WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU"

Transkrypt

1 W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU Gdańsk, grudzień 2008 r.

2 Opracowano w Wydziale Strategii Rynku Pracy i Promocji Zatrudnienia w Zespole Badań, Analiz i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

3 SPIS TREŚCI WSTĘP WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY PRACY STRUKTURA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA SZKOLENIA STYPENDIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACE INTERWENCYJNE ROBOTY PUBLICZNE PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYPOSAŻENIE I DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU, ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA UCZESTNICTWO W PROGRAMACH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA WYBRANYCH KATEGORII BEZROBOTNYCH BEZROBOTNE KOBIETY BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH BEZROBOTNI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAJMNIEJ 1 DZIECKO DO 7 ROKU ŻYCIA BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI PODSUMOWANIE SŁOWNICZEK TABLICE STATYSTYCZNE... 29

4 WSTĘP Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat wydatków z Funduszu Pracy w 2007 r. na programy na rzecz promocji zatrudnienia oraz analizę efektywności wykorzystania tych środków przez powiatowe urzędy pracy. Opracowanie składa się z części opisowej, słowniczka oraz części tabelarycznej prezentującej dane statystyczne dla województwa pomorskiego oraz dla powiatów. Materiałem źródłowym były dane zawarte w sprawozdaniach: o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy MPiPS-02, o rynku pracy MPiPS-01 oraz w załącznikach do sprawozdania MPiPS-01: poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (Zał. 4) oraz aktywne programy rynku pracy (Zał. 6). Badanie aktywnych programów rynku pracy jest badaniem rocznym. Z uwagi na przyjętą metodologię, dane dotyczące roku 2007 przekazane zostały do wojewódzkich urzędów pracy i właściwych terytorialnie urzędów statystycznych w kwietniu 2008 r. Sprawozdaniem objęte są osoby bezrobotne i poszukujące pracy zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Dane zawarte w sprawozdaniu o aktywnych programach rynku pracy obejmują m.in. informacje o liczbie osób, które w okresie sprawozdawczym rozpoczęły udział w danym programie (formie aktywizacji) i które w okresie sprawozdawczym zakończyły udział w programie, uczestnicząc we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Dane sprawozdania obejmują również informacje o liczbie osób, które w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie podjęły zatrudnienie. Dla programów zakończonych 31 grudnia danego roku, za które sporządzane jest sprawozdanie, okres do 3 miesięcy upływa 31 marca roku następnego. Uzyskane w ten sposób dane wynikowe, umożliwiające obliczenie wskaźników efektywności zatrudnieniowej i ekonomicznej, pozwalają na ocenę realizacji poszczególnych programów. Wydatki poniesione w 2007 r. z Funduszu Pracy dotyczyły przede wszystkim wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz programów na rzecz promocji zatrudnienia (m. in. szkolenia, stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy oraz koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia). W przypadku aktywizacji osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu w takich programach jak szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz prace interwencyjne, wydatki ponoszone są z PFRON. W niniejszej analizie za metodologią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wzięto pod uwagę tylko wydatki z Funduszu Pracy. 3

5 Podstawowe wskaźniki użyte do oceny efektywności programów rynku pracy: Wskaźnik 1 - przeciętny koszt uczestnictwa w programie na 1 osobę - jest to stosunek kwoty poniesionych wydatków na dany program do liczby osób, które rozpoczęły uczestnictwo w programie (podawany w zł). Wskaźnik 2 koszt ponownego zatrudnienia, czyli efektywność ekonomiczna jest to stosunek kwoty poniesionych wydatków na dany program do liczby osób, które uzyskały zatrudnienie w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie (podawany w zł). Wskaźnik 3 efektywność zatrudnieniowa jest to stosunek liczby osób, które uzyskały zatrudnienie w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie do liczby osób, które zakończyły uczestnictwo w tym programie (podawany w %). W przypadku podjęć działalności gospodarczej i refundacji wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy przyjęto, że efektywność zatrudnieniowa równa się 100% w stosunku do osób, które wyłączono z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia działalności gospodarczej oraz z powodu podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego. Niniejsze opracowanie prezentuje efektywność następujących programów na rzecz promocji zatrudnienia (form aktywizacji): szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne w podziale na powiaty. W opisie uwzględniono także wykorzystanie środków na podjęcia działalności gospodarczej, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy oraz wydatki na zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Po raz pierwszy analiza efektywności uwzględnia uczestnictwo w programach na rzecz promocji zatrudnienia wybranych kategorii bezrobotnych: kobiety, zamieszkali na wsi, osoby do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni, osoby powyżej 50 roku życia, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia oraz niepełnosprawni. 4

6 1. WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY PRACY Wydatki z Funduszu Pracy w 2007 roku realizowane przez urzędy pracy województwa pomorskiego wyniosły ,4 tys. zł i były niższe o ,6 tys. zł, tj. o 4,7% od wydatków poniesionych w 2006 r. (w 2006 r. wydatki wyniosły ,0 tys. zł). Zmniejszenie wydatków wynikało przede wszystkim ze spadku wydatków na zasiłki dla osób bezrobotnych ze ,8 tys. zł w 2006 r. do ,4 w roku 2007, tj. o ,4 tys. zł (o 23,1%). Niższy poziom wydatków na zasiłki dla bezrobotnych spowodowany był przede wszystkim spadkiem liczby bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. Według stanu na 31 grudnia 2007 r. prawo do zasiłku posiadało osób bezrobotnych, w analogicznym okresie roku 2006 r osób. W roku 2007 liczba osób posiadających prawo do zasiłku zmniejszyła się o osoby, tj. o 25,2% (przy ogólnym spadku liczby bezrobotnych o 31,0%). Na zmniejszenie wydatków ogółem wpłynął również spadek o 1 725,9 tys. zł (o 10,2%) wydatków zawartych w pozycji pozostałe wydatki (do których należą m.in. koszty systemu informatycznego, dodatki aktywizacyjne, koszty wezwań, zawiadomień, przekazywania świadczeń itp.). Znacznemu zwiększeniu uległy natomiast wydatki na programy na rzecz promocji zatrudnienia ze ,9 tys. zł w 2006 r. do ,6 tys. zł w roku 2007 r., tj. o ,7 tys. zł (o 24,9%). Wydatki z Funduszu Pracy realizowane przez urzędy pracy województwa pomorskiego (w tys. zł) Zasiłki dla bezrobotnych , ,8 Programy na rzecz promocji zatrudnienia , ,6 Pozostałe wydatki , , r r. Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS 02. Powyższe zmiany w wydatkach z Funduszu Pracy, realizowanych przez urzędy pracy w województwie pomorskim w 2007 r., wpłynęły na strukturę udziału tych wydatków w porównaniu do roku poprzedniego. Udział wydatków przeznaczonych na programy na rzecz promocji zatrudnienia zwiększył się z 37,0% w 2006 r. do 48,5% w 2007 r., tj. o 11,5 pkt proc. Zmniejszeniu o 11,2 pkt proc. uległ natomiast udział wydatków na zasiłki dla bezrobotnych (z 58,0% w 2006 r. do 46,8% w 2007 r.). Nieznacznie zmniejszył się również udział wydatków ujętych w pozycji pozostałe wydatki (z 5,0% w 2006 r. do 4,7% w 2007 r.). 2. STRUKTURA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA W województwie pomorskim w 2007 roku osoby zostały objęte programami na rzecz promocji zatrudnienia (w 2006 r ). Najwięcej osób uczestniczyło w szkoleniach ( osób) i stażach (7 072 osoby), najmniej w robotach publicznych (824 osoby). Wydatki z Funduszu Pracy realizowane przez urzędy pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia wyniosły ,6 tys. zł, tj. o ,7 tys. zł (o 24,9%) więcej niż w roku poprzednim (w 2006 r. wydatki na programy na rzecz promocji zatrudnienia wyniosły ,9 tys. zł). 5

7 Zwiększenie wydatków dotyczyło większości programów, ale największy wzrost odnotowano w realizacji refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy o ,1 tys. zł (o 63,2%). Znaczący był również wzrost wydatków na podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej o 9 700,4 tys. zł (o 37,2%) oraz na szkolenia o 7 479,9 tys. zł (o 48,0%). Zmniejszeniu uległy jedynie wydatki na prace interwencyjne o 350,0 tys. zł (o 1,7%). Spadł także ich udział w wydatkach ogółem z 16,6% r. w 2006 r. do 13,0% w 2007r. Wydatki z Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia realizowane przez urzędy pracy województwa pomorskiego (w tys. zł) Stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne Środki na podjęcie działalności gospodarczej Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Koszty przejazdu, zakwaterowania i w yżywienia Pozostałe programy Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS , , , , , ,1 66,3 126, , , , , , , , , , , r r. Wśród wydatków poniesionych na programy na rzecz promocji zatrudnienia największą pozycję stanowiły w 2007 r., podobnie jak w roku poprzednim, stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne ,2 tys. zł. Udział ich jednakże w wydatkach ogółem zmniejszył się z 30,7% w 2006 r. do 25,3% w 2007 r. Drugim co do wielkości wydatkiem były środki na podjęcie działalności gospodarczej ,7 tys. zł, stanowiące 22,9% udziału w całkowitych wydatkach (w 2006 r. 20,8%). Istotną pozycją w wydatkach były środki na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy ,5 tys. zł, których udział w wydatkach wzrósł z 14,5% w 2006 r. do 19,0% w 2007 r. Kwota wydatkowana na szkolenia wyniosła w 2007 r ,4 tys. zł, a udział szkoleń wzrósł z 12,5% do 14,8%. W pozostałych programach zmiany udziału wydatków w kosztach ogółem nie zmieniły się w sposób istotny w porównaniu do roku 2006 r. 1,3% 14,5% 2006 r. 12,5% 0,1% 1,3% Szkolenia Stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne Prace interwencyjne Roboty publiczne 1,3% 19,0% 2007r. 0,04% 14,8% 1,4% 20,8% 2,2% 16,6% 30,7% Środki na podjęcie działalności gospodarczej Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia Pozostałe aktywne formy 22,9% 2,1% 13,0% 25,3% Prace społecznie użyteczne Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS 02. 6

8 2.1 SZKOLENIA W 2007 r. wydatki poniesione na szkolenia w województwie pomorskim wzrosły w stosunku do roku 2006 o 7 479,9 tys. zł (tj. o 48,0%) i wyniosły ,4 tys. zł. Szkolenia stanowiły 14,8% ogólnych wydatków na programy na rzecz promocji zatrudnienia (w 2006 r. 12,5%) Wydatki z Funduszu Pracy obejmujące koszty szkoleń w 2007 r. dotyczyły przede wszystkim: kwot należnych instytucjom szkoleniowym ,9 tys. zł (89,4% ogółu wydatków na szkolenia), stypendiów za okres szkolenia 1 206,3 tys. zł (5,2%), dodatków szkoleniowych 1 160,7 tys. zł (5,0%), kosztów studiów podyplomowych 47,4 tys. zł (0,2%). W 2007 r. w województwie pomorskim szkolenia rozpoczęło osób, z tego: osób bezrobotnych i 104 osoby poszukujące pracy (w roku 2006 odpowiednio , i 135 osób). Szkolenia ukończyło osób, z tego: osób bezrobotnych i 102 osoby poszukujące pracy (w roku 2006 odpowiednio , i 126 osób). Zatrudnienie w trakcie lub po szkoleniu podjęły osoby, z tego: osób bezrobotnych i 25 osób poszukujących pracy (w roku 2006 odpowiednio 5 101, i 34 osoby). Średni koszt uczestnictwa w szkoleniu na 1 osobę w województwie wyniósł 1 829,1 zł (w 2006 r ,2 zł). Koszt ponownego zatrudnienia po szkoleniu (efektywność ekonomiczna) 3 348,0 zł (w 2006 r ,1 zł). Efektywność zatrudnieniowa szkoleń osiągnęła poziom 55,6%. (w 2006 r. - 50,8%). Największe wydatki poniesiono na szkolenia, podobnie jak w 2006 r., w powiatach: gdańskim + m. Gdańsk 4 796,2 tys. zł (przy osobach, które rozpoczęły szkolenia w 2007 r.), słupskim + m. Słupsk 3 052,7 tys. zł (1 793 osoby), bytowskim 2 367,8 tys. zł (1 705 osób). Najmniej na szkolenia wydatkowano, podobnie jak w roku poprzednim, w powiatach: malborskim 372,1 tys. zł (przy 350 osobach które rozpoczęły szkolenia w 2007 r.), sztumskim 497,6 tys. zł (180 osób). Najwyższy przeciętny koszt szkolenia na 1 osobę poniesiono w powiatach: sztumskim 2 764,4 zł, tczewskim 2 600,5 zł. Najniższy koszt szkolenia na 1 osobę natomiast poniesiono w powiecie malborskim 1 063,1 zł. Najwyższy przeciętny koszt uzyskania zatrudnienia po szkoleniu (najsłabsza efektywność ekonomiczna) odnotowano w powiatach: sztumskim 6 379,5 zł, tczewskim 6 211,2 zł. Najniższy przeciętny koszt uzyskania zatrudnienia po szkoleniu (najlepsza efektywność ekonomiczna) uzyskano w powiecie malborskim 1 683,7 zł, przy wysokiej efektywności zatrudnieniowej 64,1%. 7

9 zł 6000,0 4000,0 2000,0 1683,7 2557,9 2819,6 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA SZKOLEŃ W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU 2877,5 3115,0 3128,6 3140,3 3183,2 3348,0 3399,6 3441,6 3503,0 3537,8 3715,4 4649,4 4984,1 6211,2 6379,5 0,0 malborski kwidzyński chojnicki kościerski słupski+m.słupsk gdański+m.gdańsk bytowski lęborski WOJEWÓDZTWO człuchowski kartuski wejherowski starogardzki Gdynia+Sopot nowodworski pucki tczewski sztumski Obszar zmienności (różnica między maksymalnym a minimalnym wskaźnikiem jaki wystąpił w powiatach) wskaźnika efektywności zatrudnieniowej szkoleń w 2007 r. w powiatach województwa wyniósł 40,0 pkt proc. (w 2006 r. 45,1 pkt proc.). Najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej szkoleń odnotowano w powiecie lęborskim 80,9%. Najniższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej szkoleń odnotowano w powiecie tczewskim 40,9%. Do powiatów, które uzyskały najwyższą efektywności zatrudnieniową szkoleń należały powiaty: lęborski 80,9% (w 2006 roku - 74,1%), gdański + m. Gdańsk 68,7% (51,7%), malborski 64,1% (45,9%, kwidzyński 62,0% (43,9%). Wśród omawianych w niniejszym opracowaniu programów na rzecz promocji zatrudnienia, szkolenia są najliczniejszym programem z uwagi na ilość osób rozpoczynających i kończących program oraz osób, które uzyskały zatrudnienie w trakcie lub po zakończeniu programu. 8

10 W 2007 r. powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego prowadziły szkolenia w wielu obszarach zawodowych. Najwięcej osób ukończyło szkolenia w zakresie usług transportowych (w tym kursy prawa jazdy) osób (w 2006 r osób), w tym 96,2% mężczyzn. W trakcie lub po ukończeniu szkolenia w zakresie usług transportowych 55,2% osób podjęło pracę. Drugim obszarem zawodowym pod względem liczby osób przeszkolonych była informatyka i wykorzystanie komputerów osób ukończyło szkolenie (w 2006 r osób), w tym 71,7% kobiet. Pracę w trakcie lub po ukończeniu szkoleniu podjęło 37,0% osób. Ponadto szkolenia ukończyło między innymi: 829 osób w zakresie architektura i budownictwo; w trakcie lub po ukończeniu szkolenia pracę podjęło 44,8% osób, 773 osoby w zakresie języków obcych; pracę podjęło 37,3% osób, 568 osób w zakresie rachunkowości, księgowości, bankowości, ubezpieczeń, analizy inwestycyjnej; pracę podjęło 63,2% osób, 564 osoby w zakresie sprzedaży, marketingu, public relations, handlu nieruchomościami; pracę podjęło 50,3% osób, 519 osób w zakresie prac sekretarskich i biurowych; pracę podjęło 44,3% osób, 516 osób w zakresie zarządzania i administrowania; pracę podjęło 78,5% osób. Wśród najliczniej reprezentowanych obszarów szkoleń, najbardziej efektywny był obszar zarządzanie i administrowanie. 2.2 STYPENDIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Wydatki na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne w województwie pomorskim wzrosły w 2007 r. o 1 200,7 tys. zł, tj. o 3,1% i wyniosły ,2 tys. zł (w 2006 r ,5,0 tys. zł). Stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły 25,3% ogółu wydatków przeznaczonych na programy na rzecz promocji zatrudnienia i podobnie jak w roku poprzednim były wśród nich największą pozycją. W 2007 r. stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne obejmowały wydatki na: stypendia za okres stażu (81,2% ogółu wydatków na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne), stypendia za okres przygotowania zawodowego w miejscu pracy (18,3%), stypendia za okres nauki (0,5%). STAŻE W 2007 r. kwota wydatków poniesiona na stypendia za okres stażu w pomorskim wzrosła o 1 030,4 tys. zł, tj. o 3,3% i wyniosła ,8 tys. zł (w 2006 r ,4 tys. zł). Staż rozpoczęły osoby, z tego: osoby bezrobotne i 8 osób poszukujących pracy. Ukończyło staż osób, z tego osoby bezrobotne i 7 osób poszukujących pracy. Zatrudnienie w trakcie lub po ukończeniu stażu podjęło osób bezrobotnych (w roku 2006 programem objęte były tylko osoby bezrobotne: rozpoczęły program , zakończyły , pracę podjęły ). Przeciętny koszt stażu na 1 osobę w województwie pomorskim wyniósł 4 539,0 zł (w 2006 r ,3 zł). Koszt ponownego zatrudnienia po stażu (efektywność ekonomiczna) 8 649,9 zł (w 2006 r ,3 zł). Efektywność zatrudnieniowa stażu osiągnęła poziom 57,3% (w 2006 r. 56,8%). Największe wydatki na staż poniesiono w powiatach: gdańskim + m. Gdańsk 3 179,5 tys. zł (przy 802 osobach, które rozpoczęły staż w 2007 r.). słupskim + m. Słupsk 3 148,8 tys. zł (651 osób). Najmniejsze wydatki na staż poniesiono w powiecie Gdynia + Sopot 960,4 tys. zł (przy 262 osobach, które rozpoczęły staże w 2007 r.), Najwyższy przeciętny koszt stażu na 1 osobę wystąpił w powiatach: bytowskim 5 661,9 zł i nowodworskim 5 636,5 zł. Najniższy przeciętny koszt stażu na 1 osobę odnotowano w powiecie chojnickim 3324,5 zł. 9

11 Najwyższy przeciętny koszt uzyskania zatrudnienia po stażu (najsłabsza efektywność ekonomiczna) zł, przy dość wysokiej wśród powiatów efektywności zatrudnieniowej (70,6%), odnotowano w powiecie nowodworskim. Najniższy przeciętny koszt uzyskania zatrudnienia po stażu (najlepsza efektywność ekonomiczna), przy jednocześnie wysokiej wśród powiatów efektywności zatrudnieniowej, osiągnięto w powiatach: Gdynia + Sopot 4 175,7 zł, efektywność zatrudnieniowa najwyższa w województwie 81,3%, gdański + m. Gdańsk 4 273,5 zł, efektywność zatrudnieniowa 67,5% , , ,0 5000,0 zł 4175,7 4273,5 7563,0 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA STAŻU W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU 7664,3 7794,1 8041,1 8422,0 8649,9 9610, , , , , , , , , ,0 0,0 Gdynia+Sopot gdański+m.gdańsk kościerski kartuski słupski+m.słupsk wejherowski chojnicki WOJEWÓDZTWO sztumski kwidzyński lęborski malborski bytowski człuchowski tczewski pucki starogardzki nowodworski Wystąpiły nieco większe niż w roku wcześniejszym różnice między wielkościami wskaźnika efektywności zatrudnieniowej stażu w powiatach województwa pomorskiego - obszar zmienności wyniósł 43,9 pkt proc. (w roku 2006 wynosił 38,1 pkt proc.). Najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej stażu odnotowano w powiecie Gdynia + Sopot 81,3%. Najniższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej stażu odnotowano w powiecie puckim 37,4%. 10

12 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY W 2007 r. stypendia za okres przygotowania zawodowego w miejscu pracy w województwie pomorskim wzrosły o 291,5 tys. zł, tj. o 4,2% i wyniosły 7 231,7 tys. zł (w 2006 r ,2 tys. zł). Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy rozpoczęło osób, z tego bezrobotnych i 9 poszukujących pracy. Ukończyło program osób, z tego bezrobotnych i 8 poszukujących pracy. Pracę w trakcie lub po ukończeniu programu podjęły osoby, w tym 2 osoby poszukujące pracy (w roku 2006 programem objęte były tylko osoby bezrobotne: rozpoczęły program , ukończyły , pracę podjęły ). Przeciętny koszt przygotowania zawodowego w miejscu pracy na 1 osobę w województwie wyniósł 3 015,7 zł (w 2006 r ,9 zł). Koszt ponownego zatrudnienia po przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy (efektywność ekonomiczna) wyniósł zł (w 2006 r ,1 zł). Efektywność zatrudnieniowa przygotowania zawodowego w miejscu pracy osiągnęła poziom 49,2% (w 2006 r. 51,9%). Największe wydatki na stypendia za okres przygotowania zawodowego w miejscu pracy poniesiono w powiatach: malborskim 805,2 tys. zł (przy 266 osobach, które rozpoczęły udział w programie w 2007 r.), sztumskim 744,1 tys. zł (316 osób), tczewskim 721,1 tys. zł (210 osób). Najmniejsze wydatki na stypendia za okres przygotowania zawodowego w miejscu pracy odnotowano w powiecie puckim - 99,8 tys. zł (17 osób). Najwyższy przeciętny koszt przygotowania zawodowego na 1 osobę wystąpił w powiecie puckim 5 870,6 zł. Najniższy przeciętny koszt przygotowania zawodowego na 1 osobę w powiecie lęborskim 1 805,1 zł. Najwyższy przeciętny koszt uzyskania zatrudnienia po przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy (najsłabsza efektywność ekonomiczna) odnotowano w powiecie słupskim + m.słupsk ,4 zł, przy jednocześnie najniższej w województwie efektywności zatrudnieniowej 13,3%. Niewiele niższy koszt uzyskania zatrudnienia wystąpił w powiecie nowodworskim ,9 zł, przy efektywności zatrudnieniowej na poziomie 46,4%. Najniższy przeciętny koszt uzyskania zatrudnienia po przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy (najlepsza efektywność ekonomiczna) osiągnięto w powiecie Gdynia + Sopot 4 394,9 zł, przy jednej z najwyższych w województwie efektywności zatrudnieniowej 68,4% ,0 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU 17576, , ,0 zł 10000,0 5000,0 4394,9 5007,7 5014,1 5497,8 5705,7 6019,7 6237,5 6344,9 6504,8 6697,1 6809,0 6889,8 6941,4 7076,0 7924,2 8322,7 0,0 Gdynia+Sopot wejherowski kościerski chojnicki lęborski gdański+m.gdańsk pucki kartuski bytowski kwidzyński człuchowski sztumski malborski WOJEWÓDZTWO tczewski starogardzki nowodworski słupski+m.słupsk Wystąpiły znaczne różnice między wielkościami wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przygotowania zawodowego w miejscu pracy w powiatach województwa pomorskiego - obszar zmienności wyniósł 64,7 pkt proc. (w 2006 r. - 56,8 pkt proc.). 11

13 Najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej przygotowania zawodowego w miejscu pracy odnotowano, podobnie jak w roku 2006, w powiecie: kościerskim 78,0%. Najniższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej przygotowania zawodowego w miejscu pracy wystąpił w powiecie słupskim + m. Słupsk 13,3%. 2.3 PRACE INTERWENCYJNE Wydatki na sfinansowanie prac interwencyjnych w województwie pomorskim w 2007 r. spadły o 350,0 tys. zł, tj. o 1,7% i wyniosły ,1 tys. zł (w 2006 r ,1 tys. zł). Prace interwencyjne stanowiły 13,0% ogólnych wydatków na programy na rzecz promocji zatrudnienia (w 2006 r. - 16,6%). W 2007 r. prace interwencyjne rozpoczęło osób, z tego bezrobotnych i 6 poszukujących pracy. Ukończyły program osoby, z tego bezrobotnych i 44 poszukujących pracy. Zatrudnienie w trakcie lub po zakończeniu uczestnictwa w tych pracach uzyskały osoby, z tego bezrobotnych i 34 poszukujących pracy (w roku 2006 programem objęte były tylko osoby bezrobotne: rozpoczęło program , zakończyło , pracę podjęło ). Przeciętny koszt prac interwencyjnych na 1 osobę w województwie wyniósł 3 554,5 zł (w 2006 r ,2 zł). Koszt ponownego zatrudnienia po pracach interwencyjnych (efektywność ekonomiczna) 4 977,3 zł (w 2006 r ,8 zł). Efektywność zatrudnieniowa prac interwencyjnych osiągnęła poziom 72,1% (w 2006 r. - 66,8%). Największe wydatki na prace interwencyjne poniesiono, podobnie jak w roku 2006, w powiatach: bytowskim 4 117,4 tys. zł (przy osobach, które rozpoczęły prace interwencyjne w 2007 r.) oraz słupskim + m. Słupsk 3 017,9 tys. zł (954 osoby). Najmniejsze wydatki na prace interwencyjne, podobnie jak w roku 2006, poniesiono w powiecie puckim 119,5 tys. zł (przy 37 osobach, które rozpoczęły prace interwencyjne w 2007 r.). Najwyższy przeciętny koszt prac interwencyjnych na 1 osobę wystąpił w powiatach: sztumskim 7 252,1 zł, najniższy, podobnie jak w 2006 r., w powiecie człuchowskim 2 132,3 zł. 12

14 Najwyższy przeciętny koszt uzyskania zatrudnienia po pracach interwencyjnych (najsłabsza efektywność ekonomiczna) odnotowano w powiecie sztumskim ,2 zł, przy najniższej w województwie efektywności zatrudnieniowej 35,7%. Najniższy przeciętny koszt uzyskania zatrudnienia po pracach interwencyjnych (najlepsza efektywność ekonomiczna) osiągnięto w powiecie człuchowskim 2 839,3 zł, efektywność zatrudnieniowa 74,4%. zł 12000,0 6000,0 2839,3 4023,9 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRAC INTERWENCYJNYCH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU 4120,7 4490,0 4732,3 4760,6 4856,4 4977,3 4996,0 5095,8 5344,6 5686,6 6081,9 6490,0 7159,0 7431,4 7720, ,2 0,0 człuchowski słupski+m.słupsk pucki kartuski kwidzyński chojnicki wejherowski WOJEWÓDZTWO Gdynia+Sopot bytowski nowodworski tczewski lęborski kościerski gdański+m.gdańsk starogardzki malborski sztumski Wystąpiły mniejsze niż w roku poprzednim różnice między wielkościami wskaźnika efektywności zatrudnieniowej prac interwencyjnych w powiatach województwa - obszar zmienności wyniósł 64,3 pkt proc. (w 2006 r. 81,2 pkt proc.). Najwyższą efektywność zatrudnieniową prac interwencyjnych osiągnięto, podobnie jak w 2006 r., w Gdyni i Sopocie 100%. Najniższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej prac interwencyjnych wystąpił, podobnie jak w roku poprzednim, w powiecie sztumskim 35,7%. Prace interwencyjne, wśród omawianych w tym raporcie programów, charakteryzują się najwyższą efektywnością zatrudnieniową. 13

15 2.4 ROBOTY PUBLICZNE Wydatki na roboty publiczne w województwie pomorskim w 2007 r. zwiększyły się o 568,6 tys. zł, tj. o 20,5% i wyniosły 3 346,5 tys. zł (w 2006 r ,9 tys. zł). Roboty publiczne stanowiły 2,1% ogółu wydatków na programy na rzecz promocji zatrudnienia (2,2% w roku 2006 r.). W 2007 r. nie wszystkie powiatowe urzędy pracy aktywizowały bezrobotnych poprzez uczestnictwo w robotach publicznych. Roboty publiczne rozpoczęły 824 osoby z jedynie 6 powiatów (bytowski, gdański, lęborski, malborski, starogardzki, sztumski); zakończyło uczestnictwo w programie 546 osób z tych samych powiatów. Pracę w trakcie lub po zakończeniu programu podjęło 251 osób z 4 powiatów (bytowski, malborski, starogardzki i sztumski). Przeciętny koszt robót publicznych na 1 osobę w województwie pomorskim wyniósł 4 061,3 zł (w 2006 r ,1 zł). Koszt ponownego zatrudnienia po robotach publicznych (efektywność ekonomiczna) ,7 zł (w 2006 r ,3 zł). Efektywność zatrudnieniowa robót publicznych osiągnęła poziom 46,0%, (w 2006 r. - 45,8%). Wydatki na roboty publiczne poniesiono w powiatach: starogardzkim 983,0 tys. zł (przy 160 osobach, które w 2007 r. rozpoczęły roboty publiczne i 101, które zakończyły uczestnictwo w programie), bytowskim 936,8 tys. zł (259 osób, 132 osoby), malborskim 711,3 tys. zł (198 osób, 200 osób), sztumskim 447,6 tys. zł (108 osób, 108 osób), lęborskim 246,8 tys. zł (96 osób, 2 osoby), gdańskim 21 tys. zł (3 osoby, 3 osoby). Najwyższy koszt ponownego zatrudnienia po robotach publicznych (najgorsza efektywność ekonomiczna), odnotowano w powiecie starogardzkim ,9 zł, przy efektywność zatrudnieniowej 43,6%. Najniższy koszt ponownego zatrudnienia po robotach publicznych (najlepsza efektywność ekonomiczna) 7 184,8 zł, przy 49,5% efektywności zatrudnieniowej osiągnięto w powiecie malborskim. Efektywność zatrudnieniowa robót publicznych dotyczy jedynie 4 powiatów województwa pomorskiego, gdyż tylko w 4 powiatach osoby bezrobotne uzyskały zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w robotach publicznych. Najwyższą efektywność zatrudnieniową odnotowano w powiecie bytowskim 61,4% (81 osób zatrudnionych), następnie malborskim 49,5% (99 osób), starogardzkim 43,6% (44 osoby) i najniższą w powiecie sztumskim 25,0% (27 osób). 2.5 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE Wydatki na prace społecznie użyteczne w województwie pomorskim w 2007 r. zwiększyły się o 688,9 tys. zł, tj. o 44,2% i wyniosły 2 248,9 tys. zł (w 2006 r ,0 tys. zł). Prace społecznie użyteczne stanowiły 1,4% ogółu wydatków na programy na rzecz promocji zatrudnienia (1,3% w roku 2006 r.). W 2007 r osoby bezrobotne rozpoczęły prace społecznie użyteczne, osób zakończyło uczestnictwo w programie. Pracę w trakcie lub po ukończeniu programu podjęły osoby. Podobnie jak w roku poprzednim, bezrobotni z powiatu sztumskiego nie uczestniczyli w pracach społecznie użytecznych, natomiast w powiecie wejherowskim 161 osób rozpoczęło udział w programie, ale żadna osoba nie zakończyła go w 2007 r. Przeciętny koszt prac społecznie użytecznych na 1 osobę w województwie pomorskim wyniósł 522,6 zł (w 2006 r.- 401,0 zł). Koszt ponownego zatrudnienia po pracach społecznie użytecznych (efektywność ekonomiczna) 1 321,3 zł (w 2006 r ,4 zł). Efektywność zatrudnieniowa po pracach społecznie użytecznych osiągnęła poziom 41,0% (w 2006 r. 39,3%). 14

16 Największe wydatki na prace społecznie użyteczne poniesiono w powiecie słupskim + m. Słupsk 307,5 tys. zł (przy 390 osobach, które w 2007 r. rozpoczęły prace społecznie użyteczne). Najmniejsze wydatki poniesiono w powiecie kartuskim 18,6 tys. zł (przy 21 osobach, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne w 2007 r.). Najwyższy koszt ponownego zatrudnienia po pracach społecznie użytecznych (najsłabsza efektywność ekonomiczna) odnotowano w powiecie kartuskim zł, gdyż tylko 1 osoba (na 23, które zakończyły program) uzyskała zatrudnienie po zakończeniu prac społecznie użytecznych (efektywność zatrudnieniowa 4,3%). Najniższy koszt ponownego zatrudnienia po pracach społecznie użytecznych (najlepsza efektywność ekonomiczna) osiągnięto w powiecie malborskim 45,3 zł, przy bardzo wysokiej efektywności zatrudnieniowej (79,5%) ,0 zł EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU 18600, , ,0 5000,0 0,0 45,3 malborski 874,5 tczewski 887,5 bytowski 1321,3 WOJEWÓDZTWO 1505,4 człuchowski 1855,4 gdański+m.gdańsk 1926,1 kwidzyński 2044,4 kościerski 2551,6 chojnicki 2791,7 nowodworski 3137,0 Gdynia+Sopot 3382,1 starogardzki 3796,6 lęborski 4415,2 6833,3 pucki słupski+słupsk Wystąpiły duże różnice między wielkościami wskaźnika efektywności zatrudnieniowej prac społecznie użytecznych w powiatach województwa - obszar zmienności wyniósł 75,2 pkt proc. Najwyższą (79,5%) efektywność zatrudnieniową prac społecznie użytecznych osiągnięto w powiecie malborskim. Najniższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej tego programu wystąpił w powiecie kartuskim 4,3%. kartuski Wśród omawianych w niniejszym opracowaniu programów na rzecz promocji zatrudnienia, prace społecznie użyteczne, z uwagi na koszty, są najtańszym programem, ale jednocześnie charakteryzują się najmniejszą efektywnością zatrudnieniową. 15

17 2.6 ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2007 r. wydatki związane z przyznaniem bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w województwie pomorskim wzrosły o 9 700,4 tys. zł, tj. o 37,2% i wyniosły ,7 tys. zł (w 2006 r ,3 tys. zł). W 2007 r osób bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w 2006 r osoby). Najwięcej osób podjęło działalność gospodarczą w Gdańsku (369 osób), najmniej w Sopocie (16) i powiecie sztumskim (34). Efektywność ekonomiczna środków na podjęcie działalności gospodarczej (średnia kwota przypadająca na 1 dotację) w 2007 r. wynosiła ,7 zł (w 2006 r ,9 zł). Efektywność zatrudnieniowa środków na podjęcie działalności gospodarczej 100,0%. Największe wydatki na podjęcie działalności gospodarczej poniesiono, podobnie jak w roku 2006, w powiecie gdańskim + m. Gdańsk 4 927,4 tys. zł (przy 424 osobach wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej). Najmniejsze wydatki na podjęcie działalności gospodarczej poniesiono w powiatach: sztumskim 420,2 tys. zł (przy 34 osobach wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej), nowodworskim - 771,6 tys. zł (60 osób), malborskim 860,0 tys. zł (75 osób). Najwyższą efektywność ekonomiczną programu (stosunek wydatków na podjęcie działalności gospodarczej do liczby osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia działalności gospodarczej) osiągnięto w powiecie malborskim ,7 zł (przy 75 osobach objętych programem). Najniższą efektywność ekonomiczną programu odnotowano, podobnie jak w roku poprzednim, w powiecie słupskim + m. Słupsk ,8 zł (przy 207 osobach objętych programem). zł 20000, , , , ,7 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU 12358, , , , , , , , , , , , , , , ,0 5000,0 0,0 malborski gdański+m.gdańsk Gdynia+Sopot sztumski kartuski chojnicki człuchowski WOJEWÓDZTWO tczewski pucki kościerski nowodworski kwidzyński bytowski lęborski starogardzki wejherowski słupski+słupsk Wśród omawianych programów aktywizacyjnych, środki na podjęcie działalności gospodarczej, z uwagi na koszty, są najdroższym programem, ale jednocześnie charakteryzują się 100% efektywnością zatrudnieniową. 2.7 WYPOSAŻENIE I DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY Wydatki poniesione na refundację podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego w województwie pomorskim w 2007 r. wzrosły o ,1 tys. zł, tj. o 63,3% i wyniosły ,5 tys. zł (w 2006 r ,4 tys. zł). W 2007 r osoby bezrobotne zostały wyłączone z ewidencji z powodu podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (w 2006 r osób). Najwięcej osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego w powiecie chojnickim (387 osób) i kwidzyńskim (351 osób), najmniej w Sopocie (5 osób) i powiecie gdańskim (14 osób). Efektywność ekonomiczna wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy (średnia wysokość refundacji przypadająca na 1 nowe miejsce pracy) w 2007 r. wynosiła ,1 zł (w 2006 r ,5 zł). Efektywność zatrudnieniowa wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy 100,0%. Największej wydatki na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy poniesiono w powiatach: starogardzkim 3 815,1 tys. zł (przy 289 osobach objętych programem), słupskim + m. Słupsk 3 408,1 tys. zł (346 osób), kwidzyńskim 3 062,0 tys. zł (351 osób). 16

18 Najmniej środków na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy wydano w miastach: Gdynia + Sopot 335,2 tys. zł (przy 31 osobach objętych programem). Najwyższą efektywność ekonomiczną programu (najniższy średni koszt refundacji przypadającej na 1 osobę wyłączoną z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego) odnotowano w powiecie kościerskim 8 180,6 zł (93 osoby objęte programem). Najniższą efektywność ekonomiczną programu (najwyższy średni koszt refundacji przypadającej na 1 osobę wyłączoną z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego) odnotowano w powiatach: człuchowskim ,3 zł (123 osoby objęte programem), starogardzki ,0 zł (289 osób objętych programem) , , ,0 zł 8180,6 8595,9 8723,6 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU 8958,8 9069,3 9083,4 9509, ,0 9922, , , , , , , , , ,3 5000,0 0,0 kościerski sztumski kwidzyński malborski chojnicki kartuski pucki słupski+słupsk lęborski tczewski WOJEWÓDZTWO wejherowski Gdynia+Sopot gdański+m.gdańsk bytowski nowodworski starogardzki człuchowski 2.8 ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU, ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA W 2007 r. wydatki poniesione w województwie pomorskim na zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego wzrosły o 403,9 tys. zł, tj. o 24,0% i wyniosły 2 088,0 tys. zł (w 2006 r. wynosiły 1 684,1 tys. zł). Wydatki te stanowiły, tak jak w roku poprzednim, 1,3% ogółu wydatków na programy na rzecz promocji zatrudnienia. W większości powiatów odnotowano wzrost wydatków na zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego; największy liczbowy wzrost wydatków na powyższy cel wystąpił w powiecie bytowskim o 148,6 tys. zł (o 99,3%). W miastach Gdyni i Sopocie łącznie odnotowano prawie 6 - krotne zwiększenie wydatków w stosunku do 2006 r. (o 5,3 tys. zł). W powiatach sztumskim i chojnickim wydatki zwiększyły się odpowiednio o 137,1% (o 36,6 tys. zł) i 109,8% (o 28,1 tys. zł). Spadek wydatków natomiast wystąpił w dwóch powiatach: człuchowskim o 19,9% (o 23,3 tys. zł) i gdańskim+m.gdańsk łącznie o 6,9% (o 6,8 tys. zł). Największe wydatki na zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia poniesiono w powiecie bytowskim 298,2 tys. zł (w 2006 r. wydatkowano 149,6 tys. zł), i tczewskim - 294,9 tys. zł (232,9 tys. zł). Najmniejsze kwoty na ten cel wydatkowano w miastach: Gdynia i Sopot - łącznie 6,4 tys. zł (1,1 tys. zł). tys. zł ,9 tczewski 294,9 189,6 nowodworski 191,3 149,6 149,0 bytowski 298,2 kartuski 149,5 146,0 wejherowski 192,9 WYDATKI NA ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU, ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH ,2 starogardzki 167,1 117,4 człuchowski 94,1 98,6 gdański+m.gdańsk 91,8 89,8 pucki 117,4 86,3 kościerski 106,6 66,3 lęborski 83,5 57,7 kwidzyński 57,9 54,1 malborski 62, r r. 50,2 słupski+m.słupsk 57,1 26,7 sztumski 63,3 25,6 chojnicki 53,7 1,1 Gdynia+Sopot 6,4 17

19 3. UCZESTNICTWO W PROGRAMACH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA WYBRANYCH KATEGORII BEZROBOTNYCH 3.1 BEZROBOTNE KOBIETY W 2007 r. w województwie pomorskim bezrobotnych kobiet rozpoczęło uczestnictwo w programach na rzecz promocji zatrudnienia, tj. o 20,0% kobiet więcej niż w roku poprzednim (w 2006 r bezrobotnych kobiet rozpoczęło udział w programach). Najwięcej kobiet rozpoczęło udział w szkoleniach osoby (tj. 26,0% rozpoczynających uczestnictwo we wszystkich programach) i stażach osób (25,3%), najmniej w robotach publicznych osoby (2,0%). Programy ukończyło kobiet, tj. 93,3% rozpoczynających uczestnictwo w programach. Zatrudnienie w trakcie lub po ukończeniu programów podjęło kobiet, tj. 59,7% kobiet, które zakończyły udział w programach. Najwięcej kobiet uzyskało zatrudnienie po ukończeniu staży osób (tj. 23,2% uzyskujących zatrudnienie we wszystkich programach), szkoleń osoby (23,1%) i prac interwencyjnych osób (17,8%). Najwyższą efektywnością zatrudnieniową wśród programów, w których uczestniczyły kobiety, charakteryzowały się prace interwencyjne 72,6% (w 2006 r. 67,6%) oraz staże 56,9% (w 2006 r. 57,0%). Wśród powiatów, w jednym jak i w drugim programie, najwyższą efektywność zatrudnieniową odnotowano w miastach Gdyni +Sopocie (prace interwencyjne - 100,0%, staże 77,2%). Najniższą efektywnością zatrudnieniową wśród programów, w których uczestniczyły kobiety, charakteryzowały się roboty publiczne 45,1% (w 2006 r. 57,9%). Roboty publiczne organizowane były jedynie przez 6 powiatowych urzędów pracy województwa (bytowski, gdański, lęborski, malborski, starogardzki, sztumski). W robotach publicznych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uczestniczyła tylko 1 osoba (mieszkanka powiatu gdańskiego). Efektywność zatrudnieniowa programów na rzecz promocji zatrudnienia dla bezrobotnych kobiet w województwie pomorskim w latach ,6 % ,2 49,9 57,0 56,9 50,0 47,6 67,6 57,9 45,1 42,8 45, r r. 0 szkolenia staże przygotowanie zawodowe w miejscu pracy prace interwencyjne roboty publiczne prace społecznie użyteczne W 2007 r bezrobotnych kobiet zostało wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia działalności gospodarczej, stanowiło to 38,9% ogółu wyłączeń z tego powodu w województwie pomorskim (w roku kobiety; 43,1%). Najwięcej kobiet podjęło działalność gospodarczą w mieście Gdańsku 188 kobiet. Najmniej w powiecie sztumskim 17 kobiet. W tym samym okresie bezrobotne kobiety zostały wyłączone z ewidencji z powodu podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, co stanowiło 43,5% ogółu wyłączeń z tego powodu w województwie (w roku poprzednim kobiet; 42,0%). Najwięcej kobiet w ramach tej refundacji podjęło pracę w powiatach starogardzkim i malborskim po 132 kobiety. Jedynie w Sopocie żadna kobieta nie podjęła pracy w ramach tej formy aktywizacji. 18

20 3.2 BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI W 2007 r. w województwie pomorskim osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi rozpoczęły uczestnictwo w programach na rzecz promocji zatrudnienia, tj. o 19,3% osób więcej niż w roku poprzednim (w 2006 r osób bezrobotnych mieszkańców terenów wiejskich rozpoczęło udział w programach). Najwięcej osób rozpoczęło udział w szkoleniach osób (tj. 26,1% rozpoczynających uczestnictwo we wszystkich programach), najmniej w robotach publicznych osób (3,2%). Programy ukończyły osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi, tj. 90,3% rozpoczynających uczestnictwo w programach. Zatrudnienie w trakcie lub po ukończeniu programów podjęły osoby, tj. 63,6% tych, którzy ukończyli udział w programach. Najwięcej osób zamieszkałych na wsi uzyskało zatrudnienie po ukończeniu szkoleń osoby (tj. 21,6% osób, które uzyskały zatrudnienie we wszystkich programach) i prac interwencyjnych osoby (20,9%). Najwyższą efektywnością zatrudnieniową wśród programów, w których uczestniczyli bezrobotni mieszkańcy wsi, charakteryzowały się prace interwencyjne 71,8% (w 2006 r. 63,8%) Wśród powiatów, najwyższą efektywność zatrudnieniową prac interwencyjnych odnotowano w powiatach: wejherowskim, tczewskim i starogardzkim (odpowiednio 88,6%, 84,6% i 80,2%). Najniższą efektywnością zatrudnieniową wśród programów, w których uczestniczyły osoby zamieszkałe na wsi, charakteryzowały się roboty publiczne 42,5% (w 2006 r. 47,4%). Roboty publiczne były realizowane tylko w 6 powiatach województwa pomorskiego (bytowski, gdański, lęborski, malborski, starogardzki, sztumski). Efektywność zatrudnieniowa programów na rzecz promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie pomorskim w latach ,0 71,8 % 60,0 40,0 49,0 54,6 50,8 58,3 50,6 50,3 63,8 47,4 42,5 45,0 48, r. 20, r. 0,0 szkolenia staże przygotowanie zawodowe w miejscu pracy prace interwencyjne roboty publiczne prace społecznie użyteczne W 2007 r bezrobotnych zamieszkałych na wsi zostało wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia działalności gospodarczej, stanowiło to 37,6% ogółu wyłączeń z tego powodu w województwie pomorskim (w roku poprzednim osób; 34,4%). Wśród mieszkańców wsi najwięcej osób podjęło działalność gospodarczą w powiecie kartuskim 173 osoby i kościerskim 137 osób. Najmniej w powiecie malborskim 15 osób i sztumskim 17 osób. W tym samym okresie bezrobotnych mieszkańców terenów wiejskich zostało wyłączonych z ewidencji w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, co stanowiło 44,9% ogółu wyłączeń w województwie (w roku poprzednim osób; 43,5%). W ramach tej refundacji najwięcej mieszkańców wsi podjęło pracę w powiecie kwidzyńskim 181 osób; najmniej w powiecie gdańskim - 13 osób. 19

21 3.3 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W 2007 r. w województwie pomorskim osób długotrwale bezrobotnych rozpoczęło uczestnictwo w programach na rzecz promocji zatrudnienia, tj. o 11,5% osób więcej niż w 2006 r. ( osób). Najwięcej osób rozpoczęło udział w szkoleniach osoby (tj. 26,8% rozpoczynających uczestnictwo we wszystkich programach), najmniej w stażach osób (4,2%) i w robotach publicznych 753 osoby (4,4%). Programy ukończyły osoby, tj. 92,4% rozpoczynających uczestnictwo w programach. Zatrudnienie w trakcie lub po ukończeniu programów podjęło osób, tj. 58,3% bezrobotnych, którzy ukończyli udział w programach. Najwięcej długotrwale bezrobotnych uzyskało zatrudnienie po ukończeniu prac interwencyjnych osób (tj. 27,7% osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały zatrudnienie we wszystkich programach). Najwyższą efektywnością zatrudnieniową wśród programów, w których uczestniczyli długotrwale bezrobotni, charakteryzowały się prace interwencyjne 69,1% (w 2006 r. 67,5%). Wśród powiatów, 100 % efektywność zatrudnieniową prac interwencyjnych odnotowano w Gdyni+Sopocie (przy 18 osobach, które uzyskały zatrudnienie). Na uwagę zasługuje powiat bytowski, gdzie efektywność zatrudnieniowa wyniosła 70,0%, przy bardzo dużej, w stosunku do innych powiatów, liczbie osób długotrwale bezrobotnych, które zostały zatrudnione po ukończeniu prac interwencyjnych (594 osoby). Najniższą efektywnością zatrudnieniową wśród programów, w których uczestniczyli długotrwale bezrobotni, charakteryzowały się prace społecznie użyteczne 43,2%, roboty publiczne 44,8% oraz szkolenia 45,2% (w 2006 r. odpowiednio 40,4%, 48,3% oraz 47,1%). Efektywność zatrudnieniowa programów na rzecz promocji zatrudnienia dla osób długotrwale bezrobotnych w województwie pomorskim w latach ,0 63,8 69,1 % 60,0 40,0 47,1 45,2 50,2 52,4 50,1 67,5 48,3 44,8 40,4 43, r. 20, r. 0,0 szkolenia staże przygotowanie zawodowe w miejscu pracy prace interwencyjne roboty publiczne prace społecznie użyteczne W 2007 r. 953 osoby długotrwale bezrobotne zostały wyłączone z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia działalności gospodarczej, co stanowiło 33,7% ogółu wyłączeń z tego powodu w województwie pomorskim (w roku poprzednim osób; 39,7%). Najwięcej osób podjęło działalność gospodarczą w powiecie starogardzkim 102 osoby, najmniej w Sopocie 2 osoby. W tym samym okresie 990 osób długotrwale bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, co stanowiło 33,9% ogółu wyłączeń w ramach tej refundacji w województwie w 2007 r. (w roku poprzednim osób; 39,4%). Pracę w ramach tego programu najwięcej osób podjęło w powiecie chojnickim 138 osób, najmniej w Gdyni i powiecie gdańskim - po 2 osoby. 20

22 3.4 BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA W 2007 r. w województwie pomorskim osób bezrobotnych do 25 roku życia rozpoczęło uczestnictwo w programach na rzecz promocji zatrudnienia, tj. o 5,0% osób więcej niż w 2006 r. ( osób). Najwięcej osób rozpoczęło udział w stażach osób (tj. 48,1% rozpoczynających uczestnictwo we wszystkich programach), najmniej w robotach publicznych - 26 osób (0,2%). Programy ukończyły osoby, tj. 91,4% rozpoczynających uczestnictwo w programach. Zatrudnienie w trakcie lub po ukończeniu programów podjęły osoby, tj. 63,9% młodych ludzi, którzy ukończyli udział w programach. Najwięcej osób bezrobotnych i poszukujących pracy do 25 roku życia uzyskało zatrudnienie po ukończeniu staży osoby (tj. 40,3% osób, które uzyskały zatrudnienie we wszystkich programach) i szkoleń osób (21,4%). Najwyższą efektywnością zatrudnieniową wśród programów, w których uczestniczyły osoby do 25 roku życia, charakteryzowały się prace interwencyjne 84,6% (w 2006 r. 78,3%). Wśród powiatów, 100 % efektywność zatrudnieniową prac interwencyjnych odnotowano w Gdyni+Sopocie, przy 42 osobach, które uzyskały zatrudnienie i w powiecie puckim, przy 12 osobach. Najniższą efektywnością zatrudnieniową wśród programów, w których uczestniczyły osoby do 25 roku życia, charakteryzowały się prace społecznie użyteczne 36,1% (w 2006 r. 39,3%), gdzie program ukończyło 180 osób, a zatrudnienie uzyskało jedynie 65 osób oraz roboty publiczne 39,1% (w 2006 r. 78,1%), przy 23 osobach, które ukończyły program, zatrudnienie uzyskało tylko 9 osób. Tylko w trzech powiatach (bytowski, malborski, starogardzki) uczestnikami robót publicznych byli bezrobotni do 25 roku życia. Efektywność zatrudnieniowa programów na rzecz promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych do 25 roku życia w województwie pomorskim w latach ,0 84,6 % 80,0 60,0 40,0 47,8 51,1 55,8 57,0 60,9 59,8 78,3 78,1 39,1 39,3 36, r. 20, r. 0,0 szkolenia staże przygotowanie zawodowe w miejscu pracy prace interwencyjne roboty publiczne prace społecznie użyteczne W 2007 r. 547 bezrobotnych do 25 roku życia zostało wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia działalności gospodarczej, co stanowiło 19,4% ogółu wyłączeń z tego powodu w województwie pomorskim (w roku poprzednim osób; 21,4%). Samodzielną działalność gospodarczą najwięcej młodych ludzi podjęło w powiecie kościerskim 59 osób i chojnickim - 54 osoby. Najmniej w powiecie sztumskim 5 osób oraz Gdyni 9 osób. W tym samym okresie bezrobotnych do 25 roku życia zostało wyłączonych z ewidencji w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, co stanowiło 35,7% ogółu wyłączeń w ramach tej refundacji w województwie (w roku poprzednim osób; 35,1%). Pracę w ramach tego programu najwięcej młodych ludzi podjęło w powiecie chojnickim 147 osób, najmniej w Sopocie - 3 osoby. 21

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Rośnie liczba osób zatrudnionych do prac sezonowych. Coraz niższa stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Dobre warunki atmosferyczne wpływają na wzrost liczby osób zatrudnionych do prac

Bardziej szczegółowo

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Czerwiec 19 r Stopa bezrobocia w czerwcu 19 r. osiągnęła najniższy poziom w historii województwa pomorskiego. Pomorskie ma czwartą

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2%

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2% Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 219 r. w województwie pomorskim W porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Lipiec 19 r. Stopa bezrobocia w lipcu br. w woj. pomorskim pozostała na tym samym poziomie co w poprzednim miesiącu (4,4). Jest

Bardziej szczegółowo

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Informacja miesięczna o rynku pracy Luty 219 r. w województwie pomorskim Spadła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w kraju. Lutowa stopa bezrobocia nie zmieniła się i jest najniższą

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Sierpień 219 r. Stopa bezrobocia w woj. pomorskim trzeci miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie (,). W Polsce pod względem

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r.

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r. Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 219 r. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba osób aktywnych na rynku pracy, spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr 2 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2008 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. I. Struktura środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Aktualna sytuacja na rynku pracy Zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej Aktualna sytuacja na rynku pracy Anna Pawłowska Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Kierownik Lubań, dnia 19 kwietnia 2018 r. 1 Tło demograficzne 100,0%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Zielona Góra, wrzesień 2015 r. S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r.

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Ludność zamieszkała na wsi w województwie pomorskim w latach 2009-2010 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie Części humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2008 r.

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2008 r. Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2008 r. 1. Struktura środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Województwo pomorskie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2014 r. lipiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 100 344 97 118-3 226-3,2%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I Stopa bezrobocia w GOM

I Stopa bezrobocia w GOM I Stopa bezrobocia w GOM Poprawa sytuacji na metropolitalnym rynku pracy odczuwalna jest na terenie większosci miast i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia GOM. W sierpniu, największy spadek stopy

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 2012 roku

INFORMACJA. o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 2012 roku INFORMACJA o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 212 roku Rawicz kwiecień 213 I. Poziom i dynamika bezrobocia. Na koniec 212 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Spotkania z pracodawcami, Malbork 28 czerwca, Starogard

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/ , , fax

Powiatowy Urząd Pracy Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/ , , fax Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Rybnik, dnia 04.06.2012 r. SZ.639-4/12/MK Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fa: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdańsk 2014 Wstęp Szkolenia

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w listopadzie 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.11.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy maj 2014 r. Województwo pomorskie kwiecień 2014 r. maj 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2015 r. Województwo pomorskie czerwiec 2015 r. lipiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo