Bezrobocie w województwie mazowieckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie w województwie mazowieckim"

Transkrypt

1 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o osoby (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.). Spadek bezrobocia wystąpił w 15 kategoriach, największy pośród: - poprzednio pracujących o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki o osoby (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - zamieszkałych na wsi o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - długotrwale bezrobotnych o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - do 30 roku życia o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - bez kwalifikacji zawodowych o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - bez doświadczenia zawodowego o osoby (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - dotychczas niepracujących o osoby (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - powyżej 50 roku życia o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.). Wzrost bezrobocia wystąpił w kategorii cudzoziemców o 3 osoby (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.). Spadek o 543 zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (z miejsc w marcu br. do w kwietniu br.). 1. Liczba podmiotów i przeciętne zatrudnienie Na koniec kwietnia w rejestrze REGON zarejestrowane były podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem na koniec marca liczba podmiotów zwiększyła się o 0,6%, a w porównaniu ze stanem na początku kwietnia ub. roku zwiększyła się o 2,9%.

2 W kwietniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1.341,4 tys. osób i było o 0,2% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,0% w marcu br. i wzrostu o 1,6% w kwietniu ub. roku). 2. Poziom bezrobocia 1 Na koniec kwietnia na Mazowszu zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiet, tj. 47,3% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan na koniec miesiąca/roku) miesiąc/rok Ogółem Liczba bezrobotnych Wzrost/spadek w odniesieniu do poprzedniego miesiąca/roku , , , , , , , , , , ,7* , , , , styczeń ,2 luty ,2 marzec ,9 kwiecień ,6 Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów Stopa bezrobocia Spadek bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w 41 powiatach, największy liczbowy spadek odnotowano w miastach: Warszawa o osoby (o 2,6%) i Radom o 276 osób (1,5%) oraz w powiatach: płockim o 378 osób (o 5,0%), radomskim o 346 osób (o 2,4%), wołomińskim o 281 osób (o 2,4%) oraz gostynińskim o 259 osób (o 6,5%). Wzrost bezrobocia odnotowano tylko w powiecie wyszkowskim o 11 osób (0,3%). Biorąc pod uwagę obszary województwa największy liczbowy spadek bezrobocia wystąpił w obszarze warszawskim o osób (o 2,7%). 1 Na podstawie obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 2

3 3. Stopa bezrobocia W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (według Eurostat) stopa bezrobocia w końcu kwietnia w Polsce wynosiła 7,9% (przy średniej w Unii Europejskiej 9,7%). Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Niemcy 4,7%, Wielka Brytania 5,4%, Austria, Malta, Luksemburg po 5,7%,Czechy 5,9% oraz Estonia 6,1%. Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniała się Grecja 25,4%. W kwietniu w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,6% (przy średniej dla kraju 11,2%). W odniesieniu do marca stopa bezrobocia dla województwa mazowieckiego zmniejszyła się o 0,3 punktu procentowego (9,6%) w kraju spadła o 0,5 punktu procentowego (11,2%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie 7,6%, śląskie 9,5%, mazowieckie 9,9% oraz małopolskie i mazowieckie 9,6%, natomiast najwyższą województwa: warmińsko-mazurskie 18,0%, kujawsko-pomorskie 15,1% i zachodniopomorskie 15,0%. Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim 34,0%, radomskim 26,8%, przysuskim 24,0%, makowskim 22,9% oraz sierpeckim 22,7%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa 4,2% oraz powiaty: warszawski zachodni 5,7%, grójecki 6,3%, grodziski 6,8%, pruszkowski 7,4% oraz piaseczyński 7,6%. Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów kwiecień 3

4 Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 41 powiatach, największy w powiatach: gostynińskim o 1,1 punktu procentowego, zwoleńskim o 1,0 punkt procentowy, płockim o 0,9 punktu procentowego oraz kozienickim, łosickim i sierpeckim po 0,8 punktu procentowego. W powiecie wyszkowskim stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie (11,0%). 13,0 Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim (stan na koniec miesiąca w %) 12,0 11,0 10,0 11,4 11,4 11,1 10,8 10,2 10,2 9,9 9,6 10,5 10,2 10,2 10,1 10 9,8 9,8 9,8 9,0 8,0 7,0 6,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 2014 Rok 2015 Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów 4. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych 2 W kwietniu do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło bezrobotnych (w marcu osób) z ewidencji wyłączono bezrobotnych (w marcu osób), w tym z powodu: podjęcia pracy osób 50,2% odpływu z bezrobocia, niepotwierdzenia gotowości do pracy osób 23,7% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie stażu osoby 7,8% odpływu z bezrobocia, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego osoby 5,2% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie szkolenia 688 osób 2,2% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 626 osób 2,2% odpływu z bezrobocia, odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 601 osób 2,1% odpływu z bezrobocia. 2 Na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 4

5 5. Wybrane kategorie bezrobotnych 3 Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych ( osoby) - co 7 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. Wybrane kategorie bezrobotnych kwiecień Wyszczególnienie 2014 r. Udział % marzec Udział % kwiecień Udział % Bezrobotni ogółem , , ,0 w tym: Kobiety , , ,3 Mężczyźni , , ,7 ponadto: Poprzednio pracujący , , ,7 Dotychczas nie pracujący , , ,3 Zamieszkali na wsi , , ,9 Z prawem do zasiłku , , ,6 Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy , , ,9 Osoby w okresie do 12 m - cy od dnia ukończenia nauki , , ,3 Cudzoziemcy , , ,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotne kobiety Na koniec kwietnia w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet, tj. 47,3% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do marca liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o osób (o 2,4%). Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach: posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 77,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 71,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 63,4%, cudzoziemcy 57,0%, osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 56,4%, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 52,1%, do 30 roku życia 50,0%. Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się głównie miastach: Płock 53,0% i Ostrołęka 51,3% oraz powiaty: sierpecki 53,7%, płocki 53,6%, ostrowski 51,5%, grodziski 50,5% oraz ostrołęcki 50,1%. 3 W niniejszym opracowaniu dane dotyczące bezrobotnych na Mazowszu zestawiane są na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy. 5

6 Bezrobotni mężczyźni Na koniec kwietnia zarejestrowanych było mężczyzn, tj. 52,7% bezrobotnych. W odniesieniu do marca liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o osób (o 3,6 %). Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych: powyżej 50 roku życia 61,9 %, niepełnosprawni 54,0%, bez kwalifikacji zawodowych 53,8%, zamieszkali na wsi 53,4%, poprzednio pracujący 53,0%, długotrwale bezrobotni 51,7%, dotychczas niepracujący 51,2%, bez doświadczenia zawodowego 51,1% do 30 roku życia 50,0%. Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński 61,3%, białobrzeski 59,7%, lipski 57,1%, pułtuski 56,7%, łosicki 56,4%, wołomiński 56,3% oraz zwoleński 56,0%. Bezrobocie na wsi Na koniec kwietnia na wsi mieszkało bezrobotnych, tj. 42,9% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety. W porównaniu do marca liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o osób (o 3,7%). Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 34,4% w powiecie otwockim do 96,9% w powiecie siedleckim. Bezrobotni z prawem do zasiłku W kwietniu prawo do zasiłku posiadało osób, tj. 13,6% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do marca liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zmniejszyła się o 963 osoby (o 2,8%). Najwyższy udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku odnotowano w m. Radom 16,1% oraz w powiatach: grodziskim 18,7%, żuromińskim 17,5%, otwockim 16,9%, radomskim 16,8%, przysuskim 16,7%, płockim 16,5%, pruszkowskim 16,2% oraz gostynińskim i mińskim po 16,1%. Najniższym udziałem bezrobotnych wśród tej populacji wyróżniały się powiaty: lipski 7,9%, przasnyski 8,6%, ostrołęcki 8,9%, kozienicki 9,2% oraz łosicki i ostrowski po 9,3%. 6

7 6. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 w tym osoby: rok/ miesiące Bezrobotni Ogółem do 30 roku życia do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnospra wne do 18 roku życia niepełnosprawni styczeń luty marzec kwiecień Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. Na koniec kwietnia bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: długotrwale bezrobotne 58,5% ogółu bezrobotnych ( osoby), 5 do 30 roku życia 28,4% ogółu bezrobotnych ( osób), powyżej 50 roku życia 27,7% ogółu bezrobotnych ( osoby), posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 12,7% ogółu bezrobotnych ( osób), niepełnosprawne 4,2% ogółu bezrobotnych ( osoby), korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 0,7% ogółu bezrobotnych (1.802 osoby), posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,1% ogółu bezrobotnych (212 osób). 7. Planowane zwolnienia W kwietniu 10 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o 1 pracodawcę więcej niż w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia ma zostać objętych osób (o 565 osób więcej jak w poprzednim miesiącu). Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają m. in. w branżach: finansowej, telekomunikacyjnej oraz spożywczej. W kwietniu 20 pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych (o 4 pracodawców więcej jak w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia zostały objęte 432 osoby (o 38 osób mniej niż w poprzednim miesiącu). Zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest 4 Zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 5 Zgodnie z obowiązującą ustawą długotrwale bezrobotny to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.). 7

8 zgłosić zamiar zwolnień grupowych do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy, a planowane lub dokonywane zwolnienia mają miejsce również w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym, liczba osób przewidzianych do zwolnienia, jak również zwolnionych może być nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego. 8. Pozyskane wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji Pośrednictwo pracy W kwietniu pośrednicy pracy pozyskali do współpracy zakładów pracy, odbyli wizyty u pracodawców, w wyniku których pozyskali niesubsydiowane miejsca pracy. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 6, o 543 wolne miejsca pracy (o 3,9%) mniej niż w poprzednim miesiącu. Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 65,1%, tj wolnych miejsc pracy dotyczyło pracy niesubsydiowanej. Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wyszczególnienie I IV 2014 r. Udział % I IV Udział % Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: , ,0 subsydiowane , ,4 niesubsydiowane , ,6 z sektora publicznego , ,2 sezonowe , ,4 dla niepełnosprawnych , ,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 2 i 3 do sprawozdania MPiPS-01. W kwietniu za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie uzyskały osoby, co stanowi 56,4% ogółu podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie mazowieckim. Od początku zatrudnienie za pośrednictwem urzędów pracy uzyskało bezrobotnych. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 2015 roku wyniosła - 56,9%. 9. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej W kwietniu na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Mazowieccy pracodawcy zamierzali zatrudnić: obywateli Ukrainy, tj. 97,1% zgłoszonych oświadczeń, a także: 418 obywateli Mołdowi, 215 Białorusinów, 100 osób z Gruzji, 59 osób z Rosji oraz 25 osób z Armenii. 6 Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 zmieniona została nazwa - oferty pracy na wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 8

9 W kwietniu najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: osób na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 95,0% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, osób jako pracowników przy pracach prostych, tj. 72,4%, mężczyzn, tj. 60,9%, osób na umowę o dzieło, tj. 60,8%, osób w rolnictwie, tj. 58,0%, pracowników w wieku lat, tj. 45,5%. Najwięcej oświadczeń zgłoszono w m. st. Warszawie oświadczeń, tj. 22,9% ogółu oświadczeń zarejestrowanych w kwietniu na Mazowszu oraz na terenie powiatów: płońskiego oświadczeń, tj. 21,4% oraz grójeckiego oświadczeń, tj. 20,2%. 10. Wydatki Funduszu Pracy 7 Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy (MPiPS-02) od początku 2015 roku - z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę ,7 tys. zł. Struktura wydatków Funduszu Pracy: 60,1% to wydatki na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami) ,2 tys. zł, 1,9% to wydatki na wypłaty dodatków aktywizacyjnych oraz świadczeń integracyjnych 4.094,0 tys. zł, 35,5% to limitowane wydatki na rzecz promocji zatrudnienia ,5 tys. zł, 2,5% to wydatki pozostałe (w tym między innymi: informacja zawodowa i poradnictwo, koszty wyposażenia i działalności klubów pracy, koszty systemu informatycznego, szkolenie kadr służb zatrudnienia, refundacja kosztów wynagrodzeń i składek pracowników WUP, refundacja dodatków do wynagrodzeń, koszty wezwań i zawiadomień) 5.204,0 tys. zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 14 listopada 2014 r., znak: DF-I UM-1(14)-JW/14 ustalił kwotę środków (limit) Funduszu Pracy w wysokości ,7 tys. zł (słownie; czterysta sześćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych), jaka może być wydatkowane w przez samorządy powiatowe na realizację następujących zadań: Programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ( 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM): ,5 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) Innych fakultatywnych zadań ( 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM): ,2 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), przy czym w ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): 7 Dane na podstawie sprawozdania MPiPS-02 oraz monitoringu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 9

10 66.265,8 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) w ramach regionalnego programu operacyjnego (dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników), ,0 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży). Dodatkowo przeznaczono z rezerwy Ministra kwotę 8.739,4 tys. zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia. Limitowane wydatki Funduszu Pracy poniesione przez mazowieckie urzędy pracy na koniec kwietnia stanowiły 17,0% dotychczas rozdysponowanych środków. 11. Realizacja zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie od do w województwie mazowieckim W województwie mazowieckim w okresie od wypłacono ze środków FGŚP świadczeń na rzecz 824 pracowników. Zaspokojono roszczenia pracownicze do 88 niewypłacalnych pracodawców, na ogólną kwotę ,33 zł. Większość firm niewypłacalnych, których pracownicy skorzystali z FGŚP, to firmy których siedziba mieściła się w Warszawie. Stanowiły one ok. 80 % ogółu tych firm. Głównie świadczenia wypłacane ze środków FGŚP to wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy, odprawy z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy w którym ustał stosunek pracy, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców. Odmówiliśmy wypłaty wnioskowanych świadczeń ze środków FGŚP dla 71 osób. Z uwagi na braki formalne lub brak podstaw prawnych do rozpatrzenia sprawy, pozostawiono bez rozpoznania 28 wniosków i 3 wykazy. 10

11 Realizacja wypłat w okresie do w związku z niewypłacalnością pracodawcy w podziale na powiaty Powiat Ilość firm grodziski 1 ostrołęcki 1 Piaseczyński 1 płock 2 płocki 3 płoński 1 pruszkowski 3 radom 2 sochaczewski 1 warszawa 70 wołomiński 3 Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie Liczba firm na Mazowszu, z których pracownicy otrzymali świadczenia pracownicze ze środków FGŚP wg PKD w okresie od do Sekcja PKD Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie Na Mazowszu zdecydowaną grupę niewypłacalnych pracodawców, których pracownikom zaspokojono roszczenia pracownicze z FGŚP, stanowiły firmy które prowadziły działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu hurtowego. Odpowiednio stanowiły one w ogólnej liczbie przedsiębiorców 21,59 % i po 20,46 %. Realizacja zadań związanych z ochroną miejsc pracy Ilość firm C przetwórstwo przemysłowe 19 F budownictwo 18 G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 18 H transport i gospodarka magazynowa 5 I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 4 J informacja i komunikacja 4 K- działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 L- działalność związana z obsługą Rynku nieruchomości 1 M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6 N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7 Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 S pozostała działalność usługowa 2 Z dniem 1 lutym weszły w życie nowe rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. z, poz. 150). Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracownikom z przyczyn niedotyczących pracowników. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie 11

12 świadczeń związanych z ochroną miejsc pracy do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy działającego z upoważnienia marszałka województwa. Ustawa jest adresowana do przedsiębiorców, których przeważający rodzaj prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazuje na jej udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także w wynikających z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych i których produkt działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych krajów (m.in. na skutek rosyjskiego embarga). Pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis. Do zostały złożone 3 wnioski przedsiębiorców o przyznanie bezzwrotnej pomocy na dofinansowanie do wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym oraz obniżeniem wymiaru czasu pracy, które obejmują świadczenia dla 98 pracowników. W tym okresie Dyrektor WUP w Warszawie zawarł 2 umowy z przedsiębiorcami na łączną kwotę ,64 zł. W województwie mazowieckim do wypłacono ze środków FGŚP na ochronę miejsc pracy kwotę ,53 zł. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń Czynności windykacyjne dokonuje się do należności powstałych w wyniku wypłat świadczeń dokonanych za pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014r. poz. 272 z późn. zm.). Ciężar zaspokajania należności pracowniczych przejmuje w takiej sytuacji Fundusz niezależnie od tego, czy będzie w stanie jakąkolwiek cześć z wypłaconych środków odzyskać. Na dzień kwota odzyskanych należności wyniosła: ,33 zł (w tym ,75 zł należność główna i ,58 zł odsetki). Plan windykacyjny na rok 2015 stanowi kwotę ,00 zł. Ponadto w okresie od do skierowano do MPiPS - 9 wniosków o rozłożenie należności na raty oraz 33 wnioski o umorzenie należności na łączną kwotę ,29 zł. Decyzją MPiPS dokonano umorzeń do 35 dłużników na łączną kwotę: ,97 zł. Opracowano: Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 12

13 Bezrobotni ogółem w marcu i kwietniu oraz w kwietniu 2014 r. Załącznik nr 1 Liczba bezrobotnych ogółem L.p. Wyszczególnienie kwiecień 2014 r. marzec kwiecień do kwietnia 2014 r. (w osobach) do kwietnia 2014 r. (w procentach) do marca (w osobach) do marca (w procentach) stopa bezrobocia kwiecień (w procencie aktywnych zawodowo) Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,67% ,01% 9, ,05% ,88% 1 ciechanowski ,05% ,58% 15,9 2 mławski ,77% ,12% 13,1 3 płoński ,55% ,86% 16,1 4 żurominski ,40% -77-2,05% 21,7 Obszar ostrołęcki ,78% ,57% 1 makowski ,53% -82-1,88% 22,9 2 m. Ostrołęka ,00% -84-2,13% 15,2 3 ostrołęcki ,54% ,86% 16,9 4 ostrowski ,67% -86-1,96% 14,9 5 przasnyski ,38% ,30% 15,0 Obszar płocki ,45% ,56% 1 gostyniński ,22% ,47% 20,7 2 m. Płock ,64% ,09% 12,0 3 płocki ,32% ,04% 19,4 4 sierpecki ,87% ,67% 22,7 Obszar radomski ,78% ,73% 1 białobrzeski ,15% ,52% 12,6 2 kozienicki ,32% ,31% 16,1 3 lipski ,21% ,85% 14,7 4 przysuski ,29% ,87% 24,0 5 m. Radom ,03% ,50% 20,0 6 radomski ,81% ,35% 26,8 7 szydłowiecki ,91% -98-1,90% 34,0 8 zwoleński ,12% ,00% 19,8 Obszar siedlecki ,91% ,35% 1 łosicki ,44% ,70% 11,0 2 m. Siedlce ,86% ,01% 9,1 3 siedlecki ,33% ,78% 10,1 4 sokołowski ,38% ,87% 10,1 Obszar warszawski ,17% ,72% 1 garwoliński ,28% ,99% 14,4 2 grodziski ,59% -51-2,23% 6,8 3 grójecki ,87% ,40% 6,3 4 legionowski ,14% ,87% 14,0 5 miński ,50% ,48% 10,4 6 nowodworski ,38% ,57% 11,6 7 otwocki ,24% ,91% 8,2 8 piaseczyński ,31% ,99% 7,6 9 pruszkowski ,19% ,67% 7,4 10 pułtuski ,35% -42-0,95% 21,6 11 sochaczewski ,13% -80-2,17% 10,3 12 m. st. Warszawa ,34% ,56% 4,2 13 warszawski zachodni ,42% -53-1,77% 5,7 14 węgrowski ,45% ,16% 13,7 15 wołomiński ,97% ,40% 15,5 16 wyszkowski ,82% 11 0,34% 11,0 17 żyrardowski ,41% -87-2,08% 15,3

14 Bezrobotne kobiety w marcu i kwietniu oraz w kwietniu 2014 r. Załącznik nr 2 Lp. Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotne kobiety kwiecień 2014 r. bezrobotne kobiety marzec bezrobotni ogółem kwiecień bezrobotne kobiety kwiecień 2015 r. % udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem ,3% ,32% ,36% ,8% ,29% ,89% 1 ciechanowski ,4% ,30% -52-2,09% 2 mławski ,3% ,54% -49-2,48% 3 płoński ,2% ,52% -46-1,70% 4 żurominski ,0% -53-2,86% -23-1,26% Obszar ostrołęcki ,5% ,27% ,88% 1 makowski ,0% ,26% -17-0,88% 2 m. Ostrołęka ,3% -90-4,35% -26-1,30% 3 ostrołęcki ,1% ,01% -64-2,24% 4 ostrowski ,5% ,00% -34-1,51% 5 przasnyski ,6% ,04% -60-3,66% Obszar płocki ,7% ,98% ,53% 1 gostyniński ,2% ,07% -84-4,37% 2 m. Płock ,0% ,34% -95-2,26% 3 płocki ,6% ,12% -97-2,48% 4 sierpecki ,7% -35-1,53% -36-1,57% Obszar radomski ,4% ,61% ,19% 1 białobrzeski ,3% ,56% -39-5,34% 2 kozienicki ,5% ,29% ,75% 3 lipski ,9% -68-6,17% -75-6,76% 4 przysuski ,4% ,05% -76-3,51% 5 m. Radom ,5% ,96% -57-0,66% 6 radomski ,7% ,06% -75-1,10% 7 szydłowiecki ,4% ,60% -12-0,51% 8 zwoleński ,0% ,34% -77-5,47% Obszar siedlecki ,0% ,56% ,02% 1 łosicki ,6% 15 2,04% -33-4,20% 2 m. Siedlce ,4% ,23% -47-2,90% 3 siedlecki ,3% ,69% -36-2,47% 4 sokołowski ,3% -99-8,08% -36-3,10% Obszar warszawski do kwietnia 2014 r. (w osobach) do kwietnia 2014 (w procentach) do marca (w osobach) do marca (w procentach) ,2% ,13% ,51% 1 garwoliński ,7% -48-2,04% ,15% 2 grodziski ,5% ,46% -35-3,01% 3 grójecki ,8% ,29% -72-5,26% 4 legionowski ,4% ,73% -75-3,51% 5 miński ,5% ,77% -77-3,23% 6 nowodworski ,9% ,72% -51-3,18% 7 otwocki ,8% ,78% -88-5,10% 8 piaseczyński ,7% ,11% -7-0,26% 9 pruszkowski ,3% ,62% -60-2,54% 10 pułtuski ,3% ,44% 1 0,05% 11 sochaczewski ,8% ,27% -26-1,52% 12 m. st. Warszawa ,6% ,75% ,50% 13 warszawski zachodni ,8% ,35% -21-1,53% 14 węgrowski ,9% ,80% -44-2,61% 15 wołomiński ,7% ,26% ,79% 16 wyszkowski ,5% ,18% 30 2,12% 17 żyrardowski ,3% ,19% -36-1,90%

15 Bezrobotni zamieszkali na wsi w marcu i kwietniu oraz w kwietniu 2014 r. Załącznik nr 3 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotni zamieszkali na wsi kwiecień 2014 r. bezrobotni zamieszkali na wsi marzec bezrobotni ogółem kwiecień bezrobotni zamieszkali na wsi kwiecień % udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych ogłółem ,9% ,11% ,68% ,3% ,98% ,24% 1 ciechanowski ,1% ,43% ,86% 2 mławski ,5% ,75% -94-4,08% 3 płoński ,5% ,08% -75-2,03% 4 żurominski ,8% ,41% -69-2,58% Obszar ostrołęcki ,0% ,34% ,92% 1 makowski ,1% ,29% -69-2,25% 2 m. Ostrołęka ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 ostrołęcki ,5% ,53% ,94% 4 ostrowski ,1% ,73% -86-3,22% 5 przasnyski ,8% ,70% -73-3,47% Obszar płocki ,4% ,90% ,40% 1 gostyniński ,1% ,93% ,56% 2 m. Płock ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 płocki ,0% ,50% ,69% 4 sierpecki ,9% ,77% ,27% Obszar radomski ,2% ,27% ,56% 1 białobrzeski ,9% ,88% -80-6,02% 2 kozienicki ,5% ,36% ,27% 3 lipski ,5% -95-4,40% ,37% 4 przysuski ,2% ,58% ,88% 5 m. Radom ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 6 radomski ,8% ,72% ,58% 7 szydłowiecki ,6% ,23% -93-2,37% 8 zwoleński ,0% ,39% ,25% Obszar siedlecki ,1% ,26% ,25% 1 łosicki ,6% 42 3,42% ,69% 2 m. Siedlce ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 siedlecki ,9% ,15% ,71% 4 sokołowski ,7% ,48% -70-5,01% Obszar warszawski do kwietnia 2014 r. (w osobach) do kwietnia 2014 r. (w procentach) do marca (w osobach) do marca (w procentach) ,1% ,48% ,19% 1 garwoliński ,2% ,10% ,06% 2 grodziski ,0% ,84% -42-4,10% 3 grójecki ,0% ,65% ,22% 4 legionowski ,3% ,19% -75-3,52% 5 miński ,7% ,71% ,60% 6 nowodworski ,4% ,94% -74-4,32% 7 otwocki ,4% ,41% -91-6,74% 8 piaseczyński ,1% ,81% -48-1,60% 9 pruszkowski ,2% ,45% -36-2,10% 10 pułtuski ,3% ,67% -47-1,90% 11 sochaczewski ,4% ,21% -78-3,96% 12 m. st. Warszawa ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 13 warszawski zachodni ,6% ,71% -29-1,48% 14 węgrowski ,4% ,07% -73-2,92% 15 wołomiński ,9% ,29% -99-2,18% 16 wyszkowski ,8% ,02% -6-0,30% 17 żyrardowski ,7% ,21% -39-2,46%

16 Wybrane kategorie bezrobotnych i ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem na koniec kwietnia Załącznik nr 4 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotni ogółem bezrobotni z prawem do zasiłku % udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogłółem osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki % udział osób w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki w liczbie bezrobotnych ogłółem bezrobotni cudzoziemcy % udział bezrobotnych cudzoziemców w liczbie bezrobotnych ogłółem bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem bez kwalifikacji zawodowych % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem ,6% ,3% ,5% ,9% ,5% ,6% 512 2,8% 23 0,1% 808 4,4% ,2% 1 ciechanowski ,0% 149 2,8% 7 0,1% 333 6,2% ,8% 2 mławski ,0% 130 3,3% 0 0,0% 22 0,6% ,4% 3 płoński ,7% 115 2,1% 14 0,3% 251 4,5% ,0% 4 żurominski ,5% 118 3,2% 2 0,1% 202 5,5% ,0% Obszar ostrołęcki ,2% 675 3,2% 30 0,1% 955 4,5% ,8% 1 makowski ,1% 239 5,6% 8 0,2% 326 7,6% ,7% 2 m. Ostrołęka ,0% 73 1,9% 13 0,3% 192 5,0% ,7% 3 ostrołęcki ,9% 149 2,7% 2 0,0% 185 3,3% ,9% 4 ostrowski ,3% 121 2,8% 6 0,1% 14 0,3% ,8% 5 przasnyski ,6% 93 2,9% 1 0,0% 238 7,5% ,7% Obszar płocki ,4% 669 2,9% 37 0,2% 514 2,3% ,7% 1 gostyniński ,1% 70 1,9% 8 0,2% 145 3,9% ,7% 2 m. Płock ,2% 235 3,0% 23 0,3% 25 0,3% ,7% 3 płocki ,5% 247 3,5% 4 0,1% 273 3,8% ,0% 4 sierpecki ,9% 117 2,8% 2 0,0% 71 1,7% ,3% Obszar radomski ,9% 922 1,7% 73 0,1% ,7% ,7% 1 białobrzeski ,4% 32 1,9% 4 0,2% 112 6,5% ,4% 2 kozienicki ,2% 98 2,4% 7 0,2% 218 5,4% ,3% 3 lipski ,9% 81 3,4% 5 0,2% 3 0,1% ,2% 4 przysuski ,7% 76 1,6% 1 0,0% 322 6,8% ,0% 5 m. Radom ,1% 216 1,2% 40 0,2% ,5% ,5% 6 radomski ,8% 211 1,5% 13 0,1% 896 6,2% ,2% 7 szydłowiecki ,2% 110 2,2% 1 0,0% 221 4,4% ,6% 8 zwoleński ,4% 98 3,2% 2 0,1% 83 2,7% ,6% Obszar siedlecki ,7% 384 3,7% 27 0,3% 849 8,2% ,4% 1 łosicki ,3% 50 2,9% 0 0,0% 104 6,0% ,5% 2 m. Siedlce ,2% 103 3,2% 15 0,5% ,4% ,4% 3 siedlecki ,4% 141 4,7% 6 0,2% 241 8,0% ,9% 4 sokołowski ,5% 90 3,8% 6 0,3% 165 6,9% ,1% Obszar warszawski ,6% ,1% ,9% ,0% ,5% 1 garwoliński ,5% 130 2,2% 2 0,0% ,9% ,5% 2 grodziski ,7% 47 2,1% 18 0,8% 186 8,3% ,7% 3 grójecki ,0% 56 2,1% 5 0,2% 46 1,7% ,8% 4 legionowski ,5% 62 1,4% 18 0,4% 424 9,5% ,4% 5 miński ,1% 137 2,8% 18 0,4% 271 5,6% ,4% 6 nowodworski ,1% 71 2,1% 14 0,4% 225 6,5% ,7% 7 otwocki ,9% 78 2,1% 11 0,3% 326 8,9% ,0% 8 piaseczyński ,1% 85 1,5% 50 0,9% 548 9,8% ,0% 9 pruszkowski ,2% 103 2,2% 52 1,1% 257 5,4% ,4% 10 pułtuski ,9% 142 3,2% 6 0,1% 333 7,6% ,8% 11 sochaczewski ,7% 80 2,2% 10 0,3% 24 0,7% ,6% 12 m. st. Warszawa ,7% 931 2,0% 689 1,5% ,0% ,7% 13 warszawski zachodni ,6% 48 1,6% 25 0,8% ,7% ,3% 14 węgrowski ,0% 125 3,6% 5 0,1% 177 5,1% ,5% 15 wołomiński ,2% 154 1,3% 69 0,6% ,4% ,6% 16 wyszkowski ,1% 111 3,4% 7 0,2% 240 7,4% ,7% 17 żyrardowski ,4% 80 2,0% 11 0,3% 287 7,0% ,9%

17 do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec kwietnia Załącznik nr 5 w tym: Lp Wyszczególnienie bezrobotni ogółem Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

18 Napływ ogółem kobiety zamieszkali na wsi z prawem do zasiłku poprzednio pracujący w tym zwolnieni z przyczyn zakładu pracy dotychczas nie pracujący osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Napływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w kwietniu Załącznik nr 6 w tym: Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

19 kobiety zamieszkali na wsi podjęcia pracy w tym podjęcia pracy niesubsydiowanej dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego niepotwierdzenie gotowości do pracy rozpoczecia szkolenia rozpoczecia stażu nabycia praw emerytalnych lub rentowych osoby do 30 roku życia osoby powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni Odpływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w kwietniu Załącznik nr 7 w tym: Lp Wyszczególnienie Odpływ ogółem Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4 Bezrobocie w województwie mazowieckim kwiecień 2016 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w kwietniu : Stopa bezrobocia 8,2%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.546 osób (z 221.524 osób w marcu do

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim Marzec 2016 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w marcu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,5%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.541 osób (z 227.065 osób w lutym 2016

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6 Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2016 Nr 6 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 7,8%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6.407 osób (z 208.432 osoby w maju do 202.025

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Grudzień 2015 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w grudniu : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim 2017 Nr 7 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Luty 2015 Nr 2 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim wrzesień 2016 Nr 9 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim wrzesień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 3.898 osób (z 197.562 osoby w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Wrzesień 2015 Nr 9 Stopa bezrobocia 8,6%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 2.629

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień 2016 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim grudzień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,2%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 1.076 osób (z 187.834 osób w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku 2015 r.: Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Kwiecień 2014 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2013 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Czerwiec 2009 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1.165 osób z 201.698 osób w maju do 200.533

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2016 r. maj 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 75 199 71 133-4 066-5,4% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2006 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopę bezrobocia - 12,8% (przy średniej dla kraju 16,0%), Spadek ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2014 r. lipiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 100 344 97 118-3 226-3,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo