MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku WARSZAWA, CZERWIEC 2014

2 Spis treści Wstęp Informacje ogólne... 5 a) Osoby uczestniczące i zatrudnione po zakończeniu aktywizacji... 5 b) kosztowa badanych form aktywizacji Szkolenia Prace Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Środki na tworzenie stanowisk pracy

3 Wstęp Opracowanie zawiera analizę efektywności wykorzystania w 2013 roku przez powiatowe urzędy pracy środków Funduszu Pracy na finansowanie następujących form aktywizacji zawodowej: 1. szkoleń, 2. w ramach prac interwencyjnych, 3. w ramach robót publicznych, 4. wykonywania prac społecznie użytecznych, 5. odbywania staży u pracodawców, 6. przyznania pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych, 7. przyznania bezrobotnym jednorazowych środków na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej. Analiza została sporządzona na podstawie danych zawartych w: załączniku nr 6 do sprawozdania rocznego MPiPS-01 dotyczącego uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy - dane liczbowe dotyczące liczby wymienionych w pkt 1 5, które w 2013 roku rozpoczęły udział w poszczególnych formach aktywizacji i zakończyły w nich udział, a następnie uzyskały pracę (kolumna 5 osoby bezrobotne) sprawozdaniu rocznym MPiPS-02 (kasowo) dotyczącym przychodów i wydatków Funduszu Pracy - dane dotyczące uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy pkt 6 7 (kolumna 4) oraz wydatki poniesione w 2013 roku na finansowanie wszystkich ww. form aktywizacji zawodowej. Opracowanie nie obejmuje efektywności finansowania z Funduszu Pracy: a) przygotowania zawodowego dorosłych, b) studiów podyplomowych, c) kontynuowania nauki, d) refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania, które podjęły zatrudnienie, szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych w innej miejscowości niż miejsce ich zamieszkania, 3

4 e) zwrotu bezrobotnym kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do 7 lat lub osobą zależną, w przypadku podjęcia, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, f) refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolnikom zwolnionym z pracy, nie posiadającym statusu bezrobotnych, g) częściowej refundacji kosztów wspieranego realizowanego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym. z uwagi na charakter pomocniczy dla badanych form aktywizacji zawodowej lub ich nieznaczny udział w ponoszonych wydatkach. Objaśnienie podstawowych pojęć użytych w opracowaniu: zatrudnieniowa (tj. wskaźnik ponownego ), ustalona (obliczona) została jako stosunek liczby bezrobotnych, które po zakończeniu udziału w 2013 roku w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, do liczby bezrobotnych, które w 2013 roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji. Koszt uczestnictwa ustalono (obliczono) w wyniku podzielenia faktycznych wydatków w 2013 roku poniesionych kasowo na daną formę aktywizacji przez liczbę bezrobotnych, które w 2013 roku rozpoczęły udział w danej formie aktywizacji. kosztową tj. koszt ponownego ustalono (obliczono) w wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków w 2013 roku (kasowo) na daną formę aktywizacji przez liczbę bezrobotnych, które po zakończeniu udziału w 2013 roku w danej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie. 4

5 1. Informacje ogólne a) Osoby uczestniczące i zatrudnione po zakończeniu aktywizacji W 2013 roku liczba bezrobotnych, które rozpoczęły udział w badanych formach aktywizacji w ramach programów przeciwdziałania bezrobociu wyniosła osoby. Najbardziej popularnymi formami aktywizacji były staże i szkolenia. W stażach uczestniczyło (tj. 42,2% ogółu objętych badanymi formami aktywizacji). Ze szkoleń skorzystało (18,4%). Poniższy wykres przedstawia odsetek bezrobotnych rozpoczynających uczestnictwo w badanych formach aktywizacji zawodowej w 2013 roku. Uczestnicy badanych form aktywizacji w 2013 roku prace społecznie użyteczne (10,1%) staże (42,2%) dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (9,8%) roboty publiczne (7,1%) prace osoby (7,4%) szkolenia (18,4%) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy (5,1%) 5

6 W porównaniu do ubiegłego roku efektywność zatrudnieniowa badanych form aktywizacji wzrosła o 2,5 pp. do 63,4%. Liczbę uczestniczących oraz efektywność zatrudnieniową badanych form aktywizacji w latach przedstawia poniższa tabela. Forma aktywizacji Liczba uczestniczących Liczba zatrudnieniowa uczestniczących zatrudnieniowa 1. Szkolenia ,6% ,5% 2. Prace ,5% ,4% 3. Roboty publiczne ,0% ,3% 4. Prace społecznie użyteczne ,0% ,0% 5. Staże ,8% ,9% 6. Środki na utworzenie stanowisk pracy, z tego: ,0% ,0% dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy ,0% ,0% ,0% ,0% Ogółem ,4% ,9% Największą efektywnością zatrudnieniową (100,0%) charakteryzuje się aktywizacja w formie przyznania środków na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej oraz refundowania pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska. Kolejną formą o wysokiej efektywności zatrudnieniowej są prace (77,5%). Najniższą efektywność odnotowano dla prac społecznie użytecznych (19,0%). 6

7 Zmiany w poziomie aktywizacji i efektywności zatrudnieniowej w 2013 roku w stosunku do 2012 roku Wyszczególnienie / 2012 (%) 1. Szkolenia Liczba uczestników rozpoczynających udział ,2 Liczba kończących ,5 Liczba zatrudnionych ,1 % zatrudnionych do kończących 47,6% 42,5% 112,0 2. Prace Liczba uczestników rozpoczynających udział ,8 Liczba kończących ,6 Liczba zatrudnionych ,1 % zatrudnionych do kończących 77,5% 74,4% 104,2 3. Roboty publiczne Liczba uczestników rozpoczynających udział ,1 Liczba kończących ,3 Liczba zatrudnionych ,8 % zatrudnionych do kończących 60,0% 57,3% 104,7 4. Prace społecznie użyteczne Liczba uczestników rozpoczynających udział ,1 Liczba kończących ,6 Liczba zatrudnionych ,9 % zatrudnionych do kończących 19,0% 33,0% 57,6 5. Staże Liczba uczestników rozpoczynających udział ,9 Liczba kończących ,2 Liczba zatrudnionych ,8 % zatrudnionych do kończących 65,8% 60,9% 108,0 6. Środki na utworzenie stanowiska pracy Liczba uczestników, którzy otrzymali dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Liczba stanowisk pracy utworzonych w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy , ,0 7. Razem wszystkie badane formy aktywizacji Liczba uczestników rozpoczynających udział ,6 Liczba kończących ,1 Liczba zatrudnionych ,0 % zatrudnionych do kończących 63,4% 60,9% 104,1 7

8 W porównaniu z rokiem 2012, w roku 2013 wzrosła o 7,6% liczba, które rozpoczęły udział w badanych formach aktywizacji. Wzrosła również liczba zatrudnionych po ich ukończeniu (o 21,1%). W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła efektywność zatrudnieniowa badanych form aktywizacji (w roku ,4%, w roku ,9%). Największą średnią efektywność zatrudnieniową dla programów realizowanych w ramach aktywnych form zanotowano lubelskim 73,0%, przy efektywności w skali kraju na poziomie 63,4%. zatrudnieniową w poszczególnych województwach przestawia poniższa tabela. Województwo zatrudnieniowa 1. lubelskie 73,0% 2. wielkopolskie 72,9% 3. podkarpackie 66,7% 4. podlaskie 66,6% 5. dolnośląskie 66,4% 6. łódzkie 65,8% wskaźnik krajowy 63,4% 7. mazowieckie 63,3% 8. małopolskie 62,2% 9. pomorskie 61,9% 10. zachodniopomorskie 61,7% 11. opolskie 61,6% 12. śląskie 60,8% 13. świętokrzyskie 60,3% 14. kujawsko-pomorskie 59,3% 15. lubuskie 56,6% 16. warmińsko-mazurskie 55,0% 8

9 Dane łączne dotyczące liczby uczestniczących w badanych formach aktywizacji w poszczególnych województwach przestawia poniższa tabela: Województwo Średnia liczba bezrobotnych w 2013 r. Osoby uczestniczące Osoby kończące Osoby zatrudnione mazowieckie śląskie kujawsko-pomorskie podkarpackie dolnośląskie małopolskie łódzkie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie pomorskie lubelskie świętokrzyskie lubuskie podlaskie opolskie Ogółem Średnio w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było w ubiegłym roku Oznacza to, że powiatowe urzędy pracy skierowały do aktywizacji w ramach badanych form aktywizacji przeciętnie 21,2% bezrobotnych. Największą liczbę objęto pomocą mazowieckim (10,4%) i śląskim (9,5%). Natomiast najmniej aktywizowano opolskim oraz podlaskim (3,1%). 9

10 b) kosztowa badanych form aktywizacji W ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy wydatkowały łącznie kwotę ,3 tys. zł na realizowane ze środków Funduszu Pracy aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W ramach tej kwoty na badane formy aktywizacji zawodowej realizowane poprzez programy na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przeznaczono kwotę ,3 tys. zł. Na pozostałe działania aktywizacyjne poniesiono łącznie ,0 tys. zł. kosztowa oraz koszt uczestnictwa w 2013 r. i 2012 r. Forma aktywizacji Kwota wydatkowana z FP (koszt) na 1 osobę, która po zakończeniu udziału uzyskała zatrudnienie (pracę) - w zł Kwota wydatkowana z FP (koszt) na 1 osobę uczestniczącą w zł Kwota wydatkowana z FP (koszt) na 1 osobę, która po zakończeniu udziału uzyskała zatrudnienie (pracę) - w zł Kwota wydatkowana z FP (koszt) na 1 osobę uczestniczącą w zł Szkolenia (ze stypendiami) 5.219, , , ,02 Prace 7.189, , , ,27 Roboty publiczne , , , ,45 Prace społecznie użyteczne 4.601,52 852, ,36 736,05 Staże 9.622, , , ,85 Środki na utworzenie stanowisk pracy, , , , ,78 z tego: dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej przez bezrobotnych , , , ,71 refundacja wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy , , , ,56 Ogółem , , , ,47 10

11 W porównaniu z 2012 rokiem w 2013 roku nastąpił wzrost wskaźnika efektywności kosztowej z ,66 zł do ,49 zł. Jednocześnie wzrósł koszt uczestnictwa z 5.742,47 zł do 7.000,16 zł. Poniżej przedstawiono wydatki na poszczególne formy aktywizacji poniesione w 2013 r. Forma aktywizacji (tys. zł) Koszt uczestnictwa (zł) kosztowa (zł) 1. Szkolenia (ze stypendiami) , , ,30 2. Prace , , ,68 3. Roboty publiczne , , ,16 4. Prace społecznie użyteczne ,1 852, ,52 5. Staże , , ,62 6. Środki na utworzenie stanowisk pracy, z tego: , , ,94 dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej , , ,80 refundacja wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy , , ,65 Ogółem , , ,49 Najniższa efektywność kosztowa została uzyskana w wyniku aktywizacji w formie prac społecznie użytecznych i szkoleń. Natomiast najwyższa efektywność kosztowa dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy w formie dofinansowania podejmowania działalności gospodarczej i refundowania pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. 11

12 2. Szkolenia W 2013 roku w szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji zwiększających szansę na zatrudnienie, utrzymanie lub innej pracy zarobkowej rozpoczęło udział , tj. o więcej niż w 2012 roku. Liczbę, które w 2013 roku rozpoczęły udział w szkoleniach w poszczególnych województwach, przedstawia tabela. Województwo Liczba 1. śląskie kujawsko-pomorskie mazowieckie pomorskie wielkopolskie małopolskie podkarpackie łódzkie zachodniopomorskie dolnośląskie warmińsko-mazurskie opolskie lubelskie świętokrzyskie lubuskie podlaskie Z ogólnej liczby uczestników szkoleń zakończyło je Spośród nich 47,6% uzyskało zatrudnienie ( ). W porównaniu z 2012 rokiem w 2013 roku nastąpił wzrost wskaźnika ponownego po szkoleniu (w roku ,5%). W 2013 roku w kosztach szkolenia zostały ujęte następujące pozycje: koszty należne instytucjom szkoleniowym, koszty szkolenia refundowane pracodawcom, pożyczki szkoleniowe, koszty egzaminów i uzyskania licencji, stypendia za okres szkolenia. 12

13 Podstawowe dane dotyczące szkoleń w 2013 i 2012 roku Wyszczególnienie na szkolenia () , ,0 2. Liczba rozpoczynających udział w szkoleniach ukończyły szkolenie uzyskały zatrudnienie po szkoleniu zatrudnieniowa (%) ( 4:3) 47,6 42,5 6. Koszt uczestnictwa (w zł) ( 1:2) 2.440, ,02 7. Koszt ponownego (w zł) ( 1:4) 5.219, ,00 Przeciętny koszt uczestnictwa w szkoleniach wyniósł 2.440,11 zł na osobę (w roku ,02 zł) i był wyższy o 6,6% niż w roku Przeciętny koszt ponownego przy zastosowaniu tej formy aktywizacji w 2013 roku wyniósł 5.219,30 zł (w roku ,00 zł) i był niższy niż w roku 2012 o 5,0%. Koszt ponownego po szkoleniach w 2013 roku według województw Szkolenia - przeciętny koszt ponownego ,30 zł województwa < 5.219,30 zł (najniższe koszty) województwa > 5.219,30 zł (najwyższe koszty) lubelskie 3.508,80 małopolskie 5.359,65 świętokrzyskie 3.673,60 opolskie 5.463,87 wielkopolskie 3.814,92 zachodniopomorskie 5.480,63 kujawsko-pomorskie 4.173,40 podkarpackie 5.638,64 łódzkie 4.588,95 warmińsko-mazurskie 5.817,41 pomorskie 4.857,55 śląskie 6.053,45 lubuskie 5.186,14 mazowieckie 6.578,22 podlaskie 6.936,87 dolnośląskie 6.961,72 Najlepsze wyniki najniższy koszt doprowadzenia do 1 osoby uzyskano lubelskim (3.508,80 zł), a następnie świętokrzyskim (3.673,60 zł). Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr

14 3. Prace W roku 2013 w pracach interwencyjnych rozpoczęło udział osoby, tj. o osoby więcej niż w 2012 roku. Liczbę, które w 2013 roku rozpoczęły udział w pracach interwencyjnych w poszczególnych województwach, przedstawia tabela. Województwo Liczba 1. mazowieckie warmińsko-mazurskie podkarpackie pomorskie małopolskie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie świętokrzyskie dolnośląskie łódzkie lubuskie lubelskie śląskie wielkopolskie podlaskie opolskie 311 W roku 2013 prace rozpoczęło osoby, a zakończyło je Z ogólnej liczby, które ukończyły prace 77,5% uzyskało dalsze zatrudnienie ( ). W porównaniu z 2012 rokiem w 2013 roku nastąpił wzrost wskaźnika ponownego (w roku ,4%). 14

15 Podstawowe dane dotyczące prac interwencyjnych w 2013 i 2012 roku Wyszczególnienie na prace () , ,5 2. Liczba uczestniczących w pracach interwencyjnych zakończyły udział w pracach interwencyjnych uzyskały zatrudnienie po pracach interwencyjnych zatrudnieniowa (%) ( 4:3) 77,5 74,4 6. Koszt uczestnictwa (w zł) ( 1:2) 5.024, ,27 7. Koszt ponownego (w zł) ( 1:4) 7.189, ,65 Przeciętny koszt uczestnictwa w pracach interwencyjnych wyniósł w 2013 roku 5.024,43 zł na osobę (w roku ,27 zł) i był wyższy o 14,9% niż w roku Przeciętny koszt ponownego w 2013 roku wyniósł 7.189,68 zł (w roku ,56 zł) i był wyższy o 8,5% niż w roku Koszt ponownego po pracach interwencyjnych w 2013 roku według województw Prace - przeciętny koszt ponownego 7.189,68 zł województwa < 7.189,68 zł (najniższe koszty) województwa > 7.189,68 zł (najwyższe koszty) świętokrzyskie 5.294,32 małopolskie 7.224,55 wielkopolskie 5.750,90 opolskie 7.486,56 łódzkie 6.183,86 kujawsko-pomorskie 7.951,57 śląskie 6.209,48 mazowieckie 9.055,67 pomorskie 6.230,06 warmińsko-mazurskie ,89 lubelskie 6.294,48 lubuskie 6.317,54 podlaskie 6.483,42 podkarpackie 6.561,47 dolnośląskie 6.635,24 zachodniopomorskie 7.105,76 Najlepsze wyniki najniższy koszt doprowadzenia do 1 osoby uzyskano świętokrzyskim (5.294,32 zł), a następnie wielkopolskim (5.750,90 zł). Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr

16 4. Roboty publiczne W roku 2013 w robotach publicznych rozpoczęło udział , tj. o więcej niż w roku Liczbę, które w 2013 roku rozpoczęły udział w robotach publicznych w poszczególnych województwach, przedstawia tabela. Województwo Liczba 1. kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie mazowieckie łódzkie warmińsko-mazurskie dolnośląskie śląskie opolskie podkarpackie wielkopolskie małopolskie świętokrzyskie pomorskie podlaskie lubelskie lubuskie Z ogólnej liczby, które rozpoczęły udział w robotach publicznych (32.550), zakończyło je (łącznie z osobami, które rozpoczęły udział pod koniec 2012 roku). 60,0% z nich uzyskało dalsze zatrudnienie ( ). W porównaniu z 2012 rokiem w 2013 roku nastąpił wzrost wskaźnika ponownego po tej formie aktywizacji (w ,3%). 16

17 Podstawowe dane dotyczące robót publicznych w 2013 i 2012 roku Wyszczególnienie na roboty publiczne () , ,0 2. Liczba uczestniczących w robotach publicznych zakończyły udział w robotach publicznych uzyskały zatrudnienie po robotach publicznych zatrudnieniowa (%) ( 4:3) 60,0 57,3 6. Koszt uczestnictwa (w zł) ( 1:2) 6.867, ,45 7. Koszt ponownego (w zł) ( 1:4) , ,32 Przeciętny koszt uczestnictwa w robotach publicznych wyniósł w 2013 roku 6.867,27 zł na osobę (w 2012 roku 5.514,45 zł) i był wyższy o 24,5% niż w roku Przeciętny koszt ponownego w 2013 roku wyniósł ,16 zł (w roku ,32 zł) i był wyższy o 10,4% niż w roku Koszt ponownego po robotach publicznych w 2013 roku według województw Roboty publiczne - przeciętny koszt ponownego ,16 zł województwa < ,16 zł (najniższe koszty) województwa > ,16 zł (najwyższe koszty) opolskie 7.489,42 lubelskie ,70 pomorskie 8.478,98 zachodniopomorskie ,84 świętokrzyskie 9.372,04 warmińsko-mazurskie ,74 łódzkie 9.683,11 kujawsko-pomorskie ,55 wielkopolskie 9.731,80 mazowieckie ,49 śląskie 9.971,36 lubuskie ,57 dolnośląskie ,94 podlaskie ,34 małopolskie ,26 podkarpackie ,34 Najlepsze wyniki najniższy koszt doprowadzenia do 1 osoby uzyskano opolskim (7.489,42 zł), a następnie pomorskim (8.478,98 zł). Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr

18 5. Prace społecznie użyteczne W roku 2013 rozpoczęło udział w pracach społecznie użytecznych , tj. o 406 mniej niż w 2012 roku. Liczbę, które w 2013 roku rozpoczęły udział w pracach społecznie użytecznych w poszczególnych województwach, przedstawia tabela. Województwo Liczba 1. warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie śląskie zachodniopomorskie mazowieckie pomorskie lubuskie dolnośląskie łódzkie małopolskie wielkopolskie opolskie podkarpackie lubelskie świętokrzyskie podlaskie Z ogólnej liczby , które rozpoczęły udział, zakończyło je Z ogólnej liczby, które ukończyły prace społecznie użyteczne 19,0% uzyskało dalsze zatrudnienie (8.610 ). W porównaniu z 2012 rokiem w 2013 roku nastąpił spadek wartości wskaźnika ponownego (w roku ,0%). 18

19 Podstawowe dane dotyczące prac społecznie użytecznych w 2013 i 2012 roku Wyszczególnienie na prace społecznie użyteczne () , ,7 2. Liczba uczestniczących w pracach społecznie użytecznych ukończyły prace społecznie użyteczne uzyskały zatrudnienie po pracach społecznie użytecznych zatrudnieniowa (%) ( 4:3) 19,0 33,0 6. Koszt uczestnictwa (w zł) ( 1:2) 852,41 736,05 7. Koszt ponownego (w zł) ( 1:4) 4.601, ,36 Przeciętny koszt uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych wyniósł w 2013 roku 852,41 zł (w roku ,05 zł) i był wyższy o 15,8% niż w roku Przeciętny koszt ponownego dla tej formy aktywizacji w 2013 roku wyniósł 4.601,52 zł (w roku ,36 zł) i był wyższy o 98,4% niż w roku Koszt ponownego po pracach społecznie użytecznych w 2013 roku według województw Prace społecznie użyteczne - przeciętny koszt ponownego 4.601,52 zł województwa < 4.601,52 zł (najniższe koszty) województwa > 4.601,52 zł (najwyższe koszty) opolskie 2.068,37 zachodniopomorskie 5.040,95 warmińsko-mazurskie 2.743,14 podkarpackie 5.168,54 lubuskie 3.052,75 kujawsko-pomorskie 5.438,11 dolnośląskie 3.686,77 łódzkie 5.786,28 mazowieckie 4.299,05 pomorskie 6.052,36 wielkopolskie 4.386,78 lubelskie 6.132,03 śląskie 6.419,44 małopolskie 7.138,91 świętokrzyskie 7.418,90 podlaskie 8.267,72 Najlepsze wyniki najniższy koszt doprowadzenia do 1 osoby uzyskano opolskim (2.068,37 zł), a następnie warmińsko-mazurskim (2.743,14 zł). Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr

20 6. Staże W roku 2013 staże rozpoczęło , tj. o więcej niż w roku Liczbę, które w 2013 roku rozpoczęły udział w stażach w poszczególnych województwach, przedstawia tabela. Województwo Liczba 1. mazowieckie śląskie kujawsko-pomorskie podkarpackie dolnośląskie małopolskie lubelskie wielkopolskie łódzkie świętokrzyskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie pomorskie lubuskie podlaskie opolskie Z ogólnej liczby , które rozpoczęły udział w stażach zakończyło je w 2013 roku (łącznie z osobami, które rozpoczęły udział pod koniec 2012 roku). Z liczby, które ukończyły staże 65,8% uzyskało dalsze zatrudnienie ( osoby). W porównaniu z ubiegłym rokiem w 2013 roku nastąpił wzrost wskaźnika ponownego po tej formie aktywizacji (60,9% w 2012 roku). 20

21 Podstawowe dane dotyczące staży w 2013 i 2012 roku Wyszczególnienie na staże () , ,4 2. Liczba uczestniczących w stażach ukończyły staże uzyskały zatrudnienie po stażach zatrudnieniowa (%) ( 4:3) 65,8 60,9 6. Koszt uczestnictwa (w zł) ( 1:2) 6.434, ,85 7. Koszt ponownego (w zł) ( 1:4) 9.622, ,55 Przeciętny koszt uczestnictwa w stażach wyniósł w 2013 roku na osobę 6.434,16 zł (w roku ,85 zł) i był wyższy o 32,5% niż w roku Przeciętny koszt ponownego w 2013 roku wyniósł 9.622,62 zł (w roku ,55 zł) i był niższy o 7,2% niż w roku Koszt ponownego po stażach w 2013 roku według województw Staże - przeciętny koszt ponownego 9.622,62 zł województwa < 9.622,62 zł (najniższe koszty) województwa > 9.622,62 zł (najwyższe koszty) podkarpackie 7.949,73 dolnośląskie 9.756,60 wielkopolskie 8.006,26 zachodniopomorskie 9.775,93 opolskie 8.331,99 świętokrzyskie 9.863,75 podlaskie 8.764,20 pomorskie 9.998,22 lubelskie 8.840,93 lubuskie ,08 kujawsko-pomorskie 9.244,70 małopolskie ,75 śląskie 9.525,23 warmińsko-mazurskie ,05 łódzkie ,45 mazowieckie ,50 Najlepsze wyniki najniższy koszt doprowadzenia do 1 osoby uzyskano podkarpackim (7.949,73 zł), a następnie wielkopolskim (8.006,26 zł). Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr

22 7. Środki na tworzenie stanowisk pracy Ogółem powiatowe urzędy pracy wydatkowały na te zadania w 2013 roku środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie ,2 tys. zł na utworzenie dodatkowych miejsc pracy (w roku 2012 wydatkowano na ten cel ,9 tys. zł, z których powstało miejsc pracy). W roku 2013 powstały nowe miejsca pracy dla bezrobotnych dzięki finansowaniu: - dofinansowaniu podejmowania przez bezrobotnych działalności gospodarczej (w 2012 roku ), - refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnianych bezrobotnych (w 2012 roku ). Przeciętna wysokość przyznanych bezrobotnemu środków na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej wyniosła w 2013 roku 19,5 tys. zł (w 2012 roku 17,4 tys. zł) i była wyższa o 10,8% niż w roku Przeciętna wysokość refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy wyniosła w 2013 roku 19,3 tys. zł (w 2012 roku 17,4 tys. zł) i była wyższa o 10,1% niż w roku Koszt ponownego w wyniku dofinansowania podejmowania działalności gospodarczej w 2013 roku według województw Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej - przeciętny koszt ponownego ,80 zł województwa < ,80 zł (najniższe koszty) województwa > ,80 zł (najwyższe koszty) wielkopolskie ,27 lubelskie ,92 lubuskie ,90 warmińsko-mazurskie ,76 dolnośląskie ,35 pomorskie ,01 małopolskie ,00 łódzkie ,66 opolskie ,89 kujawsko-pomorskie ,07 podlaskie ,48 mazowieckie ,74 podkarpackie ,45 zachodniopomorskie ,66 świętokrzyskie ,49 śląskie ,96 22

23 Najlepsze wyniki najniższy koszt doprowadzenia do 1 osoby uzyskano wielkopolskim (18.050,27 zł), a następnie lubuskim (18.619,90 zł). Koszt ponownego po refundacji wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w 2013 roku według województw Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - przeciętny koszt ponownego ,65 zł województwa < ,65 zł (najniższe koszty) województwa > ,65 zł (najwyższe koszty) wielkopolskie ,41 śląskie ,83 lubuskie ,49 warmińsko-mazurskie ,40 małopolskie ,08 lubelskie ,34 świętokrzyskie ,47 mazowieckie ,58 dolnośląskie ,94 łódzkie ,30 podkarpackie ,73 kujawsko-pomorskie ,32 podlaskie ,52 pomorskie ,44 opolskie ,25 zachodniopomorskie ,53 Najlepsze wyniki najniższy koszt doprowadzenia do 1 osoby uzyskano wielkopolskim (17.826,41 zł), a następnie lubuskim (18.195,49 zł). Szczegółowe dane wg powiatów (PUP) zamieszczono w załączniku nr 17 i

24 EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W WOJEWÓDZTWACH Koszt Liczba, uzyskały Wskaźnik Liczba na realizację aktywizacji które zakończyły zatrudnienie ponownego Wyszczególnienie programów jednej osoby udział po zakończeniu (kol.7/kol.3) uczestnictwa (kol.5/kol.4) (kasowo) w zł Załącznik nr 1 Koszt ponownego (kol.7/kol.5) w zł Polska ,4% , , ,49 1 dolnośląskie ,4% , , ,73 2 kujawsko-pomorskie ,3% , , ,42 3 lubelskie ,0% , , ,31 4 lubuskie ,6% , , ,02 5 łódzkie ,8% , , ,64 6 małopolskie ,2% , , ,34 7 mazowieckie ,3% , , ,83 8 opolskie ,6% , , ,55 9 podkarpackie ,7% , , ,09 10 podlaskie ,6% , , ,20 11 pomorskie ,9% , , ,68 12 śląskie ,8% , , ,32 13 świętokrzyskie ,3% , , ,13 14 warmińsko-mazurskie ,0% , , ,58 15 wielkopolskie ,9% , , ,90 16 zachodniopomorskie ,7% , , ,24

25 Zadania realizowane w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Razem aktywne 2006 Razem aktywne 2007 Razem aktywne 2008 oraz liczba w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu podstawowe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej Razem aktywne 2009 Razem aktywne 2010 Razem aktywne 2011 Razem aktywne 2012 Razem aktywne 2013 Szkolenia Prace Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej Załącznik nr 2 Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy kasowo , , , , , , , , , , , , , , ,0 Osoby uczestniczące Osoby, które zakończyły program Osoby, które uzyskały zatrudnienie po zakończeniu zatrudnieniowa 54,9% 57,7% 56,0% 53,2% 54,2% 55,7% 60,9% 63,4% 47,6% 77,5% 60,0% 19,0% 65,8% 100,0% 100,0% Koszt uczestnictwa w zł 3 414, , , , , , , , , , ,27 852, , , ,65 Koszt ponownego w zł 6 511, , , , , , , , , , , , , , ,65

26 Szkolenia Prace Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Szkolenia Prace Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Dofinansowani e podejmowania działalności Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy LICZBA OSÓB AKTYWIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWACH W RAMACH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Załącznik nr 3 Wyszczególnienie Ogółem Polska dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie LICZBA OSÓB W WOJEWÓDZTWACH ZATRUDNIONYCH PO PROGRAMACH REALIZOWANYCH W RAMACH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Załącznik nr 4 Wyszczególnienie Ogółem Polska dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

27 Szkolenia Prace Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Szkolenia Prace Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy KOSZT UCZESTNICTWA W AKTYWNYCH FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM (w zł; wg województw) Załącznik nr 5 Wyszczególnienie Ogółem Polska 2 440, , ,27 852, , , , ,16 1 dolnośląskie 3 340, , ,34 839, , , , ,80 2 kujawsko-pomorskie 1 782, , ,30 849, , , , ,42 3 lubelskie 2 314, , ,23 985, , , , ,07 4 lubuskie 2 328, , ,41 584, , , , ,62 5 łódzkie 2 098, , ,17 837, , , , ,71 6 małopolskie 2 389, , , , , , , ,36 7 mazowieckie 3 092, , ,63 944, , , , ,97 8 opolskie 2 177, , ,33 663, , , , ,34 9 podkarpackie 2 594, , , , , , , ,10 10 podlaskie 2 914, , ,15 972, , , , ,47 11 pomorskie 2 713, , ,09 736, , , , ,79 12 śląskie 2 374, , ,29 910, , , , ,60 13 świętokrzyskie 1 800, , ,62 850, , , , ,64 14 warmińsko-mazurskie 2 594, , ,35 603, , , , ,70 15 wielkopolskie 2 065, , ,45 896, , , , ,56 16 zachodniopomorskie 2 569, , , , , , , ,67 Załącznik nr 6 KOSZT ZATRUDNIENIA (w zł) UCZESTNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU (wg województw) Wyszczególnienie Ogółem Polska 5 219, , , , , , , ,49 1 dolnośląskie 6 961, , , , , , , ,73 2 kujawsko-pomorskie 4 173, , , , , , , ,42 3 lubelskie 3 508, , , , , , , ,31 4 lubuskie 5 186, , , , , , , ,02 5 łódzkie 4 588, , , , , , , ,64 6 małopolskie 5 359, , , , , , , ,34 7 mazowieckie 6 578, , , , , , , ,83 8 opolskie 5 463, , , , , , , ,55 9 podkarpackie 5 638, , , , , , , ,09 10 podlaskie 6 936, , , , , , , ,20 11 pomorskie 4 857, , , , , , , ,68 12 śląskie 6 053, , , , , , , ,32 13 świętokrzyskie 3 673, , , , , , , ,13 14 warmińsko-mazurskie 5 817, , , , , , , ,58 15 wielkopolskie 3 814, , , , , , , ,90 16 zachodniopomorskie 5 480, , , , , , , ,24

28 Szkolenia Prace Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Szkolenia Prace Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy STRUKTURA ZADAŃ REALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWACH W RAMACH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU WEDŁUG LICZBY UCZESTNIKÓW Załącznik nr 7 Wyszczególnienie Ogółem Polska 18,4% 7,4% 7,1% 10,1% 42,1% 9,8% 5,1% 100,0% 1 dolnośląskie 14,3% 5,9% 7,3% 9,3% 46,5% 11,5% 5,1% 100,0% 2 kujawsko-pomorskie 21,7% 5,7% 11,9% 11,5% 40,1% 3,9% 5,1% 100,0% 3 lubelskie 13,5% 5,7% 4,3% 5,8% 53,3% 12,3% 4,9% 100,0% 4 lubuskie 12,8% 9,3% 6,3% 17,2% 41,6% 7,8% 4,9% 100,0% 5 łódzkie 18,4% 5,7% 8,4% 8,6% 41,2% 12,7% 5,0% 100,0% 6 małopolskie 19,0% 7,6% 4,4% 7,1% 44,7% 13,0% 4,1% 100,0% 7 mazowieckie 17,3% 9,3% 6,2% 9,1% 41,3% 11,5% 5,4% 100,0% 8 opolskie 24,3% 2,2% 14,4% 11,1% 38,2% 7,0% 3,0% 100,0% 9 podkarpackie 16,7% 10,5% 4,9% 4,4% 47,6% 8,8% 7,2% 100,0% 10 podlaskie 14,2% 8,3% 7,6% 7,4% 47,3% 10,4% 4,8% 100,0% 11 pomorskie 25,0% 11,0% 4,4% 14,3% 29,7% 9,2% 6,3% 100,0% 12 śląskie 23,9% 3,0% 4,9% 10,3% 42,7% 9,8% 5,4% 100,0% 13 świętokrzyskie 13,5% 9,1% 6,0% 5,3% 52,3% 8,4% 5,4% 100,0% 14 warmińsko-mazurskie 15,0% 13,7% 8,0% 19,4% 32,3% 7,4% 4,2% 100,0% 15 wielkopolskie 21,7% 4,2% 4,7% 6,7% 43,5% 13,4% 5,8% 100,0% 16 zachodniopomorskie 18,1% 7,3% 12,4% 15,4% 34,9% 8,4% 3,6% 100,0% Załącznik nr 8 STRUKTURA WYDATKÓW W WOJEWÓDZTWACH DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Wyszczególnienie Ogółem Polska 6,4% 5,3% 6,9% 1,2% 38,7% 27,3% 14,1% 100,0% 1 dolnośląskie 6,4% 3,6% 6,4% 1,0% 40,6% 29,1% 12,8% 100,0% 2 kujawsko-pomorskie 6,4% 6,0% 12,6% 1,6% 43,6% 13,1% 16,7% 100,0% 3 lubelskie 4,1% 3,4% 4,0% 0,7% 43,5% 31,7% 12,6% 100,0% 4 lubuskie 5,0% 7,1% 7,4% 1,7% 39,1% 24,5% 15,1% 100,0% 5 łódzkie 5,0% 3,5% 7,9% 0,9% 37,0% 32,9% 12,8% 100,0% 6 małopolskie 6,1% 5,1% 4,6% 1,0% 40,0% 33,1% 10,1% 100,0% 7 mazowieckie 6,8% 6,3% 6,0% 1,1% 37,1% 29,3% 13,5% 100,0% 8 opolskie 9,2% 2,8% 10,8% 1,3% 42,6% 23,3% 10,0% 100,0% 9 podkarpackie 6,2% 7,1% 5,6% 0,7% 37,0% 24,1% 19,3% 100,0% 10 podlaskie 5,4% 5,8% 8,5% 0,9% 41,8% 25,8% 11,8% 100,0% 11 pomorskie 10,2% 7,7% 3,2% 1,6% 30,4% 27,6% 19,3% 100,0% 12 śląskie 8,5% 2,2% 5,5% 1,4% 38,4% 28,3% 15,7% 100,0% 13 świętokrzyskie 3,6% 5,1% 4,6% 0,7% 46,6% 24,5% 14,9% 100,0% 14 warmińsko-mazurskie 6,1% 11,7% 9,1% 1,8% 35,0% 23,2% 13,0% 100,0% 15 wielkopolskie 6,2% 2,6% 4,6% 0,8% 37,7% 33,7% 14,3% 100,0% 16 zachodniopomorskie 7,0% 5,8% 13,2% 2,5% 34,6% 25,9% 11,1% 100,0%

29 Szkolenia Prace Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Szkolenia Prace Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Staże Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy Załącznik nr 9 WYDATKI (wg województw) NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU WG RODZAJÓW () Wyszczególnienie Ogółem Polska , , , , , , , ,3 1 dolnośląskie , , , , , , , ,6 2 kujawsko-pomorskie , , , , , , , ,6 3 lubelskie 7 733, , , , , , , ,5 4 lubuskie 5 087, , , , , , , ,7 5 łódzkie , , , , , , , ,5 6 małopolskie , , , , , , , ,1 7 mazowieckie , , , , , , , ,5 8 opolskie 7 545, , , , , , , ,6 9 podkarpackie , , , , , , , ,7 10 podlaskie 6 021, , , , , , , ,3 11 pomorskie , , , , , , , ,8 12 śląskie , , , , , , , ,0 13 świętokrzyskie 5 051, , ,1 942, , , , ,7 14 warmińsko-mazurskie , , , , , , , ,7 15 wielkopolskie , , , , , , , ,8 16 zachodniopomorskie , , , , , , , ,2 Załącznik nr 10 EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA DLA POSZCZEGÓLNYCH AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU (wg województw) Wyszczególnienie Ogółem Polska 47,6% 77,5% 60,0% 19,0% 65,8% 100,0% 100,0% 63,4% 1 dolnośląskie 49,0% 77,5% 58,0% 23,2% 68,3% 100,0% 100,0% 66,4% 2 kujawsko-pomorskie 43,4% 86,1% 55,1% 16,2% 67,8% 100,0% 100,0% 59,3% 3 lubelskie 67,4% 83,4% 62,3% 16,6% 71,6% 100,0% 100,0% 73,0% 4 lubuskie 45,3% 71,5% 51,8% 19,6% 59,4% 100,0% 100,0% 56,6% 5 łódzkie 46,4% 84,0% 77,4% 14,5% 65,8% 100,0% 100,0% 65,8% 6 małopolskie 45,3% 83,0% 50,9% 15,3% 60,5% 100,0% 100,0% 62,2% 7 mazowieckie 47,5% 75,7% 55,7% 24,8% 61,2% 100,0% 100,0% 63,3% 8 opolskie 46,1% 83,6% 56,5% 32,3% 68,1% 100,0% 100,0% 61,6% 9 podkarpackie 46,5% 77,0% 52,6% 22,7% 65,9% 100,0% 100,0% 66,7% 10 podlaskie 41,8% 78,2% 59,0% 11,8% 70,7% 100,0% 100,0% 66,6% 11 pomorskie 57,2% 77,3% 61,4% 12,4% 63,8% 100,0% 100,0% 61,9% 12 śląskie 41,0% 84,9% 76,0% 14,2% 65,5% 100,0% 100,0% 60,8% 13 świętokrzyskie 48,6% 73,9% 53,7% 11,5% 56,5% 100,0% 100,0% 60,3% 14 warmińsko-mazurskie 43,6% 62,0% 55,3% 22,7% 60,0% 100,0% 100,0% 55,0% 15 wielkopolskie 52,9% 88,2% 66,6% 21,0% 78,4% 100,0% 100,0% 72,9% 16 zachodniopomorskie 47,3% 80,6% 63,4% 21,4% 70,1% 100,0% 100,0% 61,7%

30 Udział % wydatków w PUP w wydatkach Liczba, które rozpoczęły w 2013 r. udział w progrmach Liczba, które zakończyły udział w programach (stopa proponowanego ) k.8/k.7 Koszt uczestnictwa jednej osoby (k.3/k.6) Koszt (k.3/k.8) Udział % w PUP w liczbie uczestniczących w aktywnych formach Udział % w liczbie uczestniczących w aktywnych formach w kraju na aktywne formy w 2013 r. wg MPiPS-02 na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz liczba w ramach środków Funduszu Pracy Udział % wydatków PUP w wydatkach na aktywne formy w kraju podjęły pracę - działalność lub po zakończeniu udziału Załącznik nr Polska ,3 100,0% x ,4% 7 000, ,49 x 100,0% 02 dolnośląskie ,6 7,3% 100,0% ,4% 7 485, ,73 100,0% 6,8% 1 Bolesławiecki 6 352,3 0,2% 2,7% ,7% 8 030, ,98 2,5% 0,2% 2 Dzierżoniowski 9 921,8 0,3% 4,2% ,5% , ,38 3,0% 0,2% 3 Głogowski 7 844,0 0,2% 3,3% ,4% 7 781, ,55 3,2% 0,2% 4 Górowski 5 596,6 0,2% 2,4% ,5% 7 022, ,36 2,5% 0,2% 5 Jaworski 6 989,1 0,2% 3,0% ,2% 6 388, ,38 3,5% 0,2% 6 Jeleniogórski ,0 0,4% 5,7% ,6% 8 845, ,54 4,9% 0,3% 7 Kamiennogórski 5 874,5 0,2% 2,5% ,0% 6 775, ,33 2,8% 0,2% 8 Kłodzki ,9 0,8% 10,6% ,3% 8 394, ,75 9,5% 0,6% 9 Legnicki ,2 0,5% 6,6% ,0% 7 018, ,18 7,0% 0,5% 10 Lubański 6 768,9 0,2% 2,9% ,4% 8 779, ,70 2,5% 0,2% 11 Lubiński 6 301,0 0,2% 2,7% ,3% 7 519, ,81 2,7% 0,2% 12 Lwówecki 6 078,4 0,2% 2,6% ,8% 9 423, ,40 2,1% 0,1% 13 Milicki 3 425,2 0,1% 1,5% ,8% 8 760, ,86 1,2% 0,1% 14 Oleśnicki 8 642,1 0,3% 3,7% ,0% 7 450, ,21 3,7% 0,3% 15 Oławski 3 921,1 0,1% 1,7% ,3% 7 329, ,97 1,7% 0,1% 16 Polkowicki 5 205,4 0,2% 2,2% ,3% 6 622, ,94 2,5% 0,2% 17 Strzeliński 4 579,7 0,1% 2,0% ,8% 6 897, ,67 2,1% 0,1% 18 Średzki 3 198,4 0,1% 1,4% ,2% 7 438, ,77 1,4% 0,1% 19 Świdnicki ,3 0,4% 5,0% ,7% 6 735, ,93 5,5% 0,4% 20 Trzebnicki 5 499,3 0,2% 2,3% ,3% 6 764, ,44 2,6% 0,2% 21 Wałbrzyski ,6 0,6% 8,1% ,2% 7 166, ,03 8,5% 0,6% 22 Wołowski 5 708,5 0,2% 2,4% ,2% 8 768, ,91 2,1% 0,1% 23 Ząbkowiecki ,1 0,3% 4,7% ,0% 6 324, ,12 5,6% 0,4% 24 Zgorzelecki 6 005,1 0,2% 2,6% ,4% 8 870, ,86 2,2% 0,1% 25 Złotoryjski 8 354,8 0,3% 3,6% ,9% 5 938, ,37 4,5% 0,3% 26 m. Wrocław ,3 0,7% 9,7% ,6% 6 979, ,40 10,4% 0,7%

31 Udział % wydatków w PUP w wydatkach Liczba, które rozpoczęły w 2013 r. udział w progrmach Liczba, które zakończyły udział w programach (stopa proponowanego ) k.8/k.7 Koszt uczestnictwa jednej osoby (k.3/k.6) Koszt (k.3/k.8) Udział % w PUP w liczbie uczestniczących w aktywnych formach Udział % w liczbie uczestniczących w aktywnych formach w kraju na aktywne formy w 2013 r. wg MPiPS-02 Udział % wydatków PUP w wydatkach na aktywne formy w kraju podjęły pracę - działalność lub po zakończeniu udziału Polska ,3 100,0% x ,4% 7 000, ,49 x 100,0% 04 kujawsko-pomorskie ,6 7,5% 100,0% ,3% 6 055, ,42 100,0% 8,7% 1 Aleksandrowski 7 587,3 0,2% 3,2% ,3% 5 997, ,11 3,2% 0,3% 2 Brodnicki 5 767,9 0,2% 2,5% ,0% 5 671, ,57 2,5% 0,2% 3 Chełmiński 7 374,0 0,2% 3,1% ,2% 6 044, ,88 3,1% 0,3% 4 Golubsko-Dobrzyński 6 974,0 0,2% 3,0% ,6% 6 433, ,03 2,7% 0,2% 5 Inowrocławski ,2 0,8% 10,6% ,0% 7 016, ,44 8,9% 0,8% 6 Lipnowski ,8 0,4% 5,8% ,0% 5 283, ,01 6,4% 0,6% 7 Mogileński 6 388,9 0,2% 2,7% ,7% 6 539, ,74 2,4% 0,2% 8 Nakielski ,1 0,4% 5,0% ,7% 5 880, ,26 5,0% 0,4% 9 Radziejowski 6 567,3 0,2% 2,8% ,2% 6 178, ,29 2,7% 0,2% 10 Rypiński 5 466,9 0,2% 2,3% ,8% 5 181, ,22 2,6% 0,2% 11 Sępoleński 7 339,0 0,2% 3,1% ,8% 4 978, ,65 3,7% 0,3% 12 Świecki 9 815,7 0,3% 4,2% ,3% 6 868, ,56 3,6% 0,3% 13 Toruński ,3 0,4% 5,7% ,7% 5 632, ,62 6,0% 0,5% 14 Tucholski 7 188,7 0,2% 3,1% ,7% 7 672, ,08 2,3% 0,2% 15 Wąbrzeski 4 853,8 0,2% 2,1% ,8% 5 496, ,85 2,2% 0,2% 16 Włocławski ,1 0,9% 12,5% ,1% 5 645, ,75 13,0% 1,1% 17 Żniński ,1 0,3% 4,4% ,5% 5 510, ,66 4,7% 0,4% 18 m. Bydgoszcz ,9 0,8% 11,1% ,1% 5 866, ,30 11,2% 1,0% 19 m. Grudziądz ,3 0,8% 10,9% ,1% 6 706, ,64 9,5% 0,8% 20 m. Toruń ,3 0,4% 5,0% ,5% 6 777, ,52 4,3% 0,4%

32 Udział % wydatków w PUP w wydatkach Liczba, które rozpoczęły w 2013 r. udział w progrmach Liczba, które zakończyły udział w programach (stopa proponowanego ) k.8/k.7 Koszt uczestnictwa jednej osoby (k.3/k.6) Koszt (k.3/k.8) Udział % w PUP w liczbie uczestniczących w aktywnych formach Udział % w liczbie uczestniczących w aktywnych formach w kraju na aktywne formy w 2013 r. wg MPiPS-02 Udział % wydatków PUP w wydatkach na aktywne formy w kraju podjęły pracę - działalność lub po zakończeniu udziału Polska ,3 100,0% x ,4% 7 000, ,49 x 100,0% 06 lubelskie ,5 5,9% 100,0% ,0% 7 706, ,31 100,0% 5,4% 1 Bialski ,2 0,5% 6,2% ,5% 9 475, ,00 6,3% 0,3% 2 Biłgorajski 7 757,3 0,2% 3,3% ,6% 6 957, ,12 4,5% 0,2% 3 Chełmski ,0 0,5% 6,8% ,5% 6 258, ,71 10,3% 0,6% 4 Hrubieszowski 9 709,9 0,3% 4,1% ,6% 6 668, ,41 5,9% 0,3% 5 Janowski 5 683,3 0,2% 2,4% ,1% 6 999, ,94 3,3% 0,2% 6 Krasnostawski 7 219,7 0,2% 3,1% ,8% 8 157, ,07 3,6% 0,2% 7 Kraśnicki 9 546,9 0,3% 4,1% ,6% 6 819, ,45 5,7% 0,3% 8 Lubartowski 9 736,3 0,3% 4,2% ,1% 9 416, ,04 4,2% 0,2% 9 Lubelski ,5 0,3% 4,5% ,8% 7 902, ,94 5,4% 0,3% 10 Łęczyński 4 009,3 0,1% 1,7% ,1% 7 550, ,63 2,2% 0,1% 11 Łukowski 8 080,2 0,3% 3,4% ,5% 9 794, ,33 3,3% 0,2% 12 Opolski 6 200,8 0,2% 2,6% ,2% 9 628, ,47 2,6% 0,1% 13 Parczewski 3 775,1 0,1% 1,6% ,7% 9 207, ,47 1,7% 0,1% 14 Puławski 7 205,4 0,2% 3,1% ,7% 8 830, ,05 3,3% 0,2% 15 Radzyński 4 769,8 0,1% 2,0% ,3% , ,01 1,9% 0,1% 16 Rycki 4 792,1 0,1% 2,0% ,3% 7 120, ,07 2,7% 0,1% 17 Świdnicki 6 211,2 0,2% 2,6% ,2% 8 215, ,62 3,1% 0,2% 18 Tomaszowski 8 091,0 0,3% 3,4% ,0% 6 850, ,50 4,8% 0,3% 19 Włodawski 6 997,5 0,2% 3,0% ,6% 6 826, ,24 4,2% 0,2% 20 m. Lublin ,2 0,6% 8,6% ,4% 7 799, ,38 10,5% 0,6% 21 m. Zamość ,8 0,6% 8,1% ,3% 7 239, ,82 10,6% 0,6%

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Zielona Góra, wrzesień 2015 r. S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne luty 2012 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach Powiatu

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Podział i wydatkowanie środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU Sierpień 2013 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2014 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r.

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. RZESZÓW, 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Informacji Statystycznej

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 08 sierpnia 2014 r. PS-III.862.8.2014.AHum Pan Edmund Prekurat Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2018 1. W miesiącu lipcu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2017 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-400 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-60, fax. (075) 64-50-70 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2018 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2017 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2018 1. W miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU POLSKA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych %

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 216 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lutego 216 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2018 1. W miesiącu styczniu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2017 1. W miesiącu styczniu 2017 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2014 1. W miesiącu lutym 2014 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.4.2017.MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli 1) nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.3.2017.MPR Opole, 21 czerwca 2017 r. Pani Danuta Wieszala Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Kilińskiego 1A 47-300 KRAPKOWICE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU JAWOR, GRUDZIEŃ 2015

I n f o r m a c j POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU JAWOR, GRUDZIEŃ 2015 I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2015 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - co to takiego? Marcelina Palonek, czerwiec 2015 r. Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część (ok.2%) Funduszu Pracy- funduszu celowego przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. dnia 5 maja 2014r. PS-III.862.6.2014.AHum Pani Ewa Kęsek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Luty 2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al. Armii

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 02/2018 POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W BYDGOSZCZY. z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 02/2018 POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W BYDGOSZCZY. z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 02/2018 POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W BYDGOSZCZY w sprawie planu wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, KWIECIEŃ 2016 1. W miesiącu marcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2017 1. W miesiącu czerwcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Marzec 2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W CZERWCU 2016 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W CZERWCU 2016 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W CZERWCU 2016 ROKU Lipiec 2016 str. 2 Spis treści: 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w czerwcu 2016 r.... 3 2. Struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2013 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2017 1. W miesiącu październik zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2018 1. W miesiącu czerwcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, PAŹDZIERNIK 2016 1. W miesiącu wrześniu zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Departament Funduszy MPiPS 30.05.2014 Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.) I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2017 1. W miesiącu maju zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2017 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 1.1 Ludność w latach 2009-2011 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2012-2014 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 914 362

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI V INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w maju roku wyniosła 16,0%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu z kwietnia

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2015 ROKU Styczeń 2016 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, WRZESIEŃ 2017 1. W miesiącu sierpniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2013 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie Grajewo, ul Strażacka 6A. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie Grajewo, ul Strażacka 6A. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie 19-200 Grajewo, ul Strażacka 6A Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zawodowych za 2015 rok Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km²

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km² Tabela 1. Powierzchnia gmin powiatu jaworskiego Powierzchni Powierzchnia (w km²) Jednostka (w %) Ogółem Ogółem Powiat jaworski 582 100 Jawor 19 3,3 Bolków w tym miasto 153 8 26,3 1,4 Mściwojów 72 12,4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2013 1. W miesiącu czerwcu 2013 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.1.2017.MPR Opole, 4 maja 2017 r. Pan Zbigniew Kłaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Armii Krajowej 32 49-300 BRZEG WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo