MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku WARSZAWA, MAJ 2012

2 Spis treści Wstęp... 3 I. podstawowych form aktywizacji zawodowej Informacje ogólne Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki na tworzenie stanowisk pracy II. Ogólna efektywność kosztowa i zatrudnieniowa

3 Wstęp Opracowanie zawiera analizę efektywności wykorzystania w 2011 roku przez powiatowe urzędy pracy środków Funduszu Pracy na finansowanie następujących podstawowych form aktywizacji zawodowej: 1. szkoleń, 2. w ramach prac interwencyjnych, 3. w ramach robót publicznych, 4. wykonywania prac społecznie użytecznych, 5. odbywania staży u pracodawców, 6. przyznania pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych, 7. przyznania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. W powyższych formach pomocy udział rozpoczęło w przeliczeniu średniomiesięcznym w 2011 roku Analiza została sporządzona na podstawie danych zawartych w: załączniku nr 6 do sprawozdania rocznego MPiPS-01 dotyczącego uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy, sprawozdaniu rocznym MPiPS-02 dotyczącym przychodów i wydatków Funduszu Pracy. Dane liczbowe dotyczące liczby wymienionych w pkt 1 6, które w 2011 roku rozpoczęły udział w poszczególnych formach aktywizacji i zakończyły w nich udział, a następnie uzyskały pracę ustalono na podstawie załącznika nr 6 do sprawozdania rocznego MPiPS-01, dane dotyczące pkt 7 ustalono na podstawie miesięcznych danych zawartych w sprawozdaniu MPiPS-02. poniesione w 2011 roku na finansowanie wszystkich ww. form aktywizacji zawodowej ustalono na podstawie sprawozdania rocznego MPiPS-02 dotyczącego przychodów i wydatków Funduszu Pracy (kasowo). 3

4 Analiza nie obejmuje następujących form aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy: a) kosztów udziału skierowanych w przygotowaniu zawodowym dorosłych, b) kosztów udziału skierowanych w studiach podyplomowych, c) kosztów udziału skierowanych w kontynuowaniu nauki, ze względu na ich nieznaczne wykorzystanie. Jednocześnie nie uwzględniono: a) refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania, które podjęły zatrudnienie, szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych w innej miejscowości niż miejsce ich zamieszkania, b) zwrotu bezrobotnym kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do 7 lat lub osobą zależną, w przypadku podjęcia, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, c) refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolnikom zwolnionym z pracy, nie posiadającym statusu bezrobotnych, d) częściowej refundacji kosztów wspieranego realizowanego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym. z uwagi na charakter pomocniczy dla podstawowych form aktywizacji zawodowej. 4

5 Objaśnienie podstawowych pojęć użytych w opracowaniu: zatrudnieniowa (tj. wskaźnik ponownego ), ustalona (obliczona) została jako stosunek liczby, które po zakończeniu udziału w 2011 roku w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, do liczby, które w 2011 roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji. Koszt uczestnictwa ustalono (obliczono) w wyniku podzielenia faktycznych wydatków w 2011 roku poniesionych kasowo na daną formę aktywizacji przez liczbę, które w 2011 roku rozpoczęły udział w danej formie aktywizacji. kosztową tj. koszt ponownego ustalono (obliczono) w wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków w 2011 roku (kasowo) na daną formę aktywizacji przez liczbę, które po zakończeniu udziału w 2011 roku w danej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie. Ogólna efektywność zatrudnieniowa (tj. wskaźnik ponownego ), ustalona (obliczona) została jako stosunek liczby, które wyrejestrowały się z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej w 2011 roku, do liczby zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2010 roku. Ogólna efektywność kosztowa (tj. koszt ), ustalono w wyniku podzielenia kwoty poniesionych w 2011 roku wydatków na aktywne formy aktywizacji zawodowej przez liczbę, które wyrejestrowały się z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej w 2011 roku. 5

6 I. podstawowych form aktywizacji zawodowej 1. Informacje ogólne W 2011 roku liczba, które rozpoczęły udział w podstawowych formach aktywizacji w ramach programów przeciwdziałania bezrobociu wyniosła osoby. Najbardziej popularnymi formami aktywizacji były staże i szkolenia. W stażach uczestniczyło (tj. 36,6% ogółu objętych podstawowymi formami aktywizacji). Ze szkoleń skorzystało (17,8%). Lp. Forma aktywizacji Liczba Udział % 1 Szkolenia ,8% 2 Prace interwencyjne ,4% 3 Roboty publiczne ,5% 4 Prace społecznie użyteczne ,4% 5 Staże ,6% 6 Środki na utworzenie stanowisk pracy, z tego: ,2% 6a na podjęcie działalności gospodarczej ,6% 6b wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy ,5% Ogółem ,0% Struktura w 2011 roku wg form aktywizacji 6

7 rozpoczęły udział w podstawowych formach aktywizacji w poszczególnych województwach była następująca: śląskie , mazowieckie , kujawsko-pomorskie , małopolskie , lubuskie osoby, dolnośląskie , podkarpackie , wielkopolskie osoby, łódzkie osoby, warmińsko-mazurskie , zachodniopomorskie , pomorskie , lubelskie osoby, świętokrzyskie , opolskie , podlaskie

8 Zmiany w poziomie aktywizacji i efektywności zatrudnieniowej w 2011 roku w stosunku do 2010 roku Lp. Wyszczególnienie Szkolenia 2011/2010 [%] Liczba uczestników rozpoczynających udział ,5% Liczba kończących (w tym osoby, które rozpoczęły udział w 2010 roku) ,7% Liczba zatrudnionych ,9% % zatrudnionych do kończących 43,1% 36,7% 117,4% Prace interwencyjne Liczba uczestników rozpoczynających udział ,0% Liczba kończących (w tym osoby, które rozpoczęły udział w 2010 roku) ,9% Liczba zatrudnionych ,9% % zatrudnionych do kończących 71,4% 70,8% 100,8% Roboty publiczne Liczba uczestników rozpoczynających udział ,5% Liczba kończących (w tym osoby, które rozpoczęły udział w 2010 roku) ,0% Liczba zatrudnionych ,8% % zatrudnionych do kończących 53,2% 46,0% 115,7% Prace społecznie użyteczne Liczba uczestników rozpoczynających udział ,4% Liczba kończących (w tym osoby, które rozpoczęły udział w 2010 roku) ,5% Liczba zatrudnionych ,3% % zatrudnionych do kończących 36,1% 39,8% 90,7% Staże Liczba uczestników rozpoczynających udział ,9% Liczba kończących (w tym osoby, które rozpoczęły udział w 2010 roku) ,5% Liczba zatrudnionych ,8% % zatrudnionych do kończących 52,6% 48,4% 108,7% Środki na utworzenie stanowiska pracy Środki dla bezrobotnych na działalność gospodarczą ,9% Refundacja pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska pracy ,9% Razem wszystkie podstawowe formy aktywizacji Liczba uczestników rozpoczynających udział ,3% Liczba kończących (w tym osoby, które rozpoczęły udział w 2010 roku) ,3% Liczba zatrudnionych ,8% % zatrudnionych do kończących 55,7% 54,2% 102,8% W osoby rozpoczęły udział w podstawowych formach aktywizacji. Liczba, która ukończyła w nich udział wyniosła (mieszczą się tu również osoby, które rozpoczęły aktywizację w oku 2010). 8

9 W porównaniu z rokiem 2010, w roku 2011 spadła o 61,7% liczba, które rozpoczęły udział w podstawowych formach aktywizacji. Spadła również liczba zatrudnionych po ich ukończeniu (o 48,2%). W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji (w roku ,7%, w roku ,2%). Największą średnią efektywność zatrudnieniową dla programów realizowanych w ramach aktywnych form zanotowano lubuskim 68,0%. W pozostałych województwach wskaźnik ten wynosił: wielkopolskie 66,3%, pomorskie 62,1%, łódzkie 60,3%, dolnośląskie 57,0%, lubelskie 56,2%, podlaskie 55,9%, kujawsko-pomorskie 55,4%, zachodniopomorskie 55,4%, podkarpackie 54,9%, małopolskie 54,7%, śląskie 54,6%, świętokrzyskie 53,7%, opolskie 50,5%, warmińsko-mazurskie 48,1%, mazowieckie 44,7%, przy średniej efektywności w skali kraju na poziomie 55,7%. 9

10 zatrudnieniowa i kosztowa w 2011 roku Rodzaj programu Udział, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały zatrudnienie lub pracę w % Kwota wydatkowana z FP (koszt) na jedną osobę, która po zakończeniu udziału w programie uzyskała zatrudnienie (pracę) - w zł Kwota wydatkowana z FP (koszt) na jedną osobę uczestniczącą w zł Szkolenia (ze stypendiami) 43, , ,70 Prace interwencyjne 71, , ,82 Roboty publiczne 53, , ,96 Prace społecznie użyteczne 36, ,40 583,17 Staże 52, , ,03 Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych 100, , ,84 Środki na refundacje doposażenia stanowiska pracy 100, , ,70 Ogółem 55, , ,56 Największą efektywnością zatrudnieniową (100,0%) charakteryzuje się aktywizacja w formie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na refundacje pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska. Kolejną formą o dużej efektywności zatrudnieniowej są prace interwencyjne (71,4%). Najniższą efektywność odnotowano dla prac społecznie użytecznych (36,1%) i szkoleń (43,1%) W ubiegłym roku rozdysponowano pomiędzy powiatowe urzędy pracy środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości ,1 tys. zł, z czego na podstawowe formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przeznaczono kwotę ,1 tys. zł. 10

11 2. Szkolenia W 2011 roku w szkoleniach w celu podniesienia kwalifikacji zwiększających szansę na zatrudnienie, utrzymanie lub innej pracy zarobkowej rozpoczęło udział , tj. o mniej niż w 2010 roku. rozpoczęły udział w szkoleniach w poszczególnych województwach była następująca: - śląskie 6.356, - mazowieckie 5.359, - wielkopolskie 4.625, - kujawsko-pomorskie osoby, - małopolskie osoby, - pomorskie 4.218, - łódzkie 3.750, - podkarpackie 3.160, - dolnośląskie 2.958, - zachodniopomorskie 2.569, - opolskie 2.511, - lubelskie osoby, - warmińsko-mazurskie 2.191, - lubuskie 1.838, - podlaskie osoby, - świętokrzyskie Z ogólnej liczby uczestników szkoleń zakończyło je (łącznie z osobami, które rozpoczęły udział pod koniec 2010 roku). Z ogólnej liczby , które ukończyły szkolenia 43,1% uzyskało zatrudnienie ( ). W porównaniu z 2010 rokiem w 2011 roku nastąpił wzrost wskaźnika ponownego (w roku ,7%). 11

12 W 2011 roku kosztach szkolenia zostały ujęte następujące pozycje: koszty należne instytucjom szkoleniowym, koszty szkolenia refundowane pracodawcom, pożyczki szkoleniowe, koszty szkoleniowe, koszty egzaminów i uzyskania licencji, stypendia za okres szkolenia. Przeciętny koszt uczestnictwa w szkoleniach wyniósł 2.530,70 zł na osobę (w roku ,50 zł) i był niższy o 5,6% niż w roku Przeciętny koszt ponownego przy zastosowaniu tej formy aktywizacji w 2011 roku wyniósł 5.777,51 zł (w roku ,28 zł) i był niższy niż w roku 2010 o 28,6%. Koszt ponownego po szkoleniach w 2011 roku według województw Szkolenia - przeciętny koszt ponownego ,51 zł województwa < 5.777,51 zł (najniższe koszty) województwa > 5.777,51 zł (najwyższe koszty) lubelskie 5.712,47 mazowieckie 9.308,48 podlaskie 5.376,73 dolnośląskie 8.130,39 małopolskie 5.085,85 podkarpackie 7.171,42 opolskie 4.710,74 warmińsko-mazurskie 7.005,23 pomorskie 4.635,32 śląskie 6.200,29 łódzkie 4.322,16 kujawsko-pomorskie 6.180,84 wielkopolskie 3.394,90 świętokrzyskie 6.101,78 lubuskie 5.966,80 zachodniopomorskie 5.781,71 Podstawowe dane dotyczące szkoleń w 2011 i 2010 roku Lp. Wyszczególnienie na szkolenia () , ,4 Liczba rozpoczynających udział 2. w szkoleniach ukończyły szkolenie uzyskały zatrudnienie 4. po szkoleniu zatrudnieniowa (%) (Lp. 4:3) 43,1 36,7 6. Koszt uczestnictwa (w zł) (Lp. 1:2) 2.530, ,50 7. Koszt ponownego (w zł) (Lp. 1:4) 5.777, ,28 Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr

13 3. Prace interwencyjne W roku 2011 w pracach interwencyjnych rozpoczęło udział , tj. o mniej niż w 2010 roku. rozpoczęły udział w ramach prac interwencyjnych w poszczególnych województwach kształtowała się następująco: - warmińsko-mazurskie osoby, - mazowieckie osoby, - podkarpackie osoby, - pomorskie osoby, - małopolskie 1.811, - zachodniopomorskie 1.780, - lubuskie 1.728, - podlaskie osoby, - łódzkie osoby, - świętokrzyskie 1.558, - dolnośląskie 1.513, - kujawsko-pomorskie 1.478, - lubelskie 1.131, - śląskie 1.112, - wielkopolskie 1.078, - opolskie 317. W roku 2011 rozpoczęło prace interwencyjne , zakończyło je Z ogólnej liczby, które ukończyły prace interwencyjne 71,4% uzyskało dalsze zatrudnienie ( ). W porównaniu z 2010 rokiem w 2011 roku nastąpił wzrost wskaźnika ponownego (w roku ,8%). Przeciętny koszt uczestnictwa w pracach interwencyjnych wyniósł w 2011 roku 6.248,82 zł na osobę (w roku ,98 zł) i był wyższy o 19,5% niż w roku

14 Przeciętny koszt ponownego w 2011 roku wyniósł 6.078,56 zł (w roku ,99 zł) i był niższy o 24,2% niż w roku Koszt ponownego po pracach interwencyjnych w 2011 roku według województw Prace interwencyjne - przeciętny koszt ponownego 6.078,56 zł województwa < 6.078,56 zł (najniższe koszty) województwa > 6.078,56 zł (najwyższe koszty) podkarpackie 5.963,83 świętokrzyskie 8.737,01 zachodniopomorskie 5.915,22 mazowieckie 7.391,47 dolnośląskie 5.778,45 opolskie 7.263,84 wielkopolskie 5.381,05 małopolskie 6.870,42 lubelskie 5.373,33 warmińsko-mazurskie 6.741,16 łódzkie 5.317,33 kujawsko-pomorskie 6.332,36 podlaskie 5.203,15 lubuskie 4.808,46 pomorskie 4.786,07 śląskie 4.753,77 Podstawowe dane dotyczące prac interwencyjnych w 2011 i 2010 roku Lp. Wyszczególnienie na prace interwencyjne () , ,5 Liczba uczestniczących w pracach 2. interwencyjnych zakończyły udział w pracach 3. interwencyjnych uzyskały zatrudnienie po 4. pracach interwencyjnych zatrudnieniowa (%) (Lp. 4:3) 71,4 70,8 6. Koszt uczestnictwa (w zł) (Lp. 1:2) 6.248, ,98 7. Koszt ponownego (w zł) (Lp. 1:4) 6.078, ,99 Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr

15 4. Roboty publiczne W roku 2011 w robotach publicznych rozpoczęło udział , tj. o mniej niż w roku W 2011 roku rozpoczęło udział w robotach publicznych w poszczególnych województwach: - kujawsko-pomorskie 3.425, - zachodniopomorskie 2.349, - mazowieckie 1.999, - łódzkie 1.970, - dolnośląskie 1.689, - świętokrzyskie 1.375, - podkarpackie 1.339, - małopolskie 1.296, - śląskie 1.228, - wielkopolskie osoby, - warmińsko-mazurskie 1.020, - opolskie 1.000, - lubelskie 886, - lubuskie 886, - podlaskie 622 osoby, - pomorskie 515, Z ogólnej liczby , które rozpoczęły udział w robotach publicznych, zakończyło je Z ogólnej liczby, które ukończyły roboty publiczne 53,2% uzyskało dalsze zatrudnienie ( osoby). W porównaniu z 2010 rokiem w 2011 roku nastąpił wzrost wskaźnika ponownego (w ,0%). Przeciętny koszt uczestnictwa w robotach publicznych wyniósł w 2011 roku 5.991,96 zł na osobę (w 2010 roku 6.360,24 zł) i był niższy o 6,1% niż w roku Przeciętny koszt ponownego w 2011 roku wyniósł 9.454,19 zł (w roku ,53 zł) i był niższy o 48,8% niż w roku

16 Koszt ponownego po robotach publicznych w 2011 roku według województw Roboty publiczne - przeciętny koszt ponownego 9.454,19 zł województwa < 9.454,19 zł (najniższe koszty) województwa > 9.454,19 zł (najwyższe koszty) lubuskie ,51 małopolskie ,40 świętokrzyskie ,05 podlaskie ,53 kujawsko-pomorskie 9.549,60 mazowieckie ,84 opolskie 9.540,32 podkarpackie ,33 wielkopolskie 9.230,63 warmińsko-mazurskie ,34 lubelskie 8.314,35 śląskie 8.159,14 pomorskie 8.021,53 łódzkie 7.757,51 zachodniopomorskie 7.656,53 dolnośląskie 6.923,50 Podstawowe dane dotyczące robót publicznych w 2011 i 2010 roku Lp. Wyszczególnienie na roboty publiczne () , ,1 Liczba uczestniczących w robotach 2. publicznych zakończyły udział w robotach 3. publicznych uzyskały zatrudnienie po 4. robotach publicznych zatrudnieniowa (%) (Lp. 4:3) 53,2 46,0 6. Koszt uczestnictwa (w zł) (Lp. 1:2) 5.991, ,24 7. Koszt ponownego (w zł) (Lp. 1:4) 9.454, ,53 Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr

17 5. Prace społecznie użyteczne W roku 2011 rozpoczęło udział w pracach społecznie użytecznych , tj. o mniej niż w 2010 roku. W 2011 roku rozpoczęło udział w pracach społecznie użytecznych w poszczególnych województwach: - lubuskie osoby, - warmińsko-mazurskie osoby, - śląskie 4.521, - zachodniopomorskie osoby, - pomorskie osoby, - mazowieckie 3.015, - kujawsko-pomorskie osoby, - dolnośląskie 2.737, - opolskie 2.279, - łódzkie 2.109, - wielkopolskie osoby, - małopolskie 1.888, - podkarpackie osoby, - lubelskie 1.199, - świętokrzyskie 1.197, - podlaskie 957. Z ogólnej liczby , które rozpoczęły udział, zakończyło je Z ogólnej liczby, które ukończyły prace społecznie użyteczne 36,1% uzyskało dalsze zatrudnienie ( osoby). W porównaniu z 2010 rokiem w 2011 roku nastąpił spadek wartości wskaźnika ponownego (w roku ,8%). Przeciętny koszt uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych wyniósł w 2011 roku 583,17 zł (w roku ,84 zł) i był niższy o 5,1% niż w roku

18 Przeciętny koszt ponownego dla tej formy aktywizacji w 2011 roku wyniósł 1.587,40 zł (w roku ,12 zł) i był niższy o 0,6% niż w roku Koszt ponownego po pracach społecznie użytecznych w 2011 roku według województw Prace społecznie użyteczne - przeciętny koszt ponownego 1.587,40 zł województwa < 1.587,40 zł (najniższe koszty) województwa > 1.587,40 zł (najwyższe koszty) pomorskie 1.116,08 mazowieckie ,92 lubuskie 169,78 podkarpackie 4.853,08 kujawsko-pomorskie 4.258,19 dolnośląskie 3.680,79 świętokrzyskie 3.234,23 małopolskie 3.215,88 zachodniopomorskie 2.886,01 podlaskie 2.883,77 opolskie 2.796,66 lubelskie 2.569,49 śląskie 2.455,87 łódzkie 2.393,11 wielkopolskie 2.333,33 warmińsko-mazurskie 1.815,12 Podstawowe dane dotyczące prac społecznie użytecznych w 2011 i 2010 roku Lp. Wyszczególnienie na prace społecznie użyteczne () , ,8 2. Liczba uczestniczących w pracach społecznie użytecznych ukończyły prace społecznie użyteczne uzyskały zatrudnienie po pracach społecznie użytecznych zatrudnieniowa (%) (Lp. 4:3) 36,1 39,8 6. Koszt uczestnictwa (w zł) (Lp. 1:2) 583,17 612,84 7. Koszt ponownego (w zł) (Lp. 1:4) 1.587, ,12 Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr

19 6. Staże W roku 2011 staże rozpoczęło , tj. o mniej niż w roku W 2011 roku udział w stażach rozpoczęło w poszczególnych województwach: - śląskie , - mazowieckie , - dolnośląskie 8.727, - małopolskie osoby, - kujawsko-pomorskie 8.218, - podkarpackie osoby, - wielkopolskie osoby, - lubelskie osoby, - łódzkie osoby, - świętokrzyskie 5.621, - zachodniopomorskie osoby, - warmińsko-mazurskie 4.609, - pomorskie 4.536, - lubuskie 4.380, - opolskie osoby, - podlaskie Z ogólnej liczby , które rozpoczęły udział w stażach zakończyło je w 2011 roku osoby. Z liczby, które ukończyły staże 52,6% uzyskało dalsze zatrudnienie ( ). W porównaniu z ubiegłym rokiem w 2011 roku nastąpił wzrost wskaźnika ponownego (48,4% w 2010 roku). Przeciętny koszt uczestnictwa w stażach wyniósł w 2011 roku na osobę 7.676,03 zł (w roku ,62 zł) i był wyższy o 17,6% niż w roku Przeciętny koszt ponownego w 2011 roku wyniósł 9.367,64 zł (w roku ,26 zł) i był niższy o 49,2% niż w roku

20 Koszt ponownego po stażach w 2011 roku według województw Staże - przeciętny koszt ponownego 9.367,64 zł województwa < 9.367,64 zł (najniższe koszty) województwa > 9.367,64 zł (najwyższe koszty) dolnośląskie 9.075,39 mazowieckie ,92 śląskie 9.055,37 podlaskie ,81 świętokrzyskie 9.054,72 warmińsko-mazurskie ,03 lubuskie 8.817,45 podkarpackie 9.937,58 lubelskie 8.732,39 małopolskie 9.648,50 pomorskie 8.516,10 łódzkie 9.601,10 kujawsko-pomorskie 8.424,71 zachodniopomorskie 9.585,28 opolskie 8.366,93 wielkopolskie 6.973,87 Podstawowe dane dotyczące staży w 2011 i 2010 roku Lp. Wyszczególnienie na staże () , ,1 2. Liczba uczestniczących w stażach ukończyły staże uzyskały zatrudnienie po stażach zatrudnieniowa (%) (Lp. 4:3) 52,6 48,4 6. Koszt uczestnictwa (w zł) (Lp. 1:2) 7.676, ,62 7. Koszt ponownego (w zł) (Lp. 1:4) 9.367, ,26 Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr

21 7. Środki na tworzenie stanowisk pracy Ogółem powiatowe urzędy pracy wydatkowały na te zadania w 2011 roku środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie ,6 tys. zł na utworzenie dodatkowych miejsc pracy (w roku 2010 powstało miejsc pracy), z tego: - dla bezrobotnych poprzez jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (w 2010 roku ), - dla pracodawców na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych bezrobotnych (w 2010 roku ). Przeciętna wysokość przyznanych środków odpowiadająca kosztowi utworzenia stanowiska pracy w oparciu o środki Funduszu Pracy wyniosła 16,1 zł w 2011 roku - (w 2010 roku 18,2 tys. zł) i była niższa o 13,0% w porównaniu do roku Przeciętna wysokość przyznanych bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej wyniosła w 2011 roku - 16,1 tys. zł (w 2010 roku 18,0 tys. zł) i była niższa o 11,8% niż w roku Przeciętna wysokość refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy wyniosła w 2011 roku - 16,2 tys. zł (w 2010 roku 18,4 tys. zł) i była niższa o 13,6% niż w roku Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr 17 i

22 II. Ogólna efektywność kosztowa i zatrudnieniowa W 2011 roku zostało wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej. Liczba w poszczególnych województwach była następująca: - mazowieckie , - śląskie , - wielkopolskie , - dolnośląskie osoby, - małopolskie , - łódzkie , - kujawsko-pomorskie osoby, - podkarpackie osoby, - zachodniopomorskie , - pomorskie , - warmińsko-mazurskie osoby, - lubelskie osoby, - świętokrzyskie osoby, - lubuskie , - opolskie osoby, - podlaskie

23 Ogólna efektywność zatrudnieniowa, liczona poprzez podzielenie liczby wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej w 2011 roku przez liczbę zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na dzień 31 grudnia 2010 roku, wyniosła 52,2%, a w poszczególnych województwach była następująca: - wielkopolskie 67,9%, - opolskie 60,2%, - śląskie 58,6%, - lubuskie 57,5%, - pomorskie 57,5%, - dolnośląskie 56,8%, - zachodniopomorskie 54,9%, - łódzkie 54,3%, - małopolskie 52,0%, - warmińsko-mazurskie 50,6%, - kujawsko-pomorskie 49,1%, - świętokrzyskie 46,5%, - mazowieckie 45,0%, - podkarpackie 43,7%, - podlaskie 43,6%, - lubelskie 41,5%. Ogólna efektywność kosztowa, liczona poprzez podzielenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przez liczbę wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej, wyniosła 2.016,02 zł. Ogólna efektywność kosztowa w 2011 roku według województw Ogólna efektywność kosztowa 2.016,02 zł województwa < 2.016,02 zł (najniższe koszty) województwa > 2.016,02 zł (najwyższe koszty) zachodniopomorskie 2.010,35 świętokrzyskie 2.807,92 opolskie 1.988,47 podkarpackie 2.691,61 dolnośląskie 1.846,64 lubelskie 2.597,25 małopolskie 1.840,52 podlaskie 2.342,55 łódzkie 1.838,67 kujawsko-pomorskie 2.239,45 lubuskie 1.828,80 warmińsko-mazurskie 2.231,09 pomorskie 1.826,76 mazowieckie 2.097,28 śląskie 1.691,72 wielkopolskie 1.447,09 23

24 Podstawowe dane dotyczące ogólnej efektywności w 2011 i 2010 roku Lp. Wyszczególnienie na aktywne formy przeciwdziałania 1. bezrobociu () , ,0 Liczba wyrejestrowana z tytułu podjęcia pracy 2. niesubsydiowanej Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 3. w dniu 31 grudnia Ogólna efektywność zatrudnieniowa (%) (Lp. 2:3) 52,2 48,9 5. Ogólna efektywność kosztowa (w zł) (Lp. 1:2) 2.016, ,04 Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr

25 EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W WOJEWÓDZTWACH Koszt Liczba, uzyskały Wskaźnik na realizację aktywizacji rozpoczęły udział które zakończyły zatrudnienie ponownego Wyszczególnienie programów jednej osoby w programach udział po zakończeniu (kol.7/kol.3) uczestnictwa (kol.5/kol.4) (kasowo) w zł Załącznik nr 1 Koszt ponownego (kol.7/kol.5) w zł Polska ,7% , , ,25 1 dolnośląskie ,0% , , ,00 2 kujwsko-pomorskie ,4% , , ,34 3 lubelskie ,2% , , ,68 4 lubuskie ,0% , , ,07 5 łódzkie ,3% , , ,89 6 małopolskie ,7% , , ,48 7 mazowieckie ,7% , , ,85 8 opolskie ,5% , , ,42 9 podkarpackie ,9% , , ,18 10 podlaskie ,9% , , ,65 11 pomorskie ,1% , , ,50 12 śląskie ,6% , , ,91 13 świętokrzyskie ,7% , , ,40 14 warmińsko-mazurskie ,1% , , ,43 15 wielkopolskie ,3% , , ,65 16 zachodniopomorskie ,4% , , ,30

26 Zadania realizowane w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Razem aktywne 2006 Razem aktywne 2007 oraz liczba w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu podstawowe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej Razem aktywne 2008 Razem aktywne 2009 Razem aktywne 2010 Razem aktywne 2011 Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki na podejmowanie działalności gospodarczej Załącznik nr 2 Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy kasowo , , , , , , , , , , , , ,9 Osoby, które rozpoczęły udział Osoby, które zakończyły program Osoby, które uzyskały zatrudnienie po zakończeniu programu zatrudnieniowa 54,9% 57,7% 56,0% 53,2% 54,2% 55,7% 43,1% 71,4% 53,2% 36,1% 52,6% 100,0% 100,0% Koszt uczestnictwa 3 414,30 w zł 3 713, , , , , , , ,96 583, , , ,70 Koszt ponownego w zł 6 511, , , , , , , , , , , , ,70

27 LICZBA OSÓB, KTÓRE ROZPOCZĘŁY UDZIAŁ W PROGRAMIE W WOJEWÓDZTWACH W RAMACH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Wyszczególnienie Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Załącznik nr 3 Ogółem Polska dolnośląskie kujwsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Lp. LICZBA OSÓB W WOJEWÓDZTWACH ZATRUDNIONYCH PO PROGRAMACH REALIZOWANYCH W RAMACH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Wyszczególnienie Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Załącznik nr 4 Ogółem Polska dolnośląskie kujwsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

28 KOSZT UCZESTNICTWA W AKTYWNYCH FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM (w zł; wg województw) Wyszczególnienie Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Załącznik nr 5 Ogółem Polska 2 530, , ,96 583, , , , ,56 1 dolnośląskie 4 296, , ,63 749, , , , ,50 2 kujwsko-pomorskie 2 327, , ,14 773, , , , ,03 3 lubelskie 2 166, , ,55 835, , , , ,80 4 lubuskie 2 405, , ,19 130, , , , ,79 5 łódzkie 1 987, , ,56 725, , , , ,91 6 małopolskie 2 059, , ,87 943, , , , ,32 7 mazowieckie 2 989, , ,44 764, , , , ,72 8 opolskie 2 393, , ,90 366, , , , ,53 9 podkarpackie 2 770, , ,16 913, , , , ,66 10 podlaskie 2 398, , ,99 798, , , , ,08 11 pomorskie 2 619, , ,31 582, , , , ,22 12 śląskie 2 383, , ,24 670, , , , ,48 13 świętokrzyskie 2 273, , ,64 702, , , , ,99 14 warmińsko-mazurskie 2 871, , ,37 435, , , , ,16 15 wielkopolskie 1 971, , ,85 751, , , , ,87 16 zachodniopomorskie 2 927, , ,96 966, , , , ,07 Lp. Załącznik nr 6 KOSZT ZATRUDNIENIA (w zł) UCZESTNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU (wg województw) Wyszczególnienie Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Ogółem Polska 5 777, , , , , , , ,25 1 dolnośląskie 8 130, , , , , , , ,00 2 kujwsko-pomorskie 6 180, , , , , , , ,34 3 lubelskie 5 712, , , , , , , ,68 4 lubuskie 5 966, , ,51 169, , , , ,07 5 łódzkie 4 322, , , , , , , ,89 6 małopolskie 5 085, , , , , , , ,48 7 mazowieckie 9 308, , , , , , , ,85 8 opolskie 4 710, , , , , , , ,42 9 podkarpackie 7 171, , , , , , , ,18 10 podlaskie 5 376, , , , , , , ,65 11 pomorskie 4 635, , , , , , , ,50 12 śląskie 6 200, , , , , , , ,91 13 świętokrzyskie 6 101, , , , , , , ,40 14 warmińsko-mazurskie 7 005, , , , , , , ,43 15 wielkopolskie 3 394, , , , , , , ,65 16 zachodniopomorskie 5 781, , , , , , , ,30

29 STRUKTURA ZADAŃ REALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWACH W RAMACH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU WEDŁUG LICZBY UCZESTNIKÓW Wyszczególnienie Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Załącznik nr 7 Ogółem Polska 17,8% 9,4% 7,5% 16,4% 36,6% 8,6% 3,5% 100,0% 1 dolnośląskie 14,4% 7,4% 8,2% 13,4% 42,6% 10,8% 3,2% 100,0% 2 kujwsko-pomorskie 19,8% 6,4% 14,8% 12,6% 35,5% 6,0% 4,8% 100,0% 3 lubelskie 15,4% 7,7% 6,0% 8,2% 50,7% 8,9% 3,0% 100,0% 4 lubuskie 8,9% 8,4% 4,3% 51,2% 21,3% 3,7% 2,1% 100,0% 5 łódzkie 19,5% 8,2% 10,2% 11,0% 36,8% 10,7% 3,7% 100,0% 6 małopolskie 22,0% 8,7% 6,3% 9,1% 40,2% 11,0% 2,7% 100,0% 7 mazowieckie 18,9% 10,7% 7,1% 10,7% 39,6% 10,1% 2,9% 100,0% 8 opolskie 22,8% 2,9% 9,1% 20,7% 37,2% 5,5% 1,9% 100,0% 9 podkarpackie 15,8% 14,3% 6,7% 7,8% 39,3% 9,7% 6,4% 100,0% 10 podlaskie 16,0% 16,6% 6,5% 10,1% 40,6% 7,4% 2,7% 100,0% 11 pomorskie 24,9% 12,9% 3,0% 18,9% 26,7% 9,1% 4,5% 100,0% 12 śląskie 22,5% 3,9% 4,4% 16,0% 40,8% 8,9% 3,3% 100,0% 13 świętokrzyskie 10,4% 11,9% 10,5% 9,2% 43,0% 10,3% 4,6% 100,0% 14 warmińsko-mazurskie 11,9% 20,4% 5,5% 29,0% 25,0% 5,2% 3,0% 100,0% 15 wielkopolskie 23,4% 5,5% 5,9% 10,0% 39,4% 11,4% 4,5% 100,0% 16 zachodniopomorskie 14,3% 9,9% 13,0% 23,5% 29,3% 7,6% 2,4% 100,0% Załącznik nr 8 STRUKTURA WYDATKÓW W WOJEWÓDZTWACH DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Lp. Wyszczególnienie Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Ogółem Polska 7,1% 9,3% 7,1% 1,5% 44,2% 21,9% 9,0% 100,0% 1 dolnośląskie 8,5% 6,8% 5,4% 1,4% 47,4% 23,5% 6,9% 100,0% 2 kujwsko-pomorskie 7,2% 7,5% 12,9% 1,5% 41,2% 16,1% 13,6% 100,0% 3 lubelskie 4,5% 6,0% 4,8% 0,9% 57,2% 20,0% 6,7% 100,0% 4 lubuskie 7,4% 13,5% 8,0% 2,3% 39,1% 19,5% 10,2% 100,0% 5 łódzkie 5,8% 7,1% 9,3% 1,2% 41,2% 26,2% 9,3% 100,0% 6 małopolskie 7,3% 8,9% 5,7% 1,4% 43,4% 27,1% 6,2% 100,0% 7 mazowieckie 7,3% 10,3% 7,2% 1,0% 44,2% 23,1% 6,9% 100,0% 8 opolskie 11,4% 4,4% 10,3% 1,6% 46,8% 19,0% 6,6% 100,0% 9 podkarpackie 5,7% 11,8% 6,0% 0,9% 44,4% 18,9% 12,4% 100,0% 10 podlaskie 6,1% 13,2% 7,0% 1,3% 45,6% 19,7% 7,1% 100,0% 11 pomorskie 11,4% 11,4% 3,0% 1,9% 35,0% 24,0% 13,3% 100,0% 12 śląskie 9,0% 4,1% 5,1% 1,8% 47,0% 24,0% 9,1% 100,0% 13 świętokrzyskie 3,1% 14,3% 6,9% 0,9% 44,2% 21,4% 9,3% 100,0% 14 warmińsko-mazurskie 5,7% 19,4% 5,5% 2,1% 45,4% 13,6% 8,2% 100,0% 15 wielkopolskie 7,5% 5,1% 5,7% 1,2% 43,7% 26,9% 9,8% 100,0% 16 zachodniopomorskie 6,8% 9,7% 12,5% 3,7% 38,8% 21,8% 6,9% 100,0%

30 Załącznik nr 9 WYDATKI (wg województw) NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU WG RODZAJÓW () Lp. Wyszczególnienie Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Ogółem Polska , , , , , , , ,1 1 dolnośląskie , , , , , , , ,8 2 kujwsko-pomorskie , , , , , , , ,3 3 lubelskie 4 901, , , , , , , ,2 4 lubuskie 4 421, , , , , , , ,3 5 łódzkie 7 451, , , , , , , ,2 6 małopolskie 9 378, , , , , , , ,4 7 mazowieckie , , , , , , , ,3 8 opolskie 6 010, , ,9 836, , , , ,7 9 podkarpackie 8 756, , , , , , , ,8 10 podlaskie 3 650, , ,2 764, , , , ,8 11 pomorskie , , , , , , , ,1 12 śląskie , , , , , , , ,4 13 świętokrzyskie 3 093, , ,5 840, , , , ,2 14 warmińsko-mazurskie 6 290, , , , , , , ,5 15 wielkopolskie 9 118, , , , , , , ,7 16 zachodniopomorskie 7 522, , , , , , , ,4 Lp. Załącznik nr 10 EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA DLA POSZCZEGÓLNYCH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU (wg województw) Wyszczególnienie Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Ogółem Polska 43,1% 71,4% 53,2% 36,1% 52,6% 100,0% 100,0% 55,7% 1 dolnośląskie 43,4% 74,7% 57,5% 19,9% 56,1% 100,0% 100,0% 57,0% 2 kujwsko-pomorskie 37,1% 75,2% 52,4% 18,4% 59,1% 100,0% 100,0% 55,4% 3 lubelskie 37,7% 69,3% 51,1% 34,9% 54,1% 100,0% 100,0% 56,2% 4 lubuskie 41,1% 70,4% 53,7% 77,7% 51,8% 100,0% 100,0% 68,0% 5 łódzkie 46,4% 77,9% 71,2% 29,6% 54,9% 100,0% 100,0% 60,3% 6 małopolskie 40,6% 76,8% 40,0% 30,0% 50,7% 100,0% 100,0% 54,7% 7 mazowieckie 31,8% 60,8% 42,5% 4,3% 40,2% 100,0% 100,0% 44,7% 8 opolskie 50,8% 77,4% 47,5% 12,8% 58,4% 100,0% 100,0% 50,5% 9 podkarpackie 38,9% 75,5% 43,8% 17,5% 48,1% 100,0% 100,0% 54,9% 10 podlaskie 45,5% 73,7% 45,1% 26,3% 50,5% 100,0% 100,0% 55,9% 11 pomorskie 56,9% 71,4% 54,8% 48,4% 56,1% 100,0% 100,0% 62,1% 12 śląskie 39,4% 84,6% 67,3% 27,1% 54,0% 100,0% 100,0% 54,6% 13 świętokrzyskie 38,7% 71,1% 46,2% 22,6% 47,4% 100,0% 100,0% 53,7% 14 warmińsko-mazurskie 40,1% 64,0% 44,1% 23,3% 48,2% 100,0% 100,0% 48,1% 15 wielkopolskie 54,6% 78,9% 58,4% 32,1% 67,4% 100,0% 100,0% 66,3% 16 zachodniopomorskie 47,4% 71,2% 62,4% 30,4% 55,2% 100,0% 100,0% 55,4%

31 na aktywne formy w 2011 r. wg MPiPS-02 na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz liczba w ramach środków Funduszu Pracy Udział % wydatków PUP w wydatkach na aktywne formy w kraju Udział % wydatków w PUP w wydatkach Liczba, które rozpoczęły w 2011 r. udział w progrmach Liczba, które zakończyły udział w programach podjęły pracę - działalność lub po zakończeniu udziału (stopa proponowanego ) k.8/k.7 Koszt uczestnictwa jednej osoby (k.3/k.6) Koszt (k.3/k.8) Udział % w PUP w liczbie uczestniczących w aktywnych formach Załącznik nr 11 Udział % w liczbie uczestniczących w aktywnych formach w kraju Polska ,1 100,0% x ,7% 6 357, ,25 x 100,0% 02 dolnośląskie ,8 7,8% 100,0% ,0% 7 281, ,00 100,0% 6,8% 1 Bolesławiecki 4 089,8 0,2% 2,7% ,0% 8 776, ,06 2,3% 0,2% 2 Dzierżoniowski 8 911,1 0,5% 6,0% ,2% , ,87 1,5% 0,1% 3 Głogowski 4 431,1 0,2% 3,0% ,5% 7 898, ,93 2,7% 0,2% 4 Górowski 3 097,4 0,2% 2,1% ,4% 9 030, ,22 1,7% 0,1% 5 Jaworski 4 728,2 0,2% 3,2% ,4% 6 030, ,98 3,8% 0,3% 6 Jeleniogórski 7 437,0 0,4% 5,0% ,2% 5 711, ,59 6,4% 0,4% 7 Kamiennogórski 3 920,3 0,2% 2,6% ,8% 6 232, ,85 3,1% 0,2% 8 Kłodzki ,8 0,7% 9,5% ,8% 8 335, ,01 8,3% 0,6% 9 Legnicki 8 234,3 0,4% 5,5% ,4% 5 856, ,77 6,9% 0,5% 10 Lubański 5 672,3 0,3% 3,8% ,6% 8 660, ,96 3,2% 0,2% 11 Lubiński 3 179,7 0,2% 2,1% ,9% 5 170, ,96 3,0% 0,2% 12 Lwówecki 4 005,4 0,2% 2,7% ,0% 8 783, ,91 2,2% 0,2% 13 Milicki 2 137,8 0,1% 1,4% ,5% 8 318, ,69 1,3% 0,1% 14 Oleśnicki 5 010,6 0,3% 3,4% ,2% 7 261, ,23 3,4% 0,2% 15 Oławski 3 137,3 0,2% 2,1% ,7% 8 085, ,83 1,9% 0,1% 16 Polkowicki 2 777,9 0,1% 1,9% ,2% 5 848, ,11 2,3% 0,2% 17 Strzeliński 3 468,4 0,2% 2,3% ,9% 7 348, ,12 2,3% 0,2% 18 Średzki 1 899,3 0,1% 1,3% ,2% 6 087, ,46 1,5% 0,1% 19 Świdnicki 8 341,1 0,4% 5,6% ,6% 5 553, ,30 7,3% 0,5% 20 Trzebnicki 3 554,9 0,2% 2,4% ,2% 7 314, ,39 2,4% 0,2% 21 Wałbrzyski ,8 0,7% 8,9% ,5% 6 796, ,95 9,5% 0,6% 22 Wołowski 3 248,2 0,2% 2,2% ,6% 7 000, ,19 2,3% 0,2% 23 Ząbkowiecki 6 967,9 0,4% 4,7% ,5% 6 001, ,79 5,7% 0,4% 24 Zgorzelecki 3 893,3 0,2% 2,6% ,4% 7 065, ,08 2,7% 0,2% 25 Złotoryjski 4 541,3 0,2% 3,0% ,7% 4 577, ,69 4,8% 0,3% 26 m. Wrocław ,6 0,8% 10,1% ,1% 9 626, ,44 7,6% 0,5%

32 na aktywne formy w 2011 r. wg MPiPS-02 Udział % wydatków PUP w wydatkach na aktywne formy w kraju Udział % wydatków w PUP w wydatkach Liczba, które rozpoczęły w 2011 r. udział w progrmach Liczba, które zakończyły udział w programach podjęły pracę - działalność lub po zakończeniu udziału (stopa proponowanego ) k.8/k.7 Koszt uczestnictwa jednej osoby (k.3/k.6) Koszt (k.3/k.8) Udział % w PUP w liczbie uczestniczących w aktywnych formach Udział % w liczbie uczestniczących w aktywnych formach w kraju Polska ,1 100,0% x ,7% 6 357, ,25 x 100,0% 04 kujwasko-pomorskie ,3 7,7% 100,0% ,4% 6 413, ,34 100,0% 7,7% 1 Aleksandrowski 3 939,3 0,2% 2,6% ,8% 5 932, ,77 2,9% 0,2% 2 Brodnicki 5 727,6 0,3% 3,8% ,6% 5 960, ,14 4,2% 0,3% 3 Chełmiński 5 298,5 0,3% 3,6% ,8% 7 623, ,48 3,0% 0,2% 4 Golubsko-Dobrzyński 2 861,3 0,1% 1,9% ,0% 5 288, ,08 2,3% 0,2% 5 Inowrocławski ,8 0,8% 10,7% ,0% 7 701, ,05 9,0% 0,7% 6 Lipnowski 9 731,4 0,5% 6,5% ,2% 6 887, ,14 6,1% 0,5% 7 Mogileński 5 944,4 0,3% 4,0% ,6% 8 540, ,15 3,0% 0,2% 8 Nakielski 6 493,3 0,3% 4,4% ,8% 5 903, ,84 4,8% 0,4% 9 Radziejowski 6 096,0 0,3% 4,1% ,0% 7 222, ,00 3,7% 0,3% 10 Rypiński 2 910,4 0,2% 2,0% ,2% 4 236, ,98 3,0% 0,2% 11 Sępoleński 3 354,4 0,2% 2,2% ,3% 4 819, ,66 3,0% 0,2% 12 Świecki 6 315,6 0,3% 4,2% ,8% 5 815, ,19 4,7% 0,4% 13 Toruński 7 611,0 0,4% 5,1% ,1% 6 801, ,51 4,8% 0,4% 14 Tucholski 3 258,7 0,2% 2,2% ,6% 5 737, ,87 2,5% 0,2% 15 Wąbrzeski 3 393,0 0,2% 2,3% ,1% 6 069, ,35 2,4% 0,2% 16 Włocławski ,0 1,0% 12,5% ,7% 6 671, ,13 12,1% 0,9% 17 Żniński 6 120,7 0,3% 4,1% ,4% 6 139, ,84 4,3% 0,3% 18 m. Bydgoszcz ,1 0,7% 9,1% ,1% 5 842, ,41 10,0% 0,8% 19 m. Grudziądz ,5 0,8% 10,5% ,6% 6 399, ,22 10,6% 0,8% 20 m. Toruń 5 335,3 0,3% 3,6% ,0% 6 262, ,78 3,7% 0,3%

33 na aktywne formy w 2011 r. wg MPiPS-02 Udział % wydatków PUP w wydatkach na aktywne formy w kraju Udział % wydatków w PUP w wydatkach Liczba, które rozpoczęły w 2011 r. udział w progrmach Liczba, które zakończyły udział w programach podjęły pracę - działalność lub po zakończeniu udziału (stopa proponowanego ) k.8/k.7 Koszt uczestnictwa jednej osoby (k.3/k.6) Koszt (k.3/k.8) Udział % w PUP w liczbie uczestniczących w aktywnych formach Udział % w liczbie uczestniczących w aktywnych formach w kraju Polska ,1 100,0% x ,7% 6 357, ,25 x 100,0% 06 lubelskie ,2 5,7% 100,0% ,2% 7 513, ,68 100,0% 4,9% 1 Bialski 8 939,8 0,5% 6,0% ,2% , ,69 3,6% 0,2% 2 Biłgorajski 4 703,9 0,2% 3,2% ,5% 7 116, ,44 4,5% 0,2% 3 Chełmski 8 864,8 0,5% 5,9% ,0% 5 824, ,53 10,4% 0,5% 4 Hrubieszowski 5 629,7 0,3% 3,8% ,8% 6 255, ,51 6,1% 0,3% 5 Janowski 2 794,3 0,1% 1,9% ,8% 3 941, ,37 4,8% 0,2% 6 Krasnostawski 3 917,7 0,2% 2,6% ,9% 8 094, ,53 3,3% 0,2% 7 Kraśnicki 5 942,6 0,3% 4,0% ,2% 5 585, ,20 7,3% 0,4% 8 Lubartowski 5 311,7 0,3% 3,6% ,0% , ,83 2,8% 0,1% 9 Lubelski 4 291,3 0,2% 2,9% ,1% 6 921, ,47 4,2% 0,2% 10 Łęczyński 2 798,0 0,1% 1,9% ,7% 5 096, ,25 3,7% 0,2% 11 Łukowski 5 026,4 0,3% 3,4% ,5% , ,63 1,2% 0,1% 12 Opolski 4 407,2 0,2% 3,0% ,1% 9 601, ,37 3,1% 0,2% 13 Parczewski 1 810,5 0,1% 1,2% ,7% 6 755, ,95 1,8% 0,1% 14 Puławski 4 465,8 0,2% 3,0% ,3% , ,48 2,8% 0,1% 15 Radzyński 3 515,5 0,2% 2,4% ,4% 9 083, ,33 2,6% 0,1% 16 Rycki 2 530,4 0,1% 1,7% ,3% 7 292, ,60 2,4% 0,1% 17 Świdnicki 3 393,1 0,2% 2,3% ,6% 6 048, ,15 3,8% 0,2% 18 Tomaszowski 5 234,9 0,3% 3,5% ,9% 8 979, ,79 4,0% 0,2% 19 Włodawski 3 269,2 0,2% 2,2% ,1% 4 779, ,18 4,7% 0,2% 20 m. Lublin ,3 0,6% 8,1% ,1% 6 741, ,85 12,2% 0,6% 21 m. Zamość ,1 0,6% 7,5% ,1% 7 231, ,01 10,5% 0,5%

34 Udział % wydatków w PUP w wydatkach Liczba, które rozpoczęły w 2011 r. udział w progrmach Liczba, które zakończyły udział w programach (stopa proponowanego ) k.8/k.7 Koszt uczestnictwa jednej osoby (k.3/k.6) Koszt (k.3/k.8) Udział % w PUP w liczbie uczestniczących w aktywnych formach Udział % w liczbie uczestniczących w aktywnych formach w kraju Lp. na aktywne formy w 2011 r. wg MPiPS-02 Udział % wydatków PUP w wydatkach na aktywne formy w kraju podjęły pracę - działalność lub po zakończeniu udziału Polska ,1 100,0% x ,7% 6 357, ,25 x 100,0% 08 lubuskie ,3 3,1% 100,0% ,0% 2 926, ,07 100,0% 6,8% 1 Gorzowski 6 578,9 0,3% 4,4% ,9% 4 171, ,12 7,7% 0,5% 2 Krośnieński 5 236,7 0,3% 3,5% ,1% 6 370, ,11 4,0% 0,3% 3 Międzyrzecki 4 533,8 0,2% 3,0% ,0% 5 229, ,02 4,2% 0,3% 4 Nowosolski 6 328,6 0,3% 4,2% ,6% 6 192, ,69 5,0% 0,3% 5 Słubicki 4 213,6 0,2% 2,8% ,9% , ,56 1,9% 0,1% 6 Strzelecko-Drezdenecki 4 718,6 0,2% 3,2% ,3% 6 168, ,41 3,7% 0,3% 7 Sulęciński 2 837,1 0,1% 1,9% ,6% 6 194, ,84 2,2% 0,2% 8 Świebodziński 2 279,7 0,1% 1,5% ,2% 5 440, ,90 2,0% 0,1% 9 Wschowski 3 032,4 0,2% 2,0% ,5% 6 955, ,00 2,1% 0,1% 10 Zielonogórski 7 869,9 0,4% 5,3% ,0% 4 090, ,10 9,4% 0,6% 11 Żagański 6 242,9 0,3% 4,2% ,6% 1 804, ,26 16,8% 1,1% 12 Żarski 6 282,1 0,3% 4,2% ,2% 747,51 857,39 40,9% 2,8%

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Zielona Góra, wrzesień 2015 r. S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne luty 2012 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach Powiatu

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Podział i wydatkowanie środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuski Barometr Koniunktury badania i analizy STOPA BEZROBOCIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuski Barometr Koniunktury badania i analizy STOPA BEZROBOCIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 08 sierpnia 2014 r. PS-III.862.8.2014.AHum Pan Edmund Prekurat Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU Sierpień 2013 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-400 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-60, fax. (075) 64-50-70 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r.

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. RZESZÓW, 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Informacji Statystycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2014 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2018 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU POLSKA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych %

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2018 1. W miesiącu lipcu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2017 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 5 maja 2014r. PS-III.862.6.2014.AHum Pani Ewa Kęsek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2018 1. W miesiącu styczniu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2018 1. W miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2017 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2017 1. W miesiącu styczniu 2017 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km²

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km² Tabela 1. Powierzchnia gmin powiatu jaworskiego Powierzchni Powierzchnia (w km²) Jednostka (w %) Ogółem Ogółem Powiat jaworski 582 100 Jawor 19 3,3 Bolków w tym miasto 153 8 26,3 1,4 Mściwojów 72 12,4

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Luty 2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al. Armii

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU JAWOR, GRUDZIEŃ 2015

I n f o r m a c j POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU JAWOR, GRUDZIEŃ 2015 I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2015 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 216 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lutego 216 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Marzec 2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al.

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - co to takiego? Marcelina Palonek, czerwiec 2015 r. Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część (ok.2%) Funduszu Pracy- funduszu celowego przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, KWIECIEŃ 2016 1. W miesiącu marcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH FINASOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY W 2005 R.

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH FINASOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY W 2005 R. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH FINASOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY W 2005 R. Zielona Góra, wrzesień - październik 2006 rok RYNEK PRACY Na koniec

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 1.1 Ludność w latach 2009-2011 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.4.2017.MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli 1) nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2014 1. W miesiącu lutym 2014 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 22 DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie powołania pododdziałów antyterrorystycznych Policji Na podstawie 7 pkt 3 zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 roku w

Bardziej szczegółowo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2012-2014 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 914 362

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.3.2017.MPR Opole, 21 czerwca 2017 r. Pani Danuta Wieszala Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Kilińskiego 1A 47-300 KRAPKOWICE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2017 1. W miesiącu czerwcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Departament Funduszy MPiPS 30.05.2014 Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.) I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki dr Tomasz Kopyściański dr Tomasz Rólczyński Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zastosowana

Bardziej szczegółowo

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 numer powiat województwo zł 4 3 3 3 7 4 2 1 121100 Powiat nowotarski małopolskie 55,15

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2013 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2018 1. W miesiącu czerwcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

powierzchnia data wpisu do wykazu nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu województwo [km 2 ] dolnośląskie

powierzchnia data wpisu do wykazu nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu województwo [km 2 ] dolnośląskie WYKAZ regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, zgodnie z ust. 2.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, PAŹDZIERNIK 2016 1. W miesiącu wrześniu zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Środki EFS w regionach

Środki EFS w regionach Środki EFS w regionach Województwo Operator Subregion Termin naboru Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Macieja Rataja 26 59-220 Legnica http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/ Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2017 1. W miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 1.1 Ludność w latach 2008-2010 w powiatach wg podziału miasto-wieś. stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2017 1. W miesiącu październik zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Co to jest KFS? Po co jest utworzony KFS?

Co to jest KFS? Po co jest utworzony KFS? Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część (ok.2%) Funduszu Pracy- funduszu celowego przeznaczonego na zapobieganie bezrobociu i ograniczenie jego skutków, tworzonego ze składek pracodawców.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo