ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR."

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, Gliwice, NIP: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym nr 35/14 z dnia 1 kwietnia 2014 roku działa: a, z siedzibą., wpisanym do rejestru. NIP:., reprezentowanym przez:. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz z późn. zm. ) została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: Wycena nieruchomości na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii w 2018r. opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2. Szacowana maksymalna liczba operatów wynosi 80 sztuk. 3. Na przedmiot umowy składają się zlecenia częściowe zlecane według potrzeb Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu umowy na podstawie zleceń częściowych. W pojedynczym zleceniu ujętych będzie nie więcej niż 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 5. Poprzez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się uzyskanie pozytywnego wyniku odbioru wszystkich zleceń częściowych. 6. Poprzez zawiadomienie/wezwanie Wykonawcy rozumie się wysłanie zawiadomienia/wezwania na wskazany w umowie numer faksu lub drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. 1/9

2 2 Termin realizacji 1. Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do dnia r. lub do wyczerpania łącznego wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1/ ust. 1* z zastrzeżeniem 11 ust Termin realizacji zleceń częściowych wynosi...na każde zlecenie. 3. Jako 1-szy dzień biegu każdego określonego w umowie terminu Strony ustalają dzień następny po dniu zawiadomienia/wezwania/złożenia, przy czym, jeżeli termin ten przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. 1. Zamawiający: 3 Obowiązki Stron a) udostępni dokumenty, tj. kopie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości wraz z kopią mapy z projektem podziału nieruchomości oraz wykazem zmian gruntowych, b) zapewni Wykonawcy kontakt z kompetentnymi pracownikami, c) dokona protokolarnego odbioru zlecenia częściowego w terminie do 21 dni od złożenia do odbioru, w siedzibie Zamawiającego, zlecenia częściowego przez Wykonawcę. 2. Wykonawca: a) wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami dotyczącymi szacowania nieruchomości, b) złoży w siedzibie Zamawiającego do odbioru zlecenia częściowe w terminie określonym w 2 ust. 2 niniejszej umowy, c) zobowiązuje się do: zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania zleceń częściowych, nie udostępniania osobom trzecim dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego, usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich wad, jakie ujawnią się w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, składania na prośbę Zamawiającego lub stron postępowania pisemnych wyjaśnień do sporządzonych operatów szacunkowych w terminie 7 dni od zawiadomienia o konieczności udzielenia wyjaśnień; o spełnieniu ww. warunku decyduje data wpływu pisma wyjaśniającego do siedziby Zamawiającego, składania i odbioru operatów szacunkowych w siedzibie Zamawiającego, pisemnego odniesienia się do ustaleń zawartych w protokole odbioru zleceń częściowych wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia po poprawie, składania wyjaśnień oraz stawiania się na wezwanie Zamawiającego przed organami orzekającymi w sprawach dotyczących sporządzonych operatów szacunkowych, w szczególności przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, 2/9

3 dokonania czynności określonych w 7 niniejszej umowy, posiadania w trakcie trwania umowy aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, d) szczegółowo uzasadni w operacie szacunkowym oraz wymieni czynniki, jakie miały wpływ na wzrost lub brak wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonanym podziałem nieruchomości, e) w przypadku, gdy operat wykonany na zlecenie Zamawiającego zostanie poddany badaniu przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej, Wykonawca ma obowiązek przekazać kopię oceny Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, w terminie 7 dni od jej wydania; w przypadku negatywnej oceny Komisji Odpowiedzialności Zawodowej odnośnie sporządzenia operatu szacunkowego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, poprawnego operatu szacunkowego, w terminie 10 dni od daty oceny Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. 4 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty brutto..zł (słownie: zł), w tym wartość netto w wysokości zł (słownie.. zł) i podatek VAT w wysokości.zł (słownie:.zł). 1.*Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy stanowiące wartość należną Wykonawcy ustala się na kwotę zł (słownie: zł). Całkowita wartość umowy wynosi.zł (słownie zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie:..zł. 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia na całą kwotę wymienioną w umowie oraz zamówienia całej szacowanej w 1 ust. 2 liczby operatów. 3. Za realizację przedmiotu umowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawcy przysługuje zapłata ustalona dla każdego zrealizowanego zlecenia częściowego odrębnie, w wysokości określonej na podstawie ceny jednostkowej opisanej w 5 umowy. 4. Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek bankowy Wykonawcy w banku: nr rachunku w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru zlecenia częściowego potwierdzający wykonanie zlecenia częściowego bez zastrzeżeń. 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 7. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust.1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 7*. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w ust.1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1* nie ulegnie zmianie. 3/9

4 8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktury należy wystawiać na: Miasto Gliwice, Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: **** Po dniu r. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 10. **** W przypadku realizacji płatności, o której mowa w ust. 9 Zamawiający przekaże wartość netto wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego (z uwzględnieniem ust.5), zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy. 11. ***W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 12. ***W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1/ ust. 1*, z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Wykonawcy. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 5 Podstawa wynagrodzenia dla każdego zlecenia częściowego Lp. 1. Nazwa Sporządzenie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale. Cena jednostkowa netto (zł) ***** Podatek VAT ***** Cena jednostkowa brutto (zł) ***** 6 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: a) zajęto składniki majątkowe Wykonawcy mające wpływ na realizację umowy, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tym, b) Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, c) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni, d) Wykonawca realizując zlecenie częściowe nie dotrzymał terminu określonego w 2 ust. 2 przekraczając go o 7 dni lub pomimo otrzymania protokołu odbioru wskazującego wady do usunięcia, nie uzyskał 4/9

5 pozytywnego wyniku odbioru w terminie 28 dni licząc od dnia złożenia zlecenia częściowego do pierwszej kontroli, w terminie 7 dni po upływie wyżej wskazanych terminów, e) wszczęto postępowanie likwidacyjne Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, f) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych- w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b), Zamawiający wezwie Wykonawcę do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od otrzymania wezwania z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. c), Zamawiający wezwie Wykonawcę do podjęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od otrzymania wezwania z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni. 5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, b) Zamawiający odmówi bez uzasadnienia przyczyny odbioru przedmiotu umowy - po wyznaczeniu dodatkowego terminu na odbiór przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać pisemne uzasadnienie. 7. W przypadkach określonych w ust. 1 lit a) e) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 6 stosuje się odpowiednio. 7 Rękojmia 1. Ustala się rękojmię na okres 36 miesięcy na dostarczone zlecenia częściowe. 2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie rękojmi tj. 36 miesięcy od daty odbioru poszczególnych zleceń częściowych, bez dodatkowego wynagrodzenia: a) usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie wady, jakie ujawnią się w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni od zawiadomienia o stwierdzeniu wady, b) dokonać aktualizacji operatu szacunkowego, w terminie 7 dni od wezwania, c) składać na prośbę organu lub stron postępowania pisemne wyjaśnienia do sporządzonych operatów szacunkowych, w terminie 7 dni od dnia wezwania oraz udziału w rozprawach administracyjnych i sądowych. 5/9

6 8 Kary i odszkodowania 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w przekazaniu każdego zlecenia częściowego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za zlecenie częściowe za każdy dzień opóźnienia, do dnia przedłożenia do odbioru przedmiotu umowy określonego w zleceniu włącznie, a*) za opóźnienie w przekazaniu każdego zlecenia częściowego w wysokości 1 % wartości należnej Wykonawcy za zlecenie częściowe powiększonej o podatek VAT, który jest zobowiązany rozliczyć Zamawiający za każdy dzień opóźnienia, do dnia przedłożenia do odbioru przedmiotu umowy określonego w zleceniu włącznie, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze każdego zlecenia częściowego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za zlecenie częściowe, za każdy dzień opóźnienia, do dnia przedłożenia przedmiotu zamówienia włącznie, b*) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze każdego zlecenia częściowego w wysokości 1 % wartości należnej Wykonawcy za zlecenie częściowe powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień opóźnienia, do dnia przedłożenia przedmiotu zamówienia włącznie, c) za złożenie do ponownej kontroli zlecenia częściowego zawierającego wady - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za zlecenie częściowe, za każdy dzień od złożenia do drugiej kontroli wadliwego przedmiotu zamówienia, do dnia przedłożenia poprawnego przedmiotu zamówienia włącznie, c*) za złożenie do ponownej kontroli zlecenia częściowego zawierającego wady w wysokości 1 % wartości należnej Wykonawcy za zlecenie częściowe, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień od złożenia do drugiej kontroli wadliwego przedmiotu zamówienia do dnia przedłożenia poprawnego przedmiotu zamówienia włącznie, d) za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek z czynności określonych w 7 ust. 2 w wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia, do dnia złożenia w siedzibie organu potwierdzenia dokonania ww. czynności włącznie, e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. 1. e*) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, stanowiącego wartość należną Wykonawcy określoną w 4 ust. 1* powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 3, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 i 3 nie pokrywają ich szkód. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru zlecenia częściowego - w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki, do dnia dokonania odbioru włącznie, 6/9

7 b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 4 ust. 1. b*) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającegow wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, stanowiącego wartość należną Wykonawcy określoną w 4 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych wobec wykonawcy za pojedyncze zlecenie nie przekroczy 70% wartości wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za pojedyncze zlecenie. 6*. Łączna wysokość kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy za pojedyncze zlecenie nie przekroczy 70% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za pojedyncze zlecenie, powiększonego o podatek VAT, który jest zobowiązany rozliczyć Zamawiający. 9 Sposoby rozliczeń, odbioru 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy w ramach zleceń częściowych. 2. Zamawiający, w terminie do 21 dni od złożenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w ramach zlecenia częściowego, dokona odbioru przedmiotu umowy, z którego sporządzi protokół, zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru zlecenia częściowego wykonanego wadliwie i zobowiązania Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 7 dni od zawiadomienia o konieczności usunięcia wad. Koszty usunięcia wad, dokonania poprawek ponosi Wykonawca. 4. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przyjętego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad w terminie określonym w 3 ust. 2 lit. c) tiret trzecie. 5. Zamawiający zobowiązany jest do kontroli złożonego po poprawie przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od złożenia go przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. 10 Reprezentacja stron 1. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy realizowany będzie przez : 1)..,tel.:., .; 2).., tel.:, Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kierowania pracami wskazane przez Wykonawcę w celu skutecznego zawiadomienia przez Zamawiającego: - imię i nazwisko:, 7/9

8 - adres:, - numer telefonu:, - numeru faksu:, - adres poczty elektronicznej: 3.Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych, ze strony Zamawiającego wyznacza się:. 4. Strony akceptują, iż w rozumieniu art.39 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz z późn zm.) porozumiewać się będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie. Adres elektroniczny Wykonawcy: Adres elektroniczny Zamawiającego: 11 Zmiany umowy 1. Jeśli w terminie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówienia na całą kwotę brutto opisaną w 4 ust. 1 /całkowitą wartość umowy opisaną w 4 ust.1 * wówczas niniejsza umowa może zostać przedłużona do 3 miesięcy, bez wzrostu wynagrodzenia. Przedłużenie umowy nastąpi w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 2. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do ustępowania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego. 3. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w 4 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 3*. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w 4 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1* nie ulegnie zmianie. 4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2**Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 8/9

9 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 5. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający Wykonawca... * dot. transakcji w wyniku, których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający ** dot. osób fizycznych *** dot. umów na świadczenie usług zawartych z kontrahentem zagranicznym **** nie dot. transakcji, w wyniku, których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający ***** zapis zostanie dostosowany do wynagrodzenia dotyczącego transakcji w wyniku, których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 9/9

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR ZA.271.8.2018 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu.2018 roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY ZA.271.49.2017 Załącznik nr 3 do ogłoszenia UMOWA WZÓR UMOWY Zawarta w dniu 2017 r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (NIP: 631-10-06-640) reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1.,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Data ostatniego wydruku :59:00

Strona 1 z 7 Data ostatniego wydruku :59:00 Załącznik nr do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR...) zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ZA.27.9.2018 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu..w Katowicach pomiędzy Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach 40-053 ul. Barbary 21a, NIP: 6342901873, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. a.. z siedzibą.., wpisanym do rejestru, NIP:. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą,

WZÓR UMOWY NR. a.. z siedzibą.., wpisanym do rejestru, NIP:. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą, ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Wzór umowy Załącznik nr 2 zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy (wzór) UMOWA nr... ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Miastem Gliwice Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach w imieniu którego działa: 1.. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 Data ostatniego wydruku :22:00

Strona 1 z 9 Data ostatniego wydruku :22:00 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR...) zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.46.2015.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. ... z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP, zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1...

Wzór umowy. ... z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP, zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1... Wzór umowy zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... projekt ... a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ...

UMOWA Nr... projekt ... a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ... projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego UMOWA NR... (wzór) Zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA nr./2014

WZÓR - UMOWA nr./2014 ZAŁACZNIK NR 4 WZÓR - UMOWA nr./2014 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU:

WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU: WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU: ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631 100 66 40, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR GE/ z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP,.zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

UMOWA NR GE/ z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP,.zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWA NR GE/ ZAŁĄCZNIK NR 5-wzór umowy zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 1. zwanym w treści umowy Kupującym, a z siedzibą w przy ul., NIP:

UMOWA nr. 1. zwanym w treści umowy Kupującym, a z siedzibą w przy ul., NIP: UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, NIP:631-21-97-866, REGON: 000280979, reprezentowaną przez: 1. zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR z siedzibą w..., wpisanym do rejestru... NIP:..., zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez:...

WZÓR UMOWY UMOWA NR z siedzibą w..., wpisanym do rejestru... NIP:..., zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa ZA.271.37.2018 Załącznik nr 3 do ogłoszenia UMOWA WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.. 2018 r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (NIP: 631-10-06-640) reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA Załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.

Oznaczenie sprawy: ZA Załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. Oznaczenie sprawy: ZA.271.112.2016 Załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. zawarta w dniu... grudnia 2016 r. w Gliwicach pomiędzy: Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6312396695,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 1., zwanym w treści umowy Sprzedawcą.

UMOWA nr 1., zwanym w treści umowy Sprzedawcą. UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-100-66-40 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PU załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

PU załącznik nr 3 WZÓR UMOWY PU.7021.4.7.2012 załącznik nr 3 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr...

Projekt. UMOWA Nr... Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY ZA.271.54.2017 Załącznik nr 3 do ogłoszenia UMOWA WZÓR UMOWY Zawarta w dniu 2017 r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (NIP: 631-10-06-640) reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.8.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... projekt. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla następujących tematów:

UMOWA Nr... projekt. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla następujących tematów: projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości:

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości: UMOWA NR - wzór - Załącznik nr 5 zawarta dnia.. w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wiktora Snelę - Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (wzór) Skarbem Państwa reprezentowanym przez...(na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bielska-Białej NR ON...)

UMOWA Nr.. (wzór) Skarbem Państwa reprezentowanym przez...(na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bielska-Białej NR ON...) UMOWA Nr.. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu... 2018r. pomiędzy Zamawiającym Skarbem Państwa reprezentowanym przez...(na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bielska-Białej NR ON...) a Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez PROJEKT UMOWA Nr. Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 z upoważnienia, którego na podstawie upoważnienia nr

Bardziej szczegółowo

pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, Gliwice, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: 1.

pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, Gliwice, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: 1. UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, NIP:631-21-97-866, REGON: 000280979, reprezentowaną przez: 1., zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

ZP-URB URBIS Sp. z o. o.

ZP-URB URBIS Sp. z o. o. załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w... w dniu... pomiędzy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu..... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy:., reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanych Stronami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do rozeznania rynku WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do rozeznania rynku WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do rozeznania rynku zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Projekt nr 2

UMOWA Nr... Projekt nr 2 Projekt nr 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX Zał. Nr 3a do SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX.272.2... 2017 Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA MGR GK. ( w z ó r )

UMOWA MGR GK. ( w z ó r ) Nr ew. FK- /2018/MGR UMOWA MGR.271.2.2018.GK ( w z ó r ) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2018 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej :45

Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej :45 UMOWA nr zawarta w dniu roku w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, NIP 631-10 06-640, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej. UMOWA nr RO

WZÓR. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej. UMOWA nr RO WZÓR Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej FK... UMOWA nr RO.272... dostawa wyposażenia na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej komputery i peryferia

Bardziej szczegółowo

, Zwanym dalej Dostawcą

, Zwanym dalej Dostawcą UMOWA zawarta w dniu... roku w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, Regon: 291009892, w imieniu której działa Marek Materek Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Zawarta w dniu roku, w Zabłudowie między: Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, Zabłudów, w imieniu, której działa:

UMOWA Zawarta w dniu roku, w Zabłudowie między: Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, Zabłudów, w imieniu, której działa: UMOWA Zawarta w dniu... 2018 roku, w Zabłudowie między: Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, w imieniu, której działa: Załącznik nr 2 Adam Tomanek Burmistrz Zabłudowa, zwaną dalej w treści umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY UMOWA NR 7/ZP/2019 Zawarta w dniu..., w Kołobrzegu pomiędzy: Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :25:00 1

Data ostatniego wydruku :25:00 1 Oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2018 Załącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, NIP: 631-10-06-640, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (wzór) a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną przez:... o następującej treści:

UMOWA Nr.. (wzór) a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną przez:... o następującej treści: UMOWA Nr.. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu.2012r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała, zwaną w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowaną przez:... a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA nr./2014

WZÓR - UMOWA nr./2014 ZAŁACZNIK NR 4 WZÓR - UMOWA nr./2014 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA MGR... (wzór dla części 3)

UMOWA MGR... (wzór dla części 3) Nr ew. FK- /2019/MGR UMOWA MGR.... (wzór dla części 3) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2019 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA MGR SB. dla zadania nr 5 (wzór)

UMOWA MGR SB. dla zadania nr 5 (wzór) Nr ew. FK- 2019/MGR UMOWA MGR.271.12.2019.SB dla zadania nr 5 (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu... 2019r. pomiędzy Zamawiającym Skarbem Państwa reprezentowanym przez Pana Waldemara Jędrusińskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE UMOWA nr - 1 /2017 z Wykonawcą wybranym w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zawarta w dniu, w Luboniu, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy UMOWA NR 1/2017 zawarta w Rypinie w dniu.. 2017 r. pomiędzy Rypińskim Domem Kultury z siedzibą w Rypinie przy ul. Warszawskiej 8, 87-500 Rypin zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, Starachowice ul. Radomska 45, NIP: , Regon:

zawarta w dniu r. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, Starachowice ul. Radomska 45, NIP: , Regon: GN.6870.34.2018.ZB UMOWA Nr /GN/2019 (wzór umowy) zawarta w dniu... 2019 r. w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, 27-200 Starachowice ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150, Regon: 291009892 w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../2015 wzór

Umowa Nr.../2015 wzór Umowa Nr.../2015 wzór Załącznik nr 3 zawarta w dniu... 2015 r. w Baboszewie, pomiędzy: Gminą Baboszewo, NIP 567 179 04 40; REGON 130378054 z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9A reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. WZÓR UMOWY dla części I zamówienia

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. WZÓR UMOWY dla części I zamówienia WZÓR UMOWY dla części I zamówienia Zawarta w dniu.. roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

ZA.271.284.2015 ZAŁĄCZNIK NR 2. Umowa nr..

ZA.271.284.2015 ZAŁĄCZNIK NR 2. Umowa nr.. Umowa nr.. Zawarta w Gliwicach, dnia., pomiędzy: Miastem Gliwice z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY Nr

Projekt UMOWY Nr Projekt UMOWY Nr... zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, w imieniu której działa Marek Materek Prezydent Miasta Starachowice 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY POMOCY DYDAKTYCZNYCH - WZÓR. zawarta w dniu r. w. pomiędzy:

UMOWA DOSTAWY POMOCY DYDAKTYCZNYCH - WZÓR. zawarta w dniu r. w. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA DOSTAWY POMOCY DYDAKTYCZNYCH - WZÓR zawarta w dniu. 2019 r. w. pomiędzy:.. reprezentowaną przez:, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZP /2016

UMOWA NR DZP /2016 UMOWA NR DZP-362-64/2016 WZÓR W dniu...2016 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (wzór umowy dla części II)

UMOWA Nr... (wzór umowy dla części II) UMOWA Nr... (wzór umowy dla części II) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2017 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR MW1. (wzór dla części 4)

UMOWA Nr MGR MW1. (wzór dla części 4) Nr ew. FK- /2019/MGR UMOWA Nr MGR.271.4.2019.MW1 (wzór dla części 4) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu.... 2019 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

W dniu..w Urzędzie Miejskim w Wiśle Pl. B. Hoffa 3 pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez.

W dniu..w Urzędzie Miejskim w Wiśle Pl. B. Hoffa 3 pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez. P r o j e k t UMOWA NR do zamówienia publicznego RGŚ.GPN. W dniu..w Urzędzie Miejskim w Wiśle Pl. B. Hoffa 3 pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez. z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wiśle,

Bardziej szczegółowo