Bezrobocie w województwie mazowieckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie w województwie mazowieckim"

Transkrypt

1 Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o osób z osób w marcu do osób w kwietniu. Spadek bezrobocia wystąpił w następujących kategoriach: w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki o osób z osób w marcu do osób w kwietniu, poprzednio pracujący o osób ze osób w marcu do osób w kwietniu, zamieszkałych na wsi o osób z osób w marcu do osób w kwietniu, bez wykształcenia średniego o osób ze osób w marcu do osób w kwietniu, bez doświadczenia zawodowego o osoby z osób w marcu do osób w kwietniu, osób do 25 roku życia o osoby z osób w marcu do osób w kwietniu, dotychczas nie pracujące o osób z osób w marcu do osób w kwietniu bez kwalifikacji zawodowych o osób z osób w marcu do osób w kwietniu, długotrwale bezrobotne o osób ze osób w marcu do osób w kwietniu, powyżej 50 roku życia o osób z osób w marcu do osób w kwietniu. Wzrost bezrobocia wystąpił tylko w kategorii cudzoziemcy o 64 osoby z 889 osób w marcu do 953 osób w kwietniu. Wzrost udziału bezrobotnych kobiet z 46,4% w marcu do 46,7% w kwiecień (tj. o 0,3 punktu procentowego). Przewagę wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby: nie posiadające prawa do zasiłku (80,3%), pracujące przed rejestracją (78,9%), mieszkańcy miast (56,6%), bez wykształcenia średniego (56,2%) oraz mężczyźni (53,3%). Uwaga W związku ze zmianą od 1 stycznia 2010 r. Sprawozdania o rynku pracy MPiPS - 01 nie jest możliwe porównywanie i zestawianie aktualnych danych z danymi z roku poprzedniego w wybranych kategoriach. Województwo mazowieckie, w którym funkcjonuje 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu, od 1 stycznia 2008 r. zajmuje obszar km 2 (11,4% powierzchni kraju) 1. W czerwcu 2009 r. na Mazowszu mieszkało 5.213,8 tys. osób (13,7% ludności Polski), w miastach województwa mazowieckiego mieszkało 3.369,3 tys. osób (64,6% ogółu ludności województwa), na wsi 1.844,5 tys. osób (35,4%) 2. W końcu kwietnia 2010 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było podmioty gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem w końcu kwietnia 2009 r. liczba podmiotów zwiększyła się o 1,6%, a w porównaniu ze stanem w końcu marca 2010 r. zwiększyła się o 0,5%. W kwietniu 2010 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim ukształtowało się na poziomie 1288,9 tys. osób tj. zbliżonym do notowanego w marcu br. i o 0,4% wyższym niż w kwietniu 2009 r. W kraju przeciętne zatrudnienie było o 0,3% większe niż w poprzednim miesiącu, natomiast nie zmieniło się w odniesieniu do kwietnia ub. r. 1 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2008 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialny stan w dniu 30 VI 2009 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009

2 1. Poziom bezrobocia 3 W końcu kwietniu 2010 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych bezrobotnych, w tym kobiety (46,7% ogółu bezrobotnych). Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca / roku) Liczba bezrobotnych miesiąc / rok Wzrost / spadek Stopa Ogółem w odniesieniu do poprzedniego bezrobocia miesiąca / roku , , , , , , , , , , Styczeń ,6 Luty ,8 Marzec ,8 Kwiecień ,5 W odniesieniu do marca 2010 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osób (o 3,2%). Bezrobocie spadło w 40 powiatach województwa mazowieckiego. Największy procentowy spadek bezrobocia odnotowano w powiatach: gostynińskim 11,4% (o 475 osób), wyszkowskim 10,7% (o 535 osób) oraz lipskim 10,5% (o 282 osoby). Wzrost bezrobocia odnotowano w m. st. Warszawa 1,8% (o 693 osoby) oraz w powiecie nowodworskim 0,5% (o 16 osób). Biorąc pod uwagę obszary województwa procentowy spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy w obszarze płockim o 6,8% (o osób). W odniesieniu do kwietnia 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o osób (o 17,7%). Bezrobocie wzrosło w 39 powiatach województwa. Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa o 57,8% (o osoby) oraz w powiatach: nowodworskim o 41,5% (o 974 osoby), pruszkowskim o 39,8% (o osoby), grodziskim o 34,4% (o 531 osób) i otwockim o 30,0% (o 880 osób). Biorąc pod uwagę obszary województwa, wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy w obszarze warszawskim o 32,3% (o osoby). 3 W niniejszym opracowaniu dane dotyczące bezrobotnych na Mazowszu wykonywane są na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy. 2

3 2. Stopa bezrobocia W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (według wyliczeń Eurostatu) stopa bezrobocia w końcu marca 2010r. w Polsce wynosiła 9,1% (przy średniej w Unii Europejskiej 10,0%). Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Niderlandy (Holandia) 4,1%, Austria 4,9% oraz Luxemburg 5,6%. Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Łotwa 22,3% i Hiszpania 19,1% W kwietniu 2010 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,5% (przy średniej dla kraju 12,3%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: mazowieckie i wielkopolskie po 9,5%, śląskie 9,9% oraz małopolskie 10,3%, natomiast najwyższą województwa: warmińsko-mazurskie 20,0%, zachodniopomorskie 16,8% oraz kujawsko-pomorskie i lubuskie po 16,0%. Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim 33,8%, radomskim 29,0% oraz przysuskim - 23,6%, a najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: m. st. Warszawa 3,5% oraz powiaty: warszawski zachodni 5,4%, pruszkowski 6,9%, grodziski 7,1%, grójecki 7,7% oraz piaseczyński - 7,9%. * stopa po korekcie GUS w październiku W porównaniu do marca 2010 r. stopa bezrobocia w województwie zmniejszyła się o 0,3 punktu procentowego (w kraju spadła o 0,6 punktu procentowego). W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia wzrosła w m. st. Warszawa oraz powiecie nowodworskim - po 0,1 punktu procentowego. W 39 powiatach stopa bezrobocia zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największy spadek stopy bezrobocia odnotowano w powiatach: gostynińskim o 1,9 punktu procentowego, wyszkowskim o 1,6 punktu procentowego, lipskim, szydłowieckim i zwoleńskim - po 1,3 punktu procentowego oraz płockim - o 1,2 punktu procentowego. W powiecie pruszkowskim stopa bezrobocia utrzymała się na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu. 3

4 W odniesieniu do kwietnia 2009 r. stopa bezrobocia dla województwa wzrosła o 1,3 punktu procentowego (w kraju o 1,3 punktu procentowego). Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 41 powiatach województwa mazowieckiego największy w: nowodworskim i pułtuskim po 3,1 punktu procentowego, wołomińskim o 2,6 punktu procentowego, szydłowieckim i ostrołęckim po 2,1 punktu procentowego oraz żuromińskim o 2,0 punkty procentowe. Najniższy wzrost stopy bezrobocia wystąpił w m. Siedlce oraz w powiecie makowskim po 0,2 punktu procentowego. W m. Płock oraz powiecie lipskim stopa bezrobocia utrzymała się na takim samym poziomie. Spadek wystąpił tylko w powiecie łosickim - o 0,2 punktu procentowego. 4

5 3. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych W kwietniu 2010 r. w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowano bezrobotnych o osób mniej niż w marcu br. oraz o osób mniej niż w kwietniu 2009 r. Większość noworejestrujących się bezrobotnych stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (78,7%) oraz poprzednio pracujące (76,5%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osób, o osoby więcej niż w marcu br. oraz o osób więcej niż w kwietniu 2009 r., w tym przede wszystkim z powodu: podjęcia pracy osoby 43,6% odpływu z bezrobocia, pośród osób podejmujących pracę - 71,0%, stanowiły osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną. niepotwierdzenia gotowości do pracy osób 27,3% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie stażu osób 12,8% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie szkolenia osób 3,9% odpływu z bezrobocia. dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego osób 3,8% odpływu z bezrobocia, 4. Wybrane kategorie bezrobotnych Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych ( osoby), co 8 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. W kwietniu 2010 r. - w rejestrach dominowali bezrobotni: nie posiadający prawa do zasiłku (80,3%), pracujący przed rejestracją (78,9%), mieszkańcy miast (56,6%), bez wykształcenia średniego (56,2%) oraz mężczyźni (53,3%). 5

6 Wyszczególnienie Wybrane kategorie bezrobotnych kwiecień 2009 r. Udział % marzec 2010 r. Udział % kwiecień 2010 r. Udział % Bezrobotni ogółem , , ,0 W tym Kobiety , , ,7 Mężczyźni , , ,3 Poprzednio pracujący , , ,9 Dotychczas nie pracujący , , ,1 Zamieszkali na wsi , , ,4 Z prawem do zasiłku , , ,7 Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy , , ,2 Osoby w okresie do 12 m - cy od dnia ukończenia nauki , , ,9 Cudzoziemcy 710 0, , ,4 Bezrobotne kobiety Na koniec kwietnia 2010 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet, tj. 46,7% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do marca br. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła o osób (o 2,6%), a w porównaniu do kwietnia 2009 r. zwiększyła się o osób (o 13,0%). Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach bezrobotnych: po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 86,7%, samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 86,6% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 63,6%, w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 53,5%, długotrwale bezrobotne 51,6%, dotychczas nie pracujące 50,9%, bez doświadczenia zawodowego 50,4%, cudzoziemcy 50,4% Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się głównie miasta: Płock 52,8% i Ostrołęka 52,3% oraz powiaty: grodziski 51,5%, sierpecki 50,7% i ostrowski 50,3%. Bezrobotni mężczyźni Na koniec kwietnia 2010 r. zarejestrowanych było mężczyzn, tj. 53,3% bezrobotnych. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o osób (o 3,8%), a w porównaniu do kwietnia 2009 r. zwiększyła się o osób (o 22,1%). Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych: którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 95,6% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, powyżej 50 roku życia 62,7%, bez wykształcenia średniego 62,1%, poprzednio pracujący 54,5%, niepełnosprawni 54,3%, zamieszkali na wsi 54,1%, bez kwalifikacji zawodowych 53,3%, do 25 roku życia 53,0%, zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 51,1%. Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński 59,5%, miński 58,2% oraz białobrzeski i wołomiński po 57,2%. 6

7 Bezrobocie na wsi W końcu kwietnia 2010 r. na wsi mieszkało bezrobotnych, tj. 43,4% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet. W stosunku do marca br. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o osób (o 4,7%), a w odniesieniu do kwietnia 2009 r. zwiększyła się o osób (o 12,5%). Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 11 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 33,9% w powiecie pruszkowskim do 96,3% w powiecie siedleckim. Bezrobotni z prawem do zasiłku W kwietniu 2010 r. prawo do zasiłku posiadało osób, tj. 19,7% ogółu bezrobotnych (w marcu br osób, tj. 20,3%, a w kwietniu 2009 r osób, tj. 20,9%). W odniesieniu do marca br. liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zmniejszyła się o osoby (o 5,8%), natomiast w porównaniu do kwietnia 2009 r. wzrosła o osób (o 11,3%). Najmniejszym udziałem bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku wyróżniały się powiaty: łosicki 10,1 %, lipski 11,0%, ostrowski 11,3% oraz kozienicki 11,8% a największym powiaty: płocki 26,1%, płoński 25,7%, oraz grodziskim 25,5%. 5. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 w tym osoby: rok/ miesiące Bezrobotni Ogółem do 25 roku życia po zakończeniu kontraktu socjalnego długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które, po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatr. niepełnosprawni styczeń luty marzec kwiecień Zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 7

8 W końcu kwietnia 2010 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy były osoby: bez wykształcenia średniego 56,2% ogółu bezrobotnych ( osoby), długotrwale bezrobotne 43,6% ogółu bezrobotnych ( osoby), 5 bez kwalifikacji zawodowych 30,4% ogółu bezrobotnych ( osoby), bez doświadczenia zawodowego 26,4% ogółu bezrobotnych ( osób), powyżej 50 roku życia 22,7% ogółu bezrobotnych ( osoby), do 25 roku życia 19,2% ogółu bezrobotnych ( osób), kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 7,1% ogółu bezrobotnych ( osób), samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 5,4% ogółu bezrobotnych ( osób), niepełnosprawne 3,6% ogółu bezrobotnych (8.669 osób), które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1,3% ogółu bezrobotnych (3.089 osób), po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 0,01% ogółu bezrobotnych (30 osób). 6. Planowane zwolnienia W kwietniu 2010 r. 11 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych o 3 pracodawców mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 10 pracodawców mniej jak w kwietniu 2009 r. Redukcją ma zostać objętych osób o osób mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o osób więcej jak w kwietniu 2009 r. Warto zaznaczyć, że w kwietniu 2010 r., firmami, która zgłosiły największą liczbę osób przewidzianych do zwolnienia były: Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. 500 osób (cała Polska), Avans Centrum - Wschód Sp. z o.o. w upadłości 268 osób (cała Polska), ELGO Lighting Industries S.A. 250 osób, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A 235 osób. Dwie z w/w firm planują redukcję zatrudnienia na terenie całego kraju co znacznie zawyża liczbę osób przewidzianych do zwolnienia na terenie województwa mazowieckiego. Zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar zwolnień grupowych do właściwego, ze względu na siedzibę firmy, urzędu pracy. Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają m. in. w branżach: telekomunikacja, budownictwo, elektroniczne systemy zabezpieczeń, sprzedaż artykułów RTV i AGD, transport kolejowy, transport. W kwietniu 2010 r. 24 pracodawców zwolniło 822 pracowników. Dane dotyczące osób powracających po okresie zatrudnienia poza granicami kraju. W kwietniu 2010 r. w Urzędach Pracy zarejestrowało się 131 osób powracające po okresie zatrudnienia poza granicami kraju. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób powracających po okresie zatrudnienia poza granicami zmniejszyła się o 30 osób. Ponadto w kwietniu 2010 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie przyjęto 45 formularzy - E 301. W porównaniu do poprzedniego miesiąca przyjęto o 26 formularzy mniej. 5 Zgodnie z obowiązującą ustawą długotrwale bezrobotny to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich. 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 8

9 7. Usługi i instrumenty rynku pracy Pośrednictwo pracy W kwietniu 2010 r. pośrednicy pracy pozyskali do współpracy 916 zakładów pracy, odbyli 878 wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskali 962 niesubsydiowane miejsca pracy. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 6, o wolne miejsca pracy (o 13,8%) mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 988 wolnych miejsc pracy (o 10,8%) więcej niż w kwietniu roku poprzedniego. Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 36,0%, tj wolne miejsca pracy dotyczyły pracy niesubsydiowanej (w kwietniu poprzedniego roku wolnych miejsc pracy, tj. 38,5%). Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wyszczególnienie I - IV 2009 r. Udział % I - IV 2010 r. Udział % Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej , ,0 w tym: subsydiowane , ,6 niesubsydiowane , ,4 z sektora publicznego , ,7 sezonowe , ,9 dla niepełnosprawnych 848 2, ,1 W kwietniu 2010 r. za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie uzyskało osób, co stanowi 68,2% ogółu podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie mazowieckim. Od początku 2010 r. zatrudnienie za pośrednictwem urzędów pracy uzyskało bezrobotnych (w analogicznym okresie poprzedniego roku bezrobotnych). Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 2010 roku wyniosła - 74,9% (przed rokiem 75,3%). Pozostałe usługi i instrumenty rynku pracy Zgodnie z informacja uzyskaną z miejskich oraz powiatowych mazowieckich urzędów pracy - w ramach limitowanych oraz nie limitowanych wydatków Funduszu Pracy - w 2010 r. udział w programach lub działaniach w ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej rozpoczęło osób bezrobotnych (w kwietniu bezrobotnych), w tym: kobiet, tj. 53,6% rozpoczynających aktywizację (w kwietniu osób, tj. 50,5%), mieszkańców wsi, tj. 48,5% (w kwietniu osób, tj. 52,1%), bezrobotnych do 25 roku życia, tj. 33,7% (w kwietniu osób, tj. 32,1%), długotrwale bezrobotnych, tj. 32,1% (w kwietniu osoby, tj. 13,9%), bezrobotnych powyżej 50 roku życia, tj. 14,9% (w kwietniu osób, tj. 16,3%). 6 Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 została zmieniona nazwa - oferty pracy na wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 9

10 W okresie styczeń - kwiecień 2010 r. - programy aktywizujące rozpoczęło o osób bezrobotnych, tj. o 9,9% więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku. Z ogółu wyżej określonej liczby bezrobotnych osoby uzyskały prawo do dodatku aktywizacyjnego po podjęciu zatrudnienia (w kwietniu osób). Dodatkowo (w ramach limitowanych środków Funduszu Pracy): 46 osobom (w kwietniu 12 osobom) przyznano refundację składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Ponadto w 2010 r. z ewidencji bezrobotnych wyłączono: 40 osób - tym: 28 kobiet, 8 bezrobotnych mieszkańców wsi, 10 osób poniżej 25 roku życia, 7 osób powyżej 50 roku życia, 12 osób długotrwale bezrobotnych (w kwietniu 24 bezrobotnych) tytułem rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego (MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy wiersz 47i 83), 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych - tym: 5 kobiet, 2 bezrobotnych mieszkańców wsi, 1 osobę poniżej 25 roku życia, 4 osoby powyżej 50 roku życia, 2 osoby długotrwale bezrobotne, którym wypłacono dofinansowania na podjęcie własnej działalności gospodarczej ze środków PFRON. Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane z limitowanych środków Funduszu Pracy W kwietniu 2010 r. - działania aktywizujące finansowane z limitowanych wydatków Funduszu Pracy rozpoczęło bezrobotnych, o osób (o 22,3%) więcej niż w miesiącu poprzednim oraz o 766 osób (o 8,6%) więcej niż w kwietniu 2009 r. Bezrobotni aktywizowani: Wyszczególnienie kwiecień 2009 r. kwiecień 2010 r. Ogółem w okresie sprawozdawczym (narastająco w roku) (21 796) ( ) z tego poprzez: szkolenia (3 985) ( 3 257) prace interwencyjne 557 (1 392) 613 ( 1 764) roboty publiczne (2 580) ( 2 848) prace społecznie użyteczne 783 (2 452) 691 ( 2 541) staże (8 540) ( 9 709) przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 0 (946) - przygotowanie zawodowe dorosłych ( 14) jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 727 (1 259) ( 1 958) (w tym ze środków FP wypłaconych w poprzednim roku) 0 (19) (3) refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy udzielane pracodawcom 49 (184) 343 ( 699) 7 Przygotowanie zawodowe dorosłych jako nowy instrument aktywizacji bezrobotnych wprowadzono nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - od 1 lutego 2009 r. (na Mazowszu na tę formę aktywizacji skierowano 2 osoby bezrobotne dopiero w październiku 2009 r.). Poprzedni instrument - przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - w 2009 r. realizowane było do wygaśnięcia zawartych umów. 10

11 w tym: - ze środków FP wypłaconych w poprzednich latach - ze środków FP wypłaconych przez inne województwo - wyłączeni rotacyjnie (2) 0 41 (139) (1) (1) 41 ( 191) refundacja kosztów studiów podyplomowych / stypendia 7 (39) 11 ( 169) refundacja kosztów opieki *) 5 (12) 10 ( 27) koszty dojazdu *) 98 (322) 127 (409) badania lekarskie *) 33 (67) 57 ( 129) stypendia za kontynuację nauki 8 (15) 13 ( 52) zatrudnienie wspierane 0 1 ( 1) *) nie dotyczy bezrobotnych objętych szkoleniami lub zatrudnieniem subsydiowanym W okresie styczeń kwiecień 2010 roku na Mazowszu usługi lub instrumenty rynku pracy finansowane z limitowanych środków Funduszu Pracy rozpoczęło bezrobotnych, o osób, tj. o 8,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. *) nie dotyczy zatrudnienia subsydiowanego oraz szkoleń Szkolenia W kwietniu 2010 r. na szkolenia skierowano bezrobotnych (w tym 357 kobiet), tj. o 22 osoby (o 0,02%) mniej niż w miesiącu poprzednim oraz o 518 osób (o 30,8%) mniej niż w kwietniu 2009 roku. Szkolenia ukończyło bezrobotnych, o 24 osoby (o 2,1%) mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, a pracę podjęło 286 osób (w okresie 3-ch miesięcy od zakończenia szkolenia) o 108 osób (o 27,4%) mniej niż w kwietniu 2009 roku. 11

12 W okresie styczeń kwiecień 2010 r.: szkolenia rozpoczęło bezrobotnych, o 728 osób, tj. o 18,3% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, szkolenia zakończyły osoby (w tym 229 bezrobotnych, którzy szkolenie rozpoczęli w 2009 roku), o 315 osób, tj. o 11,5% mniej niż w analogicznym okresie 2009 roku, w okresie 3-ch miesięcy od zakończenia szkolenia pracę podjęło 916 osób (w tym 431 osób, które szkolenie zakończyły w 2009 roku), o 64 osoby, tj. o 6,5% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, szacunkowa efektywność programu (ujmowana procentowym udziałem liczby bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w okresie 3-ch miesięcy od ukończenia szkolenia do liczby osób kończących szkolenie) wyniosła 37,8% ( w analogicznym okresie poprzedniego roku 35,8%). Nowe miejsca pracy W kwietniu 2010 r. - poprzez finansowanie z limitowanych środków Funduszu Pracy - utworzono nowych miejsc pracy - o miejsc, tj. o 35,5% więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o miejsc, tj. o 17,2% więcej niż w kwietniu 2009 roku. Wyszczególnienie Nowe miejsca pracy: kwiecień 2009 r. kwiecień 2010 r. Ogółem w okresie sprawozdawczym (narastająco w roku) (17 020) (19 143) w tym w ramach: prac interwencyjnych 536 (1 310) 596 (1 710) robót publicznych (2 547) (2 809) staży (8 540) (9 709) przygotowania zawodowego w miejscu pracy 0 (946) - przygotowania zawodowego dorosłych 0 12 (14) jednorazowych środków dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 727 (1 259) (1 958) w tym ze środków FP wypłaconych w poprzednim roku (19) (3) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - dla pracodawców 8 (45) 302 (507) w tym ze środków FP wypłaconych w poprzednim roku (2) (1) prac społecznie użytecznych 733 (2 370) 623 (2 436) W okresie styczeń kwiecień 2010 roku utworzono nowe miejsca pracy, o miejsca,tj. o 12,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Szacunkowa efektywność wybranych programów (narastająco w roku - ujmowana procentowym udziałem liczby bezrobotnych podejmujących zatrudnienie po zakończeniu dofinansowania miejsc pracy do liczby miejsc pracy, na które upłynął okres dofinansowania). W 2010 r. okres dofinansowania upłynął dla miejsc zatrudnienia wspieranego środkami Funduszu Pracy (w kwietniu dla miejsc), zaś po upływie dofinansowania zatrudnienie podjęło osób (w kwietniu osób). 12

13 Wyszczególnienie Ogółem województwo: I - IV 2009 r. I - IV 2010 r. Prace interwencyjne - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres Szacunkowa efektywność programu 69,3% 58,9 % Roboty publiczne - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres Szacunkowa efektywność programu 33,3% 28,6% Staże - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych po ukończeniu stażu Szacunkowa efektywność programu 40,4% 34,4 % Przygotowanie zawodowe dorosłych - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania *) 0 - Liczba osób zatrudnionych po ukończeniu przygotowania 765 *) 0 - Szacunkowa efektywność programu 33,9% 0,0% Prace społecznie użyteczne - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres Szacunkowa efektywność programu 3,2% 3,3% *) w 2009 r. dotyczy realizacji jedynie przygotowania zawodowego w miejscu pracy Na podstawie informacji uzyskanych z miejskich i powiatowych urzędów pracy można określić, że pośród bezrobotnych rozpoczynających w 2010 roku programy finansowane z limitowanych wydatków Funduszu Pracy : 84,7%, tj bezrobotnych - rozpoczęło udział w programach finansowanych z limitów określonych według algorytmu, 15,3%, tj bezrobotnych - rozpoczęło udział w programach realizowanych w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie W załączniku nr 11 - przedstawiono łączną liczbę osób rozpoczynających udział w programach i działaniach aktywizujących finansowanych ze środków Funduszu Pracy, w załączniku nr 11 A - osoby rozpoczynające aktywizację w ramach Działania 6.1 PO KL - poddziałanie Fundusz Pracy Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy (MPiPS-02) w 2010 roku - z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę ,4 tys. zł - o ,0 tys. zł, tj. o 45,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Struktura wydatków Funduszu Pracy: 52,4% to wydatki na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami) ,7 tys. zł (przed rokiem 48,9%), 1,1% to wydatki na wypłaty dodatków aktywizacyjnych oraz świadczeń integracyjnych ,7 tys. zł (przed rokiem 1,2%), 13

14 44,3% to limitowane wydatki na rzecz promocji zatrudnienia ,1 tys. zł (przed rokiem 46,5%), 2,2% to wydatki pozostałe (w tym między innymi: informacja zawodowa i poradnictwo, koszty wyposażenia i działalności klubów pracy, koszty systemu informatycznego, szkolenie kadr służb zatrudnienia, refundacja kosztów wynagrodzeń i składek pracowników WUP, refundacja dodatków do wynagrodzeń, koszty wezwań i zawiadomień) ,9 tys. zł (przed rokiem - 3,4%). Według informacji uzyskanych z miejskich oraz powiatowych urzędów pracy województwa mazowieckiego - w 2010 r. - w ramach limitowanych wydatków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia - wydatkowano zł, o zł, tj. o 38,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. *) pozycja pozostałe ujmuje: koszty dojazdu i zakwaterowania, opiekę nad dzieckiem, badania lekarskie - bezrobotnych nie objętych programami subsydiowanymi oraz inne limitowane wydatki FP. W piśmie z 8 lutego 2010 r. Dysponent środków Funduszu Pracy (na podstawie 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie - Dz. U.2009 Nr 123, poz ) - określił limit dla województwa mazowieckiego na finansowanie: 1) programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ( 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia) - w wysokości ,3 tys. zł. Przyznane środki są o ,1 tys. zł, tj. o 28,8% wyższe niż przyznane dla Mazowsza w styczniu 2009 r. ( ,2 tys. zł) oraz o ,2 tys. zł, tj. o 4,9% wyższe niż limit 2009 r., 2) innych fakultatywnych zadań realizowanych przez samorządy powiatowe ( 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia ) w kwocie ,4 tys. zł. Przyznane środki są o 132,9 tys. zł, tj. o 0,4% wyższe niż przyznane samorządom powiatowym z początkiem ubiegłego roku, 14

15 3) zadań realizowanych przez samorząd województwa ( 2 ust. 2 rozporządzenia) w kwocie 2.082,9 tys. zł. Przyznane środki są o 227,8 tys. zł, tj. o 11,8% niższe niż przyznane do dyspozycji samorządu województwa w ubiegłym roku. Zgodnie z podziałem dokonanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego według kryteriów określonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego dla Samorządów Powiatów rozdysponowano 65% przyznanych środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 r. pozostawiając w dyspozycji samorządu województwa ,5 tys. zł (Uchwała Nr 354/326/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2010 r.). Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego Dysponent środków Funduszu Pracy poprzez decyzje finansowe z dnia 26 lutego 2010 r. przekazane do Starostów i Prezydentów miast określił algorytmiczne limity wydatków Funduszu Pracy w wysokości zł. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie zarezerwowano kwotę ,4 tys. zł, a w dyspozycji samorządu województwa mazowieckiego pozostała kwota ,1 tys. zł. W dniu 30 marca 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 596/334/10 dotyczącą wystąpienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do Pani Minister Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o zmniejszenie o ,1 tys. zł kwoty środków pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 r. z jednoczesnym wnioskowaniem o przyznanie tych środków na finansowanie zadań przez Samorządy Powiatów z terenu województwa mazowieckiego zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do w/w uchwały. Decyzje finansowe z dnia 14 kwietnia 2010 r. przekazane do Starostów i Prezydentów miast zwiększyły algorytmiczny limit wydatków Funduszu Pracy do wysokości ,9 tys. zł. Limitowane środki Funduszu Pracy rozdysponowane dla Samorządów Powiatowych do końca kwietnia br. stanowią 81,2% limitu wydatków FP z 2009 roku. Limitowane wydatki Funduszu Pracy poniesione przez mazowieckie urzędy pracy w 2010 r. (w podziale na zadania i powiaty ) przedstawiono w Załączniku 12. Wykorzystano 30,33% dotychczas rozdysponowanych środków. Uwaga: z dniem 1 stycznia 2010 r. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego jest realizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5. 9. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej W kwietniu 2010 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Mazowieccy pracodawcy zamierzają zatrudnić: obywateli Ukrainy, tj. 97,5% oświadczeń zgłoszonych w kwietniu br., a także: 148 Białorusinów, 93 obywateli Mołdowy, 26 Rosjan oraz 1 osobę z Gruzji. 15

16 W kwietniu 2010 r. - najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: pracowników w wieku lat, tj. 46,1% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, kobiet, tj. 49,3%, osób w rolnictwie, tj. 79,6%, osób na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 97,9%. Najwięcej oświadczeń zgłoszono na terenie powiatów: płońskiego oświadczeń, tj. 28,2% ogółu oświadczeń zarejestrowanych w kwietniu na Mazowszu i grójeckiego oświadczeń, tj. 21,9%. W okresie styczeń - kwiecień 2010 r. zarejestrowano oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, z tego: dla obywateli: Ukrainy oświadczeń (97,44% ogółu zarejestrowanych oświadczeń), Białorusi 576 (1,40%), Mołdowy 405 (0,98%), Rosji 66 (0,16%) oraz Gruzji 7 oświadczeń (0,02%). Najwięcej oświadczeń zgłoszono: na okres 3 do 6 miesięcy oświadczeń (97,9% ogółu zarejestrowanych oświadczeń), na zatrudnienie w: rolnictwie i pokrewnych oświadczenia (79,5%), budownictwie i pokrewnych oświadczenia (6,8%), usługach domowych oświadczenia (4,3%), dla kobiet oświadczeń (50,4%), dla osób w wieku lat oświadczeń (47,2%), w powiatach: płońskim oświadczenia (33,7%) i grójeckim oświadczenia (20,1%) oraz w m.st. Warszawie oświadczeń (11,4%). Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy Warszawa, maj 2010 r. 16

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2013 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Kwiecień 2014 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Czerwiec 2009 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1.165 osób z 201.698 osób w maju do 200.533

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2006 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopę bezrobocia - 12,8% (przy średniej dla kraju 16,0%), Spadek ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim 2017 Nr 7 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4 Bezrobocie w województwie mazowieckim kwiecień 2016 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w kwietniu : Stopa bezrobocia 8,2%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.546 osób (z 221.524 osób w marcu do

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim Marzec 2016 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w marcu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,5%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.541 osób (z 227.065 osób w lutym 2016

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień 2016 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim grudzień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,2%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 1.076 osób (z 187.834 osób w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Grudzień 2015 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w grudniu : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6 Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2016 Nr 6 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 7,8%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6.407 osób (z 208.432 osoby w maju do 202.025

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim wrzesień 2016 Nr 9 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim wrzesień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 3.898 osób (z 197.562 osoby w sierpniu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku 2015 r.: Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Luty 2015 Nr 2 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wrzesień 2015 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Wrzesień 2015 Nr 9 Stopa bezrobocia 8,6%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 2.629

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.11.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu lutego 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo