GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007

2 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT za okres 3 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 roku, za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 roku oraz za okres 3 miesięcy dnia 31 grudnia 2005 roku, za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2005 (w tysiącach złotych) SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT Okres 3 miesięcy 31 grudnia 2006r. Okres 12 miesięcy 31 grudnia 2006r. Okres 3 miesięcy 31 grudnia 2005r. Okres 12 miesięcy 31 grudnia 2005r. Działalność kontynuowana I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów Przychody netto ze sprzedaży usług II. Koszt własny sprzedaży III. Zysk brutto ze sprzedaży IV. Pozostałe przychody operacyjne (9 232) V. Koszty sprzedaży VI. Koszty ogólnego zarządu VII. Pozostałe koszty operacyjne (4 946) VIII. Zysk na działalności kontynuowanej IX. Koszty finansowe (1 697) X. Przychody finansowe (2 249) XI. Udział w zyskach/stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (33) (1 749) (6) XII. Zysk brutto XIII. Podatek dochodowy XIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej XV. Strata za rok obrotowy z działalności zaniechanej XVI. Zysk netto Przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej Akcjonariuszom mniejszościowym (2 138) Zysk na jedną akcję: - liczba akcji podstawowy z zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za okres sprawozdawczy (w złotych) 3,94 2,81 Rozwodniony zysk netto na 1 akcję - liczba akcji rozwadniające potencjalne akcje zwykłe rozwodniony z zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za okres sprawozdawczy (w złotych) 3,88-2

3 SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku (w tysiącach złotych) AKTYWA SKONSOLIDOWANY BILANS 31 grudnia grudnia 2005 niezbadany zbadany I. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metoda praw własności Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa finansowe Należności długoterminowe II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa finansowe-krótkoterminowe III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży AKTYWA RAZEM PASYWA I. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał zakładowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości Akcje udziały własne (6 884) (6 884) 4. Różnice kursowe z przeliczenia (280) (80) 5. Kapitał rezerwowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane II. Kapitały własne udziałowców mniejszościowych Kapitał własny razem III. Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki Pozostałe zobowiązania w tym: obligacje długoterminowe Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego IV. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek Obligacje krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem PASYWA RAZEM Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 23,13 19,22 3

4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 roku oraz okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2005 (w tysiącach złotych) SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH Kapitał akcyjny Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapitał rezerwowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Razem Udziały akcjonariuszy mniejszościowych Na dzień 1 stycznia 2006 roku (6 884) (80) Różnice kursowe z konsolidacji (200) (200) - (200) Zysk roku Podział wyniku: (34 942) (6 862) - (6 862) (w tym dywidenda) (6 862) (6 862) - (6 862) Opcje menedżerskie Emisja akcji w spółce zależnej Podwyższenie kapitału w spółce zależnej Reklasyfikacja (16) Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży w jednostce zależnej Rozliczenie postępowań układowych spółek grupy Inne korekty (237) (237) 118 (119) Na dzień 31 grudnia 2006 roku (nie badane) (6 884) (280) Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2005 roku (63 156) Różnice kursowe z konsolidacji (571) (571) - (571) Zysk roku Podział wyniku (26 682) Umorzenie akcji własnych (3 301) (52 971) Umorzenie udziałów jednostki zależnej (448) (361) Redukcja kapitałów mniejszości na skutek sprzedaży udziałów - (12 050) (12 050) Wypłata dywidendy - (782) (782) Inne korekty na kapitałach w spółkach zależnych (1 810) (1 800) 310 (1 490) Na dzień 31 grudnia 2005 roku (zbadane) (6 884) (80) Zmiana inne w skonsolidowanym zestawieniu zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2005 wynika w głównej mierze ze zmiany składu grupy kapitałowej dokonanego w wyniku sprzedaży wszystkich udziałów w spółce zależnej Baumann-Mostostal Sp. z o.o. oraz sprzedaży części udziałów w spółce zależnej Naftobudowa S.A. 4

5 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 roku oraz za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2005 (w tysiącach złotych) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Nota Okres 12 miesięcy 31 grudnia 2006r. Okres 12 miesięcy 31 grudnia 2005r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk/(strata) brutto II. Korekty o pozycje: (47 398) Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja Odsetki i dywidendy, netto (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (905) (7 366) 5. (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności ( ) ( ) 6. (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów (23 548) Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu rezerw (4 253) (38 310) 10. Podatek dochodowy zapłacony (28 391) (22 125) 11. Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1. Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (66 403) (46 465) 3. Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Sprzedaż aktywów finansowych Nabycie aktywów finansowych (79 379) (2 876) 7. Dywidendy i odsetki otrzymane Udzielenie pożyczek (4 262) - 9. Pozostałe (1 534) - Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1. Wpływy z tytułu emisji obligacji Wydatki z tytułu emisji akcji Wydatki z tytułu wykupu obligacji (54 065) - 4. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 691) (1 315) 5. Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Spłata pożyczek/kredytów (93 174) ( ) 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej (6 863) - 8. Odsetki zapłacone (7 339) (9 265) 9. Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności finansowej (53 012) D. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów E. Różnice kursowe netto F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: O ograniczonej możliwości dysponowania

6 SKONSOLIDOWENE POZYCJE POZABILANSOWE na dzień 31 grudnia 2006 roku, 31 grudnia 2005 roku oraz 30 września 2005 roku (w tysiącach złotych) SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń weksle otrzymane pod zabezpieczenie Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń sprawy sądowe weksle otrzymane pod zabezpieczenie Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń weksle własne Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń weksle własne sprawy sądowe inne hipoteka kaucyjna* cesja wierzytelności Inne (z tytułu) prawo wieczystego użytkowania gruntów przeniesione do ewid. pozabilansowej salda dotyczące kontraktów realizowanych w Iraku przed 1991 r. w tym: - należności środki pieniężne zobowiązania przychody przyszłych okresów leasing operacyjny - - Pozycje pozabilansowe, razem * w tym kwota tys. zł to warunkowa hipoteka kaucyjna 6

7 SEGMENTY BRANŻOWE W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące skonsolidowanych przychodów poszczególnych segmentów branżowych Grupy za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku. Segmenty branżowe Grupy za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 Działalność kontynuowana Produkcja Budownictwo Energetyka Chemia Pozostała działalność RAZEM Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Przychody segmentu ogółem Segmenty branżowe Grupy za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2005 Działalność kontynuowana Produkcja Budownictwo Energetyka Chemia Pozostała działalność RAZEM Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Przychody segmentu ogółem Spółka dominująca i jedna ze spółek zależnych rozpoznają przychody na podstawie zawartych umów konsorcjalnych. W przypadku, gdy Spółka dominująca i jednostka zależna są liderami konsorcjum, wartość przychodów rozpoznawanych przez Spółkę i jednostkę zależną jest ustalana na podstawie przychodów całego konsorcjum. Zgodnie z szacunkami Zarządu, gdyby Grupa rozpoznawała tylko przychody wynikające z udziału Spółki dominującej i jednostki zależnej w konsorcjum, wartość przychodów rozpoznawanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za 2006 rok byłaby niższa o około 428 milionów złotych. Zgodnie z szacunkiem Zarządu zastosowanie powyższej polityki nie miało istotnego wpływu na osiągnięty przez Grupę wynik w 2006 roku. 7

8 POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego

9 RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT za okres 3 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 roku, za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 roku oraz za okres 3 miesięcy dnia 31 grudnia 2005 roku, za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2005 (w tysiącach złotych) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Okres 3 miesięcy 31 grudnia 2006r. Okres 12 miesięcy 31 grudnia 2006r. Okres 3 miesięcy 31 grudnia 2005r. Okres 12 miesięcy 31 grudnia 2005r. Działalność kontynuowana I. Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży towarów i produktów Przychody ze sprzedaży usług II. Koszt własny sprzedaży III. Zysk brutto ze sprzedaży IV. Pozostałe przychody operacyjne (1 327) V. Koszty sprzedaży VI. Koszty ogólnego zarządu VII. Pozostałe koszty operacyjne VIII. Zysk z działalności kontynuowanej IX. Koszty finansowe (1 284) X. Przychody finansowe XI. Udział w zysku jednostki stowarzyszonej XII. Zysk brutto XIII. Podatek dochodowy (358) XIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana XV. (Strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej XVI. Zysk netto za rok obrotowy Zysk netto na 1 akcję - liczba akcji podstawowy z zysku netto za okres sprawozdawczy (w złotych) 2,76 2,29 - podstawowy z zysku netto z działalności kontynuowanej (w złotych) 2,76 2,29 Rozwodniony zysk netto na 1 akcję - liczba akcji rozwadniające potencjalne akcje zwykłe rozwodniony z zysku netto za okres sprawozdawczy (w złotych) 2, rozwodniony z zysku netto z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy (w złotych) 2,71-2

10 BILANS na dzień 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku (w tysiącach złotych) BILANS 31 grudnia grudnia 2005 AKTYWA niezbadany zbadany I. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności długoterminowe II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa finansowe krótkoterminowe SUMA AKTYWÓW PASYWA I. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapitał rezerwowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty Kapitał własny ogółem II. Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki Rezerwy Zobowiązania długoterminowe, w tym: obligacje długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym: kredyty i pożyczki krótkoterminowe obligacje krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW Wartość księgowa na jedną akcję w złotych 18,06 15,36 3

11 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 roku oraz okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2005 (w tysiącach złotych) SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH Kapitał akcyjny Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Kapitał rezerwowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Razem Na dzień 1 stycznia 2006 roku Zysk okresu Podział wyniku (28 080) - Dywidenda za 2005 rok (6 863) (6 863) Opcje menedżerskie Na dzień 31 grudnia 2006 roku (nie badane) Na dzień 1 stycznia 2005 roku (56 272) Umorzenie /sprzedaż akcji własnych (3 301) (52 971) - - Podział wyniku (26 682) - Zysk netto okresu sprawozdawczego Na dzień 31 grudnia 2005 roku (zbadane)

12 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 roku oraz za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2005 (w tysiącach złotych) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Nota Okres 12 miesięcy 31 grudnia 2006r. Okres 12 miesięcy 31 grudnia 2005r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk/(strata) brutto II. Korekty o pozycje: (74 865) (15 010) 1. Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja Odsetki i dywidendy, netto (3 787) (1 380) 4. (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (309) (7 764) 5. (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności ( ) (94 748) 6. (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów (11 048) Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 714) 9. Zmiana stanu rezerw (36 978) 10. Podatek dochodowy zapłacony (19 981) (12 966) 11. Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (22 613) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1. Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (37 681) (26 891) 3. Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Sprzedaż aktywów finansowych Nabycie aktywów finansowych (96 886) (2 858) 7. Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych Dywidendy i odsetki otrzymane Spłata udzielonych pożyczek Udzielenie pożyczek (9 599) Pozostałe - - Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1. Wpływy z tytułu emisji obligacji Wydatki z tytułu wykupu obligacji (54 065) - 3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (287) (257) 4. Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Spłata pożyczek/kredytów (81 011) ( ) 6. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej (6 863) - 7. Odsetki zapłacone (5 981) (6 813) 8. Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności finansowej (36 011) D. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich (34 072) ekwiwalentów E. Różnice kursowe netto F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: O ograniczonej możliwości dysponowania

13 POZYCJE POZABILANSOWE na dzień 31 grudnia 2006 roku, 31 grudnia 2005 roku oraz 30 września 2005 roku (w tysiącach złotych) POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń sprawy sądowe Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń weksle własne Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń weksle własne sprawy sądowe inne hipoteka kaucyjna* Inne (z tytułu) prawo wieczystego użytkowania gruntów przeniesione do ewid. pozabilansowej salda dotyczące kontraktów realizowanych w Iraku przed 1991 r. w tym: - należności środki pieniężne zobowiązania przychody przyszłych okresów Pozycje pozabilansowe, razem * w tym kwota tys. zł to warunkowa hipoteka kaucyjna 6

14 NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. stan na dzień stan na dzień Rzeczowe aktywa trwałe Grunty, budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne rzeczowe aktywa trwałe Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych razem stan na dzień stan na dzień Wartości niematerialne i prawne Oprogramowanie Wartości niematerialne i prawne netto razem stan na dzień stan na dzień Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Zapasy netto razem stan na dzień stan na dzień Należności krótkoterminowe Należności handlowe Należności podatkowe Pozostałe należności Należności krótkoterminowe netto razem stan na dzień stan na dzień Środki pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych stan na dzień stan na dzień Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty bankowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania podatkowe, ZUS Zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe razem stan na dzień stan na dzień Rezerwy długoterminowe Rezerwy na świadczenia pracownicze Rezerwy pozostałe Pozostałe rezerwy długoterminowe razem

15 za okres za okres Pozostałe przychody operacyjne 01-12/ /2005 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Rozpoznanie ujemnej wartości firmy Rozwiązanie odpisu na należności Rozwiązanie rezerwy na przyszłe koszty Odzyskane odszkodowania i kary Pozostałe Pozostałe przychody operacyjne razem za okres za okres Pozostałe koszty operacyjne 01-12/ /2005 Odpis na wartość nieruchomości inwestycyjnych Darowizny Kary Koszty sądowe Rezerwa na koszty kontraktów Pozostałe Pozostałe koszty operacyjne razem za okres za okres Przychody finansowe 01-12/ /2005 Odsetki Dywidendy Przychody z inwestycji Wycena opcji Inne Przychody finansowe razem za okres za okres Koszty finansowe 01-12/ /2005 Odsetki Odsetki od obligacji Odpisy na długoterminowe aktywa trwałe Ujemne różnice kursowe Inne Koszty finansowe razem

16 SEGMENTY BRANŻOWE W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów poszczególnych segmentów branżowych Spółki za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku. Segmenty branżowe za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2006 Działalność kontynuowana Produkcja Budownictwo Energetyka Chemia Pozostała działalność RAZEM Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Przychody segmentu ogółem Segmenty branżowe za okres 12 miesięcy dnia 31 grudnia 2005 Działalność kontynuowana Produkcja Budownictwo Energetyka Chemia Pozostała działalność RAZEM Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Przychody segmentu ogółem Spółka dominująca rozpoznaje przychody na podstawie zawartych umów konsorcjalnych. W przypadku, gdy Spółka jest liderem konsorcjum, wartość przychodów rozpoznawanych przez Spółkę jest ustalana na podstawie przychodów całego konsorcjum. Zgodnie z szacunkami Zarządu, gdyby Spółka rozpoznawała tylko przychody wynikające z udziału Polimex-Mostostal S.A. w konsorcjum, wartość przychodów rozpoznawanych w rachunku zysków i strat za 2006 rok byłaby niższa o około 355 milionów złotych. Zgodnie z szacunkiem Zarządu zastosowanie powyższej polityki nie miało istotnego wpływu na osiągnięty przez Spółkę wynik w 2006 roku. 9

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwarta / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó n.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / SUWARY skorygowany QSr 3/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora Projekt Zatoka Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci 81-366 Gdynia ul. Antoniego Abrahama 29/2A NIP: 586-232-53-75 Bilans z uwzgl dnieniem bufora ROK: 2019 AKTYWA +/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2019-02

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLCOLORIT ZA II KWARTAŁ 2005 ROKU PLN EUR* 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 narastająco narastająco narastająco narastająco

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 MOSTALZAB skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08. (publikacja z dnia 16-02-09)

Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08. (publikacja z dnia 16-02-09) Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08 (publikacja z dnia 16-02-09) Wprowadzenie Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A. za IV kwartał 2008 (będący jednocześnie drugim kwartałem roku nowego

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 EFH śurawie WIEśOWE S.A. skorygowany SA-R 2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2006 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STOMIL SANOK S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA STOMIL SANOK S.A. GRUPA KAPITAŁOWA STOMIL SANOK S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (Dane w tys.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ za okres rozpoczęty 1 lipca 2014 r. a zakończony 30 września 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 lipca 2013 r. a

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAR 2001 (rok bieżący) (zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA IX INFORMACJE DODATKOWE. 1 Bilans zamkni cia prawnego poprzednika Emitenta i bilans otwarcia przedsi biorstwa Emitenta

ROZDZIA IX INFORMACJE DODATKOWE. 1 Bilans zamkni cia prawnego poprzednika Emitenta i bilans otwarcia przedsi biorstwa Emitenta ROZDZIA IX INFORMACJE DODATKOWE 1 Bilans zamkni cia prawnego poprzednika Emitenta i bilans otwarcia przedsi biorstwa Emitenta AKTYWA 2003 29-11- A Aktywa trwa e 3 870 801,41 8 425 822,50 I Warto ci niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy owej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. 16 maja 2011 Grupa owa NTT System S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 EFH śurawie WIEśOWE S.A. skorygowany SA-R 2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Spis treści I. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. I KWARTAŁ 2014 Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. Strona 1 Zawierający: I KWARTAŁ 2014...1 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...3 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A...4 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice, dnia 12 maja 2010 r. Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał

Bardziej szczegółowo

NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w. Wartości niematerialne, razem

NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w. Wartości niematerialne, razem dane w tys. zl. NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 097 1 118 - oprogramowanie komputerowe 335 385 b) inne wartości niematerialne 16 17 Wartości

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku Jednostkowy raport kwartalny MMOFUND S.A. za kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku 1. nformacje ogólne Pełna nazwa MMOFUND Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany RS 2007 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Raport Roczny Skonsolidowany RS 2007 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Raport Roczny Skonsolidowany RS 27 (dla spółek o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w tys.zł. BUDOPOL-WROCŁAW S.A. (skonsolidowany MSR) podaje do wiadomości (jednostkowy / skonsolidowany)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 12 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU KOSTRZYN, 31 SIERPNIA 2011 ROKU Spółka: PBO Anioła S.A. Okres sprawozdawczy:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 Raport półroczny SAP 2003 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skrócony skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skrócony skonsolidowany raport finansowy Skrócony skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku Stosownie do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r Nr 76 poz.694 z późn.

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA IV KWARTAŁ 2007 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA IV KWARTAŁ 2007 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA IV KWARTAŁ 2007 R. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego Wybrane dane finansowe,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny za 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2012 przygotowany zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka ( Grupa ) składa się z Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA ( jednostka dominująca, Spółka ) i jej spółek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012 GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU. SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE...3 WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro FUNDACJA TĘCZOWY DOM 00-054 Warszawa ul. Jasna 22 l.105a NIP 522-26-01-352 Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Dom Development S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku DOM DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo