WZÓR UMOWY UMOWA NR z siedzibą w..., wpisanym do rejestru... NIP:..., zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY UMOWA NR z siedzibą w..., wpisanym do rejestru... NIP:..., zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez:..."

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego - na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym z dnia 1 kwietnia 2014 r. nr 35/14 łącznie działają: a...z siedzibą w..., wpisanym do rejestru... NIP:..., zwanym dalej Wykonawcą. reprezentowanym przez:... zwanymi dalej Stronami. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu opartego o zapisy art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: Wdrożenie usługi WFS. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę i wdrożenie komponentu aplikacyjnego umożliwiającego udostępnienie zbiorów danych Miejskiego Systemu Informacji 1/18

2 Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gliwicach do pobierania poprzez usługę Web Feature Service (WFS). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część. 4. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. 2 Termin realizacji 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do:... 3 Obowiązki Stron 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 1 i w terminie wskazanym w 2 niniejszej umowy; 2) przedstawienia Zamawiającemu do odbioru przedmiotu umowy na zasadach i terminach wynikających z 4 niniejszej umowy; 3) opracowania Planu działania w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do umowy. 4) opracowania Raportu końcowego z realizacji zamówienia na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do umowy; 5) opracowania notatek służbowych z odbytych spotkań na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do umowy; 2/18

3 6) przeprowadzenia, instruktażu stanowiskowego dla 5 osób z zakresu obsługi komponentu udostępniania danych do pobierania (WFS). 2. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy poprzez: 1) udostępnienie Wykonawcy danych i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia na warunkach i w sposób umożliwiający jego wykonanie; 2) zapewnienie Wykonawcy kontaktu z kompetentnymi pracownikami w kwestiach związanych z realizacją przedmiotowej umowy; 3) umożliwienie Wykonawcy dostępu do serwera, na którym instalowany będzie przedmiot umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. 4 Odbiory 1. Strony oświadczają, iż w okresie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi będą podlegać: 1) Plan działania, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt. 3), 2) przedmiot umowy określony w Odbiorów dokonywać będą przedstawiciele Zamawiającego oraz, w przypadku powołania, inspektor ds. kontroli i nadzoru, inżynier projektu. 3. Zamawiający zakończy kontrolę Planu działania, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt. 3) w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę Planu działania. Wynik kontroli zawarty zostanie w protokole odbioru Planu działania, w którym Zamawiający: 1) albo zatwierdza Plan działania bez zastrzeżeń, 2) albo odmawia zatwierdzenia Planu działania ze wskazaniem wad do usunięcia, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia. 4. Prace związane z usunięciem wad wskazanych w protokole odbioru Planu działania nie wpływają na terminy realizacji pozostałych elementów zamówienia, w tym w szczególności na jego ostateczny termin realizacji. 3/18

4 5. Po trzecim protokole odbioru, w którym Zamawiający odmówi zatwierdzenia Planu działania ze wskazaniem wad do usunięcia, Zamawiający: 1) Może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio, jeżeli wady, które nie zostały naprawione nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 2) Jeżeli wady, które nie zostały naprawione przez Wykonawcę uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w związku z naruszeniem przez Wykonawcę warunków umowy. 6. Zamawiający zakończy kontrolę przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 w ramach odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 7. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Zamawiający może odebrać przedmiot umowy bez zastrzeżeń, odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia. Gdy wady nie nadają się do usunięcia lub Wykonawca nie usunie wskazanych w protokole odbioru wad: 1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio, 2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. 8. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie podpisany przez obydwie Strony Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 4/18

5 5 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w 1, na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonany i dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy jest należytej jakości, wolny od wad oraz spełnia wszelkie wymogi określone w umowie. 3. Jeżeli w okresie gwarancji okaże się, że wykonany przedmiot umowy posiada wady fizyczne lub prawne, przy czym za wady fizyczne uznaje się niespełnienie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych przedmiotu umowy, określonych w załączniku nr 1 do umowy, a także wystąpienie błędów, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty otrzymania, przekazanego za pomocą środków elektronicznych, zawiadomienia Wykonawcy o tych wadach. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin usunięcia wad określony w ust. 3 może ulec wydłużeniu pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego terminu zaproponowanego przez Wykonawcę. 5. Za usunięcie wady uznaje się przekazanie rozwiązania wraz z informacją o sposobie jej wdrożenia, bądź jej zdalne wdrożenie. 6. Udzieloną przez wykonawcę gwarancję przedłuża się o okres upływający od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wykryciu wady do dnia jej usunięcia potwierdzonego, drogą elektroniczną, przez Zamawiającego. 7. Usuwanie wad w ramach gwarancji lub rękojmi odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5/18

6 6 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy opisanego w 1 ustala się na kwotę brutto:.....zł (słownie:...zł), w tym wartość netto w wysokości....zł (słownie:....) i podatek VAT w wysokości.....zł. 2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP: Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek bankowy Wykonawcy w jego banku... rachunek nr...w terminie do 30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie prac bez zastrzeżeń oraz dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 7. *** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła zostanie on potrącony z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. ***W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Wykonawcy. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 6/18

7 6* Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy opisanego w 1 stanowiące wartość należną Wykonawcy, ustala się na kwotę:...zł (słownie:...zł). Całkowita wartość umowy wynosi... (słownie:...), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie...zł (słownie:....). 2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w ust. 1 ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie. 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP: Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek bankowy Wykonawcy w jego banku... rachunek nr...w terminie do 30 dni od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie prac bez zastrzeżeń oraz dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 7. *** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła zostanie on potrącony z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. ***W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkowa Wykonawcy. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 7/18

8 7 Prawa własności intelektualnej 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu licencje na korzystanie z przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 umowy, nie później niż z chwilą dostarczenia oprogramowania, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1/ 6* ust. 1 umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem praw majątkowych do oprogramowania, i przysługują mu niczym nieograniczone prawa do udzielenia licencji na oprogramowania oraz dokumentację, w zakresie wskazanym w niniejszej umowie, w tym także dysponuje kodami źródłowymi do oprogramowania użytkowego w zakresie, jaki jest on niezbędny do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, nie naruszając praw osób trzecich. 3. Licencje na oferowane oprogramowanie mają być licencjami nieodwołalnymi, nieograniczonymi co do liczby użytkowników licencji, na pełne korzystanie z oferowanego systemu informatycznego przez czas nieokreślony, bez możliwości wypowiedzenia. 4. Do oprogramowania nie będącego własnością Wykonawcy, które będzie przedmiotem dostawy i wdrożenia, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1/ 6* ust. 1 umowy, Wykonawca przekaże licencje i umożliwi Zamawiającemu korzystanie z przedmiotowego oprogramowania w zakresie i na prawach określonych stosowną umową licencyjną danego oprogramowania lub licencją na warunkach GNU/GPL, BSD, freeware lub inną. Licencje te mają spełniać warunki określone w ust Zamawiający wymaga, aby udzielone licencje, sublicencje (a w nich wskazane pola eksploatacji) nie ograniczały jego praw w użytkowaniu przedmiotu umowy. 6. Wykonawca dostarczy wraz z dostawą przedmiotu umowy instrukcje w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf. 8/18

9 8 Kary i odszkodowania 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 2) za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w 2 ust. 2, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1, 2) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 1) za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w 3 ust. 1 pkt 3), w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1, 3) za niedotrzymanie terminów w realizacji zobowiązań gwarancyjnych, o których mowa w 5 ust. 3 lub 4 lub zobowiązań wynikających z rękojmi, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) przekroczy 30 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z winy Wykonawcy, zgodnie z 9 ust. 1 pkt 1) lit. e) umowy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktury wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) za zwłokę, nie wynikającą z procedur stosowanych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w udostępnieniu lub przekazaniu danych, dokumentów, informacji lub nadania dostępu do pomieszczeń lub komputerów, w wysokości 0.05% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 5. Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust. 1. 9/18

10 6. Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 6 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy określone w ust. 1, 4, 5, i 6 kary nie pokrywają ich szkód. 8. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu nie przekroczy 70% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1. 8* Kary i odszkodowania 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 2) za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w 2 ust. 2, w wysokości 0,5% wartości należnej Wykonawcy określonej w 6* ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 2) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 1) za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w 3 ust. 1 pkt 3), w wysokości 0,1 % wartości należnej Wykonawcy określonej w 6* ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 3) za niedotrzymanie terminów w realizacji zobowiązań gwarancyjnych, o których mowa w 5 ust. 3 lub 4 lub zobowiązań wynikających z rękojmi, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu, w wysokości 0,2% wartości należnej Wykonawcy określonej w 6*ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 10/18

11 2. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) przekroczy 30 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z winy Wykonawcy, zgodnie z 9 ust. 1 pkt 1) lit. e) umowy. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktury wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) za zwłokę, nie wynikającą z procedur stosowanych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w udostępnieniu lub przekazaniu danych, dokumentów, informacji lub nadania dostępu do pomieszczeń lub komputerów, w wysokości 0.05% wartości należnej Wykonawcy określonej w 6*ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień zwłoki. 5. Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości należnej Wykonawcy określonej w 6*ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 6. Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości należnej Wykonawcy określonej w 6* ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 7. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 6 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy określone w ust. 1, 4, 5, i 6 kary nie pokrywają ich szkód. 8. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu nie przekroczy 70% wartości należnej Wykonawcy określonej w 6*ust. 1, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 11/18

12 9 Odstąpienie od umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks cywilny, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach bez zapłaty kar umownych, b) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, c) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację zamówienia w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, d) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia usług, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, e) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania usług, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 12/18

13 b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1) lit. b) e) i pkt 2) Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 3) Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za prace wykonane do momentu odstąpienia od umowy w wysokości ustalonej w trybie inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1). 5. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania umowy. 10 Zasady bezpieczeństwa informacji 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do stosowania Politykę Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji Urzędu nie stanowiących informacji publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. 13/18

14 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U r. poz. 1764), zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu poprzez podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Podpisane oświadczenie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy. 3. Wykonawca zapewnia, że ujawnione mu informacje Urzędu będą chronione i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Informacje Urzędu obejmują zarówno informacje przekazane przez pracowników Zamawiającego, jak i uzyskane samodzielnie przez podmioty i/lub osoby realizujące umowę w imieniu i na rzecz Wykonawcy. 4. Zamawiający przekaże na żądanie Wykonawcy jedynie takie informacje Urzędu, co do których uzna, że są niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w inny sposób nie utrwalać i nie rozpowszechniać informacji Urzędu lub jej części, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu wykonania przedmiotu umowy. W takich przypadkach wszelkie kopie informacji Urzędu utrwalone na jakichkolwiek nośnikach informacji, pozostają własnością Zamawiającego. 6. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji Urzędu w przypadku, gdy obowiązek jej ujawnienia wynikać będzie z przepisów prawa. W takim przypadku, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o ujawnieniu informacji Urzędu na rzecz osób lub organów, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, podając zakres i warunki ujawnienia. 7. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach i incydentach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji Urzędu. 8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy dotyczących bezpieczeństwa informacji Urzędu, Zamawiający będzie miał prawo żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków oraz rozwiązania 14/18

15 umowy. Wezwanie do zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie pisemnej, ze wskazaniem terminu do wykonania wezwania. Niezależnie od usunięcia naruszeń Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na drodze cywilnej. 9. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego przekazywania Wykonawcy informacji o zmianach w systemie zarządzenia bezpieczeństwem informacji w Urzędzie, jeśli będą mieć wpływ na realizację umowy. 11 Zmiana umowy 1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy: 1) Konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, rozumianej jako nagłego i nieprzewidywalnego zdarzenia zewnętrznego; niezależnego od działania Stron umowy i któremu strony nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, trąba powietrzna, huragan i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne o czas w jakim siła wyższa i jej skutki uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy występowały, b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zmawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian, 15/18

16 c) przedłużenia się uzgodnień i konsultacji związanych z realizacją niniejszej umowy - o czas w jakim uzgodnienia i konsultacje uniemożliwiały realizację przedmiotu umowy, 2) zmiana przedstawicieli Wykonawcy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego - bez zmiany wynagrodzenia, 3) zmiana przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 4) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie - bez zmiany wynagrodzenia, 5) w przypadku, gdy wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie miał dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego - bez zmiany wynagrodzenia, 6) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w 6 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie, 6)* w przypadku obniżenia zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w 6* ust. 1 ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia o którym mowa w 6* ust. 1 nie ulegnie zmianie. 3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16/18

17 12 Postanowienia końcowe 1. Ze strony Wykonawcy do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot umowy, wyznacza się:..., tel...., 2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych: Iwonę Pylypenko Wilk Kierownika Samodzielnego Referatu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej lub osobę ją zastępującą, tel Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 5.**Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 922). Administratorem danych osobowych jest prezydent Miasta Gliwice. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 7. Integralna część umowy stanowią: 1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2) Załącznik nr 2 Wzór świadczenia o zachowaniu poufności. 17/18

18 Zamawiający: Wykonawca:. * dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający ** dotyczy osób fizycznych *** dotyczy umów na świadczenie usług zawartych z kontrahentem zagranicznym 18/18

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR ZA.271.8.2018 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu.2018 roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :25:00 1

Data ostatniego wydruku :25:00 1 Oznaczenie sprawy: ZA.271.11.2018 Załącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, NIP: 631-10-06-640, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :26:00 1

Data ostatniego wydruku :26:00 1 UMOWA NR WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, NIP: 631-10-06-640, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1.,

Bardziej szczegółowo

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy (wzór) UMOWA nr... ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Miastem Gliwice Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach w imieniu którego działa: 1.. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY ZA.271.49.2017 Załącznik nr 3 do ogłoszenia UMOWA WZÓR UMOWY Zawarta w dniu 2017 r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (NIP: 631-10-06-640) reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ZA.27.9.2018 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu..w Katowicach pomiędzy Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach 40-053 ul. Barbary 21a, NIP: 6342901873, REGON:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Data ostatniego wydruku :59:00

Strona 1 z 7 Data ostatniego wydruku :59:00 Załącznik nr do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR...) zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: "Inwentaryzacja obiektów zabytkowych jako wsparcie procedur planistycznych".

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Inwentaryzacja obiektów zabytkowych jako wsparcie procedur planistycznych. UMOWA NR WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, NIP: 631-10-06-640, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA Załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.

Oznaczenie sprawy: ZA Załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. Oznaczenie sprawy: ZA.271.112.2016 Załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. zawarta w dniu... grudnia 2016 r. w Gliwicach pomiędzy: Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6312396695,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZA.271.284.2015 ZAŁĄCZNIK NR 2. Umowa nr..

ZA.271.284.2015 ZAŁĄCZNIK NR 2. Umowa nr.. Umowa nr.. Zawarta w Gliwicach, dnia., pomiędzy: Miastem Gliwice z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZA WZÓR UMOWY

ZA WZÓR UMOWY ZA.271.43.2017 WZÓR UMOWY pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Wzór umowy Załącznik nr 2 zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.

ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631 100 66 40, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa ZA.271.37.2018 Załącznik nr 3 do ogłoszenia UMOWA WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.. 2018 r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (NIP: 631-10-06-640) reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY

ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. a.. z siedzibą.., wpisanym do rejestru, NIP:. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą,

WZÓR UMOWY NR. a.. z siedzibą.., wpisanym do rejestru, NIP:. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą, ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PU załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

PU załącznik nr 3 WZÓR UMOWY PU.7021.4.7.2012 załącznik nr 3 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego UMOWA NR... (wzór) Zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA nr./2014

WZÓR - UMOWA nr./2014 ZAŁACZNIK NR 4 WZÓR - UMOWA nr./2014 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1.

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017

WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017 Strona 1 z 4 WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-88/2017 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 Data ostatniego wydruku :22:00

Strona 1 z 9 Data ostatniego wydruku :22:00 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR...) zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU:

WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU: WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU: ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631 100 66 40, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. ... z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP, zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1...

Wzór umowy. ... z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP, zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1... Wzór umowy zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej. UMOWA nr RO

WZÓR. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej. UMOWA nr RO WZÓR Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej FK... UMOWA nr RO.272... dostawa wyposażenia na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku Białej komputery i peryferia

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 1. zwanym w treści umowy Kupującym, a z siedzibą w przy ul., NIP:

UMOWA nr. 1. zwanym w treści umowy Kupującym, a z siedzibą w przy ul., NIP: UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, NIP:631-21-97-866, REGON: 000280979, reprezentowaną przez: 1. zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej :45

Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej :45 UMOWA nr zawarta w dniu roku w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, NIP 631-10 06-640, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu..... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy:., reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanych Stronami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR z siedzibą w. wpisaną do rejestru..., (NIP... ), zwaną w treści umowy

WZÓR UMOWY NR z siedzibą w. wpisaną do rejestru..., (NIP... ), zwaną w treści umowy ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631 239 66 95, w imieniu którego działają:...... na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../2015 wzór

Umowa Nr.../2015 wzór Umowa Nr.../2015 wzór Załącznik nr 3 zawarta w dniu... 2015 r. w Baboszewie, pomiędzy: Gminą Baboszewo, NIP 567 179 04 40; REGON 130378054 z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9A reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

SIWZ. Część II. Projekt umowy (PU) część nr 2

SIWZ. Część II. Projekt umowy (PU) część nr 2 str. 1 SIWZ Część II Projekt umowy (PU) część nr 2 str. 2 WZÓR UMOWY część 2 Zawarta w dniu... 2018 roku, w... pomiędzy... reprezentowaną przez: 1)..., zwaną dalej Zamawiającym" a... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

NIP:, REGON: z siedzibą w, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez:

NIP:, REGON: z siedzibą w, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: PROJEKT UMOWY część II, V, VI i VII Umowa nr zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy niżej wymienionymi instytucjami kultury: 1), 2), 3), 4), występującymi jako Zamawiający i zwanymi w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Ochotnicza Strażą Pożarną w Łososinie Górnej ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa REGON 49070153300000, NIP 737-13-31-692

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. Zał. nr 5 do SIWZ część I UMOWA nr. zawarta w dniu. roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP nr 789-172-68-01, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... (projekt)

U M O W A Nr... (projekt) Załącznik Nr 4 do SIWZ U M O W A Nr... (projekt) zawarta w Krośnie w dniu... pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: Marek

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018

PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018 Umowa zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../2018 zawarta w dniu pomiędzy:

Umowa Nr../2018 zawarta w dniu pomiędzy: PROJEKT UMOWY Umowa Nr../2018 zawarta w dniu pomiędzy: Załącznik Nr 2 Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Ostrówku ul. Szkolna 2; 07-132 Ostrówek spostrowek@interia.pl tel. 256437939 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA nr./2014

WZÓR - UMOWA nr./2014 ZAŁACZNIK NR 4 WZÓR - UMOWA nr./2014 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ. WZÓR UMOWY część 1,2

Załącznik do SIWZ. WZÓR UMOWY część 1,2 Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY część 1,2 Zawarta w dniu... 2018 roku, w... pomiędzy... reprezentowaną przez: 1)..., zwaną dalej Zamawiającym" a... reprezentowanym przez: 1)......, zwaną/ym dalej w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa załącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta w dniu 2017r. pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY ZA.271.54.2017 Załącznik nr 3 do ogłoszenia UMOWA WZÓR UMOWY Zawarta w dniu 2017 r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (NIP: 631-10-06-640) reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 1., zwanym w treści umowy Sprzedawcą.

UMOWA nr 1., zwanym w treści umowy Sprzedawcą. UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-100-66-40 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy CZĘŚĆ II Załącznik nr 4 B do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2017 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../szp/2016. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z art. 4 ust8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)- sprawa nr../2016

Umowa nr../szp/2016. Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z art. 4 ust8. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)- sprawa nr../2016 Umowa nr../szp/2016 Zawarta w dniu roku w Chrzanowie, pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 1 Zakres i przedmiot Umowy Przedmiotem umowy jest sprzedaż licencji na oprogramowanie załącznik nr 2 2 Dostawa Sprzedawca Sprzedawcę

załącznik nr 1 1 Zakres i przedmiot Umowy Przedmiotem umowy jest sprzedaż licencji na oprogramowanie załącznik nr 2 2 Dostawa Sprzedawca Sprzedawcę Strona 1 z 4 WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-55/2017 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Umowa nr./zk/2018 zawarta w dniu.. r. w Limanowej, pomiędzy: Miastem Limanowa, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława

Bardziej szczegółowo

NIP:, REGON: z siedzibą w, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez:

NIP:, REGON: z siedzibą w, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: OR-D-IV.ZP.D.272.21.2019.AR załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT UMOWY Umowa nr OR-D-IV.ZP.D.273.21.2019.AR zawarta w dniu 2019 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Wzór Umowy Dostawy Na dostawę jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach. ul. Żeromskiego 17, Myślenice,

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach. ul. Żeromskiego 17, Myślenice, Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR /PROJEKT/ zawarta w dniu.pomiędzy Powiatem Myślenickim ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice, NIP: 681 169 23 25 Zespołem Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa NR ZDM -.. /2018

Wzór - Umowa NR ZDM -.. /2018 Wzór - Umowa NR ZDM -.. /2018 Załącznik nr 5 zawarta w dniu. w Gliwicach zwana dalej Umową pomiędzy: Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640, w imieniu i na rzecz którego działa:.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA zawarta w dniu...r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Gimnazjum Publicznym nr 1 z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39, Reprezentowanym przez Panią Ewę Subdę Dyrektora, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, strony zgodnie postanawiają: Ogólne

UMOWA. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, strony zgodnie postanawiają: Ogólne UMOWA zawarta w dniu... w Bogatyni pomiędzy: Gminą Bogatynia, w imieniu której działają: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia - Andrzej Grzmielewicz zwaną w tekście umowy Zamawiającym, a zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo