Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /"

Transkrypt

1 SUWARY skorygowany QSr 3/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od do zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF w walucie zł data przekazania: SUWARY SA (pełna nazwa emitenta) SUWARY Chemiczny (che) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Pabianice (kod pocztowy) (miejscowość) ul. Piotra Skargi 45/47 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. zł 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do Dane skonsolidowane Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem IV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu V. dominującego VI. Zysk* na akcję (PLN) 0,33 0,67 0,08 0,16 VII. Rozwodniony zysk* na akcję (PLN) 0,33 0,67 0,08 0,16 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 969) (16 847) (1 675) (4 033) X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (7 329) (1 761) XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej XII. Aktywa XIII. Zobowiązania długoterminowe XIV. Zobowiązania krótkoterminowe XV. Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki XVI. dominującej Dane jednostkowe Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 SUWARY WYBRANE DANE FINANSOWE Sprawozdanie z wyniku QSr 3/ kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. zł 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do XVII. Przychody ze sprzedaży XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem XX. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu XXI. dominującego XXII. Zysk* na akcję (PLN) 0,36 0,71 0,09 0,17 XXIII. Rozwodniony zysk* na akcję (PLN) 0,36 0,71 0,09 0,17 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (181) (16 137) (43) (3 863) XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 651) (1 118) XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 197 (1 018) 47 (244) Sprawozdanie z sytuacji finansowej XXVIII. Aktywa XXIX. Zobowiązania długoterminowe XXX. Zobowiązania krótkoterminowe XXXI. Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki XXXII. dominującej W okresach objętych niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym/sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: ,1944 PLN/EUR, ,1609 PLN/EUR ,1755 PLN/EUR średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: ,1614 PLN/EUR ,1771 PLN/EUR ,1789 PLN/EUR Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego, czyli na r. i r. * zysk netto przypadający akcjonariuszom SUWARY S.A. W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. ZAWARTOŚĆ RAPORTU Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 SUWARY QSr 3/2015 Plik 2015_03_Sprawozdanie_finansowe.pdf Opis Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY zawierające skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe SUWARY S.A. 2015_03_Pozostałe_informacje.pdf Pozostałe informacje uzupełniające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe za 3 kwartał 2014/2015 r. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Walter Kuskowski Prezes Zarządu Adam Laskowski Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUWARY S.A. ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU PABIANICE

5

6 SPIS TREŚCI WSTĘP DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.. 1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU... 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A SPRAWOZDANIE Z WYNIKU SUWARY S.A SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUWARY S.A SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY S.A SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje ogólne Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości Znaczące zdarzenia i transakcje Sezonowość działalności Zysk na akcję Segmenty operacyjne Połączenia jednostek gospodarczych Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Wartość godziwa instrumentów finansowych Odpisy aktualizujące wartość aktywów Kapitał podstawowy Programy płatności akcjami Dywidendy Emisja i wykup papierów dłużnych Rezerwy Zobowiązania warunkowe Działalność zaniechana Transakcje z jednostkami powiązanymi Zdarzenia po dniu bilansowym Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) Zatwierdzenie do publikacji... 40

7 WSTĘP DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dane finansowe prezentowane są dla okresów: - bieżącego: od r. do r. - porównywalnego: od r. do r. - poprzedniego pełnego okresu obrotowego: od r. do r. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Należności i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) PASYWA Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: Kapitał podstawowy Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały (4 393) (4 393) (4 393) Zyski zatrzymane: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niedające kontroli Kapitał własny Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania razem Pasywa razem

9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU od do od do od do Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Koszt sprzedanych produktów i usług Koszt sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający: - akcjonariuszom podmiotu dominującego podmiotom niekontrolującym ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) od do od do od do z działalności kontynuowanej PLN / akcję - podstawowy 0,33 0,67 0,81 - rozwodniony 0,33 0,67 0,81 z działalności kontynuowanej i zaniechanej - podstawowy 0,33 0,67 0,81 - rozwodniony 0,33 0,67 0,81 * zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom SUWARY S.A. 3

10 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od do od do od do Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego - - Przeszacowanie środków trwałych Pozycje przenoszone do wyniku finansowego - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego sprzedaż jednostek zagranicznych Udział w innych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych - - Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: - - akcjonariuszom podmiotu dominującego podmiotom niekontrolującym od do od do od do EBITDA Marża EBITDA 11,23% 13,86% 13,81% EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja 4

11 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT /dane za 3 miesiące/ od do od do Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Koszt sprzedanych produktów i usług Koszt sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) - Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe 3 5 Koszty finansowe, w tym: Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) - Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana - Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający: - - akcjonariuszom podmiotu dominującego podmiotom niekontrolującym - ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) /dane za 3 miesiące/ od do od do z działalności kontynuowanej - podstawowy 0,34 0,44 - rozwodniony 0,34 0,44 z działalności kontynuowanej i zaniechanej - podstawowy 0,34 0,44 - rozwodniony 0,34 0,44 5

12 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW /dane za 3 miesiące/ od do od do Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Przeszacowanie środków trwałych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego sprzedaż jednostek zagranicznych Udział w innych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego podmiotom niekontrolującym 6

13 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Udziały niedające kontroli Kapitał własny razem Saldo na dzień roku (4 393) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - Korekta błędu podstawowego - - Saldo po zmianach (4 393) Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Emisja akcji - - Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) - - Wycena opcji (program płatności akcjami) - - Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi) Dywidendy - - Przekazanie wyniku finansowego na kapitał - - Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od roku do roku Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od roku do roku - - Razem całkowite dochody Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - - Saldo na dzień roku (4 393) Razem 7

14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) Kapitał podstawowy Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Udziały niedające kontroli Kapitał własny razem Saldo na dzień roku (4 393) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - Korekta błędu podstawowego - - Saldo po zmianach (4 393) Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Emisja akcji Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) Wycena opcji (program płatności akcjami) Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi) Dywidendy Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od roku do roku Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od roku do roku - - Razem całkowite dochody Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - - Saldo na dzień roku (4 393) Razem 8

15 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) Kapitał podstawowy Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem Udziały niedające kontroli Kapitał własny razem Saldo na dzień roku (4 393) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - Korekta błędu podstawowego - - Saldo po zmianach (4 393) Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Emisja akcji - - Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) - - Wycena opcji (program płatności akcjami) - - Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi) Dywidendy - - Przekazanie wyniku finansowego na kapitał - - Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od roku do roku Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od roku do roku - - Razem całkowite dochody Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - - Saldo na dzień roku (4 393)

16 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od do od do od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty: Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych przez rachunek zysków i strat Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych przeniesione z kapitału Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (49) (18) (18) Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż instrumenty pochodne) Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (22) (33) - Koszty odsetek Przychody z odsetek i dywidend (19) (12) (15) Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Inne korekty Korekty razem Zmiana stanu zapasów 662 (1 001) (2 065) Zmiana stanu należności (10 655) (2 179) Zmiana stanu zobowiązań (1 879) Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (1 549) (1 526) (1 424) Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych Zmiany w kapitale obrotowym (2 820) (3 981) Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

17 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD.) od do od do od do Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych - (5) (5) Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (6 602) (16 858) (17 366) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych (718) - - Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych Pożyczki udzielone Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy - - (1) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 969) (16 847) (17 356) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji Nabycie akcji własnych Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wykup dłużnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek (6 602) (3 565) (4 568) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (257) (817) (916) Odsetki zapłacone (771) (981) (1 376) Dywidendy wypłacone Środki pieniężne netto z działalności finansowej (7 329) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

18 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A. AKTYWA Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne - - Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Należności i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

19 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SUWARY S.A. (CD.) PASYWA Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: Kapitał podstawowy Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niedające kontroli Kapitał własny Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania razem Pasywa razem

20 SPRAWOZDANIE Z WYNIKU SUWARY S.A. od do od do od do Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Koszt sprzedanych produktów i usług Koszt sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (29) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający: - akcjonariuszom podmiotu dominującego podmiotom niekontrolującym

21 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUWARY S.A. od do od do od do Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego Przeszacowanie środków trwałych Pozycje przenoszone do wyniku finansowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego sprzedaż jednostek zagranicznych Udział w innych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu - - Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego podmiotom niekontrolującym

22 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SUWARY S.A. /dane za 3 miesiące/ od do od do Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Koszt sprzedanych produktów i usług Koszt sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 0 61 Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) - Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe 0 5 Koszty finansowe Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) - Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający: akcjonariuszom podmiotu dominującego podmiotom niekontrolującym - 16

23 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SUWARY S.A. /dane za 3 miesiące/ od do od do Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Przeszacowanie środków trwałych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych - kwoty przeniesione do wyniku finansowego - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego sprzedaż jednostek zagranicznych Udział w innych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego podmiotom niekontrolującym 17

24 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY S.A. Kapitał podstawowy Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem Udziały niedające kontroli Kapitał własny razem Saldo na dzień roku Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - Korekta błędu podstawowego - - Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Emisja akcji Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) Wycena opcji (program płatności akcjami) Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi) Dywidendy Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od do roku Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od do roku Razem całkowite dochody Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) Saldo na dzień roku

25 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY S.A. (CD.) Saldo na dzień roku Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Emisja akcji Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) Wycena opcji (program płatności akcjami) Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi) Dywidendy Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Razem transakcje z właścicielami Kapitał podstawowy Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem Udziały niedające kontroli Kapitał własny razem Zysk netto za okres od do roku Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od do roku - - Razem całkowite dochody Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - - Saldo na dzień roku

26 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SUWARY S.A. (CD.) Kapitał podstawowy Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Udziały niedające kontroli Kapitał własny razem Saldo na dzień roku Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - Korekta błędu podstawowego - - Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Emisja akcji - - Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) - - Wycena opcji (program płatności akcjami) - - Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi) - - Dywidendy - - Przekazanie wyniku finansowego na kapitał - - Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od roku do roku Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od roku do roku - - Razem całkowite dochody Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - - Saldo na dzień roku Razem 20

27 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A. od do od do od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty: Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych przez rachunek zysków i strat Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych przeniesione z kapitału Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych - (23) (23) Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż instrumenty pochodne) Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Koszty odsetek Przychody z odsetek i dywidend (2 544) (2 530) (3 210) Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Inne korekty Korekty razem Zmiana stanu zapasów (783) (238) (621) Zmiana stanu należności (889) Zmiana stanu zobowiązań (1 466) 448 Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (1 006) (1 159) (1 229) Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych Zmiany w kapitale obrotowym (2 679) (2 291) Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

28 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SUWARY S.A. (CD.) od do od do od do Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (737) (672) (845) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych (1 198) (18 000) (18 000) Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych Pożyczki udzielone Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (181) (16 137) (15 635) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji Nabycie akcji własnych Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wykup dłużnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek (5 568) (2 924) (4 444) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 26 (20) (26) Odsetki zapłacone (710) (857) (1 211) Dywidendy wypłacone Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 651) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 197 (1 018) (1 058) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

29 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje ogólne Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej SUWARY (dalej zwaną Grupą Kapitałową, Grupą ) jest Suwary S.A. (dalej zwana Spółką dominującą ). Grupa Kapitałowa wchodzi w skład innej Grupy Kapitałowej, dla której podmiotem dominującym najwyższego szczebla jest Wentworth Tech. Inc. Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Łódź XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Piotra Skargi 45/47 w Pabianicach, Siedziba Spółki dominującej jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest: - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, - produkcja kartuszy, - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych ostrzegawczych znaków odblaskowych, - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana. Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową został przedstawiony w nocie nr 6 dotyczącej segmentów operacyjnych. Niniejszym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka dominująca oraz następujące spółki zależne: Nazwa spółki zależnej Siedziba Udział Grupy w kapitale: Kartpol Group Sp. z o.o. Wołomin 100 % 98,2 % 98,2 % Suwary Tech Sp.z o.o. Pabianice 100 % 100 % 100 % Suwary Development Sp.z o.o. Pabianice 100 % 100 % 100 % Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej dnia r. 2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 2.1. Podstawa sporządzenia Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 9 miesięcy zakończony roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dane porównywalne za okres 12 m-cy roku obrotowego 2013/2014 od do roku, czyli dane za ostatni rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2014 roku oraz za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2013/2014, od do roku. Dane porównywalne obejmują skonsolidowany bilans, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013/2014. Walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a. 23

30 Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy Zasady rachunkowości Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 30 września 2014 roku. Zmiany standardów lub interpretacji obowiązujące i zastosowane przez Grupę od 1 października 2014 roku nowy MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Nowy standard zastępuje większą część dotychczasowego MSR 27. MSSF 10 wprowadza nową definicję kontroli (trzy warunki kontroli: wpływ, narażenie/prawo do zmiennych wpływów z inwestycji, zdolność do wywierania wpływu na wielkość tych wpływów). Dla większości standardowych grup kapitałowych nie oznacza to zmian w konsolidacji. Zmiany dotyczą głównie jednostek, dla których wg dotychczasowych regulacji obowiązek konsolidacji nie był jednoznaczny. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. nowy MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne MSSF 11 zastąpi dotychczasowy MSR 31. Podstawową zmianą jest likwidacja możliwości rozliczania inwestycji we wspólne przedsięwzięcia za pomocą konsolidacji proporcjonalnej. Z chwilą wejścia w życie nowego MSSF 11 jedynym dozwolonym sposobem będzie rozliczanie inwestycji metodą praw własności. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. nowy MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach ustanawia wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat konsolidowanych i niekonsolidowanych jednostek, w których podmiot sporządzający sprawozdanie posiada znaczące zaangażowanie. Pozwoli to inwestorom na ocenę ryzyka, na które narażony jest podmiot tworzący jednostki specjalnego przeznaczenia i inne podobne struktury. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. zmienione MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe ** i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Zmiany MSR 27 i 28 są konsekwencją wprowadzenia MSSR 10, 11 i 11. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. zmiany w MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja MSR 32 mówi, że można aktywa i zobowiązania finansowe prezentować w sprawozdaniu finansowym w kwotach netto tylko, gdy spełnione są dwa warunki: o o jednostka posiada tytuł prawny do dokonania kompensaty aktywów i zobowiązań oraz zamierza rozliczyć aktywa finansowe i zobowiązania finansowe w kwocie netto lub równocześnie. Zmiana do MSR 32 wprowadza szczegółowe objaśnienie stosowania tych warunków. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. Zmiany w MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12. Zmiany do nowo wydanych standardów dotyczących konsolidacji wprowadzają jaśniejsze niż do tej pory przepisy przejściowe i pewne zwolnienia w zakresie prezentacji danych porównywalnych. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. Zmiany w MSSF 10, MSSF 12, MSR 27 Zmiana polega na wprowadzeniu zwolnienia z obowiązku konsolidacji przez podmioty inwestycyjne. Podmiot inwestycyjny to jednostka spełniająca następującą definicję: o o uzyskuje fundusze od jednego lub kilku inwestorów, w celu świadczenia tym inwestorom usług zarządzania inwestycjami, zobowiązuje się przed inwestorami do tego, że jej celem biznesowym jest inwestowanie środków wyłącznie w celu osiągnięcia zwrotów ze wzrostu wartości inwestycji i/lub dywidend, o ocenia efektywność swoich inwestycji na podstawie ich wartości godziwej. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. Zmiana w MSR 36 Utrata wartości aktywów Wprowadzając nowy MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej Rada MSR ustaliła dodatkowe ujawnienia informacji dotyczących utraty wartości. Ich zakres został jednak zbyt szeroko zdefiniowany, dlatego wprowadzono kolejną zmianę, która zawęża obowiązek ujawniania wartości odzyskiwalnej do aktywów i środków, które utraciły wartość. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. 24

31 Zmiana w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Dotychczasowe regulacje MSR 39 powodowały, że w przypadku, gdy jednostka wyznaczyła instrument pochodny jako pozycję zabezpieczającą, a w wyniku zmiany przepisów druga strona kontraktu pochodnego została zastąpiona tzw. kontrahentem centralnym (np. agencją rozliczeniową), powiązanie zabezpieczające musiało zostać zerwane. Dzięki wprowadzeniu zmiany do standardu, sytuacje takie nie będą skutkowały zakończeniem zabezpieczenia. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 lub później. Wyżej wymienione zmiany standardów oraz interpretacji, obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, pozostają bez istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Standardy i interpretacje obowiązujące w wersji opublikowanej przez IASB, lecz nie zatwierdzone przez Unię Europejską, wykazywane są poniżej w punkcie dotyczącym standardów i interpretacji, które nie weszły w życie. Zastosowanie standardu lub interpretacji przed datą ich wejścia w życie W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie skorzystano z dobrowolnego wcześniejszego zastosowania standardu lub interpretacji. Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszły w życie w Spółce na dzień 30 września 2014 roku i ich wpływ na sprawozdanie Grupy Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zostały opublikowane nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. nowy MSSF 9 Instrumenty finansowe Nowy standard dotyczący wyceny i ujmowania instrumentów finansowych, mający zastąpić obecny MSR 39. Zmiany wprowadzone przez standard w rachunkowości instrumentów finansowych obejmują przede wszystkim: o inne kategorie aktywów finansowych, od których uzależniona jest metoda wyceny aktywów; przydział aktywów do kategorii dokonywany jest w zależności od modelu biznesowego odnoszącego się do danego składnika aktywów, o nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń odzwierciedlające w większym stopniu zarządzanie ryzykiem, o nowy model utraty wartości aktywów finansowych oparty na przewidywanych stratach i powodujący konieczność szybszego ujmowania kosztów w wyniku finansowym. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 lub później Nowa KIMSF 21 Opłaty Nowa interpretacja wprowadza zasady określające moment ujęcia zobowiązań z tytułu opłat i podatków nakładanych przez organy państwowe w przypadkach innych niż podatek dochodowy uregulowany w MSR 12. Interpretacja jest uszczegółowieniem zasad nakreślonych przez MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 lub później. Zmiana w MSR 19 Świadczenia pracownicze Zmiany polegają na doprecyzowaniu zasad postępowania w przypadku, gdy pracownicy wnoszą wpłaty na pokrycie kosztów programu określonych świadczeń. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub później. Zmiany w MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSR 16, MSR 24, MSR 38 Mniejsze poprawki do standardów, wprowadzane w ramach corocznych zmian do standardów (cykl ): o MSSF 2: Rada doprecyzowała standard zmieniając lub wprowadzając nowe definicje następujących pojęć: warunek rynkowy, warunek świadczenia usług, warunek nabycia uprawnień, warunek związany z dokonaniami o MSSF 3: Rada doprecyzowała zasady wyceny zapłaty warunkowej po dniu przejęcia, aby były zgodne z innymi standardami (przede wszystkim z MSSF 9 / MSR 39 oraz MSR 37) Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 lub później. o MSSF 8: Rada nałożyła na jednostki dokonujące łączenia segmentów operacyjnych wymóg dodatkowych ujawnień dotyczących tych połączonych segmentów i cech gospodarczych, ze względu na które dokonano łączenia o MSSF 8: standard po zmianie przewiduje, że wymóg ujawniania uzgodnienia sumy aktywów segmentów z aktywami wykazanymi w bilansie jest obowiązkowy tylko, gdy wartości aktywów są ujawniane w podziale na segmenty o MSR 16 i MSR 38: Rada wprowadziła korektę zasady kalkulowania kwoty brutto i skumulowanego umorzenia środka trwałego (wartości niematerialnej) w przypadku stosowania modelu wartości przeszacowanej 25

32 o MSR 24: Definicja podmiotu powiązanego została poszerzona o jednostki świadczące usługi kluczowego personelu kierowniczego. Dodano też odpowiednie ujawnienia Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 lub później. Zmiany w MSSF 3, MSSF 13, MSR 40 Mniejsze poprawki do standardów, wprowadzane w ramach corocznych zmian do standardów (cykl ): o MSSF 3: doprecyzowano, że wykluczone ze standardu są transakcje tworzenia wspólnych ustaleń umownych (joint arrangements) w sprawozdaniach tych wspólnych ustaleń umownych o MSSF 13: Rada doprecyzowała zakres stosowania zwolnienia dotyczącego wyceny portfela o aktywów i zobowiązań finansowych w kwocie netto MSR 40: Rada doprecyzowała, że w przypadku nabycia nieruchomości inwestycyjnej należy również rozpatrzyć, czy jest to nabycie grupy aktywów czy połączenie przedsięwzięć zgodnie z zasadami określonymi w MSSF 3. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 22 grudnia 2014 lub później. Nowy MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts Nowy standard dotyczy wyłącznie podmiotów, które przechodzą na MSSF i prowadzą działalność w branżach, w których państwo reguluje stosowane ceny, takich jak dostarczanie gazu, elektryczności czy wody. Standard pozwala na kontynuowanie polityki rachunkowości dotyczącej ujmowania przychodów z takiej działalności stosowanej przed przejściem na MSSF zarówno w pierwszym sprawozdaniu sporządzonym wg MSSF, jak i później. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. Nowy MSSF 15 Revenue from Contracts with Customers Nowy standard zastąpi dotychczasowy MSR 11 i MSR 18 zapewniając jeden spójny model ujmowania przychodów. Nowy 5-stopniowy model uzależniać będzie ujęcie przychodu od uzyskania przez klienta kontroli nad dobrem lub usługą. Ponadto standard wprowadza dodatkowe wymogi ujawniania informacji oraz wskazówki dotyczące kilku szczegółowych kwestii. Nowy standard może zmienić moment i kwoty ujmowanych przychodów w przedsiębiorstwach wielu branż. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 lub później. zmiana MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne Zgodnie z poprawką jednostka nabywająca udziały we wspólnej działalności stanowiącej biznes (przedsięwzięcie) będzie musiała do ujęcia aktywów i zobowiązań wspólnej działalności zastosować zasady określone w MSSF 3, a więc m.in. wycenić aktywa i zobowiązania w wartości godziwej i ustalić wartość firmy. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. zmiana w MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Aktywa niematerialne Zgodnie z poprawką metoda amortyzacji środków trwałych oparta na osiąganych przychodach z wykorzystania składnika aktywów jest niedopuszczalna. W przypadku aktywów niematerialnych stosowanie takiej metody zostało ograniczone. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. zmiana MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 Rolnictwo Poprawka przewiduje, że rośliny produkcyjne (np. winorośle, drzewa owocowe) zostaną wyłączone z zakresu MSR 41 i włączone w zakres MSR 16 jako wytworzone we własnym zakresie środki trwałe. Dzięki tej zmianie nie będzie konieczne dokonywanie wyceny tych roślin w wartości godziwej na każdy dzień bilansowy, czego do tej pory wymagał MSR 41. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. zmiana MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Zgodnie z wprowadzoną poprawką w sprawozdaniu jednostkowym udziały w jednostce zależnej, wspólnym przedsięwzięciu lub jednostce stowarzyszonej będą mogły być wyceniane również metodą praw własności. Do tej pory MSR 27 przewidywał wyłącznie wycenę w cenie nabycia lub zgodnie z MSSF 9 / MSR 39. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. zmiana MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Obowiązujące do tej pory zasady regulujące rozliczenie utraty kontroli nad jednostką zależną przewidywały, że ujmuje się na ten moment zysk lub stratę. Z kolei zasady stosowania metody praw własności mówiły, że wynik transakcji z podmiotami wycenianymi metodą praw własności ujmuje się tylko do wysokości udziału pozostałych udziałowców tych podmiotów. W sytuacji, gdy jednostka dominująca sprzedaje lub wnosi aportem udziały w spółce zależnej do podmiotu wycenianego MPW w taki sposób, iż traci nad nią kontrolę, wyżej przytoczone regulacje byłyby ze sobą sprzeczne. Zmiana MSSF 10 i MSR 28 likwiduje tę kolizję następująco: o o jeżeli jednostka, nad którą utracono kontrolę stanowi przedsiębiorstwo (biznes), wynik na transakcji ujmowany jest w całości, jeżeli jednostka, nad którą utracono kontrolę nie stanowi przedsiębiorstwa, wynik ujmowany jest tylko do wysokości udziału innych inwestorów. Zmiany MSSF 5, 7, MSR 19, 34 Mniejsze poprawki do standardów, wprowadzane w ramach corocznych zmian do standardów (cykl ) Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. zmiany MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Rada MSR dodała kolejne zwolnienia z wymogu konsolidacji lub stosowania metody praw własności w przypadku jednostek inwestycyjnych: 26

33 o o o jeżeli spółka dominująca średniego szczebla jest zależna od jednostki inwestycyjnej, która wykazuje swoje inwestycje w wartości godziwej zgodnie z MSR 39 / MSSF 9, to taka spółka dominująca średniego szczebla może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli inwestor jest zależny od jednostki inwestycyjnej, która wykazuje swoje inwestycje w wartości godziwej zgodnie z MSR 39 / MSSF 9, to taki inwestor może nie stosować metody praw własności do ujmowania swoich inwestycji w jednostki współkontrolowane lub stowarzyszone, jednostka inwestycyjna jest obowiązana konsolidować jednostki zależne, które świadczą usługi pomocnicze; jeśli jednak taka jednostka zależna jest sama jednostką inwestycyjna, nie konsoliduje się jej. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. zmiany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Rada MSR w ramach większego projektu, który ma doprowadzić do zwiększenia przejrzystości i uniknięcia nadmiernych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, opublikowała szereg zmian do MSR 1. Zmiany obejmują następujące aspekty: o Rada zwraca uwagę na to, że umieszczenie w sprawozdaniu finansowym zbyt wielu nieistotnych informacji powoduje, że sprawozdanie finansowe staje się nieczytelne i jest sprzeczne z zasadą istotności, o wymagane przez standard pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowych dochodów oraz sprawozdania z sytuacji finansowej mogą być dezagregowane, o dodano wymogi dotyczące sum cząstkowych zamieszczanych w sprawozdaniu z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, o kolejność not do sprawozdania finansowego zależy od decyzji spółki, jednak należy w tym zakresie zapewnić zrozumiałość i porównywalność. Standard dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. Grupa zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub interpretacje Niepewność szacunków Przy sporządzaniu niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd. Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2013/2014 rok obrotowy Działalność w warunkach hiperinflacji Zgodnie z MSR 29 par 24 Spółki które prowadziły działalność w okresie występowania hiperinflacji w Polsce tj. w latach powinny przekształcić m.in. składniki kapitału własnego, natomiast nie przelicza się zysków zatrzymanych (niepodzielnego wyniku z lat ubiegłych), kapitałów zapasowych i rezerwowych powstałych z podziału zysków w latach ubiegłych oraz nadwyżek z aktualizacji wyceny aktywów. Spółka dokonała przeliczenia kapitału zakładowego powstałego warunkach hiperinflacji w następujący sposób. okre Kapitał na zwiększenia zmniejszeni Kapitał na Indeks Kapitał po różnica s BO a BZ cen inflacji , , , ,00 0, , W wyniku przeszacowania wartość kapitałów byłaby większa o łączną kwotę tys. PLN, o tą samą wielkość wynik finansowy lat ubiegłych powinien być niższy. Decyzją Zarządu powyższa korekta nie jest wprowadzana do bilansu. 27

34 2.5. Korekty błędów oraz zmiana zasad rachunkowości W okresie objętym niniejszym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie dokonano korekt błędów, które miałyby wpływ na dane finansowe prezentowane za porównywalne okresy 3. Znaczące zdarzenia i transakcje W okresie objętym niniejszym skróconym kwartalnym sprawozdaniem, od roku do roku wystąpiły następujące istotne zdarzenia, ze względu na ich wielkość i wywierany przez nie wpływ na aktywa, pasywa lub wynik finansowy: W dniu 26 stycznia 2015 roku, Spółka Dominująca - Suwary S.A., zakupiła kolejne 2 udziały Kartpol Group Sp. z o.o. (RB 1/2015 z dnia ). Od tego dnia Emitent jest w posiadaniu 110 udziałów tej spółki zależnej, które stanowią 100% kapitału zakładowego Kartpol Group Sp. z o.o.. 4. Sezonowość działalności Działalność Grupy nie cechuje się sezonowością. 5. Zysk na akcję Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję uwzględniany jest rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje Spółki dominującej, wyemitowanych w ramach programów motywacyjnych realizowanych przez Grupę. Średnioważona liczba akcji w poszczególnych okresach przedstawia się następująco: w okresie od roku do roku: akcji w okresie od roku do roku: akcji w okresie od roku do roku: akcji Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej: od do od do od do Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru Średnia ważona liczba akcji zwykłych Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Działalność kontynuowana Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,33 0,67 0,81 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,33 0,67 0,81 Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) Działalność kontynuowana i zaniechana Zysk (strata) netto Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,33 0,67 0,81 Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,33 0,67 0,81 28

35 6. Segmenty operacyjne Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Grupę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach danej linii produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług / wytwarzanych wyrobów wymagających odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 1. Segment A sprzedaż opakowań, 2. Segment B - sprzedaż kartuszy 3. Segment C - sprzedaż usług w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz badaniami i rozwojem. Wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Spółki dominującej (główny organ decyzyjny w Grupie Kapitałowej). Zarząd Spółki dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. W okresie od roku do roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Grupy w zakresie wyodrębnienia segmentów operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników oraz aktywów segmentów, które zostały zaprezentowane w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych: Segment A Segment B Segment C Ogółem za okres od roku do roku Przychody od klientów zewnętrznych Przychody ze sprzedaży między segmentami Przychody ogółem Wynik operacyjny segmentu Aktywa segmentu sprawozdawczego za okres od do roku Przychody od klientów zewnętrznych Przychody ze sprzedaży między segmentami Przychody ogółem Wynik operacyjny segmentu Aktywa segmentu sprawozdawczego za okres od roku do roku Przychody od klientów zewnętrznych Przychody ze sprzedaży między segmentami Przychody ogółem Wynik operacyjny segmentu Aktywa segmentu operacyjnego

36 Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, ujawnione zostało poniżej w tabeli: od do od do od do Wynik operacyjny segmentów Korekty: Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (522) (542) (545) Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami Korekty razem Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (-) (1 108) (813) (1 417) Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Połączenia jednostek gospodarczych W okresie niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania skonsolidowanego nie wystąpiły połączenia, przejęcia ani sprzedaż przez Grupę Suwary. 8. Wartość firmy Nie występuje zmiana wartości firmy w okresie sprawozdawczym. 30

37 9. Wartości niematerialne Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych: Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe Koszty prac rozwojowych Pozostałe wartości niematerialne Wartości niematerialne w trakcie wytwarzania Razem za okres od roku do roku Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) Sprzedaż spółki zależnej (-) Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) Amortyzacja (-) - - (88) (88) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) Odwrócenie odpisów aktualizujących Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) Wartość bilansowa netto na dzień roku za okres od do roku Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) Sprzedaż spółki zależnej (-) Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) Amortyzacja (-) (4) - (48) - (8) - (60) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) Odwrócenie odpisów aktualizujących Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) Wartość bilansowa netto na dzień roku (4)

38 za okres od roku do roku Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) Sprzedaż spółki zależnej (-) Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) Amortyzacja (-) - - (72) - (15) - (87) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) Odwrócenie odpisów aktualizujących Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) Wartość bilansowa netto na dzień roku Rzeczowe aktywa trwałe Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych: Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania Razem za okres od roku do roku Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) Sprzedaż spółki zależnej (-) Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - (278) (5) - (6 628) (6 911) Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) Amortyzacja (-) - (663) (4 291) (151) (100) - (5 205) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - (34) - - (82) (116) Odwrócenie odpisów aktualizujących Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) Wartość bilansowa netto na dzień roku za okres od do roku Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych (2) - 32

39 Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) Sprzedaż spółki zależnej (-) Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - (47) (5) - (6 449) (6 501) Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) Amortyzacja (-) - (433) (4 216) (89) (99) - (4 837) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) Odwrócenie odpisów aktualizujących Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) Wartość bilansowa netto na dzień roku za okres od roku do roku Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) Sprzedaż spółki zależnej (-) Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - (47) (5) - (22 228) (22 280) Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) Amortyzacja (-) - (654) (5 645) (140) (80) - (6 519) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) Odwrócenie odpisów aktualizujących Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) Wartość bilansowa netto na dzień roku

40 11. Wartość godziwa instrumentów finansowych Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości godziwej. Klasa instrumentu finansowego Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa Aktywa: Pożyczki Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Pochodne instrumenty finansowe Papiery dłużne Akcje spółek notowanych Udziały, akcje spółek nienotowanych* Jednostki funduszy inwestycyjnych Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zobowiązania: Kredyty w rachunku kredytowym Kredyty w rachunku bieżącym Pożyczki Dłużne papiery wartościowe Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe *Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej 12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów Odpisy aktualizujące wartość zapasów: od do od do od do Stan na początek okresu Odpisy ujęte jako koszt w okresie Odpisy odwrócone w okresie (-) - (54) (52) Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - (55) Stan na koniec okresu Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek: od do od do od do Stan na początek okresu Odpisy ujęte jako koszt w okresie Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) (52) (59) (70) Odpisy wykorzystane (-) - - (13) Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) Stan na koniec okresu

41 13. Kapitał podstawowy W okresie od roku do roku w Spółce dominującej nie dokonano zmiany kapitału podstawowego z tytułu nowej emisji akcji ani splitu akcji. Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy: Liczba akcji Wartość nominalna akcji (PLN) 2,00 2,00 2,00 Kapitał podstawowy Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych: Wartość nominalna serii / emisji Liczba akcji Cena emisyjna (PLN) Data rejestracji serii / emisji Kapitał podstawowy na dzień roku X X.... Kapitał podstawowy na dzień roku X X.... Kapitał podstawowy na dzień roku X X.... Kapitał podstawowy na dzień roku X X 14. Programy płatności akcjami W Grupie Kapitałowej nie występują programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje zamienne na akcje Spółki dominującej: 15. Dywidendy W okresie od roku do roku Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom. 16. Emisja i wykup papierów dłużnych W okresie od roku do roku Grupa nie dokonała emisji ani wykupu papierów dłużnych. 35

42 17. Rezerwy Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały się następująco: Rezerwy na Pozostałe rezerwy, w tym na: długoterm. koszty straty z świadczenia sprawy restrukturyzacji budowlanych umów pracownicze sądowe inne razem za okres od roku do roku Stan na początek okresu Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie Rozwiązanie rezerw ujęte jako (108) (24) (24) przychód w okresie (-) Wykorzystanie rezerw (-) (230) (230) Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) Stan rezerw na dzień roku za okres od do roku Stan na początek okresu Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) Wykorzystanie rezerw (-) (143) (256) (256) Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) Stan rezerw na dzień roku za okres od roku do roku Stan na początek okresu Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-) (2) (2) Wykorzystanie rezerw (-) (143) (371) (371) Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) Stan rezerw na dzień roku Zobowiązania warunkowe Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących jednostek powiązanych) przedstawia się następująco: Wobec jednostki dominującej: Poręczenie spłaty zobowiązań Gwarancje udzielone - Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną - Sprawy sporne i sądowe - Inne zobowiązania warunkowe - Jednostka dominująca razem Wobec jednostek zależnych objętych konsolidacją: Poręczenie spłaty zobowiązań - Gwarancje udzielone - Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną - Sprawy sporne i sądowe - 36

43 Inne zobowiązania warunkowe - Jednostki zależne objęte konsolidacją razem - Wobec jednostek stowarzyszonych: Poręczenie spłaty zobowiązań - Gwarancje udzielone - Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną - Sprawy sporne i sądowe Inne zobowiązania warunkowe Jednostki stowarzyszone razem - Wobec jednostek zależnych wyłączonych z konsolidacji oraz pozostałych podmiotów powiązanych: Poręczenie spłaty zobowiązań - Gwarancje udzielone - Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną - Sprawy sporne i sądowe Inne zobowiązania warunkowe Jednostki zależne wyłączone z konsolidacji oraz pozostałe podmioty powiązane razem - Wobec pozostałych jednostek: Poręczenie spłaty zobowiązań - Gwarancje udzielone - Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną - Sprawy sporne i sądowe - Sprawy sporne i sądowe z Urzędem Skarbowym - Inne zobowiązania warunkowe Pozostałe jednostki razem Zobowiązania warunkowe razem Na dzień nadal toczy się postępowanie na wniosek PFRON przeciwko spółce dominującej Suwary S.A. w temacie terminów przekazywania środków pieniężnych na wydzielony rachunek bankowy ZFRON. W dniu 23 kwietnia 2014 roku Prezes Zarządu PFRON wydał decyzję ustalającą zobowiązanie Spółki na kwotę 720 tysięcy złotych. W maju 2014 roku Spółka złożyła odwołanie od decyzji do Ministra Pracy i Polityki Społecznej powołując się na nieprawidłową wykładnię przepisów. W dniu 22 maja 2014 roku Spółka otrzymała pismo informujące o przekazaniu całego materiału dowodowego do powtórnej analizy przez Ministerstwo. W dniu 27 lutego 2015 roku Spółka otrzymała decyzję z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ZFRON. W dniu 5 sierpnia 2015 roku Spółka otrzymała decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej ustalającą zobowiązanie Spółki w wysokości ,00 PLN. Decyzja nie jest prawomocna. Spółka opracowuje odwołanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spółka na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie utworzyła rezerwy na zobowiązanie. Zarząd Spółki uważa, że prawdopodobieństwo wypływu środków pieniężnych jest niskie Działalność zaniechana Nie występuje. 20. Transakcje z jednostkami powiązanymi Podmioty powiązane obejmują kluczowy personel kierowniczy, oraz pozostałe podmioty powiązane, kontrolowane przez właścicieli Spółki dominującej. Jednostki powiązane ze Spółką to: Amhil Enterprises, 400Traders Blvd Mississauga, Ontario, Kanada L4Z 1W7 Amhil Europa Sp.z o.o. Kartoszyno, ul. Okrężna 3, Krokowa Kaj Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 44, Działdowo Wentworth Tech Inc., 566 Arvin Avenue, Stoney Creek, Ontario, Kanada. Wentworth Technologies Company Limited, 566 Arvin Avenue, Unit 3, Stoney Creek, ON L8E 5P1 Wentworth Tech. Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 19, Poniatowa Wentworth Mould LTD. UK Engineering Division Lanes Mouse 9 Millway, Old Mill Lane Industrial Estate, Mansfield Woodhouse 37

44 Wentworth Mold LTD, 566 Arvin Ave, Stoney Creek, Ontario, Canada, L8E 5P1 Wentworth Mold Inc.Electra Form Industries Division, 852 Scholz Drive PO Box 5054 Vandalia, Ohio,USA Stone Straw Limited 72 Plant Farm Brantford, Ontario N3S 7W Ontario Inc. 367 Barton Street East Stoney Creek, Ontario Canada L8E 2L2 Legitar Holdings Limited, Cyprus Savtec Sp.z o.o., ul. Tawerny 2/8, Warszawa Suwary Tech Sp.z o.o., ul. Piotra Skargi 45/47, Pabianice Kartpol Group Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 11D, Wołomin Suwary Development Sp.z o.o., ul. Piotra Skargi 45/47, Pabianice MCORP Technologies Inc., 5150 Mainway Drive, Burlington, Ontario, Canada Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków zarządu Spółki dominującej oraz spółek zależnych. Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wyniosło: od do od do od do Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy Płatności w formie akcji własnych Pozostałe świadczenia Razem Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek. Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy: Przychody z działalności operacyjnej Należności od od od do do do Sprzedaż do: Jednostki dominującej Jednostki zależnej Jednostki stowarzyszonej Wspólnego przedsięwzięcia Kluczowego personelu kierowniczego Pozostałych podmiotów powiązanych Razem od do Zakup (koszty, aktywa) od do od do Zobowiązania Zakup od: Jednostki dominującej Jednostki zależnej Jednostki stowarzyszonej Wspólnego przedsięwzięcia Kluczowego personelu kierowniczego Pozostałych podmiotów powiązanych Razem

45 W okresie sprawozdawczym niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego roku Spółka zależna Suwary Development Sp. z o.o. udzieliła spółce dominującej Suwary S.A. pożyczki w wysokości 1.300,00 tys. PLN na okres 12 m-cy. 21. Zdarzenia po dniu bilansowym Nie wystąpiły 22. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów Poza wymienionymi w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym formami zabezpieczeń spłaty kredytów, umowy kredytowe nakładają na Grupę dodatkowe wymogi, jakie muszą być spełnione przez okres kredytowania w postaci określonego poziomu wskaźników finansowych. Na dzień roku poziom niektórych wskaźników ustalonych przez banki jest nieznacznie przekroczony. Pomimo tego nie istnieje zagrożenie wypowiedzenia umów kredytowych. 23. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro) W okresach objętych niniejszym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: ,1944 PLN/EUR, ,1609 PLN/EUR, ,1755 PLN/EUR, średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: ,1614 PLN/EUR, ,1771 PLN/EUR, ,1789 PLN/EUR, Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się narastająco: ,3335; 3,9822 PLN/EUR ,2375; 4,0998 PLN/EUR, ,2375; 4,0998 PLN/EUR, Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: od do od do tys. PLN od do od do od do tys. EUR od do Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

46 Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,33 0,67 0,81 0,08 0,16 0,19 Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,33 0,67 0,81 0,08 0,16 0,19 Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1614 4,1771 4,1789 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 969) (16 847) (17 356) (1 675) (4 033) (4 153) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (7 329) (1 761) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1614 4,1771 4, tys. PLN tys. EUR Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,1944 4,1609 4, Zatwierdzenie do publikacji Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 9 miesięcy zakończony roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu roku. Podpisy wszystkich Członków Zarządu Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Walter Kuskowski Prezes Zarządu Adam Laskowski Członek Zarządu Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Wioletta Kubicz- Kwiatkowska Główny Księgowy 40

47 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA III KWARTAŁ 2014/2015 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD ROKU DO ROKU

48 Spis treści Strona 2 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY Podstawowe informacje o Emitencie Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta Zmiany w strukturze Emitenta oraz Grupie Kapitałowej Emitenta i ich skutki Zestawienie wszystkie jednostek powiązanych z emitentem Informacja o znaczących akcjonariuszach Akcje i uprawnienia do nich w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi Sezonowość i cykliczność działalności Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY Stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie możliwości realizacji prognoz Informacja o poręczeniach i gwarancjach Informacja o postępowaniach Podstawowe zagrożenia i ryzyka Informacje istotne dla oceny sytuacji Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. 28 Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 obejmujący okres od r. do r.

49 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY Strona Podstawowe informacje o Emitencie. Nazwa: Suwary Spółka Akcyjna Siedziba: Polska, Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: PKD: 2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych REGON: NIP: Klasyfikacja GPW: Przemysł tworzyw sztucznych. Rynek podstawowy 5 plus Przedmiot działalności: Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 1.2 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta. Suwary S.A. tworzy Grupę Kapitałową Suwary z następującymi podmiotami: Nazwa Podstawowe dane o podmiocie zależnym Udział podmiotu dominującego Kartpol Group Sp. z o.o. 100% WOŁOMIN, ul. ŁUKASIEWICZA, nr 11D Numer KRS: Suwary Tech Sp. z o.o. 100% , poczta PABIANICE, ul. PIOTRA SKARGI 45/47 Numer KRS: Suwary Development Sp. z o.o. kod PABIANICE, ul. PIOTRA SKARGI 45/47 Numer KRS: % Wszystkie wymienione powyżej jednostki podlegają konsolidacji. Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 obejmujący okres od r. do r.

50 Grupa Kapitałowa Suwary wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Wentworth. Wentworth Group jest międzynarodową grupą firm z siedzibą w Stoney Creek w Kanadzie. Grupa produkuje szeroką gamę opakowań z tworzyw sztucznych i form wykorzystywanych do produkcji opakowań. Formy wytwarzane przez Wentworth to formy rozdmuchowe i wtryskowe we wszystkich rozmiarach, dostosowane do wszystkich technologii i wszystkich rodzajów maszyn. Produkowane przez Wentworth pojemniki z tworzyw sztucznych są używane do napojów, żywności, kosmetyków, środków medycznych i chemicznych oraz produktów gospodarstwa domowego. Wśród klientów Grupy znajdują się największe międzynarodowe koncerny w przemyśle opakowań. Wentworth posiada 13 zakładów produkcyjnych: 7 w Polsce, 4 w Kanadzie i 1 w USA. Grupa utrzymuje również, ośrodki sprzedaży, serwisu i zaopatrzenia w Wielkiej Brytanii, Argentynie i Chinach. Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie, a przychody spółki w 2013 roku przekroczyły 500 mln zł. Grupa działa w Polsce od 1998 r. Strona Zmiany w strukturze Emitenta oraz Grupie Kapitałowej Emitenta i ich skutki. W III kwartale roku obrotowego 2014/2015 obejmującym okres od r. do r. nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze Emitenta i w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta. 1.4 Zestawienie wszystkie jednostek powiązanych z emitentem. Amhil Enterprises, Ontario, Kanada Amhil Europa Sp. z o.o. Kartoszyno, Krokowa Kaj Sp. z o.o., Działdowo Wentworth Tech Inc., Ontario, Kanada. Wentworth Technologies Company Limited, Stoney Creek, Kanada Wentworth Tech. Sp. z o.o., Poniatowa Wentworth Mould LTD, Mansfield Woodhouse, Wielka Brytania Wentworth Mold LTD, Ontario, Kanada, L8E 5P1 Wentworth Mold Inc. Electra Form Industries Division, Vandalia, Ohio, USA Stone Straw Limited, Ontario, Kanada Ontario Inc., Stoney Creek, Ontario, Kanada Legitar Holdings Limited, Cypr Savtec Sp. z o.o., Warszawa Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 obejmujący okres od r. do r.

51 Suwary Tech Sp. z o.o., Pabianice Kartpol Group Sp. z o.o., Wołomin Suwary Development Sp. z o.o., Pabianice MCORP Technologies Inc., Ontario, Kanada Strona Informacja o znaczących akcjonariuszach. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi zł i dzieli się na akcji, w tym: Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów A B C Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Suwary S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 ( r.) oraz na dzień przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 ( r.) Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Walter T. Kuskowski* ,28% ,28% Porozumienie** ,97% ,97% Inni akcjonariusze ,75% ,75% OGÓŁEM ,00% ,00% * poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o. i Savtec Sp. z o.o. **Maria Rascheva i Sungai PE Holdings Ltd. Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 obejmujący okres od r. do r.

52 Inni akcjonariusze 17,75% Strona 6 Porozumienie 20,97% Walter T. Kuskowski 61,28% Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Suwary S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 ( r.) Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Walter T. Kuskowski* ,34% ,34% Porozumienie** ,97% ,97% Inni akcjonariusze ,69% ,69% OGÓŁEM ,00% ,00% * poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o. i Savtec Sp. z o.o. **Maria Rascheva i Sungai PE Holdings Ltd. Inni akcjonariusze 17,69% Porozumienie ** 20,97% Walter T. Kuskowski* 61,34% Pozostałe informacje do Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 obejmujący okres od r. do r.

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwarta / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó n.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o Emitencie Nazwa: Suwary Spółka

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012 GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU. SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE...3 WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLCOLORIT ZA II KWARTAŁ 2005 ROKU PLN EUR* 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 narastająco narastająco narastająco narastająco

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013/14 ROK OBROTOWY 2013/14. Warszawa/czerwiec

RAPORT ROCZNY 2013/14 ROK OBROTOWY 2013/14. Warszawa/czerwiec 1 RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO S.A. 2 ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy owej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. 16 maja 2011 Grupa owa NTT System S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012 08OCTAVA skorygowany QSr 1/2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2012 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I GRUPY KAPITA OWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓ KA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I GRUPY KAPITA OWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓ KA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I GRUPY KAPITA OWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓ KA AKCYJNA ZAWIERAJ CY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 GRUPY KAPITAŁOWEJ ALCHEMIA

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 GRUPY KAPITAŁOWEJ ALCHEMIA 1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 GRUPY KAPITAŁOWEJ ALCHEMIA 2 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY BILANS.. 4 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 5 SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU KOSTRZYN, 31 SIERPNIA 2011 ROKU Spółka: PBO Anioła S.A. Okres sprawozdawczy:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 MOSTALZAB skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08. (publikacja z dnia 16-02-09)

Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08. (publikacja z dnia 16-02-09) Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08 (publikacja z dnia 16-02-09) Wprowadzenie Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A. za IV kwartał 2008 (będący jednocześnie drugim kwartałem roku nowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2011 ROKU DO 31 MARCA 2012 ROKU

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2011 ROKU DO 31 MARCA 2012 ROKU KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2011 ROKU DO 31 MARCA 2012 ROKU POZNAŃ, 14 CZERWCA 2012 SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 80-419 Gdańsk, Sochaczewska 1c/1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 W skład niniejszego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wchodzą: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A. NA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A. NA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BYTOM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY 2012 ROKU ORAZ SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2012 roku

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2012 roku INFORMACJA DODATKOWA ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, dnia 28 lutego 2013 roku I. INFORMACJA DODATKOWA Zgodnie z 87 ust. 4 i 7

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Spis treści I. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r.

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy owej NTT System S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. Luty 2012 Grupa owa NTT System S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice, dnia 12 maja 2010 r. Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

Skonsolidowany raport roczny RS 2015 SUWARY skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2015 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 (rok)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 (rok) ORANGEPL QSr 3/2015 - skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATREM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ ORAZ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATREM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ ORAZ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ ORAZ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

North Coast S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

North Coast S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO sporządzonego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 1. Informacje ogólne North Coast S.A. (zwana dalej Spółką) powstała w wyniku przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

REMAK S.A. SA-R 2011 - Wprowadzenie Załącznik 3 WPROWADZENIE

REMAK S.A. SA-R 2011 - Wprowadzenie Załącznik 3 WPROWADZENIE WPROWADZENIE 1) Nazwa (firma) i siedziba emitenta, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru, podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny za 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2012 przygotowany zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Jozefa Lompy SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW ORAZ INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACiÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. J. LOMPY

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTROL S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTROL S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTROL S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, dnia 14 maja 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2015 Strona 1 z 44 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Dom Development S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku DOM DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku

GRUPA KAPITAŁOWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku GRUPA KAPITAŁOWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku Zabrze, dnia 30.04.2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo