Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016"

Transkrypt

1 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia WZ/ZO 4 2 Socjologia E WZ/ZO 4 3 Wstęp do psychologii 30 E WO 4 4 Psychologia rozwojowa E WZ/ZO 3 5 Wstęp do pedagogiki E WZ/ZO 5 6 Historia wychowania E WZ/ZO 4 7 Teoretyczne podstawy wychowania E WZ/ZO 4 8 Teoretyczne podstawy kształcenia WZ/ZO 4 9 Pedagogika społeczna WZ/ZO 3 10 Pedeutologia 30 ZO 3 11 Wychowanie fizyczne 30 ZO 1 30 ZO 1 12 Język obcy 30 ZO 2 30 ZO 2 13 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 14 Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 30 WO 2 15 WO 1 15 swobodnego wyboru 30 WZ 2 Razem ##

2 Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Rok studiów: I Blok treści specjalnościowych Semestr 1 Profil ogólnoakad. w ćw k l egz zal 1 Pedagogika opiekuńcza E WZ/ZO 3 Metodyka pracy opiekuńczowychowawczej w szkole WZ/ZO Diagnostyka pedagogiczna WZ/ZO 3 4 Kontakt interpersonalny 30 ZO 1 Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna szkoła podstawowa ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka w placówkach opiekuńczych ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka resocjalizacyjna ciągła 60 godz. w sem. 6 (4 pkt. ) Semestr 2 profil ogólnoakademicki (240g)+ blok treści specjalnościowych

3 Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 w ćw k l w ćw k l egz zal 1 Psychopatologia zachowań człowieka WZ/ZO 3 2 Język obcy 30 ZO 2 30 E ZO 4 3 Technologia informacyjna 30 ZO 2 4 Seminarium dyplomowe 30 WO 2 5 Propedeutyka praw autorskich 15 WO 1 6 Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki 30 ZO 3 7 swobodnego wyboru 30 WZ 2 8 Pedagogika resocjalizacyjna E WZ/ZO 3 9 Pedagogika specjalna E WZ/ZO 3 10 Metodyka resocjalizacji E WZ/ZO 5 11 Terapia pedagogiczna WZ/ZO 4 12 Patologie społeczne E WZ/ZO 4 13 Rewalidacja E WZ/ZO 4 14 Organizacja i zarządzanie w placówkach opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych 30 WO 3 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w 15 placówkach pozaszkolnych E WZ/ZO 5 16 Subkultury młodzieżowe WZ/ZO 3 Międzynarodowe standardy opieki 17 instytucjonalnej nad nieletnimi 15 WO 2 Opieka i wychowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami 18 edukacyjnymi E WZ/ZO 3 19 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 ZO 2 Razem ## ## Praktyki w całym cyklu kształcenia: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna szkoła podstawowa ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka w placówkach opiekuńczych ciągła w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka resocjalizacyjna ciągła 60 godz. w sem. 6 (4 pkt. )

4 Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Seminarium dyplomowe 30 ZO 2 30 ZO 6 2 swobodnego wyboru 30 WZ 2 Profilaktyka w pracy opiekuńczowychowawczej i resocjalizacyjnej 45 ZO Metodyka pracy pedagogicznej w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich 45 E ZO 5 5 Innowacje w pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej 15 ZO 2 6 Podstawy logopedii 30 ZO 4 7 Arteterapia 30 ZO 4 8 Readaptacja społeczna 45 E ZO 4 9 Poradnictwo i doradztwo pedagogiczne w opiece i resocjalizacji 30 E ZO 3 10 Komunikacja społeczna z elementami autoprezentacji 15 ZO 2 11 Metodyka pracy kuratora sądowego 30 E ZO 4 12 Podstawy pracy socjoterapeutycznej 15 ZO 2 13 Praktyka w placówkach opiekuńczych ciągła 120 ZO 6 14 Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej 120 ZO 6 15 Praktyka resocjalizacyjna ciągła 60 ZO 4 Razem

5 Specjalność: Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna Rok studiów: I y specjalnościowe Semestr 1 Profil ogólnoakad. egz zal w ćw k l egz zal 1 Pedagogika specjalna 15 WO 2 2 Psychologia wychowawcza 15 WO 2 3 Warsztat umiejętności społecznowychowawczych 30 ZO 2 4 Podstawy języka migowego 30 ZO 2 5 Metodyka pracy pedagogicznej na pierwszym etapie kształcenia WZ/ZO 3 Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w placówkach pozaoświatowych w sem godz. (6 pkt. ) Semestr 2 profil ogólnoakademicki (240g)+ blok treści specjalnościowych

6 Specjalność: Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 w ćw k l w ćw k l egz zal 1 Psychopatologia zachowań człowieka WZ/ZO 3 2 Język obcy 30 ZO 2 30 E ZO 4 3 Technologia informacyjna 30 ZO 2 4 Seminarium dyplomowe 30 WO 2 5 Propedeutyka praw autorskich 15 WO 1 6 Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki 30 ZO 3 7 swobodnego wyboru 30 WZ 2 8 Społeczne wymiary działalności pedagogicznej WZ/ZO 2 9 Pedagogika resocjalizacyjna 15 WO 3 10 Problematyka współczesnej rodziny WZ/ZO 2 11 Problemy patologii i dewiacji E WZ/ZO 4 12 Prawa człowieka E WZ/ZO 4 Warsztat umiejętności społecznowychowawczych 30 ZO 2 30 ZO Diagnostyka pedagogiczna 15 ZO 3 15 Terapia pedagogiczna E WZ/ZO 3 16 Edukacyjna analiza transakcyjna 45 E WO 3 17 Techniki pracy grupowej WZ/ZO 2 Metodyka pracy pedagogicznej na 18 pierwszym etapie kształcenia WZ/ZO 3 19 Metodyka pracy pedagogicznej z emisją głosu 30 ZO 3 Metodyka pracy w placówkach 20 pozaoświatowych WZ/ZO 3 21 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 ZO 2 Razem ## ## Praktyki w całym cyklu kształcenia: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej w sem godz. (6 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w placówkach pozaoświatowych w sem godz. (6 pkt. )

7 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Specjalność: Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Seminarium dyplomowe 30 ZO 2 30 ZO 6 2 swobodnego wyboru 30 WZ 2 3 Pedagogika twórczości E WZ/ZO 4 4 Pedagogika czasu wolnego 30 ZO 3 5 Edukacja medialna E WZ/ZO 4 5 Warsztat umiejętności społecznowychowawczych 30 ZO 2 7 Warsztaty animacji społecznej 30 ZO 4 8 Psychologia kliniczna E WZ/ZO 5 9 Elementy psychoterapii E WZ/ZO 4 Diagnoza i profilaktyka zaburzeń 10 osobowości 30 ZO 5 11 Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna 15 ZO 3 12 Socjoterapia 30 ZO 4 Praktyka pedagogiczna ciągła w 13 placówkach pozaoświatowych 100 ZO 6 Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole 14 podstawowej g. (6 pkt. ) 120 ZO

8 Specjalność: Doradztwo Zawodowe i Personalne Rok studiów: I Grupa treści specjalnościowych Semestr 1 Profil ogólnoakad. egz zal w ćw k l egz zal 1 Teorie poradnictwa zawodowego 25 WO 3 2 Kontakt interpersonalny w doradztwie zawodowym i personalnym 30 ZO 3 3 Prawo pracy i gospodarcze 15 WO 3 4 Teorie doradztwa personalnego WZ/ZO 2 Razem Praktyki w całym cyklu kształcenia Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej 120 godz. w sem. 5 (6 pkt. ) Praktyka zawodowa 90 godz. w sem. 5 (4 pkt ) Semestr 2 profil ogólnoakademicki (240g)+ przedmioty specjalnościowe

9 Specjalność: Doradztwo Zawodowe i Personalne Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Psychopatologia zachowań człowieka WZ/ZO 3 2 Język obcy 30 ZO 2 30 E ZO 4 3 Technologia informacyjna 30 ZO 2 4 Seminarium dyplomowe 30 WO 2 5 Propedeutyka praw autorskich 15 WO 1 6 Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki 30 ZO 3 7 swobodnego wyboru 30 WZ 2 8 Teorie gospodarki rynkowej i bezrobocia 30 E WO 4 Metody diagnostyczne w doradztwie 9 zawodowym i edukacji WZ/ZO E WZ/ZO 4 Metodyka poradnictwa zawodowego i 10 edukacyjnego 30 WO 4 30 ZO 4 Podstawy doradztwa zawodowego i 11 personalnego E WZ/ZO 4 Ewaluacja instytucji wspierających pracę 12 doradcy i pedagoga 30 E ZO 3 13 Dydaktyka pracy doradcy zawodowego E WZ/ZO 4 14 Doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej 15 WO 3 15 Planowanie i zarządzanie karierą zawodową WZ/ZO 3 16 Pośrednictwo pracy 15 ZO 2 17 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 ZO 2 Razem ## ## Praktyki w całym cyklu kształcenia Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole podstawowej 120 godz. w sem. 5 (6 pkt. ) Praktyka zawodowa 90 godz. w sem. 5 (4 pkt )

10 Specjalność: Doradztwo Zawodowe i Personalne Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Seminarium dyplomowe 30 ZO 2 30 ZO 6 2 swobodnego wyboru 30 WZ 2 3 Doradztwo zawodowe i edukacyjne dla grup ryzyka E WZ/ZO 4 4 Zarządzanie zasobami ludzkimi WZ/ZO 3 30 E ZO 3 5 Zawodoznawstwo WZ/ZO 2 15 E ZO 3 6 Metodyka pracy grupowej w doradztwie zawodowym i szkole E WZ/ZO 2 7 Etyka w pracy doradcy i pedagoga 15 WO 3 8 Specyfika pracy doradcy zawodowego i pedagoga 30 E ZO 2 9 Pedagogika pracy i poradnictwo edukacyjno - zawodowe E WZ/ZO 3 10 Indywidualny plan działania ucznia 30 ZO 2 Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji 11 pracowników 30 ZO 2 Systemy motywowania i wynagradzania 12 pracowników 30 ZO 2 13 Negocjacje pracownicze 30 ZO 3 14 Podstawy public relations i autoprezentacji 15 ZO 3 15 Aktywne formy poszukiwania zatrudnienia 30 ZO 3 16 Praktyka zawodowa 90 ZO 4 Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole 17 podstawowej 120 ZO 6 Razem

11 Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna + Moduł Język Obcy Rok studiów: I Semestr 1 Profil ogólnoakad. Semestr 2 profil ogólnoakademicki (240g)+ przedmioty specjalnościowe i moduł j.o. egz zal w ćw k l egz zal 1 Teoretyczne podstawy języka polskiego WZ/ZO 3 2 Teoretyczne podstawy matematyki WZ/ZO 3 3 Teoretyczne podstawy edukacji przedszkolnej WZ/ZO 2 4 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej WZ/ZO 2 5 Zajęcia umuzykalniające 2 13 ZO 1 6 Fonetyka 10 5 WZ/ZO 1 7 Praktyczna nauka języka obcego 30 ZO 2 8 Wstęp do literaturoznawstwa 15 ZO 1 Razem Praktyki pedagogiczne w całym cyklu kształcenia Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyki: 60 godz. w przedszkolu w semestrze 5 (3 pkt. ) Praktyki: 60 godz. w szkole podstawowej w semestrze 5 (3 pkt. )

12 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok studiów: I Semestr 1 Profil ogólnoakad. Semestr 2 profil ogólnoakademicki egz zal w ćw k l egz zal 1 Teoretyczne podstawy języka polskiego WZ/ZO 3 2 Teoretyczne podstawy matematyki WZ/ZO 3 3 Teoretyczne podstawy edukacji przedszkolnej WZ/ZO 2 4 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej WZ/ZO 2 5 Zajęcia umuzykalniające 2 13 WZ/ZO 1 Razem Praktyki pedagogiczne w całym cyklu kształcenia Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. w 3 sem. (2 pkt. ) Praktyki: 60 godz. w przedszkolu w semestrze 5 (3 pkt. ) Praktyki: 60 godz. w szkole podstawowej w semestrze 5 (3 pkt. )

13 Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 w ćw k l w ćw k l egz zal 1 Psychopatologia zachowań człowieka WZ/ZO 3 2 Język obcy 30 ZO 2 30 E ZO 4 3 Technologia informacyjna 30 ZO 2 4 Seminarium dyplomowe 30 WO 2 5 Propedeutyka praw autorskich 15 WO 1 6 Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki 30 ZO 3 7 swobodnego wyboru 30 WZ 2 8 Literatura dla dzieci WZ/ZO 2 9 Teoretyczne podstawy edukacji przyrodniczej WZ/ZO 3 10 Teoretyczne podstawy edukacji przez sztukę 15 WO 2 Teoretyczne podstawy edukacji fizycznej i 11 zdrowotnej 15 WO 2 12 Kognitywistyka w dydaktyce WZ/ZO 4 Innowacje i eksperymenty w przedszkolu i 13 w kl. I-III 5 10 WZ/ZO 2 14 Podstawy tańca w przedszkolu i w kl. I-III 2 13 WZ/ZO 2 Podstawy edukacji czytelniczej i medialnej 15 w przedszkolu i w kl. I-III 5 10 WZ/ZO 2 16 Kultura żywego słowa z emisją głosu 5 25 WZ/ZO 2 17 Pedagogika przedszkolna E WZ/ZO 2 18 Pedagogika wczesnoszkolna E WZ/ZO 2 Pedagogika dziecka o specjalnych 19 potrzebach edukacyjnych 10 5 WZ/ZO 2 20 Podstawy logopedii WZ/ZO 2 21 Logorytmika w przedszkolu i klasach I-III 2 13 WZ/ZO 2 22 Metodyka edukacji przedszkolnej E WZ/ZO 4 23 Metodyka edukacji wczesnoszkolnej E WZ/ZO 4 24 Praktyka psychologiczno pedagogiczna 30 godzin 30 ZO 2 Razem ## ##

14 Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Seminarium dyplomowe 30 ZO 2 30 ZO 6 2 swobodnego wyboru 30 WZ 2 3 Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 15 ZO 2 4 Metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 4 5 Metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 4 6 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 4 7 Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 3 8 Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 3 9 Metodyka zajęć technicznych w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 3 Metodyka zajęć komputerowych w przedszkolu 10 i kl. I-III 15 ZO 3 Metodyka wychowania fizycznego i edukacji 11 zdrowotnej w przedszkolu i kl. I-III 30 E ZO 3 Metodyka pracy twórczej z dzieckiem w 12 przedszkolu i kl. I-III 15 ZO 3 Modele pracy edukacyjnej w przedszkolu i 13 kl. I-III 15 ZO 2 Edukacja wielokulturowa w przedszkolu i 14 kl. I-III 15 WO 2 Edukacja regionalna w przedszkolu i kl.i- 15 III 15 ZO 3 Edukacja społeczno-emocjonalna dzieci 16 na progu szkolnym 15 WO 3 17 Podstawy wiedzy o sztuce 15 ZO 2 Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej godz w przedszkolu-3pkt ETCS i 60 godz w szkole podstawowej 3pkt ETCS 120 ZO 6 Razem

15 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego E WZ/ZO 5 6 Historia kultury fizycznej E WZ/ZO 5 7 Pedagogika Mpwzp-p E WZ/ZO 4 8 Psychologia Mpwzp-p E WZ/ZO 2 Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne na I i II etapie 9 edukacyjnym 30 ZO 2 Praktyka ciągła psychologiczno-pedagogiczna 30 godz. 10 w sem.1 Mpwzp-p 30 ZO 2 Metodyka wychowania fizycznego na I i II etapie 11 edukacyjnym WZ/ZO 12 Podstawy dydaktyki WZ/ZO 3 13 Pierwsza pomoc przedmedyczna 15 E ZO 2 14 Zabawy i gry ruchowe 30 ZO 2 15 Pływanie 15 ZO 16 Lekkoatletyka 15 ZO 17 Gimnastyka 15 ZO 30 ZO 18 Siatkówka 30 ZO 30 E ZO 4 19 Piłka ręczna 30 ZO 30 E ZO 4 20 Lektorat języka obcego 30 ZO 2 30 ZO 2 21 Informatyka 30 ZO 2 22 swobodnego wyboru 30 WZ 2 Razem E E

16 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Antropologia E WZ/ZO 5 2 Fizjologia WZ/ZO E WZ/ZO 9 3 Biomechanika WZ/ZO 5 4 Teoria sportu E WZ/ZO 5 5 Metodyka wychowania fizycznego (+pr.śr) E WZ/ZO 7 6 Emisja głosu 15 ZO 2 7 Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 15 WO 1 8 Rytmika i taniec 30 ZO 3 9 Pływanie 15 ZO 15 ZO 10 Lekkoatletyka 15 ZO 15 ZO 11 Gimnastyka 30 E ZO 5 12 Koszykówka 30 ZO 30 E ZO 4 13 Piłka nożna 30 ZO 14 Lektorat języka obcego 30 ZO 2 30 E ZO 4 Obóz szkoleniowy zimowy (40 godz dni) lub letni (56 godz. - 9 dni) ZO 2 Specjalizacja instruktorska (moduł 1) piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykówka, podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, pływanie, gimnastyka, taekwondo, tenis stołowy, 16 tenis, narciarstwo lub sport do wyboru (wybór 2 z: tenis, tenis stołowy, tekwondo, pływanie, podnoszenie ciężarów, siatkówka plażowa, taniec towarzyski, łyżwiarstwo, jogging - każdy 2 pkt. ) WZ/ZO 4 17 swobodnego wyboru 30 WZ 2 18 Seminarium dyplomowe 15 ZO Razem Praktyka ciągła w szkole podstawowej 120 g po 4 semestrze - ocena i punkty przyznane w sem. 5 Moduły obozów szkoleniowych Moduł obóz szkoleniowy letni 2 pkt - odrębnie od zajęć dydaktycznych w sem. 4-9 dni Żeglarstwo 24 godz. Pływanie i ratownictwo wodne 12 godz. Kajakarstwo 10 godz. Atletyka terenowa 10 godz. RAZEM 56 godz. Moduł obóz szkoleniowy zimowy 2 pkt - odrębnie od zajęć dydaktycznych w sem. 4-7 dni Narciarstwo/Snowboard* 40 godz. * do wyboru w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych uczelni

17 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Antropomotoryka WZ/ZO 4 2 Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne E WZ/ZO 3 3 Edukacja zdrowotna E WZ/ZO 2 4 Teoria sportu E WZ/ZO 4 5 Organizacja i prawo w oświacie 15 WO 1 6 Pływanie 15 E ZO 4 7 Lekkoatletyka 30 E ZO 4 8 Piłka nożna 30 E ZO y do wyboru* (programowanie i organizacja imprez sportowych, kultura fizyczna regionu częstochowskiego, wychowanie fizyczne i sport w resocjalizacji, dietetyka, odnowa biologiczna, wychowanie fizyczne specjalne Specjalizacja instruktorska (moduł 2) lub sport do wyboru (wybór 2 z: tenis,tenis stołowy, pływanie, taekwondo, podnoszenie ciężarów, siatkówka plażowa, taniec towarzyski, łyżwiarstwo, jogging - każdy 2 pkt. ) WZ/ZO 4 Praktyka w klubie sportowym 30 godz. w 5 sem. dla specj. instruktorskiej lub w organizacji KF dla tych, którzy nie wybrali specjalizacji 30 ZO 2 30 ZO Specjalizacja instruktorska (moduł 3) lub sport do wyboru (wybór 2 z: tenis ziemny, tenis stołowy, pływanie, taekwondo, podnoszenie ciężarów, siatkówka plażowa, taniec towarzyski, łyżwiarstwo, jogging - każdy 2 pkt. ) E WZ/ZO 4 Ruchowe formy rekreacji do wyboru- aerobic (PKN), sporty siłowe, fitness,unihokej do wyboru 2 przedmioty po 15 godz. 15 ZO 2 15 ZO 2 14 Podstawy rekreacji lub podstawy turystyki WZ/ZO 4 15 Seminarium dyplomowe 15 ZO 30 ZO swobodnego wyboru 30 WZ 2 Razem

18 Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 M1.1 Lektorat języka obcego 1 30 ZO 30 ZO M1.4 Technologia informacyjna i systemy 30 WZ/ZO 4 rezerwacyjne M1.5 Filozofia WZ/ZO 3 M1.7 Etyka 15 WO 2 M1.10 Wychowanie fizyczne 30 ZO 30 ZO 2 M.1.11 swobodnego wyboru 30 WZ 2 M2.1 Historia architektury i sztuki E WZ/ZO 5 M2.2 Fizjologia człowieka E WZ/ZO 4 M2.3 Psychologia E WZ/ZO 4 M2.4 Ekologia i ochrona środowiska WZ/ZO 4 M2.5 Rozwój biologiczny człowieka WZ/ZO 5 M2.8 Zarządzanie E WZ/ZO 4 M3.1 Podstawy turystyki E WZ/ZO 5 M3.2 Podstawy rekreacji E WZ/ZO 2 M3.3 Geografia turystyczna WZ/ZO E WZ/ZO 3 M3.4 Krajoznawstwo WZ/ZO 5 M3.8 Pedagogika czasu wolnego WZ/ZO 2 M3.10 Historia turystyki i rekreacji WZ/ZO 4 Razem ## ## Pod koniec I roku student wybiera jedną z dwóch proponowanych specjalności - Obsługa ruchu turystycznego, Turystyka aktywna i specjalistyczna Warunkiem uruchomienia danego modułu specjalnościowego do wyboru jest zapisanie się min. 25 osób Obóz wędrowny po semestrze 4 (9 dni)

19 Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Lektorat języka obcego 1 30 ZO 30 E ZO 10 2 Konwersatorium języka obcego I 30 ZO 2 2 Socjologia 15 WO 2 3 Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią 15 WO 1 4 swobodnego wyboru 30 WZ 2 5 Prawo E WZ/ZO 3 6 Ekonomia E WZ/ZO 3 7 Obsługa ruchu turystycznego E WZ/ZO 5 8 Hotelarstwo E WZ/ZO 3 9 Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody WZ/ZO 2 10 Seminarium dyplomowe 15 ZO 11 Obóz wędrowny (60 godzin) 60 ZO 3 Moduł do wyboru w zakresie specjalności: Obsługa ruchu turystycznego 1 Rynki turystyczne E WZ/ZO 9 2 Agroturystyka WZ/ZO 3 3 Tworzenie produktu turystycznego WZ/ZO 8 4 Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego E WZ/ZO 4 5 Rekreacja ruchowa grupowa WZ/ZO 6 Rekreacja ruchowa indywidualna WZ/ZO 30 ZO Razem ## P1 P2 P3 Praktyka w biurze podróży - 90 godzin - realizacja po sem. 4 rozliczenie w sem. 5, 4 pkt. Praktyka w hotelu lub ośrodku turyst. -rekreac godz. realizacja po sem. 4 rozliczenie w sem. 5, 4 pkt. Praktyka specjalnościowa w ośrodku turyst./ośrodku fizjoter./ośrodku sportu i rekreacji - 40 godz. rozliczenie w sem 5 3

20 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Konwersatorium języka obcego I 30 ZO 2 2 Lektorat języka obcego II 30 ZO 30 E ZO 4 3 swobodnego wyboru 30 WZ 2 4 Pierwsza pomoc przedmedyczna 15 ZO 1 5 Obsługa ruchu turystycznego E WZ/ZO 5 6 Ekonomika turystyki i rekreacji E WZ/ZO 5 7 Seminarium dyplomowe 15 ZO 30 ZO 10 Moduł do wyboru w zakresie specjalności: Obsługa Ruchu Turystycznego 8 Organizacja pracy biurowej WZ/ZO 2 9 Organizacja wycieczek i rekreacja terenowa E WZ/ZO 4 10 Rekreacja ruchowa grupowa 30 ZO 30 ZO 5 11 Rekreacja ruchowa indywidualna 30 ZO 6 12 Promocja i informacja turystyczna oraz rekreacja E WZ/ZO 4 13 Obsługa klienta i etykieta menadżera WZ/ZO 4 14 Ochrona własności intelektualnej 15 WO 1 15 Podstawy przedsiębiorczości w turystyce WZ/ZO 2 P3 Praktyka specjalnościowa w ośrodku turystycznym/ośrodku fizjoterapii/ośrodku sportu i reakreacji - 40 godz. 40 ZO 3 Razem

21 Kierunek: Praca socjalna Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Podstawy filozofii i etyki 30 WO 3 2 Wprowadzenie do socjologii 30 WO 3 3 Prawa człowieka 30 WO 2 4 Pedagogika społeczna E WZ/ZO 3 5 Pedagogika specjalna 30 WO 3 6 Psychologia społeczna WZ/ZO 3 7 Psychologia ogólna E WZ/ZO 4 8 Podstawy prawa E WZ/ZO 3 9 Podstawy ekonomii i zarządzania WZ/ZO 3 10 Wprowadzenie do pracy socjalnej E WZ/ZO 3 11 Wolontariat w pomocy społecznej 30 ZO 2 12 Metodyka pracy socjalnej WZ/ZO 3 13 Etyczne aspekty pracy socjalnej WZ/ZO 3 14 Rozwój człowieka w cyklu życia E WZ/ZO 3 15 y do wyboru* 60 ZO 5 30 ZO 3 16 swobodnego wyboru** 30 WZ 2 17 Wychowanie fizyczne*** 30 ZO 1 30 ZO 1 18 Język obcy**** 30 ZO 2 30 ZO 2 19 Technologia informacyjna 30 ZO 2 20 Bezpieczeństwo pracy oraz ergonomia 10 WO 1 Razem ## ## Praktyka zawodowa ciągła - 8 tygodni 240g. i 10 (4 tygodnie po 2 semestrze -120g 5 i 4 tygodnie po 4 semestrze) - 120g 5 Punkty wpisuje się w semestrze po skończonej praktyce odpowiednio na 3 i 5 semestr *wybór przedmiotów kształcenia z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację (z matrycy wyboru przedmiotów). Po I roku student może wybierać przedmioty zwiazane ze specjalnością: Praca z rodziną* lub Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych**case Managment***(z matrycy wyboru przedmiotów) **student jest zobowiazany do realizacji 30 godzin i 2 tzw. przedmiotów "swobodnego wyboru" w roku akademickim (90 godzin w cyklu kształcenia i 6 ) z listy przedmiotów zgłoszonych przez wydziały. ***dotyczy wyboru zajęć z wychowania fizycznego z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzajacym ich realizację ****dotyczy wyboru zajęć z języka obcego z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację na poziomie B1 i/ lub B2

22 Kierunek: Praca socjalna Rok studiów: II Semestr 3 Semestr 4 1 Metodologia badań społecznych WZ/ZO 2 2 Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej WZ/ZO 2 3 Metodyka pracy socjalnej E WZ/ZO 2 4 Przygotowanie projektu socjalnego WZ/ZO 3 5 Diagnozowanie w pracy socjalnej E WZ/ZO 4 6 Gerontologia psychospołeczna WZ/ZO 2 7 Polityka społeczna w Polsce E WZ/ZO 3 8 Polityka społeczna w Unii Europejskiej WZ/ZO 3 9 Marginalizacja i wykluczenie społeczne WZ/ZO 2 10 y do wyboru* WZ/ZO WZ/ZO 9 11 swobodnego wyboru** 30 WZ 2 12 Język obcy 30 ZO 2 30 E ZO 4 13 Seminarium dyplomowe 30 WO 3 14 Prawo autorskie 10 WO 1 Praktyka zawodowa 120 godz. po I roku 15 (rozliczenie w sem. 3) ZO 5 Razem ## ## Praktyka zawodowa ciągła - 8 tygodni 240g. i 10 (4 tygodnie po 2 semestrze -120g 5 i 4 tygodnie po 4 semestrze) - 120g 5 Punkty wpisuje się w semestrze po skończonej praktyce odpowiednio na 3 i 5 semestr *wybór przedmiotów kształcenia z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację (z matrycy wyboru przedmiotów). Po I roku student może wybierać przedmioty zwiazane ze specjalnością: Praca z rodziną* lub Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych**case Managment***(z matrycy wyboru przedmiotów) **student jest zobowiazany do realizacji 30 godzin i 2 tzw. przedmiotów "swobodnego wyboru" w roku akademickim (90 godzin w cyklu kształcenia i 6 ) z listy przedmiotów zgłoszonych przez wydziały. ***dotyczy wyboru zajęć z wychowania fizycznego z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzajacym ich realizację ****dotyczy wyboru zajęć z języka obcego z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację na poziomie B1 i/ lub B2

23 Kierunek: Praca socjalna Rok studiów: III Semestr 5 Semestr 6 1 Mediacja w pomocy społecznej WZ/ZO 3 2 Samorząd terytorialny i elementy postępowania administracyjnego 30 ZO 2 3 Warsztat pracy pracownika socjalnego 30 ZO 2 4 System świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej WZ/ZO 2 5 Wdrożenie i ewaluacja projektu socjalnego 30 ZO 2 6 Animacja społeczna 30 ZO 2 7 Interwencja kryzysowa E WZ/ZO 3 8 Rynek pracy 30 ZO 2 9 y do wyboru 150 ZO ZO 9 10 swobodnego wyboru 30 WZ 2 Praca dyplomowa i przygotowanie do 11 egzaminu dyplomowego zal Seminarium dyplomowe 30 ZO 3 30 ZO 2 13 Praktyka zawodowa ciągła -120g ZO 5 Razem Praktyka zawodowa ciągła - 8 tygodni 240g. i 10 (4 tygodnie po 2 semestrze -120g 5 i 4 tygodnie po 4 semestrze) - 120g 5 Punkty wpisuje się w semestrze po skończonej praktyce odpowiednio na 3 i 5 semestr *wybór przedmiotów kształcenia z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację (z matrycy wyboru przedmiotów). Po I roku student może wybierać przedmioty zwiazane ze specjalnością: Praca z rodziną* lub Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych**case Managment***(z matrycy wyboru przedmiotów) **student jest zobowiazany do realizacji 30 godzin i 2 tzw. przedmiotów "swobodnego wyboru" w roku akademickim (90 godzin w cyklu kształcenia i 6 ) z listy przedmiotów zgłoszonych przez wydziały. ***dotyczy wyboru zajęć z wychowania fizycznego z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzajacym ich realizację ****dotyczy wyboru zajęć z języka obcego z propozycji przedstawionych w roku akademickim poprzedzającym ich realizację na poziomie B1 i/ lub B2

24 Kierunek: Fizjoterapia Rok studiów: I Studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l/pr egz zal w ćw k l/pr egz zal 1 Język obcy 45 ZO 3 45 ZO 2 2 Wychowanie fizyczne 30 ZO 30 ZO 2 3 Technologia informacyjna 15 ZO 1 4 Propedeutyka kultury fizycznej i rehabilitacji 15 WO 1 5 Historia rehabilitacji 15 WO 1 6 Anatomia prawidłowa człowieka WZ/ZO WZ/ZO 1 7 Antropologia 15 WO 1 8 Biologia medyczna 15 ZO 1 9 Podstawy praw i ekonomii 15 WO 1 10 Fizjologia człowieka WZ/ZO E ZO 1 11 Biochemia E WZ/ZO 2 12 Biofizyka WZ/ZO 1 13 Biomechanika WZ/ZO 2 14 Biomechanika kliniczna z ergonomią E WZ/ZO 2 15 Kinezjologia WZ/ZO 2 16 Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 15 WO 1 17 Psychologia 15 WO 1 18 Patologia ogólna 30 ZO 2 19 Pedagogika 10 WO 1 20 Kinezyterapia WZ/ZO 2 21 Fizykoterapia WZ/ZO 2 22 Fizjoterapia ogólna E WZ/ZO 3 23 Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne WZ/ZO 3 24 Zaopatrzenie ortopedyczne WZ/ZO 3 25 Podstawy fizjoterapii klinicznej 30 WO 2 26 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu 30 WO 2 27 Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych 30 WO 1 28 swobodnego wyboru 30 WZ 2 29 Praktyka kliniczna (wdrożeniowa) 80 ZO 3 30 Praktyka w pracowni kinezyterapii 160 ZO 4 Razem ## ##

25 Kierunek: Fizjoterapia Rok studiów: II Studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestr 3 Semestr 4 w ćw k l/pr egz zal w ćw k l/pr egz zal 1 Język obcy 30 E ZO 10 2 Kinezyterapia WZ/ZO 45 E ZO 6 3 Fizykoterapia 30 ZO 45 E ZO 5 4 Masaż leczniczy WZ/ZO 35 E ZO 3 5 Seminarium dyplomowe 15 ZO Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii, neurologii i neurochirurgii, pediatrii i neurologii dziecięcej 45 ZO 1 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu neurologia dziecięca z pediatrią 30 ZO 30 ZO 2 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu neurologia i neurochirurgia 30 ZO 30 ZO 2 Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych kardiologia i pulmonologia dziecięca 45 ZO 2 10 Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych pulmonologia ZO 1 Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych chirurgia, ginekologia i położnictwo 30 ZO 1 Moduły do wyboru specjalnościowe (jeden z dwóch) Moduł 5 Fizjoterapia sportowa 1 Odnowa biologiczna WZ/ZO 2 Żywienie człowieka WZ/ZO 3 Ekonomia i zarządzanie WZ/ZO 4 Ubezpieczenia w służbie zdrowia WZ/ZO 3 5 Teoria i metody treningu zdrowotnego WZ/ZO 3 6 Zabawy i gry ruchowe WZ/ZO 3 7 Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia E WZ/ZO 3 8 Podstawy psychologii klinicznej WZ/ZO 3 9 Profilaktyka zaburzeń metabolicznych WZ/ZO Moduł 6 Specjalist. metody fizjoterapii 1 Metody specjalne fizjoterapii WZ/ZO 2 Korekcja wad postawy WZ/ZO 3 Sport osób niepełnosprawnych WZ/ZO 4 Muzykoterapia WZ/ZO 3 5 Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych WZ/ZO 3 Aktywność prozdrowotna w środowisku 6 wodnym WZ/ZO 3 7 Rehabilitacja zawodowa z doradztwem E WZ/ZO 3 8 Podstawy psychologii klinicznej WZ/ZO 3 9 Terapia zajęciowa WZ/ZO 10 swobodnego wyboru 30 WZ 2 11 Praktyka w pracowni kinezyterapii 100 ZO 8 12 Praktyka w pracowni fizykoterapii 260 ZO 8 Razem ## ##

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 (profil ogólnoakademicki) Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia rozwojowa 5 Wstęp do pedagogiki 6 Historia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Lp Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 15 15 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia 30 15 E WZ/ZO 4 3 Wstęp do psychologii

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 15

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 15

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 15

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 15

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 15

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 1 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji 9 WO 2 5 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 15 30 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 15 ZO 2 Innowacje i współczesne kierunki 3 pedagogiczne 30 ZO 3 4

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I KRK Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 15 30 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 15 ZO 2 Innowacje i współczesne kierunki 3 pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Język obcy,,, 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 5 0 5 9 Wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ forma zal. po I rok II rok III rok Razem semestrze * Lp. Przedmiot kod semestr semestr semestr semestr

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: Lp Semestr 2 1 Logika ZO 1 2 Etyka WO 2 3 Antropologia kulturowa 18 ZO 2 4 Socjologia edukacji 18 ZO 2 5 Psychologia zachowań społecznych E WZ/ZO 3 6 Metodologia badań pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 15 30 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 15 ZO 2 Innowacje i współczesne kierunki 3 pedagogiczne 30 ZO 3 4 Socjologia edukacji 15 WO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS Plan -letnich studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ze specjalnością dodatkową: gimnastyką korekcyjną lub odnową biologiczną lub trenerem personalnym obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 2 1 Logika 15 ZO 1 2 Etyka 15 WO 2 3 Antropologia kulturowa 30 ZO 2 4 Socjologia edukacji 30 ZO 2 5 Psychologia zachowań społecznych 15 15 E WZ/ZO 3 6 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. Studia stacjonarne drugiego stopnia (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 2 1 Logika 15 WO 1 2 Etyka 15 WO 1 3 Antropologia kulturowa 30 ZO 2 4 Socjologia edukacji 15 WO 1 5

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunekfizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunek fizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 35/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20.06.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin w semestrze EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH.

Rozkład godzin w semestrze EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH. Lp. Przedmiot Forma zaliczeni a E ZO Łącz nie MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Godziny ogółem 1. Anatomia E 50 20 30 0 0 20 30 4 EC TS EC TS w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c

Bardziej szczegółowo

E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war. 3. Antropologia E ZO

E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war. 3. Antropologia E ZO Lp. Przedmiot Forma zaliczeni a MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH ECTS 2 ECTS 3 ECTS 4 ECTS E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war 1. Anatomia E 50 20 30 0

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2018 Rady Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne animator czasu wolnego Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 6 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne - Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technic Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Specjalność: Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2018/2019 Forma

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Pedagogika SPECJALNOŚĆ Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPECJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 dla I roku studiów Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod I MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 1 Lektorat języka obcego 4 PLAN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo Symbol przedmiot u FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez Samokształcenie SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw.

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Grupa przedmiotów przygotowania A 5 5 5 55 x ogólnego Technologia informacyjna 5 5 5 5 E- x Język obcy 5 5 5 5 E- x Organizacja i prawo w oświacie E- x Informacja biblioteczna Z- 5 Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA 1.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA Liczba godzin w semestrze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RAZEM MODUŁ A: PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1 Anatomia prawidłowa człowieka

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

TS.400/21/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, Sanok

TS.400/21/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, Sanok OGÓŁM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno - Artystyczny KIRUNK Pedagogika SPCJALNOŚĆ dukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPCJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną SPCJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 72 72 128 18 2 18 2 18 2 18 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 30 30 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i osobowości

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW Zalecenia E, z/o, z godziny kontaktowe wykłady zajęcia praktyczne Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału 06.06.2017, korekta RW 19.09.2017 5 letnie studia

Bardziej szczegółowo

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna Semestr 1: 2 Psychologia 15 10 15 1 40 25 3 Pedagogika 20 25 5 2 50 45 4 Socjologia 30 15 10 2 55 45 5 Międzynarodowe zdrowie publiczne 25 20 5 2 50 45 6 Metodologia badań naukowych i statystyka 20 20

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne 2019/2020 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo