Porównanie do maja 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie do maja 2010 roku"

Transkrypt

1 maj

2 Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu ,7% 12,8% 12,2% x - 0,6 pkt proc ,3% Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys.) 280,1 279,1-1,0-0,4% Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw (w zł) Zwolnienia grupowe w miesiącu (liczba osób) 3 744, ,54-236,25-6,3% ,8% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01 oraz danych GUS. Porównanie do maja 2010 roku W maju 2011 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła osób i w stosunku do maja 2010 r. ( osób) była wyŝsza o osoby, tj. o 2,7%. W maju 2011 r. zgłoszono do PUP wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej i w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku (5 383) liczba ta była mniejsza o 497 miejsc, tj. o 9,2%. Stopa bezrobocia w maju 2011 r. (12,2%) w porównaniu do maja 2010 r. (12,1%) była wyŝsza o 0,1 pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2011 r. wyniosło 279,1 tys. osób i było wyŝsze o 3,7% od notowanego w maju ub. roku (269,2 tys.osób). W maju br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 508,54 zł i było wyŝsze o 6,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2010 r. (3 292,61 zł). W maju zakłady pracy województwa pomorskiego dokonały zwolnień grupowych w liczbie 429 pracowników; w maju ubiegłego roku zwolniono 155 osób. Liczba bezrobotnych w województwie pomorskim w latach ,0 100,0 103,1 99,9 97,3 96,9 98,6 99,1 100,2 104,7 114,2 117,1 116,2 111,1 105,9 80,0 tys. osób 60,0 40,0 V 2010 VI VII VIII IX X XI XII I 2011 II III IV V Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 1

3 Województwo Liczba bezrobotnych W maju 2011 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie pomorskim wyniosła osób i w porównaniu do kwietnia 2011 r. zmniejszyła się o 4,7% (o osób). Spadek/wzrost liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w latach ,0 10,0 9,8 9,1 8,0 6,7 % 6,0 4,0 2,0 1,5 4,2 3,3 5,2 2,8 1,8 0,5 1,1 4,5 2,6 0,0-2,0-4,0-1,5-1,0-0,1-1,2-3,2-3,2-2,5-0,5-0,8-6,0-4,8-4,4-4,7 V 2009 VI VII VIII IX X XI XII I 2010 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2011 II III IV V W maju br. dynamika spadku była o 1,5 pkt proc. wyŝsza od odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego i o 3,2 pkt proc. wyŝsza od zmian z maja 2009 r. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W maju 2011 r. do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego zgłoszono wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej i w porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba ta zmniejszyła się o 218 miejsc (o 4,3%). Większość (67,2%) zgłoszonych ofert pracy w maju br. stanowiły oferty pracy niesubsydiowanej (3 284 miejsca pracy). Spadek liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w maju 2011 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego wynikał ze spadku liczby miejsc pracy subsydiowanej o 371 miejsc, tj. o 18,8%. W maju br. odnotowano natomiast wzrost ofert pracy niesubsydiowanej o 153 miejsca, tj. o 4,9%. Według stanu na koniec miesiąca liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w Pomorskiem wyniosła Wolne miejsca pracy ogółem, w tym wolne miejsca pracy niesubsydiowanej zgłoszone w miesiącu w województwie pomorskim w latach subsydia niesubsydia V 2009 VI VII VIII IX X XI XII I 2010 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2011 II III IV V w olne miejsca pracy i miejsca aktyw izacji ogółem miejsca pracy niesubsydiow anej Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 2

4 Stopa bezrobocia W maju 2011 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 12,2% i w stosunku do miesiąca poprzedniego zmniejszyła się o 0,6 pkt proc. Stopa bezrobocia w województwie pomorskim w latach % ,1 10,0 10,0 10,1 10,5 10,8 11,3 11,9 12,9 13,2 13,1 12,5 12,1 11,8 11,5 11,5 11,6 11,7 11,8 12,2 13,1 13,4 13,3 12,8 12,2 9 V 2009 VI VII VIII IX X XI XII I 2010 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2011 II III IV V Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS. Napływ i odpływ bezrobotnych W maju 2011 r. zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego osoby bezrobotne, tj. o 415 osób (o 4,1%) więcej niŝ miesiąc wcześniej. Na zwiększenie rejestracji wpłynął wzrost liczby bezrobotnych rejestrujących się po raz pierwszy o 943 osoby (o 47,7%). W przypadku osób rejestrujących się po raz kolejny odnotowano spadek o 528 osób (o 6,4%). Z ewidencji bezrobotnych w maju 2011 r. wyłączono osób, tj. o 478 osób (o 3,1%) więcej niŝ w miesiącu poprzednim. Wyłączeń z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu: podjęcia pracy osób (43,0% ogółu wyłączeń); niepotwierdzenia gotowości do pracy osób (36,2%); dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 799 osób (5,1%); rozpoczęcia staŝu 640 osób (4,1%) Napływ i odpływ bezrobotnych oraz podjęcia pracy w województwie pomorskim w latach V 2009 VI VII VIII IX X XI XII I 2010 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2011 II III IV V Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych napływ rynku pracy odpływ MPiPS-01. w tym: podjęc ia pracy Zatrudnianie cudzoziemców W maju 2011 r. pracodawcy złoŝyli w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 518 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym 83,6% dotyczyło obywateli Ukrainy). Najwięcej cudzoziemców będzie wykonywało pracę w budownictwie (57,9%). W porównaniu do kwietnia 2011 r. liczba oświadczeń wzrosła o 15,1%. W maju 2010 r. pracodawcy złoŝyli w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 269 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy (w kwietniu 2010 r oświadczenia). Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 3

5 Wybrane kategorie osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Według stanu na 31 maja 2011 r.: - liczba bezrobotnych kobiet wyniosła osób, tj. 55,2% ogółu bezrobotnych; w stosunku do kwietnia 2011 r. zmniejszyła się o osób, tj. o 2,3% (liczba bezrobotnych męŝczyzn zmniejszyła się o osób, tj. o 7,5% i wyniosła osób); - bezrobotne osoby posiadające prawo do zasiłku osób (19,6% ogółu bezrobotnych); w stosunku do miesiąca poprzedniego spadek o 700 osób, tj. o 3,3%; - osoby poszukujące pracy osób, w tym osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu (w kwietniu 2011 r. odpowiednio osób i osoby); W maju 2011 r.: 738 osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy; - 11 osób, posiadających obywatelstwo polskie, nabyło prawo do zasiłku za granicą i pobierało zasiłek transferowy w Polsce (według stanu na 31 maja 2011 r. 53 osoby). Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego Porównanie stanu na 30 kwietnia 2011 r. i 31 maja 2011 r. Kategorie osób bezrobotnych Liczba osób bezrobotnych r. Liczba osób bezrobotnych r. Zmiana Zmiana w % Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem ,7 w tym: do 25 roku Ŝycia ,1 długotrwale bezrobotne ,6 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,3 powyŝej 50 roku Ŝycia ,3 bez kwalifikacji zawodowych ,2 bez doświadczenia zawodowego ,4 bez wykształcenia średniego ,8 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia , ,2 niepełnosprawni ,3 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego ,1 W maju 2011 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano spadek ogólnej liczby osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy o osób, tj. o 4,7%. Spadek ten dotyczył wszystkich kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a największy osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego (spadek o osób; o 5,8%), osób do 25 roku Ŝycia (spadek o osób; o 6,1%) oraz osób bez kwalifikacji zawodowych (spadek o osób; o 4,2%). Podobnie jak w miesiącu poprzednim osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły 90,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 4

6 Powiaty Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego maj 2011 r ,0 25, ,1 23,3 23,1 22,0 18,9 23,2 25,0 20,0 osoby ,1 11,2 15,3 15,6 18,3 12,1 14,9 14,1 11,7 15,0 % 10,0 5,5 5, ,0 5, ,5 0,0 bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski kwidzyński lęborski malborski liczba bezrobotnych nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski tczewski stopa bezrobocia wejherowski m. Gdańsk m.gdynia m.słupsk m.sopot Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01 oraz danych GUS. Spadek liczby bezrobotnych w maju 2011 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano we wszystkich powiatach województwa pomorskiego; największy w powiecie nowodworskim o 9,3% (o 327 osób) i powiecie puckim o 7,5% (o 254 osoby). 4,0 2,0 0,0 Wzrost/spadek liczby bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego maj 2011 r. % -2,0-4,0-6,0-8,0-3,8-3,4-5,3-5,6-2,6-5,4-2,3-6,4-4,5-7,5-3,5-4,2-5,0-5,0-5,9-4,3-5,0-2,8-6,7-10,0 bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski kwidzyński lęborski -9,3 malborski nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski tczewski wejherowski m. Gdańsk m. Gdynia m. Słupsk m. Sopot Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Wzrost liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy nastąpił w 9 powiatach, największy w powiecie chojnickim (o 121 miejsc pracy; o 56,5%) i Gdyni (o 102 miejsca pracy; o 43,4%). W 11 powiatach województwa odnotowano spadek liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W większości przypadków spadek ten wynikał przede wszystkim ze spadku liczby miejsc pracy subsydiowanej: największy spadek miejsc pracy subsydiowanej odnotowano w powiatach wejherowskim o 247 miejsc; o 70,8% oraz nowodworskim o 128 miejsc; o 73,1%. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 5

7 Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe w województwie pomorskim w latach r 2010 r r osoby I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jak wykazały sprawozdania PUP, w maju 2011 r. zakłady pracy z 5 powiatów województwa pomorskiego (malborski, pucki, sztumski, wejherowski, Słupsk) zgłosiły zamiar zwolnień grupowych w liczbie 142 pracowników (dla porównania w miesiącu poprzednim zakłady pracy z 6 powiatów zgłosiły 343 pracowników). Zgłoszenia zwolnień w maju 2011 r. dotyczyły głównie pracowników z zakładu pracy związanego z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków. W maju 2011 r. zakłady pracy z 7 powiatów województwa pomorskiego (chojnicki, człuchowski, kościerski, pucki, wejherowski, Gdynia, Słupsk) dokonały zwolnień grupowych w liczbie 429 pracowników (dla porównania w poprzednim miesiącu zakłady pracy z 9 powiatów zwolniły 155 pracowników). Pracodawcy, którzy przeprowadzili zwolnienia grupowe w maju 2011 r. reprezentują głównie produkcję statków i konstrukcji pływających oraz produkcję mebli biurowych i sklepowych. Kraj W maju 2011 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 1 962,6 tys. osób i w stosunku do kwietnia 2011 r. zmniejszyła się o 80,9 tys. osób, tj. o 4,0%. Spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich województwach, największy w woj. warmińsko-mazurskim (o 5,9%). Stopa bezrobocia w kraju zmniejszyła się o 0,4 pkt proc. i wyniosła 12,2%. NajniŜszą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w Sopocie (3,5%); najwyŝszą w powiecie szydłowieckim w województwie mazowieckim (34,4%). W maju 2011 r. stopa bezrobocia w Pomorskiem spadła do poziomu z grudnia 2010 r. i jednocześnie zrównała się ze stopą odnotowaną dla kraju (12,2%). Stopa bezrobocia w województwie pomorskim na tle kraju w latach % ,2 13,1 13,1 13,4 13,3 12,9 12,9 13,2 12,3 12,8 12,5 12,1 13,2 13,1 12,2 12,1 13,0 11,8 11,5 11,5 11,6 11,7 11,8 13,0 12,6 11,4 12,4 11,9 10,7 12,2 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 12,1 12,2 11,7 11,5 11,3 11,4 11,5 11,5 11,7 10,5 10,8 10,1 10,0 10,0 10,1 V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V województwo kraj Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Szczegółowe dane statystyczne o rynku pracy województwa pomorskiego dostępne są na stronie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 6

8 Liczba bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego r pucki 5187 Słupsk 7114 słupski 4380 lęborski 8377 wejherowski Gdynia 5434 Sopot 677 Gdańsk bytowski 4636 kartuski 3815 kościerski 2623 gdański 3179 nowodworski 4886 malborski Liczba bezrobotnych: do człuchowski 7070 chojnicki 8479 starogardzki 5594 tczewski 3165 sztumski 5345 kwidzyński Województwo: osób Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego 12,1% pucki r. 22,0% słupski 14,9% 11,7% Słupsk 18,3% lęborski wejherowski Gdynia 5,2% Sopot 3,5% Gdańsk 5,5% 22,1% bytowski 19,1% 23,3% chojnicki człuchowski 11,2% kartuski 15,3% kościerski 18,9% 8,0% gdański starogardzki 14,1% tczewski 25,9% nowodworski 23,1% malborski 23,2% sztumski 15,6% kwidzyński Stopa bezrobocia: 0,1% - 10,0% 10,1% - 20,0% powyŝej 20,0% Wojew ództw o: 12,2% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Opracowała: Krystyna Lewandowska Wydział Planowania, Badań i Analiz, Zespół Badań i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 7

9 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w Polsce 12,2% 19,5% r. 17,1% pomorskie zachodniopomorskie 15,3% 9,1% 16,5% warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie 9,6% 13,0% podlaskie Liczba bezrobotnych w Polsce ,6 tys. osób Stopa bezrobocia w Polsce - 12,2% wielkopolskie lubuskie 12,6% 12,6% dolnośląskie 10,1% 12,4% łódzkie mazowieckie 14,6% 13,1% lubelskie Liczba bezrobotnych: stopa bezrobocia w % opolskie śląskie świętokrzyskie 10,3% 15,3% małopolskie podkarpackie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Opracowała: Małgorzata Wiśniewska Wydział Planowania, Badań i Analiz, Zespół Badań i Analiz, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 8

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r.

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r. Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 219 r. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba osób aktywnych na rynku pracy, spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Lipiec 19 r. Stopa bezrobocia w lipcu br. w woj. pomorskim pozostała na tym samym poziomie co w poprzednim miesiącu (4,4). Jest

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Dobre warunki atmosferyczne wpływają na wzrost liczby osób zatrudnionych do prac

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Rośnie liczba osób zatrudnionych do prac sezonowych. Coraz niższa stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Sierpień 219 r. Stopa bezrobocia w woj. pomorskim trzeci miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie (,). W Polsce pod względem

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2%

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2% Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 219 r. w województwie pomorskim W porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach

Bardziej szczegółowo

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Czerwiec 19 r Stopa bezrobocia w czerwcu 19 r. osiągnęła najniższy poziom w historii województwa pomorskiego. Pomorskie ma czwartą

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Informacja miesięczna o rynku pracy Luty 219 r. w województwie pomorskim Spadła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w kraju. Lutowa stopa bezrobocia nie zmieniła się i jest najniższą

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2014 r. lipiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 100 344 97 118-3 226-3,2%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2015 r. Województwo pomorskie czerwiec 2015 r. lipiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2013 r. sierpień 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 110 893 109 708-1 185-1,1%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy maj 2014 r. Województwo pomorskie kwiecień 2014 r. maj 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2014 r. luty 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 119 862 119 959 97 0,1%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2014 r. czerwiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 105 382 100 344-5 038-4,8%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2015 r. Województwo pomorskie listopad 2015 r. grudzień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2016 r. maj 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 75 199 71 133-4 066-5,4% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2016 r. Województwo pomorskie czerwiec 2016 r. lipiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie wrzesień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2017 r. wrzesień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2016 r. czerwiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 71 133 66 896-4 237-6,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy luty 2016 r. Województwo pomorskie styczeń 2016 r. luty 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2013 r. czerwiec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2015 r. Województwo pomorskie grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2015 r. Województwo pomorskie luty 2015 r. marzec 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje 5 listopad tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2014 r. Województwo pomorskie październik 2014 r. listopad 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2014 r. Województwo pomorskie lipiec 2014 r. sierpień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2014 r. Województwo pomorskie wrzesień 2014 r. październik 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2016 r. Województwo pomorskie lipiec 2016 r. sierpień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2016 Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2016 r. Województwo pomorskie listopad 2016 r. grudzień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2014 r. Województwo pomorskie listopad 2014 r. grudzień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie marzec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2017 r. marzec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2016 r. styczeń 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2016 r. Województwo pomorskie sierpień 2016 r. wrzesień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie lipiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2017 r. lipiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy kwiecie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, maj 2010 r. Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie kwiecień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2017 r. kwiecień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Aktualna sytuacja na rynku pracy Zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej Aktualna sytuacja na rynku pracy Anna Pawłowska Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Kierownik Lubań, dnia 19 kwietnia 2018 r. 1 Tło demograficzne 100,0%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2016 r. Województwo pomorskie luty 2016 r. marzec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego. Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego. Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 1 Korzystna sytuacja gospodarcza w województwie pomorskim Liczba podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy sierpie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, wrzesie 2010 r. Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2010 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2016 r. Województwo pomorskie październik 2016 r. listopad 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Spotkania z pracodawcami, Malbork 28 czerwca, Starogard

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2015 r. Województwo pomorskie sierpień 2015 r. wrzesień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 675 osób (w kraju 1 398,5 tys.

Bardziej szczegółowo

Trendy na pomorskim rynku pracy

Trendy na pomorskim rynku pracy Trendy na pomorskim rynku pracy Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 10.04.2019 r. wup.gdansk.pl porp.pl Na Pomorzu, podobnie jak w kraju, zachodzą NEKORZYSTNE ZMANY DEMOGRAFCZNE

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 roku Województwo pomorskie I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2010 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2010 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

I Stopa bezrobocia w GOM

I Stopa bezrobocia w GOM I Stopa bezrobocia w GOM Poprawa sytuacji na metropolitalnym rynku pracy odczuwalna jest na terenie większosci miast i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia GOM. W sierpniu, największy spadek stopy

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2009 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 listopada roku Polska woj. opolskie powiat nyski Październik Listopad 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie luty 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2017 r. luty 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2015 r. Województwo pomorskie lipiec 2015 r. sierpień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 lipca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 790 osób (w kraju 1 676,1 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2012 r.

Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2012 r. 1 Rynek pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2012 r. W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. w odniesieniu do I półrocza 2011 r. zaobserwowano poprawę w głównych obszarach gospodarki województwa

Bardziej szczegółowo