BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r."

Transkrypt

1 BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) określa kategorie zaliczanych do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w stosunku, do których powiatowy urząd pracy w okresie do 6 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. charakteryzuje się największą liczbą w kraju. Na koniec września 214 r. w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było W analizowanym okresie w szczególnej sytuacji na rynku pracy były osoby: długotrwale bezrobotne 59,5% ogółu ( osób), bez wykształcenia średniego 51,2% ogółu ( osób), bez kwalifikacji zawodowych 33,9% ogółu ( osób), powyżej 5 roku życia 26,8% ogółu ( osób), bez doświadczenia zawodowego 26,1% ogółu (66.44 osoby), do 25 roku życia 15,8% ogółu (4.359 osób), kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 1,3% ogółu ( osób), samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 7,7% ogółu ( osób), niepełnosprawne 4,% ogółu (1.277 osób), które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1,9% ogółu (4.811 osób), po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego -,1% ogółu (131 osób).

2 Długotrwale 1 Na koniec września 214 r. zarejestrowanych było długotrwale (59,5% ogółu ), o osób (o 1,9%) mniej niż na koniec czerwca 214 r. Najwyższym udziałem długotrwale wyróżniało się powiaty: szydłowiecki 71,6%, przysuski 7,5%, makowski 69,9%, kozienicki 68,5% oraz zwoleński 68,%. Najniższy udział zanotowano w powiatach: grodziskim 41,3%, wyszkowskim 46,%, otwockim 46,6%, grójeckim 49,4%, mińskim 5,9% oraz warszawskim zachodnim 51,%. Wśród długotrwale kobiety stanowiły 49,1% ( osób). Prawo do zasiłku posiadały 47 osób (tylko,3% ogółu długotrwale ). 1 Zgodnie z obowiązującą ustawą (tekst jednolity z 213 r. Dz. U. Nr 674, z późn. zm.) długotrwale - oznacza to osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy 2

3 Pośród tej kategorii dominowały osoby legitymujące się wykształceniem poniżej średniego osób (56,3% ogółu długotrwale ). Wykształcenie wyższe posiadało (12,%). Długotrwałe bezrobocie w znacznym stopniu dotknęło osoby w wieku: a osób (26,4% ogółu długotrwale ) oraz a osób (22,5%). DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród tej populacji najwięcej posiadało staż osób (2,6%) oraz do 1 roku osoby (16,8%). Należy zauważyć, że pośród tej populacji (19,2%) nie posiadało stażu pracy. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej Bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy zarejestrowało się długotrwale (43,3% ogółu napływu ), o osób (o 13,%) więcej niż w II kwartale 214 roku. W tym samym czasie wyłączono z ewidencji osób (43,2% ogółu odpływu ), o osób (o 4,9%) mniej niż w II kwartale 214 r. 3

4 Bezrobotni bez wykształcenia średniego W województwie mazowieckim na koniec września 214 r. zarejestrowanych było bez wykształcenia średniego (51,2% ogółu ), o osób (o 4,7%) mniej niż w czerwcu 214 r. Najwyższym udziałem bez wykształcenia średniego wyróżniały się powiaty: nowodworski (62,1%), płoński (61,%), szydłowiecki (6,8%), białobrzeski (6,1%), radomski (59,8%), płocki (59,6%) oraz kozienicki (59,4%). Najniższy udział bez wykształcenia średniego wystąpił w miastach: Warszawa (38,8%), Siedlce (42,6%) i Ostrołęka (44,6%) oraz w powiatach: pruszkowskim (45,3%), sokołowskim (46,6%), grodziskim (46,8%) oraz łosickim (47,4%). Większą część bez wykształcenia średniego stanowią mężczyźni osób (61,7% ogółu w tej kategorii), a prawo do zasiłku posiadało osób (1,3%). Bezrobotni zakwalifikowani do tej kategorii to przede wszystkim osoby w wieku: a osób (23,4% ogółu w tej kategorii) oraz a osób (23,2%). 6 BEZROBOTNI BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214r. III kw. 214r. Pośród bez wykształcenia średniego liczną grupę stanowiły osoby ze stażem osób (2,3% ogółu tej kategorii ) oraz osoby ze stażem osób (16,%). Wśród tej populacji nie posiadało stażu pracy (19,%). 4

5 BEZROBOTNI BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród tej grupy 51,5% ( osób) pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy. BEZROBOTNI BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowało się bez wykształcenia średniego (39,9% ogółu napływu ), o osoby (o 15,%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 5

6 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 2 Na koniec września 214 r. w województwie mazowieckim w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było bez kwalifikacji zawodowych (33,9% ogółu ), o osoby (o 2,8%) mniej w porównaniu do czerwca 214 roku. Najwyższym udziałem bez kwalifikacji zawodowych wyróżniały się powiaty: makowski (63,2%), nowodworski (53,4%), płoński (48,4%), garwoliński (43,7%) oraz gostyniński (43,3%). Najniższy udział bez kwalifikacji zanotowano w miastach: Płock (16,4%), Siedlce (22,3%) i Ostrołęka (23,4%) oraz w powiatach: sierpeckim (23,6%), siedleckim (24,8%), sokołowskim (25,7%) oraz płockim (26,%). Wśród bez kwalifikacji zawodowych kobiety stanowiły 47,6% (41.98 osób), a prawo do zasiłku posiadały osoby (8,3%). Pośród tej kategorii najwięcej było osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy osób (46,9% ogółu bez kwalifikacji). Natomiast najmniej było osób pozostających bez pracy do 1 miesiąca osoby (9,9% ogółu bez kwalifikacji). 3 BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. Biorąc pod uwagę staż pracy, to pośród populacji bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowili bez stażu pracy osób (32,9% ogółu tej grupy ) oraz posiadający staż pracy od 1 do osoby (18,8%). 2 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych oznacza to nieposiadających kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. 6

7 BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej Bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Ze względu na wiek wśród populacji bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowili w wieku: a osób (26,3% ogółu tej grupy ) oraz a osób (22,9%). Natomiast najmniejszą grupę stanowili w wieku 6-64 a 4.96 osób (5,7% ogółu tej grupy ). BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się nie posiadających kwalifikacji zawodowych (33,7%) napływu ogółu ), o osób (o 16,8%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 7

8 Bezrobotni powyżej 5 roku życia 3 W końcu września 214 r. w województwie było zarejestrowanych powyżej 5 roku życia (26,8% ogółu ), o osób (o 3,1%) mniej niż w czerwcu 214 r. Najwyższym udziałem tej kategorii wyróżniało się m. st. Warszawa (34,5% ogółu ) oraz powiaty: warszawski zachodni (37,8%), pruszkowski (33,7%), grodziski (33,5%), piaseczyński (31,5%) oraz otwocki (31,4%). Najniższy udział zanotowano w powiatach: ostrołęckim i siedleckim (po 18,1%), przasnyskim (18,5%), płockim (18,8%) oraz łosickim i pułtuskim (po 18,9%). Wśród powyżej 5 roku życia kobiety stanowiły 38,7% (26.42 osoby), a prawo do zasiłku posiadało 12.4 osób (17,6% ogółu tej kategorii ). Bezrobotni powyżej 5 roku życia legitymowali się głównie wykształceniem niższym od średniego osób (65,1% ogółu powyżej 5 roku życia), a najmniej było legitymujących się wykształceniem średnim ogólnokształcącym osób (5,1%). BEZROBOTNI POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej II kw. 214 r. III kw. 214 r. Pośród powyżej 5 roku życia znaczną grupę stanowiły osoby, które pozostawały bez pracy powyżej 12 miesięcy osoby (56,6% tej populacji ), natomiast najmniejszą populację stanowili pozostający bez pracy do 1 miesiąca osób (5,6%). 3 Bezrobotni powyżej 5 roku życia oznacza to osoby, które w dniu zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy ukończyły co najmniej 5 rok życia. 8

9 BEZROBOTNI POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród tej populacji przeważały osoby z długoletnim stażem pracy, a najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które przepracowały osób (31,5%) BEZROBOTNI POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej Bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy zarejestrowało się powyżej 5 roku życia (17,8% ogółu napływu), o 896 osób (o 7,6%) więcej niż w II kwartale 214 roku. W tym samym czasie wyłączono z ewidencji powyżej 5 roku życia (18,9% ogółu odpływu ), o osób (o 9,7%) mniej niż w II kwartale 214 r. 9

10 Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 4 Na koniec września 214 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych było bez doświadczenia zawodowego (26,1% ogółu ), o 133 osoby (o,2%) więcej niż w czerwcu 214 r. Najwyższym udziałem bez doświadczenia zawodowego wyróżniały się powiaty: przasnyski (43,2%), makowski (4,6%), łosicki (39,4%), zwoleński (38,3%) oraz lipski (38,1%). Najniższy udział tej kategorii zanotowano w m.st. Warszawa (18,%) oraz w powiatach: otwockim (17,6%), warszawskim zachodnim (18,1%), grodziskim (18,3%) oraz mińskim (19,9%). Wśród tej kategorii kobiety stanowiły 5,4% (33.47 osób), a prawo do zasiłku posiadało 99 osób (,2% ogółu tej kategorii). Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego to przede ludzie młodzi w wieku: a osoby (44,9% ogółu tej populacji) oraz a osób (33,1%). Warto zaznaczyć, że 1.25 bez doświadczenia zawodowego (1,8%) to osoby z przedziału wiekowego 6-64 a BEZROBOTNI BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214 r. III kw. 214 r. Pośród populacji bez doświadczenia zawodowego przeważali posiadający wykształcenie poniżej średniego osób (48,% ogółu tej kategorii). Wśród tej kategorii najmniej osób legitymowało się wykształceniem wyższym osoby (13,1%). 4 Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego oznacza to, którzy wykonywali zatrudnienie oraz Inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy 1

11 BEZROBOTNI BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród bez doświadczenia zawodowego powyżej 12 miesięcy bez pracy pozostawało osób (44,5% ogółu w tej kategorii). BEZROBOTNI BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowało się bez doświadczenia zawodowego (32,9% ogółu napływu ), o osób (o 31,5%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 11

12 Bezrobotni do 25 roku życia 5. Na koniec września 214 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych było poniżej 25 roku życia (15,8% ogółu ), o 791 osób (o 2,%) więcej niż na koniec czerwca 214 r. Najwyższym udziałem tej populacji wyróżniały się powiaty: białobrzeski 26,8%, sokołowski 26,7%, przasnyski 26,5%, ostrołęcki i siedlecki po 26,3% oraz wyszkowski 26,2%. Najniższy udział młodzieży do 25 roku życia zanotowano w miastach: Warszawa 7,%, Radom 11,3% i Siedlce 11,7% oraz w powiatach: pruszkowskim 9,1%, warszawskim zachodnim 9,8%, piaseczyńskim 11,5% oraz legionowskim 11,9%. Wśród do 25 roku życia zarejestrowanych było kobiet (49,5% ogółu bezrobotnej młodzieży), a prawo do zasiłku posiadało osób (4,5% ogółu bezrobotnej młodzieży). Istotnym czynnikiem determinującym start zawodowy jest poziom wykształcenia. Wśród do 25 roku życia najwięcej było osób legitymujących się wykształceniem: policealnym i średnim zawodowym osób (26,4%). Warto zaznaczyć, że pośród tej kategorii wykształcenie poniżej średniego posiadało osoby (4,3%). BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej II kw. 214 r. III kw. 214 r. Trudności z podjęciem zatrudnienia mają przede wszystkim osoby bez doświadczenia zawodowego, które jeszcze nie pracowały. Wśród do 25 roku życia osób (61,5%) nie posiadało stażu pracy. Największym udziałem wśród tej populacji wyróżniało się m. Radom 72,2% oraz powiaty: przasnyski 74,8%, przysuski 73,4%, radomski 7,3%, makowski 69,8% oraz grójecki 69,6%. 5 Bezrobotni do 25 roku życia oznacza to, którzy do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyli 25 roku życia. 12

13 BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU do 1 roku Bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Niski poziom wykształcenia oraz brak doświadczenia zawodowego w znacznej mierze wydłuża okres pozostawania bez pracy. Wśród tej kategorii najwięcej osób pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy osoby (27,9%) BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowano do 25 roku życia (3,4% ogółu napływu ), o osoby (o 32,8%) więcej niż w II kwartale 214 r. W tym samym czasie wyłączono z ewidencji osoby (24,6% ogółu odpływu ), o osób (o 8,8%) mniej niż w II kwartale 214 r. 13

14 Bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka W województwie mazowieckim na koniec września 214 r. zarejestrowanych było kobiet, które nie podjęły zatrudnia po urodzeniu dziecka (1,3% ogółu ), o 242 kobiety (o,9%) więcej niż w czerwcu 214 roku. Najwyższym udziałem kobiet tej kategorii wyróżniały się powiaty: przasnyski (17,7%), sierpecki (16,9%), zwoleński (15,1%), ostrowski (14,8%), łosicki (14,6%) oraz ostrołęcki i żuromiński (po 14,%). Najniższy udział tej populacji odnotowano w powiatach: warszawskim zachodnim (5,9%), garwolińskim (6,3%) oraz piaseczyńskim (6,4%). Prawo do zasiłku posiadały kobiety (4,4% ogółu w tej grupie kobiet). Pośród tej kategorii najwięcej kobiet było w wieku: a 12.2 osoby (45,9% ogółu tej populacji ) oraz a osób (26,5%). 2 BEZROBOTNE KOBIETY KTÓRE NIE PODJĘŁY ZATRUDNIENIA PO URODZENIU DZIECKA WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a i wicej II kw. 214 r. III kw. 214 r. Ze względu na wykształcenie najliczniejszą grupę wśród kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka stanowiły bezrobotne kobiety z wykształceniem poniżej średniego kobiet (54,6% tej kategorii ). Wśród tej populacji najmniej osób legitymowało się wykształceniem wyższym osób (12,4%). 14

15 BEZROBOTNE KOBIETY KTÓRE NIE PODJĘŁY ZATRUDNIENIA PO URODZENIU DZIECKA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU 1 5 wyższe policealne i śdrednei średnie zasadnicze zawodowe ogólnokształcące zawodowe II kw. 214 r. III kw. 214 r. gimnazjalne i poniżej Ze względu na staż pracy najliczniejszą grupę stanowiły kobiety, które przepracowały mniej niż 1 rok 6.17 kobiet (23,6%) oraz kobiety ze stażem pracy kobiet (22,6%). 2 BEZROBOTNE KOBIETY KTÓRE NIE PODJĘŁY ZATRUDNIENIA PO URODZENIU DZIECKA WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród tej grupy powyżej 12 miesięcy pozostawało bez pracy osób (63,4% ogółu kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka) BEZROBOTNE KOBIETY KTÓRE NIE PODJĘŁY ZATRUDNIENIA PO URODZENIU DZIECKA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowało się 4.22 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (5,9% ogółu napływu ) - o 1.19 osób (o 39,3%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 15

16 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 6 W województwie mazowieckim w końcu września 214 r. zarejestrowanych było samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (7,7% ogółu ), o 212 osób (o 1,1%) mniej niż w czerwcu 214 r. Najwyższym udziałem wśród tej populacji wyróżniały się miasta: Płock (1,9%) i Warszawa (9,6%) oraz powiaty: żyrardowski (11,1%), sierpecki (9,6%), nowodworski (9,4%), sochaczewski (9,2%) oraz grodziski (9,1%). Najniższy udział wśród samotnie wychowujących dzieci zanotowano w powiatach: przysuskim (3,%), białobrzeskim (3,2%) oraz szydłowieckim (3,8%). Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci, to głównie kobiety osób (84,4% ogółu w tej kategorii). Prawo do zasiłku posiadało osób (7,5% ogółu samotnie wychowujących dzieci). Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci to przede wszystkim osoby w wieku: a osób (38,9% ogółu tej kategorii ) oraz a osób (33,1%). Ze względu na wykształcenie pośród tej kategorii dominowali posiadający wykształcenie poniżej średniego osób (59,4% ogółu tej kategorii ), a wykształceniem wyższym legitymowało się (9,5% tej populacji). 6 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia - oznacza to osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 16

17 BEZROBOTNI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształące Zasadnicze zawodowegimnazjalne i poniżej II kw. 214 r. III kw. 214 r. Biorąc pod uwagę staż pracy, to pośród tej populacji najliczniejszą grupę stanowili ze stażem pracy: osoby (26,3% ogółu tej kategorii ) oraz do 1 roku osób (22,%) BEZROBOTNI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej Bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r Wśród samotnie wychowujących dzieci, powyżej 12 miesięcy pozostawało bez pracy (52,% ogółu tej kategorii ) BEZROBOTNI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w powiatowych urzędach pracy województwa go zarejestrowało się samotnie wychowujących dzieci (6,1% ogółu napływu ), o 874 osoby (o 25,%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 17

18 Bezrobotni niepełnosprawni. W końcu września 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowanych było niepełnosprawnych (4,% ogółu ), o 1 osobę (o,1%) mniej niż w czerwcu 214 r. Najwyższym udziałem niepełnosprawnych wyróżniały się miasta: Siedlce (7,6% ogółu ), Radom (6,5%) i Płock (6,4%) oraz powiaty: grodziski (6,3%), lipski (5,6%) oraz miński i nowodworski (po 5,5%). Najniższy udział niepełnosprawnych zanotowano w powiatach: garwolińskim (1,4%), przysuskim (1,7%), białobrzeskim (1,9%) oraz makowskim i pułtuskim (po 2,%). Wśród niepełnosprawnych kobiety stanowiły 46,3% (4.759 osób), a prawo do zasiłku posiadało osób (14,2% ogółu niepełnosprawnych). Bezrobotni niepełnosprawni to głównie osoby legitymujące się wykształceniem poniżej średniego osób (62,3% ogółu niepełnosprawnych) oraz wykształceniem policealnym i średnim zawodowym osób (21,4%). BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej II kw. 214 r. III kw. 214 r. Liczną grupę pośród niepełnosprawnych stanowili w wieku: a osób (27,4% ogółu niepełnosprawnych) oraz a osób (24,8%). 4 BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214r. III kw. 214r. 18

19 Na koniec września 214 r. 87,8% ogółu niepełnosprawnych posiadało doświadczenie zawodowe, w tym najwięcej osób posiadało staż pracy: osób (2,% ogółu tej populacji ) oraz osób (18,4%). BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Bezrobotni niepełnosprawni mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia, o czym świadczy fakt, że osoby (5,9% ogółu tej kategorii ) pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy. BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 roku w urzędach pracy województwa go zarejestrowało się osób niepełnosprawnych (4,4% ogółu napływu ), o 318 osób (o 11,2%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 19

20 Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. W województwie mazowieckim w końcu września 214 r. zarejestrowanych było 4.811, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia (1,9% ogółu ), o 253 osoby (o 5,%) mniej niż w czerwcu 214 roku. Najwyższym udziałem, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia wyróżniały się miasto Siedlce (3,5%) oraz powiaty: żyrardowski (3,5%) i nowodworski (3,3%). Najniższym udziałem w tej kategorii wyróżniały się powiaty: przysuski (,3%), grójecki (,5%), szydłowiecki (,9%) oraz ostrołęcki i radomski (po 1,%). Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, to głównie mężczyźni 4.66 osób (95,7%) ogółu w tej kategorii), a prawo do zasiłku posiadały - 75 osób (1,6%). Ze względu na wiek, w tej populacji przeważali w wieku osób (29,4% ogółu tej kategorii ) oraz w wieku a osoby (24,8%). BEZROBOTNI KTÓRZY PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE PODJELI ZATRUDNIENIA WEDŁUG WIEKU NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU a a a a a II kw. 214r. III kw. 214r. Wśród, którzy odbyli karę pozbawienia wolności i nie podjęli zatrudnienia przeważają osoby posiadające wykształcenie poniżej średniego 4.31 osób (89,4% tej kategorii ). W tej kategorii najmniej osób legitymowało się wykształceniem wyższym - 35 osób (,7%). 2

21 BEZROBOTNI KTÓRZY PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE PODJĘLI ZATRUDNIENIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej II kw. 214r. III kw. 214r. Wśród tej populacji przeważali ze stażem: do 1 roku 1.36 osób (28,3% ogółu tej kategorii ) oraz osób (24,1%). Należy zauważyć, że wśród tej populacji 1.24 (25,%) nie posiadało stażu pracy BEZROBOTNI KTÓRZY PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE PODJĘLI ZATRUDNIENIA WEDŁUG STAŻU PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 roku i więcej bez stażu II kw. 214 r. III kw. 214 r. Wśród tej kategorii bez pracy powyżej 12 miesięcy pozostawało osób (39,4% ogółu, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia) BEZROBOTNI KTÓRZY PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE PODJĘLI ZATRUDNIENIA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY NA KONIEC II i III KWARTAŁU 214 ROKU Do 1 m-ca 1-3 m-ce 3-6 m-ce 6-12 m-cy m-cy powyżej 24 m-cy II kw. 214 r. III kw. 214 r. W III kwartale 214 r. w urzędach pracy województwa go zarejestrowało się 1.26, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia (1,8% ogółu napływu ), o 3 osoby (o,2%) więcej niż w II kwartale 214 roku. 21

22 W obszarze bezrobocia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa go w porównaniu do poprzedniego kwartału (przy spadku ogólnej liczby o 7.88 osób tj. o 2,7%) obserwuje się: wzrost liczby do 25 roku życia o 791 osób (o 2,%), wzrost kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka o 242 osoby (,9%), wzrost liczby bez doświadczenia zawodowego o 133 osoby (o,2%), spadek liczby bez wykształcenia średniego o osób (o 4,7%), spadek liczby długotrwale o osób (o 1,9%), spadek liczby bez kwalifikacji zawodowych o osoby (o 2,8%), spadek liczby powyżej 5 roku życia o osób (o 3,1%), spadek liczby, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia o 253 osoby (o 5,%), spadek liczby samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia o 212 osób (o 1,1%), spadek liczby niepełnosprawnych o 1 osobę (o,1%). Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy Warszawa, listopad 214 r. 22

23 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na koniec III kwartału 214 r. Załącznik Nr 1 L.p. Wyszczególnienie ,8% ,5% ,8% ,9% ,1% ,2% ,7% ,3% ,9% ,% 131,1% ,% ,8% ,7% ,8% ,8% ,2% ,7% ,2% 34 1,8% 658 3,5% 2,% 1 ciechanowski ,4% ,6% ,7% ,5% ,% ,1% 437 8,3% 565 1,7% 122 2,3% 214 4,%,% 2 mławski ,5% ,% ,5% ,4% ,3% ,2% 32 7,6% 422 1,1% 91 2,2% 153 3,6%,% 3 płoński ,7% ,2% ,3% ,4% ,6% ,% 54 8,6% 63 1,8% 82 1,4% 27 3,5% 2,% 4 żurominski ,6% ,7% ,% ,7% ,1% ,3% 187 5,3% ,% 45 1,3% 84 2,4%,% ,1% ,1% ,7% ,2% ,2% ,2% ,% ,1% 268 1,3% 747 3,5% 32,2% 1 makowski ,9% ,9% 96 2,2% ,2% ,6% ,8% 243 5,4% 53 11,8% 51 1,1% 9 2,% 1,2% 2 m. Ostrołęka ,9% ,6% ,1% ,4% ,4% ,6% 318 8,6% ,2% 57 1,5% 2 5,4% 17,5% 3 ostrołęcki ,3% ,8% ,1% ,8% ,3% ,4% 317 5,6% ,% 57 1,% 131 2,3% 5,1% 4 ostrowski ,5% ,9% 859 2,% ,3% ,2% ,1% 353 8,2% ,8% 51 1,2% 22 4,7%,% 5 przasnyski ,5% ,6% ,5% ,9% ,2% ,% 264 8,3% ,7% 52 1,6% 124 3,9%,% ,2% ,8% ,1% ,4% ,8% ,1% ,1% ,9% 482 2,1% ,6% 15,1% 1 gostyniński ,5% ,3% ,4% ,3% ,8% ,7% 286 7,4% 417 1,7% 8 2,1% 133 3,4% 1,% 2 m. Płock ,2% ,5% ,1% ,4% ,8% ,1% 813 1,9% ,1% 21 2,8% 474 6,4% 2,% 3 płocki ,9% ,6% ,8% ,% ,3% ,6% 55 8,% ,6% 93 1,3% 216 3,1% 9,1% 4 sierpecki ,3% ,% 89 19,2% ,6% ,5% ,5% 44 9,6% ,9% 99 2,3% 199 4,7% 3,1% ,6% ,7% ,5% ,3% ,2% ,9% ,6% ,2% 666 1,2% ,1% 19,% 1 białobrzeski ,8% ,1% ,9% ,3% ,1% ,1% 55 3,2% 165 9,6% 19 1,1% 32 1,9%,% 2 kozienicki ,% ,5% ,3% ,3% ,3% ,4% 233 5,7% ,7% 8 2,% 111 2,7%,% 3 lipski ,5% ,% 48 2,9% ,3% ,1% ,3% 142 6,2% 36 13,3% 35 1,5% 128 5,6% 7,3% 4 przysuski ,9% ,5% ,9% ,4% ,2% ,1% 148 3,% 445 8,9% 17,3% 87 1,7%,% 5 m. Radom ,3% ,2% ,4% ,% ,1% ,5% ,9% ,3% 283 1,5% ,5%,% 6 radomski ,5% ,6% ,8% ,% ,1% ,8% 645 4,3% ,2% 146 1,% 425 2,8%,% 7 szydłowiecki ,8% ,6% ,6% ,1% ,1% ,8% 21 3,8% 488 9,1% 49,9% 22 3,8% 12,2% 8 zwoleński ,6% ,% ,3% ,7% ,3% ,3% 157 5,5% ,1% 37 1,3% 68 2,4%,% ,1% ,% ,5% ,8% ,4% ,7% 818 7,3% ,9% 251 2,2% 615 5,5% 1,% 1 łosicki ,3% 98 57,% 31 18,9% ,6% ,4% ,4% 99 6,2% ,6% 23 1,4% 56 3,5% 1,1% 2 m. Siedlce ,7% ,8% ,3% ,3% ,7% ,6% 31 8,4% ,8% 128 3,5% 278 7,6%,% 3 siedlcki ,3% ,8% 63 18,1% ,8% ,% ,% 244 7,3% ,5% 55 1,7% 166 5,%,% 4 sokołowski ,7% ,8% ,3% ,7% ,2% ,6% 165 6,4% ,6% 45 1,8% 115 4,5%,% w tym: do 25 roku życia długotrwale powyżej 5 roku życia bez kwalifi -kacji zawodo -wych bez doświadczenia zawodowego ,8% ,8% ,5% ,8% ,% ,4% ,5% ,4% ,2% ,9% 62,% 1 garwoliński ,9% ,2% ,4% ,7% ,4% ,7% 299 5,% 381 6,3% 141 2,3% 87 1,4% 5,1% 2 grodziski ,6% ,3% 77 33,5% ,7% 42 18,3% ,8% 21 9,1% 167 7,3% 57 2,5% 144 6,3% 13,6% 3 grójecki ,6% ,4% ,9% ,5% ,4% ,5% 242 8,3% 286 9,8% 15,5% 87 3,%,% 4 legionowski ,9% ,6% ,2% ,8% ,1% ,3% 377 7,9% 344 7,2% 1 2,1% 163 3,4% 1,% 5 miński ,3% ,9% ,4% ,7% ,9% ,2% 396 7,3% 563 1,4% 132 2,4% 3 5,5% 3,1% 6 nowodworski ,2% ,% ,8% ,4% ,5% ,1% 344 9,4% 36 8,4% 121 3,3% 21 5,5% 1,% 7 otwocki ,5% ,6% ,4% ,2% ,6% ,9% 33 7,9% 286 7,4% 91 2,4% 177 4,6%,% 8 piaseczyński ,5% ,8% ,5% ,5% ,8% ,6% 45 7,6% 382 6,4% 119 2,% 227 3,8%,% 9 pruszkowski ,1% ,5% ,7% ,6% ,6% ,3% 416 8,4% 42 8,4% 8 1,6% 22 4,1%,% 1 pułtuski ,% ,% ,9% ,7% ,1% ,5% 391 8,6% ,6% 68 1,5% 93 2,%,% 11 sochaczewski ,3% ,2% ,8% ,8% ,3% ,% 344 9,2% ,1% 41 1,1% 19 2,9%,% 12 m. st. Warszawa ,% ,% ,5% ,6% ,% ,8% ,6% ,6% ,5% ,5% 5,% 13 warszawski zachodni ,8% ,% ,8% ,7% ,1% ,5% 187 6,2% 18 5,9% 88 2,9% 82 2,7%,% 14 węgrowski ,8% ,7% ,2% ,1% 95 26,5% ,8% 275 7,7% ,1% 73 2,% 136 3,8% 7,2% 15 wołomiński ,3% ,9% ,% ,5% ,2% ,4% 796 6,7% 989 8,3% 238 2,% 267 2,2% 24,2% 16 wyszkowski ,2% ,% 78 21,5% ,% ,5% ,1% 215 6,5% 47 12,4% 38 1,2% 167 5,1% 1,% 17 żyrardowski ,3% ,3% ,3% ,7% 98 21,6% ,2% ,1% 345 8,2% 145 3,5% 217 5,2% 2,% bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu kontraktu socjalnego

24 Napływ będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w III kwartale 214 r. Załącznik Nr 2 w tym napływ : Lp. Wyszczególnienie Napływ bezro -botnych do 25 roku życia udział w napływie bezrobo -tnych w % długo -trwale bezro -botnych udział w napływie bezrobo -tnych w % powyżej 5 roku życia udział w napływie bezrobo -tnych w % bez kwalifi -kacji zawodo -wych udział w napływie bezrobo -tnych w % bez doświadczeni a zawodowego udział w napływie bezrobo -tnych w % bez wykształceni a średniego udział w napływie bezrobo -tnych w % Samotnie wychowu -jących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia udział w napływie bezrobo -tnych w % kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka udział w napływie bezrobo -tnych w % którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia udział w napływie bezrobo -tnych w % niepełno - sprawnych ,4% ,3% ,8% ,7% ,9% ,9% ,1% ,9% ,8% ,4% ,6% ,7% ,1% ,8% ,7% ,2% 347 5,7% 319 5,3% 73 1,2% 25 3,4% udział w napływie bezrobo -tnych w % 1 ciechanowski ,2% ,9% ,2% ,7% 57 27,4% ,7% 125 6,8% 12 5,5% 28 1,5% 72 3,9% 2 mławski ,1% ,1% ,6% ,3% ,1% 638 4,2% 73 4,6% 73 4,6% 19 1,2% 54 3,4% 3 płoński ,1% ,2% ,7% ,9% ,2% ,1% 13 6,6% 83 5,3% 17 1,1% 46 2,9% 4 żurominski ,3% ,5% ,2% ,8% 41 38,7% 426 4,2% 46 4,3% 61 5,8% 9,8% 33 3,1% ,1% ,1% ,4% ,6% ,7% ,2% 271 5,1% 351 6,6% 47,9% 224 4,2% 1 makowski ,4% 54 54,1% ,8% 566 6,8% 43 43,3% 38 4,8% 46 4,9% 58 6,2% 8,9% 26 2,8% 2 m. Ostrołęka ,2% 48 43,3% 192 2,4% ,6% ,5% ,8% 5 5,3% 48 5,1% 8,8% 63 6,7% 3 ostrołęcki ,% ,7% ,3% ,7% ,9% ,6% 63 4,3% 113 7,8% 9,6% 43 3,% 4 ostrowski ,5% ,4% ,6% ,4% ,7% ,% 61 5,3% 64 5,6% 15 1,3% 57 5,% 5 przasnyski ,7% ,4% 14 12,5% 333 4,1% 42 48,4% ,5% 51 6,1% 68 8,2% 7,8% 35 4,2% ,2% ,8% ,9% ,7% ,9% ,1% 441 6,2% 47 5,7% 165 2,3% 334 4,7% 1 gostyniński ,9% ,2% ,1% 55 41,6% ,2% ,5% 65 5,3% 57 4,7% 19 1,6% 46 3,8% 2 m. Płock ,7% ,2% ,% ,5% ,5% ,% 177 8,2% 113 5,2% 8 3,7% 132 6,1% 3 płocki ,9% ,6% ,6% 533 2,2% ,8% ,% 128 4,9% 165 6,3% 36 1,4% 86 3,3% 4 sierpecki ,7% ,4% ,5% ,% ,7% ,6% 71 6,2% 72 6,3% 3 2,6% 7 6,1% ,8% ,6% ,9% ,2% ,2% ,7% 597 4,4% 828 6,1% 169 1,2% 68 4,5% 1 białobrzeski ,3% ,4% 99 15,% ,7% ,6% ,% 18 2,7% 4 6,1% 5,8% 13 2,% 2 kozienicki ,8% 562 5,1% ,6% ,3% 48 36,4% ,9% 44 3,9% 77 6,9% 19 1,7% 46 4,1% 3 lipski ,3% ,4% ,2% ,3% 414 4,% 416 4,2% 52 5,% 76 7,3% 12 1,2% 54 5,2% 4 przysuski ,7% ,6% ,9% ,9% 46 39,7% 4 34,5% 28 2,4% 57 4,9% 2,2% 28 2,4% 5 m. Radom ,4% ,4% 868 2,8% ,5% ,9% ,2% 279 6,7% 267 6,4% 69 1,7% 286 6,8% 6 radomski ,% ,9% ,3% ,8% ,5% ,2% 113 3,2% 189 5,4% 39 1,1% 111 3,2% 7 szydłowiecki ,5% 67 63,4% ,9% ,5% ,9% ,9% 3 2,8% 58 5,5% 13 1,2% 48 4,5% 8 zwoleński ,8% ,7% 99 12,4% 325 4,6% 324 4,4% ,7% 33 4,1% 64 8,% 1 1,2% 22 2,7% ,1% ,3% 48 13,1% ,1% ,4% ,5% 186 5,1% 29 7,9% 5 1,4% 186 5,1% 1 łosicki ,5% ,% 73 12,3% 22 37,1% 27 45,5% 25 34,6% 2 3,4% 52 8,8% 7 1,2% 27 4,6% 2 m. Siedlce ,6% 56 43,% 24 17,3% ,1% ,6% ,4% 95 8,1% 99 8,4% 26 2,2% 71 6,% 3 siedlecki ,8% 45 38,1% 13 9,7% ,3% ,9% ,4% 41 3,9% 82 7,7% 11 1,% 42 3,9% 4 sokołowski ,1% ,7% 1 12,2% 22 26,8% ,5% ,2% 3 3,7% 57 7,% 6,7% 46 5,6% ,2% ,% ,9% ,2% ,8% ,9% ,% ,6% 756 2,1% ,4% 1 garwoliński ,8% ,5% ,1% ,9% 568 4,9% ,% 49 3,5% 38 2,7% 18 1,3% 26 1,9% 2 grodziski ,5% 3 31,3% 23 21,2% ,3% ,3% 37 38,7% 65 6,8% 43 4,5% 3 3,1% 48 5,% 3 grójecki ,5% ,6% 19 17,4% 446 4,9% ,1% 46 42,2% 59 5,4% 56 5,1% 5,5% 28 2,6% 4 legionowski ,2% ,1% ,3% 49 38,4% ,3% ,8% 83 6,5% 49 3,8% 27 2,1% 49 3,8% 5 miński ,5% ,1% ,3% 6 35,4% ,9% ,2% 86 5,1% 129 7,6% 36 2,1% 77 4,5% 6 nowodworski ,4% ,2% ,1% 64 56,% ,8% ,1% 66 6,1% 43 4,% 25 2,3% 62 5,7% 7 otwocki ,3% ,% 263 2,1% ,% ,9% ,3% 82 6,3% 7 5,3% 28 2,1% 59 4,5% 8 piaseczyński ,8% ,8% ,9% 72 42,% ,2% 693 4,4% 11 6,4% 78 4,5% 34 2,% 56 3,3% 9 pruszkowski ,3% 547 4,4% ,% ,2% 43 29,8% ,4% 1 7,4% 79 5,8% 27 2,% 6 4,4% 1 pułtuski ,6% ,5% ,6% ,2% ,6% 52 47,3% ,% ,2% 17 1,5% 28 2,5% 11 sochaczewski ,4% ,9% ,7% 41 31,6% ,7% ,8% 88 6,9% 99 7,8% 17 1,3% 35 2,8% 12 m. st. Warszawa ,2% ,3% ,5% ,9% ,8% ,1% ,5% 77 5,4% 352 2,5% 762 5,4% 13 warszawski zachodni ,7% 298 3,5% ,2% ,4% ,3% 391 4,% 47 4,8% 37 3,8% 23 2,4% 29 3,% 14 węgrowski ,1% ,8% ,1% ,3% ,4% ,9% 43 4,3% 71 7,1% 14 1,4% 49 4,9% 15 wołomiński ,7% ,2% ,4% ,9% 922 3,7% ,7% 163 5,4% 188 6,3% 59 2,% 8 2,7% 16 wyszkowski ,9% ,7% ,5% ,3% ,7% 68 39,9% 69 4,5% 111 7,3% 12,8% 77 5,1% 17 żyrardowski ,5% ,4% ,6% 35 28,2% ,% 56 46,8% 9 8,3% 41 3,8% 32 3,% 63 5,8%

25 Lp Odpływ wybranych kategorii będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w III kwartale 212 r. Wyszczególnienie Odpływ w tym odpływ do 25 roku życia udział w odpływie bezrobo -tnych w % powyżej 5 roku życia udział w odpływie bezrobo -tnych w % długotrwale Załacznik Nr 3 udział w odpływie bezrobo -tnych w % ,6% ,9% ,2% ,8% ,2% ,6% 1 ciechanowski ,4% 49 19,% ,1% 2 mławski ,6% ,4% 75 36,6% 3 płoński ,6% ,8% 79 46,9% 4 żurominski ,% ,7% ,5% ,9% ,7% ,% 1 makowski ,7% ,7% ,9% 2 m. Ostrołęka ,8% ,5% ,7% 3 ostrołęcki ,2% ,% ,3% 4 ostrowski ,2% ,7% ,9% 5 przasnyski ,7% ,9% 5 48,9% ,7% ,5% ,9% 1 gostyniński ,6% ,2% ,7% 2 m. Płock ,3% ,7% ,7% 3 płocki ,5% 47 14,4% ,7% 4 sierpecki ,3% ,9% 49 45,% ,7% ,% ,7% 1 białobrzeski ,7% ,3% ,9% 2 kozienicki ,% 2 16,% 626 5,2% 3 lipski ,7% ,8% 525 5,4% 4 przysuski ,9% ,1% ,4% 5 m. Radom ,1% ,2% ,6% 6 radomski ,2% ,9% ,6% 7 szydłowiecki ,5% ,% 717 6,1% 8 zwoleński ,% ,5% ,4% ,1% ,1% ,4% 1 łosicki ,% 73 13,% ,3% 2 m. Siedlce ,3% ,7% 68 45,9% 3 siedlecki ,5% 13 11,5% 45 39,6% 4 sokołowski ,1% 12 12,8% ,% ,1% ,% ,6% 1 garwoliński ,4% 29 14,8% ,3% 2 grodziski ,5% ,% ,5% 3 grójecki ,1% ,3% ,2% 4 legionowski ,7% ,4% ,6% 5 miński ,4% ,8% ,% 6 nowodworski ,4% ,6% ,9% 7 otwocki ,6% ,6% 51 36,6% 8 piaseczyński ,1% 331 2,4% ,6% 9 pruszkowski ,6% ,9% ,% 1 pułtuski ,2% ,4% ,3% 11 sochaczewski ,5% ,8% 49 35,3% 12 m. st. Warszawa ,1% ,4% ,5% 13 warszawski zachodni ,9% ,1% ,6% 14 węgrowski ,9% ,5% 49 4,8% 15 wołomiński ,2% 74 21,4% ,6% 16 wyszkowski ,3% ,2% ,4% 17 żyrardowski ,5% 22 16,7% ,1%

26 Załącznik Nr 4 Bezrobotni do 25 roku życia według wykształcenia w województwie mazowieckim na koniec III kwartału 214 r. Lp. Wyszczególnienie ,6% ,4% ,6% ,8% ,5% ,6% ,2% ,4% ,7% ,1% 1 ciechanowski ,5% 21 21,8% 22 21,9% ,8% 184 2,% 2 mławski ,8% ,6% ,1% ,7% ,7% 3 płoński ,7% ,5% 382 3,2% ,5% 34 24,% 4 żurominski ,3% ,% ,4% ,7% 15 14,5% ,1% ,8% ,% ,7% ,3% 1 makowski ,2% ,6% ,5% ,7% ,1% 2 m. Ostrołęka ,3% ,1% ,9% 52 1,1% 1 19,5% 3 ostrołęcki ,3% ,2% ,2% 25 16,9% ,5% 4 ostrowski ,3% ,1% 35 31,6% ,8% ,2% 5 przasnyski ,1% ,% ,% ,3% ,6% ,6% ,2% 818 2,1% ,2% ,% 1 gostyniński ,8% 22 25,4% 22 27,6% ,2% ,% 2 m. Płock ,6% ,% 2 2,3% ,% ,% 3 płocki ,6% ,4% ,7% ,% ,3% 4 sierpecki ,7% ,1% 172 2,1% ,5% ,7% ,5% ,1% ,6% ,6% ,2% 1 białobrzeski ,1% ,1% 89 19,3% ,1% 62 13,4% 2 kozienicki ,8% ,1% ,2% 222 3,4% ,6% 3 lipski ,9% ,1% ,3% 115 2,4% 69 12,3% 4 przysuski ,3% 32 32,1% ,9% ,1% 99 1,5% 5 m. Radom ,4% 448 2,8% 44 18,8% ,5% ,5% 6 radomski ,1% ,7% ,4% ,9% ,8% 7 szydłowiecki ,% ,5% ,4% ,8% ,3% 8 zwoleński ,8% ,4% ,9% ,9% ,% ,3% ,3% ,9% ,% ,4% 1 łosicki ,4% ,6% 72 19,4% 34 9,2% 76 2,5% 2 m. Siedlce ,9% 84 19,6% 15 24,5% 85 19,8% 87 2,3% 3 siedlcki ,% ,5% ,2% 263 3,% 18 12,3% 4 sokołowski ,4% ,9% 21 29,3% ,8% 93 13,6% w tym z wykształceniem: wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej ,% ,9% ,7% ,% ,3% 1 garwoliński ,7% ,7% 37 21,4% ,4% ,9% 2 grodziski ,4% 51 17,6% 1 34,5% 53 18,3% 76 26,2% 3 grójecki ,% 22 33,3% ,% ,9% 15 15,9% 4 legionowski ,% ,6% 175 3,6% 62 1,9% ,9% 5 miński ,2% 285 3,4% ,2% ,5% ,8% 6 nowodworski ,5% ,8% ,4% 1 15,9% ,4% 7 otwocki ,8% ,% 157 3,3% 84 16,2% ,8% 8 piaseczyński ,1% ,7% ,1% 85 12,4% ,8% 9 pruszkowski ,7% 88 19,4% ,5% 55 12,1% ,3% 1 pułtuski ,% ,% ,2% ,1% ,7% 11 sochaczewski ,% ,8% ,9% ,7% ,5% 12 m. st. Warszawa ,8% 66 18,5% ,6% 233 6,5% ,6% 13 warszawski zachodni ,4% 89 3,1% 8 27,% 33 11,1% 75 25,3% 14 węgrowski ,2% ,8% ,8% ,3% 88 9,9% 15 wołomiński ,% 46 25,2% ,7% 31 16,5% 45 24,6% 16 wyszkowski ,1% 38 35,7% ,6% ,% ,6% 17 żyrardowski ,9% ,5% 23 29,7% 96 14,% 24 29,8%

27 Bezrobotni do 25 roku życia według stażu pracy w województwie mazowieckim na koniec III kwartału 214 r. Załącznik Nr 5 Lp. Wyszczególnienie ,9% ,2% 152,4%,%,%,% ,5% ,9% ,3% 17,5%,%,%,% ,3% 1 ciechanowski ,7% ,% 9 1,%,%,%,% ,3% 2 mławski ,4% ,8% 2,2%,%,%,% ,5% 3 płoński ,3% 24 16,1% 5,4%,%,%,% ,2% 4 żurominski ,5% 14 19,4% 1,1%,%,%,% 44 6,9% ,4% ,8% 7,1%,%,%,% ,7% 1 makowski ,1% ,9% 2,2%,%,%,% ,8% 2 m. Ostrołęka ,8% 59 11,5%,%,%,%,% 36 59,6% 3 ostrołęcki ,2% 25 16,9% 4,3%,%,%,% ,6% 4 ostrowski ,6% 15 1,9%,%,%,%,% ,5% 5 przasnyski ,2% 84 9,9% 1,1%,%,%,% ,8% ,8% ,4% 1,2%,%,%,% ,5% 1 gostyniński ,8% 86 1,8% 1,1%,%,%,% 48 6,3% 2 m. Płock ,% 19 11,1% 1,1%,%,%,% ,8% 3 płocki ,3% 21 14,5% 2,1%,%,%,% ,1% 4 sierpecki ,9% ,6% 6,7%,%,%,% 53 58,8% ,1% ,6% 35,4%,%,%,% ,9% 1 białobrzeski ,3% 11 23,9% 8 1,7%,%,%,% 24 52,1% 2 kozienicki ,8% ,8% 1,1%,%,%,% ,2% 3 lipski ,7% 14 18,5% 3,5%,%,%,% ,3% 4 przysuski ,6% 12 1,8% 1,1%,%,%,% ,4% 5 m. Radom ,4% ,1% 7,3%,%,%,% ,2% 6 radomski ,1% ,2% 11,4%,%,%,% ,3% 7 szydłowiecki ,8% ,6% 2,2%,%,%,% ,4% 8 zwoleński ,9% ,1% 2,3%,%,%,% 49 6,7% ,1% ,9% 6,3%,%,%,% ,7% 1 łosicki ,5% 3 8,1% 2,5%,%,%,% ,9% 2 m. Siedlce ,9% 69 16,1%,%,%,%,% ,% 3 siedlcki ,8% ,4% 2,2%,%,%,% ,6% 4 sokołowski ,8% ,7% 2,3%,%,%,% ,2% do 1 roku ,6% ,1% 77,5%,%,%,% ,9% 1 garwoliński ,% ,4% 4,3%,%,%,% 867 6,3% 2 grodziski ,9% 69 23,8% 4 1,4%,%,%,% ,9% 3 grójecki ,3% ,7% 3,5%,%,%,% 46 69,6% 4 legionowski ,% 79 13,8% 3,5%,%,%,% 346 6,6% 5 miński ,1% 19 2,2% 9 1,%,%,%,% 54 53,7% 6 nowodworski ,8% ,6% 4,6%,%,%,% 32 48,% 7 otwocki ,1% 95 18,3% 2,4%,%,%,% ,2% 8 piaseczyński ,3% ,8% 4,6%,%,%,% ,3% 9 pruszkowski ,1% 76 16,7% 1,2%,%,%,% ,% 1 pułtuski ,5% 228 2,9% 3,3%,%,%,% ,4% 11 sochaczewski ,7% 94 14,5% 3,5%,%,%,% ,4% 12 m. st. Warszawa ,7% 368 1,3% 6,2%,%,%,% ,8% 13 warszawski zachodni ,% 36 12,2% 3 1,%,%,%,% ,8% 14 węgrowski ,8% ,6% 5,6%,%,%,% ,% 15 wołomiński ,6% ,3% 17,9%,%,%,% ,1% 16 wyszkowski ,4% 14 16,2% 4,5%,%,%,% ,8% 17 żyrardowski ,% ,6% 2,3%,%,%,% ,1% i wiecej bez stażu

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Strona 1 z 9 Ogólne dane statystyczne Do egzaminu maturalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4 Bezrobocie w województwie mazowieckim kwiecień 2016 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w kwietniu : Stopa bezrobocia 8,2%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.546 osób (z 221.524 osób w marcu do

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim 2017 Nr 7 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Grudzień 2015 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w grudniu : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6 Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2016 Nr 6 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 7,8%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6.407 osób (z 208.432 osoby w maju do 202.025

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r.

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r. XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa, 4.06.09 r. Plan posiedzenia. Powitanie.. Dofinansowanie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie Województwo mazowieckie Q4 2018 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując wiedzę

Bardziej szczegółowo

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Luty 2015 Nr 2 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopa

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 1 Razem Liczba unieważnień 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE dd.mm.rrrr r. Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. 18.05.2018 r. 22,7% udział turystów zagranicznych odwiedzających Polskę Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2013 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WARSZAWA GRUDZIEŃ 2010 ROK 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Kwiecień 2014 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016 bryg dr inż Jarosław Zarzycki Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Koncepcja metody określania kategoryzacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 16.08.2017 r. http://warszawa.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00 ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od 23.12.2018 r. od godz. 7.00 do 24.12.2018 r. do godz. 7.00 poniedziałek, dnia 24.12.2018 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Gągolina, powiat miński

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. (poz. 231) KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński JOW W SAMORZĄDACH Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński widełki wielkości okręgu 100% 90% 80% 0,5 0,5 0,5 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,5 0,5 0,5 powyżej normy poniżej normy minimum 0% okręg pięciomandatowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie Województwo mazowieckie Q4 2017 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując wiedzę

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie Województwo mazowieckie Q1 2019 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując wiedzę

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Wrzesień 2015 Nr 9 Stopa bezrobocia 8,6%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 2.629

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r.

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. dot. : XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i XXI Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia Wiadomości Czwartek, 7 maja 2015 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24-02-2014 OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo