Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) , fax (22) Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim maj : Stopa bezrobocia 5,2% Spadek ogólnej liczby o osoby (z osób w kwietniu do osób w maju ). Największy spadek bezrobocia wystąpił wśród osób: poprzednio pracujących o osób (z osób w kwietniu do osób w maju ); długotrwale o osób (z osób w kwietniu do osób w maju ); zamieszkałych na wsi o osób (z osób w kwietniu do osób w maju ); bez kwalifikacji zawodowych o osób (z osób w kwietniu do osób w maju ); powyżej 50 roku życia o osób (z osób w kwietniu do osób w maju ); do 30 roku życia o osób (z osób w kwietniu do osób w maju 2018 r.). Wzrost zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o miejsc (z miejsc w kwietniu do miejsc w maju ). 1

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) , fax (22) Poziom bezrobocia. 1 Na koniec maja na Mazowszu zarejestrowanych było osób, w tym kobiet, tj. 51,6% ogółu. Tabela 1. Liczba i stopa bezrobocia (stan na koniec miesiąca/roku). Liczba miesiąc/rok Wzrost/spadek Stopa w odniesieniu Ogółem bezrobocia do poprzedniego miesiąca/roku , , , , , , , , , , , , , ,0* , styczeń ,8 luty ,8 marzec ,6 kwiecień ,4 maj ,2 korekta stopy bezrobocia na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Źródło: Opracowanie na podstawie Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów; Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Na podstawie danych statystyki publicznej MRPiPS-01. 2

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) , fax (22) Spadek bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w 40 powiatach, największy liczbowy spadek w miastach: Warszawa o osób (o 4,2%) i Radom o 248 osób (o 2,1%) oraz w powiatach: sierpeckim o 197 osób (o 6,0%), płockim o 169 osób (o 3,7%), radomskim o 167 osób (o 1,7%) oraz szydłowieckim o 136 osób (o 3,8%). 3. Stopa bezrobocia. W maju w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 5,2% (przy średniej dla kraju 6,1%). W odniesieniu do kwietnia stopa bezrobocia w województwie mazowieckim spadła o 0,2 punktu procentowego (w kraju również spadła o 0,2 punktu procentowego). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie 3,4%, śląskie 4,7%, małopolskie 4,9%, pomorskie 5,1%, mazowieckie 5,2% i dolnośląskie 5,4%, natomiast najwyższą województwa: warmińsko mazurskie 10,5%, kujawsko-pomorskie 9,1% oraz podkarpackie 9,0%. Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. W maju najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim 24,0%, przysuskim 18,8%, radomskim 18,1% oraz makowskim 17,1%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniało się miasto Warszawa 1,8% oraz powiaty: warszawski zachodni 2,1%, grójecki 2,3%, grodziski 3,2%, pruszkowski 3,9%, piaseczyński 4,1% oraz otwocki 4,6%. 3

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) , fax (22) Rysunek 1. Stopa bezrobocia na koniec maja Źródło: Opracowanie na podstawie Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów; Główny Urząd Statystyczny, Warszawa,

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) , fax (22) W porównaniu do poprzedniego miesiąca w maju w 40 powiatach województwa mazowieckiego odnotowano spadek stopy bezrobocia a w dwóch pozostała na tym samym poziomie. Największy spadek wystąpił w powiatach: sierpeckim 0,9 punktu procentowego oraz zwoleńskim 0,8 punktu procentowego. Wykres 1. Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim (stan na koniec miesiąca w %). 8,0 7,0 6,0 7,1 7,1 5,8 5,8 6,8 5,6 6,6 5,4 6,4 5,2 6,2 6,1 6,1 5,9 5,6 5,6 5,6 5,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 2017 Rok 2018 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji. 2 W maju do rejestru w mazowieckich urzędach pracy napłynęło osób (w kwietniu osób) z ewidencji wyłączono osób (w kwietniu osób), w tym z powodu: podjęcia pracy osób 47,6% odpływu z bezrobocia; niepotwierdzenia gotowości do pracy osób 22,9% odpływu z bezrobocia; rozpoczęcia stażu osób 7,5% odpływu z bezrobocia; dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego osoby 6,5% odpływu z bezrobocia; 2 Na podstawie danych ze sprawozdania statystyki publicznej MPiPS-01. 5

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) , fax (22) odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 647 osób 3,4% odpływu z bezrobocia; rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 224 osoby 1,2% odpływu z bezrobocia. 5. Wybrane kategorie. 3 Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych ( osoby), prawie co 7 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. Tabela 2. Wybrane kategorie. Bezrobotni ogółem maj 2017 r. Udział % kwiecień Udział % maj Udział % , , ,0 w tym: kobiety , , ,6 mężczyźni , , ,4 ponadto: poprzednio pracujący , , ,5 dotychczas nie pracujący , , ,4 zamieszkali na wsi , , ,1 z prawem do zasiłku , , ,1 zwolnieni z przyczyn zakładu pracy osoby w okresie do 12 m - cy od dnia ukończenia nauki , , , , , ,3 cudzoziemcy , , ,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MRPiPS-01. Bezrobotne kobiety. Na koniec maja w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było kobiet, tj. 51,6% ogółu. W odniesieniu do kwietnia liczba kobiet spadła o osób. Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach osób : 3 Na podstawie danych ze sprawozdania statystyki publicznej MPiPS-01. 6

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) , fax (22) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 83,9% ogółu w tej kategorii; osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 81,0% ogółu w tej kategorii; osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 64,3% ogółu w tej kategorii; cudzoziemcy 63,5% ogółu w tej kategorii; osoby do 30 roku życia 59,2% ogółu w tej kategorii; osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 58,7% ogółu w tej kategorii; osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 54,8% ogółu w tej kategorii; osoby bez doświadczenia zawodowego 54,7% ogółu w tej kategorii; osoby dotychczas niepracujące 54,5% ogółu w tej kategorii; osoby długotrwale bezrobotne 53,8% ogółu w tej kategorii; osoby zamieszkałe na wsi 51,8% ogółu w tej kategorii; poprzednio pracujący 51,0% ogółu w tej kategorii. bez kwalifikacji zawodowych 51,0% ogółu w tej kategorii; Najwyższym udziałem kobiet wyróżniało się: miasto Płock 62,8% oraz powiaty: płocki 60,5%, sierpecki 58,1% oraz grodziski 57,9%. Bezrobotni mężczyźni. Na koniec maja zarejestrowanych było mężczyzn, tj. 48,4% ogółu. W odniesieniu do kwietnia liczba mężczyzn spadła o osób (o 4,1%). Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach osób : powyżej 50 roku życia 64,1% ogółu w tej kategorii; niepełnosprawni 57,2% ogółu w tej kategorii. Najwyższym udziałem mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński 57,6%, białobrzeski 53,9% oraz lipski 53,0%. 7

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) , fax (22) Bezrobocie na wsi. Na koniec maja na wsi mieszkało osób, tj. 45,2% ogółu, w tym kobiet. W porównaniu do kwietnia liczba zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o osób, tj. o 3,0%. Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie kształtował się od 34,5% w powiecie otwockim do 97,6% w powiecie siedleckim. Bezrobotni z prawem do zasiłku. Na koniec maja prawo do zasiłku posiadało osób, tj. 15,1% ogółu. W odniesieniu do kwietnia br. liczba osób posiadających prawo do zasiłku zmniejszyła się o 599 osób (o 2,7%). Najwyższy udział posiadających prawo do zasiłku odnotowano w powiatach: grodziskim 24,1%, żuromińskim 22,3%, oraz ciechanowskim 20,1%. Najniższym udziałem wśród tej populacji wyróżniało się miasto Ostrołęka 10,8% oraz powiaty: lipski 9,4%, przasnyski 9,5% oraz garwoliński 9,6%. Tabela 3. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 4 rok/ miesiące osoby bezrobotne ogółem osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ogółem do 30 roku życia do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia styczeń luty marzec kwiecień maj Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MRPiPS-01. niepełnosprawne 4 Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) 8

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) , fax (22) Na koniec maja w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby: długotrwale bezrobotne 5 56,0% ogółu ( osoby); powyżej 50 roku życia 28,0% ogółu ( osób); do 30 roku życia 24,4% ogółu ( osób); posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 18,1% ogółu ( osób); niepełnosprawne 4,6% ogółu (6 666 osób); korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 1,3% ogółu (1 812 osób); posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,2% ogółu (306 osób). 6. Planowane zwolnienia. W maju 5 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o 3 pracodawców więcej jak w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia ma zostać objętych 1029 osób (o 917 osób więcej jak w poprzednim miesiącu). Firm zgłaszająca zamiar dokonania zwolnień pracowników działa w branży ochroniarskiej, produkcyjnej i handlowej. W maju 6 pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych (tyle samo jak w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia zostało objętych 201 osób (o 40 osób mniej niż w poprzednim miesiącu). Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar zwolnień grupowych do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy, a planowane lub dokonywane zwolnienia mają miejsce również w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym, liczba osób przewidzianych do zwolnienia, jak również zwolnionych może być nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego. 5 Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. długotrwale bezrobotny to osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych (z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.). 9

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) , fax (22) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. W maju mazowieckie urzędy pracy pozyskały wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o wolne miejsca pracy (o 10,0 %) więcej niż w poprzednim miesiącu. Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 83,6%, tj wolnych miejsc dotyczyło pracy niesubsydiowanej. Pośrednicy pracy podjęli współpracę z zakładami pracy, nawiązali kontaktów z pracodawcami, w wyniku których pozyskali niesubsydiowanych miejsc pracy, tj. 12,4% ogółu pozyskanych niesubsydiowanych miejsc pracy. Tabela 4. Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Wyszczególnienie I - V 2017 r. Udział % I V Udział % Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: , ,0 subsydiowane , ,9 niesubsydiowane , ,1 ponadto: z sektora publicznego , ,5 sezonowe , ,2 dla osób niepełnosprawnych , ,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS

11 Załącznik nr 1 Bezrobotni ogółem w kwietniu i maju oraz w maju 2017 r. L.p. Wyszczególnienie Liczba ogółem maj 2017 r. kwiecień 2017 r. maj spadek (-) wzrost do maja 2017 r. (w osobach) spadek (-) wzrost do maja 2017 r. (w procentach) spadek (-) wzrost do kwietnia (w osobach) spadek (-) wzrost do kwietnia (w procentach) stopa bezrobocia maj (w procencie aktywnych zawodowo) Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,13% ,11% 5, ,25% ,81% 1 ciechanowski ,50% -81-2,29% 10,1 2 mławski ,42% -47-2,30% 6,7 3 płoński ,83% 14 0,39% 10,5 4 żurominski ,71% -97-3,95% 14,3 Obszar ostrołęcki ,67% ,29% 1 makowski ,99% -90-2,73% 17,1 2 m. Ostrołęka ,27% ,89% 9,5 3 ostrołęcki ,03% ,04% 11,0 4 ostrowski ,88% -96-3,20% 9,9 5 przasnyski ,34% -55-2,74% 9,2 Obszar płocki ,46% ,21% 1 gostyniński ,23% ,72% 14,5 2 m. Płock ,79% ,16% 6,8 3 płocki ,54% ,67% 12,0 4 sierpecki ,83% ,98% 16,5 Obszar radomski ,36% ,63% 1 białobrzeski ,23% -50-4,47% 7,6 2 kozienicki ,05% ,89% 10,1 3 lipski ,41% -87-5,05% 10,0 4 przysuski ,39% -5-0,14% 18,8 5 m. Radom ,40% ,10% 12,6 6 radomski ,54% ,72% 18,1 7 szydłowiecki ,51% ,79% 24,0 8 zwoleński ,86% ,31% 10,7 Obszar siedlecki ,73% ,34% 1 łosicki ,98% -49-5,38% 5,5 2 m. Siedlce ,21% -86-4,30% 5,2 3 siedlecki ,78% -58-3,20% 5,6 4 sokołowski ,90% -76-5,17% 5,8 Obszar warszawski ,64% ,19% 1 garwoliński ,45% -73-1,80% 9,4 2 grodziski ,56% -78-6,57% 3,2 3 grójecki ,99% -62-5,65% 2,3 4 legionowski ,48% -80-3,28% 7,3 5 miński ,89% ,13% 5,6 6 nowodworski ,33% -27-1,43% 5,9 7 otwocki ,37% -68-2,93% 4,6 8 piaseczyński ,26% -97-2,70% 4,1 9 pruszkowski ,41% -64-2,22% 3,9 10 pułtuski ,40% -31-1,10% 13,7 11 sochaczewski ,84% -70-3,14% 6,1 12 m. st. Warszawa ,55% ,16% 1,8 13 warszawski zachodni ,54% -80-6,07% 2,1 14 węgrowski ,23% -72-4,09% 6,6 15 wołomiński ,48% -93-1,50% 7,8 16 wyszkowski ,37% 3 0,20% 5,0 17 żyrardowski ,97% -64-2,18% 10,6

12 Bezrobotne kobiety w kwietniu i maju oraz w maju 2017 r. Załącznik nr 2 Lp. Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotne kobiety maj 2017 r. bezrobotne kobiety kwiecień ogółem maju bezrobotne kobiety maju % udział kobiet w liczbie ,6% ,24% ,14% ,7% ,32% -24-0,38% 1 ciechanowski ,0% ,53% -20-1,10% 2 mławski ,5% ,76% -15-1,31% 3 płoński ,1% ,81% 29 1,46% 4 żurominski ,3% -51-3,70% -18-1,34% Obszar ostrołęcki ,0% ,89% ,57% 1 makowski ,7% -69-4,31% -22-1,41% 2 m. Ostrołęka ,2% ,82% -41-3,02% 3 ostrołęcki ,1% ,53% -33-1,74% 4 ostrowski ,5% ,50% -14-0,89% 5 przasnyski ,1% ,15% -7-0,66% Obszar płocki ,6% ,53% ,45% 1 gostyniński ,5% ,66% -54-3,78% 2 m. Płock ,8% ,76% -56-2,03% 3 płocki ,5% ,73% ,90% 4 sierpecki ,1% ,36% -87-4,61% Obszar radomski ,4% ,12% ,63% 1 białobrzeski ,1% ,65% -7-1,40% 2 kozienicki ,0% ,27% -63-4,48% 3 lipski ,0% -61-7,35% -42-5,18% 4 przysuski ,1% ,26% 21 1,24% 5 m. Radom ,8% ,93% -91-1,59% 6 radomski ,9% ,48% -19-0,40% 7 szydłowiecki ,8% ,44% -48-2,66% 8 zwoleński ,2% -82-9,48% -37-4,51% Obszar siedlecki ,3% ,41% -81-2,50% 1 łosicki ,2% ,74% -11-2,34% 2 m. Siedlce ,0% ,47% -45-4,17% 3 siedlecki ,2% ,56% -5-0,50% 4 sokołowski ,9% ,45% -20-2,85% Obszar warszawski spadek (-) wzrost do maja 2017 r. (w osobach) spadek (-) wzrost do maja 2017 r. (w procentach) spadek (-) wzrost do kwietnia (w osobach) spadek (-) wzrost do kwietnia (w procentach) ,1% ,16% ,50% 1 garwoliński ,4% ,94% -13-0,76% 2 grodziski ,9% ,15% -28-4,17% 3 grójecki ,4% ,13% -20-3,49% 4 legionowski ,3% ,43% -32-2,68% 5 miński ,1% ,72% -52-3,55% 6 nowodworski ,6% ,97% -1-0,10% 7 otwocki ,2% ,55% -15-1,39% 8 piaseczyński ,0% ,44% -70-3,93% 9 pruszkowski ,3% ,47% -22-1,47% 10 pułtuski ,6% ,64% -10-0,73% 11 sochaczewski ,9% ,98% -21-1,84% 12 m. st. Warszawa ,3% ,72% ,78% 13 warszawski zachodni ,4% ,00% -23-3,69% 14 węgrowski ,4% ,76% -41-4,12% 15 wołomiński ,3% ,38% -10-0,32% 16 wyszkowski ,5% ,30% 39 4,77% 17 żyrardowski ,3% ,99% -35-2,46%

13 Załącznik nr 3 Bezrobotni zamieszkali na wsi w kwietniu i maju oraz w maju 2017 r. Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski zamieszkali na wsi maj 2017 r. zamieszkali na wsi kwiecień 2017 r. ogółem maj zamieszkali na wsi maj % udział zamieszkałych na wsi w liczbie ogłółem ,2% ,37% ,99% ,7% ,19% ,92% 1 ciechanowski ,5% ,73% -50-3,01% 2 mławski ,9% ,71% -35-3,09% 3 płoński ,7% ,39% 12 0,51% 4 żurominski ,4% ,05% -59-3,43% Obszar ostrołęcki ,5% ,38% ,01% 1 makowski ,5% ,49% -62-2,63% 2 m. Ostrołęka ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 ostrołęcki ,5% ,27% ,96% 4 ostrowski ,4% ,14% -72-3,95% 5 przasnyski ,3% ,90% -32-2,53% Obszar płocki ,1% ,95% ,62% 1 gostyniński ,9% ,21% -96-6,26% 2 m. Płock ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 płocki ,8% ,98% ,57% 4 sierpecki ,5% ,05% ,48% Obszar radomski ,5% ,47% ,79% 1 białobrzeski ,5% ,49% -46-5,60% 2 kozienicki ,3% ,04% -88-4,48% 3 lipski ,8% ,49% -68-4,67% 4 przysuski ,7% ,30% 1 0,03% 5 m. Radom ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 6 radomski ,0% ,67% ,83% 7 szydłowiecki ,2% ,28% ,89% 8 zwoleński ,5% ,02% -90-7,01% Obszar siedlecki ,3% ,59% ,70% 1 łosicki ,8% ,45% -36-5,29% 2 m. Siedlce ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 siedlecki ,6% ,23% -51-2,89% 4 sokołowski ,0% -63-7,86% -32-4,15% Obszar warszawski spadek (-) wzrost do maja 2017 r. (w osobach) spadek (-) wzrost do maja 2017 r. (w procentach) spadek (-) wzrost do kwietnia (w osobach) spadek (-) wzrost do kwietnia (w procentach) ,5% ,68% ,78% 1 garwoliński ,2% ,91% -49-1,77% 2 grodziski ,4% ,37% -44-8,37% 3 grójecki ,0% ,51% -40-6,05% 4 legionowski ,1% ,67% -33-2,88% 5 miński ,0% ,75% -58-3,87% 6 nowodworski ,2% ,97% -16-1,82% 7 otwocki ,5% ,09% -27-3,36% 8 piaseczyński ,9% ,10% -62-3,18% 9 pruszkowski ,0% ,95% -30-2,95% 10 pułtuski ,1% ,84% -24-1,51% 11 sochaczewski ,2% ,17% -17-1,46% 12 m. st. Warszawa ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 13 warszawski zachodni ,8% ,77% -45-5,23% 14 węgrowski ,0% ,22% -42-3,48% 15 wołomiński ,0% ,53% -66-2,83% 16 wyszkowski ,9% ,85% 9 0,94% 17 żyrardowski ,8% ,93% -28-2,34%

14 Wybrane kategorie i ich udział w liczbie ogółem na koniec maja Załącznik nr 4 Lp Wyszczególnienie ogółem z prawem do zasiłku % udział z prawem do zasiłku w liczbie ogłółem osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki % udział osób w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki w liczbie ogłółem cudzoziemcy % udział cudzoziemcó w w liczbie ogłółem zwolnieni z przyczyn zakładu pracy % udział zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem bez kwalifikacji zawodowych % udział zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem Województwo ,1% ,4% 916 0,6% ,9% ,0% Obszar ciechanowski ,6% 356 3,1% 20 0,2% 542 4,7% ,1% 1 ciechanowski ,1% 98 2,8% 5 0,1% 181 5,2% ,3% 2 mławski ,0% 91 4,6% 2 0,1% 15 0,8% ,2% 3 płoński ,3% 102 2,8% 10 0,3% 237 6,5% ,5% 4 żurominski ,3% 65 2,8% 3 0,1% 109 4,6% ,8% Obszar ostrołęcki ,4% 424 3,0% 28 0,2% 665 4,7% ,6% 1 makowski ,5% 140 4,4% 7 0,2% 237 7,4% ,2% 2 m. Ostrołęka ,8% 34 1,4% 7 0,3% 110 4,5% ,8% 3 ostrołęcki ,0% 90 2,5% 4 0,1% 158 4,4% ,5% 4 ostrowski ,2% 112 3,9% 7 0,2% 58 2,0% ,1% 5 przasnyski ,5% 48 2,5% 3 0,2% 102 5,2% ,4% Obszar płocki ,2% 335 2,3% 20 0,1% 332 2,3% ,8% 1 gostyniński ,4% 58 2,3% 6 0,2% 91 3,6% ,0% 2 m. Płock ,1% 106 2,5% 10 0,2% 7 0,2% ,6% 3 płocki ,9% 114 2,6% 2 0,0% 165 3,7% ,3% 4 sierpecki ,8% 57 1,8% 2 0,1% 69 2,2% ,5% Obszar radomski ,5% 799 2,3% 55 0,2% ,7% ,3% 1 białobrzeski ,2% 33 3,1% 4 0,4% 62 5,8% ,6% 2 kozienicki ,2% 54 2,2% 8 0,3% 153 6,1% ,7% 3 lipski ,4% 78 4,8% 1 0,1% 4 0,2% ,6% 4 przysuski ,1% 117 3,2% 2 0,1% 196 5,4% ,4% 5 m. Radom ,9% 175 1,5% 23 0,2% 583 5,0% ,5% 6 radomski ,8% 214 2,2% 16 0,2% 467 4,9% ,9% 7 szydłowiecki ,7% 75 2,2% 0 0,0% 134 3,9% ,5% 8 zwoleński ,3% 53 3,4% 1 0,1% 39 2,5% ,6% Obszar siedlecki ,6% 176 3,0% 28 0,5% 415 7,0% ,3% 1 łosicki ,3% 25 2,9% 0 0,0% 47 5,5% ,1% 2 m. Siedlce ,1% 42 2,2% 15 0,8% 183 9,6% ,5% 3 siedlecki ,1% 70 4,0% 9 0,5% 111 6,3% ,8% 4 sokołowski ,3% 39 2,8% 4 0,3% 74 5,3% ,4% Obszar warszawski ,6% ,1% 765 1,2% ,4% ,3% 1 garwoliński ,6% 96 2,4% 3 0,1% 349 8,7% ,3% 2 grodziski ,1% 21 1,9% 8 0,7% 62 5,6% ,5% 3 grójecki ,5% 41 4,0% 8 0,8% 66 6,4% ,3% 4 legionowski ,9% 34 1,4% 18 0,8% 177 7,5% ,3% 5 miński ,6% 73 2,7% 14 0,5% 131 4,8% ,2% 6 nowodworski ,0% 45 2,4% 6 0,3% 122 6,5% ,8% 7 otwocki ,7% 40 1,8% 26 1,2% 121 5,4% ,5% 8 piaseczyński ,1% 48 1,4% 54 1,5% 178 5,1% ,5% 9 pruszkowski ,9% 29 1,0% 42 1,5% 248 8,8% ,4% 10 pułtuski ,1% 128 4,6% 13 0,5% 179 6,4% ,9% 11 sochaczewski ,5% 39 1,8% 9 0,4% 2 0,1% ,3% 12 m. st. Warszawa ,7% 381 1,6% 491 2,1% 941 4,0% ,1% 13 warszawski zachodni ,5% 17 1,4% 11 0,9% 117 9,4% ,0% 14 węgrowski ,1% 57 3,4% 5 0,3% 86 5,1% ,6% 15 wołomiński ,6% 112 1,8% 38 0,6% 458 7,5% ,8% 16 wyszkowski ,1% 87 5,6% 1 0,1% 118 7,7% ,6% 17 żyrardowski ,0% 60 2,1% 18 0,6% 83 2,9% ,4%

15 do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec maja Załącznik nr 5 w tym: Lp Wyszczególnienie ogółem Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

16 Napływ ogółem kobiety zamieszkali na wsi z prawem do zasiłku poprzednio pracujący w tym zwolnieni z przyczyn zakładu pracy dotychczas nie pracujący osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Napływ w województwie mazowieckim w maju Załącznik nr 6 w tym: Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

17 kobiety zamieszkali na wsi podjęcia pracy w tym podjęcia pracy niesubsydiowanej dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego niepotwierdzenie gotowości do pracy rozpoczecia szkolenia rozpoczecia stażu nabycia praw emerytalnych lub rentowych osoby do 30 roku życia osoby powyżej 50 roku życia długotrwale Odpływ w województwie mazowieckim w maju Załącznik nr 7 w tym: Lp Wyszczególnienie Odpływ ogółem Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

18 Załącznik nr 8 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w maju z rubryki ogółem dotyczące pracy: z ogółem z ogółem Lp Ogółem wolne miejsca pracy Wyszczególnienie i miejsca subsydiowane z sektora aktywizacji j publicznego zawodowej sezonowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże w tym przygotowani e zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełno -sprawnych dla osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Ogółem wolne miejsca pracy zatrudnienie i miejsca lub inna aktywizacji praca zawodowej zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże w tym przygotowani e zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełno -sprawnych dla osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

19 Poszukujący pracy oraz cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku w maju Załącznik nr 9 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski podjęcia pracy w tym: niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie dobrowolnej rezygnacji niepełnosprawn i niepozostający w zatrudnieniu pobierający rentę szkoleniową pracownicy w wieku 45 lat i powyżej ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski osoby poszukujący pracy zarejestrowani w tym kobiety wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym poszukujący pracy ogółem na koniec miesiąca sprawozdawczego garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski w tym kobiety w tym z ogółem

20 Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane w maju Załącznik nr 10 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski Zgłoszenia zwolnień grupowych z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego Zwolnienia grupowe z sektora prywatnego z sektora publicznego Zwolnienia monitorowane z sektora prywatnego zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim 2017 Nr 7 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Grudzień 2015 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w grudniu : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4 Bezrobocie w województwie mazowieckim kwiecień 2016 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w kwietniu : Stopa bezrobocia 8,2%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.546 osób (z 221.524 osób w marcu do

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6 Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2016 Nr 6 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 7,8%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6.407 osób (z 208.432 osoby w maju do 202.025

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Luty 2015 Nr 2 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim Marzec 2016 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w marcu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,5%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.541 osób (z 227.065 osób w lutym 2016

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Wrzesień 2015 Nr 9 Stopa bezrobocia 8,6%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 2.629

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim wrzesień 2016 Nr 9 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim wrzesień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 3.898 osób (z 197.562 osoby w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień 2016 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim grudzień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,2%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 1.076 osób (z 187.834 osób w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2013 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku 2015 r.: Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Kwiecień 2014 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Czerwiec 2009 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1.165 osób z 201.698 osób w maju do 200.533

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Strona 1 z 9 Ogólne dane statystyczne Do egzaminu maturalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r.

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r. XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa, 4.06.09 r. Plan posiedzenia. Powitanie.. Dofinansowanie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WARSZAWA GRUDZIEŃ 2010 ROK 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie Województwo mazowieckie Q4 2018 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując wiedzę

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec grudnia 2010 roku z wiersza 09 z tego osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 1 Razem Liczba unieważnień 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2006 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopę bezrobocia - 12,8% (przy średniej dla kraju 16,0%), Spadek ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo