UMOWA NR GE/ z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP,.zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR GE/ z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP,.zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 UMOWA NR GE/ ZAŁĄCZNIK NR 5-wzór umowy zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym z dnia 19 marca 2013r. nr 22/13 łącznie działają: a z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP,.zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.), została zawarta umowa następującej treści : PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Przedmiot umowy obejmuje realizację poszczególnych zleceń na rozgraniczenie nieruchomości wykonanych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Szacowana ilość przekazanych do realizacji zleceń wynosi 20. Poprzez realizację pojedynczego zlecenia rozumie się przekazanie: a. wydanego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) potwierdzenia przyjęcia dokumentacji technicznej z rozgraniczenia nieruchomości do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), b. potwierdzonego przez Zamawiającego zestawienia kosztów realizacji zlecenia, stanowiącego podstawę wystawienia faktury Vat w dwóch egzemplarzach, w rozbiciu na odcinki granic pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami z uwzględnieniem ilości zastabilizowanych znaków granicznych w celu wydania postanowienia o podziale kosztów przypadających na poszczególne strony postępowania rozgraniczeniowego lub w przypadku opisanym w 4 ust.10 - udokumentowanego zestawienia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 2. Faktyczna liczba przekazanych do realizacji zleceń, będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego, a fakt zamówienia mniejszej, niż szacowana ilość zleceń nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr.. do umowy stanowiący jej integralną część. 4. Ze strony Zamawiającego przy wykonaniu usługi współdziałać będzie... a ze strony Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności i obowiązujących przepisów prawa. 1

2 TERMIN REALIZACJI 2 1. Umowa zawarta jest na okres: od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatniego przekazanego do realizacji zlecenia lecz nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2015 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy. 2. Zlecenia mogą być wydawane do dnia 15 października 2014 r., 3. Termin wykonania poszczególnych zleceń w ramach umowy ustala się na okres 120 dni od dnia odbioru zlecenia dokonanego nie później niż w terminie określonym w 3 ust. 2. W przypadku odbioru zlecenia po upływie terminu określonego w 3 ust.2. termin wykonania zlecenia biegnie od dnia następnego po upływie terminu odbioru zlecenia. 4. Zapisy 7 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. OBOWIĄZKI STRON 3 1. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zlecenia w trakcie trwania umowy. Odmowa przyjęcia lub odstąpienie od realizacji zlecenia przez Wykonawcę może skutkować odstąpieniem od umowy na podstawie 6 ust. 1 umowy lub rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zlecenia w terminie 7 dni od dnia odbioru postanowienia Prezydenta Miasta w sprawie rozgraniczenia. 3. Wykonawca w przypadku nieposiadania dostępu do portalu Web-EWID przed odbiorem pierwszego zlecenia podpisze umowę o taki dostęp oraz zobowiązuje się do przeglądania zawartych w nim informacji przekazanych przez Zamawiającego w każdym dniu roboczym. 4. Wykonawca dołączy zestawienie kosztów, o którym mowa 1 ust. 1 lit. b do dokumentacji rozgraniczeniowej. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań mających na celu wykonanie zlecenia. 6. Wykonawca po otrzymaniu protokołu odmowy włączenia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) zobowiązuje się do przesłania dokumentacji do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w celu zbadania zasadności odmowy włączenia dokumentacji do pzgik i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego - w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o sporządzeniu protokołu. Doręczenie następuje w formie opisanej w Zamawiający zobowiązuje się do wykonania oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic w terminie do 20 dni od daty złożenia dokumentacji rozgraniczeniowej oraz zachowania obowiązujących terminów ustawowych, w toku przyjmowania dokumentacji geodezyjnej do pzgik z uwzględnieniem dodatkowego terminu 10 dni roboczych na uzupełnienie baz danych wynikami pomiarów. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wystawia potwierdzenie przyjęcia dokumentacji do pzgik. 8. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia prawidłowości sporządzenia zestawienia kosztów realizacji zlecenia, o którym mowa w 1 ust. 1 lit. b w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania zestawienia przez Wykonawcę. 9. Zamawiający w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zestawienia kosztów, o którym mowa 1 ust. 1 lit. b, do dnia upływu terminu umownego przekazania zlecenia do odbioru, ma prawo do wykonania zestawienia we własnym zakresie. Zestawienie kosztów zostanie przygotowane w terminie 5 dni roboczych. 2

3 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 4 1. Wynagrodzenie ryczałtowe, przypadające na jedno zlecenie wynosi: do 2 punktów granicznych... zł brutto, od 3 do 5 punktów granicznych... zł brutto, od 6 do 10 punktów granicznych... zł brutto i... zł brutto za każdy punkt graniczny powyżej Do kwalifikacji kosztów, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się jedynie te znaki, których położenie udokumentowane jest w materiałach archiwalnych otrzymanych z ODGiK do realizacji zlecenia. 3. Wykonawca sporządza zestawienie kosztów realizacji zlecenia, o którym mowa w 1 ust. 1 lit. b w zaokrągleniu do 1gr, jednakże kwota wskazana na fakturze wynikająca z rozliczenia przedstawionego w tym zestawieniu nie może przekroczyć kwoty brutto wynagrodzenia za realizację pojedynczego zlecenia, wynikającego z ust Oferowane ceny jednostkowe będą ważne w całym okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty... zł brutto (słownie:... 00/100), 6. Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia na całą kwotę wymienioną w umowie. 7. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną ilość prac, wykonanych na podstawie każdorazowego zlecenia udzielonego przez Zamawiającego z zastosowaniem cen jednostkowych wynikających z oferty lub udokumentowanego zestawienia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 8. Warunkiem i podstawą odbioru pojedynczego zlecenia będzie przedstawienie Zamawiającemu: a. potwierdzenia przyjęcia dokumentacji technicznej z rozgraniczenia nieruchomości do pzgik (poświadczonej za zgodność z oryginałem), b. zestawienia kosztów realizacji zlecenia, potwierdzonego przez Zamawiającego, w rozbiciu na odcinki granic pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami z uwzględnieniem ilości zastabilizowanych znaków granicznych lub w przypadku opisanym w 4 ust. 10 udokumentowanego zestawienia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. c. faktury VAT. Powyższe dokumenty należy każdorazowo złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Wydziale Geodezji i Kartografii. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w banku. nr w terminie 30 dni od daty złożenia ww. dokumentów wraz z fakturą, przy czym, jeżeli termin ten przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonaną pracę i przyjętą bez zastrzeżeń przez Zamawiającego będzie dotyczyła całości prac objętych jednym zleceniem. 9. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Geodezji i Kartografii. 10. W przypadku umorzenia postępowania rozgraniczeniowego w całości na wniosek stron postępowania Wykonawcy w ramach takiego zlecenia przysługuje wynagrodzenie na podstawie udokumentowanego zestawienia kosztów przez niego poniesionych. 11. W przypadku umorzenia postępowania w całości lub części z uwagi na zawartą ugodę lub umorzenia w wyniku niezawarcia ugody, na którykolwiek odcinek granicy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone zgodnie z ust. 1 i ust W przypadkach, w których termin realizacji poszczególnych zleceń z uwagi na zapisy 7 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 będzie dłuższy niż termin wskazany w 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do ich dokończenia na zasadach określonych 3

4 w niniejszej umowie. W tym zakresie wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po spełnieniu warunków określonych w 4 ust. 8 z uwzględnieniem ust Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 14. Faktury VAT należy wystawiać na: - Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, Gliwice, NIP: W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 16. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie cenowej. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie 17. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. KARY I ODSZKODOWANIA 5 1. Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu niewywiązania się z niniejszej umowy: a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w oddaniu pojedynczego zlecenia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przypadającego na indywidualne zlecenie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia przekazania zlecenia do odbioru, b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty brutto całości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. c. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty brutto przedmiotu umowy pozostałego do wykonania zgodnie z 1 ust. 1 zdanie drugie, przy uwzględnieniu 4 ust.1 i ust.5 umowy, w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. d. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 200 zł brutto w przypadku sporządzenia zestawienia kosztów realizacji pojedynczego zlecenia przez Zamawiającego. e. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% kwoty brutto przedmiotu umowy pozostałego do wykonania zgodnie z 1 ust. 1 zdanie drugie, przy uwzględnieniu 4 ust. 1 i ust.5 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. f. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% kwoty brutto za pojedyncze zlecenie w przypadku niedochowania terminów, o których mowa w 3 ust. 7 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie tych terminów. 2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust.1 nie pokrywają ich szkód. 4. Możliwość naliczania kar umownych określonych w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu przysługiwać będzie Zamawiającemu niezależnie, w razie zaistnienia każdej okoliczności powodującej możliwość naliczania takich kar. 4

5 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 6 a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. b. w razie wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; c. zajęcia składników majątkowych Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; d. Wykonawca odmówił przyjęcia zlecenia - w terminie 30 dni od wystąpienia tego zdarzenia; e. Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego w wezwaniu terminu do podjęcia realizacji prac; f. Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; g. Wykonawca po terminie umownym do złożenia zlecenia do odbioru pomimo wezwania Zamawiającego, w którym wyznaczony został termin do złożenia zlecenia nadal nie przedstawił zlecenia do odbioru - w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; h. Wobec Wykonawcy trzykrotnie naliczono karę umowną o której mowa w 5 ust.1 lit. a w terminie 20 dni od dnia naliczenia przedmiotowej kary po raz trzeci; i. Wykonawca dwukrotnie nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w dokumentacji złożonej w celu wydania przez Prezydenta Miasta opinii dotyczącej prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic w terminie 20 dni od dnia upływu drugiego wyznaczonego terminu do usunięcia wad; j. Wykonawca otrzymał zwrot dokumentacji technicznej z protokołem odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie 20 dni licząc od upływu terminu określonego w 3 ust. 6, jeżeli Wykonawca nie doręczył Zamawiającemu informacji o przekazaniu do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dokumentacji technicznej w celu zbadania zasadności odmowy włączenia jej do zasobu; k. Wykonawca otrzymał zwrot dokumentacji technicznej z protokołem odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie 20 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji o wynikach kontroli wskazujących na zasadność odmowy włączenia dokumentacji do zasobu, dokonanej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru zlecenia - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu; b. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur dotyczących poszczególnych zleceń mimo dodatkowego wezwania - w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w wezwaniu. 5

6 3. Okoliczności opisane w ust. 1 lit. b - k uznaje się jako zaistniałe z wyłącznej winy Wykonawcy, a w ust. 2 lit a i b z wyłącznej winy Zamawiającego. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Zmiany do umowy możliwe są jedynie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się zmianę umowy w zakresie pojedynczych zleceń w przypadku, gdy zaistnieje okoliczność opisana w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania tych okoliczności, a termin realizacji pojedynczego zlecenia zostanie przesunięty o ilość dni niezbędnych stronie do wzięcia udziału w czynnościach określonych w wezwaniu. 3. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac terenowych, termin realizacji poszczególnego zlecenia w ramach jednego roku kalendarzowego może zostać wydłużony, jednakże nie więcej niż o 120 dni. Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającego pisemne zgłoszenie braku możliwości wykonywania prac oraz terminu ich podjęcia. 4. Przewiduje się zmianę umowy w zakresie terminu realizacji pojedynczych zleceń w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy np. opisanych w art i 5, art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2013, poz. 267). 8 W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji rozgraniczenia lub dokumentacji technicznej Zamawiający ma prawo określenia terminu ich poprawy Strony akceptują, iż w rozumieniu art ustawy Kodeks postępowania administracyjnego porozumiewać się będą poprzez pocztę elektroniczną, portal internetowy Web-EWID lub w formie pisemnej. Adres internetowy Wykonawcy..., adres internetowy Zamawiającego W przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą, Zamawiający cofnie Wykonawcy upoważnienie do wykonywania czynności ustalenia przebiegu granic. 11 Wykonawca zobowiązuje się stawić na każde wezwanie Zamawiającego przed organami orzekającymi w sprawach dotyczących zleceń objętych przedmiotem zamówienia oraz Wykonawca wyraża zgodę na kontrolę swojej działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 6

7 12 Wykonawca zobowiązuje się do zamawiania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U poz. 907 z późn. zm.). Spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd rzeczowo właściwy dla Zamawiającego. 14 Umowa została opracowana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1.,

Bardziej szczegółowo

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR ZA.271.8.2018 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu.2018 roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ZA.27.9.2018 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu..w Katowicach pomiędzy Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach 40-053 ul. Barbary 21a, NIP: 6342901873, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Data ostatniego wydruku :59:00

Strona 1 z 7 Data ostatniego wydruku :59:00 Załącznik nr do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR...) zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego UMOWA NR... (wzór) Zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. a.. z siedzibą.., wpisanym do rejestru, NIP:. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą,

WZÓR UMOWY NR. a.. z siedzibą.., wpisanym do rejestru, NIP:. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą, ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU:

WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU: WZÓR UMOWY Nr KP 2014 CRU: ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631 100 66 40, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY

GEPAR Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno - Rozrachunkowa. Załącznik nr 3 do ogłoszenia WZÓR UMOWY ZA.271.49.2017 Załącznik nr 3 do ogłoszenia UMOWA WZÓR UMOWY Zawarta w dniu 2017 r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (NIP: 631-10-06-640) reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA2710.63.2013 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR WZÓR

Oznaczenie sprawy: ZA2710.63.2013 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR WZÓR UMOWA NR WZÓR Spisana w dniu.. roku pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy (wzór) UMOWA nr... ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Miastem Gliwice Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach w imieniu którego działa: 1.. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.

ZA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631 100 66 40, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Wzór umowy Załącznik nr 2 zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. ... z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP, zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1...

Wzór umowy. ... z siedzibą w... wpisanym do rejestru..., NIP, zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1... Wzór umowy zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt

Umowa nr../2018- projekt Załącznik nr 2 Umowa nr../2018- projekt Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy CZĘŚĆ II Załącznik nr 4 B do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2017 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Załącznik nr 8c do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białystoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR.. do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Miastem Gliwice, z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA nr./2014

WZÓR - UMOWA nr./2014 ZAŁACZNIK NR 4 WZÓR - UMOWA nr./2014 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 1. zwanym w treści umowy Kupującym, a z siedzibą w przy ul., NIP:

UMOWA nr. 1. zwanym w treści umowy Kupującym, a z siedzibą w przy ul., NIP: UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, NIP:631-21-97-866, REGON: 000280979, reprezentowaną przez: 1. zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.46.2015.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 1., zwanym w treści umowy Sprzedawcą.

UMOWA nr 1., zwanym w treści umowy Sprzedawcą. UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-100-66-40 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt (Dotyczy zadania 1)

Umowa nr../2018- projekt (Dotyczy zadania 1) Załącznik nr 2 Umowa nr../2018- projekt (Dotyczy zadania 1) Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Umowa nr ZUO/ /2018 Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../2015 wzór

Umowa Nr.../2015 wzór Umowa Nr.../2015 wzór Załącznik nr 3 zawarta w dniu... 2015 r. w Baboszewie, pomiędzy: Gminą Baboszewo, NIP 567 179 04 40; REGON 130378054 z siedzibą w Baboszewie, ul. Warszawska 9A reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

REGON..., NIP..., Reprezentowanym/ą przez: 1..., Zwanym/ą dalej Wykonawcą, Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Ochotnicza Strażą Pożarną w Łososinie Górnej ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa REGON 49070153300000, NIP 737-13-31-692

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy:

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: Gminą Lubsko, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, posiadającą NIP: 928-192-57-33, REGON: 970770646; Urząd Miejski w Lubsku, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego, 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, wpisaną do Rejestru instytucji

Bardziej szczegółowo

PU załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

PU załącznik nr 3 WZÓR UMOWY PU.7021.4.7.2012 załącznik nr 3 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. WZÓR UMOWY dla części I zamówienia

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. WZÓR UMOWY dla części I zamówienia WZÓR UMOWY dla części I zamówienia Zawarta w dniu.. roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ZA.271.284.2015 ZAŁĄCZNIK NR 2. Umowa nr..

ZA.271.284.2015 ZAŁĄCZNIK NR 2. Umowa nr.. Umowa nr.. Zawarta w Gliwicach, dnia., pomiędzy: Miastem Gliwice z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, Gliwice, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: 1.

pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, Gliwice, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: 1. UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, NIP:631-21-97-866, REGON: 000280979, reprezentowaną przez: 1., zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZP /2016

UMOWA NR DZP /2016 UMOWA NR DZP-362-64/2016 WZÓR W dniu...2016 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP/2/MZGO/2015

UMOWA Nr ZP/2/MZGO/2015 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr ZP/2/MZGO/2015 Zawarta w dniu.. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarowania Odpadami, Al. J. Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza, zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa nr./zk/2018. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Umowa nr./zk/2018 zawarta w dniu.. r. w Limanowej, pomiędzy: Miastem Limanowa, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Limanowa Władysława

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy:

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ P R O J E K T U M O W Y U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: Miejskim Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZDM/./2016. a z siedzibą.., wpisanym do rejestru., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:.., wspólnie zwane Stronami,

UMOWA nr ZDM/./2016. a z siedzibą.., wpisanym do rejestru., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:.., wspólnie zwane Stronami, Załącznik nr 4 UMOWA nr ZDM/./2016 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :. a z

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr...

Projekt. UMOWA Nr... Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... projekt ... a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ...

UMOWA Nr... projekt ... a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ... projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR 2/4/2018 zawarta w dniu..... w Radzyniu Podlaskim, pomiędzy:., reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanych Stronami

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, Gliwice, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez:

pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, Gliwice, NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, NIP:631-21-97-866, REGON: 000280979, reprezentowaną przez: 1. zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

ZP-URB URBIS Sp. z o. o.

ZP-URB URBIS Sp. z o. o. załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w... w dniu... pomiędzy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

NIP. REGON. Reprezentowanym(ą) przez:

NIP. REGON. Reprezentowanym(ą) przez: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr URB/UZP/.../.../2015 Zawarta w dniu.. w Gnieźnie, pomiędzy: URBIS Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY P 41/ /19

PROJEKT UMOWY P 41/ /19 PROJEKT UMOWY P 41/ /19 zawarta w dniu r. w Olsztynie, pomiędzy Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn KRS 0000000460, REGON 510650890, NIP 739-29-55-802 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W dniu..w Urzędzie Miejskim w Wiśle Pl. B. Hoffa 3 pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez.

W dniu..w Urzędzie Miejskim w Wiśle Pl. B. Hoffa 3 pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez. P r o j e k t UMOWA NR do zamówienia publicznego RGŚ.GPN. W dniu..w Urzędzie Miejskim w Wiśle Pl. B. Hoffa 3 pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez. z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wiśle,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ... DLA POTRZEB MPGKIM ZB (Część nr...) w dniu r. w Łomży 1 PRZEDMIOT UMOWY, TERMIN WYKONANIA

UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ... DLA POTRZEB MPGKIM ZB (Część nr...) w dniu r. w Łomży 1 PRZEDMIOT UMOWY, TERMIN WYKONANIA Załącznik nr 6 do SIWZ (wspólny dla Części nr 1-3 zamówienia) UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ... DLA POTRZEB MPGKIM ZB (Część nr...) w dniu... 2018 r. w Łomży pomiędzy Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400

Bardziej szczegółowo