UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ"

Transkrypt

1 UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ Art Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem Zatrudnienie w warunkach określonych w 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w 1. Art Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art powinna być zawarta umowa o pracę podlega karze grzywny od zł do zł.

2 UMOWA ZLECENIE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY ZLECENIA czas i miejsce wykonywania zlecenia zależy od woli zleceniobiorcy ewentualnie od postanowień zawartych w umowie, brak podporządkowania zleceniobiorcy poleceniom zleceniodawcy, przy zachowaniu obowiązku starannego działania, możliwość pod pewnymi warunkami powierzenia zadań wynikających z umowy osobie trzeciej, umowa zlecenie może być odpłatna lub nieodpłatna, przy czym jeżeli z umowy nie wynika jej nieodpłatny charakter przyjmuje się, że za wykonanie zlecenia przysługuje wynagrodzenie.

3 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW OD UMOWY ZLECENIA w wysokości 20% uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, pod warunkiem właściwego ich udokumentowania do odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym.

4 PODZIAŁ SKŁADEK ZUS OD UMOWY ZLECENIA Pracownik: emerytalna 9,76%, rentowa 1,5%, chorobowa (dobrowolna) 2,45% Pracodawca: emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa ustalona dla danego płatnika, fundusz pracy 2,45%, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 0,1%, fundusz emerytur pomostowych 1,5%

5 SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE OD UMOWY ZLECENIA W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. (rok składkowy w odniesieniu do ubezpieczenia wypadkowego), składa na ubezpieczenie wypadkowe wynosi od 0,40% do 3,60% podstawy jej wymiaru. Wysokość składki ustalana jest odrębnie dla danego płatnika i zależy od liczby osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego oraz od tego, czy pracodawca jest zobowiązany do składania w organie rentowym deklaracji ZUS IWA. Ustalając obowiązek odprowadzenia składki wypadkowej należy kierować się zasadą, że konieczność jej zapłaty rodzi każda umowa zlecenia, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, niezależnie od tego czy podleganie tym ubezpieczeniom jest obowiązkowe czy dobrowolne.

6 UMOWA ZLECENIE Z WŁASNYM PRACOWNIKIEM od umowy zlecenia podobnie jak każdej innej umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem odprowadza się wszystkie składek ZUS, na zasadach analogicznych jak od stosunku pracy. przychody, jak również składki z obu umów podlegają sumowaniu i wykazuje się je zbiorczo, w imiennej deklaracji rozliczeniowej ZUS RCA. za zatrudnionych wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze składkę na fundusz emerytur pomostowych odprowadza się od każdej umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem, za którego składka na ten fundusz jest opłacana. Nie ma przy tym znaczenia jaka praca wykonywana jest w ramach takiej umowy.

7 PRZYKŁAD ROZLICZENIA UMOWY ZLECENIA ZAWARTEJ Z WŁASNYM PRACOWNIKIEM DANE Wynagrodzenie z umowy o pracę 2525 zł. Wynagrodzenie z umowy zlecenia 600 zł. PIT -2 Podstawowe KUP Od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę odlicza się zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, natomiast zleceniobiorcy przysługuje 20% KUP. Zróżnicowanie to wpływa na wysokość podstawy opodatkowania, a w konsekwencji na kwotę podatku. W związku z tym choć składki do ZUS wykazuje się łącznie od sumy przychodów dla celów podatkowych zachodzi konieczność odrębnego ich rozliczenia.

8 C.D. PRZYKŁADU - WYLICZENIA Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2525 zł (wynagrodzenie z umowy o pracę) zł (wynagrodzenie z umowy zlecenia) = 3125 zł Składki na ubezpieczenia społeczne należne od obu umów: zł x 9,76% = 305 zł (składka emerytalna) 3125 zł x 1,5% = 46,88 zł (składka rentowa) 3125 zł x 2,45 zł. = 76,56 zł (składka chorobowa) Składki łącznie: 428,44 zł (do wykazania w ZUS RCA)

9 C.D. PRZYKŁADU - WYLICZENIA Składki na ubezpieczenia społeczne należne od umowy o pracę: 2525 zł x 9,76% = 246,44 zł (składka emerytalna) 2525 zł x 1,5% = 37,88 zł (składka rentowa) 2525 zł x 2,45% = 61,86 zł (składka chorobowa) Składki łącznie: 346,18 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia: 600 zł x 9,76% = 58,56 zł (składka emerytalna) 600 zł x 1,5% = 9 zł (składka rentowa) 600 zł x 2,45% = 14,70 zł (składka chorobowa) Składki łącznie: 82,26 zł.

10 C.D. PRZYKŁADU - WYLICZENIA Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne od obu umów: 3125 zł (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od obu umów) 428,44 zł (składki na ubezpieczenia społeczne od obu umów) = 2696,56 zł (do wykazania w ZUS RCA)

11 C.D. PRZYKŁADU - WYLICZENIA Podstawa wymiaru składki zdrowotnej z umowy o pracę: 2525 zł (wynagrodzenie z umowy o pracę) 346,18 zł (składki społeczne z umowy o pracę) = 2178,82 zł. Składka zdrowotna z umowy o pracę: 2178,82 zł x 9% = 196,09 zł. Składka zdrowotna z umowy o pracę podlegająca odliczeniu od podatku: 2178,82 zł x 7,75% = 168,86 zł.

12 C.D. PRZYKŁADU - WYLICZENIA Podstawa wymiaru składki zdrowotnej z umowy zlecenia: 600 zł (wynagrodzenie z umowy zlecenia) 82,26 zł (składki społeczne od umowy zlecenia) = 517,74 zł. Składka zdrowotna z umowy zlecenia: 517,74 zł x 9% = 46,60 zł. Składka zdrowotna z umowy zlecenia podlegająca odliczeniu od podatku: 517,74 zł x 7,75% = 40,12 zł.

13 C.D. PRZYKŁADU - WYLICZENIA Podstawa opodatkowania z umowy o pracę: 2178,82 zł 111,25 zł (podstawowe koszty uzyskania przychodów) = 2068 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Podatek od umowy o pracę: 2068 zł x 18% = 372,24 zł. Zaliczka na podatek dochodowy od umowy o pracę: 372,24 zł 46,33 zł (ulga podatkowa) 168,86 zł (składka zdrowotna z umowy o pracę podlegająca odliczeniu od podatku) = 157 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

14 C.D. PRZYKŁADU - WYLICZENIA Koszty uzyskania przychodów z umowy zlecenia: 517,74 zł x 20% = 103,55 zł. Podstawa opodatkowania z umowy zlecenia: 517,74 zł 103,55 zł = 414 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Podatek od umowy zlecenia: 414 zł x 18% = 74,52 zł. Zaliczka na podatek dochodowy od umowy zlecenia: 74,52 zł 40,12 zł (składka zdrowotna z umowy zlecenia podlegająca odliczeniu od podatku) = 34 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

15 C.D. PRZYKŁADU - WYLICZENIA Wynagrodzenie netto z umowy o pracę: 2525 zł (wynagrodzenie brutto) 346,18 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) 196,09 zł (składka zdrowotna) 157 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 1825,73 zł. Wynagrodzenie netto z umowy zlecenia: 600 zł (wynagrodzenie brutto) 82,26 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) 46,60 zł (składka zdrowotna) 34 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 437,14 zł. Wynagrodzenie łącznie: 1825,73 zł + 437,14 zł = 2262,87 zł

16 UMOWA ZLECENIE W CZASIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO, WYCHOWAWCZEGO, BEZPŁATNEGO W czasie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i bezpłatnego nie obowiązuje status własnego pracownika. Wyjątek od zasady bezwzględnego oskładkowania umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem dotyczy osób korzystających z: urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego ww. osoby podlegają ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców

17 UMOWA ZLECENIE Z OSOBĄ, KTÓRA NIE POSIADA INNYCH TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ Ubezpieczenia bezwzględnie obowiązkowe: emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne Ubezpieczenia dobrowolne: chorobowe Inne ubezpieczenia obowiązkowe: - na fundusz pracy jeżeli miesięczny przychód zleceniobiorcy jest co najmniej równy minimalnej płacy (w 2016 r zł), - na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, o ile pracodawca nie zalicza się do podmiotów zwolnionych z odprowadzania tej składki chyba że dotyczy obu przypadków zleceniobiorca ukończył wiek 55 lub 60 lat odpowiednio kobieta i mężczyzna

18 ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA ZA ZLECENIOBIORCĘ SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - Z UWAGI NA PRZEDSIĘBIORCĘ Składki na fundusz pracy za zleceniobiorców nie odprowadzają płatnicy składek będący osobami fizycznymi, którzy nie zatrudniają ani jednego pracownika w ramach umowy o pracę. W konsekwencji, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania składki na fundusz pracy za zleceniobiorców dopiero wtedy, gdy zatrudnia przynajmniej jednego pracownika w ramach stosunku pracy Zasada ta nie dotyczy przedsiębiorców będących jednostkami organizacyjnymi (np. spółek cywilnych).

19 PODMIOTY ZWOLNIONE Z OPŁACANIA SKŁADKI NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH SWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH Składkę na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych zobowiązani są odprowadzać wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników za wyjątkiem: jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisanych do rejestru przedsiębiorców, osób prawnych podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie odprowadzają składki na FGŚP za siebie i za osoby współpracujące. C.D.

20 C.D. ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADKI NA FGŚP Dla celów ustalania należności na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, za pracownika nie uważa się małżonka pracodawcy, jak również jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów i synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym. Za te osoby przedsiębiorca nie opłaca składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Wymienionym podmiotom zwolnienie przysługuje bezwarunkowo i obejmuje wszystkich zatrudnionych, niezależnie od rodzaju zawartej z nimi umowy. W odniesieniu do należności na FP, podlegają oni przepisom ogólnie obowiązującym.

21 MAKSYMALNA PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE W 2016 R. Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Od stycznia do grudnia 2016 r., podstawa ta nie może być wyższa niż ,50 zł (4.055 zł x 250%)

22 OKRES WYCZEKIWANIANA NA ZASIŁEK Z TYTUŁU PRZYSTĄPIENIA ZLECENIOBIORCY DO DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO Osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym na zasadach dobrowolności przysługuje zasiłek chorobowy po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego, jeżeli przerwa między nimi nie przekracza 30 dni

23 UMOWA ZLECENIE Z PRACOWNIKIEM OBCEGO PODMIOTU Zleceniobiorca zatrudniony u innego pracodawcy w ramach stosunku pracy z wynagrodzeniem nie niższym od minimalnego (1850 zł), podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę bez względu na wymiar etatu oraz na to czy na minimalne wynagrodzenie składają się pobory osiągane u jednego, czy u kilku pracodawców (np. dwie umowy o pracę na ½ etatu). Umowa zlecenie stanowi tytuł wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego nawet wtedy gdy: wynagrodzenie z umowy o pracę jest wypłacane do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, Pracownik nie uzyskał pełnego wynagrodzenia z powodu np. absencji chorobowej. Nie ma znaczenia data wypłaty wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, liczy się bowiem sam fakt posiadania tytułu do ubezpieczeń.

24 UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE Wykonawca zlecenia może na swój wniosek przystąpić dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a w konsekwencji wypadkowego. Możliwość objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym przysługuje wyłącznie ubezpieczonym obowiązkowo. Dla osób, które decydują się na opłacanie składek emerytalnej i rentowych na zasadach dobrowolności, ubezpieczenie chorobowe jest niedostępne. Za zleceniobiorców podlegających dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym zleceniobiorca nie odprowadza składki na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

25 RÓWNOLEGŁE WYKONYWANIE DWÓCH LUB WIECEJ UMÓW ZLECEŃ Zleceniobiorca może zawierać dowolną liczbę umów zleceń: z różnymi płatnikami, z tym samym płatnikiem pod warunkiem, że czynności wykonywane w ramach każdej z umów nie są tożsame. Począwszy od 1 stycznia 2016 r. należy obowiązkowo odprowadzać składki od jednej lub kilku umów zleceń do momentu, w którym podstawa ich wymiaru osiągnie poziom co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850 zł). Od przychodu z kolejnych zleceń obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna.

26 UMOWA ZLECENIE Z EMERYTEM LUB RENCISTĄ Od umów zleceń zawartych z emerytem lub rencistą zleceniodawca opłaca składki ZUS do momentu, aż podstawa wymiaru przychodów za dany miesiąc osiągnie poziom co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Kalkulując wysokość przychodu należy brać pod uwagę zarówno wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej z obcym podmiotem, jak też wynagrodzenie z umów zleceń. Trzeba jednak pamiętać, że emeryt lub rencista będący pracownikiem zleceniodawcy podlega ubezpieczeniom z racji wykonywania zlecenia na zasadach obowiązujących pracowników.

27 1 UMOWA ZLECENIE ZE STUDENTEM LUB UCZNIEM Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zmiany w zasadach oskładkowania umów zleceń nie obejmują studentów i uczniów. Zawarcie umowy zlecenia ze studentem lub uczniem, którzy nie ukończyli 26 lat, nie rodzi obowiązku odprowadzania składek ZUS zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Studenta zleceniobiorcy nie zgłasza się do ZUS. Dla rozstrzygnięcia uprawnień względem podlegania ubezpieczeniom społecznym, za ucznia uważa się do dnia 31 sierpnia każdego roku osobę która: kontynuuje naukę w tej samej szkole, skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny zaczyna się z dniem 1 września, skończyła szkołę i nie kontynuuje nauki, Do 30 września danego roku za ucznia uważa się osobę, która po ukończeniu szkoły średniej podjęła wyższe studia i na tę okoliczność przedstawi stosowne zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię.

28 2 z kolei studentem jest osoba, która: do ukończenia 26 roku życia kształci się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, bądź na jednolitych studiach magisterskich. Dla celów ubezpieczeniowych, ZUS rozróżnia posiadanie praw studenta od statusu studenta. Utrata statusu studenta następuje w momencie ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za dzień ukończenia studiów uważa się: złożenie przez studenta egzaminu dyplomowego, złożenie przez studenta kierunków lekarskich, lekarsko dentystycznych i weterynarii ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, zaliczenie przez studenta farmacji ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki. Obowiązek zgłoszenia studenta, zarówno magistra jak licencjata do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od następnego dnia po dniu złożenia egzaminu dyplomowego lub po ukończeniu 26 roku życia.

29 3 MIĘDZY STUDIAMI PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Jeżeli zleceniobiorcy nie można zakwalifikować jako ucznia lub studenta, podlega on ubezpieczeniom zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami. Jak stanowi art. 167 ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, osoba która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym te studia ukończyła. Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18k powołanej ustawy, studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych. Zwolnienie z opłacania składek od umowy zlecenia uzależnione jest od posiadania statusu studenta. W związku z tym, w okresie między ukończeniem studiów pierwszego stopnia, a rozpoczęciem studiów drugiego stopnia zleceniodawca studenta musi odprowadzić za niego wszystkie składki ZUS.

30 1 UMOWA ZLECENIE A POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ Obowiązujące przepisy rozgraniczają osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako dwie odrębne kategorie podmiotów. Osoby podlegające ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności to: twórcy i artyści, wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty. Od 1 stycznia 2016 r. zasady rozpatrywania zbiegu tytułów do ubezpieczeń dla tych dwóch grup podmiotów zostały zrównane.

31 2 UMOWA ZLECENIE A POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ jeżeli w ramach umowy zlecenia wykonywana jest ta sama praca, która stanowi przedmiot prowadzonej pozarolniczej działalności, składki ZUS należy opłacić wyłącznie z tytułu tej działalności, w przypadku gdy obowiązki wynikające z umowy zlecenia dotyczą innych czynności niż wykonywanych w ramach działalności, przedsiębiorca może wybrać umowę zlecenia jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru składek z tej umowy będzie co najmniej równa najniższej podstawie obowiązującej w danym roku kalendarzowym przedsiębiorców. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno rentowych, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2016 r. podstawa ta wynosi 2433 zł (4055 zł x 60%)

32 UMOWA ZLECENIE A SKŁADKI ZUS NA ZASADACH PREFERENCYJNYCH Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy z prawem do opłacania przez 24 miesiące składek ZUS na zasadach preferencyjnych (tzw. mały ZUS ) są zobowiązani do odprowadzania składek od wszystkich przyjętych zleceń do chwili, kiedy łączny przychód podlegający oskładkowaniu przekroczy wysokość płacy minimalnej. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych przedsiębiorców wynosi 30% płacy minimalnej (obecnie 555 zł). Oskładkowaniem będzie zatem objęta każda umowa zlecenie aż do momentu, w którym kwota 555 zł + przychód z tytułu wykonywania zlecenia będzie nie niższy niż 1850 zł.

33 UMOWA ZLECENIE DO 200 ZŁ (TZW. MAŁE ZLECENIE ) A ZUS Umowy zlecenia do 200 zł podlegają oskładkowaniu na zasadach ogólnie obowiązujących. Konieczność opłacania od nich składek ZUS zależy zatem od: statusu ubezpieczeniowego zleceniobiorcy (np. małe zlecenie ze studentem jest wolne od składek ZUS), od 1 stycznia 2016 r. dodatkowo od tego, czy miesięczny przychód zleceniobiorcy osiągnął kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

34 MAŁE ZLECENIE A PODATEK Zaliczkę na podatek dochodowy od małych zleceń ustala się z zastosowaniem następujących reguł: nie pomniejsza się przychodu o koszty uzyskania przychodów, nalicza się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%, nie pomniejsza się podatku o 7,75% składki zdrowotnej. Taki sposób rozliczeń obowiązuje niezależnie od liczby małych umów zawartych z tym samym zleceniobiorcą w jednym miesiącu. Zasada ta dotyczy wyłącznie kontraktów, w których należność została określona w umowie w sposób zryczałtowany i nie przekracza 200 zł. Przepisy dotyczące małych umów nie mają zatem zastosowania jeżeli: wynagrodzenie dla wykonawcy zostało określone według stawki godzinowej, nawet wtedy, gdy jest ono niższe niż 200 zł, wynagrodzenie dla wykonawcy jest określone w umowie według stawki miesięcznej, a nie jako należność jednorazowa.

35 OŚWIADCZENIE NIE WYSTARCZY Za prawidłowe rozliczenia z ZUS odpowiada płatnik. Tak było wcześniej i po 1 stycznia 2016 r. nic się w tym względzie nie zmieniło. W przypadku, gdy zleceniobiorca ma kilku płatników, to co do zasady składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne powinien odprowadzać każdy z nich. Jeżeli przychód z kolejnej umowy miałby zostać uwolniony z obowiązku oskładkowania wykonawca zlecenia musi udowodnić, że podstawa wymiaru składek za dany miesiąc jest równa co najmniej płacy minimalnej. W tym celu powinien: przedstawić do wglądu drugiemu płatnikowi umowę zlecenia, przedłożyć drugiemu płatnikowi zaświadczenie o realizowanym zleceniu ze wskazaniem podstawy wymiaru składek, przedstawić drugiemu płatnikowi imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA

36 PRZEDSTAWIONE DOKUMENTY MOŻNA ZWERYFIKOWAC W ZUS Jak stanowi art. 34 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 121), Zakład, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez tego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 9 ust. 2c. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek Zakład stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym niezwłocznie płatnika składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek. Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek.

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Stan do końca 2015 r.

Stan do końca 2015 r. Stan do końca 2015 r. Dwie umowy zlecenia są najprostszym sposobem optymalizacji w zakresie ZUS Przykład: podmiot A zawarł umowę na 50 zł miesięcznie płacony jest pełny ZUS podmiot B zawarł dzień później

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia jako alternatywa dla stosunku pracy Paweł Ziółkowski

Umowa zlecenia jako alternatywa dla stosunku pracy Paweł Ziółkowski www.inforakademia.pl Umowa zlecenia jako alternatywa dla stosunku pracy Paweł Ziółkowski 1 Zasada swobody umów Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika czyli od brutto do netto 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie: obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 01 stycznia 2016r.

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r.

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Kod szkolenia: 397517 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS WAŻNE INFORMACJE Numeracja umów i rachunków w systemie SAP: - Numeracja umów: JJJJ/XXXXX - Numeracja rachunków: JJJJ/XXXXX/NN Gdzie: JJJJ czteroznakowy numer jednostki (np. 1035) XXXXX numer umowy (np.

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Co nowego? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym Umowy cywilnoprawne Podlegają pod Kodeks Cywilny Nie dają prawa do urlopu, postojowego, nadgodzin Nie chronią przed zwolnieniem, są elastyczną i tanią formą zatrudnienia Oskładkowanie doprowadzone do minimum

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulg w płaceniu składek

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulg w płaceniu składek Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulg w płaceniu składek Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, możesz przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Projekt z dnia 20 marca 2017 r. U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu. niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych

WNIOSEK. pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu. niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych (imię i nazwisko pracownika) (miejscowość, data) (adres pracownika) (numer PESEL pracownika) Marszałek województwa 1) WNIOSEK pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 3 SPIS TREŚCI I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych... str. 8 1.1. Osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi... str. 8

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od IV-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od IV-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za IV-V/2015

Bardziej szczegółowo

Kiedy firma płaci składki za studenta

Kiedy firma płaci składki za studenta Kiedy firma płaci składki za studenta Autor: Bożena Wiktorowska Czy wiek decyduje o składkach na ubezpieczenie Właściciel kawiarni w nadmorskiej miejscowości poszukuje osób chętnych do pracy w sierpniu.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Informacje i komunikaty Kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 3 4 (70 7) 207 ISSN 640 5943 Spis treści Informacje i komunikaty... 4 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 1 2 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet. Równocześnie zgłosisz

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY Zmniejszenie podstawy wymiaru składki Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednie objęcie ub. E i R lub ich ustanie i jeśli trwały tylko część miesiąca kwotę

Bardziej szczegółowo

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak:

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak: Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i składkom na FP i FGŚP i ustalania ich podstaw Proszę pamiętać, że mówiąc o ubezpieczeniach ZUS można mieć na myśli wyłącznie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do...

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do... UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy:......, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez......, zamieszkałym w... przy ul....,

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne 17. Jakich czynności rejestracyjnych i w jakich terminach powinien dokonać pracodawca względem ZUS, urzędu skarbowego i ew. innych instytucji, który po raz pierwszy zatrudnia 3 nowych pracowników na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JAKO PRACOWNIK PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM, CHOROBOWEMU I WYPADKOWEMU ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Możesz być zleceniobiorcą, jeśli jesteś zatrudniony: t t t na podstawie umowy agencyjnej, na podstawie umowy zlecenia, na podstawie innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny wymiar nowych regulacji prawnych po 1 stycznia 2017r w zakresie zatrudnienia

Ekonomiczny wymiar nowych regulacji prawnych po 1 stycznia 2017r w zakresie zatrudnienia Ekonomiczny wymiar nowych regulacji prawnych po 1 stycznia 2017r w zakresie zatrudnienia Mariusz Nyk mnyk@interia.pl Katedra Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki Edukacja zawodowa - profesjonaliści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15251 Poz. 1560 1560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 2 80 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet.

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

Ryzyka ubezpieczeniowe i rodzaje ubezpieczeń. Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę (różnice w aspekcie prawnym, katalog świadczeń)

Ryzyka ubezpieczeniowe i rodzaje ubezpieczeń. Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę (różnice w aspekcie prawnym, katalog świadczeń) Ryzyka ubezpieczeniowe i rodzaje ubezpieczeń Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę (różnice w aspekcie prawnym, katalog świadczeń) Miejscowość, data. imię i nazwisko prelegenta jednostka ZUS 1 2 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od 1 stycznia 2016 r.

Opłacanie składek od 1 stycznia 2016 r. Opłacanie składek od 1 stycznia 2016 r. Zasady opłacania składek reguluje ustawa z 13 X 2016 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2015 r. poz.121, ze zm.). Powołana ustawa wyodrębnia cztery ryzyka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Ulga na start i działalność nieewidencjonowana preferencje, czy pułapki ZUS. Paweł Ziółkowski

Ulga na start i działalność nieewidencjonowana preferencje, czy pułapki ZUS. Paweł Ziółkowski Ulga na start i działalność nieewidencjonowana preferencje, czy pułapki ZUS Paweł Ziółkowski ULGA NA START Rozpoczęcie działalności Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Koszty uzyskania przychodów w 2019 r.

Koszty uzyskania przychodów w 2019 r. ZADANIA Koszty uzyskania przychodów w 2019 r. Ćwiczenie praktyczne Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w S.A. na stanowisku prezesa zarządu. W grudniu 2018 r. jego wynagrodzenie wynosiło 10 000 zł brutto.

Bardziej szczegółowo

V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych

V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych Często obok stosunku pracy zawierane są również inne umowy o charakterze cywilnoprawnym, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Do tej kategorii umów zalicza się także

Bardziej szczegółowo

2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto

2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika czyli od brutto do netto 2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Kilka działalności zarobkowych jakie trzeba płacić składki?

Kilka działalności zarobkowych jakie trzeba płacić składki? Kilka działalności zarobkowych jakie trzeba płacić składki? Coraz częściej jedna osoba wykonuje więcej niż jedną działalność zarobkową. Warto więc wiedzieć, kiedy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym,

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Nianią jest: t pełnoletnia osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dzieckiem na podstawie umowy uaktywniającej. Nianią nie może być jeden z rodziców nawet w przypadku

Bardziej szczegółowo

Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy. Katarzyna Paczkowska

Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy. Katarzyna Paczkowska Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy Katarzyna Paczkowska Ustawa z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Uzasadnienie do projektu ustawy 75% Polaków w żaden sposób

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniosła 4.055 zł. Zatem 60% tej kwoty, czyli minimalna podstawa wymiaru składek na 2016 rok, wynosi 2.433,00 zł. Ważne! Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce Prowadzący: Paweł Ziółkowski Stan do końca 2015 r. Dwie umowy zlecenia są najprostszym sposobem optymalizacji w zakresie ZUS Przykład: Podmiot

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne

Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne Umowy cywilnoprawne - zasady prawidłowego sporządzania Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy - nowe możliwości!

Nowe przepisy - nowe możliwości! Nowe przepisy - nowe możliwości! www.biznes.gov.pl *Krajowa Informacja Skarbowa Aktywna komunikacja Cyfryzacja usługi i obsługi Wszystkie informacje w jednym miejscu Centrum Pomocy Przedsiębiorcy Dzięki

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W UBEZPIECZENIACH WPROWADZONE PRZEZ KONSTYTUCJĘ BIZNESU

ZMIANY W UBEZPIECZENIACH WPROWADZONE PRZEZ KONSTYTUCJĘ BIZNESU ZMIANY W UBEZPIECZENIACH WPROWADZONE PRZEZ KONSTYTUCJĘ BIZNESU Planujesz rozpocząć działalność? 30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie ustawy, które tworzą Konstytucję biznesu. Ustawy te wprowadzą zmiany w

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00 PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 08.05.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 15 maj 2017 r. 30 maj 2017 r. 6 czerwiec 2017 r. godz. 10:00 MIEJSCE: RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo