ZA ZAŁĄCZNIK NR 2. Umowa nr..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA.271.284.2015 ZAŁĄCZNIK NR 2. Umowa nr.."

Transkrypt

1 Umowa nr.. Zawarta w Gliwicach, dnia., pomiędzy: Miastem Gliwice z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, NIP: reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza w imieniu którego na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym nr 35/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. łącznie działają: 1., 2., zwanym dalej Zamawiającym, a:.. z siedzibą w wpisanym do rejestru (NIP.), zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:., zwanymi dalej Stronami. W wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu opartego o zapisy art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy "Wykonanie audytu energetycznego oraz analizy wykonalności przedsięwzięcia dla projektu "Eko-Światło w Gliwicach"" 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 1.1. Opracowania audytu energetycznego zgodnie z treścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej umowy Opracowania analizy wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą finansową, w której wyliczenia muszą zostać załączone w postaci arkusza kalkulacyjnego Strona 1 z 13

2 Excel zawierającego otwarte formuły i odwołania, dla projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach zgodnej z zakresem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Analiza wykonalności przedsięwzięcia stanowić będzie podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Eko-Światło w Gliwicach w ramach DZIAŁANIA 4.5 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI ORAZ EFEKTYWNE OŚWIETLENIE TYP PROJEKTU 4 TJ. POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA w naborze nr RPSL IZ /15 w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy opisanego w punkcie 1.1 oraz 1.2 w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na nośniku CD w jednym egzemplarzu Wprowadzania zmian do Analizy wykonalności przedsięwzięcia oraz do Analizy finansowej w zakresie wskazanym przez IZ RPO WSL w czasie oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach zgłoszonego w naborze nr RPSL IZ /15 w ramach działania nr Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT RPO WSL. 2 Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 pkt nie później niż do dnia.. 2. Zamawiający zobowiązuje się w okresie do 5 dni roboczych do weryfikacji przedstawionego przedmiotu umowy, określonego w 1 ust. 1 pkt oraz przedstawienia ewentualnych uwag. 3. Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w 1 ust. 1 pkt zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania uwag oraz do przedłożenia poprawionego dokumentu w wersji elektronicznej i papierowej. 4. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym. / 5. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania korekt i zmian do Analizy wykonalności przedsięwzięcia oraz do Analizy finansowej (zadanie określone w 1 ust. 1 punkt 1.2. w zakresie wskazanym przez IZ RPO WSL w czasie oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pn. Eko-Światło Strona 2 z 13

3 w Gliwicach w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 2 dni robocze. 3* Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto: zł powiększoną o podatek VAT w wysokości zł, co daje kwotę brutto w wysokości...zł (słownie..zł). Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy w dwóch transzach; 1.1. Pierwsza transza wypłacona zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. punkt i stanowić będzie 95 % wynagrodzenia wskazanego w 3 ust. 1, co stanowi kwotę zł netto, powiększoną o podatek VAT w wysokości.zł, co daje kwotę zł brutto (słownie zł) 1.2. Druga transza wypłacona zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 punkt 1.1. oraz 1.2 i stanowić będzie 5 % wynagrodzenia wskazanego w 3 ust. 1, co stanowi kwotę zł netto, powiększoną o podatek VAT w wysokości..zł, co daje kwotę.zł brutto (słownie zł) 2. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą pierwszą transzę określoną w 3 ust. 1 punkt 1.1 będzie stanowiło zatwierdzenie wykonania usługi protokołem zdawczo-odbiorczym 3. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą drugą transzę określoną w 3 ust. 1 punkt 1.2 będzie stanowiło podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały o wyborze do dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL IZ /15 dla działania nr Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT w ramach RPO WSL Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek Wykonawcy: w banku:.. nr rachunku bankowego. w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Faktura, o której mowa w ust. 2 nie może zostać wystawiona wcześniej niż w dniu zatwierdzenia wykonania przedmiotu umowy protokołem, o którym mowa w ust. 2, natomiast faktura, o której mowa w ust. 3 nie może zostać wystawiona wcześniej niż w dniu podjęcia uchwały, o której mowa w ust Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym Strona 3 z 13

4 w niniejszej umowie przyjmuje się, ze prawidłowo podano termin określony w umowie. 7. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust.1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 3** Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy stanowiące wartość należną Wykonawcy ustala się na kwotę zł (słownie.zł). Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy w dwóch transzach; 1.1. Pierwsza transza wypłacona zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 pkt 1.1 oraz pkt 1.2 i stanowić będzie 95 % wynagrodzenia wskazanego w 3 ust. 1, co stanowi wartość należną Wykonawcy w kwocie zł (słownie.zł), 1.2. Druga transza wypłacona zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 pkt 1.1. oraz pkt 1.2 i stanowić będzie 5 % wynagrodzenia wskazanego w 3 ust. 1, co stanowi wartość należną Wykonawcy w kwocie zł (słownie zł). 2. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą pierwszą transzę określoną w 3 ust. 1 punkt 1.1 będzie stanowiło zatwierdzenie wykonania usługi protokołem zdawczo-odbiorczym 3. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą drugą transzę określoną w 3 ust. 1 punkt 1.2 będzie stanowiło podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały o wyborze do dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru nr RPSL IZ /15 dla działania nr Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT w ramach RPO WSL Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek Wykonawcy: w banku:.. nr rachunku bankowego. w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Faktura nie może zostać Strona 4 z 13

5 wystawiona wcześniej niż w dniu zatwierdzenia wykonania przedmiotu umowy protokołem, o którym mowa w ust.2, natomiast faktura, o której mowa w ust. 3 nie może zostać wystawiona wcześniej niż w dniu podjęcia uchwały, o której mowa w ust Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, ze prawidłowo podano termin określony w umowie. 7. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie należne wykonawcy ulega stosownemu obniżeniu o równowartość wzrostu wartości podatku VAT jaką zobowiązany jest rozliczyć zamawiający. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie należne wykonawcy nie ulegnie zmianie. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 4 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wszelkie ustalenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy powinny odbywać się z zachowaniem formy pisemnej, przy czym dopuszcza się stosowanie korespondencji drogą elektroniczną. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje potrzebne do należytego wykonania umowy. 3. Wykonawca zapewnia o stałej i pełnej gotowości do realizacji umowy. 4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zmienić uzgodnionego sposobu wykonywania umowy. 5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części umowy innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o zgodę na powierzenie wykonania części umowy innemu podmiotowi powinien zostać złożony na piśmie i powinien zawierać listę podmiotów, którym Wykonawca chce powierzyć wykonanie części umowy. 6. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na powierzenie wykonania części umowy innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pisemne oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania zgłoszonych podmiotów, w których zawarta zostanie klauzula o brzmieniu w Strona 5 z 13

6 imieniu Podmiotu zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego w związku z powierzeniem mi wykonania części umowy nr W przypadku powierzenia wykonania części umowy innemu podmiotowi Wykonawca odpowiada za prace podwykonawców, jak za swoje własne. 5 Prawa autorskie 1. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 3 umowy, na Zamawiającego przechodzą w całości i nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, określonego w 1 umowy. 2. Przejście autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, używania i wykorzystywania opracowanych dokumentów we własnym zakresie w nieokreślonym terminie, na terenie kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnienie wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką drukarską i zapisu cyfrowego; b) użyczenia oryginału albo egzemplarzy w celu informacyjnym na potrzeby Miasta Gliwice; c) przetwarzania i dokonywania zmian komputerowych w przedmiocie umowy do celów własnych Zamawiającego; d) adaptacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiający ma obowiązek każdorazowo uwzględnić osobiste prawa twórcy do zamieszczania przy wykorzystanym dziele jego nazwiska. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w 3 ust. 1 zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych. 5. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób określony w 2 ust. 3 umowy następuje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy przedmiotu umowy w postaciach wymienionych w 2 ust. 3 umowy. 6. Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w Strona 6 z 13

7 tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w Utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 7. Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru Zamawiającego. 8. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w 3 ust Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich do przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 10. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności o pełnomocnictwa o treści jak w ust Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych, 2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 3) gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono kary umowne w terminie 30 dni od daty naliczenia kolejnej kary, 4) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie. Strona 7 z 13

8 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy -w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2)-4) i ust. 2 Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 3 stosuje się odpowiednio. 7* Odpowiedzialność i kary 1. W przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 pkt w stosunku do terminu, o którym mowa w 2 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1.1. umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego. 2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 pkt w stosunku do terminu, o którym mowa w 2 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1.1., za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust W przypadku opóźnienia we wprowadzeniu korekt i zmian do Analizy wykonalności przedsięwzięcia oraz do Analizy finansowej w stosunku do terminu wskazanego w 2 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1. pkt 1.1., za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego. 5. W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w 5 ust. 9 i 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1. Strona 8 z 13

9 6. W przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego w 4 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy w sytuacji, o której mowa w 6 ust. 1 pkt 1). 8. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, kiedy kary określone w tym paragrafie nie pokrywają ich szkód. 9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 10. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, 2, 4-6 nie może przekroczyć 70% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1. 7** Odpowiedzialność i kary 1. W przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 pkt w stosunku do terminu, o którym mowa w 2 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości należnej Wykonawcy, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 1.1. powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego. 2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 pkt w stosunku do terminu, o którym mowa w 2 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości należnej Wykonawcy, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 1.1. powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 10% całkowitej wartości należnej Wykonawcy, o której mowa w 3 ust. 1 powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. Strona 9 z 13

10 4. W przypadku opóźnienia we wprowadzeniu korekt i zmian do Analizy wykonalności przedsięwzięcia oraz do Analizy finansowej w stosunku do terminu wskazanego w 2 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości należnej Wykonawcy, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 1.1. powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego. 5. W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w 5 ust. 9 i 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości należnej Wykonawcy, o której mowa w 3 ust. 1 powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 6. W przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego w 4 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości należnej Wykonawcy, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 1.1. powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w 10% całkowitej wartości należnej Wykonawcy, o której mowa w 3 ust. 1 powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy w sytuacji, o której mowa w 6 ust. 1 pkt 1). 8. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, kiedy kary określone w tym paragrafie nie pokrywają ich szkód. 9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 10. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, 2, 4-6 nie może przekroczyć 70% całkowitej wartości należnej Wykonawcy, o której mowa w 3 ust. 1 umowy, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 8 Zasady bezpieczeństwa informacji 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do stosowania Politykę Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji Urzędu, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu. Wykonawca zapewnia, Strona 10 z 13

11 że ujawnione mu informacje Urzędu będą chronione i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Informacje Urzędu obejmują zarówno informacje przekazane przez pracowników Zamawiającego, jak i uzyskane samodzielnie przez podmioty i/lub osoby realizujące umowę w imieniu i na rzecz Wykonawcy. 4. Zamawiający przekaże na żądanie Wykonawcy jedynie takie informacje Urzędu, co do których uzna, że są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w inny sposób nie utrwalać i nie rozpowszechniać informacji Urzędu lub jej części, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu wykonania przedmiotu umowy. W takich przypadkach wszelkie kopie informacji Urzędu utrwalone na jakichkolwiek nośnikach informacji, łącznie z nośnikami elektronicznymi, pozostają własnością Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji umowy dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia osób, które w związku z realizacją umowy będą miały dostęp do informacji Urzędu. Oświadczenia muszą zostać złożone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku zmian osób, które będą miały dostęp do informacji Urzędu w trakcie trwania umowy, Wykonawca przed przystąpieniem tych osób do pracy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie. Udostępnienie informacji Urzędu przez Wykonawcę osobom, które nie złożyły oświadczenia stanowi naruszenie zapisów umowy. 7. Strony uzgadniają, że powyższe ustalenia nie dotyczą informacji publicznej. 8. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji Urzędu w przypadku, gdy obowiązek jej ujawnienia wynikać będzie z przepisów prawa. W takim przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o ujawnieniu informacji Urzędu na rzecz osób lub organów, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, podając zakres i warunki ujawnienia. 9. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach i incydentach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji Urzędu. 10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy dotyczących bezpieczeństwa informacji Urzędu, Zamawiający będzie miał prawo żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków oraz rozwiązania umowy. Wezwanie do zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie pisemnej, ze wskazaniem Strona 11 z 13

12 terminu do wykonania wezwania. Niezależnie od usunięcia naruszeń Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na drodze cywilnej. 11. Wykonawca oświadcza, że jest mu znana treść i znaczenie art kodeksu karnego, zgodnie z którym: Kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego przekazywania Wykonawcy informacji o zmianach w systemie zarządzenia bezpieczeństwem informacji w Urzędzie, jeśli będą mieć wpływ na realizację umowy. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Ewentualne spory pomiędzy stronami wynikające ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 1) Załącznik nr 1. Analiza wykonalności przedsięwzięcia 1.1) Analiza finansowa Tabele, 1.2) Tabela pn. Planowane koszty projektu. 2) Załącznik nr 2. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 3) Załącznik nr 3. Oświadczenie o zachowaniu poufności. 4) Załącznik nr 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Strona 12 z 13

13 Zamawiający Wykonawca * Zapis obowiązuje jeżeli niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru oferty, której wybór nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. **Zapis obowiązuje jeżeli niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru oferty, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Strona 13 z 13

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1.,

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR ZA.271.8.2018 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu.2018 roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Data ostatniego wydruku :59:00

Strona 1 z 7 Data ostatniego wydruku :59:00 Załącznik nr do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR...) zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ZA.27.9.2018 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu..w Katowicach pomiędzy Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach 40-053 ul. Barbary 21a, NIP: 6342901873, REGON:

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA Załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.

Oznaczenie sprawy: ZA Załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. Oznaczenie sprawy: ZA.271.112.2016 Załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. zawarta w dniu... grudnia 2016 r. w Gliwicach pomiędzy: Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6312396695,

Bardziej szczegółowo

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY ZA.271.49.2017 Załącznik nr 3 do ogłoszenia UMOWA WZÓR UMOWY Zawarta w dniu 2017 r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (NIP: 631-10-06-640) reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU:

WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU: WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU: ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631 100 66 40, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego UMOWA NR... (wzór) Zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Wzór umowy Załącznik nr 2 zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 4) Dokonanie poprawek i uzupełnień w przedmiocie umowy, wynikających z oceny formalnej wniosku.

U M O W A. 4) Dokonanie poprawek i uzupełnień w przedmiocie umowy, wynikających z oceny formalnej wniosku. U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia... r. w Nowym Żmigrodzie pomiędzy Gminą Nowy Żmigród, z siedzibą 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, w imieniu której działa Pan Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r ZTM.RR

U M O W A N r ZTM.RR U M O W A N r ZTM.RR.5111.1.2018 zawarta w dniu.2018 r. w Poznaniu, pomiędzy: Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy (wzór) UMOWA nr... ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Miastem Gliwice Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach w imieniu którego działa: 1.. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :26:00 1

Data ostatniego wydruku :26:00 1 UMOWA NR WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, NIP: 631-10-06-640, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy CZĘŚĆ II Załącznik nr 4 B do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2017 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. a.. z siedzibą.., wpisanym do rejestru, NIP:. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą,

WZÓR UMOWY NR. a.. z siedzibą.., wpisanym do rejestru, NIP:. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą, ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... zawarta w dniu r.

U M O W A NR... zawarta w dniu r. Wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ pomiędzy: U M O W A NR... zawarta w dniu. 2018 r. Parkiem Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, REGON 367233978, NIP 6572930039

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../szp/2016. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z art. 4 ust8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)- sprawa nr../2016

Umowa nr../szp/2016. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z art. 4 ust8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)- sprawa nr../2016 Umowa nr../szp/2016 Zawarta w dniu roku w Chrzanowie, pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: "Inwentaryzacja obiektów zabytkowych jako wsparcie procedur planistycznych".

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Inwentaryzacja obiektów zabytkowych jako wsparcie procedur planistycznych. UMOWA NR WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, NIP: 631-10-06-640, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Miastem Gliwice, z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu

Bardziej szczegółowo

Nr ew. FK... WZÓR UMOWA Nr...

Nr ew. FK... WZÓR UMOWA Nr... WZÓR UMOWA Nr... Nr ew. FK... W dniu..... r. pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1, NIP: 9372686990, REGON: 072181741, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :25:00 1

Data ostatniego wydruku :25:00 1 Oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2018 Załącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, NIP: 631-10-06-640, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym ZFE-II.042.2.9.2015 Umowa nr zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwana dalej Umową

UMOWA nr.. zwana dalej Umową UMOWA nr.. zwana dalej Umową Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na dostawę materiałów promocyjnych na konferencję na potrzeby promocji projektu e-pionier realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ZAWOJA Sp. Z o.o.

UMOWA. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ZAWOJA Sp. Z o.o. Załącznik nr 2 UMOWA zawarta w dniu...... 2018 r. w Zawoi pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ZAWOJA Sp. Z o.o. 34 223 Zawoja 1854 NIP: 5521535806, REGON: 356517196, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w Warszawie w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami, o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami, o następującej treści: Załącznik nr 2 do Zapytania UMOWA NR.././ zawarta. 2018 r. w Białymstoku, pomiędzy: Województwem Podlaskim, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH. zawarta w dniu... w... pomiędzy:

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH. zawarta w dniu... w... pomiędzy: UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... prowadzącym działalności gospodarczą pod firmą..., w... przy ul...., wpisanym do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Obowiązki Wykonawcy

UMOWA. 2 Obowiązki Wykonawcy UMOWA Zawarta w Sławkowie dnia 2019 roku pomiędzy: Euroterminal Sławków sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie (41-260), ul. Groniec 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AOT.R

Umowa nr AOT.R Umowa nr AOT.R.334....... 2015 zawarta w dniu... w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy Umowa nr zawarta w dniu 2017 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 reprezentowaną przez: Tadeusza Sayora, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR z siedzibą w..., wpisanym do rejestru... NIP:..., zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez:...

WZÓR UMOWY UMOWA NR z siedzibą w..., wpisanym do rejestru... NIP:..., zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 1. zwanym w treści umowy Kupującym, a z siedzibą w przy ul., NIP:

UMOWA nr. 1. zwanym w treści umowy Kupującym, a z siedzibą w przy ul., NIP: UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, NIP:631-21-97-866, REGON: 000280979, reprezentowaną przez: 1. zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/

UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/ Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA nr WFOŚiGW/WKiA/../2016 /wzór/ zawarta w dniu.2016 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 1 Przedmiot Umowy

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 1 Przedmiot Umowy Załącznik 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi (czynności): Usługa ekspercka ocena wniosków o grant w projekcie grantowym Ścieżki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. , zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 Projekt umowy UMOWA zawarta w dniu 2017 roku w Bielsku Podlaskim pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, NIP: 543-20-66-155, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. WZÓR UMOWY dla części I zamówienia

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. WZÓR UMOWY dla części I zamówienia WZÓR UMOWY dla części I zamówienia Zawarta w dniu.. roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZ-2501/231/17/.. a firmą:, NIP:., REGON:.., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA DZ-2501/231/17/.. a firmą:, NIP:., REGON:.., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą UMOWA DZ-2501/231/17/.. zawarta w dniu. 2017 r. w Puławach pomiędzy: Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2016. Zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko pomiędzy :

Umowa nr /2016. Zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko pomiędzy : Umowa nr /2016 Zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko pomiędzy : Gminą Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976 NIP: 517-00-37-677 REGON: 690582157 reprezentowaną przez Lesław Kuźniar Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. / PGO / 2018

UMOWA Nr. / PGO / 2018 UMOWA Nr. / PGO / 2018 zawarta w Płocku w dniu... roku, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09 400 Płock, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA nr./2014

WZÓR - UMOWA nr./2014 ZAŁACZNIK NR 4 WZÓR - UMOWA nr./2014 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1.

Bardziej szczegółowo

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa ZA.271.37.2018 Załącznik nr 3 do ogłoszenia UMOWA WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.. 2018 r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (NIP: 631-10-06-640) reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 Projekt umowy ZP.271.11.2015 PROJEKT UMOWY Nr Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez - Wójta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 1., zwanym w treści umowy Sprzedawcą.

UMOWA nr 1., zwanym w treści umowy Sprzedawcą. UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-100-66-40 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik nr 2. Umowa Nr. zawarta w dniu 2016 r. w..pomiędzy:

WZÓR Załącznik nr 2. Umowa Nr. zawarta w dniu 2016 r. w..pomiędzy: WZÓR Załącznik nr 2 Umowa Nr. zawarta w dniu 2016 r. w..pomiędzy: Miastem Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce 05-230, ul. Wołomińska 1, NIP: 1251332390, REGON: 013269663, reprezentowanym przez: Roberta Roguskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr AGKI

UMOWA O DZIEŁO Nr AGKI UMOWA O DZIEŁO Nr AGKI.7011.2017 PROJEKT zawarta w dniu. roku w Bochni, pomiędzy: Gminą Miasta Bochnia z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo