że do końca roku prawdopodobnie fundusze przyznane na ten środek nie zostaną do końca wykorzystane Kontrola wydatków na rolnictwo Rozliczanie rachunków i kontrola zgodności rozliczeń za lata poprzednie (+ 201,5 mln EUR w odniesieniu do rozliczeń rachunków i + 34,5 mln EUR w odniesieniu do kontroli zgodności rozliczeń) W odniesieniu do rozliczeń rachunków pozycji w budżecie stosuje się wskaźnik wykorzystania środków do kwoty 200 mln EUR, który władza budżetowa przyjęła w budżecie na 2012 r. Należy wskazać, że Komisja, w liście w sprawie poprawek na 2012 r., w odniesieniu do tej pozycji w budżecie zaproponowała korekty opiewające na kwotę 69 mln EUR. Jednakże do dnia 31 lipca 2012 r. wszystkie decyzje dotyczące rozliczenia rachunków spodziewane w tym roku budżetowym zostały już przez Komisję podjęte. W wyniku tych decyzji Komisja zwróciła kwotę netto w wysokości około 33 mln EUR, tj. dokonała dodatnich korekt na rzecz państw członkowskich. PL 7 PL

8 Ponadto zgodnie z decyzjami wynikającymi z kontroli zgodności rozliczeń, przyjętymi przez Komisję w 2012 r., dokonano dodatnich korekt na rzecz państw członkowskich opiewających na kwotę około 34,5 mln EUR. W związku z tym ze względu na wspomniane powyżej korekty i ujemną kwotę wydatków wynoszącą 200 mln EUR narzuconą przez władzę budżetową Komisja zmuszona będzie znaleźć środki budżetowe o dodatnim saldzie w wysokości 267,5 mln EUR w celu zamknięcia tego artykułu w 2012 r. Ostateczna kwota wspomnianych dodatnich korekt zostanie określona za pomocą przewidywanych negatywnych korekt wynikających z nieprzestrzegania terminów płatności przez państwa członkowskie, które zostaną przedstawione Komitetowi ds. Funduszy Rolniczych w listopadzie 2012 r Pozostałe wydatki Bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt oraz zdrowie roślin ( 75,4 mln EUR) Programy finansowane w ramach niniejszego artykułu obejmują płatności bezpośrednie, których Komisja może dokonać do dnia 31 grudnia. W tym roku, ze względu na poprawę sytuacji w dziedzinie zdrowia zwierząt oraz zmiany w ustawodawstwie, zgodnie z którymi wymagane jest mniej testów na TSE, środki przewidywane na programy zwalczania chorób zwierząt są niższe w porównaniu do szacowanych w chwili przygotowywania budżetu na rok Na obecnym etapie oczekuje się, że poziom wykorzystania środków z tytułu niniejszego artykułu będzie niższy niż zakładano w budżecie. 5. WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA EFRG Tabela w załączniku 1 wykazuje, że do dnia 31 lipca 2012 r. uzyskano dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 625,6 mln EUR. Są to: dochody z korekt wynikających z decyzji w sprawie kontroli zgodności w wysokości 443,4 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są dodatkowe kwoty; dochody z nieprawidłowości w wysokości ok. 125,1 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są również dodatkowe kwoty, oraz w chwili obecnej pobrano większość dochodów z opłat wyrównawczych w sektorze mleka w kwocie 57,1 mln EUR. Wreszcie kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, przeniesiona z 2011 r. na 2012 r., wyniosła 441,5 mln EUR, czyli jest o wiele wyższa od początkowo szacowanej kwoty 205 mln EUR. W związku z tym kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna na finansowanie wydatków EFRG na dzień 31 lipca 2012 r. wynosi 1 067,1 mln EUR. W chwili obecnej Komisja spodziewa się, że kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, które zostaną pobrane w 2012 roku, będzie nieco wyższa od kwoty 805 mln EUR zakładanej w budżecie na 2012 r. PL 8 PL

9 6. WYKORZYSTANIE DOCHODU POCHODZĄCEGO Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Zgodnie z przepisami od listopada 2009 r. nie pobiera się od państw członkowskich żadnych nowych tymczasowych składek restrukturyzacyjnych. W związku z tym całkowita kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru jest równa kwocie przeniesionej z budżetu na 2011 r., i wbrew pierwotnym szacunkom wynosi 856,8 mln EUR (czyli więcej niż 832,2 mln EUR przewidziane w uwagach do budżetu na 2012 r., co wynika z faktu, że wypłaty pomocy dokonane pod koniec 2011 r. okazały się niższe niż oczekiwano). W projekcie budżetu na rok 2013 Komisja jasno określiła, iż oczekuje, że saldo dochodów przeznaczonych na określony cel w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru będzie dostępne z dniem jego zamknięcia, tj. dnia 30 września 2012 r. 7. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU Z końcem lipca 2012 r. państwa członkowskie dokonały płatności w wysokości 69,1 mln EUR na pomoc w ramach środków restrukturyzacyjnych, pomoc na rzecz dywersyfikacji lub pomoc na rafinację cukru. Dodatkowe płatności mają zostać dokonane przez państwa członkowskie we wrześniu 2012 r. Jednakże obecnie Komisja przewiduje, że ogólny poziom płatności dokonywanych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru może być nieco niższy niż poziom zakładany na początku roku budżetowego WNIOSKI Dotychczasowe wykorzystanie środków budżetowych EFRG na 2012 r. w okresie do 31 lipca 2012 r. wskazuje, że miesięczne kwoty zwrócone państwom członkowskim przekroczyły profil wykonania budżetu ustanowiony na podstawie wskaźnika o 604 mln EUR. Dostępne są już dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 1 067,1 mln EUR, i przewiduje się, że w 2012 r. zebrane zostaną dodatkowe kwoty. Na obecnym etapie, śledząc uważnie ewolucję wykonania budżetu na 2012 r., Komisja spodziewa się, że kwota dostępnych dochodów przeznaczonych na określony cel oraz kwota tych dochodów, która zostanie jeszcze udostępniona w trakcie bieżącego roku, jak również ewentualne niewykorzystanie części środków w niektórych obszarach budżetu, wystarczą na pokrycie finansowania w sektorze owoców i warzyw oraz na sektorową pomoc bezpośrednią niezwiązaną z wielkością produkcji; pozwolą one również na sfinansowanie zarówno korekt księgowych, jak i pozytywnych korekt z tytułu rozliczenia rachunków, a także ujemnej kwoty wydatków w przedstawionym powyżej rozdziale dotyczącym kontroli wydatków rolnych. PL 9 PL

10 Załącznik 1 ROK BUDŻETOWY 2012 (**) DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG Stan do dnia 31/07/2012 w mln EUR Środki Budżet (***) Wykorzystanie od listopada do lipca Wykorzystanie Profil wykorzystania według stanu na lipiec Różnica między wykonaniem a wskaźnikiem w mln EUR w mln EUR % % w mln EUR % w mln EUR A B C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E Wydatki (1) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA EFRG 8,8 5,7 64,7 % 72,7 % 6,4-8,0 % -0, Ogółem Wydatki administracyjne na EFRG 8,8 5,7 64,7 % 72,7 % 6,4-8,0 % -0, INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH Zboża 43,0 40,0 93,0 % 98,0 % 42,1-5,0 % -2, Ryż p.m. 0,0 0,0 % Refundacje do produktów niewymienionych w załączniku I 12,0 7,4 61,5 % 81,2 % 9,7-19,7 % -2, Programy żywnościowe 500,1 138,8 27,8 % 49,6 % 248,3-21,9 % -109, Cukier 1,2-0,2-17,7 % 76,2 % 0,9-93,9 % -1, Oliwa z oliwek 68,5 47,6 69,4 % 87,2 % 59,7-17,8 % -12, Rośliny włókniste 27,0 16,2 60,1 % 62,6 % 16,9-2,5 % -0, Owoce i warzywa (prognoza: 310 mln EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel) (*) (****) 788,0 672,0 85,3 % 61,4 % 484,0 23,9 % 188, Produkty sektora winiarskiego 1 108,9 608,1 54,8 % 49,5 % 548,6 5,4 % 59, Promocja 55,4 38,1 68,8 % 80,3 % 44,5-11,5 % -6, Inne produkty roślinne/środki 356,5 283,6 79,6 % 79,6 % 283,9-0,1 % -0, Mleko i przetwory mleczne 91,1 80,2 88,1 % 81,9 % 74,6 6,2 % 5, Wołowina i cielęcina 46,1 31,6 68,6 % 77,0 % 35,5-8,4 % -3, Mięso baranie i kozie Wieprzowina, jaja i drób, pszczelarstwo i inne produkty zwierzęce p.m. 133,0 0,0 95,8 72,0 % 65,6 % 87,3 6,4 % 8,5 Ogółem Interwencje na rynkach rolnych (z wyłączeniem i ) 3 230, ,3 63,7 % 59,9 % 1 936,2 3,8 % 123, POMOC BEZPOŚREDNIA Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (prognoza: 700 mln EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel) (*) (****) , ,1 101,1 % 99,8 % ,1 1,3 % 479, Pomoc bezpośrednia: inne 3 320, ,1 95,1 % 99,1 % 3 290,4-4,0 % -133, Dodatkowe kwoty pomocy 1,0 0,1 12,5 % 69,0 % 0,7-56,5 % -0,6 Ogółem Pomoc bezpośrednia , ,3 100,6 % 99,7 % ,2 0,9 % 345,1 INNE WYDATKI Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja Gwarancji-Okres programowania p.m. -2, Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne-zakończenie wcześniejszych środków p.m. 0, Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat -200,0 32,9-16,5 % 84,3 % -168,6-100,8 % 201,5 (3) Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat p.m. 34,5 Inne pozycje ( i ) 7,3 5,9 81,2 % 100,0 % 7,3-18,8 % -1, STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W ZAKRESIE OBSZARU POLITYKI 45,8 22,0 48,1 % 90,5 % 41,5-42,4 % -19,4 ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (z wyłączeniem do ) (2) Wyłącznie EFRG - Nieoperacyjna pomoc techniczna 0,5 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 0, (2) RYNKI RYBOŁÓWSTWA (z wyłączeniem ) 30,0 29,9 99,8 % 100,0 % 30,0-0,2 % -0, (1) (2) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W RAMACH OBSZARU POLITYKI 2,8 1,3 46,2 % 78,3 % 2,2-32,1 % -0,9 "ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTA" , , oraz (1) (2) ZDROWIE PUBLICZNE p.m. 0,0 0,0 % Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy - płatności bezpośrednie Unii (1) (2) BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I PASZ, ZDROWIE ZWIERZĄT, DOBROSTAN ZWIERZĄT I ZDROWIE ROŚLIN 333,0 225,6 67,7 % 90,4 % 301,0-22,6 % -75, do (z wyłączeniem , i ) Ogółem wydatki (z wyłączeniem i ) , ,1 98,2 % 96,8 % ,1 1,4 % 604, Uwzględnione Dochody przeznaczone na określony cel w budżecie Kontrola zgodności rozliczeń EFRG dochody przeznaczone na określony cel 600,0 443,4 Nieprawidlowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel 150,0 125,1 Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel 55,0 57,1 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2011 r. 205,0 441,5 Ogółem dochody (z wyłączeniem 6 8) 1 010, , Uwzględnione Fundusz restrukturyzacji sektora cukru w budżecie Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 193,0 69,1 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne dochody przeznaczone na określony cel p.m. 0,0 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2011 r. 832,2 856,8 Nieprawidłowości dotyczace tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody przeznaczone na określony cel p.m. 7,8 Kontrola zgodności rozliczeń dotycząca tymczasowego funduszu restrukturyzacji dochody przeznaczone na określony cel p.m. 0,0 Ogółem - Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 639,2 795,6 (*) Jedynie do celów informacyjnych: wydatki w odniesieniu do pierwotnie przyznanych środków oraz szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel Owoce i warzywa (w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 310 mln EUR) (****) 1 098,0 672,0 61,2 % 61,4 % 674,5-0,2 % -2, Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 700 mln EUR) (****) , ,1 99,2 % 99,8 % ,6-0,6 % -219,4 (**) Rok budżetowy = do , ale wydatków bezpośrednich można dokonywać do (***) Dotyczy zobowiązań (****) W tym wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z poprzedniego roku (1) Dział dotyczy nie tylko EFRG (2) Dział spoza tytułu 05, ale objęty EFRG (3) Stosowane jedynie w przypadkach, gdy beneficjentami są państwa członkowskie PL 10 PL

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2012 r. COM(2012) 452 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2012 r. COM(2012) 220 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. Nr 5-7/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. Nr 5-7/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.8.2011 KOM(2011) 508 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania Nr 5-7/2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. nr 8-9/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. nr 8-9/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.11.2011 KOM(2011) 686 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9/2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.2.2012 r. COM(2012) 62 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.8.2010 KOM(2010) 438 wersja ostateczna. SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania Nr 4-6/2010

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) 11561/19 AGRI 405 AGRIFIN 46 FIN 538 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 lipca 2019 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2013 r. COM(2013) 657 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY SZÓSTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2011 KOM(2011) 673 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY CZWARTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 578 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.9.2006 KOM(2006) 512 wersja ostateczna 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji ROK BUDŻETOWY

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2012 r. COM(2012) 624 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja PL PL LIST

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY Bruksela, dnia 9.10.2009 KOM(2009)539 wersja ostateczna 2009/0152 (CNS) C7-0223/09 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną

Bardziej szczegółowo

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE)

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE) 24.12.2014 PL L 369/71 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2015 r. COM(2015) 317 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS PL PL Uwzględniając: Traktat

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2016 r. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 26.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/83 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

O P I N I A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O P I N I A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O P I N I A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 marca 2011 r. o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 111/5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 111/5 5.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 111/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 363/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12. r. COM() 597 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat danych dotyczących wpływu na budżet rocznej aktualizacji za r. wynagrodzeń i

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2017 r. (OR. en) 13563/17 FIN 643 PISMO PRZEWODNIE Od: Günther OETTINGER, członek Komisji Europejskiej Data otrzymania: 23 października 2017 r. Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2016 r. COM(2016) 414 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zawierające ocenę wymaganą na mocy art. 24 ust. 3 i art. 120 ust. 3 akapit trzeci

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2018 C(2018) 2420 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 26.4.2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29.7.2014 2014/2040(BUD) POPRAWKI 1-24 Peter Jahr (PE536.160v01-00) w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 wszystkie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji finansowej FUS za okres styczeń wrzesień 2018 r.

Informacja o sytuacji finansowej FUS za okres styczeń wrzesień 2018 r. Informacja o sytuacji finansowej FUS za okres r. Zestawienie przychodów i kosztów FUS (w tys. zł) upływ czasu: 75,0% Wyszczególnienie Plan r. Wykonanie r. % wykonania planu Stan Funduszu na początek okresu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW ST3/4820/21/2008 Warszawa, dnia 10 października 2008 r. Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta Wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Agnieszka Różańska KZPBC Płatność cukrowa Oddzielna płatność z tytułu cukru, tzw. płatność cukrowa została wprowadzona do WPR w 2006 roku w ramach reformy rynku cukru

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa,

MINISTER FINANSÓW Warszawa, MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2005-10-11 ST4-4820/691/2005 Zarząd Województwa Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 06/12/2012 R. BUDŻET OGÓLNY 2012 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2012 r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.9.2017 r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.3.2017 r. COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR PIERWSZY FILAR WPR: I WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKÓW PRODUKTÓW ROLNYCH (WORR) WORR obejmuje środki rynkowe przewidziane w WPR. Kolejne reformy doprowadziły w 2007 r. do połączenia 21 WORR w jedną WORR dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2017 r. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r.

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. I. Płatności bezpośrednie w 2014 r. Zgodnie z procedowanym obecnie projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE

Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE ECON(13)2712:1 Notatka 1 Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE a) Zmiany w dochodzie z działalności rolniczej w roku 2012 Zgodnie z dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Tytuł 01 Sprawy gospodarcze i finansowe Tytuł 02 Przedsiębiorstwa Tytuł 03 Konkurencja... 14

Tytuł 01 Sprawy gospodarcze i finansowe Tytuł 02 Przedsiębiorstwa Tytuł 03 Konkurencja... 14 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 lipca 2011 r. (15.07) (OR. en) 12313/11 ADD 3 FIN 480 ADDENDUM 3 DO NOTY Od: Do: Dotyczy: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Procedura budżetowa

Bardziej szczegółowo

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Wykonanie decyzji w sprawie zasobów

Bardziej szczegółowo

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 PL L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Sekcji

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R.

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. BUDŻET OGÓLNY - 2013 SEKCJA III - KOMISJA - TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa,

MINISTER FINANSÓW Warszawa, MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-10-11 ST4-4820/712/2006 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW Warszawa, dnia 10 października 2008r. ST4-4820/764/2008 Zarząd Województwa Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Zjednoczonym Królestwie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Zjednoczonym Królestwie KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 2.7.2008 SEK(2008) 2189 wersja ostateczna Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Zjednoczonym Królestwie (przedstawiona

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.5.2019 r. COM(2019) 310 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2020 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art.

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce. {SWD(2013) 605 final}

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce. {SWD(2013) 605 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 906 final Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce {SWD(2013) 605 final} PL PL Zalecenie ZALECENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2018 C(2018) 3316 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 7.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/892 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI

ANNEX ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2018 C(2018) 2857 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej (UE) Nr 1042/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

Committee / Commission AGRI. Meeting of / Réunion du 01/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Elisabeth JEGGLE

Committee / Commission AGRI. Meeting of / Réunion du 01/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Elisabeth JEGGLE Committee / Commission AGRI Meeting of / Réunion du 01/09/2009 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Elisabeth JEGGLE PL PL Projekt poprawki 5232 Odpowiednia linia budżetowa : 05

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.6.2017 r. COM(2017) 299 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 7/2014. (przedstawiona na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi oraz art. 322 ust. 2 TFUE)

Opinia nr 7/2014. (przedstawiona na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi oraz art. 322 ust. 2 TFUE) Opinia nr 7/2014 (przedstawiona na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi oraz art. 322 ust. 2 TFUE) na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.8.2014 L 248/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 913/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierające

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10. COM(2017) 622 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich na lata budżetowe

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE WPR W POLSCE

FINANSOWANIE WPR W POLSCE FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL B7-0080/437. Poprawka 437 Britta Reimers w imieniu grupy ALDE

PL Zjednoczona w różnorodności PL B7-0080/437. Poprawka 437 Britta Reimers w imieniu grupy ALDE 6.3.2013 B7-0080/437 437 Artykuł 110 Artykuł 110 Rozszerzenie przepisów 1. W przypadku gdy uznaną organizację producentów, uznane zrzeszenie organizacji producentów lub uznaną organizację międzybranżową,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI C 171/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2018 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2018 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.9.2013 COM(2013) 617 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2014 r. (2014) 644 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy środków na zobowiązania, środków na płatności i wkładów państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/2015

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/2015 Zarząd BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/2015 CT/CA-027/2015PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE B. DOCHODY C. WYDATKI II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 PL 12.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW Warszawa, dnia 10 października 2008 r. ST4-4820/763/2008 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo