Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka"

Transkrypt

1 Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie formularza, wydrukowanie raportu, wyświetlenie okna komunikatu, uruchomienie polecenia itd. Makra nie można stworzyć za pomocą kreatora. Tworzy się je w oknie projektu, wybierając myszką odpowiednie akcje i ich argumenty (niektóre akcje nie mają argumentów, np. ZatrzymajMakro). Możemy ponadto określić warunki, które będą sprawdzane przez makro. Zadanie 1 Utwórz makro o nazwie Otwiera tabelę Archiwum 2001, którego zadaniem jest otwarcie tabeli Archiwum 2001 w trybie edycji. W oknie bazy kliknij obiekt Makra. Za pomocą przycisku Nowy na pasku narzędzi otwórz okno projektu makra. W otwartym oknie Makro1: Makro kliknij w pierwszym wierszu kolumny Akcja, rozwiń listę akcji i wybierz pozycję Otwórz tabelę. W dolnej części okna projektu zostanie wyświetlone okno Argumenty akcji. Kliknij w polu Nazwa tabeli i wybierz tabelę, którą należy otworzyć Archiwum Zapisz makro i uruchom za pomocą przycisku Uruchom. Rys 1. Okno projektu makra Archiwum 2001 Przypisywanie makra do formantu Rys. 2. Formularz Zamówienia z formantem Kalendarz i przyciskami poleceń Zadanie 2 Utwórz w formularzu Zamówienia formant kalendarza oraz cztery formanty przycisków, jak na rys. 2. Formant Ustaw datę zamówienia, Ustaw datę wysyłki utwórz bez pomocy kreatora formantów. Formant Zapisz rekord oraz formularz utwórz za pomocą kreatora formantów. Do przycisku Zapisz rekord przypisz akcję zapisywania wprowadzonego rekordu. Do przycisku formularz przypisz akcję zamykania formularza. Wyłącz wyświetlanie przycisku oraz pole menu sterowania dla formularza. Wyświetl formularz Zamówienia w oknie projektu i rozszerz Sekcję Szczegóły formularza. Przejdź do przybornika i kliknij ikonę Więcej formantów. 1

2 Jeśli w rozwiniętej liście znajdziesz formant o nazwie Calendar Control 8.0 lub formant Kalendarz 9.0 to wykonaj zadanie wg wskazówek. Jeśli formantu nie będzie, to pomiń tę część ćwiczenia i przejdź do zadania 5. Przenieś wskaźnik myszki nad formularz i narysuj kontur kalendarza o wymiarach około 7 x 8 cm. W oknie właściwości kalendarza na karcie Inne wpisz nazwę Kalendarz. W stopce formularza narysuj dwa przyciski polecenia, nie korzystając z kreatora formantów (upewnij się, czy narzędzie jest wyłączone). Wpisz nazwy wyświetlane na przyciskach. W oknie właściwości dla tych przycisków utwórz ich nazwy: Ustaw_datę_ zamówienia, Ustaw_datę_wysyłki. Za pomocą Kreatora przycisków poleceń utwórz dwa następne przyciski Zapisz rekord, formularz, wybierając odpowiednie akcje. Przejdź do właściwości formularza i na karcie Format wyłącz wyświetlanie przycisku oraz pole menu sterowania dla formularza. Zapisz. Zadanie 3 Utwórz makra Ustawia datę zamówienia oraz Ustawia datę wysyłki. Ich zadaniem będzie wstawienie wybranych za pomocą myszki dat z kalendarza do odpowiednich pól formularza Zamówienia. Otwórz okno projektu nowego makra. Kliknij w pierwszym wierszu kolumny Akcja, rozwiń listę akcji i wybierz pozycję UstawWartość (rys. 3). W oknie Argumentów akcji wpisz nazwę pola, w którym zostanie ustawiona data Data_zamówienia. Zauważ, że po wpisaniu wartości program automatycznie ujął nazwę w kwadratowe nawiasy. Jeśli nazwa będzie zawierać spacje, to musisz ją wpisać w kwadratowych nawiasach (patrz rys.3). Przejdź do wiersza Wyrażenie i wpisz nazwę obiektu, skąd będzie pobierana wartość. W tym przypadku wystarczy wpisać nazwę formantu Kalendarz. Rys. 3. Okno projektowe makra Ustawia datę zamówienia Zapisz makro pod proponowaną nazwą. Analogicznie utwórz kolejne makro, tym razem makro ustawiające datę wysyłki z formantu kalendarza. Zadanie 4 Do przycisków formantów: Ustaw datę zamówienia, Ustaw datę wysyłki w formularzu Zamówienia przypisz makra utworzone w ćwiczeniu 3. Otwórz formularz Zamówienia w oknie projektu. Wybierz przycisk Ustaw datę zamówienia i przejdź do okna jego właściwości. Na karcie Zdarzenie rozwiń listę wartości dla zdarzenia Przy kliknięciu i wybierz z niej nazwę makra Ustawia datę zamówienia. Analogicznie przypisz kolejne makro do przycisku Ustaw datę wysyłki. Zapisz zmiany w projekcie formularza. Przejdź do widoku formularza, kliknij na dowolnej dacie w Kalendarzu, a następnie naciśnij przycisk Ustaw datę zamówienia. W podobny sposób ustaw datę wysyłki. Zapisz zmiany w formularzu za pomocą kolejnego przycisku Zapisz rekord i zamknij formularz. Warunki w makrach Akcje w makrach mogą być wykonywane bezwarunkowo lub przy spełnionym pewnym warunku. Warunek ten jest określany w kolumnie warunków okna projektowego makra. Kolumna warunków 2

3 standardowo nie jest widoczna. Jej włączenie odbywa się za pomocą przycisku Warunki na pasku narzędzi (lub z menu Widok). Jeśli warunek zawiera kilka akcji, to w kolumnie warunków umieszczamy symbol... (trzy kropki), który stanowi kontynuację działania warunku z poprzedniego wiersza. Zadanie 5 1. Zbuduj formularz o nazwie Hasło, zawierający jedno pole tekstowe niezwiązane o nazwie Hasło, tak jak na rys. 4. Rys. 4. Formularz Hasło 2. Utwórz makro o nazwie Hasło, które powinno wyświetlić komunikat Hasło poprawne, gdy wprowadzimy tekst kwadrat3. Następnie otworzy formularz Kierownicy-zarobki. Jeśli wprowadzony tekst będzie inny, to makro powinno wyświetlić komunikat Hasło niepoprawne, zamknąć formularz i zatrzymać swoje działanie. 3. Zwiąż ze zdarzeniem Po aktualizacji pole Hasło w formularzu Hasło z makrem Hasło. Utwórz w widoku projektu formularz Hasło (patrz rys. 4). We właściwościach pola na karcie Inne wpisz nazwę pola Hasło. W oknie bazy danych kliknij obiekt Makra, a następnie Nowy. W siatce projektowej makra włącz kolumnę Warunki. Wpisz warunki, jak na rys. 5, wybierz akcje oraz uzupełnij argumenty akcji według wzoru: Dla warunku [Hasło]= kwadrat3 : Akcja Argument akcji Okno Komunikatu tekst komunikatu Hasło poprawne OtwórzFormularz nazwa formularza Kierownicy zarobki typ obiektu Formularz, nazwa obiektu Hasło ZatrzymajMakro Dla warunku [Hasło]<> kwadrat3 : Akcja Argument akcji OknoKomunikatu tekst komunikatu Hasło niepoprawne typ obiektu Formularz, nazwa obiektu Hasło ZatrzymajMakro Zapisz makro i zamknij. Otwórz formularz Hasło w widoku projektu. Otwórz okno Właściwości dla pola tekstowego Hasło. Na karcie Zdarzenia Po aktualizacji wybierz makro Hasło i zamknij okno. Otwórz formularz Hasło i wpisz błędne hasło, a następnie ponownie uruchom formularz i wpisz poprawne hasło. 3

4 Rys. 5. Okno projektowe makra Hasło Grupa makr Jeśli makra wykonują takie same lub podobne zadania, to mogą zostać zorganizowane w postaci grupy makr. Definiowanie grupy makr przebiega analogicznie, jak w przypadku pojedynczego makra. Jedyna różnica polega na konieczności włączenia kolumny Nazwa makra do siatki projektowej makra. Uruchomienie grupy makr spowoduje wykonanie tylko pierwszego makra w grupie. Jeśli tworzymy grupę makr (rys. 6), to w oknie projektu pojawia się dodatkowa kolumna Nazwa makra, którą wyświetlamy za pomocą przycisku Nazwy makr, na pasku narzędzi. Zadanie 6 Utwórz makro o nazwie, zawierające grupę makr o następujących nazwach, akcjach i odpowiadających im argumentach akcji: Nazwa makra Akcja Argumenty akcji Dyski Procesory Monitory Nazwa obiektu Dyski Nazwa obiektu: Dane_tech_dysk Nazwa obiektu: Procesory Nazwa obiektu: Monitory Nazwa obiektu: Dane_tech_monitor Urządzenia Nazwa obiektu: Urządzenia W oknie bazy danych otwórz okno projektu nowego makra. Jeśli kolumna Nazwa makra nie jest widoczna w oknie projektu, to kliknij przycisk Nazwy makr na pasku narzędzi. W pierwszym wierszu kolumny Nazwa makra wpisz nazwę pierwszego z makr grupy Dyski (patrz rys. 6). W tym samym wierszu, w kolumnie Akcja, wybierz akcję i przejdź do argumentów akcji. 4

5 Rys. 6. Okno projektowe grupy makr Rozwiń listę argumentów Typ obiektu i wybierz Formularz. Rozwiń listę argumentów Nazwa obiektu i wybierz z niej Dyski. Dla tego samego makra w drugim wierszu kolumny Akcja wybierz ponownie akcję. W argumentach akcji wybierz formularz Dane_tech_dysk. W analogiczny sposób nazwij kolejne makra w grupie i dobierz argumenty, wzorując się na tabeli w tym ćwiczeniu.zapisz i zamknij makro. Zadanie 7 Zaprojektuj samodzielnie grupę makr o nazwie Urządzenia (rys. 7), którego zadaniem będzie otwieranie formularzy o nazwach, akcjach i argumentach podanych w poniższej tabeli: Nazwa makra Akcja Argumenty akcji Dyski Otwórz formularz Nazwa obiektu Dyski Otwórz formularz Nazwa obiektu: Dane_tech_dysk Procesory Otwórz formularz Nazwa obiektu: Procesory Monitory Otwórz formularz Nazwa obiektu: Monitory Otwórz formularz Nazwa obiektu: Dane_tech_monitor 5

6 Rys. 7. Okno projektowe makra Urządzenia W bazie znajduje się formularz Urządzenia, zawierający cztery przyciski pokazane na rys. 8. Utworzone makro możemy przypisać do odpowiedniego formantu, który będzie je uruchamiał. W kolejnym ćwiczeniu przypiszesz do przycisków makra z grupy makr Urządzenia i. Naciśnięcie przycisku Dyski i dane techniczne otworzy formularze Dyski i Dane_tech_dysk. Kliknięcie przycisku Procesory i dane techniczne zamknie otwarte formula- Rys. 8. Formularz Urządzenia rze, a otworzy formularz Procesory i Dane_tech_procesor. Podobnie, kliknięcie kolejnego przycisku zamknie otwarte formularze i otworzy formularz Monitory oraz Dane_tech_monitor. Kliknięcie przycisku formularz zamknie wszystkie otwarte formularze. Aby było to możliwe, makro musi zostać przypisane do określonego zdarzenia związanego z przyciskiem, np. zdarzenia polegającego na kliknięciu przycisku myszką. Jeśli przy kliknięciu kolejnego przycisku mają się zamykać również otwarte okna formularzy, to należy przypisać makro także do zdarzenia polegającego na uzyskaniu fokusu. Fokus to możliwość przyjmowania informacji wejściowych użytkownika, ustawiana za pośrednictwem myszy, klawiatury (lub metody SetFocus). W danej chwili tylko jeden element może mieć fokus. Zadanie 8 Przypisz grupę makr do przycisków w formularzu Urządzenia, nadając zdarzeniom określone makra według wzoru podanego w tabeli: Przycisk w formularzu Dyski i dane techniczne Procesory i dane techniczne Monitory i dane techniczne formularz Okno Właściwości Zakładka Zdarzenie Przy kliknięciu: Urządzenia.Dyski Przy uzyskaniu fokusu:.dyski Przy kliknięciu: Urządzenia.Procesory Przy uzyskaniu fokusu:.procesory Przy kliknięciu: Urządzenia.Monitory Przy uzyskaniu fokusu:.monitory Przy kliknięciu:.urządzenia Otwórz formularz urządzenia w Widoku Projekt. Kliknij na pierwszym przycisku Dyski i dane techniczne, a następnie otwórz okno Właściwości. Wybierz w zakładce Zdarzenia w wierszu Przy kliknięciu nazwę makra Urządzenia.Dyski. okno Właściwości. Rys. 9. Okno Właściwości przycisku Procesory i dane techniczne 6

7 W analogiczny sposób przypisz makra do zdarzeń pozostałych przycisków (rys. 9), według propozycji zawartej w tabeli ćwiczenia.zapisz. Wypróbuj działanie przycisków w formularzu (przejdź do Widoku formularza). Panel przełączania Access ma możliwość utworzenia formularza, zwanego panelem przełączania, z poziomu którego odbywa się otwieranie innych formularzy, raportów, kwerend oraz uruchamianie makr. Panel przełączania może składać się z jednej lub kilku stron. Jedną ze stron jest tzw. główny panel przełączania, dzięki któremu za pomocą umieszczonych na nim formantów można przechodzić do innych paneli lub otwierać obiekty czy uruchamiać makra. W kolejnym ćwiczeniu należy zaprojektować panel przełączania, składający się z panelu głównego (rys.10), który umożliwi przechodzenie do kolejnych paneli: Formularze, Raporty, Wykres, Archiwum oraz uruchomienie za pomocą przycisku panel główny makra zamykającego formularz. Rys. 10. Panel przełączania w bazie hurtownia z makrami Zadanie 9 Utwórz za pomocą narzędzia Menadżer panelu przełączania formularz panelu przełączania, w skład którego wejdą panele Formularze, Raporty, Wykres, Archiwum, wykonujące polecenia opisane w poniższej tabeli, oraz przycisk zamykający formularz. Polecenia w panelu głównym Polecenia paneli Przejdź do panelu przełączania Formularze Przejdź do panelu przełączania Raporty Przejdź do panelu przełączania Wykres Przejdź do panelu przełączania Archiwum panel główny Otwórz formularz Kierownicy działów w trybie edycji Otwórz formularz Pracownicy w trybie edycji Otwórz formularz Klienci w trybie edycji Otwórz formularz Zamówienia w trybie edycji Przejdź do głównego panelu przełączania Otwórz raport Wartość zamówienia Otwórz raport Towary Przejdź do głównego panelu przełączania Otwórz formularz Podsumowanie finansów wykres w trybie edycji Przejdź do głównego panelu przełączania Uruchom kwerendę Tworzy tabelę archiwum Uruchom makro Otwiera tabelę Archiwum 2001 Przejdź do głównego panelu przełączania Uruchamia makro.panel przełączania Z menu Narzędzia/Narzędzia bazy danych wybierz polecenie Menadżer panelu przełączania. Gdy w bazie nie ma jeszcze formularza tego typu, program wyświetli komunikat z tą informacją i zaproponuje utworzenie nowego. W oknie zapytania potwierdź utworzenie nowego panelu. Na ekranie pojawi się pierwsze okno Menadżer panelu sterowania, domyślnie zawierające tylko jedną stronę. Zmień domyślną nazwę strony głównej panelu. W tym celu kliknij przycisk Edytuj... W oknie Edytowanie strony panelu przełączania wpisz w polu Nazwa panelu przełączania: Panel główny, kliknij przycisk. Aby utworzyć kolejne strony panelu, tj. Formularze, Raporty, Wykres, Archiwum, kliknij przycisk Nowa... 7

8 W oknie Tworzenie nowej wpisz Formularze i zatwierdź utworzenie panelu przyciskiem OK. Zauważ, że nazwa nowej strony pojawiła się na liście w oknie menadżera. W analogiczny sposób utwórz kolejne strony. Aby utworzyć na stronie panelu głównego przyciski otwierające pozostałe strony paneli, zaznacz na liście stron w oknie menadżera stronę o nazwie Panel główny i kliknij przycisk Edytuj... W oknie Edytowanie strony panelu przełączania kliknij przycisk Nowy. Pojawi się kolejne okno Edytowanie elementu panelu przełączania (rys. 11). W polu Tekst wpisz: Formularze. Z listy Polecenie wybierz pozycję Przejdź do panelu przełączania. Rys.11. Okno Edytowanie elementu panelu przełączania W ten sam sposób utwórz na stronie głównej panelu kolejne elementy otwierające panele: Raporty, Wykres, Archiwum. Wróć do okna Menadżer panelu sterowania i zaznacz stronę panelu Formularze. Kliknij przycisk Edytuj... W ponownie otwartym oknie Edytowanie strony panelu przełączania utwórz przyciski otwierające obiekty oraz przycisk, za pomocą którego można wrócić do panelu głównego. Kliknij przycisk Nowy... i w oknie Edytowanie elementu panelu przełączania, w polu Tekst, wpisz Kierownicy działów (rys. 12). Z listy Polecenie wybierz Otwórz formularz w trybie edycji. Na liście Formularze wybierz formularz Kierownicy działów i kliknij przycisk OK. Rys.12. Okno Edytowanie elementu panelu przełączania W taki sam sposób w panelu Formularze utwórz elementy Pracownicy, Klienci, Zamówienia (patrz tabela w tym ćwiczeniu), otwierające odpowiednie formularze w trybie edycji. Następnie utwórz przycisk umożliwiający powrót do panelu głównego. Wpisz tekst i wybierz polecenia, jak na rys. 13. Kliknij przycisk OK. Rys.13. Okno Edytowanie elementu panelu przełączania W oknie Edytowanie strony panelu przełączania kliknij przycisk. Wybierz z listy stron stronę Raporty i kliknij przycisk Edytuj... Utwórz w panelu Raporty elementy otwierające raporty Towary i Wartość zamówienia. Na panelu powinien również znaleźć się przycisk, który umożliwi powrót do panelu głównego. Następnie utwórz w panelu Wykres element otwierający formularz Podsumowanie finansów wykres w trybie edycji. Dodatkowo umieść przycisk powrotu do panelu głównego. Następnie utwórz elementy panelu Archiwum: Tworzenie Archiwum zamówień 2001, Edycja Archiwum 2001 oraz przycisk umożliwiający powrót do panelu głównego (patrz tabela). 8

9 Ponieważ zadaniem przycisku Tworzenie Archiwum zamówień 2001 będzie uruchomienie makra tworzącego nową tabelę, więc w oknie Edytowanie elementu panelu przełączania (rys. 14) wpisz tekst i wybierz polecenie uruchamiające odpowiednie makro. Rys.14. Okno Edytowanie elementu panelu przełączania W podobny sposób utwórz element Edycja Archiwum 2001 (rys. 15). okno Menadżer panelu przełączania. W oknie bazy danych pojawi się formularz panelu przełączania (Switchboard) oraz dodatkowa tabela (Switchboard Items), która zawiera wszystkie dane niezbędne do prawidłowej obsługi panelu przełączania. Zmień nazwę formularza na Panel przełączania. Rys.15. Okno Edytowanie elementu panelu przełączania Zadanie 10 Do projektu grupy makr dopisz makro zamykające formularz Panel przełączania. zadanie 11 Na stronie głównej utwórz element z tekstem panel przełączania, którego zadaniem będzie zamknięcie panelu za pomocą grupy makr. Otwórz narzędzie Menadżer panelu przełączania. Wybierz z listy stron Panel główny i kliknij przycisk Edytuj... Utwórz nowy element panelu przełączania, zamykający panel główny (rys. 16) za pomocą grupy makr. Rys.16. Okno Edytowanie elementu panelu przełączania Zapisz i otwórz formularz Panel przełączania i wypróbuj działanie kolejnych elementów w panelu przełączania. Ustawienia startowe systemu zarządzania bazą danych Access umożliwia wybranie tzw. ustawień startowych systemu. W specjalnym oknie dialogowym Uruchamianie (rys. 17) można zdecydować między innymi o tym, który z formularzy bazy danych ma się pojawić na ekranie automatycznie przy otwieraniu bazy danych i który z pasków menu ma być widoczny na ekranie. Aby przy otwieraniu bazy danych ominąć ustawienia dokonane w oknie dialogowym Uruchamianie i tym samym uzyskać dostęp do standardowych narzędzi programu, należy otwierać bazę przy naciśniętym klawiszu [Shift]. 9

10 Rys.17. Okno dialogowe Uruchamianie Zadanie 12 Dokonaj ustawień startowych bazy danych hurtownia z makrami, tak aby przy uruchamianiu programu automatycznie się otwierał formularz Panel przełączania. Z menu Narzędzia/Autostart wybierz polecenie Uruchamianie (patrz rys. 17 Rys. 18. Ekran programu Access po uruchomieniu bazy danych hurtownia z makrami z ustawieniami okna dialogowego Uruchamianie W oknie dialogowym wpisz: Tytuł aplikacji hurtownia z makrami. Nazwa aplikacji pojawi się na górnym pasku okna programu, po uruchomieniu bazy danych (rys. 18). Wybierz formularz, który otworzy się automatycznie po uruchomieniu wybranej bazy danych: Wybierz formularz/stronę Panel przełączania. Odznacz wszystkie zaznaczenia pozostałych opcji w oknie dialogowym. Zatwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK (patrz rys. 17). program, a następnie ponownie uruchom. Ponownie zamknij i uruchom bazę przy wciśniętym klawiszu [Shift]. 10

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna

Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna Bazy danych Ćwiczenie 1 Instrukcja strona 1 Wersja ogólna TEMAT: TWORZENIE NOWEJ BAZY DANYCH Uruchom Microsoft Access Rozpocznij od utworzenia nowej pustej bazy i zapisz ją w pliku o nazwie TwojeNazwiskoImię.MDB.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Panel sterujący

BAZY DANYCH Panel sterujący BAZY DANYCH Panel sterujący Panel sterujący pełni z reguły rolę centrum, z którego wydajemy polecenia i uruchamiamy różnorodne, wcześniej zdefiniowane zadania, np. wyświetlamy formularze lub drukujemy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie makr warunkowych

Tworzenie makr warunkowych Tworzenie makr warunkowych Czasami chcemy, aby makro lub akacja makra były wykonywane tylko wtedy, gdy spełniony jest jakiś warunek. Na przykład chcemy utworzyć makro drukujące raport, ale tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Temat: Makropolecenia.

Temat: Makropolecenia. Temat: Makropolecenia. Makropolecenia (makra) to grupy poleceń, które mogą zostać automatycznie wykonane jako jedna instrukcja. W większości przypadków wykorzystywane są do zautomatyzowania często powtarzanych

Bardziej szczegółowo

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19 07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ 14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ Makro (inaczej makropolecenie) jest ciągiem poleceń i instrukcji programu MS Word, działającym i uruchamianym podobnie jak pojedyncze polecenie, służące do automatycznego wykonania

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

Kwerenda. parametryczna, z polem wyliczeniowym, krzyżowa

Kwerenda. parametryczna, z polem wyliczeniowym, krzyżowa Kwerenda parametryczna, z polem wyliczeniowym, krzyżowa Operatory stosowane w wyrażeniach pól wyliczeniowych Przykład: wyliczanie wartości w kwerendach W tabeli Pracownicy zapisano wartości stawki godzinowej

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE 2 Spis treści 1. Tworzenie szablonu pozycji magazynowej... 3 2. Definiowanie pozycji magazynowych z szablonu... 4 3. Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1 Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST część 1 Edytor raportu SigmaNEST to wszechstronne narzędzie umożliwiające zarówno dostosowanie każdego raportu pod specyficzne oczekiwania klienta,

Bardziej szczegółowo

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 MS Access jest Systemem Zarządzania Bazą Danych. System zarządzania bazą danych jest pośrednikiem (buforem) pomiędzy programami użytkowymi, użytkownikiem końcowym

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER ROZDZIAŁ XII. ALERTY SPIS TREŚCI 1. OPIS OKNA 3 2. OTWIERANIE OKNA 3 3. ZAWARTOŚĆ OKNA 4 3.1. WIDOK AKTYWNE ALERTY 4 3.2. WIDOK HISTORIA NOWO WYGENEROWANYCH ALERTÓW 4 3.3. DEFINIOWANIE

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Microsoft Access NAWIGACJA, MENU I PARAMETRY WYSZUKIWANIA. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza

BAZY DANYCH. Microsoft Access NAWIGACJA, MENU I PARAMETRY WYSZUKIWANIA. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza BAZY DANYCH Microsoft Access NAWIGACJA, MENU I PARAMETRY WYSZUKIWANIA Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej

Baza danych część 8. -Klikamy Dalej Baza danych część 8 1.Kwerendy służą do wyszukiwania informacji według zadanych parametrów. Odpowiednio napisane mogą również wykonywać inne zadania jak tworzenie tabel czy pobieranie z formularzy parametrów

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH MAKRA I PRZYCISKI. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza

BAZY DANYCH MAKRA I PRZYCISKI. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza BAZY DANYCH Microsoft Access MAKRA I PRZYCISKI Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani w bazie danych, w szczególności musi być wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania Przewodnik System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich podczas wprowadzania

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

Makra programu Microsoft Access.

Makra programu Microsoft Access. Makra programu Microsoft Access. Czym są makra w programie Microsoft Access? Makro programu Microsoft Access: to narzędzie, które pozwala na automatyzację szeregu zadań wykonywanych w tym programie, związane

Bardziej szczegółowo

1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kliknięcie ikony W wierszu poleceń pojawi się pytanie o punkt początkowy rysowanej linii:

1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kliknięcie ikony W wierszu poleceń pojawi się pytanie o punkt początkowy rysowanej linii: Uruchom program AutoCAD 2012. Utwórz nowy plik wykorzystując szablon acadiso.dwt. 2 Linia Odcinek linii prostej jest jednym z podstawowych elementów wykorzystywanych podczas tworzenia rysunku. Funkcję

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP 5.0 5.3.3.7 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu

z ęś ć praktyczna Instytuty ID_instytutu Nazwa_instytutu Kierunki ID_kierunku Nazwa_kierunku ID_instytutu MS ACCESS ĆWICZENIA Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki. Po zakończeniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Kolory elementów. Kolory elementów

Kolory elementów. Kolory elementów Wszystkie elementy na schematach i planach szaf są wyświetlane w kolorach. Kolory te są zawarte w samych elementach, ale w razie potrzeby można je zmienić za pomocą opcji opisanych poniżej, przy czym dotyczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu.

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu. Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

LISTA ZADAŃ NR 3 ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W MS ACCESS FORMULARZE

LISTA ZADAŃ NR 3 ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W MS ACCESS FORMULARZE LISTA ZADAŃ NR 3 ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W MS ACCESS FORMULARZE Zadania do wykonania na podstawie Bazy Danych TRANSAKCJE HANDLOWE (lista zadań nr 1). 1) Utwórz formularz pojedynczy zawierający dane Partnerów

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij przycisk OK. W polu Nazwa

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

WinSkład / WinUcz 15.00

WinSkład / WinUcz 15.00 WinSkład 15.00 / WinUcz 15.00 Instrukcja obsługi interfejsu użytkownika Spis treści: 1. Filtrowanie danych... 2 1.1. Nowy filtr Wg okresu - ograniczenie liczby danych... 3 1.2. Konfiguracja filtrów...

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Przejdź do widoku tabeli i wpisz nowe dane, aby sprawdzić działanie wprowadzonych we właściwościach pól i tabeli ograniczeń.

Przejdź do widoku tabeli i wpisz nowe dane, aby sprawdzić działanie wprowadzonych we właściwościach pól i tabeli ograniczeń. 8.4. Formularze Nazwisko] And [Imię] Zamknij okno Arkusz właściwości. Wybierz pole Data urodzenia, przejdź do właściwości Reguła sprawdzania poprawności w dolnej części okna i wpisz wyrażenie: Year([Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu elektronicznego katalogu przedmiotów (sylabusów)

Instrukcja obsługi systemu elektronicznego katalogu przedmiotów (sylabusów) Instrukcja obsługi systemu elektronicznego katalogu przedmiotów (sylabusów) 1. Uruchomienie systemu System wykonany został w postaci aplikacji web. Do uruchomienia wymagany jest dostęp do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1. WYKONAJ Utwórz formularz główny Rozkład lotów (wykorzystać Projekt formularza).

1. WYKONAJ Utwórz formularz główny Rozkład lotów (wykorzystać Projekt formularza). Laboratorium 3 Tworzenie formularzy 1. WYKONAJ Utwórz formularz główny Rozkład lotów (wykorzystać Projekt formularza). Na karcie Tworzenie programu Access dostępnych jest kilka narzędzi do szybkiego tworzenia

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają...

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... 1 z 23 2010-09-17 17:58 MS Access - bazy danych 10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników

Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą przygotować oddzielne środowisko pracy dla każdego użytkownika komputera. Windows XP, w porównaniu do systemów Windows

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak ponownie przyjąć do szkoły ucznia skreślonego lub przekazanego do innej szkoły? Fakt opuszczenia szkoły przez ucznia powinien być zarejestrowany poprzez wprowadzenie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE SZAF Z PATCH-PANELAMI

TWORZENIE SZAF Z PATCH-PANELAMI TWORZENIE SZAF Z PATCH-PANELAMI Mamy cztery typy patch-paneli: TYP Normal Tele Data Active OPIS Nie używany Używany dla paneli z numerami telefonów Używany dla paneli z końcowymi gniazdkami Używany dla

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo