Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1"

Transkrypt

1 Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.). Wzrost bezrobocia wystąpił w 16 kategoriach, największy pośród: poprzednio pracujące o osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.), zamieszkałych na wsi o osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.), do 30 roku życia o osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.), długotrwale bezrobotnych o osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.), bez kwalifikacji zawodowych o osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.). Spadek bezrobocia wystąpił w kategorii osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej o 228 osób (z osób w grudniu do osób w styczniu br.), Wzrost o zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (z miejsc w grudniu do w styczniu br.). 2. Liczba podmiotów i przeciętne zatrudnienie Na koniec stycznia 2016 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem na koniec grudnia liczba podmiotów zwiększyła się o 0,2%, a w porównaniu ze stanem na koniec stycznia ub. roku zwiększyła się o 3,3%. W styczniu 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1.378,0 tys. osób i było o 2,3% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,4% w grudniu br. i wzrostu o 1,4 % w styczniu ub. roku). 1

2 3. Poziom bezrobocia 1 Na koniec stycznia 2016 r. na Mazowszu zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiet, tj. 48,0% ogółu bezrobotnych. Tabela 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan na koniec miesiąca/roku) Liczba bezrobotnych miesiąc/rok Ogółem Wzrost/spadek w odniesieniu do poprzedniego miesiąca/roku Stopa bezrobocia , , , , , , , , , , , , , , , , styczeń ,7 Źródło: Opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów 1 Na podstawie obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 2

3 Wzrost bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano we wszystkich 42 powiatach, największy liczbowy wzrost wystąpił w miastach Warszawa o osób (o 2,9%), Radom o 506 osób (o 3,0%) i Płock o 362 osoby (o 5,7%) oraz w powiatach radomskim o 507 osób (o 3,7%), płockim o 395 osób (o 6,2%), ostrołęckim o 339 osób (o 6,8%), ciechanowskim o 310 osób (o 6,0%) i wołomińskim o 301 osób (o 3,0%). 4. Stopa bezrobocia W styczniu 2016 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 8,7% (przy średniej dla kraju 10,3%). W odniesieniu do grudnia stopa bezrobocia wzrosła dla województwa mazowieckiego o 0,3 punktu procentowego i dla kraju o 0,5 punktu procentowego. Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie 6,5%, śląskie 8,5%, mazowieckie 8,7%, małopolskie 8,8% dolnośląskie 9,0%, natomiast najwyższą województwa: warmińsko - mazurskie 17,0%, zachodniopomorskie 14,0%, kujawskopomorskie 13,9%, podkarpackie 13,7% oraz świętokrzyskie 13,1%. Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia w styczniu odnotowano w powiatach: szydłowieckim 31,9%, radomskim 25,9%, przysuskim 23,9%, sierpeckim 21,7% oraz makowskim 21,6%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się miasta: Warszawa 3,5% i Siedlce 8,1% oraz powiaty: warszawski zachodni 4,7%, grójecki 5,1%, grodziski 6,1%, piaseczyński i pruszkowski po 6,7% oraz otwocki 7,1% 3

4 Rysunek 1 Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2016 r. Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów luty 2016 r. Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 42 powiatach, największy w powiatach: sierpeckim o 1,0 punkt procentowy, białobrzeskim o 0,9 punktu procentowego, gostynińskim, kozienickim, makowskim, ostrołęckim, ostrowskim, płocki i wyszkowski po 0,8 punktu procentowego. 4

5 Wykres 1 Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim (stan na koniec miesiąca w %) 13,0 12,0 11,0 10,0 9, ,7 9,7 9,4 9,1 8,8 8,7 8,7 8,6 8,4 8,4 8,4 8,0 7,0 6,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 2015 Rok 2016 Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów 5. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych 2 W styczniu 2016 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło osób bezrobotnych (w grudniu osób) z ewidencji wyłączono bezrobotnych (w grudniu osób), w tym z powodu: podjęcia pracy osób 55,4% odpływu z bezrobocia, niepotwierdzenia gotowości do pracy osób 22,5% odpływu z bezrobocia, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 988 osób 6,2 % odpływu z bezrobocia, rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 374 osoby 2,3% odpływu z bezrobocia, nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 321 osób 2,0% odpływu z bezrobocia, odmowy, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI osób 1,8% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcia stażu 278 osób 1,7% odpływu z bezrobocia. 2 Na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 3 Program aktywizacja i integracja (PAI) art. 62a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z, poz. 149). 5

6 6. Wybrane kategorie bezrobotnych 4 Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych ( osób) - co 7 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. Tabela 2 Wybrane kategorie bezrobotnych styczeń Udział % Bezrobotni ogółem grudzień Udział % styczeń 2016 r. Udział % , , ,0 w tym: Kobiety , , ,0 Mężczyźni , , ,0 ponadto: Poprzednio pracujący , , ,6 Dotychczas nie pracujący , , ,4 Zamieszkali na wsi , , ,4 Z prawem do zasiłku , , ,0 Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy , , ,7 Osoby w okresie do 12 m - cy od dnia ukończenia nauki , , ,0 Cudzoziemcy , , ,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotne kobiety Na koniec stycznia 2016 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było bezrobotne kobiety, tj. 48,0% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do grudnia liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o osób (o 3,7%). Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach: posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 78,0% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 73,6% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, cudzoziemcy 58,7%, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 57,6%, osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 54,5%, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 53,2%, 4 Na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy. 6

7 do 30 roku życia 51,7%, bez doświadczenia zawodowego 50,3%. Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się głównie: miasto Płock 56,0% oraz powiaty: płocki 54,4%, sierpecki 52,3% oraz mławski 52,0%. Bezrobotni mężczyźni Na koniec stycznia 2016 r. zarejestrowanych było mężczyzn, tj. 52,0% bezrobotnych. W odniesieniu do grudnia liczba bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o osób (o 5,2 %). Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych: powyżej 50 roku życia 61,2%, niepełnosprawni 53,8%, bez kwalifikacji zawodowych 53,3%, zamieszkali na wsi 52,8%, poprzednio pracujący 52,4%, długotrwale bezrobotni 50,7%, dotychczas niepracujące 50,2%. Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński 60,2%, białobrzeski 58,2%, lipski 56,2%, łosicki 56,0%, wołomiński 55,9%, pułtuski 55,6%, oraz otwocki i przysuski po 55,1%. Bezrobocie na wsi Na koniec stycznia 2016 r. na wsi mieszkało bezrobotnych, tj. 44,4% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet. W porównaniu do grudnia liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zwiększyła się o osób (o 5,1%). Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 35,2% w powiecie pruszkowskim do 96,5% w powiecie siedleckim. 7

8 Bezrobotni z prawem do zasiłku Na koniec stycznia 2016 r. prawo do zasiłku posiadało osób, tj. 14,0% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do grudnia liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zwiększyła się o osób (o 7,3%). Najwyższy udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku odnotowano w powiatach: żuromińskim 18,7%, grodziskim 18,5%, otwockim 18,2%, mińskim 17,5%, mławskim 17,4%, gostynińskim 17,3%, wyszkowskim 17,0%. Najniższym udziałem bezrobotnych wśród tej populacji wyróżniały się powiaty: lipski 8,4%, ostrowski 9,7%, sokołowski 10,0%, łosicki i przasnyski po 10,2%, ostrołęcki 10,4% oraz kozienicki 10,7%, Tabela 3 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 5 rok/ miesiące Bezrobotni Ogółem do 30 roku życia w tym osoby: do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnospraw ne do 18 roku życia styczeń Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. niepełnosprawni 5 Zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 8

9 Na koniec stycznia 2016 r. bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: długotrwale bezrobotne 57,6% ogółu bezrobotnych ( osób), 6 powyżej 50 roku życia 28,3% ogółu bezrobotnych ( osoby), do 30 roku życia 27,5% ogółu bezrobotnych ( osób), posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 13,2% ogółu bezrobotnych ( osób), niepełnosprawne 4,3% ogółu bezrobotnych (9.708 osób), korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 0,6% ogółu bezrobotnych (1.405 osób), posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,1% ogółu bezrobotnych (239 osób). 7. Planowane zwolnienia W styczniu 2016 r. 7 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o 2 więcej niż w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia ma zostać objętych 714 osób (o 686 osób mniej jak w poprzednim miesiącu). Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają w branżach bankowej i ubezpieczeniowej. W styczniu 2016 r. 12 pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych (o 3 pracodawców mniej jak w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia zostało objętych 298 osób (o 183 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu). Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar zwolnień grupowych do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy, a planowane lub dokonywane zwolnienia mają miejsce również w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym, liczba osób przewidzianych do zwolnienia, jak również zwolnionych może być nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego. 6 Zgodnie z obowiązującą Ustawą długotrwale bezrobotny to osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.). 9

10 8. Usługi i instrumenty rynku pracy Pośrednictwo pracy W styczniu 2016 r. pośrednicy pracy podjęli współpracę z zakładami pracy, nawiązali kontaktów z pracodawcami, w wyniku których pozyskali niesubsydiowanych miejsc pracy. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały wolnych miejsc pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 7, o wolnych miejsc pracy (o 26,3%) więcej niż w poprzednim miesiącu. Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 79,2%, tj wolnych miejsc pracy dotyczyło pracy niesubsydiowanej. Tabela 4 Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wyszczególnienie I Udział % I 2016 r. Udział % Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: , ,0 subsydiowane , ,8 niesubsydiowane , ,2 z sektora publicznego , ,1 sezonowe , ,6 dla niepełnosprawnych 584 6, ,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. W miesiącu styczniu 2016 r. za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie uzyskały osoby, co stanowi 68,3% ogółu podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie mazowieckim. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 2016 roku wyniosła - 35,3%. 7 Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 zmieniona została nazwa - oferty pracy na wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 10

11 9. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej. 8 W miesiącu styczniu 2016 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, o oświadczeń (o 69,8%) więcej niż w poprzednim miesiącu. Mazowieccy pracodawcy zamierzali zatrudnić: obywateli Ukrainy, tj. 96,1% zgłoszonych oświadczeń, a także: 683 obywateli Mołdowy, 276 Białorusinów, 49 osób z Gruzji, 46 osób z Rosji oraz 24 osoby z Armenii. W miesiącu styczniu 2016 r. najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: osób na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 95,7% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, osób jako pracowników przy pracach prostych, tj. 75,2%, osoby na umowę o dzieło, tj. 62,3%, mężczyzn, tj. 61,8%, osób w rolnictwie, tj. 61,7%, pracowników w wieku lat, tj. 44,7%. Najwięcej oświadczeń zgłoszono na terenie powiatów: płońskiego oświadczenia, tj. 31,5% ogółu oświadczeń zarejestrowanych w miesiącu styczniu na Mazowszu i grójeckiego oświadczeń, tj. 14,7% oraz w m. st. Warszawa oświadczenia, tj. 12,9%. 10. Realizacja zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie od do w województwie mazowieckim. W województwie mazowieckim w okresie od wypłacono ze środków FGŚP 331 świadczeń na rzecz 125 pracowników. Zaspokojono roszczenia pracownicze w stosunku do 29 niewypłacalnych pracodawców, na ogólną kwotę ,49 zł. Większość firm niewypłacalnych, których pracownicy skorzystali z FGŚP, to firmy których siedziba mieściła się w Warszawie. Stanowiły ponad 48 % ogółu tych firm. Do ze świadczeń wypłaconych ze środków FGŚP w związku z niewypłacalnością pracodawcy skorzystało 129 pracodawców zatrudniających do 20 osób, 84 zatrudniających od 21 do 100 pracowników oraz 9 pracodawców zatrudniających powyżej 100 osób. Główne świadczenia wypłacane ze środków FGŚP to wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy, odprawy z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, odszkodowania za skrócony okres 8 Z dniem 1 stycznia 2010 r. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego jest realizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5. 11

12 wypowiedzenia, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy w którym ustał stosunek pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców. Odmówiliśmy wypłaty wnioskowanych świadczeń ze środków FGŚP dla 18 osób. Z uwagi na braki formalne lub brak podstaw prawnych do rozpatrzenia sprawy, pozostawiono bez rozpoznania 5 wniosków. Tabela 5 Realizacja wypłat w okresie r. do w związku z niewypłacalnością pracodawcy w podziale na powiaty Powiat Ilość firm garwoliński 1 mławski 1 nowodworski 1 otwocki 2 piaseczyński 2 płock 2 płocki 1 pruszkowski 1 radom 1 sochaczewski 1 warszawa 14 wołomiński 2 Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie Tabela 6 Liczba firm na Mazowszu w okresie od r. do r., których pracownicy otrzymali świadczenia pracownicze ze środków FGŚP wg PKD Sekcja PKD Ilość firm C - przetwórstwo przemysłowe 11 F budownictwo 1 G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 7 motocykle H - transport i gospodarka magazynowa 2 I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2 J informacja i komunikacja 1 L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 2 S - pozostała działalność usługowa 1 Źródło: Opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie 12

13 Na Mazowszu zdecydowaną grupę niewypłacalnych pracodawców, których pracownikom zaspokojono roszczenia pracownicze z FGŚP, stanowiły firmy które prowadziły działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego, przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. Odpowiednio stanowiły one w ogólnej liczbie przedsiębiorców 37,93 %, i 24,14 %. Realizacja zadań związanych z ochroną miejsc pracy W 2016 r. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nadal można otrzymać bezzwrotną pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z kontynuacją rozwiązań ustawowych, które weszły w życie z dniem 1 lutym ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. z, poz. 150). Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracownikom z przyczyn niedotyczących pracowników. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń związanych z ochroną miejsc pracy do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy działającego z upoważnienia marszałka województwa. Ustawa jest adresowana do przedsiębiorców, których przeważający rodzaj prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazuje na jej udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także w wynikających z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych i których produkt działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych krajów (m.in. na skutek rosyjskiego embarga). Pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis. Do zostało zawartych 9 umów z przedsiębiorcami na łączną kwotę ,40 zł. Z dniem r. 2 przedsiębiorców zakończyło już realizację zawartych umów, w stosunku do których prowadzony jest jeszcze monitoring mający na celu kontrolę realizacji postanowień umowy. W dalszym ciągu realizowana jest obsługa 7 przedsiębiorców w ramach zawartych umów. W województwie mazowieckim w okresie od wypłacono ze środków FGŚP na ochronę miejsc pracy kwotę ,63 zł na rzecz 72 osób. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń Czynności windykacyjne dokonuje się w stosunku do należności powstałych w wyniku wypłat świadczeń dokonanych za pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014r. poz. 272 z pózn. zm.). Ciężar zaspokajania należności pracowniczych przejmuje w takiej sytuacji Fundusz niezależnie od tego, czy będzie w stanie jakąkolwiek cześć z wypłaconych środków 13

14 odzyskać. Na dzień r. kwota odzyskanych należności wyniosła: ,73 zł (w tym ,39 zł należność główna i ,34 zł odsetki). Plan windykacyjny na rok 2016 stanowi kwotę ,00zł. Ponadto w okresie od r. do r. skierowano do MRPiPS 7 wniosków o umorzenie należności na łączną kwotę ,63 zł. Decyzją MRPiPS dokonano umorzeń w stosunku do 6 dłużników na łączną kwotę: ,91zł. Opracował: Zespół ds. Statystyk Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 14

15 Bezrobotni ogółem w styczniu i grudniu oraz w styczniu 2016 r. Załącznik nr 1 Liczba bezrobotnych ogółem L.p. Wyszczególnienie styczeń grudzień styczeń 2016 r. spadek (-) wzrost w stosunku do stycznia (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do stycznia (w procentach) spadek (-) wzrost w stosunku do grudnia (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do grudnia (w procentach) stopa bezrobocia styczeń 2016 r. (w procencie aktywnych zawodowo) Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,10% ,48% 8, ,98% 834 4,84% 1 ciechanowski ,95% 310 6,01% 16,0 2 mławski ,41% 197 5,38% 12,6 3 płoński ,75% 193 3,82% 15,0 4 żurominski ,30% 134 4,00% 20,5 Obszar ostrołęcki ,57% ,23% 1 makowski ,85% 211 5,48% 21,6 2 m. Ostrołęka ,00% 210 6,34% 14,0 3 ostrołęcki ,02% 339 6,78% 16,1 4 ostrowski ,70% 287 7,81% 13,6 5 przasnyski ,41% 123 4,17% 14,3 Obszar płocki ,41% ,91% 1 gostyniński ,26% 179 5,35% 19,5 2 m. Płock ,52% 362 5,67% 10,8 3 płocki ,38% 395 6,23% 18,1 4 sierpecki ,88% 240 6,30% 21,7 Obszar radomski ,57% ,60% 1 białobrzeski ,45% 151 9,99% 11,9 2 kozienicki ,93% 248 7,10% 14,8 3 lipski ,73% 130 5,74% 14,5 4 przysuski ,74% 66 1,40% 23,9 5 m. Radom ,78% 506 3,00% 18,9 6 radomski ,13% 507 3,72% 25,9 7 szydłowiecki ,84% 103 2,23% 31,9 8 zwoleński ,26% 87 3,01% 19,4 Obszar siedlecki ,58% 535 5,72% 1 łosicki ,72% 77 4,78% 10,6 2 m. Siedlce ,22% 187 6,75% 8,1 3 siedlecki ,68% 143 5,25% 9,4 4 sokołowski ,58% 128 5,69% 9,8 Obszar warszawski ,80% ,13% 1 garwoliński ,75% 234 4,20% 13,9 2 grodziski ,73% 153 8,01% 6,1 3 grójecki ,39% ,74% 5,1 4 legionowski ,38% 219 5,55% 12,9 5 miński ,97% 263 6,39% 9,2 6 nowodworski ,26% 136 4,55% 10,6 7 otwocki ,59% 119 3,82% 7,1 8 piaseczyński ,95% 118 2,33% 6,7 9 pruszkowski ,35% 196 4,63% 6,7 10 pułtuski ,05% 81 1,97% 20,6 11 sochaczewski ,32% 168 5,55% 9,1 12 m. st. Warszawa ,22% ,94% 3,5 13 warszawski zachodni ,49% 152 6,43% 4,7 14 węgrowski ,79% 180 6,22% 12,0 15 wołomiński ,19% 301 2,99% 13,6 16 wyszkowski ,79% ,61% 9,3 17 żyrardowski ,15% 181 4,86% 14,5

16 Bezrobotne kobiety w styczniu i grudniu oraz w styczniu 2016 r. Załącznik nr 2 Lp. Wyszczególnienie bezrobotne kobiety styczeń bezrobotne kobiety grudzień bezrobotni ogółem styczeń 2016 r. bezrobotne kobiety styczeń 2016 r. % udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem spadek (-) wzrost w stosunku do stycznia (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do stycznia 2015 (w procentach) spadek (-) wzrost w stosunku do grudznia (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do grudnia (w procentach) Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,0% ,38% ,72% ,6% ,89% 361 4,20% 1 ciechanowski ,3% -31-1,21% 119 4,94% 2 mławski ,0% 3 0,15% 86 4,48% 3 płoński ,0% ,12% 111 4,42% 4 żurominski ,7% ,93% 45 2,57% Obszar ostrołęcki ,2% ,47% 477 5,11% 1 makowski ,5% ,29% 128 7,45% 2 m. Ostrołęka ,3% ,81% 71 4,18% 3 ostrołęcki ,6% ,18% 134 5,33% 4 ostrowski ,4% ,32% 120 6,39% 5 przasnyski ,8% ,51% 24 1,56% Obszar płocki ,7% ,71% 500 4,63% 1 gostyniński ,5% ,07% 50 2,95% 2 m. Płock ,0% ,65% 176 4,89% 3 płocki ,5% ,28% 183 5,25% 4 sierpecki ,3% ,34% 91 4,49% Obszar radomski ,9% ,72% 603 2,55% 1 białobrzeski ,9% ,75% 68 10,83% 2 kozienicki ,8% ,50% 124 7,13% 3 lipski ,8% ,59% 46 4,59% 4 przysuski ,9% ,67% -16-0,74% 5 m. Radom ,2% ,78% 199 2,44% 6 radomski ,5% ,02% 150 2,33% 7 szydłowiecki ,0% ,39% 20 0,91% 8 zwoleński ,5% ,91% 12 0,89% Obszar siedlecki ,3% ,68% 191 4,16% 1 łosicki ,0% ,59% 31 4,35% 2 m. Siedlce ,3% ,99% 85 5,93% 3 siedlecki ,3% ,80% 25 1,84% 4 sokołowski ,7% ,53% 50 4,61% Obszar warszawski ,9% ,52% ,70% 1 garwoliński ,8% ,60% 171 8,00% 2 grodziski ,5% ,95% 68 6,98% 3 grójecki ,5% ,57% 97 10,26% 4 legionowski ,7% ,81% 87 4,58% 5 miński ,5% ,34% 86 4,22% 6 nowodworski ,9% ,49% 21 1,49% 7 otwocki ,9% ,10% 40 2,84% 8 piaseczyński ,0% ,20% 54 2,27% 9 pruszkowski ,6% ,28% 96 4,67% 10 pułtuski ,4% ,14% 53 2,92% 11 sochaczewski ,1% ,21% 75 5,25% 12 m. st. Warszawa ,2% ,01% 498 2,59% 13 warszawski zachodni ,1% ,99% 62 5,52% 14 węgrowski ,5% ,78% 59 4,04% 15 wołomiński ,1% ,16% 64 1,42% 16 wyszkowski ,5% ,99% ,14% 17 żyrardowski ,2% ,38% 80 4,64%

17 Załącznik nr 3 Bezrobotni zamieszkali na wsi w styczniu i grudniu oraz w styczniu 2016 r. Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotni zamieszkali na wsi styczeń bezrobotni zamieszkali na wsi grudzień bezrobotni ogółem styczeń 2016 r. bezrobotni zamieszkali na wsi styczeń 2016 r. % udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych ogłółem ,4% ,18% ,14% ,9% ,75% ,80% 1 ciechanowski ,9% 4 0,15% ,96% 2 mławski ,0% ,70% ,64% 3 płoński ,3% ,14% ,40% 4 żurominski ,7% ,99% ,36% Obszar ostrołęcki ,3% ,52% ,16% 1 makowski ,9% ,07% ,01% 2 m. Ostrołęka ,0% 0 #DZIEL/0! ,00% 3 ostrołęcki ,4% ,10% ,71% 4 ostrowski ,7% ,07% ,32% 5 przasnyski ,3% ,47% ,56% Obszar płocki ,5% ,10% 257 2,38% 1 gostyniński ,0% ,40% ,10% 2 m. Płock ,0% 0 #DZIEL/0! ,00% 3 płocki ,3% ,95% ,34% 4 sierpecki ,4% ,99% ,62% Obszar radomski ,7% ,28% ,53% 1 białobrzeski ,5% ,04% ,04% 2 kozienicki ,1% ,08% ,74% 3 lipski ,8% ,42% ,99% 4 przysuski ,1% ,62% ,73% 5 m. Radom ,0% 0 #DZIEL/0! ,00% 6 radomski ,2% ,29% ,81% 7 szydłowiecki ,8% ,98% ,64% 8 zwoleński ,3% ,66% ,92% Obszar siedlecki ,8% ,86% ,98% 1 łosicki ,9% ,22% ,28% 2 m. Siedlce ,0% 0 #DZIEL/0! ,00% 3 siedlecki ,5% ,94% ,68% 4 sokołowski ,9% ,43% ,46% Obszar warszawski spadek (-) wzrost w stosunku do stycznia (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do stycznia (w procentach) spadek (-) wzrost w stosunku do grudznia (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do grudnia (w procentach) ,2% ,59% ,02% 1 garwoliński ,9% ,75% ,00% 2 grodziski ,3% -79-7,80% -40-4,11% 3 grójecki ,5% ,66% ,71% 4 legionowski ,8% ,98% 8 0,42% 5 miński ,7% ,30% ,29% 6 nowodworski ,4% ,52% 100 7,08% 7 otwocki ,4% ,58% ,45% 8 piaseczyński ,0% ,29% ,32% 9 pruszkowski ,2% ,72% ,20% 10 pułtuski ,4% ,46% ,91% 11 sochaczewski ,9% ,43% ,19% 12 m. st. Warszawa ,0% 0 #DZIEL/0! ,00% 13 warszawski zachodni ,2% ,86% ,26% 14 węgrowski ,6% ,29% ,25% 15 wołomiński ,7% ,30% ,68% 16 wyszkowski ,6% ,83% ,76% 17 żyrardowski ,9% ,25% ,57%

18 Wybrane kategorie bezrobotnych i ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem na koniec stycznia 2016 r. Załącznik nr 4 Lp Wyszczególnienie bezrobotni ogółem bezrobotni z prawem do zasiłku % udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogłółem osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki % udział osób w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki w liczbie bezrobotnych ogłółem bezrobotni cudzoziemcy % udział bezrobotnych cudzoziemców w liczbie bezrobotnych ogłółem bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem bez kwalifikacji zawodowych % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,0% ,0% ,5% ,7% ,4% ,5% 960 5,3% 19 0,1% 803 4,4% ,1% 1 ciechanowski ,3% 260 4,8% 5 0,1% 303 5,5% ,7% 2 mławski ,4% 248 6,4% 4 0,1% 41 1,1% ,7% 3 płoński ,8% 255 4,9% 8 0,2% 290 5,5% ,2% 4 żurominski ,7% 197 5,7% 2 0,1% 169 4,9% ,7% Obszar ostrołęcki ,8% ,9% 33 0,2% 879 4,4% ,5% 1 makowski ,1% 233 5,7% 7 0,2% 286 7,0% ,4% 2 m. Ostrołęka ,6% 149 4,2% 11 0,3% 162 4,6% ,1% 3 ostrołęcki ,4% 384 7,2% 5 0,1% 191 3,6% ,7% 4 ostrowski ,7% 231 5,8% 6 0,2% 28 0,7% ,8% 5 przasnyski ,2% 176 5,7% 4 0,1% 212 6,9% ,2% Obszar płocki ,1% 925 4,4% 34 0,2% 505 2,4% ,9% 1 gostyniński ,3% 143 4,1% 4 0,1% 139 3,9% ,3% 2 m. Płock ,7% 238 3,5% 21 0,3% 25 0,4% ,9% 3 płocki ,6% 357 5,3% 4 0,1% 275 4,1% ,6% 4 sierpecki ,3% 187 4,6% 5 0,1% 66 1,6% ,7% Obszar radomski ,2% ,6% 71 0,1% ,3% ,3% 1 białobrzeski ,1% 118 7,1% 4 0,2% 95 5,7% ,8% 2 kozienicki ,7% 150 4,0% 12 0,3% 202 5,4% ,3% 3 lipski ,4% 146 6,1% 4 0,2% 7 0,3% ,5% 4 przysuski ,8% 194 4,1% 0 0,0% 290 6,1% ,6% 5 m. Radom ,7% 446 2,6% 32 0,2% ,2% ,7% 6 radomski ,7% 459 3,2% 13 0,1% 809 5,7% ,3% 7 szydłowiecki ,5% 183 3,9% 3 0,1% 208 4,4% ,3% 8 zwoleński ,3% 172 5,8% 3 0,1% 72 2,4% ,7% Obszar siedlecki ,9% 690 7,0% 25 0,3% 732 7,4% ,2% 1 łosicki ,2% 90 5,3% 2 0,1% 100 5,9% ,9% 2 m. Siedlce ,1% 163 5,5% 15 0,5% 275 9,3% ,8% 3 siedlecki ,2% 271 9,5% 3 0,1% 203 7,1% ,7% 4 sokołowski ,0% 166 7,0% 5 0,2% 154 6,5% ,6% Obszar warszawski ,9% ,2% 958 0,9% ,9% ,2% 1 garwoliński ,7% 274 4,7% 4 0,1% ,0% ,0% 2 grodziski ,5% 91 4,4% 16 0,8% 148 7,2% ,2% 3 grójecki ,5% 146 6,5% 8 0,4% 97 4,3% ,8% 4 legionowski ,5% 124 3,0% 17 0,4% 365 8,8% ,4% 5 miński ,5% 218 5,0% 14 0,3% 262 6,0% ,7% 6 nowodworski ,2% 103 3,3% 15 0,5% 183 5,9% ,2% 7 otwocki ,2% 122 3,8% 16 0,5% 293 9,1% ,9% 8 piaseczyński ,5% 149 2,9% 53 1,0% 430 8,3% ,9% 9 pruszkowski ,4% 79 1,8% 39 0,9% 351 7,9% ,1% 10 pułtuski ,9% 147 3,5% 11 0,3% 277 6,6% ,5% 11 sochaczewski ,1% 115 3,6% 8 0,3% 12 0,4% ,6% 12 m. st. Warszawa ,6% 895 2,2% 647 1,6% ,7% ,3% 13 warszawski zachodni ,6% 73 2,9% 18 0,7% 235 9,3% ,2% 14 węgrowski ,0% 162 5,3% 7 0,2% 154 5,0% ,0% 15 wołomiński ,8% 362 3,5% 66 0,6% ,0% ,6% 16 wyszkowski ,0% 177 6,4% 8 0,3% 212 7,7% ,4% 17 żyrardowski ,1% 121 3,1% 11 0,3% 231 5,9% ,8%

19 do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Załącznik nr 5 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec stycznia 2016 r. w tym: Lp Wyszczególnienie bezrobotni ogółem Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

20 Napływ ogółem kobiety zamieszkali na wsi z prawem do zasiłku poprzednio pracujący w tym zwolnieni z przyczyn zakładu pracy dotychczas nie pracujący osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Napływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w styczniu 2016 r. Załącznik nr 6 w tym: Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

21 kobiety zamieszkali na wsi podjęcia pracy w tym podjęcia pracy niesubsydiowanej dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego niepotwierdzenie gotowości do pracy rozpoczecia szkolenia rozpoczecia stażu nabycia praw emerytalnych lub rentowych osoby do 30 roku życia osoby powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni Odpływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w styczniu 2016 r. Załącznik nr 7 w tym: Lp Wyszczególnienie Odpływ ogółem Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

22 Załącznik nr 8 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w styczniu 2016 r. z rubryki ogółem dotyczące pracy: z ogółem z ogółem Lp Wyszczególnienie Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże w tym przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełno -sprawnych dla osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże w tym przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełno -sprawnych dla osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim Marzec 2016 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w marcu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,5%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.541 osób (z 227.065 osób w lutym 2016

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4 Bezrobocie w województwie mazowieckim kwiecień 2016 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w kwietniu : Stopa bezrobocia 8,2%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.546 osób (z 221.524 osób w marcu do

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Grudzień 2015 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w grudniu : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6 Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2016 Nr 6 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 7,8%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6.407 osób (z 208.432 osoby w maju do 202.025

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim 2017 Nr 7 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim wrzesień 2016 Nr 9 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim wrzesień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 3.898 osób (z 197.562 osoby w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień 2016 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim grudzień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,2%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 1.076 osób (z 187.834 osób w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Luty 2015 Nr 2 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Wrzesień 2015 Nr 9 Stopa bezrobocia 8,6%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 2.629

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku 2015 r.: Stopa

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Kwiecień 2014 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2013 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Czerwiec 2009 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1.165 osób z 201.698 osób w maju do 200.533

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Strona 1 z 9 Ogólne dane statystyczne Do egzaminu maturalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2015 r. Województwo pomorskie czerwiec 2015 r. lipiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2016 r. maj 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 75 199 71 133-4 066-5,4% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2014 r. lipiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 100 344 97 118-3 226-3,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2%

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2% Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 219 r. w województwie pomorskim W porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo