FIZYKA. Klasa VII Szkoły Podstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIZYKA. Klasa VII Szkoły Podstawowej"

Transkrypt

1 FIZYKA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania. Klasa VII Szkoły Podstawowej Opracowała: Artur Michaluk 1

2 I. CELE OCENIANIA: 1. Gromadzenie informacji o uczniu i procesie nauczania 2. Określanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. 3. Rozbudzanie zainteresowań ucznia. 4. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym. 5. Motywowanie do systematycznej, samodzielnej pracy. 6. Dowartościowanie ucznia. 7. Wspomaganie ucznia i rodzica w projektowaniu dalszej drogi kształcenia. II. ZASADY KLASYFIKOWANIA ŚRÓDROCZNEGO I ROCZNEGO ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: Ad.II.1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną zapoznani z zakresem materiału, celami kształcenia oraz zasadami i kryteriami oceniania. Ponadto na pierwszej lekcji rozpoczynającej nowy dział uczniowie zostaną zapoznani ze szczegółowymi wymaganiami na każdą ocenę z zakresu przerabianego materiału (szczegółowe wymagania będą wklejane do zeszytu). Ad.II.2. Uczniowie będą oceniani za pomocą cyfr od 1 do 6. Ocena jest jawna i każdorazowo wpisywana do dziennika. W semestrze uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 3 ocen cząstkowych. Na lekcji uczeń może otrzymywać + i - za aktywność na lekcji, krótkie odpowiedzi ustne, rozwiązywanie zadań i wykonywanie doświadczeń. Plusy przeliczane będą na ocenę w następujący sposób: dwa + ocena dopuszczająca; trzy + ocena dostateczna; cztery + ocena dobra; pięć + ocena bardzo dobra Każdy otrzymany - redukuje +. W rozliczeniu śródrocznym jeżeli uczeń otrzyma tylko trzy - bez żadnych plusów otrzymuje ocenę niedostateczną. Ad.II.3. Ocenie podlegają następujące formy pracy: a) prace pisemne: kartkówki (10-20 minutowe) z aktualnie omawianego materiału lub z pracy domowej; prace klasowe (45-minutowe) z opracowanego działu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; testy; b) samodzielna praca na lekcji: 2

3 samodzielne rozwiązywanie zadań kontrolnych; samodzielne rozwiązywanie zadań problemowych; rozwiązywanie zadań dodatkowych; c) obserwacja ucznia w czasie uczenia się: obserwacja ucznia w czasie pracy z podręcznikiem, w grupie, podczas wykonywania różnych prac; obserwacja w czasie gier dydaktycznych; nietypowe rozwiązywanie zadań; obserwacja ucznia podczas wykonywania doświadczeń d) wypowiedzi ustne: udział w dyskusji; aktywność na lekcji; posługiwanie się językiem fizyki; analiza zadań z treścią (rozumienie treści rozwiązywanych zadań); e) sprawdzanie i ocenianie praktycznej działalności uczniów: wykonywanie doświadczeń f) systematyczne rozwiązywanie prac domowych i systematyczna praca ucznia na lekcji. Ad.II.4. Uczeń ma prawo do zaliczania wiadomości wówczas, gdy jego nieobecność usprawiedliwiona trwa dwa tygodnie i więcej. Ad.II.5. Ocenę na koniec semestru i koniec roku szkolnego wystawia nauczyciel przedmiotu po dokładnej analizie osiągnięć ucznia pod kątem wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny cząstkowe. Uczeń ma prawo do poprawy oceny końcowej, gdy wynikła ona z przyczyn obiektywnych takich jak choroba. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 1. Co najmniej na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani wystawić proponowane oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych, o których powiadamia rodziców wychowawca. O pozostałych przewidywanych cenach z zajęć edukacyjnych informują uczniów nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a o ocenie zachowania wychowawca klasy w terminie co najmniej czterech dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 2. Egzamin klasyfikacyjny. 3

4 a. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. b. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym semestrze (roku szkolnym). c. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym semestrze (roku szkolnym); w przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne), z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów. 3. Nauczyciele przedmiotów wystawiają oceny klasyfikacyjne. Niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego (z zastrzeżeniem 12 i 14 ust.1). a) Egzamin poprawkowy. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 4

5 pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym roku szkolnym; 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne zgodne z wymaganiami programowymi na ocenę dopuszczającą przygotowuje komisja przedmiotowa i przekazuje dyrektorowi szkoły na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu; egzamin uważa się za zdany jeżeli uczeń uzyska w części pisemnej i ustnej egzaminu co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania. 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. dyrektor szkoły listownie informuje zainteresowanych uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o wyznaczonym terminie egzaminu. Ad.II.6. Nauczyciel uzasadnia ocenę słownie informując ucznia co należy zrobić aby osiągnąć lepsze wyniki. Ad.II.7. Sprawdziany wiadomości będą zapowiadane i zapisywane do dziennika na tydzień przed ich pisaniem. Oceny ze sprawdzianu będą miały decydujący wpływ na ocenę semestralną. Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac w terminie ustalonym przez nauczyciela. Uczeń pisze ją tylko raz. Poprawiać można co najwyżej ocenę dopuszczającą. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie według następującej skali: Ocena niedostateczna od 0% do 30 % Ocena dopuszczająca 30 % i powyżej, aż do 50 % Ocena dostateczna 50 % i powyżej, aż do 70 % Ocena dobra 70 % i powyżej, aż do 90 % Ocena bardzo dobra 90 % i powyżej, aż do 100 % 5

6 Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria ocen na ocenę bardzo dobrą, na pracach klasowych rozwiązuje zadania dodatkowe, osiąga sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu pozaszkolnym. Ad.II.8. Wszelkie uwagi o wystawionej ocenie cząstkowej uczeń zgłasza do nauczyciela na przerwie po skończonej lekcji. Nauczyciel ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie ucznia od oceny. III. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY Kryteria wymagań na poszczególne oceny. (założenia ogólne) I. PYTANIA TEORETYCZNE. Kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą. 1.Uczeń posiada znajomość podstawowych wielkości i zjawisk. 2. Uczeń zna symbole podstawowych wielkości fizycznych. 3. Uczeń poda przykłady prostych zjawisk fizycznych. 4. Zna praktyczne wykorzystanie praw i zjawisk fizycznych. Kryteria wymagań na ocenę dostateczną (jak na odpuszczającą + dodatkowe) 1.Uczń posiada znajomość podstawowych wzorów fizycznych. 2. Znajomość związków między wielkościami. 3. Znajomość jednostek podstawowych wielkości fizycznych. 4. Rozumie podstawowe prawa. 5. Potrafi zilustrować różne zagadnienia fizyczne za pomocą tabel, wykresów i rysunków. Kryteria wymagań na ocenę dobrą (jak na dostateczną + dodatkowe). 1. Uczeń zna zależności między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami. 2. Poprawnie wyjaśnia zjawiska fizyczne. 3. Sporządza i interpretuje wykresy. 4. Potrafi podać treść i wyjaśnić poznane prawa fizyczne. 5. Poprawnie posługuje się terminologią fizyczną i wypowiada się logicznie. Kryteria wymagań na ocenę bardzo dobrą (jak na dobrą + dodatkowe). 1. Uczeń posiada umiejętności uogólniania i formułowania wniosków. 2. Potrafi rozwiązywać złożone problemy wymagające znajomości kilku zjawisk i praw. 3. Przytacza nietypowe przykłady poznanych zjawisk. 4. Wypowiada się samodzielnie na podany temat bez pomocy nauczyciela. II. ZADANIA RACHUNKOWE. Kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą. 1. Uczeń potrafi wymienić dane i szukane w zadaniu. 2. Uczeń zapisuje dane i szukane za pomocą symboli fizycznych. 6

7 Kryteria wymagań na ocenę dostateczną (jak na odpuszczającą + dodatkowe) 1. Uczeń wypisze wzory. 2. Zilustruje zadania rysunkiem. 3. Rozwiąże proste zadania nie wymagające przekształcenia wzorów. Kryteria wymagań na ocenę dobrą (jak na dostateczną + dodatkowe). 1. Uczeń przekształca proste wzory. 2. Dokonuje przekształceń na jednostkach. 3. Potrafi obliczać wielkości fizyczne posługując się wykresami. Kryteria wymagań na ocenę bardzo dobrą (jak na dobrą + dodatkowe). 1.Uczeń rozwiązuje zadania złożone wymagające zastosowania kilku wzorów. 2. Posiada umiejętności analizy wyników zadania. 3. Potrafi ocenić wyniki zadania w odniesieniu do rzeczywistości. III. ZADANIA DOŚWIADCZALNE. Kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą. 1. Uczeń potrafi nazwać przyrządy potrzebne do doświadczenia. 2. Wykonuje czynności pomocnicze lub samodzielnie wykona proste doświadczenie. 3. Odczyta wskazania przyrządów pomiarowych. Kryteria wymagań na ocenę dostateczną (jak na odpuszczającą + dodatkowe) 1. Uczeń wybierze przyrządy i pod kierunkiem nauczyciela wykona doświadczenie według instrukcji. 2. Zapisze wyniki doświadczenia. Kryteria wymagań na ocenę dobrą (jak na dostateczną + dodatkowe). 1. Uczeń zaplanuje wykonanie prostego doświadczenia. 2. Zaplanuje kolejność czynności zgodnie z instrukcją. 3. Samodzielnie wykona doświadczenie zgodnie z instrukcją. 4. Zaprojektuje tabelę wyników pomiarów. 5. Próbuje formułować wnioski. Kryteria wymagań na ocenę bardzo dobrą (jak na dobrą + dodatkowe). 1. Uczeń planuje i samodzielnie przeprowadza doświadczenie. 2. Analizuje wyniki doświadczenia i wyciąga wnioski. Przedstawia wyniki na wykresie. 7

8 Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki Klasa VII Dział: I. Wykonujemy pomiary. Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca (2) wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę wymienia jednostki mierzonych wielkości podaje zakres pomiarowy przyrządu odczytuje najmniejszą działkę przyrządu i podaje dokładność przyrządu mierzy wartość siły w niutonach za pomocą siłomierza oblicza wartość ciężaru ze wzoru podaje źródło siły ciężkości i poprawnie zaczepia wektor do ciała, na które działa siła ciężkości podaje cechy wielkości wektorowej odczytuje gęstość substancji z tabeli mierzy objętość ciał o nieregularnych kształtach za pomocą menzurki oblicza gęstość substancji ze wzoru oblicza ciśnienie za pomocą wzoru m d = V F p = S podaje jednostkę ciśnienia i jej wielokrotności mierzy ciśnienie atmosferyczne za pomocą barometru Wymagania podstawowe ocena dostateczna (3) oblicza wartość najbardziej zbliżoną do rzeczywistej wartości mierzonej wielkości jako średnią arytmetyczną wyników przelicza jednostki długości, czasu i masy oblicza najmniejszą działkę i podaje dokładność przyrządu wykazuje doświadczalnie, że wartość siły ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała uzasadnia potrzebę wprowadzenia siły jako wielkości wektorowej rysuje wektor obrazujący siłę o zadanej wartości i przyjmuje odpowiednią jednostkę wyznacza doświadczalnie gęstość ciała stałego o regularnych kształtach szacuje niepewności pomiarowe przy pomiarach masy i objętości wykazuje, że skutek nacisku na podłoże ciała o ciężarze zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z podłożem przelicza jednostki ciśnienia mierzy ciśnienie w oponie samochodowej na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej 8

9 Wymagania rozszerzone ocena dobra (4) zapisuje różnicę między wartością końcową i początkową wielkości fizycznej, np. l posługuje się wagą laboratoryjną przekształca wzór i oblicza masę ciała, jeśli zna wartość jego ciężaru dodaje wektory sił o tym samym kierunku i zwrocie przelicza gęstość wyrażoną w kg/m 3 na g/cm 3 i na odwrót odróżnia mierzenie wielkości fizycznej od jej wyznaczania, czyli pomiaru pośredniego wyznacza doświadczalnie gęstość cieczy opisuje zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad poziomem morza rozpoznaje w swoim otoczeniu zjawiska, w których istotną rolę odgrywa ciśnienie atmosferyczne i urządzenia, do działania których jest ono niezbędne wyznacza doświadczalnie ciśnienie atmosferyczne za pomocą strzykawki i siłomierza wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to wykres zależności jednej od drugiej jest półprostą wychodzącą z początku układu osi Wymagania dopełniające ocena bardzo dobra (5) wyjaśnia na przykładach przyczyny występowania niepewności pomiarowych wyjaśnia, co to znaczy wyzerować przyrząd pomiarowy opisuje doświadczenie Celsjusza i objaśnia utworzoną przez niego skalę temperatur wyjaśnia na przykładzie znaczenie pojęcia względności dodaje wektory sił o tym samym kierunku ale o przeciwnych zwrotach przekształca wzór przekształca wzór d p m V F S = i oblicza każdą z wielkości fizycznych w tym wzorze = i oblicza każdą z wielkości występujących w tym wzorze wyciąga wnioski o wartościach wielkości fizycznych na podstawie kąta nachylenia wykresu do osi poziomej Dział: II. Niektóre własności fizyczne ciał. Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca (2) wymienia stany skupienia ciał i podaje ich przykłady podaje przykłady ciał kruchych, sprężystych i plastycznych wymienia zmiany stanów skupienia ciał podaje przykłady topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji podaje temperatury topnienia, krzepnięcia i wrzenia wody podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej w życiu codziennym i technice Wymagania podstawowe ocena dostateczna (3) opisuje stałość objętości i nieściśliwość cieczy wykazuje doświadczalnie ściśliwość gazów wymienia i opisuje zmiany stanów skupienia ciał odróżnia wodę w stanie gazowym (jako niewidoczną) od mgły i chmur odczytuje z tabeli temperatury topnienia i wrzenia opisuje anomalną rozszerzalność wody i jej znaczenie w przyrodzie 9

10 opisuje zachowanie taśmy bimetalicznej przy jej ogrzewaniu Wymagania rozszerzone ocena dobra (4) podaje przykłady zmian właściwości ciał spowodowanych zmianą temperatury opisuje zależność temperatury wrzenia od ciśnienia opisuje zależność szybkości parowania od temperatury demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia i skraplania za pomocą symboli l i t lub V i t zapisuje fakt, że przyrost długości drutów lub objętości cieczy jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury wymienia zastosowania praktyczne taśmy bimetalicznej wykorzystuje do obliczeń prostą proporcjonalność przyrostu długości do przyrostu temperatury Wymagania dopełniające ocena bardzo dobra (5) opisuje właściwości plazmy wykazuje doświadczalnie zachowanie objętości ciała stałego przy zmianie jego kształtu wyjaśnia przyczyny skraplania pary wodnej zawartej w powietrzu, np. na okularach, szklankach, i potwierdza to doświadczalnie wyjaśnia zachowanie taśmy bimetalicznej podczas jej ogrzewania Dział: III. Cząsteczkowa budowa ciał.. Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca (2) opisuje doświadczenie uzasadniające hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał opisuje zjawisko dyfuzji opisuje zjawisko kontrakcji podaje przyczyny tego, że ciała stałe i ciecze nie rozpadają się na oddzielne cząsteczki podaje przykłady atomów i cząsteczek podaje przykłady pierwiastków i związków chemicznych Wymagania podstawowe ocena dostateczna (3) przelicza temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i Fahrenheita i na odwrót na wybranym przykładzie opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego, demonstruje odpowiednie doświadczenie wyjaśnia rolę mydła i detergentów opisuje różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów wyjaśnia, dlaczego na wewnętrzne ściany zbiornika gaz wywiera parcie podaje przykłady, w jaki sposób można zmienić ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku wyjaśnia pojęcia: atomu, cząsteczki, pierwiastka i związku chemicznego Wymagania rozszerzone ocena dobra (4) 10

11 wykazuje doświadczalnie zależność szybkości dyfuzji od temperatury podaje przykłady działania sił spójności i sił przylegania objaśnia, co to znaczy, że ciało stałe ma budowę krystaliczną wymienia i objaśnia sposoby zwiększania ciśnienia gazu w zamkniętym zbiorniku Wymagania dopełniające ocena bardzo dobra (5) opisuje związek średniej szybkości cząsteczek gazu lub cieczy z jego temperaturą uzasadnia wprowadzenie skali Kelvina Wyjaśnia budowę cząsteczkową substancji Dział: IV. Jak opisać ruch. Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca (2) opisuje ruch ciała w podanym układzie odniesienia klasyfikuje ruchy ze względu na kształt toru wymienia cechy charakteryzujące ruch prostoliniowy jednostajny na podstawie różnych wykresów st () odczytuje drogę przebywaną przez ciało w różnych odstępach czasu zapisuje wzór i nazywa występujące w nim wielkości oblicza wartość prędkości ze wzoru na przykładzie wymienia cechy prędkości jako wielkości wektorowej podaje przykłady ruchu przyspieszonego i opóźnionego opisuje ruch jednostajnie przyspieszony z wykresu zależności odczytuje przyrosty szybkości w określonych jednakowych odstępach czasu podaje wzór na wartość przyspieszenia podaje jednostki przyspieszenia podaje wartość przyspieszenia w ruchu jednostajnie opóźnionym stosuje poznane wzory w prostych zadaniach rachunkowych Wymagania podstawowe ocena dostateczna (3) rozróżnia pojęcia toru ruchu i drogi wybiera układ odniesienia i opisuje ruch w tym układzie oblicza drogę przebytą przez ciało na podstawie wykresu zależności wartość prędkości w km/h wyraża w m/s i na odwrót uzasadnia potrzebę wprowadzenia do opisu ruchu wielkości wektorowej prędkości oblicza średnią wartość prędkości planuje czas podróży na podstawie mapy i oszacowanej średniej szybkości pojazdu wyznacza doświadczalnie średnią wartość prędkości biegu, pływania lub jazdy na rowerze posługuje się pojęciem wartości przyspieszenia do opisu ruchu jednostajnie przyspieszonego sporządza wykres zależności dla ruchu jednostajnie przyspieszonego 11

12 odczytuje zmianę wartości prędkości z wykresu zależności dla ruchu jednostajnie przyspieszonego posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu jednostajnie opóźnionego stosuje poznane wzory w zadaniach w, których trzeba zamieniać jednostki Wymagania rozszerzone ocena dobra (4) wyjaśnia, co to znaczy, że spoczynek i ruch są względne opisuje położenie ciała za pomocą współrzędnej x doświadczalnie bada ruch jednostajny prostoliniowy i formułuje wniosek, że s~ t sporządza wykres zależności stna () podstawie wyników doświadczenia zgromadzonych w tabeli sporządza wykres zależności na podstawie danych z tabeli podaje interpretację fizyczną pojęcia szybkości opisuje ruch prostoliniowy jednostajny z użyciem pojęcia prędkości rysuje wektor obrazujący prędkość o zadanej wartości (przyjmuje odpowiednią jednostkę) wykonuje zadania obliczeniowe z użyciem średniej wartości prędkości przekształca wzór i oblicza każdą wielkość z tego wzoru sporządza wykres zależności at () dla ruchu jednostajnie przyspieszonego opisuje spadek swobodny sporządza wykres zależności dla ruchu jednostajnie opóźnionego odczytuje zmianę wartości prędkości z wykresu zależności dla ruchu jednostajnie opóźnionego przekształca wzór i oblicza każdą z wielkości występującą w tym wzorze przekształca podane wzory i zamienia jednostki Wymagania dopełniające ocena bardzo dobra (5) oblicza przebytą przez ciało drogę jako przekształca wzór i oblicza każdą z występujących w nim wielkości podaje interpretację fizyczną pojęcia przyspieszenia podaje interpretację fizyczną pojęcia przyspieszenia w ruchu jednostajnie opóźnionym stosuje kilka wzorów w zadaniach rachunkowych Dział :V. Siły w przyrodzie. Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca (2) wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie i na odległość podaje przykłady statycznych i dynamicznych skutków oddziaływań podaje przykład dwóch sił równoważących się na prostych przykładach ciał spoczywających wskazuje siły równoważące się podaje treść I zasady dynamiki 12

13 podaje treść II zasady dynamiki podaje treść III zasady dynamiki ilustruje na przykładach pierwszą i trzecią zasadę dynamiki podaje przykłady występowania sił sprężystości w otoczeniu podaje przykłady, w których na ciała poruszające się w powietrzu działa siła oporu powietrza podaje przykłady świadczące o tym, że wartość siły oporu powietrza wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciała wymienia niektóre sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany zbiornika demonstruje prawo Pascala podaje przykłady wykorzystania prawa Pascala podaje wzór na ciśnienie podaje wzór na ciśnienie hydrostatyczne podaje wzór na wartość siły wyporu podaje warunek pływania i tonięcia ciała zanurzonego w cieczy opisuje ruch ciała pod działaniem stałej siły wypadkowej zwróconej tak samo jak prędkość zapisuje wzorem drugą zasadę dynamiki i odczytuje ten zapis ilustruje drugą zasadę dynamiki stosuje poznane wzory w prostych zadaniach rachunkowych Wymagania podstawowe ocena dostateczna (3) oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej dwóch sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach zgodnych i przeciwnych podaje przykład kilku sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej, które się równoważą analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia na dowolnym przykładzie wskazuje siły wzajemnego oddziaływania, rysuje je i podaje ich cechy wymienia siły działające na ciężarek wiszący na sprężynie wykazuje doświadczalnie, że siły tarcia występujące przy toczeniu mają mniejsze wartości niż przy przesuwaniu jednego ciała po drugim podaje przykłady pożytecznych i szkodliwych skutków działania sił tarcia wykorzystuje ciężar cieczy do uzasadnienia zależności ciśnienia cieczy na dnie zbiornika od gęstości cieczy i wysokości słupa cieczy opisuje praktyczne skutki występowania ciśnienia hydrostatycznego oblicza ciśnienie słupa cieczy na dnie cylindrycznego naczynia ze wzoru p = d g h wyznacza doświadczalnie gęstość ciała z wykorzystaniem prawa Archimedesa stosuje poznane wzory w zadaniach w, których trzeba zamieniać jednostki Wymagania rozszerzone ocena dobra (4) 13

14 podaje przykłady układów ciał wzajemnie oddziałujących, wskazuje siły wewnętrzne i zewnętrzne w każdym układzie oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej kilku sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach zgodnych i przeciwnych opisuje doświadczenie potwierdzające pierwszą zasadę dynamiki na przykładzie opisuje zjawisko bezwładności opisuje wzajemne oddziaływanie ciał na podstawie trzeciej zasady dynamiki Newtona wyjaśnia, że na skutek rozciągania lub ściskania ciała pojawiają się siły dążące do przywrócenia początkowych jego rozmiarów i kształtów, czyli siły sprężystości działające na rozciągające lub ściskające ciało podaje przyczyny występowania sił tarcia demonstruje zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy objaśnia zasadę działania podnośnika hydraulicznego i hamulca samochodowego wykorzystuje wzór na ciśnienie hydrostatyczne w zadaniach obliczeniowych wykorzystuje wzór na wartość siły wyporu do wykonywania obliczeń oblicza każdą z wielkości we wzorze F = ma kg m s podaje wymiar 1 niutona 1 N 1 2 przekształca podane wzory i zamienia jednostki Wymagania dopełniające ocena bardzo dobra (5) na dowolnym przykładzie wskazuje siły wzajemnego oddziaływania ciał wyjaśnia zjawisko bezwładności opisuje zjawisko odrzutu wykazuje doświadczalnie, że wartość siły tarcia kinetycznego nie zależy od pola powierzchni styku ciał przesuwających się względem siebie, a zależy od rodzaju powierzchni ciał trących o siebie i wartości siły dociskającej te ciała do siebie wyjaśnia pływanie i tonięcie ciał z zastosowaniem pierwszej zasady dynamiki przez porównanie wzorów F = ma i uzasadnia, że współczynnik g to wartość przyspieszenia, z jakim ciała spadają swobodnie Dział :VI. Praca moc, energia mechaniczna. Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca (2) podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym oblicza pracę ze wzoru W = Fs podaje jednostkę pracy 1 J W oblicza moc ze wzoru P = t podaje przykłady energii w przyrodzie i sposoby jej wykorzystywania podaje przykłady ciał mających energię potencjalną ciężkości i energię kinetyczną oblicza energię potencjalną grawitacji ze wzoru E = mgh i energię kinetyczną ze wzoru podaje przykłady przemiany energii potencjalnej w kinetyczną i na odwrót, z zastosowaniem zasady zachowania energii mechanicznej stosuje poznane wzory w prostych zadaniach rachunkowych 14

15 Wymagania podstawowe ocena dostateczna (3) wyjaśnia, co to znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą podaje jednostki mocy i przelicza je wyjaśnia, co to znaczy, że ciało ma energię mechaniczną podaje przykłady zmiany energii mechanicznej na skutek wykonanej pracy wymienia czynności, które należy wykonać, by zmienić energię potencjalną ciała oblicza energię potencjalną względem dowolnie wybranego poziomu zerowego stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do rozwiązywania zadań obliczeniowych stosuje poznane wzory w zadaniach w, których trzeba zamieniać jednostki Wymagania rozszerzone ocena dobra (4) wyraża jednostkę pracy podaje ograniczenia stosowalności wzoru W oblicza każdą z wielkości we wzorze W = Fs oblicza każdą z wielkości ze wzoru W P = t = Fs wyjaśnia pojęcia układu ciał wzajemnie oddziałujących oraz sił wewnętrznych w układzie i zewnętrznych spoza układu objaśnia i oblicza sprawność urządzenia mechanicznego przekształca podane wzory i zamienia jednostki Wymagania dopełniające ocena bardzo dobra (5) sporządza wykres zależności W() soraz Fs, () odczytuje i oblicza pracę na podstawie tych wykresów objaśnia sens fizyczny pojęcia mocy oblicza moc na podstawie wykresu zależności Wt () wyjaśnia i zapisuje związek E Wz podaje przykłady sytuacji, w których zasada zachowania energii mechanicznej nie jest spełniona 15

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA 7 I. WYKONUJEMY POMIARY wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7 1. Właściwości fizyczne ciał 1 Trzy stany skupienia ciał 2 Zmiany stanów skupienia ciał 3 Rozszerzalność temperaturowa ciał wymienia stany skupienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa Wykonujemy pomiary

Plan wynikowy. Klasa Wykonujemy pomiary Plan wynikowy Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1 4 Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień. 1-2.Pomiar długości i pomiar temperatury. 3.Pomiar czasu i pomiar szybkości. 4.Pomiar masy. 5 6 Pomiar wartości

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Lp. 1. Lekcja wstępna Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej. nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej. nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka Nr Temat lekcji 1. Wykonujemy pomiary 1 4 Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 ROK SZKOLNY: 2016/2017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonujemy pomiary

1. Wykonujemy pomiary 1. Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę wymienia jednostki mierzonych wielkości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Klasa 7

Przedmiotowe Zasady Oceniania Klasa 7 Przedmiotowe Zasady Oceniania Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP.2428.118.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Klasa IV Szkoły Podstawowej

MATEMATYKA. Klasa IV Szkoły Podstawowej MATEMATYKA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania. Klasa IV Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP.3445.208.2015 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.262.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr:

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr: Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr:4223.88.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Dorota Maj Świat fizyki Wyd. WSiP Na lekcjach fizyki postępy

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: Lp. Rozdział I-Wykonujemy pomiary Temat według programu 1. Lekcja organizacyjna 2. 1.1. Wielkości 3. fizyczne, które 4. mierzysz na co dzień 5. 6. 7. 8. 1.2. Pomiar wartości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.362.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe ocena dostateczna Uczeń:

Wymagania podstawowe ocena dostateczna Uczeń: KRYTERIA WYMAGAŃ FIZYKA -KLASA 7 Dodatkowe informacje : Ocena celująca oznaczona * * I półrocze 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień Wymagania konieczne ocena dopuszczająca Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.418.2015 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin. Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń:

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin. Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin Nr lekcji Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe klasa Uczeń: 1 1 Zapoznanie z przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I 1. Wykonujemy pomiary programu i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które wymienia przyrządy, za

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania z fizyki.

Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Biegle posługuje się zdobytymi na lekcji fizyki wiadomościami w rozwiązaniu problemów praktycznych i teoretycznych. Wykazuje stałą

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania z fizyki.

Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Biegle posługuje się zdobytymi na lekcji fizyki wiadomościami w rozwiązaniu problemów praktycznych i teoretycznych. Wykazuje stałą

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa I (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014)

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa I (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014) Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa I (obowiązujące w roku szkolnym 013/014) 1. Wykonujemy pomiary!wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę!wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 7 Przedmiotowy System Oceniania oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzieo wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Kl.7

Wymagania edukacyjne z fizyki Kl.7 Wymagania edukacyjne z fizyki Kl.7 Wyszczególnienie materiału dotyczącego wiedzy i umiejętności ucznia z poszczególnych działów Fizyki w zakresie koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzieo wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długośd, temperaturę, czas, szybkośd i masę mierzy długośd, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 1. Imię i nazwisko nauczyciela Joanna Kaczmarek 2. Nauczany przedmiot fizyka 3. Typ szkoły i poziom Szkoła podstawowa, klasa VII 4. Obowiązujące podręczniki Klasa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki Szkoła Podstawowa - FIZYKA - klasa 7 Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki 1. Wykonujemy pomiary Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika,,świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika,,świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika,,świat fizyki 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień 1.2. Pomiar wartości siły ciężkości 1.3.Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I edukacyjne z fizyki dla klasy I edukacyjne z fizyki dla klasy I gimnazjum oparte na programie nauczania Świat fizyki, autorstwa B. Sagnowskiej (wersja 2), wydawnictwa Zamkor, 1. Wykonujemy pomiary Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 Program nauczania. Świat fizyki. Klasy 7 8 Numer dopuszczenia 824/1/2017 B. Sagnowska, M. Rozenbajgier Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7. Zeszyt

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: - sprawdziany obejmujące większy zakres materiału - kartkówki obejmujące trzy ostatnie

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum 5. Siły w przyrodzie Temat według 5.1. Rodzaje i skutki oddziaływań rozpoznaje na przykładach oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/ Uwagi 5. Siły w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI KLASA 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI KLASA 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI KLASA 7 Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Klasa I Lekcja wstępna omówienie programu nauczania i Przedmiotowego Systemu Oceniania Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki. Klasa 7

Wymagania edukacyjne z fizyki. Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień 1.2. Pomiar wartości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie gęstości substancji wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa VII szkoły podstawowej wymagania na poszczególne oceny

FIZYKA klasa VII szkoły podstawowej wymagania na poszczególne oceny FIZYKA klasa VII szkoły podstawowej wymagania na poszczególne oceny Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego, która

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel Jan Kościuk Klasa 7

Nauczyciel Jan Kościuk Klasa 7 Przedmiotowe Ocenianie SP2 Kolno Nauczyciel Jan Kościuk Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary Temat według programu Wymagania konieczne (dopuszczająca) 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016 Anna Nagórna Wrocław,.09.015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 015/016 na podstawie Programu nauczania fizyki w gimnazjum autorstwa Barbary

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje definicję fizyki jako nauki. wykonuje pomiar jednej z podstawowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie drugiej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Czym zajmuje się fizyka? Wiem, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WŁASNOŚCI MATERII - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, że substancja występuje w trzech stanach skupienia. - Wie,

Bardziej szczegółowo

wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia

wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia Fizyka kl. Temat lekcji Rodzaje i skutki oddziaływań Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI Gimnazjum WYMAGANIA PODSTAWOWE ( OCENA dopuszczająca, dostateczna) Uczeń : Zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych Zna jednostki wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ 1. Cele kształcenia wymagania ogólne Podstawa programowa nakłada na nauczyciela fizyki obowiązek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, siły równoważące się. Dział V. Dynamika (10 godzin lekcyjnych)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I. 1. Wykonujemy pomiary

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I. 1. Wykonujemy pomiary KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I 1. Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę, wymienia jednostki

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA II

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA II Rozdział I. Praca i energia Temat według programu Temat 1. Lekcja organizacyjna. Temat. Praca Temat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka klasa druga Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.. Formy sprawdzania wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII OCENA TEMAT OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze)

Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) 1 Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) Dział I Oddziaływania odróżnia pojęcia ciała fizycznego i substancji, podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Przedmiotowe Ocenianie część 1 nowej wersji cyklu Ciekawa fizyka zgodnego z NPP Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o

Bardziej szczegółowo

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA. W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów ) z

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA 7

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA 7 Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA 7 Rozdział I. Zaczynamy uczyć się fizyki Temat według programu Temat 1. Lekcja organizacyjna. Temat.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa VII

FIZYKA klasa VII 2017-09-01 FIZYKA klasa VII Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny uczniów

Kryteria oceny uczniów Kryteria oceny uczniów Ocena dopuszczająca (2) dostateczna (3) dobra (4) bardzo dobra (5) celująca (6) Poziom wymagań 70 % K + P K + P K + P + R K + P + R+ D K + P + R + D + W Temat lekcji w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto: Fizyka SP-7 R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie wymagań poziomu oznacza,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) 1 Plan wynikowy ponad konieczne rozszerzające dopełniające I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7 1 Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7 określa, czym zajmuje się fizyka Na ocenę dopuszczającą uczeń: wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I 1. Oddziaływania Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki 1 ponad konieczne rozszerzające dopełniające Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary; Jak przeprowadzać doświadczenia (3 godziny) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady Zagadnienie (tematy lekcji) Cele operacyjne Uczeń: Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary; Jak przeprowadzać doświadczenia (3 godziny) określa, czym zajmuje się fizyka podaje

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia: wielkość fizyczna i jednostka danej wielkości dokonuje prostego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP L.P Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostatecznawymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Semestr I Oddziaływania Wymienia zjawiska przyrodnicze występujące w najbliższym otoczeniu Wie co to jest ciało fizyczne i substancja Podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 1. Dynamika Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie I wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PRO- GRA- MOWY Pomiary i Siły

Bardziej szczegółowo

uczeń na ocenę treści kształcenia dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą l.p.

uczeń na ocenę treści kształcenia dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą l.p. WYMAGANIA NA OCENY Z FIZYKI W KLASIE I l.p. treści kształcenia uczeń na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą I. Pomiary. 1. Mierzenie długości, powierzchni i objętości. wie, że długość i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Gimnazjum nr 2 w Ryczowie WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z FIZYKI w klasie II gimnazjum str. 1 Dynamika Wymagania z fizyki Klasa

Bardziej szczegółowo

7 Plan wynikowy (propozycja)

7 Plan wynikowy (propozycja) 7 Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką dla klasy 7 (a także w programie nauczania), jest dostępna

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa VII. Oceny śródroczne:

FIZYKA klasa VII. Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych FIZYKA klasa VII Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - podaje nazwy przyrządów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja) Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja) Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Siły w przyrodzie Oddziaływania Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Występujące w przyrodzie rodzaje oddziaływań dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Cele operacyjne Uczeń: Wymagania K P R D I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki Anna Nagórna Wrocław, 1.09.2015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce wraz z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Cele operacyjne I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki z życiem

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) 1 Plan wynikowy I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) Czym zajmuje się fizyka; Wielkości określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 Dział: Pierwsze spotkanie z fizyką Uczeń: określa, czym zajmuje się fizyka, podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym oraz innymi dziedzinami wiedzy rozróżnia

Bardziej szczegółowo