ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. WZÓR UMOWY dla części I zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. WZÓR UMOWY dla części I zamówienia"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY dla części I zamówienia Zawarta w dniu.. roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym z dnia 1 kwietnia 2014 r., nr 35/14 łącznie działają:.... a firmą.. wpisaną do.., nr NIP.. z siedzibą w.., przy ul... zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowaną przez.. zwanymi dalej Stronami. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: Przedmiot umowy 1 Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim jest: Opróżnianie pojemników na psie odchody na terenie miasta Gliwice. Ustalenia wstępne 2 Wykonawca oświadcza, że: 1) posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia, 1/11

2 2) znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia, 3) posiada niezbędne do wykonania przedmiotu umowy środki techniczne, 4) w przypadku zlecenia przez Wykonawcę części zamówienia uprawnionej osobie trzeciej, Wykonawca odpowiada za jej działania i zaniechania, jak za swoje działania i zaniechania. Zakres prac objętych przedmiotem umowy 3 1. Wykonawca opróżniał będzie (i wyposażał w foliowe worki) 202 sztuki pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 2. Pojemniki opróżniane będą trzy razy w tygodniu: w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 5.00 do Wykonawca utrzymywał będzie czystość wokół pojemników oraz usuwał usterki i dokonywał bieżących napraw pojemników. 3. Poprzez opróżnienie pojemnika należy rozumieć: jednokrotne usunięcie odpadów z wnętrza danego pojemnika i z terenu znajdującego się wokół tego pojemnika, tj. w promieniu 2 m od pojemnika. 4. Wykonawca zapewni stałą łączność telefoniczną z Zamawiającym, jak również stałe łącze internetowe, umożliwiające kontakt z Zamawiającym oraz ze służbami miejskimi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5. Wykonawca codziennie na bieżąco sprawdzać będzie pocztę elektroniczną. 6. Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji tj. zażądać od Wykonawcy zwiększenia liczby opróżnień pojemników w ciągu miesiąca o maksymalnie 500 opróżnień miesięcznie. W takiej sytuacji wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie adekwatnie zwiększone. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy interwencyjnego opróżnienia pojemników. W takiej sytuacji, działając na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca interwencyjnie wykona zleconą czynność, a jego wynagrodzenie miesięczne zostanie adekwatnie zwiększone do liczby dodatkowych opróżnień. Dodatkowe interwencyjne opróżnienie pojemnika nastąpi w czasie:.. godzin/y od zgłoszenia Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji pojemników. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca w ciągu 48 godzin przeniesie pojemnik we wskazane miejsce bez dodatkowego wynagrodzenia. 9. W przypadku zmniejszenia liczby opróżnianych pojemników (np. poprzez kradzież, zniszczenie) wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy zostanie adekwatnie zmniejszone. 2/11

3 Inne obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy 4 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych przedmiotem umowy z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji, a nadto do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją umowy. 2. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie ich realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania. 3. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu umowy, na czas jej trwania. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem umowy. 4. W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przepisów p.poż. oraz postępowania z odpadami w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Termin realizacji 5 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku. Wynagrodzenie i zasady rozliczenia 6* 1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto:..zł (słownie:.. zł), powiększoną o podatek VAT w wysokości.., co daje kwotę brutto w wysokości.. zł. 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia Wykonawcy, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 3/11

4 4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. 5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia Wykonawcy, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 9. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcy. 10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 2, a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę stosując obowiązującą stawkę podatku VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 4/11

5 11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 13. Zasady, o których mowa w ust będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 14. Wynagrodzenie miesięczne brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oblicza się każdorazowo po zamknięciu miesiąca według wzoru: (cena jednostkowa brutto za opróżnienie jednego pojemnika x liczba opróżnień dokonanych w ciągu miesiąca). 15. Kwota wynagrodzenia obejmuje wykonanie wszystkich czynności określonych w 3 umowy jak również koszt innych prac niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 16. Płatność faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku:.. nr rachunku.. w terminach: do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 17. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego, wystawionej na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokołu odbioru. 18. Faktury należy wystawiać na: Miasto Gliwice, Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 20. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 21. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 5/11

6 Wynagrodzenie i zasady rozliczenia 6** 1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy stanowiące wartość należną Wykonawcy ustala się na kwotę.. zł (słownie.. zł). 2. Całkowita wartość umowy wynosi.. zł (słownie.. zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie.. zł. 3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia Wykonawcy, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. 5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia Wykonawcy, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 9. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 6/11

7 nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcy. 10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokości. Faktury korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy. 11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 13. Zasady, o których mowa w ust będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy stanowiące wartość należną Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oblicza się każdorazowo po zamknięciu miesiąca według wzoru: (cena jednostkowa netto x liczba opróżnień dokonanych w ciągu miesiąca) 15. Kwota wynagrodzenia obejmuje wykonanie wszystkich czynności określonych w 3 umowy jak również koszt innych prac niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 16. Płatność faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku:.. nr rachunku.. w terminach: do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 17. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. faktury Wykonawcy z wpisanym numerem NIP Zamawiającego, wystawionej na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokołu odbioru. 18. Faktury należy wystawiać na: Miasto Gliwice, Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP /11

8 19. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 20. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 21. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. Zasady odbioru 7 1. Przedmiotem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy za dany miesiąc w sposób zgodny z 3 niniejszej umowy. 2. Wykonawca dostarczy formularz protokołu odbioru. 3. Wniesione do protokołu odbioru uwagi stanowią podstawę do obniżenia wynagrodzenia o naliczoną każdorazowo, w oparciu o 10 ust. 1 karę umowną. 4. Kontrole stopnia realizacji postanowień umowy będą przeprowadzane przez Zamawiającego bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o ich terminie. Reprezentanci Stron 8 1. Ze strony Zamawiającego kontrolę wykonania postanowień umowy sprawować będzie upoważniony pracownik Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 2. Ze strony Wykonawcy kontrolę wykonania postanowień umowy sprawować będzie. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 9 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy: odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych; 2) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; 8/11

9 3) gdy Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zmiany sposobu wykonania umowy, w terminie 30 dni od upływu wyznaczenia terminu; 4) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 5) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 1) Wykonawca może żądać wynagrodzenia za prace już wykonane. 4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2)-5) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. Kary umowne 10* 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary: 1) za sam fakt wykonania przedmiotu umowy z wadami, tj. za nie usunięcie odpadów z wnętrza pojemnika lub z terenu znajdującego się wokół pojemnika tj. w promieniu 2 m od pojemnika, w wysokości 5 zł w odniesieniu do każdego z pojemników, którego dotyczy wada; 2) za nie usunięcie wad, o których mowa w pkt 1), w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, obliczonego zgodnie ze wzorem w 6* ust. 14; 3) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami, innymi niż wskazane w pkt 1), w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, obliczonego zgodnie ze wzorem w 6* ust W przypadku, gdy Wykonawca zostanie dwukrotnie obciążony którąkolwiek z kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez odszkodowania. 3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy określone w ust. 1 kary nie pokrywają ich szkód. 4. Za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości zł brutto. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 9/11

10 6. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie przekroczy w danym miesiącu 70% wynagrodzenia miesięcznego brutto obliczonego według wzoru, o którym mowa w 6* ust. 14. Kary umowne 10** 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary: 1) za sam fakt wykonania przedmiotu umowy z wadami, tj. za nie usunięcie odpadów z wnętrza pojemnika lub z terenu znajdującego się wokół pojemnika tj. w promieniu 2 m od pojemnika, w wysokości 5 zł w odniesieniu do każdego z pojemników, którego dotyczy wada; 2) za nie usunięcie wad, o których mowa w pkt 1), w wysokości 1% wartości należnej Wykonawcy za dany miesiąc, liczonej według wzoru w 6** ust.14, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 3) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami, innymi niż wskazane w pkt 1), w wysokości 5% wartości należnej Wykonawcy za dany miesiąc, liczonej według wzoru w 6** ust. 14, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie dwukrotnie obciążony którąkolwiek z kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez odszkodowania. 3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy określone w ust. 1 kary nie pokrywają ich szkód. 4. Za rozwiązanie umowy lub za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości zł brutto. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 6. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie przekroczy w danym miesiącu 70% wartości należnej Wykonawcy w danym miesiącu, liczonej według wzoru, o którym mowa w 6** ust. 14, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. Postanowienia końcowe Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia następujących zmian: 10/11

11 1) w załączniku nr 1 do umowy: zmian dotyczących lokalizacji pojemników, bez dodatkowego wynagrodzenia; 2) w załączniku nr 1 do umowy: zmian dotyczących pojemności pojemników, bez dodatkowego wynagrodzenia; 3) zmian dotyczących liczby opróżnianych pojemników, z uwzględnieniem 3 ust.6 i 9; 4) zmian dotyczących liczby opróżnień pojemników, z uwzględnieniem 3 ust. 6 i Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Integralną częścią umowy jest załącznik nr 1 wykaz pojemników na psie odchody na terenie Miasta Gliwice i załącznik nr 2 formularz cenowy. 7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA * Zapis obowiązuje jeżeli niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru oferty, której wybór nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. ** Zapis obowiązuje jeżeli niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru oferty, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 11/11

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR ZA.271.8.2018 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu.2018 roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego UMOWA NR... (wzór) Zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie

Bardziej szczegółowo

:09:50 1/10

:09:50 1/10 WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 Zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Data ostatniego wydruku :59:00

Strona 1 z 7 Data ostatniego wydruku :59:00 Załącznik nr do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR...) zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 [Przedmiot umowy] 1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. Nadanie i aktualizacja międzynarodowej i krajowej oceny ratingowej Miastu Gliwice. Wymóg przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR..

Wzór umowy UMOWA NR.. Wzór umowy UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (wzór) a firmą..wpisaną do., NIP... z siedzibą w.. przy ul. zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:

UMOWA NR... (wzór) a firmą..wpisaną do., NIP... z siedzibą w.. przy ul. zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowaną przez: UMOWA NR... (wzór) Zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. /Wzór/ UMOWA nr...

ZAŁĄCZNIK NR 4. /Wzór/ UMOWA nr... /Wzór/ UMOWA nr... ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu...w., pomiędzy Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1....... 2... a...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ZA.27.9.2018 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu..w Katowicach pomiędzy Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach 40-053 ul. Barbary 21a, NIP: 6342901873, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku: :55:15 1

Data ostatniego wydruku: :55:15 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, NIP: 631-10-06-640, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza, w imieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 Data ostatniego wydruku :22:00

Strona 1 z 9 Data ostatniego wydruku :22:00 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR...) zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY ZA.271.49.2017 Załącznik nr 3 do ogłoszenia UMOWA WZÓR UMOWY Zawarta w dniu 2017 r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (NIP: 631-10-06-640) reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) Umowa nr.

(Wzór umowy) Umowa nr. (Wzór umowy) Umowa nr. Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR ZDM/ /2017

(wzór umowy) UMOWA NR ZDM/ /2017 Nr sprawy: ZDM.26.7.2017 (wzór umowy) UMOWA NR ZDM/ /2017 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Gliwicach zwana dalej Umową pomiędzy: Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640, w

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

Projekt U M O W Y. zawarta w dniu roku w Pilchowicach

Projekt U M O W Y. zawarta w dniu roku w Pilchowicach Projekt U M O W Y Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2011 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do, NIP:, reprezentowanym przez

z siedzibą w wpisanym do, NIP:, reprezentowanym przez W z ó r u m o w y d l a c z ę ś c i I I z a m ó w i e n i a zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6 3 1 1 0 0 6 6 4 0, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. a.. z siedzibą.., wpisanym do rejestru, NIP:. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą,

WZÓR UMOWY NR. a.. z siedzibą.., wpisanym do rejestru, NIP:. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą, ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. ... z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP, zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1...

Wzór umowy. ... z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP, zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1... Wzór umowy zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU:

WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU: WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU: ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631 100 66 40, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w Pilchowicach.... wpisanym do rejestru...zwanym w treści umowy Wykonawcą w imieniu i na rzecz którego działa:

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w Pilchowicach.... wpisanym do rejestru...zwanym w treści umowy Wykonawcą w imieniu i na rzecz którego działa: Wzór umowy Załącznik nr 1 zawarta w dniu... roku w Pilchowicach Zawarta w dniu 24.08.2015r. w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY

ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631 10 06 640, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ ZA.271.37.2019 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu. w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP 631-10-06-640 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA NR. Załącznik nr 5

(wzór) UMOWA NR. Załącznik nr 5 (wzór) UMOWA NR. Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Gliwicach zwana dalej Umową pomiędzy: Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640 w imieniu i na rzecz którego działa:. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 1. zwanym w treści umowy Kupującym, a z siedzibą w przy ul., NIP:

UMOWA nr. 1. zwanym w treści umowy Kupującym, a z siedzibą w przy ul., NIP: UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, NIP:631-21-97-866, REGON: 000280979, reprezentowaną przez: 1. zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Wzór umowy Załącznik nr 2 zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS/D-../16

UMOWA NR WZP/WIS/D-../16 PROJEKT UMOWY UMOWA NR WZP/WIS/D-../16 Zawarta w dniu 2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Województwem Mazowieckim - Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, REGON: 140944971, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy (wzór) UMOWA nr... ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Miastem Gliwice Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach w imieniu którego działa: 1.. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: Wzór umowy ZAŁ. NR 5 UMOWA nr... zawarta w dniu..., pomiędzy Miastem Gliwice Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w... ul.... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 1., zwanym w treści umowy Sprzedawcą.

UMOWA nr 1., zwanym w treści umowy Sprzedawcą. UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-100-66-40 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ ZAŁĄCZNIK NR 4 Wzór umowy

Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ ZAŁĄCZNIK NR 4 Wzór umowy Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.22.2016 ZAŁĄCZNIK NR 4 Wzór umowy zawarta w dniu.............. 2016 r. pomiędzy Gminą Gliwice - Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.46.2015.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. Umowa nr.../2012 zawarta w dniu... 2012r. w Bielsku-Białej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81 - zwanym dalej,,zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Miastem Gliwice, z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa (wzór) Zawarta w Jastrzębcu w dniu... r. pomiędzy: Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z siedzibą w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, NIP: 1230018381, REGON: 000326196, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY UMOWA NR 7/ZP/2019 Zawarta w dniu..., w Kołobrzegu pomiędzy: Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 po modyfikacji - WZÓR UMOWA KONCESJI NA USŁUGI NR

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 po modyfikacji - WZÓR UMOWA KONCESJI NA USŁUGI NR ZAŁĄCZNIK NR 4 po modyfikacji - WZÓR UMOWA KONCESJI NA USŁUGI NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZA.271.284.2015 ZAŁĄCZNIK NR 2. Umowa nr..

ZA.271.284.2015 ZAŁĄCZNIK NR 2. Umowa nr.. Umowa nr.. Zawarta w Gliwicach, dnia., pomiędzy: Miastem Gliwice z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zaproszenia. UMOWA nr... (wzór) zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy:

Załącznik nr 2 do Zaproszenia. UMOWA nr... (wzór) zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy: Numer sprawy: 14/2018 Załącznik nr 2 do Zaproszenia zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy: UMOWA nr... (wzór) Miastem Łódź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ KRAJOWYCH PROJEKTÓW NAUKOWYCH I DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

DZIAŁ KRAJOWYCH PROJEKTÓW NAUKOWYCH I DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY zawarta w Lublinie w dniu pomiędzy: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP 7120161005, Regon 000514064 zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (wzór) a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną przez:... o następującej treści:

UMOWA Nr.. (wzór) a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną przez:... o następującej treści: UMOWA Nr.. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu.2012r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała, zwaną w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowaną przez:... a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy pakietu nr 1-16, 18-20, 22-82, 85-87, 90-94) UMOWA Nr.../2014 Projekt

Załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy pakietu nr 1-16, 18-20, 22-82, 85-87, 90-94) UMOWA Nr.../2014 Projekt Załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy pakietu nr 1-16, 18-20, 22-82, 85-87, 90-94) UMOWA Nr.../2014 Projekt Zawarta w dniu...r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy:

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: Gminą Lubsko, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, posiadającą NIP: 928-192-57-33, REGON: 970770646; Urząd Miejski w Lubsku, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,.., z siedzibą w przy ul.., NIP., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,.., z siedzibą w przy ul.., NIP., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA nr WZP/WIS/U-../14 zawarta w dniu.. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 zawarta w Kuźni Raciborskiej w dniu zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12/CBR/2018: Wzór umowy UMOWA NR. /2018 zawarta w dniu...2018 r. w Lublinie (dalej zwana jako: Umowa ) pomiędzy: EnergoTech Lublin Sp. z o.o. Al. Witosa 16B 20-315

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3 WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot Umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot Umowy UMOWA (wzór) zawarta w Gliwicach, w dniu... 2018 r. pomiędzy: Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

3 Miejsce realizacji Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest: Straż miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7.

3 Miejsce realizacji Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest: Straż miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR.../2010 - Projekt zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Strażą Miejską, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn, którą reprezentuje:... zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo