do sprawozdania finansowego Fundacji Serce Dziecka

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do sprawozdania finansowego Fundacji Serce Dziecka"

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka za okres r. Na sprawozdanie finansowe Fundacji Serce Dziecka składają się: Na 1. sprawozdanie Wprowadzenie finansowe do sprawozdania Fundacji finansowego składają się: Wprowadzenie Dodatkowe informacje do sprawozdania i wyjaśnienia finansowego do sprawozdania finansowego 2. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego Bilans Bilans 4. Rachunek zysków i strat 4. Rachunek zysków i strat Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej ul. Narbutta 27/1, Warszawa,, tel. (22) , , OPP - KRS , REGON , NIP Nr konta PL , SWIFT BIGBPLPW

2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Relaksowej 58 za rok bilansowy Fundacja Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej (poprzednia nazwa: Fundacja im. Diny Radziwiłłowej, zmieniona z dniem ) Z siedzibą ul. Relaksowa 58, Warszawa, NIP: REGON: PKD: 9133z KRS: Fundacja działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (dz. u. nr 46, poz.203 z 1991 z późniejszymi zmianami) 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. nr 96, poz.874 z 2003 z późniejszymi zmianami) 3. Statutu Fundacji Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia roku przez 8 fundatorów. Statut Fundacji został sporządzony w dniu roku i znowelizowany roku oraz roku. Fundacja od posiada status organizacji pożytku publicznego. Celem statutowym działalności Fundacji jest: 1. Działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin 2. Szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu 3. Działanie na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym Organem rejestrowym jest: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestr przedsiębiorców. Data rejestracji w KRS: r.. Strona 1 z 3 Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej Warszawa ul.relaksowa 58 tel KRS REGON NIP Nr konta DnB NORD

3 Organem sprawującym nadzór jest: Minister Zdrowia Czas trwania Fundacji jest: nie ograniczony. Roczne sprawozdanie finansowe: zostało sporządzone za okres od do Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, w tym działalności gospodarczej przez Fundację, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności. Przyjęte zasady rachunkowości W związku z tym, że Fundacja prowadzi zarówno działalność statutową jak i działalność gospodarczą, sprawozdanie finansowe Fundacji, sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r i zawiera dane łączne z działalności statutowej i działalności gospodarczej. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zastosowany został kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat oraz przyjęta została zasada kosztu historycznego, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały zarządu Fundacji z dnia 20 grudnia 2006 r., wprowadzającej z dniem r. Zasady Rachunkowości i Plan kont regulujące w szczególności: 1. Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych 2. Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont 4. Zasady ochrony danych i ich zbiorów Do sprawozdań za rok 2008 Fundacja wprowadziła wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4,10 i 50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. Strona 2 z 3

4 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 1. Środki trwałe w: cenie zakupu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) 2. Należności w: kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej 3. Inwestycje krótkoterminowe w: wartości nominalnej 4. Kapitały własne w: wartości nominalnej zgodnej z aktem notarialnym 5. Zobowiązania w: kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej Sporządził: Michał Radziwiłł Prezes Zarządu Beata Kulesza Wiceprezes Zarządu Katarzyna Parafianowicz Wiceprezes Zarządu Strona 3 z 3

5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Relaksowej 58 za rok bilansowy I. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Na dzień roku Fundacja nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Od początku istnienia Fundacji do dnia zakupy tego typu składników aktywów nie były dokonywane. II. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: 1. najmu 2. dzierżawy 3. innych umów (leasingu) nie występują III. Struktura własności kapitału podstawowego (fundusz założycielski) Fundusz założycielski w wysokości zł powstał z wpłat 8 fundatorów po zł każdy. Zgodnie z Uchwałą nr U/RA/07/03 Rady Fundacji zysk z 2007 roku został rozdysponowany następująco: 1. na zwiększenie Funduszu Statutowego ,73 zł 2. na Fundusz Serce Dziecka ,35 zł 3. na Fundusz Marcin ,57 zł Uchwałą nr U/RA/08/01 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i z działalności Fundacji za 2007r. rozdysponowanie wyniku 2007 r. zostało zatwierdzone przez Radę Fundacji. IV. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych 1. kapitał zapasowy nie występuje 2. kapitał rezerwowy nie występuje Strona 1 z 5 Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej Warszawa ul. Relaksowa 58 tel KRS REGON NIP Nr konta DnB NORD

6 V. Propozycje podziału zysku bilansowego netto z działalności gospodarczej za rok obrotowy: Wypracowany przez Fundację z działalności gospodarczej w 2008 roku zysk netto w kwocie: 1 464,88 zł w całości przeznacza się na cele statutowe - na zasilenie Funduszu Serce Dziecka (zgodnie ze Statutem Fundacji). VI. Propozycje rozliczenia wyniku finansowego na działalności statutowej: Dodatni wynik finansowy za 2008 rok w kwocie ,02 zł, w tym z działalności statutowej ,14 zł oraz zysk z działalności gospodarczej 1 464,88 zł, przeznacza się na zwiększenie Funduszu Statutowego Fundacji oraz Fundusze wydzielone, utworzone w ramach Fundacji - Fundusz Serce Dziecka, Fundusz Marcin i Fundusz Dominika zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale U/RA/07/ na zwiększenie Funduszu Statutowego 4.500,00 zł 2. na zwiększenie Funduszu Serce Dziecka ,88 zł w tym : - na działania statutowe ,74 zł - na zbiórki celowe ,14 zł 3. na zwiększenie Funduszu Marcin 4.189,10 zł 4. na zwiększenie Funduszu Dominika ,04 zł VII. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności VIII. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 1/ rozliczenia międzyokresowe czynne Tytuły abonamenty 0,00 456,00 - pozostałe koszty 0,00 150,17 RAZEM 0,00 606,17 2/ rozliczenia międzyokresowe bierne L.p. Tytuł Bilans otwarcia rezerw Zwiększenie rezerw / utworzenie Zmniejszenie rezerw Rozwiązanie przeklasyfikowanie Bilans zamknięcia rezerw Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0, ,36 0,00 0, ,36 Strona 2 z 5

7 IX. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji X. Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń, także wekslowych) XI. Struktura przychodów z podstawowych źródeł Fundusz Serce Dziecka ,81 zł ,55 zł Fundusz Marcin ,62 zł ,94 zł Fundusz Dominika ,29 zł Fundusz Serce Dziecka - zbiórki celowe ,00 zł ,41 zł Przychody pozostałe ,08 zł ,00 zł Przychody z działalności gospodarczej ,60 zł ,00 zł Razem ,11 zł ,19 zł XII. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym nie dotyczy XIII. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto Na podstawie art.17 ust.1 pkt.4 oraz pkt.6c dochód jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych (przeznaczony na cele statutowe). W ciągu roku 2008 powstało zobowiązanie budżetowe wobec ZUS z tytułu odsetek w wysokości 59,00 złotych. Kwota ta nie objęta zwolnieniem w podatku dochodowym od osób prawnych jest jedyną pozycją różniącą podstawę opodatkowania od wyniku finansowego brutto. Podatek CIT za 2008 rok wynosi więc 11,00 złotych. Strona 3 z 5

8 XIV. Informacja o kosztach według rodzaju zużycie materiałów i energii ,66 zł ,53 zł usługi obce ,94 zł ,09 zł podatki i opłaty 2 530,00 zł 2 392,01 zł wynagrodzenia - zł ,00 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - zł 921,21 zł amortyzacja - zł - zł pozostałe koszty rodzajowe ,92 zł ,62 zł Koszty razem: ,52 zł ,46 zł XV. Informacja o kosztach według miejsc powstawania realizowanych programów działalność statutowa nieodpłatna ,06 zł ,73 zł w tym: 1) Fundusz Serce Dziecka ,56 zł ,93 zł 2) Fundusz Marcin ,50 zł ,50 zł 3) Fundusz Dominika - zł 6 273,72 zł 4) Fundusz Serce Dziecka - zbiórki celowe - zł ,58 zł 5) Działania statutowe pozostałe - zł 5 550,00 zł 2. koszty zarządu administracyjne ,46 zł ,73 zł w tym: 1) działalność statutowa ,02 zł ,01 zł 2) działalność gospodarcza 763,44 zł ,72 zł Ogółem koszty ,52 zł ,46 zł XVI. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych Strona 4 z 5

9 XVII. Objaśnienie struktury środków pieniężnych Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem: na początek roku: ,24 zł z tego: środki pieniężne na rachunkach bankowych ,24 zł środki pieniężne na lokatach bankowych ,00 zł na koniec roku: ,65 zł z tego: środki pieniężne na rachunkach bankowych ,65zł środki pieniężne na lokatach bankowych ,00 zł XVIII. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych Fundacja w roku 2008 od miesiąca października zatrudniała 1 pracownika na umowę o pracę w wymiarze 3/8 etatu. XIX. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu 0,00 zł XX. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom zarządu XXI. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy XXII. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku wyników XXIII. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego fundacji Sporządził: Michał Radziwiłł Prezes Zarządu Beata Kulesza Wiceprezes Zarządu Katarzyna Parafianowicz Wiceprezes Zarządu Strona 5 z 5

10 FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ BILANS NIP: sporządzono na dzień AKTYWA stan PASYWA stan A. Aktywa trwałe 0, ,00 A. Kapitał (fundusz) własny , ,95 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitały (fundusz) podstawowy (statutowy) , ,93 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 1. Fundusz założycielski 8 576, ,73 2. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Fundusz Serce Dziecka 5 000, ,58 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Fundusz Marcin , ,62 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 1. Środki trwałe 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 a. Grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 c. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 d. Środki transportu 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,02 e. Inne środki trwałe 0,00 0,00 w tym z działalności statutowej , ,14 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 w tym z działalności gospodarczej , ,88 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0, ,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,59 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,36 2. Od pozostałych jednostek 0, ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0, ,36 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0, ,36 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 II.Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 III.Zobowiązania krótkoterminowe , ,23 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 770,49 0,00 V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

11 B. Aktywa obrotowe , ,54 b) inne 770,49 0,00 I. Zapasy , ,23 2. Wobec pozostałych jednostek , ,23 1. Materiały 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 4. Towary , ,23 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , ,80 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 - do 12 miesięcy , ,80 II. Należności krótkoterminowe 4 497, ,49 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 672,43 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 i) inne 0,00 58,00 2. Należności od pozostałych jednostek 4 497, ,49 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 3 897, ,00 1 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 3 897, ,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 853,49 - długoterminowe 0,00 0,00 c) inne 600, ,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 Pasywa razem , ,54 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,65 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,65 Sporządzono dnia 31 marca 2009 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 sporządzający bilans - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 Michał Radziwiłł Prezes Fundacji - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,65 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,65 Beata Kulesza Wiceprezes Fundacji - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 606,17 Katarzyna Parafianowicz Wiceprezes Fundacji Aktywa razem , ,54

12 FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ NIP: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia A.1. Przychody z działalności statutowej , ,19 I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej , ,19 II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00 0,00 B.1. Koszty realizacji zadań statutowych , ,73 I. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych , ,73 II. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych 0,00 0,00 C.1. Wynik finansowy działalności statutowej (A.1.-B.1) , ,46 I. Wynik finansowy działalności statutowej nieodpłatnej , ,46 II. Wynik finansowy działalności statutowej odpłatnej 0,00 0,00 A.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i , ,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 647, ,00 II. Przychody netto ze sprzedaży usług ,00 0,00 III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B.2. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 2 749, ,23 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 749, ,23 II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług 0,00 0,00 III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C.2. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A.2.-B.2) , ,77 D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 E. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) , ,73 w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej: , ,01 1. amortyzacja 0,00 0,00 2. zużycie materiałów i energii 5 325, ,77 3. usługi obce 2 447, ,73 4. podatki i opłaty 2 530, ,51 5. wynagrodzenia 0,00 0,00 6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 7. podróże służbowe 0,00 0,00 8. koszty reprezentacji i reklamy 0,00 0,00 9. pozostałe koszty 0,00 0,00 w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności gospodarczej: 763, ,72 1. amortyzacja 0,00 0,00 2. zużycie materiałów i energii 75,03 0,00 3. usługi obce 265, ,22 4. podatki i opłaty 0,00 14,50 5. wynagrodzenia 0,00 0,00 6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 7. podróże służbowe 423,00 760,00 8. koszty reprezentacji i reklamy 0,00 0,00 9. pozostałe koszty 0,00 0,00 F. Zysk (strata) na działalności gospodarczej i statutowej , ,50 w tym działalności statutowej: , ,45 w tym działalności gospodarczej: , ,05 G. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,08 w tym działalności statutowej: 0,00 0,08 I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,08 w tym działalności statutowej: 0,00 0,08 H. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,45 w tym działalności statutowej: 0,00 0,45 I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych 0,00 0,00

13 III. Inne pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,45 w tym działalności statutowej: 0,00 0,45 I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,13 w tym działalności statutowej: , ,08 w tym działalności gospodarczej: , ,05 J. Przychody finansowe 2 650, ,58 w tym działalności statutowej: 2 647, ,75 w tym działalności gospodarczej: 2,32 20,83 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 II. Odsetki 2 650, ,70 w tym działalności statutowej: 2 647, ,87 w tym działalności gospodarczej: 2,32 20,83 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,88 w tym działalności statutowej: 0,00 0,88 K. Koszty finansowe 0, ,69 w tym działalności statutowej: 0, ,69 I. Odsetki 0,00 59,00 w tym działalności statutowej: 0,00 59,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 0, ,69 w tym działalności statutowej: 0, ,69 L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej i statutowej , ,02 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 N. Zysk (strata) brutto (L + M) , ,02 w tym działalności statutowej: , ,14 w tym działalności gospodarczej: , ,88 O. Podatek dochodowy 0,00 11,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 R. Zysk (strata) netto (N-O-P) , ,02 w tym: na działalności statutowej , ,14 na działalności gospodarczej , ,88 sporządzono dnia 31 marca 2009 osoba sporządzająca rachunek zysków i strat Michał Radziwiłł Beata Kulesza Katarzyna Parafianowicz Prezes Fundacji Wiceprezes Fundacji Wiceprezes Fundacji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2003 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2005 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" 09-533 GRZYBÓW 1/2 0000216768 BILANS sporządzony na dzień: 2016-12-31 AKTYWA Stan na 2016-01-01 2016-12-31 A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Formularz dla pełnej księgowości

Formularz dla pełnej księgowości Formularz dla pełnej księgowości 1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy 2. Adres firmy 3. NIP REGON. A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2013-01-01-2013-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o. - 2013-2015 ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 A. Aktywa trwałe 4 642 231 000,00 I. Wartości niematerialne i prawne 2 241 951 000,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2014-01-01-2014-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmacka 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (szczegółowe wskazania na stronie 5337 cytowanej wyżej Ustawy)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (szczegółowe wskazania na stronie 5337 cytowanej wyżej Ustawy) Jednostka SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz 694, str 5337 i nast.) Adresat NACZELNIK I US WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE ul. Lindleya 14

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA Marzec 2012

WARSZAWA Marzec 2012 WSTĘPNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. ZA ROK OBROTOWY 2011 ROZPOCZĘTY DNIA 1 STYCZNIA 2011 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WARSZAWA Marzec

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY za rok obrotowy 24 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu w roku obrotowym było: -działalność statutowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Strona 1 z 13 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 II. BILANS... 5-8 III. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOK ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU Ludowy Klub Sportowy POTOK NIP 9441909336 REGON 357150935

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Strona 1 z 13 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 II. BILANS... 5-8 III. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki Załącznik nr 6 Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31 Bilans sporządzony na dzień: 31.12017 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12017 stan na dzień 31.12016 A. AKTYWA TRWAŁE 5 269 276,59 5 496 232,31 I. Wartości niematerialne i prawne 3 365,63

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY za rok obrotowy 2005 I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu w roku obrotowym było: -działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2015 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2015 31.12.2015 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej Nazwa jednostki: Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej Siedziba: ul. Narbutta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.XII.2011 r. Zbiorczy Wiersz Wyszczególnienie Kwota za rok (zł.gr) A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY I ZRÓWNANIE Z NIMI bieżący ubiegły 12 248 602,96 11 858 890,17

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień r. AKTYWA Stan aktywów na dzień: Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku) 1 2 3

BILANS sporządzony na dzień r. AKTYWA Stan aktywów na dzień: Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku) 1 2 3 Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa NIP: 525-20-14-814, REGON: 012954670, KRS 0000140531 BILANS sporządzony na dzień 31.12.2014 r. AKTYWA Stan aktywów na dzień: Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. AKTYWA 31.12.2017

Bardziej szczegółowo

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa NIP: 525-20-14-814, REGON: 012954670, KRS 0000140531 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Pozycja Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo